Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

- AUDIT –

I. Norme si principii in audit


1. Care sunt normele de referinta in audit?
2. Prezentati rolul, clasificarea si aria de aplicabilitate ale Standardelor Internationale de Audit.
3. Care sunt obiectivele generale ale auditorului intr-o misiune de audit al situatiilor financiare?
4. Explicati cerintele etice cu privire la un audit al situatiilor financiare.
5. Prezentati principiile fundamentale ale eticii profesionale.
6. Enumerati si explicati amenintarile la adresa principiilor fundamentale.
7. Prezentati integritatea ca principiu fundamental al eticii profesionale.
8. Prezentati obiectivitatea ca principiu fundamental al eticii profesionale.
9. Prezentati competenta profesionala si atentia cuvenita ca principiu fundamental al eticii profesionale.
10. Prezentati confidentialitatea ca principiu fundamental al eitcii profesionale.
11. Prezentati trei circumstante in care profesionistilor contabili le este sau le poate fi solicitata prezentarea de
informatii confidentiale.
12. Prezentati comportamentul profesional ca principiu fundamental al eticii profesionale.
13. Ce este conflictul de interese?

II. Tipuri de misiuni


14. Ce este misiunea de asigurare?
15. Ce este misiunea de revizuire?
16. Ce este misiunea de compilare?
17. Ce este misiunea privind procedurile convenite?
18. Ordonati crescator in functie de gradul de asigurare urmatoarele misiuni: de audit financiar, de revizuire, de
proceduri convenite, de compilare, de asigurare rezonabila, de asigurare limitata.
19. Ordonati crescator in functie de gradul de credibilitate urmatoarele probe cu audit: scrisoare de confirmare
primita de la banca, declaratii orale primite de la manager, scrisoare de confirmare primita de la o parte afiliata, inspectia
documentelor de proprietate ale terenurilor apartinand societatii, proceduri analitice aplicate de practician pe datele
agregate furnizate de client, confirmare a soldului primita de la un furnizor neafiliat, proceduri analitice aplicate de
practician pe datele detaliate furnizate de client.
20. Care sunt cel mai frecvent utilizate proceduri de audit prin care auditorul aduna probe in cazul misiunilor de
proceduri convenite?
21. Care sunt cel mai frecvent utilizate proceduri de audit prin care auditorul aduna probe in misiunile de revizuire?

- - - - - Misiunea privind procedurile convenite - - - - -


22. Definiti obiectivul unei misiuni pe baza procedurilor convenite.
23. Intr-un raport al unei misiuni pe baza procedurilor convenite este exprimata o asigurare?
24. Care sunt principiile etice care guverneaza responsabilitatile profesionale ale auditorului intr-o misiune pe baza
procedurilor convenite?
25. Care sunt termenele unei misiuni pe baza procedurilor convenite?
26. De ce este necesara trimiterea unei scrisori de misiune intr-o misiune pe baza procedurilor convenite?
27. Ce aspecte trebuie sa fie incluse intr-o scrisoare de misiune aferenta unei misiuni pe baza procedurilor convenite?
28. Care sunt procedurile aplicate intr-o misiune de efectuare a procedurilor convenite?
29. Ce trebuie sa contina raportul asupra unei misiuni pe baza procedurilor convenite?
- - - - - Misiunea de compilare - - - - -
30. Definiti misiunea de compilare.
31. Ce reprezinta denaturarea?
32. Ce este partenerul de misiune intr-o misiune de compilare?
33. Ce informatii trebuie sa includa practicianul in documentatia unei misiuni de compilare?
34. Care este importanta unei misiuni de compilare pentru utilizatorii informatiilor financiare?
35. Care sunt responsabilitatile practicianului intr-o misiune de compilare?
36. In ce scopuri pot fi solicitate informatiile care fac obiectul unei misiuni de compilare?
37. Care este continutul raportului practicianului pentru o misiune de compilare?
38. Explicati rationamentul profesional intr-o misiune de compilare.
39. Care sunt responsabilitatile conducerii entitatii intr-o misiune de compilare?
40. Care sunt principiile fundamentale de etica profesionala cu care trebuie sa se conformeze practicienii?
41. Ce aspecte sunt confirmate printr-o scrisoare de misiune intr-o misiune de compilare?
42. Ce aspecte comunica practicianul membrilor conducerii si persoanelor responsabile cu guvernanta intr-o misiune
de compilare?
43. Definiti echipa misiunii intr-o misiune de compilare.
44. Ce reprezinta cerintele etice relevante intr-o misiune de compilare?
45. Ce responsabilitati isi asuma partenerul de misiune intr-o misiune de compilare?
46. Care sunt aspectele pe care trebuie sa le inteleaga practicianul intr-o misiune de compilare?
47. Descrieti tehnica privind compilarea info. financiare de catre practicianul unei misiuni de compilare.

