Sunteți pe pagina 1din 281

TOTAL

BUGETUL DE STAT
pe anii 2018-2021
-SINTEZA-

Anexa nr. 1 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P*- capi- ra- pa/ ti- ne­
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
0001 01 VENITURI - TOTAL 141.395.499 149.286.036 158.824.314 168.993.437
0002 01 I. VENITURI CURENTE 117.262.176 122.959.469 134231.324 146.725.893
0003 01 A.VENITURI FISCALE 104.003.171 109.296.497 119.387.524 130.319.241
0004 01 A 1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 22.484.942 26.187.402 2 8.465. (KM) 30.776.600
CÂŞTIGURI DLN CAPITAL
0005 01 A l 1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 17.117.017 18.612.993 20.035.824 21.471.655
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE
0101 IMPOZIT PE PROFIT 14.979.503 16.312.323 1 7.559.284 18.819245
01 Impozit pe profit de la agenţii economici 14.235.503 15.516.323 16.739.284 17.976245
02 Impozit pe profil de la băncile comerciale 744.000 796.000 820.000 843.000
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 2.137.514 2.300.670 2.476.540 2.652.410
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE
02 Impozitul pe profil obţinui din aclivilaii 241 259 279 299
comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii
privind proiecţia consumatorului
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 55.257 59.475 64.021 68.567
04 Impozitul pe reprezentante 4.223 4.545 4.892 5.239
06 Impozit pe venitul microintreprinderilor 2.077.790 2.236.388 2.407.345 2.578.302
50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din 3 3 3 3
eapilal de la persoane juridice
0300 01 A12.IMPOZIT PH VENIT, PROFIT SI 4.744.999 6.915.976 7.733.212 8.574.183
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
0301 IMPOZIT PH VENIT 20.508.250 22.351.919 25.038.806 27.905.764
01 Impozit pe venituri din activitaii independente 611.653 634.283 706.136 783.588
02 Impozit pe venituri din salarii 17.159.465 18.716.341 21.139.132 23.784.305
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinţei 248.846 254.010 258.454 262.457
bunurilor
04 Impozit pe venituri din dividende 1.090.236 1.178.885 1273.495 1.363.913
05 Impozit pe venituri din dobânzi 105.024 107.440 109.804 112.000
06 Impozit pe venituri din pensii 697.400 763.187 835.179 868.586
07 Impozit pe veniturile din premii 16.668 17.051 17.426 17.775
08 Impozit pe veniturile din economii sub forma de 1.030 1.054 1.077 1.099
dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria
de persoane fizice romane rezidente fiscal in
Romania
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de 125 135 146 157
valoare
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor 62.018 69.733 77.639 86.171
de proprietate intelectuala
13 Impozit ţie venituri din aclivilaii agricole 73.957 79.970 86.388 92.522
16 Impozit pe venituri din activitaii desfăşurate in 48.059 54.038 60.164 66.776
baza contractelor' convenţiilor civile incheiate
potrivit Codului civil precum si a contractelor de
agent
18 Impozitul pe veniturile din transferul 52.664 53.757 54.698 55.545
proprietăţilor imobil ian; din patrimoniul personal
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non- -209.317 -141.048 -156.402 -176.110
profit
21 Impozit pe veniturile din arenda bunurilor 82.143 84.033 85.881 87.599
agricole
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 56.949 58.259 59.541 60.731
50 Impozit pe venituri din alte surse 102.121 104.470 106.768 108.904
Ca- Sul)- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator ogram 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PE capi- ra- pa/ ti- nc-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
60 Regularizări 309.209 316.321 323.280 329.746
0401 COTE SI SUME DEFALCATE DIN -15.763.251 -15.435.943 -17.305.594 -19.331.581
IMPOZITUL PF. VF.NIT (SF. SCAD)
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -15.763.251 -15.435.943 -17.305.594 -19.331.581
0500 01 A 13. ALTE IMPOZITE PF VENIT, PROFIT SI 622.926 658.433 695.964 730.762
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
0501 .ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 622.926 658.433 695.964 730.762
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele 622.899 658.405 695.935 730.732
nerezidente
50 Alic impozite pe venii, profil si cisliguri din 27 28 29 30
capital
0700 01 A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 117.526 124.225 131.306 137.871
0701 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 117.526 124.225 131.306 137.871
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 117.526 124.225 131.306 137.871
activitatea notară la si alte taxe de timbru
1000 01 A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 80.155.182 81.631.88.3 89.323.561 97.812.876
SERVICII
1001 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 61308.200 62.827.749 67.630.485 72.433.220
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -13.340.641 -13.811.469 -12.747.271 -10.752.619
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata -2.217.300 -2.322.312 -2.323.643 -2.326.536
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor (se scad)
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata -5.204.316 -5.564.059 -5.592.319 -5.617.237
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor .sectoarelor si Municipiului Bucureşti
(se scad)
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata -450.000 -500.000 -500.000 -500.000
pentru drumuri (se scad)
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata -5.290.425 -5.246.498 -4.152.709 -2.1.30.246
pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
09 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata -178.600 -178.600 -178.600 -178.600
pentru finanţarea invatamantului particular sau
confesional acreditat (se scad)
1201 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE 959.204 981.266 1.002.854 1.022.910
BUNURI SI SERVICE
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea 21 21 21 21
alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din
tutun si a cafelei
11 Taxa pe venituri suplimentare obţin ute ca urmare a 724.244 740.903 757.203 772.347
dereglementarii preturilor din sectorul gazelor
naturale.
12 Laxa speciala pentru exploatarea resurselor 66.673 68.206 69.707 71.101
naturale
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice 168.266 172.136 175.923 179.441
si a gazului metan
1401 ACCIZE 28.492.567 30.116.643 31.833.292 33.424.956
1501 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 50 51 52 53
50 .Alte taxe pe servicu specifice 50 51 52 53
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. 2.735.802 1.517.643 1.604.149 1.684.356
AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR
SAU PE DESF ASUR ARE A DF. ACT IVIT ATI
01 Taxe pentru jocurEe de noroc 1.340.885 1.417.192 1.497.840 1.572.576
03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si 87.345 92.324 97.586 102.465
autorizaţii de funcţionare
04 Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare si 6.377 6.864 7.389 7.914
exploatare a resurselor minerale
05 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si 190 201 212 223
din publicitatea lor
06 Taxa dc timbru social asupra jocurilor dc noroc 15 16 17 18
Ca­ Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi­ capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 1 3 4
07 Taxe pentru prestaţiile efectuate si pentru 849 897 948 995
eliberarea autorizaţiilor de transport in trafic
internaţional
11 Taxe de licenţa datorate pentru eliberarea 1.300.000
frecevenielor MAPN
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 141 149 157 165
utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activitati
1700 01 A5.IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR SI 1.042.032 1.137.899 1.240.310 1.353.179
TRANZACTI1LE INTHRNAT IO NALE
1701 VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSF.LF. 1.042.032 1.137.899 1.240.310 1.353.179
PROPRII .ALE BUGETULUI UNIUNII
EUROPENE
01 Taxe vamale 1.042.032 1.137.899 1.240.310 1.353.179
1800 01 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 203.489 215.088 227.347 238.715
1801 .ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 203.489 215.088 227.347 238.715
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, 636 651 665 678
taxelor agricole si taxelor anli-dumping
02 Taxe vamale din sumele datorate pana la dala de 223 228 233 238
31.12.2006
03 Venituri cu destinaţie speciala din comisionul 13 13 13 13
pentru servicii vamale
07 Impozitul specific 202.093 213.660 225.888 237.227
50 Alte impozite si taxe 524 536 548 559
2000 01 B.CONTRIBUTn DE ASIGURĂRI 5.249.918 6.362.468 7.382.715 8.5 74.698
2001 CO NTR1B UT IILE ANGA J ATOR1 LOR 2.164.204 2.323.381 2.535.81 1 2.758.413
05 Varsaminte de la persoane juridice, pentru 1.042.765 991.992 1.047.200 1.098.347
persoane cu handicap neincadrate
08 Venituri din contribuţia asiguratorie pentru munca 1.079.660 1.328.928 1.485.880 1.657.036
aferenta bugetului de stal
50 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate 41.779 2.461 2.731 3.030
de angajatori (+- restante anii anteriori din
contribuţia agenţilor economiei pentru persoane eu
handicap)
2101 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 3.085.714 4.039.087 4.846.904 5.816.285
50 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate 3.085.714 4.039.087 4.846.904 5.816.285
de asiguraţi
2900 01 C. VENITURI NEFTSCALE 8.009.087 7.300.504 7.461.085 7.831.954
3000 01 CI.VENITURI DIN PROPRIETATE 6.703.564 5.953.480 6.071.943 6.403.718
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 6.049.744 5.284.622 5.388.370 5.706.474
01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 339.421 161.150 170.336 178.853
04 Varsaminte din veniturile nete al Băncii Naţionale 183.997 188.229 192.370 196.217
a Romanici
05 Venituri din concesiuni si închirieri 1.625.256 1.717.896 1.815.817 1.906.608
08 Venituri din dividende 3.593.488 2.902.691 2.888.268 3.096.786
11 Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de 306.709 313.763 320.666 327.079
gaze eu efect de sera
50 Alte venituri din proprietate 873 893 913 931
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 653.820 668.858 683.573 697.244
03 .•Vite venituri din dobânzi 653.820 668.858 683.573 697244
3300 01 ('2. VAN ZĂRI DE BUNURI SI SERVICII 1.305.523 1.347.024 1.389.142 1.428.236
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI 372.673 381245 389.632 397.423
ALTE ACTIVITATI
02 Taxe consulare 49.014 50.141 51.244 52.269
03 Venituri din taxe pentru prestaţii vamale 497 508 519 529
04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate 27 28 29 30
de laboratoare
05 Taxe si alte venituri in invatamant 197 202 206 210
06 Venituri din expertiza tehnica judiciara si 12 12 12 12
extrajudiciara
08 Venituri din prestări de servicii 155.885 159.470 162.978 166238
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
09 Taxe si alte venituri din protecţia mediului 22.688 23.210 23.721 24.195
16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din 374 .38.3 391 399
activitatea proprie sau anexa
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si 3.891 3.980 4.068 4.149
conversie profesionala, specializare si
perfecţionare
23 Venituri din timbrul judiciar 22 2.3 24 24
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare 49.555 50.695 51.810 52.846
avansate de stat
26 Venituri din despăgubiri 16.702 17.086 17.462 17.811
29 Tarile incasale pentru emiterea unei soluţii fiscale 596 610 623 635
individuale anticipate si pentru emiterea sau
modificarea unui acord de preţ in avans
50 Alte venituri din prestări de servicii si alte 73.21.3 74.897 76.545 78.076
activitati
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 1.982 2.027 2.071 2.1 12
ELIBERĂRI PERMISE
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise si 56 57 58 59
certificate
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări 1.926 1.970 2.013 2.053
permise
3501 AMENZI, PENAL1TAT1 SI CONFISCĂRI 593.396 607.044 620.398 632.806
01 Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate 415.578 425.136 434.489 443.179
potrivit dispoziţiilor legale
02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu 240 246 251 256
intarziere declaraţiei de impozite si taxe
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, 89.102 91.151 93.156 95.019
abandonate si alte sume constatate odata cu
confiscarea potrivit legii
04 Majorări de intarziere pentru venituri ncvarsate la 49 50 51 52
termen
05 Amenzi judiciare 16.018 16.386 16.746 17.081
06 Incasari rezultate din valorificarea bunurilor 1.431 1.464 1.496 1.526
confiscate ca urmare a savarsirii infracţiunilor la
regimul drogurilor si precursorilor
07 Penalitati datorate in cazul eşalonărilor la plata 63.044 64.494 65.913 67.231
08 Penal itati de nedeclarare 5.155 5.274 5.390 5.498
50 Alte amenzi, penalitati si confiscări 2.779 2.843 2.906 2.9 (>4
3601 DIVERSE VENITURI 337.472 356.708 377.041 .395.895
01 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 32.083 33.912 35.845 37.637
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 8.666 9.160 9.682 10.166
imputaţii si despăgubiri
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din 11.316 11.961 12.643 13.275
drepturile necuvenite
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 1 1 1 1
05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilităţile 14.152 14.959 15.812 16.603
instituţiilor publice
11 Venituri din ajutoare de stal recuperate 12.373 1.3.078 13.823 14.514
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in 55.854 59.038 62.403 65.523
cursul procesului de executare silita
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru 29.422 31.099 .32.872 34.516
furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor
in instituţiile şcolare
17 Venituri din sume virate eronat in conturile de 66 70 74 78
disponibilităţi ale instituirilor publice reorganizate
18 Sume provenind din executarea silita a debitelor 15 16 17 18
reprezentând contravaloarea lucrărilor de
regenerare neexecutate de proprietarii de păduri
19 Venituri din recuperarea creanţelor fiscale 95 100 106 111
21 Sume restituite aferente veniturilor incasale 104 110 116 122
24 Venituri din compensarea creanţelor din -414 -438 -463 A 86
Ca­ Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi­ capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
despăgubiri
27 Venituri din comisionul perceput de către 51 1 540 571 600
inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la
data de 31 decembrie 2010
28 Comision de risc aferent programului de stimulare 15 16 17 18
a cupa rarii de autoturisme
48 Sume reţinute de statul membru de inregistrare 1.031 1.090 1.152 1.210
din sumele transferate statelor membre de consum
50 Alte venituri 172.182 181.996 192.370 201.989
3900 01 II.VENITURI DIN CAPITAL 1.331.806 350.721 370.711 389.245
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 1.331.806 350.721 370.711 389.245
BUNURI
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 4.420 4.672 4.938 5.185
instituţiilor publice
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de 1.000.167 177 187 196
stat si de mobilizare
03 Venituri din vanzaiea locuinţelor construite din 18.877 19.953 21.090 22.144
fondurile statului
06 Venituri obţinute in procesul de stingere a 283.820 299.998 317.098 332.953
creanţelor bugetare
07 Venituri din vanzaiea unor bunuri aparţinând 1.314 1.389 1.468 1.541
domeniului privat al statului şaua unitarilor
administativ-teritoriale
09 Venituri rezultate din garanţiile acordate si 5.272 5.573 5.891 6.185
platitite instituţiilor de credit in cadrul programului
"Prima casa"
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 17.936 18.959 20.039 21.041
4000 01 111.OPERAŢIUNI FINANCI ARE 3.535 3.736 3.949 4.174
4001 1NCASAR1 DIN RAMBURSAREA 3.535 3.736 3.949 4.174
IMPRUMUTIJRILOR ACORDATF.
50 Incasari din rambursarea altor imprumuturi 3.535 3.736 3.949 4.174
acordate
4501 SUME PRIMITE DE LA UE / ALŢI DONATORI 38.662 22.560 19.847 16.218
IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
4801 SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI 22.759.320 25.949.550 24.198.483 21.857.907
IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 242.494.013 180.884336 175.769.804 173.755.012
II.Credite bugetare 177.171.941 185.449.283 189.282.657 194.352.943
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 228.036.323 167.869.208 162.360.373 162.194.233
II.Credite bugetare 167.327.896 175.072.703 177.863.563 181.981.558
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 43.571.339 44.898.814 46.274.513 49.360.208
II.Credite bugetare 43.571.339 44.898.814 46.274.513 49.360.208
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 6.128.076 6.100.430 6.299.526 6.943.830
II.Credite bugetare 6.041.143 6.173.600 6299.527 6.939.427
30 TITLUL IE DOBÂNZI
I.Credite de angajament 11.277.254 11.453.952 12.527.259 13.540.362
ll.Credite bugetare 11.277.254 11.453.952 12.527.259 13.540.362
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I.Credite de angajament 4.136.484 3.976.736 3.969.457 4.371.334
ll.Credite bugetare 4.132.684 3.976.736 3.971.457 4.373.134
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
1.Credite de angajament 315.714 107.000 107.000 107.000
ll.Credite bugetare 315.714 107.000 107.000 107.000
Ca- Sul)- Pa- C ru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- nc-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 47.397.879 21.749.778 20.565.826 16.857.454
II.Credite bugetare 28.122.115 24.772.122 25.698.550 23.816.768
55 TITLUL VII .ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 14.670.688 15.025.941 12.465.687 1 1.775.983
11.Credite bugetare 12.468.780 12.373.909 12.159.730 12.385.331
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 229.178 61.747 57.173 29.368
ILCredite bugetare 221.482 59.828 57.173 31.868
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 28.411.867 33.956.854 34.994.498 36.426.152
ILCredite bugetare 28.411.867 33.956.854 34.994.498 36.426.152
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 65.254.293 26.001.797 20.537.759 17.169.822
ILCredite bugetare 28.390.452 32.960.898 31.088.482 28.453.378
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 3.947.094 3.710.398 3.978.323 5.086.329
ILCredite bugetare 3.947.094 3.710.398 3.978.323 5.086.329
65 TITLUL XII CHELTUIELI .AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 2.696.457 825.761 583.352 526.391
ILCredite bugetare 427.972 628.592 707.051 1.461.601
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 12.174.761 10.869.114 11.290.531 9.441.879
ILCredite bugetare 7.561.116 8.230.566 9.300.194 10.252.485
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 12.081.913 10.833.022 11.254.439 9.405.787
ILCredite bugetare 7.298.268 8.194.474 9.264.102 10.216.393
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 92.848 36.092 36.092 36.092
ILCredite bugetare 262.848 36.092 36.092 36.092
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 2.282.929 2.146.014 2.118.900 2.118.900
ILCredite bugetare 2.282.929 2.146.014 2.118.900 2.1 18.900
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
ILCredite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
81 TITLUL XVD RAMBURSĂRI DE CREDITE
I.Credite de angajament 2.272.929 2.136.014 2.108.900 2.108.900
ILCredite bugetare 2.272.929 2.1.36.014 2.108.900 2.108.900
Vi

100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE


I.Credite de angajament 43.803.340 44.433.948 46.126.535 42.529.294
ILCredite bugetare 41.607.541 43.895.549 45.672.032 44.205.448
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 41.437.768 42.264.504 43.991.198 40.434.195
ILCredite bugetare 39.276.368 41.730.583 43.528.323 42.079.066
10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 4.864.922 4.931.733 5.174.195 5.427.706
ILCredite bugetare 4.864.922 4.931.733 5.174.195 5.427.706
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.144.968 947.027 1.027.217 1.022.982
Ca­ Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
pi­ capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

