Sunteți pe pagina 1din 18

Studierea sistemului

existent şi determinarea
cerinţelor noului sistem
ASI
Capitolul V

Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ

Principalele activităţi ale analizei

1
Principalele activităţi ale analizei

2 Studierea sistemului existent

 Aspecte urmărite:
• Înţelegerea activităţilor, obiectivelor şi procedurilor
existente
• Cunoaşterea fluxurilor de date şi informaţii – cum sunt
realizate funcţiile sistemului
• Identificarea punctelor tari şi slabe ale sistemului
existent
• Evaluarea resurselor hardware, software şi de personal
disponibile, estimarea celor necesare

2
2 Studierea sistemului existent
 Elementele supuse analizei:
• Ieşiri (informaţii)
• externe sistemului de care au nevoie persoanele, departamentele,
partenerii pentru desfășurarea activităților și luarea deciziilor
• interne sistemului cu ajutorul cărora se adaugă, actualizează sau
se șterg înregistrări în locurile de stocare (baze de date, fișiere,
dosare etc.) - nu sunt vizibile utilizatorilor de aplicații
• Intrări (date)
• externe sistemului preluate/culese in sistem ca urmare a
tranzacțiilor economice sau altor activități desfășurate în unitate
• interne sistemului sub forma citirilor din locurile de stocare (fraze
de interogare) necesare prelucrărilor de date
• Modul în care sunt stocate şi păstrate datele sistemului
• Procesele de prelucrare, ordinea prelucrărilor şi
dependenţa dintre ele

2 Studierea sistemului existent

 Analiza ieşirilor externe (informaţiilor)


• Principalele informaţii sub forma:
• listelor
• situaţiilor de ieşire
• documentelor
termen generic
de rapoarte
• ecranelor
• răspunsurilor la întrebări

3
2 Studierea sistemului existent
 Analiza ieşirilor (informaţiilor)
• Ce se urmărește la analiza ieșirilor (obiectivele urmărite)
• determinarea formatului şi conţinutului (tabelar, grafic,
descriptiv, pe hârtie, electronic etc.)
• identificarea momentului elaborării rapoartelor:
• rapoarte programate (la termen)
• rapoarte neprogramate, cu rol special (ad-hoc, la cerere)
• rapoarte declanşate de excepţii
• modul de structurare a ieşirilor:
• introducere sugestivă
• informaţiile privind completarea, citirea etc.
• partea principală a raportului
• concluziile (finalul) ieşirii – totaluri, semnături, decizii etc.

2 Studierea sistemului existent


 Analiza ieşirilor (informaţiilor)
• determinarea duratei necesare pentru generarea unei ieşiri
• prelucrarea se face pe loturi
• SGBD nu face faţă numărului de înregistrări
• procedurile nu permit prelucrarea în regim distribuit
• performanţa echipamentelor nu este cea mai bună
• identificarea circuitului informaţiilor la nivelul organizaţiilor
• cine este beneficiarul ieșirilor externe
• câte persoane folosesc sau văd rapoartele
• unde sunt transmise rapoartele
• când sunt solicitate ieşirile de către fiecare beneficiar
• în ce scop sunt utilizate ieşirile

4
2 Studierea sistemului existent

 Analiza ieşirilor (informaţiilor)


• verificarea aspectelor calitative ale conţinutului ieşirilor
• tipul datei este cel mai adecvat pentru atingerea scopului
• corectitudinea sau precizia datelor
• actualitatea datelor
• orizontul de timp la care fac referire datele
• completitudinea datelor
• accesibilitatea datelor
• siguranţa sursei datelor

2 Studierea sistemului existent

 Analiza datelor de intrare (intrări externe)


• Două situaţii distincte

5
2 Studierea sistemului existent
 Analiza datelor de intrare (intrări externe)
• Analiza documentelor
• locul de provenienţă a documentelor
• data emiterii şi data preluării în sistem
• numărul de exemplare şi circuitul fiecărui exemplar
• frecvenţa de apariţie a documentelor
• locul de arhivare a documentelor
• datele preluate din documente
• criteriile de clasificare şi grupare a documentelor
• codificările utilizate pentru înregistrarea datelor din documente
• verificările sau controlul la care sunt supuse documentele
• durata medie a timpului de aşteptare a unui document
• dependenţele existente între documente pentru a fi supuse
prelucrărilor

2 Studierea sistemului existent

 Analiza datelor de intrare (intrări externe)


• Analiza intrărilor din alte sisteme, în format electronic
• identificarea datelor care intră din aplicaţiile altor sisteme
• compatibilitatea structurii datelor
• momentele în care sistemul analizat solicită date de la aplicaţiile
altor sisteme şi când sunt ele transmise
• identificarea datelor care trebuie supuse unor procese de
pregătire

