Sunteți pe pagina 1din 4

ROTARU DUMITRU SI GABRIELA

FAZA: DTAC.

MEMORIU TEHNIC
Instalatii sanitare

1. DATE GENERALE
-DENUMIRE INVESTITIEI : „ Construire locuinta unifamiliala cu regim de inaltime
parter,imprejmuire teren ,bazin betonat hidroizolat vidanjabil, bransament apa si racord electric ”
-BENEFICIAR: ROTARU DUMITRUsi ROTARU GABRIELA
-AMPLASAMENT: Com.Aroneanu,Sat Aroneanu,NC65221 ,CF 65221, Jud.Iasi,
-FAZA PROIECT: DTAC/proiect nr. 4/2017
-PROIECTANT SPECIALITATE: PFA .Petru Vezeteu
-DESCRIERE FUNCTIONALA:
Locuinta deserveste o familie 4 persoane, o curte interioara amenajata si agrementata
(spatii verzi, dalaje,parcare, loc de joaca pentru copii, etc).
În prezenta documentaţie sunt descrise soluţiile adoptate în faza de proiect de autorizaţie
de construire (DTAC) pentru instalaţiile sanitare.

1.2. Baze de proiectare


Baza de proiectare a fost tema de arhitectură, precum şi dorinţa beneficiarului.

1.3. Încadrarea în norme


La elaborarea prezentului proiect s-au respectat P 118-2 „Normativ pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor”, P118-99 „Normativ de
siguranţă la foc a construcţiilor”, „Norme Generale de protecţia Muncii – 2000” şi „Normele
generale de prevenire şi stingere a incendiilor”
De asemenea, s-au respectat normativele de proiectare I9–13 pentru instalaţii de
sanitare, precum şi prevederile STAS-urilor in vigoare.
În conformitate cu HG 261/1994 Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanţă a construcţiilor, categoria de importanţă este C (construcţii de importanţă normala).
Pentru această categorie de importanţă este obligatorie verificarea tehnică de calitate a
proiectului, în conformitate cu Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a
execuţiei lucrărilor şi construcţiilor aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996.
Fazele determinante ale specialităţii instalaţii sanitere sunt:
- trasarea reţelei de conducte;
- probele de presiune la rece;

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ
Beneficiarul se află în proces de executie a investiţiei În zonă există retele stradale de
alimentare cu apă . Canalizarea este asigurata cu fose vidanjabile etanse cu capacitatea de 20 mc.

3. SITUAŢIA PROIECTATĂ
Pentru alimentarea cu apă a consumatorilor se utilizeaza sursa de apa existenta, prin
racordarea la reteaua stradala cu un camin de apometru ,filtru impuritati compensator de montaj .

Canalizarea apelor uzate menajere se va face gravitaţional către o reţea exterioară de


canalizare. Apele uzate de la parter şi etaj se vor colecta si evacua către căminele exterioare.
Apele sunt conduse prin reţeaua exterioară către fosa septica.
Pentru conducte se propune utilizarea de materiale noi, performante, rezistente la
coroziune. Astfel pentru apă rece şi caldă se vor folosi conducte din polietilenă reticulată tip
Rehau Pe-Xa sau PEHD 25x3,4 mm, iar pentru conductele de canalizare se va folosi
polipropilena la interiorPP şi PVC-kg, la exterior.
Soluţia de colectare şi evacuare a apelor pluviale constă în jgheaburi şi burlane cu
deversare la sol, cf proiect arhitectură.

4. NOTE DE CALCUL

conform STAS 1478-90


În ceea ce priveşte debitele de calcul, pentru un număr de 4 persoane acestea sunt:
* apă potabilă
 Qzi med 0,680 mc/zi
 Qzi max 0,782 mc/zi
* canalizare
 Qzi med 0,544 mc/zi
 Qzi max 0,626 mc/z
Necesarul de apă:
qsp  Ni
Qnzimed   [ mc / zi ]
1000
unde:
qsp necesarul specific ;
Kzi = 1,15 coef. neuniformitate zilnic
qzi max necesar specific maxim
Ko = 1,2 coef. neuniformitate orar
N nr. persoane
Destinatia cladirii Numar persoane Consumuri
N specifice q sp
Cladire de locuit cu preparare
4 170 l/om zi
locala a apei calde

 Cu acestea, debitele pentru consum devin:

qsp  Ni 170  4
Qnzimed     0,68 mc/zi
1000 1000
Kziqsp  Ni
Qnzi max    Kzi  Qnzimed  1,15  0,68  0,782 mc/zi
1000

Ko  qsp  Ni Ko  Qnzimed 1,2 170  4


Qnorar max      0,340 mc/h
24 1000 24 24

Pentru determinarea debitului de calcul apă rece s-a utilizat formulaqc  b a  c E  0,004 E  l/s
unde:
E = 0,7E1 + E2 suma echivalenţilor pentru 2L+1S+2D+2WC+1MS
a = 0,15 coeficient adimensional in funcţie de regimul de funcţionare al apei
b = 1,00 coeficient adimensional in funcţie de temperatura apei (rece sau calda)
c = 1,00 coeficient adimensional in funcţie de destinatia cladirii.
Determinarea debitului de calcul :
Se calculeaza suma echivalentilor de debit tinând cont de numarul, tipul si felul obiectelor
sanitare si armaturilor (conform tabel 3 - STAS 1478 - 90).
In functie de destinatia cladirii, din tabel 6; punct 4 - STAS 1478 - 90 se determina formula de
calcul :
q c = a x b x c E , in care :

a - coeficient adimensional, functie de regimul de furnizare a apei (tab. 7); a = 0,20;


b - coeficient adimensional, functie de felul apei (tab.8); b = 1,0;
c - coeficient adimensional, functie de destinatia cladirii (tab.6); c = 1,8
E - suma echivalentilor punctelor de consum ;

E = 0,7 E1 + E2 pentru apa rece ;


E1 - suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda;
E2 - suma echivalentilor robinetelor de apa rece.