1 A B 1 2 3 4
II. Credite bugetare 1.061248 1.022.146 1.027.217 1.022.982
30 TITLUL HI DOBÂNZI
I.Credite de angajament 11.229.438 11.405.446 12.478.484 13.481.674
n.Credite bugetare 11.229.438 11.405.446 12.478.484 13.481.674
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
LCredite de angajament 315.714 107.000 107.000 107.000
II.Credite bugetare 315.714 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATT
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LCredite de angajament 9.606.321 8.626.243 7.150.896 3.932.519
H.Credite bugetare 9.493.321 8.626.243 7.150.896 3.932.519
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
LCredite de angajament 8.298.103 8.739.342 9.341.047 9.430.743
H.Credite bugetare 8298.103 8.957.533 9.343.330 9.430.743
56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERARE
LCredite de angajament 68.111 20.688 18.632 16.062
H.Credite bugetare 77.036 18.095 18.632 18.562
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
LCredite de angajament 750 770 800 800
n.Credite bugetare 750 770 800 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
LCredite de angajament 3.931.194 5.766.835 6.792.766 4.026.797
n.Credite bugetare 2.146.027 4.887.044 6.234.110 5.615.818
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
LCredite de angajament 1.779.006 1.690.734 1.897.418 2.987.912
H.Credite bugetare 1.779.006 1.690.734 1.897.418 2.987.912
65 TITLUL XIT CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
1.Credite de angajament 199.241 28.686 2.743
H.Credite bugetare 10.803 83.839 96.241 53.350
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
LCredite de angajament 284.724 224.011 216.137 175.899
II.Credite bugetare 250.325 219.533 224.509 207.182
71 TITLUL Xffl ACTIVE NEFINANCIARE
LCredite de angajament 244.876 187.919 180.045 139.807
U.Credite bugetare 210.477 183.441 188.417 171.090
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
LCredite de angajament 39.848 36.092 36.092 36.092
H.Credite bugetare 39.848 36.092 36.092 36.092
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
LCredite de angajament 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
H. Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
LCredite de angajament 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
11.Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI
EXTERNE
LCredite de angajament 16.694.612 18.607.505 202218.319 18.060.561
II.Credite bugetare 14.507.413 17.848.632 19.763.816 19.7.36.715
01 CHELTUIELI CURENTE
LCredite de angajament 16.452.578 18.422.644 20.041.352 17.923.847
11. Credite bugetare 14.299.778 17.668.249 19.578.477 19.568.718
Ca- Sul)- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 4.683.031 4.741.799 4.974.764 5.218.303
IT.Credite bugetare 4.683.031 4.741.799 4.974.764 5.218.303
20 TITLUL n BUNURI SI SERVICE
I.Credite de angajament 934.901 745.995 831.455 822.674
Jl.Credite bugetare 859.781 821.114 831.455 822.674
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI
.ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 201.871 98.006 100.073 99.794
ll.Credite bugetare 88.871 98.006 100.073 99.794
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.821.082 7.401.004 7.746.105 7.745.423
ll.Credile bugetare 6.821.082 7.398.721 7.748.388 7.745.423
56 TITLUL VIII PROIECTE C’U FINANŢARE DEM
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(TEN) POST ADERARE
I.Credite de angajament 68.051 20.628 18.572 16.062
ll.Credile bugetare 76.976 18.035 18.572 18.562
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 750 770 800 800
ll.Credite bugetare 750 770 800 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE
AFERENTE CADRU LUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 3.537.674 5.381.835 6.362.766 4.016.797
ll.Credite bugetare 1.752.507 4.502.044 5.804.110 5.605.818
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 5.977 3.921 4.074 3.994
1I.Credite bugetare 5.977 3.921 4.074 3.994
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 199.241 28.686 2.743
1I.Credite bugetare 10.803 83.839 96.241 53.350
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 242.034 184.861 176.967 136.714
II .Cre dite bu getare 207.635 180.383 185.339 167.997
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 242.034 184.861 176.967 136.714
ll.Credite bugetare 207.635 180.383 185.339 167.997
01 Autorităţi executive si legislative
ll.Credite bugetare 7.421.676
01 Administraţia prezidenţiala
ll.Credite bugetare 53.441
02 Autoritari legislative
ll.Credite bugetare 573.582
03 Autoritari executive
ll.Credile bugetare 6.232.866
04 Alte organe ale autoritaiilor publiee
ll.Credite bugetare 561.787
03 Contribuţia la bugetul UE
ll.Credite bugetare 6.769.737
04 Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea
Europeana
11.Credite bugetare 316.000
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETA RE DEZVOLTARE
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Esfimari 2019 Esfimari 2020 Esfimari 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
1.Credite de angajament 1.956.431 1.814.856 2.152.165 1.833.249
Il.Credite bugetare 1.956.431 2.035.330 2.152.165 1.833.249
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Gcdite de angajament 1.953.589 1.811.798 2.149.087 1.830.156
Il.Credite bugetare 1.953.589 2.032.272 2.149.087 1.830.156
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 181.891 189.934 199.431 209.403
Il.Credite bugetare 181.891 189.934 199.431 209.403
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
T.Credite de angajament 17.782 18.945 19.699 19.861
Il.Credite bugetare 17.782 18.945 19.699 19.861
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 38.961 43.638 44.933 44.943
II.Credite bugetare 38.961 43.638 44.933 44.943
55 TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.291.061 1.141337 1.421.709 1.512.387
Il.Credite bugetare 1291.061 1.361.811 1.421.709 1.512.387
56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTA DERARE
I.Credite de angajament 60 60 60
Il.Credite bugetare 60 60 60
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 393.520 385.000 430.000 10.000
Il.Credite bugetare 393.520 385.000 430.000 10.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 30.314 32.884 33.255 33.562
Il.Credite bugetare 30.314 32.884 33.255 33.562
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
1.Credite de angajament 2.842 3.058 3.078 3.093
Il.Credite bugetare 2.842 3.058 3.078 3.093
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 2.842 3.058 3.078 3.093
Il.Credite bugetare 2.842 3.058 3.078 3.093
01 Cercetare fundamentala (de ba/.a)
Il.Credite bugetare 208.352
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
Il.Credite bugetare 1.748.079
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
1.Credite de angajament 2.415.162 2.132.549 2.314.657 3.408.638
Il.Credite bugetare 2.406.562 2.132.549 2.314.657 3.408.638
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.375.314 2.096.457 2.278.565 3.372.546
Il.Credite bugetare 2.366.714 2.096.457 2.278.565 3.372.546
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 128.925 136.027 136.743 142.257
Il.Credite bugetare 120.325 136.027 136.743 142.257
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
1.Credite de angajament 315.714 107.000 107.000 107.000
Il.Credite bugetare 315.714 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRF. UNITA TI
ALE .ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Credite de angajament 2.000 2.500 1.500
Ca­ Sub­ Pa­ Cru­ Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi­ capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
11.Credite bugetare 2.000 2.500 1.500
55 TITLUL V n ALTE TRANSFERURI
1.Credite de angajament 185.960 197.001 173.233 172.933
11.Credite bugetare 185.960 197.001 173.233 172.933
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.742.715 1.653.929 1.860.089 2.950.356
11.Credite bugetare 1.742.715 1.653.929 1.860.089 2.950.356
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Ocdite de angajament .39.848 36.092 36.092 36.092
II.Credite bugetare 39.848 36.092 36.092 36.092
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
1.Credite de angajament 39.848 36.092 36.092 36.092
II.Credite bugetare 39.848 36.092 36.092 36.092
02 Fond de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului
11.Credite bugetare 314.714
03 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
11.Credite bugetare 1.000
11 Asistenta naţionala externa pentru dezv oltare
II.Credite bugetare 163.560
14 Plata valorii de executare a garanţiei in cadrul
programului Prima casa
D.Credite bugetare 20.000
15 Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate
din bugetul de stat
11.Credite bugetare 2.300
50 .•Vite servicii publice generale
II.Credite bugetare 1.904.988
5501 TRANZACŢII PRIVIND DAT ORIA PUBLICA
SI ÎMPRUMUTURI
I.Oedite de angajament 13.523.064 13.521.614 14.539.254 15.541.054
11.Credite bugetare 13.523.064 13.521.614 14.539.254 15.541.054
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Ocdite de angajament 11.442.216 11.576.181 12.620.054 13.621.854
D.Credite bugetare 11.442.216 11.576.181 12.620.054 13.621.854
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICE
I.Ocdite de angajament 63.360 46.060 39.320 38.190
D.Credite bugetare 63.360 46.060 39.320 38.190
30 TITLUL III DOBÂNZI
1.Credite de angajament 11.229.438 11.405.446 12.478.484 13.481.674
D.Credite bugetare 11.2 29.43 8 11.405.446 12.478.484 13.481.674
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRF. UNIT ATI
.ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Credite de angajament 149.418 124.675 102.250 101.990
D.Credite bugetare 149.418 124.675 102.250 101.990
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
D.Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
D.Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRF. DIFF.RITF. NIVELF. ALF.
ADMINISTRAŢIEI
1.Credite de angajament 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
D.Credite bugetare 9.2 14.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.2 14.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
D.Credite bugetare 9.214.071 8.357.424 6.902.14C 3.685.792
Ca- pul)- Pa- Gru- Ar- AU- Program 1210 8 stima ri 1219 8stimariL2L2
Denumire indicator 8 stimari L2L1
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

T 1 L 3 4
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1
ALE ADMINISTRATEI PUBLICE
I.Credite de angajament 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
II.Credite bugetare 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
02 Transferuri din bugetul de stal către bugetul
a sigurarilor sociale de stat
,
Il.Credite bugetare 7.408.802
04 Transteruri din bugetul de stat către bugetul
fondului de asigurări sociale de sanatate
11.Credite bugetare 1.805.269
6000 01 Partea a 11-a AP ARARE,ORDINE PUBLICA SI
SIGURANŢA NAŢIONALA
I.Credite de angajament 35.560.816 36.629.847 37.534.042 35.246.861
Il.Credite bugetare 31.211.365 33.756.548 34.988.776 36.175.355
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 24.766.330 26.586.821 27.182.622 26.749.839
Il.Credite bugetare 24.481.730 26.396.059 26.688.303 26.948.561
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
1.Credite de angajament 19.313.390 20.100.041 20.970.759 21.888.670
Il.Credite bugetare 19.313.390 20.100.041 20.970.759 21.888.670
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
1.Credite de angajament 2.520.330 2.573.047 2.653.614 2.907.697
Il.Credite bugetare 2.520.330 2.573.047 2.653.614 2.907.697
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Credite de angajament 1.596.843 2.000.186 2.788.070 1.659.172
Il.Credite bugetare 1.568.367 1.605.907 1.639.172 1.755.814
55 TITLUL VH ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 161.035 161.824 246.122 162.501
Il.Credite bugetare 145.593 169.064 203.821 213.004
56 TITLUL V n i PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 14.201 12.346 11.035
Il.Credite bugetare 14.296 12.422 11.035
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
1.Credite de angajament 117 111 112 114
Il.Credite bugetare 1 17 111 112 114
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 978.917 1.677.052 466.815 91.887
Il.Credite bugetare 833.589 1.846.253 1.131.695 106.464
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 72.172 59.214 43.095 36.798
Il.Credite bugetare 72.172 59.214 43.095 36.798
65 TITLUL XC CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
1.Credite de angajament 109.325 3.000 3.000 3.000
13.876 30.000 35.000 40.000
Il.Credite bugetare
70 CHELTUIELI DF. CAPITAL
10.794.486 10.043.026 10.351.420 8.497.022
1.Credite de angajament
6.729.635 7.360.489 8.300.473 9.226.794
Il.Credite bugetare
71 TITLUL XDI ACTIVE NEFINANCIARE
10.794.486 10.043.026 10.351.420 8.497.022
I.Credite de angajament
6.729.635 7.360.489 8.300.473 9.226.794
Il.Credite bugetare
6001 APARARE
Ca- Sub- Pa- Cm- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi Rraf Titlu col at

A B 1 2 3 4
I.Credite de angajament 16.413.614 16.104.086 16.667.141 15.267.739
11.Credite bugetare 12.687.443 1.3.497.9.37 14.746.781 16.089.425
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 6.368.132 6.484.294 6.884.991 7.277.924
11.Credite bugetare 6.359.264 6.498.351 6.847.678 7.328.427
10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 4.659.093 4.732.683 4.975.692 5.222.947
11.Credite bugetare 4.659.093 4.732.683 4.975.692 5.222.947
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.337.421 1.372.362 1.438.854 1.663.227
11.Credite bugetare 1337.421 1.372.362 1.438.854 1.663.227
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Credite de angajament 218.002 233.677 240.769 246.067
11.Credite bugetare 218.002 233.677 240.769 246.067
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.O'cdite de angajament 152.760 145.134 229.192 145.210
n.Credite bugetare 137.318 152.374 186.891 195.713
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 73 73 73 73
D.Credite bugetare 73 73 73 73
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 433 31
ll.Crcdite bugetare 7.007 6.817 5.019
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 350 365 380 400
ll.Crcdite bugetare 350 365 380 400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 10.045.482 9.619.792 9.782.150 7.989.815
ll.Crcdite bugetare 6.328.179 6.999.586 7.899.103 8.760.998
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 10.045.482 9.619.792 9.782.150 7.989.815
Il.Credite bugetare 6.328.179 6.999.586 7.899.103 8.760.998
01 Administraţie centrala
ll.Crcdite bugetare 407.589
02 Apărare naţionala
D.Credite bugetare 12.030.661
03 Participarea la misiuni si operaţiuni militare in
afara teritoriului statului roman
n.Credite bugetare 203.008
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparat e
U.Credite bugetare 30.837
50 .•Vite cheltuieli in domeniul apararii
Il.Credite bugetare 15.348
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA
NAŢIONALA
I.Credite de angajament 19.147.202 20.525.761 20.866.901 19.979.122
U.Credite bugetare 18.523.922 20.258.611 20.24 1.995 20.085.930
01 CHELTUIELI CURENTE
I.O'cdite de angajament 18.398.198 20.102.527 20.297.631 19.471.915
U.Credite bugetare 18.122.466 19.897.708 19.840.625 19.620.134
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Oedite de angajament 14.654.297 15.367.358 15.995.067 16.665.723
U.Credite bugetare 14.654.297 15.367.358 15.995.067 16.665.723
20 TITLUL 1T BUNURI SI SERVICE
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 1 2 3 4
LCredite de angajament 1.182.909 1.200.685 1214.760 1.244.470
11.Credite bugetare 1.1 82.909 1.200.685 1214.760 1.244.470
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LCredite de angajament 1.378.841 1.766.509 2.547.301 1.413.105
11. Credite bugetare 1.350.365 1.372.230 1.398.403 1.509.747
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 8.275 16.690 16.930 17.291
n.Credite bugetare 8275 16.690 16.930 17291
56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE
(FEN) POST ADERA RE
LCredite de angajament 14.201 12.346 11.0.35
II.Credite bugetare 14.296 12.422 11.035
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 44 38 39 41
n.Credite bugetare 44 38 39 41
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
1.Credite de angajament 978.484 1.677.052 466.784 91.887
n.Credite bugetare 826.582 1.839.436 1.126.676 106.464
59 TITLUL XI .ALTE CHELTUIELI
LCredite de angajament 71.822 58.849 42.715 36.398
II.Credite bugetare 71.822 58.849 42.715 36.398
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
1.Credite de angajament 109.325 3.000 3.000 3.000
n.Credite bugetare 13.876 30.000 35.000 40.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
LCredite de angajament 749.004 423.234 569.270 507.207
n.Credite bugetare 401.456 360.903 401.370 465.796
71 TITLUL X m ACTIVE NEFINANCIARE
LCredite de angajament 749.004 423.234 569.270 507207
II.Credite bugetare 401.456 360.903 401.370 465.796
01 Administraţia centrala
n.Credite bugetare 1.634.345
03 Ordine publica
II.Credite bugetare 6.435.299
01 Politie
n.Credite bugetare 3.794256
02 Jandarmerie
II.Credite bugetare 1.623.409
03 Paza si supravegherea frontierei
n.Credite bugetare 1.017.634
04 Siguranţa naţionala
II.Credite bugetare 2.546.642
05 Proiecţie civila si proiecţia contra incendiilor
n.Credite bugetare 2237.708
06 Autoritari judecătoreşti
II.Credite bugetare 3.548.683
07 Penitenciare
n.Credite bugetare 1.186262
25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si
siguranţa naţionala
n . Credite bugetare 1.750
1 Sul)- Pa- Gni- Ar- Aii-
Ca‘ capi-
P*- ra- pa/ ti- ne-
Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
toi toi graf Titlu col at