6
2 Studierea sistemului existent
 Analiza modului de stocare, accesare şi
păstrare a datelor
• modul de organizare a datelor și gradul de normalizare
• descrierea atributelor și codificarea utilizată
• criteriile de stocare şi păstrare a datelor
• frecvenţa operaţiunilor de introducere, restaurare, ştergere,
modificare
• dimensiunea fişierelor sau a bazelor de date
• timpul necesar pentru obţinerea unor răspunsuri
• suportul de stocare şi păstrare a datelor
• identificarea frecvenţei cu care se realizează copiile de siguranţă
• modalitățile de accesare în reţea
• protecţia şi securitatea datelor

2 Studierea sistemului existent


 Analiza proceselor de prelucrare
• Funcţie – grup de procese şi proceduri executate pentru
atingerea unui scop predeterminat, constituind una
dintre funcționalitățile sistemului (înregistrare, evidență,
generare rapoarte etc.)
• Proces – secvenţă de proceduri intercondiţionate sau acţiuni
ce stă la baza finalizării unei prelucrări prevăzută la nivelul
funcției din care face parte (înregistrare tranzacții vânzări,
actualizare sold client, evidență mișcări stocuri materiale etc).
• Procedură:
• set de acţiuni organizate pentru a realiza o activitate din ciclul
prelucrării datelor
• orientate spre date, fiind declanşate de o tranzacţie sau o
solicitare de date
• au caracter repetitiv şi uşor de formalizat (culegerea datelor de
pe documente, calculul TVA pe factura)

7
2 Studierea sistemului existent
 Analiza proceselor de prelucrare
• După scop, procesele pot fi grupate:
• preluare date de pe documentele sursă
• preluare date din alte procese ale sistemului
• efectuare de calcule
• adăugare, ştergere şi modificare de înregistrări
• verificare/validare date prelucrate, detectare şi corectare erori
• pregătire și generare ieşiri
• După rezultatul obţinut, procesele pot fi de tipul
• tranzacţiilor:
• preluarea și prelucrarea datelor din tranzacțiile economice
• rezultatul constă în actualizări ale bazelor de date
• transformărilor:
• obţinerea informaţiilor din datele de intrare existente
• nu au ca rezultat modificări la nivelul înregistrărilor

2 Studierea sistemului existent


 Analiza proceselor de prelucrare
• Aspecte urmărite
• descompunerea funcţională
• logica proceselor de prelucrare
• ieşirile fiecărui proces de prelucrare
• formulele sau relaţiile de calcul
• specificarea tipului prelucrării (adăugare, modificare, ştergere etc.)
• evenimentul care declanşează prelucrarea
• datele utilizate pentru prelucrare
• legătura cu alte procese de prelucrare
• identificarea procedurilor manuale
• salvările intermediare de date
• procedurile de verificare şi control
• procedurile de detectare şi corectare a erorilor

8
3 Identificarea proceselor de prelucrare

 Elementul central – evenimentul


• Inventarierea şi analiza evenimentelor
• mediul în care a avut loc evenimentul:
• extern
• intern firmei
• modul de reflectare a evenimentelor prin scopul şi funcţiile
sistemului
• interfeţele cu utilizatorii şi alte sisteme

3 Identificarea proceselor de prelucrare

 Tipuri de evenimente

9
3 Identificarea proceselor de prelucrare
 Tipuri de evenimente

3 Identificarea proceselor de prelucrare

 Tipuri de evenimente

10
3 Identificarea proceselor de prelucrare
 Descrierea evenimentelor

4 Determinarea cerinţelor

 Definiţia cerinţelor
• Răspunde obiectivelor şi rezolvă un set de probleme:
• funcţie sau caracteristică a unui sistem
• comportament cuantificabil şi verificabil al unui sistem
• restricţiile sub influenţa cărora sistemul trebuie să lucreze
• Activitate dificilă:
• greutatea de evaluare cu exactitate a necesarului de informaţii
• utilizatorii pot fi subiectivi când sunt abordaţi pe o astfel de temă
• utilizatorii nu ştiu de ce informaţii au nevoie
• utilizatorii identifică nevoile de informaţii în mod eronat
• diversitatea surselor de informare

11
4 Determinarea cerinţelor

 Cauze ale dificultăţilor


• legate de scop:
• graniţele sistemului greşit stabilite
• utilizatorii/beneficiarii specifică detalii tehnice inutile
• dificultăţi de înţelegere a dorinţelor utilizatorilor:
• nu sunt foarte siguri asupra elementelor de care au nevoie
• nu cunosc performanţele şi limitele mediului lor de lucru
• omit informaţii pe care le consideră „implicite”, „normale”
• cerinţele specificate pot intra în conflict cu nevoile altor utilizatori
• percep greu limbajul echipei de analiză
• volatilitatea informaţiilor

4 Determinarea cerinţelor

 Aspecte de urmărit la determinarea cerinţelor


• Specificarea cerinţelor la un nivel corespunzător de abstractizare
• Să nu se indice un nivel de detaliere tehnică necorespunzătoare
• Cerinţele să fie cu adevărat necesare
• Fiecare cerinţă să fie bine delimitată şi nu ambiguu formulată
• Să fie clare sursele cerinţelor (în general, o anumită persoană)
• Să nu intre în conflict cu altele
• Satisfacerea cerinţelor prin aplicaţia informatică
• Să poată fi testate când se implementează sistemul