- - - - - Misiunea de revizuire - - - - -
48. Ce reprezinta misiunea de revizuire a situatiilor financiare istorice?
49. Care sunt obiectivele practicianului intr-o misiune de revizuire a situatiilor financiare?
50. Cine determina pragul de semnificatie intr-o misiune de revizuire a situatiilor financiare?
51. Cum obtine practicianul probe suficiente si adecvate intr-o misiune de revizuire a situatiilor financiare?
52. Ce aspecte trebuie sa urmareasca practicianul prin intervievari intr-o misiune de revizuire a situatiilor financiare?
53. Dati exemple de tranzactii, evenimente sau chestiuni semnificative, neobisnuite ori complexe care au afectat sau
pot afecta situatiile financiare ale entitatii intr-o misiune de revizuire.
54. Ce trebuie sa faca practicianul intr-o misiune de revizuire a situatiilor financiare atunci cand exista un indiciu cu
privire la exitenta in cadrul entitatii a fraudei sau a neconformitatii cu legile ori reglementarile?
55. Ce trebuie sa faca practicianul daca pe parcursul desfasurarii revizuirii ia cunostinta de evenimente sau conditii care
pot pune serios la indoiala capacitatea entitatii de a-si continua activitatea?
56. Intr-o misiune de revizuire, practicianul poate sa utilizeze activitati efectuate de alte parti?
57. In ce conditii trebuie sa se retraga un practician dintr-o misiune de revizuire?
58. Cand trebuie sa dateze practicianul raportul unei misiuni de revizuire?
59. Care sunt responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta intr-o misiune de
revizuire?
60. De ce este necesara efectuarea de proceduri analitice intr-o misiune de revizuire?
61. Care sunt responsabilitatile practicianului intr-o misiune de revizuire?
- - - - - Misiunea de asigurare - - - - -
62. Care sunt obiectivele practicianului intr-o misiune de asigurare?
63. Definiti misiunea de asigurare limitata.
64. Definiti misiunea de asigurare rezonabila.
III. Fundamente specifice auditului statutar
65. Definiti auditul statutar si precizati care sunt elementele fundamentale ale acestuia.
66. Prezentati metodologia auditului statutar.
67. Explicati independenta in audit.
68. Dati exemple de situatii ce pot constitui amenintari la adresa independentei auditorului.
69. Care este rolul scrisorii de misiune si care sunt informatiile oferite de aceasta?
70. Ce reprezinta scepticismul profesional?
71. Definiti pragul de semnificatie si explicati modul de determinare a acestuia.
72. In ce moment al misiuniii de audit se determina pragul de semnificatie?
73. Definiti riscul de audit.
74. Definiti riscul de nedetectare.
75. Prezentati riscul de denaturare semnificativa.
76. Prezentati componentele riscului inerent.
77. Definiti probele de audit si prezentati criteriile de calitate ale acestora.
78. Prezentati cinci situatii care pot spori credibilitatea probelor de audit.
79. Care sunt sursele probelor de audit?
80. Explicati relevanta probelor de audit.
81. Explicati credibilitatea probelor de audit.
82. Definiti procedurile analitice.
83. Prezentati inspectia ca procedura de audit.
84. Prezentati observarea ca procedura de audit.
85. Prezentati recalcularea ca procedura de audit.
86. Prezentati reefectuarea ca procedura de audit.
87. In ce consta intervievarea?
88. Prezentati confirmarea externa ca procedura de audit.
89. Prezentati mijloacele disponibile auditorului pentru selectarea elementelor de testat.
90. Cand este adecvata selectarea tuturor elementelor?
91. Care sunt principalele metode de esantionare?