B
50 Alic cheltuieli in domeniul ordinii publice si
siguranţei naţionale
TT.Credite bugetare 933.233
6500 01 Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
I. Credite de angajament 64.687.486 66.742.417 67.660.145 71.387.161
II. Credite bugetare 63.912.810 66.559.074 67.812.905 72.343.536
01 CHELTUIELI CURENTE
l.Credite de angajament 64.441.496 66.413.100 67.214.943 70.895.181
ILCredite bugetare 63.813.036 66.183.523 67.317.465 71.803.905
10 TULUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
.Credite de angajament 18.440.117 18.885.914 19.100.577 20.966.552
TT.Credite bugetare 18.440.117 18.885.914 19.100.577 20.966.552
20 TULUL n BUNURI SI SERVICE
l.Credite de angajament 2.174.268 2.220.379 2.257.100 2.644.827
ILCredite bugetare 2.174.268 2.220.379 2.257.100 2.644.827
51 ITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI
.ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
l.Credite de angajament 11.431.745 7.833.556 7.395.344 7.478.184
ILCredite bugetare 11.105.977 7.598.949 7.362.120 7.547.217
55 TULUL VH ALTE TRANSFERURI
l.Credite de angajament 890.597 875.346 871.819 915.348
ILCredite bugetare I 888.597 877.346 871.819 915.348
56 TU LU L VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(TEN) POST ADERARE
l.Credite de angajament 17.550 23.608 23.006 8.806
ILCredite bugetare 17.550 23.608 23.006 8.806
57 TULUL LX ASISTENTA SOCIALA
l.Credite de angajament 28.411.000 33.955.973 34.993.586 36.425238
ILCredite bugetare 28.411.000 33.955.973 34.993.586 36.425238
58 TU LUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
l.Credite de angajament 628.883 456.225 406.480 191.095
ILCredite bugetare 595.885 456.225 406.480 191.095
59 TULUL XI ALTE CHELTUIELI
l.Credite de angajament 2.006.415 1.871.563 1.949.019 1.970297
ILCredite bugetare 2.006.415 1.871.563 1.949.019 1.970297
65 TULUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
l.Credite de angajament 440.921 290.536 218.012 294.834
ILCredite bugetare 173.227 293.566 353.758 1.134.525
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 245.990 329.317 445.202 491.980
II. Credite bugetare 99.774 375.551 495.440 539.631
71 TU LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
.Credite de angajament 245.990 329.317 4452 02 491.980
ILCredite bugetare 99.774 375.551 495.440 539.631
6501 INVATAMANT
l.Credite de angajament 22.254.156 22.760.458 22.771.983 24.748.553
ILCredite bugetare 22.082.774 22.806.275 22.838.154 24.807.796
01 CHELTUIELI CURENTE
l.Credite de angajament 22.039.459 22.505.028 22.391.808 24.323.466
ILCredite bugetare 22.013.543 22.505.361 22.407.741 24.335.058
TU LUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
Ca­ Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
pi­ capi­ ra- pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 1 4
I.Credite de angajament 16.097.507 16.432.669 16.525.015 18.262.317
Il.Credite bugetare 16.097.507 16.432.669 16.525.015 18.262.317
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
l.Credite de angajament 187.482 235.412 226.498 262.140
Il.Credite bugetare 187.482 235.412 226.498 262.140
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI
ALE .ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
l.Credite de angajament 4.128.451 4.195.653 3.939.096 4.106.628
Il.Credite bugetare 4.102.535 4.195.986 3.955.029 4.118.220
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
l.Credite de angajament 5.254 5256 5.257 5.259
Il.Credite bugetare 5.254 5.256 5.257 5.259
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTA DER ARE
l.Credite de angajament 5
Il.Credite bugetare 5
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
l.Credite de angajament 217.874 231.914 238.879 238.904
Il.Credite bugetare 217.874 231.914 238.879 238.904
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
l.Credite de angajament 390.000 3 19.625 307.000 157.000
Il.Credite bugetare 390.000 319.625 307.000 157.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
l.Credite de angajament 947.886 979.499 1.041.913 1.046.218
Il.Credite bugetare 947.886 979.499 1.041.913 1.046.218
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
l.Credite de angajament 65.000 105.000 108.150 245.000
Il.Credite bugetare 65.000 105.000 108.150 245.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
l.Credite de angajament 214.697 255.430 380.175 425.087
Il.Credite bugetare 69.231 300.914 430.413 472.738
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
l.Credite de angajament 214.697 255.430 380.175 425.087
Il.Credite bugetare 69.231 300.914 430.413 472.738
01 Administraţie centrala
Il.Credite bugetare 411.165
02 Servicii publice descentralizate
Il.Credite bugetare 15.727.649
03 Invatamant preşcolar si primar
Il.Credite bugetare 10.864
01 Invatamant preşcolar
Il.Credite bugetare 7.189
02 Invatamant primar
Il.Credite bugetare 3.675
04 Invatamant secundar
Il.Credite bugetare 479.098
01 Invatamant secundar inferior
Il.Credite bugetare 24.859
02 Invatamant secundar superior
Il.Credite bugetare 296.739
03 Invatamant profesional
Il.Credite bugetare 157.500
Ca- Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P*- capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
05 Invatamant postliceal
Il.Credite bugetare 117.592
06 Invatamant superior
11.Credite bugetare 422.474
01 Invatamant universitar
Il.Credite bugetare 411.067
02 1nvatama nt postuniversitar
Il.Credite bugetare 11.407
07 Invatamant nedefmibil prin nivel
Il.Credite bugetare 39.903
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
Il.Credite bugetare 39.903
Servicii auxiliare pentru educaţie
1
Il.Credite bugetare 272.282
30 Alte servicii auxiliare
Il.Credite bugetare 272.282
50 .•Vite cheltuieli in domeniul invatamantuhii
! 1.Credite bugetare 4.601.747
6601 SANATATE
l.Credite de angajament 6.093.940 6.508.872 6.536.580 6.821.976
! 1.Credite bugetare 5.672.572 6.277.712 6.532.061 7.634.108
01 CHELTUIELI CURENTE
l.Credite de angajament 6.082.222 6.470.622 6.506.580 6.790.976
Il.Credite bugetare 5.661.604 6.238.712 6.502.061 7.603.108
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
l.Credite de angajament 2.007.367 2.105.339 2.210.382 2.320.770
Il.Credite bugetare 2.007.367 2.105.339 2.210.382 2.320.770
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
l.Credite de angajament 1.686.459 1.687.403 1.724.629 2.071.408
Il.Credite bugetare 1.686.459 1.687.403 1.724.629 2.071.408
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
.ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
l.Credite de angajament 2.139.952 2.513.620 2.397.188 2334.033
Il.Credite bugetare 1.840.000 2.278.680 2.348.031 2.391.474
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
l.Credite de angajament 35.435 5.500 5.500 5.500
Il.Credite bugetare 35.435 5.500 5.500 5.500
56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTA DF.R ARE
l.Credite de angajament 12.395 602
Il.Credite bugetare 12.395 602
58 TITLUL X PROIECT E CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NF.RAMBURSAB1LF.
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
l.Credite de angajament 3.698 85.188 63.519 13.931
! 1.Credite bugetare 3.698 85.188 63.519 13.931
59 TITLUL XI .ALTE CHELTUIELI
l.Credite de angajament 250
Il.Credite bugetare 250
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
l.Credite de angajament 196.666 72.970 105.362 45.334
Il.Credite bugetare 76.000 76.000 150.000 800.025
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 11.718 38.250 30.000 31.000
Ca- Sub­ Pa­ Gru- Ar- AU- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020
Denumire indicator Estimări 2021
P*- capi­ ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
IT.Credite bugetare 10.968 39.000 30.000 31.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NHFINANC1ARH
I.Credite de angajament 11.718 38.250 30.000 31.000
Il.Credite bugetare 10.968 39.000 30.000 31.000
01 Administraţia centrala
11.Credite bugetare 118.000
02 Servicii publice descentralizate
Il.Credite bugetare 346.000
04 Servicii medicale in ambulalor
Il.Credite bugetare 12.078
05 Asistenta medicala in centre medicale
multifuncţionale
11.Credite bugetare 12.078
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Il.Credite bugetare 218.261
01 Spitale generale
11.Credite bugetare 218261
OS Servicii de sanatate publica
Il.Credite bugetare 60.000
09 Hematologie si securitate iran sfuziona la
Il.Credite bugetare 110.000
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala
in sanatate |
11.Credite bugetare 108.258
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Il.Credite bugetare 4.699.975
50 Alte instituţii si acţiuni sanitare
11.('re di te bugetare 4.699.975
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I.Credite de angajament 3.309.739 2.896.302 2.831.702 2.923.362
11.('re di te bugetare 3.175.811 2.898.302 2.922.810 3.008.362
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.292.214 2.892.737 2.828.014 2.919.074
Il.Credite bugetare 3.158.286 2.894.737 2.919.122 3.004.074
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 83.754 86.226 90.452 95.046
Il.Credite bugetare 83.754 86.226 90.452 95.046
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
1.Credite de angajament 93.708 89.952 90.138 90.595
Il.Credite bugetare 93.708 89.952 90.138 90.595
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 923.753 878.015 905.620 931.746
Il.Credite bugetare 923.853 878.015 905.620 931.746
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
1.Credite de angajament 844.808 858.490 854.962 898.489
Il.Credite bugetare 842.808 860.490 854.962 898.489
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FF.N) POSTADER ARE
I.Credite de angajament 150
Il.Credite bugetare 150
5S TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 147.187 20.078 20.078 20.078
Il.Credite bugetare 162.187 20.078 20.078 20.078
Ca- Sul)- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.021.826 847.410 862.264 878.620
11.Credite bugetare 1.021.826 847.410 862.264 878.620
65 TITLUL XD CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 177.028 112.566 4.500 4.500
II.Credite bugetare 30.000 112.566 95.608 89.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 17.525 3.565 3.688 4.288
ILCredite bugetare 17.525 3.565 3.688 4.288
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 17.525 3.565 3.688 4.288
11.Credite bugetare 17.525 3.565 3.688 4.288
01 Administraţie centrala i
ILCredite bugetare 51.7101
02 Servicii publice descentralizate
11.Credite bugetare 14.515
03 Servicii culturale
ILCredite bugetare 524.678
01 Biblioteci publice naţionale
ILCredite bugetare 20.500
03 Muzee
11.Credite bugetare 101.688
04 Instituiri publice de spectacole si concerte
ILCredite bugetare 372.207
11 Edituri
11Credite bugetare 2.257
12 Consolidarea si restaurarea monumentelor
istorice
ILCredite bugetare 20.000
14 Centre culturale
11Credite bugetare 2.706
16 Târguri, saloane si expoziţii de cane si de
publicaţii culturale
ILCredite bugetare 5.320
05 Servicii recreative si sportive
ILCredite bugetare 340.326
01 Spon
II.Credite bugetare 333.876
02 Tinerel
ILCredite bugetare 6.450
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
11Credite bugetare 2.244.582
6801 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 33.029.651 34.576.785 35.519.880 36.893270
II.Credite bugetare 32.981.653 34.576.785 35.51 9.880 36.893.270
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 33.027.601 34.544.713 35.488.541 36.861.665
ILCredite bugetare 32.979.603 34.544.713 35.488.541 36.861.665
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 251.489 261.680 274.728 288.419
ILCredite bugetare 251.489 261.680 274.728 288.419
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 206.619 207.612 215.835 220.684
ILCredite bugetare 206.619 207.612 215.835 220.684
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Projţram 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Credite de angajament 4.239.589 246.268 153.440 105.777
11.Credite bugetare 4.239.589 246.268 153.440 105.777
55 TITLUL VII .ALTE TRANSFERURI
LCredite de angajament 5.100 6.100 6.100 6.100
ILCredite bugetare 5.100 6.100 6.100 6.100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADER ARE
LCredite de angajament 5.000 23.006 23.006 8.806
II.Credite bugetare 5.000 23.006 23.006 8.806
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
LCredite de angajament 28.193.126 33.724.059 .34.754.707 36.186.334
ILCredite bugetare 28.193.126 33.724.059 34.754.707 36.186.334
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 87.998 31.334 15.883 86
n.Credite bugetare 40.000 31.334 15.883 86
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
1.Credite de angajament 36.453 44.654 44.842 45.459
n.Credite bugetare 36.453 44.654 44.842 45.459
65 TITLUL XII CHELTUIELI .AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 2221
n.Credite bugetare 2221
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
1.Credite de angajament 2.050 32.072 31.339 31.605
n.Credite bugetare 2.050 32.072 31.339 31.605
71 TITLUL X in ACTIVE NEFINANCLARE
LCredite de angajament 2.050 32.072 31.339 31.605
II.Credite bugetare 2.050 32.072 31.339 31.605
01 Administraţie centrala
n.Credite bugetare 104.863
02 Servicii publice descentralizate
11.Credite bugetare 260.086
03 Pensii si ajutoare pentru batranete
n.Credite bugetare 17.758.404
05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidităţi
11.Credite bugetare 4.142.865
02 Asistenta sociala iir caz de in validitate
n.Credite bugetare 4.142.865
06 Asistenta sociala pentru familie si copii
n.Credite bugetare 9.041.848
08 Ajutoare la trecerea iir rezerva, retragere sau
pensionare
n.Credite bugetare 47.177
09 Ajutoare pentnr urmaşi
n.Credite bugetare 11.387
15 Prevenirea excluderii sociale
n.Credite bugetare 1.019.000
01 Ajutor social
11.Credite bugetare 975.1 27
Centre de primite si cazare a persoanelor
solicitante a statutului de refugiat
n.Credite bugetare 10278
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 1 4
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii
sociale
n.Credite bugetare 33.595
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si
asistentei sociale
II.Credite bugetare 596.023
50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
11.Credite bugetare 596.023
7000 01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINŢE, MEDIU SI APE
ICredite de angajament 33.420.776 4.752.741 2.218.843 4.117.535
U.Credite bugetare 4.734.611 5.466.680 7.817.909 8.592.097
01 CHELTUIELI CURENTE
1.Credite de angajament 32.825.238 4.551.584 2.015.697 3.924.112
11.Credite bugetare 4.501.073 5.265.523 7.614.763 8.398.674
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
ICredite de angajament 174.300 175.988 184.787 194.026
U.Credite bugetare 174.300 175.988 184.787 194.026
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
T.Credite de angajament 56.900 57.633 57.387 55.672
n.Credite bugetare 56.900 57.633 57.387 55.672
30 TITLUL IE DOBÂNZI
LCredite de angajament 1.500 1.500 1.500 1.500
II.Credite bugetare 1.500 1.500 1.500 1.500
40 TITLUL IV SUBVENTT1
I.Credite de angajament 299.000 50.000 50.000 50.000
n.Credite bugetare 299.000 50.000 50.000 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LCredite de angajament 20.216.808 60.000 60.000 60.000
IJ.Credite bugetare 2.569.898 3.363.982 5.950.147 6.164.490
55 11 1LUL VII AL 1E 1RANShERURI
I.Credite de angajament 1.545.000 240.500 248.794 230.200
II.Credite bugetare 490.300 240.500 248.794 230.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FES) PO ST ADERARE
1.Credite de angajament 64.858
II.Credite bugetare 12.858
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
LCredite de angajament 10.078.082 3.867.501 1.314.611 3.246.371
n.Credite bugetare 786.043 1.277.458 1.023.530 1.616.443
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
LCredite de angajament 4.274 3.515 3.515 3.515
II.Credite bugetare 4.274 3.515 3.515 3.515
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
LCredite de angajament 384.516 94.947 95.103 82.828
II.Credite bugetare 106.000 94.947 95.103 82.828
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
LCredite de angajament 554.038 160.157 162.146 152.423
n.Credite bugetare 192.038 160.157 162.146 152.423
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
LCredite de angajament 554.038 160.157 162.146 152.423
Ca­ Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
pi­ capi­ ra- pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
11.Credite bugetare 192.038 160.157 162.146 152.423
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
11.Credite bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE
I.Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
II.Credite bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
7001 LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
I.Credite de angajament 24.515.033 555.722 555.772 530.327
11.Credite bugetare 3.674.333 4.159.380 6.745.919 6.934.817
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 23.980.033 406.147 406.303 392.678
II.Credite bugetare 3.501.333 4.009.805 6.596.450 6.797.168
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 9.400 10.200 10.200 8.850
II.Credite bugetare 9.400 10.200 10.200 8.850
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I.Credite de angajament 299.000 50.000 50.000 50.000
Il.Credite bugetare 299.000 50.000 50.000 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI
ALE .ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Credite de angajament 20.200.500 50.000 50.000 50.000
Il.Credite bugetare 2.553.590 3.353.982 5.940.147 6.154.490
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
1.Credite de angajament 1.506.000 201.000 201.000 201.000
Il.Credite bugetare 446.900 201.000 201.000 201.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.CVedile de angajament 1.580.617
Il.Credite bugetare 86.443 299.676 300.000 300.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 384.516 94.947 95.103 82.828
Il.Credite bugetare 106.000 94.947 95.103 82.828
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 535.000 149.575 149.469 137.649
Il.Credite bugetare 173.000 149.575 149.469 137.649
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
1.Credite de angajament 535.000 149.575 149.469 137.649
Il.Credite bugetare 173.000 149.575 149.469 137.649
03 Locuinţe
Il.Credite bugetare 1.070.100
01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe
Il.Credite bugetare 1.070.100
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
Il.Credite bugetare 230.643
02 Amenajari hidrotehnice
Il.Credite bugetare 230.643
50 Alte servicii in domeniile locuinţelor, serviciilor
si dezvoltării comunale
Il.Credite bugetare 2.373.590
7401 PROTECŢIA MEDIULUI
I.C'redite de angajament 8.905.743 4.197.019 1.663.071 3.587.208
Il.Credite bugetare 1.060278 1.307.300 1.07 1.990 1.657.280
Ca- Sul)- Pa- Gni- Ar- AII- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi lol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 8.845.205 4.145.437 1.609.394 3.531.434
ILCredite bugetare 999.740 1.255.718 1.018.313 1.601.506
10 TITLUL I CHELTUIELI DF. PERSONAL
1.Credite de angajament 174.300 175.988 184.787 194.026
ILCredite bugetare 174.300 175.988 184.787 194.026
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
1.Credite de angajament 47.500 47.433 47.187 46.822
ILCredite bugetare 47.500 47.433 47.187 46.822
30 TITLUL III DOBÂNZI
I.Credite de angajament 1.500 1.500 1.500 1.500
ILCredite bugetare 1.500 1.500 1.500 1.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.308 10.000 10.000 10.000
ILCredite bugetare 16.308 10.000 10.000 10.000
55 TITLUL VII .ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 39.000 39.500 47.794 29.200
ILCredite bugetare 43.400 39.500 47.794 29.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 64.858
ILCredite bugetare 12.858
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
1.Credite de angajament 8.497.465 3.867.501 1.314.611 3.246.371
ILCredite bugetare 699.600 977.782 723.530 1.316.443
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
1.Credite de angajament 4.274 3.515 3.515 3.515
ILCredite bugetare 4.274 3.515 3.515 3.515
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 19.038 10.582 12.677 14.774
ILCredite bugetare 19.038 10.582 12.677 14.774
71 TITLUL XIII ACTIVE NEF! NANO ARH
I.Credite de angajament 19.038 10.582 12.677 14.774
ILCredite bugetare 19.038 10.582 12.677 14.774
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
ILCredite bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I.Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
ILCredite bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
01 Administraţie centrala
ILCredite bugetare 767.240
03 Reducerea si controlul poluării
ILCredite bugetare 278.238
25 Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
ILCredite bugetare 100
50 .•Vite servicii in domeniul protecţiei mediului
ILCredite bugetare 14.700
8000 01 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 65.021.595 28.325.383 22.230.239 20.474.161
ILCredite bugetare 35.705.614 35.771.432 32.991.035 33.036.507
CHELTUIELI CURENTE
LOcdite de angajament 64.565.491 28.053.199 21.955.913 20.190.906
Ca- Sub- Pa­ Gru- Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 28IE Estimări 2819 Estimări 2828 Estimări 2821
Si- caSi- ra- Sa! ii- ne-
toi toi graf Bit lu col at