12
4 Determinarea cerinţelor

 Surse de identificare a cerinţelor


• utilizatorii – folosesc sistemul:
• operaţionali
• informaţionali
• decidenţi
• beneficiarii – plătesc sau sunt proprietarii sistemului
• personalul tehnic – asigură exploatarea şi întreţinerea
• organisme externe firmei – dezvoltare parteneriat:
• clienţi
• furnizori
• bănci

4 Determinarea cerinţelor

 Tipuri de cerinţe
• În funcţie de percepţia utilizatorilor:
• normale (obligatorii)
• dorite de utilizatori
• "surpriză"
• În funcţie de aspectele din etapele următoare ale CVDS:
• funcţionale
• nefuncţionale sau tehnice
• privind managementul proiectului
• economice

13
4 Determinarea cerinţelor

 Cerinţe funcţionale
• Necesităţi de modificare sau adăugare a unor funcţii
• Activităţile pe care sistemul trebuie să le desfăşoare
(prelucrări)
• Se determină plecând de la principalele componente SI:
• intrări • structuri de date
• prelucrări • documentaţie
• ieşiri • restricţii
• date elementare • controale

4 Determinarea cerinţelor

 Cerinţe funcţionale
• Tipuri de cerinţe funcţionale
• de modificare a circuitului informaţional
• de modificare a structurii datelor
• privind datele elementare prin adăugarea, eliminarea sau
modificarea celor existente
• de schimbare a anumitor proceduri de prelucrare

14
4 Determinarea cerinţelor

 Cerinţe nefuncţionale
• Obiective operaţionale legate de mediul hard şi soft
• Se determină plecând de la cele funcţionale
• Specifică proprietăţile tehnice ale sistemului:
• restricţiile de mediu şi implementare
• performanţa
• dependenţa de o anumită platformă de dezvoltare
• mentenabilitatea şi extensibilitatea
• siguranţa exploatării

4 Determinarea cerinţelor

 Cerinţe nefuncţionale
• Mai importante:
• disponibilitatea datelor
• viteza şi timpul de răspuns pentru obţinerea unei informaţii
• modul de organizare şi stocare a datelor
• calitatea informaţiilor de ieşire
• introducerea unor noi tehnologii informaţionale
• platformele de lucru privind:
• sistemele de operare
• sistemele de gestiune a bazelor de date
• software-ul de reţea etc.

15
4 Determinarea cerinţelor

 Cerinţe privind managementul proiectelor


• Nevoile proiectului pe toată durata lui:
• resurse necesare pentru desfăşurarea activităţilor, inclusiv
momentele în care trebuie alocate
• planul comunicărilor între membrii echipei de dezvoltare,
între aceştia şi beneficiarii sistemului etc
• gestiunea modalităţilor în care proiectul poate fi coordonat

4 Determinarea cerinţelor

 Cerinţe economice
• Se identifică:
• scopul şi viziunea generală a proiectului
• scopul, obiectivele firmei
• cerinţele privind creşterea eficienţei activităţilor acoperite
prin sistemul dezvoltat
• rata de recuperare a investiţiei şi veniturile pe care le
generează
• cerinţele de reorganizare a firmei

16
5 Întocmirea specificaţiilor de analiză

 Scop
• Comunicarea rezultatelor celor interesaţi:
• scopul şi obiectivele sistemului
• metodele folosite pentru analiză
• modelele construite
• variantele de proiectare şi recomandările
• Reper pentru etapele de proiectare şi implementare
• Descriere clară a funcţionalităţii pe care o oferă sistemul
utilizatorilor
• Dificil să satisfacă cerinţele de înţelegere ale utilizatorilor
şi proiectanţilor printr-un singur document

5 Întocmirea specificaţiilor de analiză

 Conţinutul de bază
• Componenta introductivă:
• scrisoare de prezentare
• pagina de titlu
• cuprinsul
• rezumatul proiectului
• Componenta descriptivă:
• planul/schiţa sistemului
• documentaţia

17
5 Întocmirea specificaţiilor de analiză

 Conţinutul de bază
• Componenta funcţională:
• funcţiile sistemului
• restricţiile de proiectare
• caracteristicile de performanţă
• una sau mai multe diagrame
• variantele de proiectare şi recomandările analiştilor
• Concluziile
• obiectivele şi funcţiile sistemului
• cerinţele identificate
• soluţiile recomandate
• fezabilitatea proiectului
• Anexe

5 Întocmirea specificaţiilor de analiză

 Caracteristici
• Gradul de verificare a cerinţelor
• Justificarea, exactitatea şi nivelul de corectitudine
• Formularea fără ambiguităţi
• Compatibilitatea între cerinţe
• Nivelul de înţelegere şi posibilitatea modificării
• Posibilitatea de identificare şi urmărire ierarhică

18