• OBIECTE SANITARE PROIECTATE

1lavoare + 1 wc-uri + 1 spalator +1 dus

1 lavoare 1 buc x 0,35 = 0,35


1 WC-uri 1 buc x 0,50 = 0,50
1 spalator 1 buc x 1,00 = 1,00
1 dusuri……………… 1 buc x 1,00 = 1,00
Total E1 = 2,85
Debitul de calcul este:
qc = a x b x c E
qc = 0, 20 x1 x1, 8x 2,85 = 0, 60 (l / s) (2,1 m3/h),
valoare confirmata si de tabelul 19 – STAS 1478 – 90.
Din nomograma pentru dimensionarea conductelor de apa rece rezulta diametre ale conductelor
de Dn = 1/2" (20 mm PP-R) pentru racordurile la obiectele sanitare cu apa rece.

4. PROTECŢIA MEDIULUI
Activitatea desfăşurată nu conduce la impurificarea apelor.

5. MĂSURI PSI ŞI TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

Atât pentru execuţie cât şi pentru exploatare s-a avut în vedere respectarea măsurilor de
tehnica securităţii muncii şi PSI specifice acestor tipuri de lucrări cuprinse în normativele în
vigoare din care menţionăm :

NPM-2000 - Normativ de protecţia muncii


I13-1994 - Normativ de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de încălzire
I27-1982 - Instrucţiuni tehnice privind stabilirea şi verificarea clasei de
calitate a sudurilor
C142-1985 - Normativ pentru executarea termoizolaţiei la elementele de
instalaţii.
Masuri pentru asigurarea nivelelor de performanta conform criteriilor Legii 10/95 privind
calitatea in constructii
La întocmirea proiectului s-au avut în vedere nivelele de performanta referitoare la
cerintele Legii 10/95, privind calitatea în constructii:
- rezistenta si stabilitate;
- siguranta în exploatare;
- siguranta la foc;
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolatie termica, hidrofuga si economia de energie;
- protectie împotrive zgomotului.
Solutiile proiectate asigura indeplinirea criteriilor dupa cum urmeaza:
Rezistenta si stabilitate:
Rezistenta mecanica a elementelor componente ale instalatiilor sanitare (conducte,
armaturi, obiecte sanitare,piese de imbinare etc.) corespunde presiunilor care pot aparea în
interiorul instalatiilor în timpul exploatarii.
Elementele componente, ale instalatiei sanitare (conducte, armaturi, îmbinari de etansare)
rezista la temperaturile care pot aparea în interiorul instalatiei în timpul exploatarii.
Rezistenta mecanica a conductelor asigura preluarea solicitarilor din variatiile de
temperatura care survin în timpul exploatarii.
Siguranta în exploatare:
Masurile de rezolvare prevazute asigura continuitatea functionarii împotriva
întreruperilor accidentale ale furnizarii apei.
Incaperile aferente centralei termice si a ghenelor pentru instalatii de pe casa scarii sunt
asigurate impotriva tentativelelor de intruziune ale oamenilor si animalelor.
Siguranta la foc:
- Limita de rezistenta la foc a elementelor constrctive si de instalatii corespund categoriei
de importanta a cladirilor deservite.
- Incaperile care adapostesc functiuni de instalatii care prezinta risc de izbucnire a
incendiului,sunt echipate si dotate cu mijloace fixe si mobile de interventie in caz de incendiu.
Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului:
- Dimensionarea instalatiilor asigurara realizarea parametrilor de confort si a conditiilor
igienico-sanitare în încaperi.
- Instalatiile sanitare au fost concepute pentru a evita riscul de producere sau de
favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre
Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie:
- Prin proiectarea unei protectii termice corespunzatoare a conductelor de alimentare cu
apa se asigura reducerea pierderilor prin acestea.
- Randamentele functionale asigura consumuri minime de energie în exploatare ale
utilajelor adoptate (schimbatoare, pompe, acumulatoare).
Protectia împotriva zgomotului:
- Nivelul de zgomot al utilajelor si echipamentelor tehnologice in functiune asigura
conditiile necesare desfasurarii activitatii în încaperi adiacente.
Protectia, siguranta si igiena muncii
În toate etapele privind proiectarea instalatiilor sanitare s-au respectat masurile privind
siguranta si igiena muncii atât în timpul executiei cât si în exploatarea acestora. S-au avut în
vedere prevederile “Normativelor generale de protectie a muncii” NG – PM – 2000.

Intocmit,
Vezeteu Petru