A B 1 2 3 1 4
Il.Credite bugetare 35.255.689 35.497.015 32.714.709 32.751.352
10 TITLUL I CHELTUIELI DF. PERSONAL
I.Credite de angajament 778.610 805.138 844.195 883.254
Il.Credite bugetare 778.610 805.138 844.195 883.254
20 TITLUL II BUNURI ST SERVICII
I.Credite de angajament 231.610 302.344 304.208 312.652
Il.Credite bugetare 228.397 300.395 304.209 308.249
30 TITLUL III DOBÂNZI
I.Credite de angajament 46.316 47.006 47.275 57.188
Il.Credite bugetare 46.316 47.006 47.275 57.188
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I.Credite de angajament 3.837.484 3.926.736 3.919.457 4.321.334
Il.Credite bugetare 3.833.684 3.926.736 3.921.457 4.323.134
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNI I A I I
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 4.546.162 3.229.793 3.171.516 3.727.579
Il.Credite bugetare 3.384.552 3.577.041 3.596.215 4.416.728
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.775.953 5.008.929 1.757.905 1.037.191
Il.Credite bugetare 2.646.187 2.129.466 1.491.966 1.596.036
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTA DERARE
I.Credite de angajament 64.458 5.105 4.500 4.500
Il.Credite bugetare 99.742 5.703 4.500 4.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERA MB URS ABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 49.637.217 14.234.184 11.557.087 9.613.672
Il.Credite bugetare 24.028.908 24.493.918 22.292.667 20.923.558
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 85.227 85.372 85.276 87.807
Il.Credite bugetare 85.227 85.372 85.276 87.807
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 1.562.454 408.592 264.494 145.729
Il.Credite bugetare 124.066 126.240 126.949 150.898
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 295.523 112.603 115.626 124.555
Il.Credite bugetare 289.344 114.836 117.626 126.455
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 242.523 112.603 115.626 124.555
Il.Credite bugetare 66.344 114.836 117.626 126.455
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 53.000
Il.Credite bugetare 223.000
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 160.581 159.581 158.700 158.700
Il.Credite bugetare 160.581 159.581 158.700 158.700
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
Il.Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I.Credite de angajament 150.581 149.581 148.700 148.700
Il.Credite bugetare 150.581 149.581 148.700 148.700
8001 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE,
Ca- Sul)- Pa- Gru- Ar- AII- Denumire indicator Program 28 IE Estimări 2819 Estimări 2828 Estimări 2821
Si- caSi- ra- Sa1 ti- ne-
toi toi graf Bitlu col at

B 1 1 2 3 4
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 5.328.350 2.213.840 1.666.405 879.579
II.Credite bugetare 2.225.491 2 .135.053 1.472.495 1.420.952
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 5.326.400 2.172.684 1.625.294 838.360
11.( Tedi te bugetare 2.223.820 2.093.664 1.431.384 1.379.733
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
1.Credite de angajament 8.900 9.345 9.812 10.303
11.Credite bugetare 8.900 9.345 9.812 10.303
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
1.Credite de angajament 60.530 76.715 77.242 77.381
11.Credite bugetare 60.530 76.715 77.242 77.381
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I.Credite de angajament 40.000 47.011 46.01 1 42.011
11.Credite bugetare 36.200 47.01 1 48.011 43.811
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 13.900 14.130 16.204 16.381
II.Credite bugetare 13.900 14.130 16.204 16.381
55 TITLUL VII .ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 2.070.538 1.311.656 1.278.803 597.656
1I.Credite bugetare 1.674.336 1.242.656 632.656 599.656
56 TITLUL VID PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) PO ST ADERARE
I.Credite de angajament 20.798 605
II. Credite bugetare 43.702 1.203
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 3.111.734 713.222 197.222 94.628
II.Credite bugetare 386.252 702.604 647.459 632.201
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.950 41.156 41.11 1 41.219
II. Credite bugetare 1.671 41.389 41.11 1 41.219
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.950 41.156 41.111 41.219
II. Credite bugetare 1.671 41.389 41.11 1 41.219
01 Acţiuni generale economice si comerciale
II. Credite bugetare 2.225.491
01 Administraţie centrala
I I.Credite bugetare 27.830
03 Meteorologie
II. Credite bugetare 55.460
05 Sistemul naţional antigrindina
11. Credite bugetare 141.000
06 Prevenire si combatere inundaţii si gheţuri
1I.Credite bugetare 2.200
07 Susţinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tran zac tii 1or in tc m a ti on al e
II.Credite bugetare 36.200
10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
11. Credite bugetare 430.204
11 Rezerve de stat si de mobilizare
1I.Credite bugetare 4.971
Ajutoare de stat
II.Credite bugetare 400.000
Ca- Sul)- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A
30 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice
si comerciale
11.Credite bugetare 1.127.626
8101 COMBUSTIBILI SI ENERGIE
I.Crcdite de angajament 139.641 147.281 138.185 117.474
ll.Crediie bugetare 139.641 147.281 138.185 117.474
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Crcdite de angajament 139.641 147.281 138.185 117.474
ll.Crediie bugetare 139.641 147.281 138.185 117.474
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I.Crcdite de angajament 103.037 140.816 138.175 117.464
n.Credite bugetare 103.037 140.816 138.175 117.464
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Crcdite de angajament 36.604 6.465 10 10
n.Credite bugetare 36.604 6.465 10 10
02 Cărbune si alţi combustibili minerali solizi
ll.Crediie bugetare 103.037
50 .Alte cheltuieli privind combustibili si energia
II.Crcdite bugetare 36.604
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRELUCRĂTOARE SI CONSTRUCŢII
I.Crcdite de angajament 157.691 103.738 103.803 109.873
ll.Crediie bugetare 157.691 103.738 103.803 109.873
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Crcdite de angajament 104.691 103.738 103.803 109.873
ll.Crediie bugetare 104.691 103.738 103.803 109.873
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I.Crcdite de angajament 51.300 51.365 51.430 51.500
n.Credite bugetare 51.300 51.365 51.430 51.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Crcdite de angajament 51.373 52.373 52.373 58.373
n.Credite bugetare 51.373 52.373 52.373 58.373
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Crcdite de angajament 2.018
Il.Credite bugetare 2.018
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 53.000
Il.Credite bugetare 53.000
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 53.000
ll.Crediie bugetare 53.000
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
n.Credite bugetare 157.691
8301 ACîRICULTURA, SI LV ICULT URA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
I.Credite de angajament 28.171.294 16.099.482 15.403.438 13.806.123
II.Crcdite bugetare 23.989.119 23.356.219 20.241.236 19.452.227
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 28.104.343 16.026.853 15.327.780 13.723.177
11.Credite bugetare 23.922.168 23.283.590 20.165.578 19.369.281
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Crcdite de angajament 714.038 743.239 779.200 815.010
n.Credite bugetare 714.038 743.239 779.200 815.010
20 TITLUL II BUNURI SI SERVI CD
I.Credite de angajament 134.023 189.994 192.047 192.064
Ca­ Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi­ capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 1 4
II.Credite bugetare 134.023 189.994 192.047 192.064
40 TU LUL IV SUBVENŢII
l.Credite de angajament 1.731.786 1.747.621 1.732.632 1.750.000
1l.Credite bugetare 1.731.786 1.747.621 1.732.632 1.750.000
51 TU LUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
.ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
l.Credite de angajament 2.645.472 1.374.884 1.302.724 1.310.018
LLCredite bugetare 1.659.901 1.715.295 1.720.546 2.193.809
55 TU LUL VII ALTE TRANSFERURI
1.Credite de angajament 133.455 67.500 67.500 61.100
II.Credite bugetare 63.455 67.500 67.500 61.100
56 TU LUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEM) POSTADERARE
1.Credite de angajament 4.500 4.500 4.500 4.500
II.Credite bugetare 4.500 4.500 4.500 4.500
58 TU LUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
l.Credite de angajament 22.657242 11.824.988 11.175.232 9.519.044
LLCredite bugetare 19.540.638 18.741.314 15.595.208 14.281.357
59 TITLUL XI ALTE CHELTUI ELI
l.Credite de angajament 66.827 66.700 66.500 65.100
II.Credite bugetare 66.827 66.700 66.500 65.100
65 TU LUL XII CHELTUIELI .AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
l.Credite de angajament 17.000 7.427 7.445 6.341
ILCredite bugetare 7.000 7.427 7.445 6.341
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
1.Credite de angajament 56.951 62.629 65.658 72.946
IT.Credite bugetare 56.951 62.629 65.658 72.946
71 TU LUL XIII ACTIVE N E FE 4.A N a.A R E
l.Credite de angajament 56.951 62.629 65.658 72.946
LLCredite bugetare 56.951 62.629 65.658 72.946
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
l.Credite de angajament 10.000 10.000 ÎO.(KK) 10.000
II.Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
80 TU LUL XVI ÎMPRUMUTURI
l.Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
1l.Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
01 Administraţie centrala
IL Credite bugetare 172.300
02 Servicii publice descentralizate
LLCredite bugetare 959.602
03 Agricultura
II.Credite bugetare 2.192.386
02 îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări si
combaterea eroziunii solului
LLCredite bugetare 312.000
03 Protecţia plantelor si carantina fitosanitara
IT.Credite bugetare 36.5 (X)
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor
agii coli
LLCredite bugetare 1.731.786
05 Reproducţia si selecţia animalelor
1l.Credite bugetare 32.600
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020
pi- capi- ra- pa/ ti- ne- Estimări 2021
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
n.Credite bugetare 79.500
04 Sivilcultura
U.Credite bugetare 140.727
50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vânătorii
Tl.Crcdite bugetare 20.524.104
8401 TRANSPORTURI
LCredite de angajament 30.690.02 1 9.407.067 4.589.773 5.236.664
n.Credite bugetare 8.621.307 9.635.763 10.662.765 11.602.052
01 CHELTUIELI CURENTE
LCredite de angajament 30.532.718 9.250.668 4.434.216 5.079.674
n.Credite bugetare 8.464.004 9.479.364 10.507.208 11.445.062
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 43.172 43.230 45.392 47.661
n.Credite bugetare 43.172 43230 45.392 47.661
20 TITLUL n BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 13.916 14.207 14285 19.260
n.Credite bugetare 14.003 14208 14.286 17.276
30 TITLUL UI DOBÂNZI
LCredite de angajament 46.316 47.006 47.275 57.188
n.Credite bugetare 46.316 47.006 47.275 57.188
40 TITLUL IV SUBVENŢII
LCredite de angajament 1.911.361 1.939.923 1.951.209 2.360.359
U.Credite bugetare 1.911.361 1.939.923 1.951.209 2.360.359
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 1.690.899 1.632.153 1.641.654 2.188.856
n.Credite bugetare 1.514.860 1.638.990 1.648.531 1.994214
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.412.390 3.468.985 282.027 244.255
n.Credite bugetare 748.826 658.522 662.235 801.100
56 TITLUL V in PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
LCredite de angajament 37.620
n.Credite bugetare 50.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 23.813.190 1.685.327 176.549
n.Credite bugetare 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 18.400 18.672 18.776 22.707
n.Credite bugetare 18.400 18.672 18.776 22.707
65 TITLUL XII CHELTUIELI .AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 1.545.454 401.165 257.049 139.388
n.Credite bugetare 117.066 118.813 119.504 144.557
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
1.Credite de angajament 6.722 6.818 6.857 8.290
n.Credite bugetare 6.722 6.818 6.857 8.290
71 TITLUL X in ACTIVE NEFINANCIARE
LCredite de angajament 6.722 6.818 6.857 8290
II.Credite bugetare 6.722 6.818 6.857 8.290
OPERAŢIUNI FINANCIARE
C a- Sub- Pa- G ru - A r- AU- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
P»- c a p i- ra - pa/ ti- ne-
to i to i g r a f T itlu col at

A B 1 2 3 4
I.Credite de angajament 150.581 149.581 148.700 148.700
II.Credite bugetare 150.581 149.581 148.700 148.700
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
l.Crediie de angajament 150.581 149.581 148.700 148.700
ILCredite bugetare 150.581 149.581 148.700 148.700
01 Administraţie centrala
ILCredite bugetare 51.430
03 Transport rutier
ILCredite bugetare 2.732.570
01 Drumuri si poduri
ILCredite bugetare 2.732.570
04 Transport feroviar
ILCredite bugetare 5.112.137
01 Transport pe cale ferata
ILCredite bugetare 3.931.522
02 Transport cu metroul
ILCredite bugetare 1.180.615
05 Transport pe apa
ILCredite bugetare 609.027
06 Transport aerian
ILCredite bugetare 102.658
02 Aviaţia civila
ILCredite bugetare 102.658
50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
ILCredite bugetare 13.485
8501 COMUNICAŢII
1.Credite de angajament 248.957 24.941 24.246 19.218
ILCredite bugetare 288.724 67.344 68.162 28.699
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 72.057 22.941 22.246 17.118
ILCredite bugetare 117.724 6.3.344 64.162 24.699
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 12.500 9.324 9.791 10.280
ILCredite bugetare 12.500 9.324 9.791 10.280
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 5.800 2.320 3.721 6.188
ILCredite bugetare 4.500 3.370 3.721 3.769
55 TITLUL VH ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 650 650 650 650
ILCredite bugetare 650 650 650 650
56 TITLUL VDI PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERARE
I.Credite de angajament 74
ILCredite bugetare 74
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 53.033 10.647 8.084
ILCredite bugetare 100.000 50.000 50.000 10.000
70 CHELTUIELI DF. CAPITAL
I.Credite de angajament 176.900 2.000 2.000 2.100
ILCredite bugetare 171.000 4.000 4.000 4.000
71 TITLUL X m ACTIVE NEFINANCIARE
1.(Verii te de angajament 176.900 2.000 2.000 2.100
ILCredite bugetare 1.000 4.000 4.000 4.000
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
Ca- Sub- Pa- Cm- Ar- AH- Denumire indicator Program 28 LE Estimări 2819 Estimări 2828 Estimări 2821
Si- caSI ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Bit lu col at

B 1 2 3 4
TI.Credite bugetare 170.000
01 Comunicaţii
TT.Creditc bugetare 288.724
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
I.Credite de angajament 253.643 291.3001 268.542 269.147
H.Credite bugetare 253.643 291.300 268.542 269.147
01 CHELTUIELI CURENTE
1.Credite de angajament 253.643 291.300 268.542 269.147
II.Credite bugetare 253.643 291.300 268.542 269.147
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
T.Crcditc de angajament 182.700 190.000 192.000 194.000
11.Credite bugetare 182.700 190.000 192.000 194.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 70.943 101.300 76.542 75.147
11.Credite bugetare 70.943 101.300 76.542 75.147
02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vânătorii
JLl.Credite bugetare 182.700
03 Cercetare si dezvoltare in domeniul
combustibilului si energici 1
TT.Credite bugetare 66.443
04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
extractive, prelucrătoare si construcţiilor
TT.Creditc bugetare 4.500
8701 .ALTE ACŢIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 31.998 37.734 35.847 36.083
II.Credite bugetare 29.998 34.734 35.847 36.083
01 CHELTUIELI CURENTE
T.Credite de angajament 31.998 37.734 35.847 36.083
11.Credite bugetare 29.998 34.734 35.847 36.083
20 TITLUL n BUNURI ST SERVICII
I.Credite de angajament 17.341 19.108 16.913 17.759
JLl.Credite bugetare 15.341 16.108 16.913 17.759
TTTLIJL VT TRANSFERURI TNTRE UNITA TT
ALE ADMTNTSTR ATTET PUBLICE
I.Credite de angajament 13.191 18.626 18.934 18.324
II.Credite bugetare 13.191 18.626 18.934 18.324
56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
IC redite de angajament 1.466
U.Credite bugetare 1.466
01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Il.Credite bugetare 1.466
04 Turism
IT.Credite bugetare 28.532
9901 DEFICIT -35.776.442 -36.163.247 -30.458.343 -25.359.506
TOTAL
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole,
alineate după eaz
pe anii 2018-2021

Anexa nr. 2 Pag. 1 -mii lei


Ca­ Sub­ Pa­ Cru­ Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi­ capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 1 4
5000 TOTAL GENERAL
1.Credite de angajament 249.727.595 186.522.780 181.208.487 179.146.306
II.Credite bugetare 183.556.923 191.228.539 195.1 13294 199.993.746
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 233.744.570 172.586.250 166.780.103 166.577.175
ILCredite bugetare 172.696.617 179.741.429 182.479.722 186.427.484
10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 44.741.381 45.974.940 47.352.569 50.438.316
IL Credite bugetare 44.741.381 45.974.940 47.352.569 50.438.316
20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 8.193.449 8.051.261 8252.336 8.895.593
TT.Credite bugetare 8.106.516 8.124.431 8252.337 8.891.190
30 TITLUL IE DOBÂNZI
I.Credite de angajament 11.277.657 11.454.355 12.527.662 13.540.765
1I.Credite bugetare 11.277.657 11.454.355 12.527.662 13.540.765
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I.Credite de angajament 4.213.720 3.976.736 3.969.457 4.371.334
IL Credite bugetare 4.209.920 3.976.736 3.971.457 4.373.134
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I.Credite de angajament 315.714 107. (XX) 107.000 107.000
II.Credite bugetare 315.714 107.000 107.000 107. (XX)
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Craiite de angajament 48.114.219 22.156.024 21.008.256 17.417.200
IT.Credite bugetare 28.709.231 25.263.368 26203.796 24.376.514
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 15.147.334 15.245.335 12.689.575 11.905.042
LLCredite bugetare 12.945.426 12.593.303 12.383.618 12.514.390
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSA BILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 384.100 154.878 147.147 117.974
1I.Credite bugetare 386.398 185.451 147.147 120.474
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 28.426.224 33.969.538 35.007.182 36.438.836
LLCredite bugetare 28.426.224 33.969.538 35.007.182 36.438.836
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSA BILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 66.235.736 26.914.611 21.110.831 17.684.982
LLCredite bugetare 29.151.599 33.707.904 31.795.167 29.031.522
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 3.998.579 3.755.811 4.024.736 5.133.742
II.Credite bugetare 3.998.579 3.755.81 1 4.024.736 5.133.742
65 TITLUL XII CHELTUIELI .AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 2.696.457 825.761 583.352 526.391
II.Credite bugetare 427.972 628.592 707.051 1.461.601
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 13.693.346 11.783.766 12.302.734 10.443.481
Ca- Sub- Pa- Gro- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
II.Credite bugetare 8.570.627 9.334.346 10.507.922 11.440.612
71 TITLUL XIII ACTIVK NHFINANCIARK
T.Credite de angajament 13.600.488 11.747.669 12266.637 10.407.384
ILCredite bugetare 8.307.769 9.298249 10.471.825 11.404.515
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
1.Credite de angajament 92.858 36.097' 36.097 36.097
II.Credite bugetare 262.858 36.097 36.097 36.097
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 2289.679 2.152.764 2.125.650 2.125.650
II.Credite bugetare 2.289.679 2.152.764 2.125.650 2.125.650
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.(KK)
ILCredite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
i
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
1.Credite de angajament 2279.679 2.142.764 2.115.650 2.115.650
ILCredite bugetare 2.279.679 2.142.764 2.115.650 2.115.650
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
l.Credite de angajament 242.494.013 180.884.336 175.769.804 173.755.012
ILCredite bugetare 177.171.941 185.449.283 189.282.657 194.352.943
01 CHELTUIELI CURENTE
l.Credite de angajament 228.036.323 167.869.208 162.360.373 162.194.233
ILCredite bugetare 167.327.896 175.072.703 177.863.563 181.981.558
10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL
l.Credite de angajament 43.571.339 44.898.814 46274.513 49.360.208
IL Credite bugetare 43.571.339 44.898.814 46274.513 49.360.208
01 Cheltuieli salariale in bani
ILCredite bugetare 36.797.324
01 Salarii de ba/a
II.Credite bugetare 32.943.254
02 Salarii de merit
ILCredite bugetare 3.210
03 Indemnizaţie de eondueere
II.Credite bugetare 30.229
05 Sporuri pentru condiţii de munca
ILCredite bugetare 1.330.083
06 Alte sporuri
TT.Credite bugetare 600.428
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
ILCredite bugetare 9.533
11 Fond aferent plaţii eu ora
1l.Credite bugetare 155.056
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afina
unitarii
ILCredite bugetare 11.001
13 Indemnizaţii de delegare
1l.Credite bugetare .36.3.141
14 Indemnizaţii de detaşare
II.Credite bugetare 11.206
15 Alocaţii pentru transportul la si de la locul de
munca
ILCredite bugetare 9.042
16 Alocaţii pentru locuinţe
IL Credite bugetare 60.798
30 Alte drepturi salariale in bani
ILCredite bugetare 1270.343
Cheltuieli salariale in natura
II.Credite bugetare 3.995.550
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s ştim ari 2189 s stima ri 2121 s stimari 2128
SL caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi tJraf Titlu col at