92. Prezentati pe scurt responsabilitatile auditorului cu privire la evenimentele ulterioare intr-un audit al situatiilor
financiare.
IV. Responsabilitatea auditorului statutar privind frauda
93. Definiti frauda si precizati criteriul de diferentiere dintre frauda si eroare.
94. Care sunt obiectivele auditorului statutar privind frauda?
95. Care este responsabilitatea conducerii si a persoanelor insarcinate cu guvernanta entitatii privind frauda?
96. Care sunt modalitatile de savarsire a raportarii financiare frauduloase?
97. Explicati deturnarea de active si prezentati modurile in care aceasta poate avea loc.
98. Prezentati aspectele privind comunicarea dintre auditor si persoanele insarcinate cu guvernanta cu privire la
frauda.
99. Care sunt sursele riscului de frauda?
V. Raportarea in auditul statutar
100. Prezentati tipologia opiniei de audit.
101. Prezentati formularile privind opinia nemodificata.
102. Cand trebuie sa exprime auditorul o opinie cu rezerve?
103. Cand trebuie sa exprime auditorul o opinie contrara?
104. Explicati imposibilitatea exprimarii unei opinii.
VI. Obiective in misiunea de audit statutar
105. Dati exemple de obiective de audit al imobilizarilor corporale.
106. Dati exemple de obiective de audit al imobilizarilor necorporale.
107. Dati exemple de obiective de audit al stocurilor si al productiei in curs de executie.
108. Dati exemple de obiective de audit al debitorilor.
109. Dati exemple de obiective de audit al creditorilor.
110. Dati exemple de obiective de audit al trezoreriei.
111. Dati exemple de obiective de audit al salariilor.
112. Dati exemple de obiective de audit al veniturilor si cheltuielilor.
113. Dati exemple de obiective de audit al capitalurilor proprii.
VII. Audit intern
114. Definiti auditul intern.
115. Definiti functia de audit intern si prezentati obiectivele auditorului extern in cazul in care entitatea are o functie
de audit intern.
116. Prezentati obiectivele functiei de audit intern.
117. Prezentati relatia dintre auditul intern si auditul extern.
118. Prezentati factorii care afecteaza procesul prin care auditorul extern stabileste daca activitatea auditorilor interni
poate fi adecvata pentru scopurile auditului.
119. Care sunt procedurile de audit utilizate de auditorul extern pentru a evalua activitatea auditorilor interni?
VIII. Aspecte privind controlul intern din perspectiva auditului statutar
120. Definiti controlul intern si rolul acestuia pentru auditor.
121. Prezentati obiectivele controlului intern si enumerati componentele acestuia.
122. Prezentati mediul de control – componenta a controlului intern.
123. Prezentati procesul de evaluare a riscurilor entitatii – componenta a controlului intern.
124. Prezentati sistemul informational, inclusiv procesele de afaceri aferente, relevante pentru raportarea financiara si
comunicare – componenta a controlului intern.
125. Prezentati activitatile de control – componenta a controlului intern.
126. Prezentati monitorizarea controalelor – componenta a controlului intern.
127. Definiti deficienta in controlul intern.
128. Definiti deficienta semnificativa in controlul intern si exemplificati aspectele la care se raporteaza auditorul
pentru a o determina.
129. Prezentati demersul auditorului cu privire la comunicarea deficientelor din controlul intern catre persoanele
insarcinate cu guvernanta si conducere.
130. Exemplificati posibilele deficiente in controlul intern.