B
01 Tichete de masa
11.Credite bugetare
02 Nonne de hrana
II. Credite bugetare 2.352.107
03 Uniforme si echipament obligatoriu
II. Credite bugetare 507.686
04 Locuinţa de serviciu folosita de salariat si familia
sa
11.Credite bugetare 1.721
05 Transportul la si de la locul de munca
II.Credite bugetare 47.278
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 841.956
30 Alte drepturi salariale in natura
II. Credite bugetare 244.800
03 Contribuţii
II. Credite bugetare 1.396.200
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
11.Credite bugetare 357.190
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
11.Credite bugetare 13.542
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
II.Credite bugetare 170.188
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
II.Credite bugetare 2.966
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator
pentru angajaţi
II. Credite bugetare 4.905
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
II. Credite bugetare 26.033
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
II.Credite bugetare 821.376
20 TITLUL H BUNURI SI SERVICE
1.Credite de angajament 6.128.076 6.100.430 6.299.526 6.943.830
II. Credite bugetare 6.041.143 6.173.600 6.299.527 6.939.427
01 Bunuri si servicii
II.Credite bugetare 2.218.083
01 Furnituri de birou
11.Credite bugetare 42.858
02 Materiale pentru curăţenie
II.Credite bugetare 14.998
03 încălzit, iluminai si forţa motriea
II. Credite bugetare 450.812
04 Apa, canal si salubritate
II. Credite bugetare 75.332
05 Carburanţi si lubrifianti
11.Credite bugetare 431.054
06 Piese de schimb
11.Credite bugetare 214.528
07 T ransport
II.Credite bugetare 19.386
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 149.449
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
II. Credite bugetare 538.550
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s ştim ari 2189 $ stima ri 2121 s stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi Kraf Titlu col at

A B 8 2 3 4
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
H.Credite bugetare 281.116
02 Reparaţii curente
II.Credite bugetare 208.244
03 lira na
11.Credite bugetare 108.247
01 Hrana pentru oameni
H.Credite bugetare 104.667
02 Hrana pentru animale
II.Credite bugetare 3.580
04 Medicamente si materiale sanitare
H.Credite bugetare 194.909
01 Medicamente
H.Credite bugetare 162.859
02 Materiale sanitare
H.Credite bugetare 13.031
03 Reactivi
H.Credite bugetare 17.757
04 Dezinfectând
H.Credite bugetare 1.262
05 Bunuri de natura obiectelor de inventaţ­
ii. Credite bugetare 240.496
01 Unifonne si echipament
H.Credite bugetare 131.987
03 Lenjerie si accesorii de pat
H.Credite bugetare 5.513
30 Alte obiecte de inventar
H.Credite bugetare 102.996
06 Deplasaţi, detasari, transferări
H.Credite bugetare 189.515
01 Deplasări interne, detasari, transferări
H.Credite bugetare 111.780
02 Deplasări in străinătate
H.Credite bugetare 77.7.35
07 Mentenanta tehnica si echipamente destinate
aparatii, ordinii publice si siguranţei naţionale
H.Credite bugetare 34.203
09 Materiale de laborator
H.Credite bugetare 6.838
I0 Cercetare- dezvo Ita re
H.Credite bugetare 9.331
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
H.Credite bugetare 5.795
12 Consultanta si expertiza
H.Credite bugetare 52.764
13 Pregătire profesionala
H.Credite bugetare 22.510
14 Protecţia muncii
H.Credite bugetare 7.911
15 Muniţie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
H.Credite bugetare 149.133
16 Studii si cercetări
H.Credite bugetare 3.285
18 Plaţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al
animalelor
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Proj; ram 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi jţraf Titlu col at

A B 1 2 3 4
11.Credite bugetare 5.252
21 Meteorologie
il.C redi te b uge tare 50.000
22 Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor
H.Credite bugetare 7.700
23 Prevenirea si combaterea inundaţiilor si
îngheţurilor
H.Credite bugetare 1.000
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
II .Credite bugetare 63.360
01 Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
11.Credite bugetare 43.500
02 Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
II .C redi te b uge tare 15.000
03 Stabilirea riscului de tara
H.Credite bugetare 2.550
04 C'omisoane si alte costuri aferente
imprumuturilor preluate' con tractate de MFP in
baza OUG 64/2007
H.Credite bugetare 2.310
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
H.Credite bugetare 63.670
28 Ajutor public judiciar
H.Credite bugetare 36.291
30 Alte cheltuieli
H.Credite bugetare 873.889
01 Reclama si pubHcitate
11.C redi te b uge tare 1.103
02 Protocol si reprezemare
H.Credite bugetare 21.496
03 Prime de asigurare non-viata
H.Credite bugetare 39.076
04 G inii
H.Credite bugetare 253.082
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
ll.C.’redi te b uge tare 140.200
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului
instituţiei publice
ll.C?redi te b uge tare 2.243
08 Fondul Primului ministru
H.Credite bugetare 500
09 Executarea silita a creanţelor bugetare
H.Credite bugetare 9.371
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
ll.C redi te b uge tare 406.818
31 Finanţarea unor acţiuni de sanatate din cadrul
unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei
publice locale
H.Credite bugetare 802.425
32 Finanţarea programelor naţionale de sanatate
derulate de imitările sanitare din reţeaua
administraţiei publice locale
ll.C redi te b uge tare 100.000
33 Finanţarea asistentei medicale desfăşurate in
cabinetele medicale din unităţile de invalamanl
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1
n.Credite bugetare 294.000
30 TITLUL IU DOBÂNZI
1.Credite de angajament 11.277.254 11.453.952 12.527.259 13.540.362
TLCredite bugetare 11.277.254 11.453.952 12.527.259 13.540.362
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne
n.Credite bugetare 5.637.148
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
II.Credite bugetare 5.637.148
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe
n.Credite bugetare 5.147.816
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe
11.Credite bugetare 5.100.000
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate
de onionatorii de credite
TLCredite bugetare 47.816,
03 Alte dobânzi
n.Credite bugetare 85.000
07 Suma neta negativa aferenta diferenţei dedobanda
bonificata pentru disponibilităţile contului curent
in valuta administrat de Ministerul Finanţelor
Publice la Banca Naţionala a României
11.Credite bugetare 85.000
04 Dobânzi aferente imprumuturilor
preluateleontracte de MFP in baza OUG 64/2007
TLCredite bugetare 407.290
40 TITLUL IV SUBVLNTTT
I.Credite de angajament 4.136.484 3.976.736 3.969.457 4.371.334
n.Credite bugetare 4.132.684 3.976.736 3.971.457 4.373.134
02 Subvenţii pe activi tati
II.Credite bugetare 13.900
03 Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ si
tarif
n.Credite bugetare 1.300
04 Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar
public de calatori
11.Credite bugetare 1.436.000
05 Subvenţii pentru transportul de calatori eu
metroul
II.Credite bugetare 400.354
13 Susţinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzacţiilor internaţionale
n.Credite bugetare 36.200
14 Susţinerea infrastructurii de transport
IJ.Credite bugetare 61.107
15 Sprijinirea producătorilor agricoli
II.Credite bugetare 1.731.786
16 Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
n.Credite bugetare 153.037
30 Alte subvenţii
II.Credite bugetare 299.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I.Credite de angajament 315.714 107.000 107.000 107.000
n.Credite bugetare 315.714 107.000 107.000 107.000
01 Fond de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului
11.Credite bugetare 314.714
Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
IT.Credite bugetare 1.000
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PE capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALB ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 47.397.879 21.749.778 20.565.826 16.857.454
II. Credite bugetare 28.122.115 24.772.122 25.698.550 23.816.768
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 25.106.688
01 Transferuri către instituţii publice
11.Credite bugetare 4.677.903
02 Finanţarea de baza a invatamantului superior
11.Credite bugetare 3.356.284
03 Acţiuni de sanatate
II.Credite bugetare 1.391.836
04 Finanţarea drepturilor aeonlale persoanelor eu
handicap
II. Credite bugetare 4.077.302
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul
asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 7.408.802
10 Transferuri privind contribuţii de sanatate pentru
persoane care executa pedepse private de libertate
sau arest preventiv
11.Credite bugetare 150
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul
fondului naţional unic de asigurări sociale de
sanatate
II. Credite bugetare 1.870.269
25 Programe pentru sanatate
II. Credite bugetare 13.715
26 Transferuri privind contribuţia de asigurări
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in
concediu pentru creşterea copilului
11.Credite bugetare 21.301
28 Întreţinerea infrastructurii rutiere
II. Credite bugetare 324.955
31 Transferuri privind contribuţia de sanatate pcntni
persoane beneficiare de ajutorul social
II. Credite bugetare 3.872
32 Reabilitarea termica a clădirilor de locuit
II. Credite bugetare 20.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri
11. Credite bugetare 70.000
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea unitarilor de asistenta
medico-sociale
II. Credite bugetare 53.200
45 Transferuri din bugetul de stat cătr e bugetele
locale pentru finanţarea sanatatii
II. Credite bugetare 77.000
52 Transferuri din bugetul de stat către fondul de
asigurări sociale de sanatate pentru cetaieni străini
aflaţi in centrele de cazare
11.Credite bugetare 70
53 Transferuri din bugetul de stat către fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru personalul
monahal al cultelor recunoscute
II. Credite bugetare
54 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale destinate finanţării unor programe de interes
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Pi capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1
naţional
IICredite bugetare 103.879
55 Întreţinere infrastructurii feroviare publice
TT.Credite bugetare 1.049.688
56 Finanţarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala.
IICredite bugetare 22.700
59 Transferuri de la bugetul de stal ealrc insliluii de
invatamant superior militar, ordine publica si
securitate naţionala
11 Credite bugetare 375.024
63 Transferuri de la bugetul de stal ealre inslilulii de
invatamant superior de stat pentru subvenţionarea
unor ehelluieli ale căminelor si cantinelor
studentesti
IT.Credite bugetare 171.410
65 Transferuri privind contribuţiile individuale de
asigurări de sanatale aferente indemnizaţiei lunare
acordate pe perioada concediului de acomodare in
vederea adopţiei
ll.Credite bugetare 48
68 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele
locale pentm realizarea activitatii de colectare,
transport, depozitare si neutralizare a dosurilor de
origine animala
IICredite bugetare 16.800
02 Transfeniri de capital
11.Credite bugetare 3.015.427
04 Programul pentru construcţii de locuinţe si săli de
sport
IICredite bugetare 40.000
05 Finanţarea elaboraţii si/sau actualizaţii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de
urbanism
11 Credite bugetare 20.500
06 Retehnologizarea centralelor tenuice si electrice
de termoficare
IT.Credite bugetare 100.000
08 Aparatura medicala si echipamente de
comunicaţii in urgenta
ll.Credite bugetare 15.350
09 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de
locuinţa
ll.Credite bugetare 20.000
10 Plaţi in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
IICredite bugetare 149.418
11 Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale
11.Credite bugetare 1.200
12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la
spitale
IICredite bugetare 195.783
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere
11Credite bugetare 6.737
14 Programe multianuale de mediu si gospodărire a
apelor
IICredite bugetare 11.008
Transferuri de la bugetul de stal ealre bugetele
locale pentm realizarea obiectivelor de investiţii in
Ca- buf- Pa- Gro- Ar- AU- Program 2 18E s stimari2189 $ st imari 2121 $ stimari 2128
Denumire indicator
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
turism
n.Credite bugetare 13.191
22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicaţii in urgenta in
sanataic
11.Credite bugetare 1.300
23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale in
sanataic
11.Credite bugetare 2.000
24 Transferuri de la bugetul de stal către bugetele
locale pentru finanţarea altor investirii in sanatate
1T.Credite bugetare 7.000
29 Alte transferuri de capital către instituţii publice
II.Credite bugetare 10.000
30 Fondul de risc pentru intreprinderii mici si mijlocii
II.Credite bugetare 2.000
31 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea investiţiilor in cadrul
programelor de interes naţional
11.Credite bugetare 22.579
32 transferuri din bugetul de stat către bugetele locale
pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii
publice de asistai la sociala si unitari de asislaita
medico-sociale.
ll.Credite bugetare 20.626
38 Programul National de Dezvoltare Locala
II.Credite bugetare 2.353.090
44 Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de
invatamant superior militar, ordine publica si
securitate naţionala pentru finanţarea investiţiilor
II.Credite bugetare 23.645
55 TITLUL VU ALTE TRANSFERURI
.Credite de angajamail 14.670.688 15.025.941 12.465.687 11.775.983
ll.Credite bugetare 12.468.780 12.373.909 12.159.730 12.385.331
Oi A. Transferuri interne
ll.Credite bugetare 5.222.761
01 Restructurarea industriei de aparare
11.Credite bugetare 35.373
02 Sprijin financiar- pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
II.Credite bugetare 21.600
03 Programe cu finanţare rambursabila
ll.Credite bugetare 9.812
05 Programul de realizarea sistemului naţional
antigrindina
II.Credite bugetare 141.000
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri
ll.Credite bugetare 31.400
07 Programe comunitare
ll.Credite bugetare 201
08 Programe PII ARE si alte programe cu finanţare
nerambursabila
n.Credite bugetare 32.865
12 Investirii ale agenţilor economici cu capital de
stat
11.Credite bugetare 953.341
Programe de dezvoltare
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Probam 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
II Credite bugetare 552.006
14 Fond National de Preaderare
ILCredite bugetare 100
16 Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi si
susţinerea dezvoltării intreprinderilor mici si
mijlocii
IL Credite bugetare 1.107.382
18 Alte transferuri curente interne
IT.Credite bugetare 789.062
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuinţelor
existente
IT.Credite bugetare 1.000
28 Cheltuieli neeligibile ISPA
11 Credite bugetare 341.062
29 Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare
publice
TT.Credite bugetare 39.961
46 Transferuri către intreprinderi in cadrul
schemelor de ajutor de stat
IICredite bugetare 400.000
47 Plata valorii de executare a garanţiei in contul
finanţatorilor in cadrul programului Prima casa
TT.Credite bugetare 20.000
48 Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
IICredite bugetare 650.595
49 Transferuri pentru finanţarea cercetării in
domeniul economic
TT.Credite bugetare 70.943
50 Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate
din bugetul de stat
IICredite bugetare 2.300
53 Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de paza si
intretinere la combinatul minier KrivoiRog
Ucraina
II Credite bugetare 5.944
61 Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale
11.Credite bugetare 14.300
66 Transferuri pentru finanţarea obiectivelor din
programul de pregătirea a teritoriului
II Credite bugetare 2.514
02 B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
II.Credite bugetare 511.159
01 Contribuţii si cotizaţii la oiganisme internaţionale
II Credite bugetare 342.413
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata in străinătate
II.Credite bugetare 14.133
04 Alte transferuri curente in străinătate
II.Credite bugetare 2.435
05 Contribuţia României la Fondul European pentru
dezvoltare
l i Credite bugetare 149.860
06 Colinaiare la Programul NATO de Investirii in
Securitate
II.Credite bugetare 2.318
03 Contribuţia României la bugetul U.E.
l i Credite bugetare 6.734.860
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B I
01 Contribuţii din taxe vamale
TI.Credite bugetare 738.010
04 Contribuţii din resursa TVA
n.Credite bugetare 936.477
05 Contribuţii pentru corectia/rabatul acordat Marii
Britanii
Il.Credite bugetare 465.255
06 Contribuţii din resursa VBN
ii.Credite bugetare 4.535.566
10 Contribuţii pentru reducerile in favoarea
Danemarcei, Tarilor de Jos si Suediei
n.Credite bugetare 59.552
56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DLN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE
(TEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 229.178 61.747 57.173 29.368
n.Credite bugetare 221.482 59.828 57.173 31.868
01 Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
II. Credite bugetare 16.287
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 16.287
03 Programe din Fondul de Coeziune(FC)
n.Credite bugetare 27.226
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 27.226
04 Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
n.Credite bugetare 2.000
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 2.000
05 Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Il.Credite bugetare 1.741
03 Cheltuieli neeligibile
n.Credite bugetare 1.741
06 Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FHGA)
Il.Credite bugetare 1.500
0.3 Cheltuieli nccligibile
1T.Credite bugetare 1.500
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate si
Parteneriat(ENPl)
n.Credite bugetare 850
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 850
13 Programe finanţate in cadrul facilitaţii Schcngen
Il.Credite bugetare 64
03 Cheltuieli neeligibile
n.Credite bugetare 64
Alte programe comunitare finanţate in perioada
2007-2013
Il.Credite bugetare 1.474
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 532
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare
Cheltuieli neeligibile_________________________
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
ILCredite bugetare 19
16 Alte facilitări si instrumente postaderare
II.Credite bugetare 4.707
01 Finanţarea naţionala
ILCredite bugetare 720
02 Finanţarea externa nerambursabila
ILCredite bugetare 210
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 3.777
17 Mecanismul financiar SEE
ILCredite bugetare 4
03 Cheltuieli neeligibile
ILCredite bugetare 4
18 -1
Mecanismul financiar norvegian
II.Credite bugetare 635
03 Cheltuieli neeHgibile
ILCredite bugetare 635
20 Asistenta tehnica in cad ml programelor
operaţionale, altele deeat Programul Operaţional
Asistenta Tehnica
II.Credite bugetare 1.094
01 Finanţarea naţionala
ILCredite bugetare 30
02 Finanţarea externa nerambursabila
ILCredite bugetare 1.064
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat eatre
bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN postaderare
ILCredite bugetare 13.781
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societari comerciale, inşii tulii publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii si alţi
beneficiari de drept public sau privat necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN
postaderare
ILCredite bugetare 8.392
01 Transferuri din bugetul de stat către instituţii
publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii necesare susţinerii derulării proiectelor
finanţate din KHN postaderare
ILCredite bugetare 1.485
02 Transferuri din bugetul de stat către O N G -uri,
societari comerciale si alţi beneficiari de drept
public sau privat necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din KHN postaderare
ILCredite bugetare 6.907
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanţare din FEN
II.Credite bugetare 67.933
24 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
postaderare de la Comunitatea Europeana
ILCredite bugetare 16.000
Programul de cooperare elveţia no-rom an vizând
reducerea disparitarilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 35.613
01 Finanţarea naţionala
ILCredite bugetare
02 Finanţarea externa nerambursabila
Ca- buf - Pa- Gr o- Ar- AIT Denumire indicator Program 28 IE s stimari2819 s stimari2828 s stimari 2821
ST caSi- ra- Sa/ ti- nc-
toi toi graf Titlu col at

B
11.Credite bugetare 20.105
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 523
27 Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SF.F.
II. Credite bugetare 49
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 49
28 Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent
mecanismelor financiare Slili
11.Credite bugetare 49
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 49
35 Transferuri reprezentând colînanlarea publica in
cadrul mecanismului SF.F.. pentru promotorii de
proiect/beneficiarii instituţii publice.
11.Credite bugetare 6.206
36 Transferuri reprezentând cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii de proiect'beneficiarii instituţii publice.
II.Credite bugetare 5.867
38 Transferuri reprezentând cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii d proioct/bcneficiarii alţii decât
instituţii publice.
II. Credite bugetare 10
39 Sume aferente corectiilot financiare suportate din
bugetul de stat
11.Credite bugetare 10.000
57 TITLUL IX ASISTF.NTA SOCIALA
1.Credite de angajament 28.41 1.867 33.956.854 34.994.498 36.426.152
II. Credite bugetare 28.411.867 33.956.854 34.994.498 36.426.152
01 Asigurări sociale
11.Credite bugetare 17.650.066
02 Ajutoare sociale
IT.Credite bugetare 10.720.951
01 Ajutoare sociale in numerar
II. Credite bugetare 10.024.531
02 Ajutoare sociale in natura
11.Credite bugetare 696.420
03 Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului
11.Credite bugetare 40.850
58 TITLUL X PROlliCTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI F.XTF.RNF. NE RAM BURSA Bl LF.
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de angajament 65.254.293 26.001.797 20.537.759 17.169.822
II. Credite bugetare 28.390.452 32.960.898 31.088.482 28.453.378
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
II.Credite bugetare 1.850.898
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 331.404
02 Finanţarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 1.266.125
03 Cheltuieli neeligibile
11.Credite bugetare 253.369
Programe din Fondul Social European (FSE)
II.Credite bugetare
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 281E s stimari 2819 s stimari 2828 s stimari 2821
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
01 Finanţarea naţionala
ll.Credite bugetare 133.987
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 567.421
03 Chelttiieli neeligibile
ll.Credite bugetare 2.658
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)
ll.Credite bugetare 3.295.314
01 Finanţarea naţionala
IT.Credite bugetare 670.661
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 2.121.813
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 502.840
04 Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala (FEADR)
ll.Credite bugetare 770.550
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 97.690
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 670.260
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 2.600
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit si
Afaceri Maritime (FEPAM)
11.Credite bugetare 207.263
01 Finanţarea naţionala
IT.Crcdite bugetare 52.270
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 154.990
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 3
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane
IT.Crcdite bugetare 133.184
01 Finanţarea naţionala
ll.Credite bugetare 26.356
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 106.827
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 1
07 Fondul pentru azil.migratie si integrare (FAMI)
11.Credite bugetare 7.022
01 Finanţarea naţionala
IT.Crcdite bugetare 1.470
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 4.470
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 1.082
08 Fondul pentru securitate interna
IT.Crcdite bugetare 318.715
01 Finanţarea naţionala
ll.Credite bugetare 104.345
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 120.849
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 93.521
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Projţram 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi «ral Titlu col at

A B 1 2 3 4
09 Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
II.Credite bugetare 3.910
02 Finanţarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 3.333
03 Cheltuieli neeligibile
11.Credite bugetare 577
10 Transferuri către beneficiari de drept public/privat
pentru proiectele finanţa te din Fondul pentru azil,
migratie si integrare
II. Credite bugetare 29.218
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 7.049
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 22.1691
11 Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare (1PAII)
II. Credite bugetare 4.229
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 635
02 Finanţarea externa ne rambursabila
II.Credite bugetare 3.594
13 Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
II. Credite bugetare 9.557.010
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 47.010
02 Finanţarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 9.500.000
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 10.000
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operaţional Asistenta Tehnica
II.Credite bugetare 222.683
01 Finanţarea naţionala
II. Credite bugetare 31.070
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 179.512
03 Cheltuieli neeligibile
11.Credite bugetare 12.101
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
II. Credite bugetare 12.668
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 6.734
02 Finanţare externa nerambursabila
11.Credite bugetare 3.829
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 2.105
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
II.Credite bugetare 66.156
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 13.872
02 Finanţare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 46.746
03 Cheltuieli neeligibile
11.Credite bugetare 5.538
17 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operaţionale, altele decât Programul Operaţional
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- A1F Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
Asistenta Tehnica
II.Credite bugetare 168.213
01 Finanţarea naţionala
IICredite bugetare 42.587
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 118.468
03 Cheltuieli neeligibile
IICredite bugetare 7.158
19 Transferuri din bugetul de stat necesare susţinerii
derulării proiectelor aprobate la finanţare in cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei
IICredite bugetare 350.000
01 Transferuri din bugetul de stat către beneficiari
instituţii publice
IT.Credite bugetare 350.000
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către
bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
IICredite bugetare 477.134
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societari comerciale, instituţii publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii si alţi
beneficiari de drept public sau privat necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
IT.Credite bugetare 721.917
01 Transferuri din bugetul de stat către instituţii
publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii necesare susţinerii derulării proiectelor
finanţate din FEN aferente cadrului financiar
2014-2020
II.Credite bugetare 116.971
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societăţi comerciale si alţi beneficiari de drept
public sau privat necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
IICredite bugetare 604.946
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanţare din FEN
11.Credite bugetare 136.489
24 Sume aferente asistentei financiare
nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in
perioada de programare 2014-2020
TT.Credite bugetare 300.000
28 Transferuri din bugetul de stat către AFIR pentru
susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
IICredite bugetare 8.965.177
01 Cofinantare publica naţionala totala
TT.Credite bugetare 1.400.000
02 Fonduri externe neramburasbile
IICredite bugetare 7.565.177
29 Cofinanlarea publica asigurata de la bugetul de
stat aferenta instrumentelor financiare
II.Credite bugetare 2 1 .0 0 0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei
ll.Credite bugetare 6.619
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare___________________________ 2.617
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
PE capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
02 Finanţarea externa nerambursabila
IT.Credite bugetare 2.012
03 Cheltuieli neeligibile
n.Credite bugetare 1.990
31 Mecanismele financiare Spaţiul Economic
European si Norvegian
II. Credite bugetare 3.716
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 338
02 Finanţarea externa nerambursabila
U.Credite bugetare 1.625
03 Cheltuieli nccKgibile
n.Credite bugetare 1.753
33 Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor
financiare Spaţiul Economie European si
Norvegian
n.Credite bugetare 100
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 100
34 Transferuri reprezentând cofinanlarc publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economie European si Norvegian 2014-2021
n.Credite bugetare 28.851
01 Transferuri reprezentând cofinanlarc publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari instituţii publice
n . Credite bugetare 25.205
02 Transferuri reprezentând cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, alţii decât
instituţii publice
TI.Credite bugetare 3.646
35 Sume aferente corecţiilor financiare suportate de
la bugetul de stat
n.Credite bugetare 28.350
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 3.947.094 3.710.398 3.978.323 5.086.329
n.Credite bugetare 3.947.094 3.710.398 3.978.323 5.086.329
Oi Burse
IJ. Credite bugetare 922.222
03 Finanţarea partidelor politice
n.Credite bugetare 55.000
04 Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor apartinand
minorităţilor naţionale altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat
n.Credite bugetare 115.763
05 Finanţarea unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
n.Credite bugetare 4.000
07 Sprijinirea a cri vi talii romanilor de pretutindeni si
a organizaţiilor reprezentative ale acestora
n.Credite bugetare 15.225
08 Programe pentru tineret
n.Credite bugetare 5.000
11 Asociaţii si fundaţii
n.Credite bugetare 33.623
12 Susţinerea cultelor
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Probam 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
11.Credite bugetare 104.000
13 Contribuţia statului, pentru sprijinirea
aşezămintelor religioase romaneşti din a fora
graniţelor
l i Credite bugetare 14.767
14 Contribuţia stalului la salarizarea personalului de
cult
TT.Credite bugetare 550.244
15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
IICredite bugetare 7.178
16 Proiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romaneşti peste
hotare
11.Credite bugetare 5.000
17 Despăgubiri civile
IICredite bugetare 1.799.188
19 Indemnizaţia de merit
11Credite bugetare 74.490
20 Sume destinate finanţării programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
HCredite bugetare 85.000
22 Acţiuni cu caracter ştiinţific si social cultural
IICredite bugetare 72.832
23 Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistai lei Sighet
11 Credite bugetare 1.100
24 Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei -
Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara
HCredite bugetare 800
25 Sume aferente plaţii creanţelor salariale
II.Credite bugetare 250
26 Sume acordate membrilor academiilor
11 Credite bugetare 14.528
27 Renta viagera agricola
HCredite bugetare 58.000
28 Finanţarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
II.Credite bugetare 1.200
30 Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminării
IICredite bugetare 184
34 Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor
cadastrale si a publicităţii imobiliare pentru
bunurile imobiliare aliate in concesiunea
companiei care administrează infrastructura
feroviara
IT.Credite bugetare 5.500
38 Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile
electorale
IICredite bugetare 2.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 2.696.457 825.761 583.352 526.391
IICredite bugetare 427.972 628.592 707.051 1.461.601
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabila
11 Credite bugetare 427.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 281E s ştim ari 2819 s stimari 2828 s stimari2821
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi «ral Titlu col at

B 1 2 3 4
I.Credite de angajament 12.1 74.761 10.869.114 11.290.531 9.441.879
11.Credite bugetare 7.561.116 8.230.566 9.300.194 10.252.485
71 TITLUL XID ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 12.081.913 10.833.022 11.254.439 9.405.787
11.Cnxiile bugetare 7298.268 8.194.474 9.264.102 10.216.393
01 Active fixe
II.Credite bugetare 6.997.277
01 Construcţii
TI.Credite bugetare 731.743
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 421.561
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
II.Credite bugetare 49.723
30 Alte active fixe
11.Credite bugetare 5.794250
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
II.Credite bugetare 147.125
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
1.Credite de angajament 92.848 36.092 36.092 36.092
11.Credite bugetare 262.848 36.092 36.092 36.092
01 Active financiare
II.Credite bugetare 262.848
01 Participare la capitalul social al societăţilor
comerciale
11.Credite bugetare 262.848
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de anga jament 2.282.929 2.146.014 2.118.900 2.118.900
11.Crodite bugetare 2.282.929 2.146.014 2.118.900 2.118.900
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
II.Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
30 Alte împrumuturi
11.Crodite bugetare 10.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
1.Credite de angajament 2.272.929 2.136.014 2.108.900 2.108.900
11.Credite bugetare 2.272.929 2.136.014 2.108.900 2.108.9 (X)
01 Rambursări de credite externe
11.('rodite bugetare 192.081
01 Rambursări de credite externe contractate de
ordonatorii de eredite
II.('rodite bugetare 192.081
03 Rambursaţi de credite in contul imprumuturilor
preluate'eon trac tale de MFP in baza OU(î 64/2007
II.('rodite bugetare 2.080.848
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI
EXTERNE
1.Credite de angajament 18.607.505 20218.319 18.060.561
16.694.612
II.Credite bugetare 14.507.413 17.848.632 19.763.816 19.736.715
CHELTUIELI CURENTE
I .Credite de angajament 1s .422.644 20.041.352 17.923.847
16.452.578
II.Credite bugetare j 7.668.249 19.578.477 19.568.718
14.299.778
TITLUL I CHELTUIELI DF. PERSONAL
1.Credite de angajament 4.741.799 4.974.764 5.218303
4.683.031
II.Credite bugetare 4.741.799 4.974.764 5.218.303
4.683.031
Cheltuieli salariale in bani
II.Credite bugetare 4.447.120
Salarii de baza
C a- Sub- P a- G ru - A r- AU- P ro g ra m 2018 E s tim ă ri 2019 E s tim ă ri 2020 E s tim ă ri 2021
D e n u m ire in d ic a to r
P*- c a p i- ra - pa/ ti- nc-
to i to i g r a i T itlu col at

B 1
II.Credite bugetare 4.047.432
05 Sporuri pentru condiţii de munca
II. Credite bugetare 66.165
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 60.218
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
II.Credite bugetare 2.109
11 Fond aferent plaţii cu ora
11.Credite bugetare 2.080
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitarii
II.Credite bugetare 8.375
13 Indemnizaţii de delegare
II. Credite bugetare 170.891
14 Indemnizaţii de detaşare
II. Credite bugetare 6.013
15 Alocaţii pentru transportul la si de la locul de
munca
II. Credite bugetare 390
16 Alocaţii pentru locuinţe
11.Credite bugetare 2.367
30 .•Vite drepturi salariate in bani
11.Credite bugetare 81.080
02 Cheltuieli salariate in natura
II.Credite bugetare 86.025
02 Norme de hrana
II. Credite bugetare 16.754
03 Uniforme si echipament obligatoriu
11.Credite bugetare 30
04 Locuinţa de serviciu folosita de salariat si familia
sa
11.Credite bugetare 1.065
05 Transportul la si de la locul de munca
11.Credite bugetare 1
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 68.048
30 Alte drepturi salariale in natura
II. Credite bugetare 127
03 Contribuţii
II. Credite bugetare 149.886
01 Contribuţii de asiguraţi sociale de stat
11.Credite bugetare 54.061
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
11.Credite bugetare 1.778
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
II.Credite bugetare 17.147
04 Contribuţii de asiguraţi pentru accidente de
munca si boli profesionale
II.Credite bugetare 680
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator
pentru angajaţi
II. Credite bugetare 1
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
II. Credite bugetare 3.554
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
II.Credite bugetare 72.665
TITLUL II BUNURI SI SERVICE
1.Credite de angajament______________________ 934.901 745.995 831.455 822.674
Ca- Sub- Pa- Gro- Ar- Aii- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
PF capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1
ILCredite bugetare 859.781 821.114 831.455 822.674
01 Bunuri si servicii
II.Credite bugetare 388.4.37
01 Furnituri de birou
ILCredite bugetare 12.728
02 Materiale pentru curăţenie
ILCredite bugetare 2.985
03 încălzii, iluminat si forţa moirica
ILCredite bugetare 83.839
04 Apa, canal si salubritate
ILCredite bugetare 12.562
05 Carburanţi si lubriHanii
ILCredite bugetare 22.712
06 Piese de schimb
ILCredite bugetare 4241
07 I ran sport
ILCredite bugetare 5.664
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
ILCredite bugetare 65.035
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
ILCredite bugetare 70.008
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
ILCredite bugetare 108.663
02 Reparaţii curente
ILCredite bugetare 28.085
03 Hrana
ILCredite bugetare 124
01 Hrana pentru oameni
ILCredite bugetare 1
02 Hrana pentru animale
ILCredite bugetare 123
04 Medicamente si materiale sanitare
11.Credite bugetare 463
01 Medicamente
ILCredite bugetare 437
02 Materiale sanitare
ILCredite bugetare 2
03 Reactivi
ILCredite bugetare 24
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
ILCredite bugetare 13.494
01 Uniforme si echipament
ILCredite bugetare 1.628
03 Lenjerie si accesorii de pat
ILCredite bugetare 14
30 Alte obiecte de inventar
ILCredite bugetare 1 1.852
06 Deplasări, detasari, transferuri
ILCredite bugetare 88.434
01 Deplasări interne, detasari, transferări
ILCredite bugetare 56.4.30
02 Deplasări in străinătate
ILCredite bugetare 32.004
Materiale de laborator
11.Credite bugetare 51
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ tL nc-
toi toi graf Titlu col at

B
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
II.Credite bugetare 2.040
12 Consultanta si expertiza
Il.Credite bugetare 2.044
13 Pregătire profesionala
Il.Cnxlile bugetare 3.484
14 Protecţia muncii
Il.Credite bugetare 2.290
16 Studii si cercetări
Il.Credite bugetare 3.075
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
Il.Credite bugetare 6.972
30 Alte cheltuieli
Il.Credite bugetare 320.788
01 Reclama si publicitate
Il.Credite bugetare 849
02 Protocol si reprezentare
Il.Credite bugetare 16.030
0.3 Prime de asigurare non-viata
Il.Credite bugetare 7.673
04 Chirii
Il.Credite bugetare 158.545
07 Fondul Preşedintei ui/ Fondul conducă torul ui
instituţiei publice
Il.Credite bugetare 1.676
08 Fondul Primului ministru
Il.Credite bugetare 500
09 Executarea silita a creanţelor bugetare
Il.Credite bugetare 3.9 16
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 131.599
51 TITLUL VI TRANSFERURI 1NTRF. UNIT ATI
.ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 201.871 98.006 100.073 99.794
II. Credite bugetare 88.871 98.006 100.073 99.794
01 Transferuri curente
Il.Credite bugetare 88.871
01 Transferuri către instituţii publice
Il.Credite bugetare 88.871
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 6.821.082 7.401.004 7.746.105 7.745.423
II. Credite bugetare 6.821.082 7.398.721 7.748.388 7.745.423
01 A. Transferuri interne
Il.Credite bugetare 12.516
07 Programe comunitare
11.Credite bugetare 201
08 Programe PMARE si alte programe cu finanţare
nerambursabila
Il.Credite bugetare 2.750
12 Investirii ale agenţilor economici eu capital de
stat
Il.Credite bugetare 1.177
18 Alte transferuri curente interne
Il.Credite bugetare
B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)____________________
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2 18E s stimari 2189 $ stimari 2121 $ ştim ari 2128
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 8

n.Credite bugetare 73.706


01 Contribuţii si cotizării la organisme internaţionale
11.Credite bugetare 71.271
04 Alte transferuri curente in slrainalalc
IT.Credite bugetare 2.435
03 Contribuţia României la bugetul U.E.
n.Credite bugetare 6.734.860
01 Contribuţii din taxe vamale
II.Credite bugetare 738.010
04 Contribuţii din resursa TVA
n.Credite bugetare 936.477
05 Contribuţii pentru corectia'rabatul acordat Marii
Britanii
II.Credite bugetare 465.255
06 Contribuţii din resursa VBN
11.Credite bugetare 4.535.566
10 Contribuţii pentru reducerile in favoarea
Danemarcei, Tarilor de Jos si Suediei
n.Credite bugetare 59.552
56 TITLUI. VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 68.05 1 20.628 18.572 16.062
n.Credite bugetare 76.976 18.035 18.572 18.562
13 Programe finanţate in cadrul facilitaţii Schengen
II. Credite bugetare 64
03 Chelaiieli neeligibile
n.Credite bugetare 64
16 Alte ihcilitati si instrumente posta derare
II.Credite bugetare 948
01 Finanţarea naţionala
IT.Credite bugetare 720
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 210
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 18
18 Mecanismul financiar norvegian
n.Credite bugetare 45
03 Cheltuieli neeligibile
U.Credite bugetare 45
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operaţionale, altele decât Programul Operaţional
Asistenta Tehnica
II.Credite bugetare 164
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 30
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 134
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanţare din FEN
11.Credite bugetare 45.868
24 Cofinaniarea asistentei financiare nerambursabile
postaderare de la Comunitatea Europeana
IT.Credite bugetare 16.000
Programul de cooperare elveţiano-roman vizând
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- A1F Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 $ stimari 2121 $ stimari 2128
SF caSi- ra- Sa/ tF ne-
toi toi graf Titlu col at

B
01 Finanţarea naţionala
ll.Credite bugetare 788
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 12.988
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 13
27 Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE
ll.Credite bugetare 49
03 Cheltuieli ne eligibile
ll.Credite bugetare 49
28 Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SF.F.
ll.Credite bugetare 49
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 49
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I .Credite de angajament 750 770 800 800
ll.Credite bugetare 750 770 800 800
03 Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului
II .Credite bugetare 750
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI F.XTF.RNF. NFRAMBURSABILF
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de angajament 3.537.674 5.381.835 6.362.766 4.016.797
II. Credite bugetare 1.752.507 4.502.044 5.804.110 5.605.818
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FFDR)
ll.Credite bugetare 5.712
01 Finanţarea naţionala
ll.Credite bugetare 917
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 4.795
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
ll.Credite bugetare 146.024
01 Finanţarea naţionala
ll.Credite bugetare 23.567
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 119.956
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 2.501
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane
ll.Credite bugetare 115.869
01 Finanţarea naţionala
ll.Credite bugetare 23.759
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 92.109
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 1
Fondul pentru securitate interna
11.Credite bugetare 9.481
01 Finanţarea naţionala
ll.Credite bugetare 1.530
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 4.591
Cheltuieli neeligibile
-
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PF capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
II. Credite bugetare 3.360
09 Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
II.Credite bugetare 67
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 67
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operaţional Asistenta Tehnica
II. Credite bugetare 193.248
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 26.702
02 Finanţarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 155.320
03 Cheltuieli neeligibile
11.Credite bugetare 11.226
15 .•Vite programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
11.Credite bugetare 536
01 Finanţarea naţionala
II. Credite bugetare 376
02 Finanţare externa nerambursabila
11.Credite bugetare 154
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 6
16 Alte facilitaţi si instrumente posladerare
II. Credite bugetare 1.704
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 1.354
02 Finanţare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 344
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 6
17 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operaţionale, altele decât Programul Operaţional
Asistenta Tehnica
II. Credite bugetare 92.758
01 Finalitatea naţionala
11.Credite bugetare 13.944
02 Finanţarea externa ne rambursabila
11.Credite bugetare 77.170
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.644
19 Transferuri din bugetul de stat necesare susţinerii
derulării proiecte lor aprobate la finanţare in cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei
II. Credite bugetare 350.000
01 Transferuri din bugetul de stat către beneficiari
instituţii publice
II. Credite bugetare 350.000
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către
bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului
fin aneiar 2014-2020
II.Credite bugetare 168.800
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societari comerciale, instituţii publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii si alţi
beneficiari de drept public sau privat necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P*- capi- ra- pa/ ti- nc-
toi toi graf Titlu col at

B
aferente cadrului financiar 2014-2020
II.Credite bugetare 308.212
01 Transferuri din bugetul de stat către instituţii
publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii necesare susţinerii derulării proiectelor
finanţate din FF.N aferente cadrului financiar
2014-2020
11.Credite bugetare 98.572
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societari comerciale si alţi beneficiari de drept
public sau privat necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FHN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Il.Credite bugetare 209.640
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanţare din FEN
Il.Credite bugetare 48.581
24 Sume aferente asistentei financiare
ne rambursabile alocata de Uniunea Europeana in
perioada de programare 2014-2020
Il.Credite bugetare 300.000
30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei
11.Credite bugetare 54
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 54
31 Mecanismele financiare Spaţiul Economic
European si Norvegian
Il.Credite bugetare 3.278
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 288
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 1.625
0.3 Cheltuieli neeligibilc
Il.Credite bugetare 1.365
33 Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor
financiare Spaţiul Economie European si
Norvegian
Il.Credite bugetare 100
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 100
34 Transferuri reprezentând cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian 2014-2021
Il.Credite bugetare 8.083
01 Transferuri reprezentând cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiecl/benc fiei ari instituiri publice
11.Credite bugetare 4.805
02 Transferuri reprezentând cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian pentm
promotorii de proiect-beneficiari, alţii decât
instituţii pubhce
Il.Credite bugetare 3.278
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
.Credite de angajament 5.977 3.921 4.074 3.994
Il.Credite bugetare 5.977 .3.921 4.074 3.994
Despăgubiri civile
Il.Credite bugetare
Ca- Sub- Pa- Cru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ ti- ne-
fol fol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
22 Acţiuni cu caracter ştiinţific si social cultural
11.Credite bugetare 500
30 Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminării
II.Credite bugetare 184
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 199.241 28.686 2.743
II. (Verii le bugetare 10.803 83.839 96.241 53.350
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabila
II.Credite bugetare 10.803
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 242.034 184.861 176.967 136.714
II.Credite bugetare 207.635 180.383 185.339 167.997
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 242.034 184.861 176.967 136.714
II.Credite bugetare 207.635 180.383 185.339 167.997
01 Active fixe
ll.Credite bugetare 176.605
01 Construcţii
ll.Credite bugetare 32.827
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
ll.Credite bugetare 85.660
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
ll.Credite bugetare 20.173
30 Alte active fixe
ll.Credite bugetare 37.945
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
ll.Credite bugetare 31.030
01 Autoritari executive si legislative
ll.Credite bugetare 7.421.676
01 Administraţia prezidenţiala
ll.Credite bugetare 53.44 1
02 Autoritari legislative
ll.Credite bugetare 573.582
03 Autoritari executive
ll.Credite bugetare 6.232.866
04 Alte organe ale autoritarilor publice
ll.Credite bugetare 561.787
03 Contribuţia la bugetul UE
ll.Credite bugetare 6.769.737
04 Cofmantarea fondurilor primite de la Uniunea
Europeana
ll.Credite bugetare 316.000
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERC ETA R F. DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 1.956.431 1.814.856 2.152.165 1.833.249
1I.Credite bugetare 1.956.43 1 2.035.330 2.152.165 1.833.249
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.953.589 1.811.798 2.149.087 1.830.156
ll.Credite bugetare 1.953.589 2.032.272 2.149.087 1.830.156
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 181.891 189.934 199.431 209.403
ll.Credite bugetare 181.891 189.934 199.431 209.403
Cheltuieli sala riale in bani
Ca- Sub- Pa- Gro- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Pi capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B
IICredite bugetare 176.329
01 Salarii de baza
TT.Credite bugetare 171.112
05 Sporuri pentru condiţii de munca
II.Credite bugetare 2.300
06 Alte sporuri
ILCredite bugetare 1.723
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitatii
TT.Credite bugetare 936
13 Indemnizaţii de delegare
ILCredite bugetare 250
16 Alocaţii pentni locuinţe
ILCredite bugetare 8
t
02 Cheltuieli salarialc in natura
IT.Credite bugetare 1.938
04 Locuinţa de serviciu folosita de salariat si familia
sa
ILCredite bugetare 54
06 Vouchere de vacanta
11.Credite bugetare 1.884
03 Contribuţii
II.Credite bugetare 3.624
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
ILCredite bugetare 1.994
02 Contribuţii de asiguraţi de şomaj
IT.Credite bugetare 64
03 Contribuţii de asiguraţi sociale de sanatate
ILCredite bugetare 629
04 Contribuţii de asiguraţi pentru accidente de
munca si boli profesionale
ILCredite bugetare 32
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
IT.Credite bugetare 206
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
ILCredite bugetare 699
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 17.782 18.945 19.699 19.861
TT.Credite bugetare 17.782 18.945 19.699 19.861
01 Bunuri si servicii
ILCredite bugetare 10.828
01 Furnituri de birou
11.Credite bugetare 115
02 Materiale pentru curăţenie
IT.Credite bugetare 102
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
ILCredite bugetare 5.142
04 Apa, canal si salubritate
TT.Credite bugetare 338
05 Carburanţi si lubrifianti
ILCredite bugetare 195
06 Piese de schimb
ILCredite bugetare 128
07 Transport
ILCredite bugetare 102|
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
ILCredite bugetare___________________________ 643
Ca- buf- Pa­ Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 $ stima ri 2121 s stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- nc-
toi toi jţraf Titlu col at

A B 8 2 3 4
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
11.Credite b ugetare 425
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
11.Credite b ugetare 3.638
02 Reparaţii curente
II.Credite bugetare 1.700
03 Hrana
II.Credite bugetare 4
02 Hrana pentru animale
11.Credite bugetare 4
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II.Credite bugetare 235
30 Alte obiecte de inventar
11.Credite b ugetare 2.35
06 Deplasări, delăsări, transferări
II.Credite bugetare 845
01 Deplasări interne, detasari, transferări
II.Credite bugetare 395
02 Deplasări in străinătate
11.Credite bugetare 450
09 Materiale de laborator
11.Credite b ugetare 50
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
II.Credite bugetare 135
12 Consultanta si expertiza
II.Credite bugetare 70
13 Pregătire profesionala
II.Credite bugetare 120
14 Protecţia muncii
II.Credite bugetare 186
30 Alte cheltuieli
11.Credite b ugetare .3.609
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 392
04 Chirii
II.Credite bugetare 50
07 Fondul Presedintelui'Fondul conducătorului
instituţiei publice
II.Credite bugetare 12
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
11.Credite bugetare 3.155
51 TITLUL VI TRANSFERURI TNTRF. UNIT ATI
ALB ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Credite de angajament 38.961 43.638 44.933 44.943
II.Credite bugetare 38.961 43.638 44.933 44.943
01 Transferuri curente
II.Credite bugetare 38.961
01 Transferuri către instituţii publice
11.Credite bugetare 38.961
55 TITLUL VH ALTE TRANSFERURI
I.Crcdite de angajament 1.291.061 1.141.337 1.421.709 1.512.387
II.Credite bugetare 1.291.061 1.361.811 1.421.709 1.512.387
01 A. Transferuri interne
11.Credite bugetare 1.215.401
12 Investirii ale agenţilor economici cu capital de
stat
C a- b u f- Pa- G ru - A r- A IE P ro g ra m 208E s s tim a ri 2089 s s tim a ri 2020 s s tim a ri 2028
D e n u m ire in d ic a to r
SE c a.S i- r a - Sa/ IE nc-
to i to i g r a f T itlu col at

B I
II.Credite bugetare 25.000
13 Programe de dezvoltare
II.Credite bugetare 547.006
48 Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
II.Credite bugetare 643.395
02 B. Transferuri curente in sirainaiate (către
organiza ti i internaţionale)
II.Credite bugetare 75.660
01 Contribuţii si cotizării la organisme internaţionale
11.Credite bugetare 75.660
56 TITLUL VIO PROTF.CTF. CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERARE
I. Credite de angajament 60 60 60
II. Credite bugetare 60 60 60
35 Transferuri reprezentând cofmantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii dc
proiect/beneficiarii instituţii publice.
II.Credite bugetare 60
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de angajament 393.520 385.000 430.000 10.000
II. Credite bugetare 393.520 385.000 430.000 10.000
01 Programe din Fondul European dc Dezvoltare
Regionala (FEDR)
II.Credite bugetare 293.976
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 49.787
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 202.771
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 41.418
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II.Credite bugetare 85.496
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 10.210
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 75.286
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operaţional Asistenta Telurica
11.Credite bugetare 6.230
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 942
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 5.213
03 Cheltuieli neeligibile
11.Credite bugetare 75
15 .•Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
11.Credite bugetare 2
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 2
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operaţionale, altele decât Programul Operaţional
Asistenta Tehnica
II.Credite bugetare___________________________
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 281E s stimari 2819 s stimari 2828 s stimari 2821
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
01 Finanţarea naţionala
IT.Credite bugetare 1.190
02 Finanţarea externa nerambursabila
IICredite bugetare 6.586
03 Cheltuieli neeligibile
IT.Credite bugetare 40
59 TITLUL XI .ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 30.314 32.884 332255 33.562
11Credite bugetare 30.314 32.884 33255 33.562
01 Burse
IT.Credite bugetare 1.022
11 Asociaţii si fundaţii
11 Credite bugetare 100
19 Indemnizaţia de merit
IT.Credite bugetare 14.564
22 Acţiuni cu caracter ştiinţific si social cultural
11 Credite bugetare 100
26 Sume acordate membrilor academiilor
IT.Credite bugetare 14.528
70 CHELTUIELI DE C.APITAL
I.Credite de angajament 2.842 3.058 3.078 3.093
11 Credite bugetare 2.842 3.058 3.078 3.093
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 2.842 3.058 3.078 3.093
II Credite bugetare 2.842 3.058 3.078 3.093
01 Active fixe
1I.Credite bugetare 785
01 Con structii
IT.Credite bugetare 159
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
11Credite bugetare 415
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
IT.Credite bugetare 102
30 Alte active fixe
11 Credite bugetare 109
03 Rqiaraiii capitale aferente activelor fixe
IT.Credite bugetare 2.057
01 Cercetare fundamentala (de baza)
11 Credite bugetare 208.352
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
1I.Credite bugetare 1.748.079
5401 .ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 2.415.162 2.132.549 2.314.657 3.408.638
1I.Credite bugetare 2.406.562 2.132.549 2.314.657 3.408.638
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.375.314 2.096.457 2.278.565 3.372.546
IICredite bugetare 2.366.714 2.096.457 2.278.565 3.372.546
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 128.925 136.027 136.743 142.257
IT.Credite bugetare 120.325 136.027 1.36.74.3 142.257
01 Bunuri si servicii
11 Credite bugetare 31.007
OS Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
IT.Credite bugetare 4
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
Ca- b u f- Pa- Gr u- A r- AU- Denumire indicator Program 218E s stim ari 2189 s stim ari 2121 s stim ari 2128
SF caSi- ra- Sa/ ti- nc-
toi toi graf Titlu col at

B
funcţional
11.('ruditu bugetare 31.003
12 Consultanta si expertiza
Il.Credite bugetare 1.052
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
Il.Credite bugetare 43.386
28 Ajutor public judiciar
Il.Credite bugetare 35.570
30 Alte cheltuieli
Il.Credite bugetare 9.310
09 Executarea silita a creanţelor bugetare
Il.Credite bugetare 5.310
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 4.000
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament 315.714 107.000 107.000 107.000
II. Credite bugetare 315.714 107.000 107.000 107.000
01 Fond de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului
Il.Credite bugetare 314.714
02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
Il.Credite bugetare 1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRF. UNITATI
.ALE .ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 2.000 2.500 1.500
II. Credite bugetare 2.000 2.500 1.500
02 Transferuri de capital
Il.Credite bugetare 2.000
30 Fondul de risc pentru intreprinderii mici si mijlocii
Il.Credite bugetare 2.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 185.960 197.001 173.233 172.933
II. Credite bugetare 185.960 197.001 173.233 172.933
A. Transferuri interne
Il.Credite bugetare 22.400
14 Fond National de Preaderare
Il.Credite bugetare 100
47 Plata valorii de executare a garanţiei in contul
finanţatorilor in cadnil programului Prima casa
Il.Credite bugetare 20.000
50 Sume rezultate din executalea garanţiilor acordate
din bugetul de stat
Il.Credite bugetare 2.300
02 B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
Il.Credite bugetare 163.560
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata in străinătate
Il.Credite bugetare 13.700
05 Contribuţia Romanici la Fondul European pentru
dezvoltare
Il.Credite bugetare 149.860
TITLUL XI .ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.742.715 1.653.929 1.860.089 2.950.356
II. Credite bugetare 1.742.715 1.653.929 1.860.089 2.950.356
03 Finanţarea partidelor poEtice
Il.Credite bugetare
Despăgubiri civile___________________________
Ca- buf - Pa­ Gru- Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 s stimari 2121 s stimari 2128
Si- ra­ Sa/ ti­ ne­
c a S i-
tol tol graf Titlu col at

A B 8 2 3 1 4
11.Credite bugetare 1.685.715
38 Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile
electorale
II.Credite bugetare 2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 39.848 36.092 36.092 36.092
II.Credite bugetare 39.848 36.092 36.092 36.092
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 39.848 36.092 36.092 36.092
II .Credite bugeta re 39.848 36.092 36.092 36.092
01 Active financiare
II Credite bugetare 39.848
01 Participare la capitalul social al societăţilor
comerciale
II Credite bugetare 39.848
02 Fond de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului
ILCredite bugetare 314.714
03 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
11Credite bugetare 1.000
11 Asistenta naţionala externa pentru dezvoltare
ILCredite bugetare 163.560
14 Plata valorii de executare a garanţiei in cadrul
programului Prima casa
H.Credite bugetare 20.000
15 Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate
din bugetul de stat
II Credite bugetare 2.300
50 Alte servicii publice generale
ILCredite bugetare 1.904.988
5501 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA
SI ÎMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 13.523.064 13.521.614 14.539.254 15.541.054
II Credite bugetare 13.523.064 13.521.614 14.539.254 15.541.054
01 CHELTUTELI CURENTE
I.Credite de angajament 11.442.216 11.576.181 12.620.054 13.621.854
ILCredite bugetare 11.442216 11.576.181 12.620.054 13.621.854
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
1.Credite de angajament 63.360 46.060 39.320 38.190
II.Credite bugetare 63.360 46.060 39.320 38.190
24 Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor
ILCredite bugetare 63.360
01 Comisioane si alte costuri aferente
impr uni ut uri 1or e xteme
ILCredite bugetare 43.500
02 Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
ILCredite bugetare 15.000
03 Stabilirea riscului de tara
ILCredite bugetare 2.550
04 Comisoane si alte costuri aferente
imprumuturilor preluale/contractate de MFP in
baza OUG 64/2007
ILCredite bugetare 2.310
30 TITLUL DI DOBÂNZI
I.Credite de angajament 11229.438 11.405.446 12.478.484 13.481.674
ILCredite bugetare 11229.438 11.405.446 12.478.484 13.481.674
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne
Ca- fuf- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 28Es s stimari 28EP s stimari 2828 s stimari 282E
bi- cabi- ra- ba/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B E 2 3
II. Credite bugetare 5.637.148
Ol Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
II.Credite bugetare 5.637.148
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe
11.Credite bugetare 5.100.000
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe
II. Credite bugetare 5.100.000
03 Alte dobânzi
11.Credite bugetare 85.000
07 Suma neta negativa aferenta diferenţei de dobanda
bonificata pentru disponibilităţile contului curent
in valuta administrat de Ministerul Finanţelor
Publice la Banca Naţionala a Romanici
11.Credite bugetare 85.000
04 Dobânzi aferente imprumulurilor
preluate/contractede MFP in baza OUG 64/2007
11.Credite bugetare 407.290
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
.ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.C'redite de angajament 149.418 124.675 102.250 101.990
11.Credite bugetare 149.418 124.675 102.250 101.990
02 Transferuri de capital
II. Credite bugetare 149.418
10 Plaţi in contul creditelor garantate si'sau
subimprumutate
11.Credite bugetare 149.418
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
1.Credite de angajament 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
11.Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I.C'redite de angajament 2.080.848 1.945.43.3 1.919.200 1.919.200
11.Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
03 Rambursaţi de credite in contul imprumuturilor
preluate'con tractate de MFP in baza OUG 64/2007
II.Credite bugetare 2.080.848
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE
ADMINISTRAŢIEI
I.C’redite de angajament 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
II. Credite bugetare 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
01 CHELTUIELI CURENTE
I.C’redite de angajament 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
II. Credite bugetare 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
.ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.C’redite de angajament 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
II.Credite bugetare 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 9.214.071
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul
asigura iilor sociale de stat
II.Credite bugetare 7.408.802
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul
fondului naţional unic de asigurări sociale de
sanatate
II. Credite bugetare 1.805.269
Transferuri din bugetul de stat către bugetul
asiguraţilor sociale de stat
11.Credite bugetare 7.408.802
Ca- buf - Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 s stimari 2121 s stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 8 2 3 4
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul
fondului de asigurări sociale de sanatate
11.Credite bugetare 1.805.269
6001 AP ARARE
l.Creditede angajament 16.413.614 16.104.086 16.667.141 15.267.739
11.Credite bugetare 12.687.443 13.497.937 14.746.781 16.089.425
01 CHELTUIELI CURENTE
l.Credite de angajament 6.368.132 6.484294 6.884.991 7.277.924
II.Credite bugetare 6.359.264 6.498.351 6.847.678 7.328.427
10 TITLUL I CHELTUIELI DF. PERSONAL
l.Credite de angajament 4.659.093 4.732.683 4.975.692 5.222.947
II.Credite bugetare 4.659.093 4.732.683 4.975.692 5.222.947
01 Cheltuieli salariale in bani
ll.Ciedite bugetare 3.356.497
01 Salarii de baza
II.Credite bugetare 2.726.594
05 Sporuri pentru condiţii de munca
11.Credite bugetare 316.258
06 Alte sporuri
ll.Ciedite bugetare 128
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
II.Credite bugetare 100
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitatii
II.Credite bugetare 3
13 Indemnizaţii de delegare
II.Credite bugetare 157.021
14 Indemnizaţii de detaşare
II.Credite bugetare 1.478
30 Alte drepturi salariale in bani
II.Credite bugetare 154.915
02 Cheltuieli salariale in natura
II.Credite bugetare 1.206.199
02 Norme de hrana
11.Credite bugetare 808.833
03 Uniforme si echipament obligatoriu
II.Credite bugetare 104.959
04 Locuinţa de serviciu folosita de salariat si familia
S il

11.Credite bugetare 5
05 Transportul la si de la locul de munca
II.Credite bugetare 16.276
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 102.062
30 Alte drepturi salariale in natura
II.Credite bugetare 174.064
03 Contribuţii
II.Credite bugetare 96.397
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
II.Credite bugetare 10.456
02 Contribuţii de asiguraţi de şomaj
II.Credite bugetare 345
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
II.Credite bugetare 11.561
05 Prime de asigurate viata plătite de angajator
penau angajaţi
II.Credite bugetare 3.372
06
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2 18E s stimari2189 $ st imari 2121 $ stimari 2128
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
1T.Credite bugetare 1.4.37
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
n.Credite bugetare 69.226
20 TITLUL U BUNURI SI SERVICII
T.Credite de angajament 1.3.37.421 1.372.362 1.438.854 1.663.227
n.Credite bugetare 1.337.421 1.372.362 1.438.854 1.663.227
Oi Bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 822.248
01 Furnituri de birou
Il.Credite bugetare 8.151
02 Materiale pentru curăţenie
n.Credite bugetare 5.054
03 încălzit, iluminat si forţa molrica
n.Credite bugetare 107.749
04 Apa, canal si salubritate
n.Credite bugetare 28.616
05 Carburanţi si lubrifianti
n.Credite bugetare 181.397
06 Piese de schimb
n.Credite bugetare 172.688
07 Transport
Il.Credite bugetare 12.37.3
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
n.Credite bugetare 23.229
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
Il.Credite bugetare 27.3.754
30 Alte bunuri si servicii pentru inirciinerc si
funcţionare
n.Credite bugetare 9.237
02 Reparaţii curente
n.Credite bugetare 99.821
03 Hrana
n.Credite bugetare 52.413
01 Hrana pentru oameni
n.Credite bugetare 51.541
02 Hrana pentru animale
n.Credite bugetare 872
04 Medicamente si materiale sanitare
n.Credite bugetare 6.331
01 Medicamente
n.Credite bugetare 5.668
02 Materiale sanitare
n.Credite bugetare 527
04 Dezinfectând
n.Credite bugetare 136
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
n.Credite bugetare 136.072
01 Uniforme si echipament
Il.Credite bugetare 84.227
03 Lenjerie si accesorii de pat
n.Credite bugetare 4.433
30 Alte obiecte de inventar
n.Credite bugetare 47.413
Deplasări, delăsări, transferări
n.Credite bugetare 29.168
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 218E s ştim ari 2189 $ $timari2121 s stimari2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi Rraf Titlu col at

A B 8 2 3 4
01 Deplasări interne, detasari, transferaţi
11.Credite bugetare 10.162
02 Deplasări in străinătate
II. Credite bugetare 19.006
10 Cercetare-dezvoltare
II.Credite bugetare 1.101
11 C'arti, publicaţii si materiale documentare
11.Credite bugetare 783
12 Consultanta si expertiza
II. Credite bugetare 77
13 Pregătire profesionala
11.Credite bugetare 10.948
14 Protecţia muncii
II.Credite bugetare 426,
15 Muniţie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
II.Credite bugetare 135.556
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
11.Credite bugetare 68
30 .•Vite cheltuieli
11.Credite bugetare 42.409
01 Reclama si publicitate
II. Credite bugetare 5
02 Protocol si reprezentare
II. Credite bugetare 2.072
03 Prime de asigurate non-viata
II.Credite bugetare 7.301
04 Citirii
11.Credite bugetare .3.876
09 Executarea silita a creanţelor bugetare
II. Credite bugetare 40
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
11.Credite bugetare 29.115
51 TITLUL VI TRANSFERURI 1NTRF. UNITATI
.ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Credite de angajament 218.002 233.677 240.769 246.067
II. Credite bugetare 218.002 233.677 240.769 246.067
01 Transferuri curente
11.Credite bugetare 218.002
03 Acţiuni de sanatate
II.Credite bugetare 218.002
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
T.Credite de angajament 152.760 145.134 229.192 145.210
II.Credite bugetare 137.318 152.374 186.891 195.713
02 B. Transferuri curente in străinătate {către
organizaţii internaţionale)
11.Credite bugetare 137.3 18
01 Contribuţii si cotizaţii la organisme internaţionale
II. Credite bugetare 135.000
06 Cofinatare la Programul NATO de Investirii in
Securitate
II. Credite bugetare 2.318
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
1.Credite de angajament 73 73 73 73
II. Credite bugetare 73 73 73 73
02 Ajutoare sociale
Ca- buf - Pa- G ru- A r- Aii- Denumire indicator Program 21E8 s stlmari 2 IES) s stimari 2121 s stima ri 212E
Si- caSi- ra- Sa/ ti- nc-
toi toi graf Titlu col at

B E 2 3 4
II. Credite bugetare 73
02 Ajutoare sociale in natura
II.Credite bugetare 73
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI F.XTF.RNF. NF.RAMBURSABILF.
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I .Credite de angajament 433 31
11.Credite bugetare 7.007 6.817 5.019
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
11.Credite bugetare 7.007
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 1.029
02 Finanţarea externa nerambursabila
ll.Credite bugetare 5.828
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credite bugetare 150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 350 365 380 400
ll.Credite bugetare 350 365 380 400
11 Asociaţii si fundaţii
ll.Credite bugetare 350
70 CHELTUI FU DF. CAPITAL
I.Credite de angajament 10.045.482 9.619.792 9.782.150 7.989.815
ll.Credite bugetare 6.328.179 6.999.586 7.899.103 8.760.998
71 TITLUL XIII ACTIVE NFFINANCIARF.
I.Credite de angajament 10.045.482 9.619.792 9.782.150 7.989.815
ll.Credite bugetare 6.328.179 6.999.586 7.899.103 8.760.998
01 Active fixe
ll.Credite bugetare 6250.718
01 Construcţii
ll.Credite bugetare 384.723
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
ll.Credite bugetare 240.726
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
ll.Credite bugetare 1.106
30 Alte active fixe
ll.Credite bugetare 5.624.163
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
ll.Credite bugetare 77.461
01 Adm in istrati e c en trai a
ll.Credite bugetare 407.589
02 A parare naţionala
ll.Credite bugetare 12.030.661
03 Participarea la misiuni si operaţiuni militare in
afara teritoriului statului roman
ll.Credite bugetare 203.008
25 Cercetare si dezvoltate pentru aparate
ll.Credite bugetare 30.837
50 Alte cheltuieli in domeniul a paraţii
ll.Credite bugetare 15.348
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA
NAŢIONALA
I.Ctedite de angajament 19.147.202 20.525.761 20.866.901 19.979.122
ll.Credite bugetare 18.523.922 20.258.611 20.241.995 20.085.930
CIIELTU1EU CURENTE
Ca- fu l- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 28Es s ştim ari 28E9 s stima ri 2S28 s stimari 282E
bL cabi- ra- ba/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B E
1.Credite de angajament 18398.198 20.102.527 20.297.631 19.471.915
11.Credite bugetare 18.122.466 19.897.708 19.840,625 19.620.134
10 TITLUL I CHELTUIELI DF. PERSONAL
I. Credite de angajament 14.654.297 15.367.358 15.995.067 16.665.723
II. Credite bugetare 14.654.297 15.367.358 15.995.067 16.665.723
01 Cheltuieli salariale in bani
11.Credite bugetare 10.607.970
01 Salarii de baza
11.Credite bugetare 8.522.842
03 Indemnizaţie de conducere
II.Credite bugetare 29.869
05 Sporuri pentru condiţii de munca
II. Credite bugetare 577.716
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 402.012
11 Fond aferent plaţii cu ora
11.Credite bugetare 236
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitatii
II.Credite bugetare 12
13 Indemnizaţii de delegare
II.Credite bugetare 23.577
14 Indemnizaţii de detaşare
II. Credite bugetare 2.693
15 Alocaţii pentru transportul la si de la locul de
munca
II. Credite bugetare 8.030
16 Alocaţii pentru locuinţe
II. Credite bugetare 57.319
30 Alte drepturi salariale in bani
II.Credite bugetare 983.664
02 Cheltuieli salariale in natura
11.Credite bugetare 2.222.967
02 Norme de hrana
II.Credite bugetare 1.505.556
03 Uniforme si echipament obligatoriu
II. Credite bugetare 398.011
04 Locuinţa de serviciu folosita de salariat si familia
sa
II. Credite bugetare 119
05 Transportul la si de la locul de munca
11.Credite bugetare 30.779
06 Vouchere de vacanta
11.Credite bugetare 219.514
30 .Alte drepturi salariale in natura
II.Credite bugetare 68.988
03 Contribuţii
II. Credite bugetare 441.095
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 150.344
02 Contribuţii de asiguraţ i de şomaj
II.Credite bugetare 4.836
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
II.Credite bugetare 77.596
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
II.Credite bugetare
05
C a- b u f- P a - G ru - A r- AU- Program 208E s stimari 2089 s stimari 2020 s stimari 2028
Denumire indicator
S i- c a S i- r a - Sa/ ti- ne-
to i to i g r a f T itlu col at

B
Prime de asigurare viata plătite de angajator
pentru angajaţi
IJ.Credite bugetare 1.528
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
Il.Credite bugetare 10.084
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
n.Credite bugetare 195.169
20 TITLUL II BUNURI SI SHRVICII
I. Credite de angajament 1.182.909 1.200.685 1.214.760 1.244.470
II. Credite bugetare 1.182.909 1.200.685 1.214.760 1.244.470
01 Bunuri si servicii
n.Credite bugetare 497.879
01 Furnituri de birou
Il.Credite bugetare 9.787,
02 Materiale pentru curăţenie
n.Credite bugetare 2.452
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
Il.Credite bugetare 170.568
04 Apa, canal si salubritate
TI.Credite bugetare 21.596
05 Carburanţi si lubrifîanti
n.Credite bugetare 141.570
06 Piese de schimb
Il.Credite bugetare 25.104
07 Transport
Il.Credite bugetare 634
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
Il.Credite bugetare 33.106
09 Materiale si prestări de ser,'ic ii cu caracter
funcţional
Il.Credite bugetare 55.465
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
Il.Credite bugetare 37.597
02 Reparaţii curente
Il.Credite bugetare 53.344
03 Hrana
Il.Credite bugetare 6.019
01 Hrana penuu oameni
n.Credite bugetare 3.438
02 Hrana pentru animale
Il.Credite bugetare 2.581
04 Medicamente si materiale sanitare
Il.Credite bugetare 2.244
01 Medicamente
n.Credite bugetare 1.973
02 Materiale sanitare
Il.Credite bugetare 172
03 Reactivi
Il.Credite bugetare 81
04 Dezinfectând
Il.Credite bugetare 18
Bunuri de natura obiectelor de inventaţ­
ii.Credite bugetare 52.063
01 Uniforme si echipament
n.Credite bugetare
Lenjerie si accesorii de pat_______________
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 28 IE s ştim ari 2819 s ştim ari 2828 s stimari 2821
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi Rraf Titlu col at

A B 1 2 3 4
11.Credite bugetare 384
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 23.732
06 Deplasaţi, detaşaţi, transferări
11.Credite bugetare 38.504
01 Deplasări interne, detaşari, transferări
II.Credite bugetare 21.096
02 Deplasări in străinătate
II.Credite bugetare 17.408
07 Menlenanla tehnica si echipamente destinate
apararii, ordinii publice si siguranţei naţionale
II. Credite bugetare 34.202
09 Materiale de laborator
II. Credite bugetare 5.859
10 Cercetare-dez volta te
II.Credite bugetare 50
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
II.Credite bugetare 762
12 Consultanta si expertiza
II. Credite bugetare 30.681
13 Pregătire profesionala
II. Credite bugetare 1.533
14 Protecţia muncii
II.Credite bugetare 2.119
15 Muniţie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
11.Credite bugetare 1.3.457
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezenta te a intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
11.Credite bugetare 8.363
28 Ajutor publ ic judicia r
II.Credite bugetare 721
30 .Alte cheltuieli
II.Credite bugetare 142.817
01 Reclama si publicitate
II. Credite bugetare 137
02 Protocol si reprezentare
11.Credite bugetare 1.337
03 Prime de asigurare non-viata
II.Credite bugetare 19.296
04 Citirii
II. Credite bugetare 68.411
07 Fondul Preşedinteiui/Fondul conducătorului
instituţiei publice
II. Credite bugetare 251
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
11.Credite bugetare 53.385
51 TITLUL VI TRANSFERURI 1NTRF. UNITATI
.ALE ADM IN IST RAŢIEI PUBLICE
l.Credite de angajament 1.378.841 1.766.509 2.547.301 1.413.105
II. Credite bugetare 1.350.365 1.372.230 1.398.403 1.509.747
01 Tran s ieruri c uren te
II. Credite bugetare 1.350.365
01 Transferuri către instituţii publice
II.Credite bugetare 1.195.107
03 Acţiuni de sanatate
II.Credite bugetare 155.038
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 $ stimari 2121 $ stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 8 2 3 4
10 Transferuri privind contribuţii de sanatate pentru
persoane cârc cxccuia pedepse private de libertate
sau arest preventiv
IT.Credite bugetare 150
52 Transferuri din bugetul de stat către fondul de
asigurări sociale de sanatate pentru cetateni sita ini
aflaţi in centrele de cazare
ILCredite bugetare 70
55 TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI
1.Credite de angajament 8.275 16.690 16.930 17.291
IT.Credite bugetare 8.275 16.690 16.930 17.291
01 A. Transferuri interne
11.Credite bugetare 1.429
18 Alte transferuri curente interne
ILCredite bugetare 9291
48 Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
ILCredite bugetare 500
02 B. Transferuri curente in străinătate {către
organizaţii internaţionale)
ILCredite bugetare 6.846
01 Contribuţii si cotizării la organisme internaţionale
ILCredite bugetare 6.846
56 TITLUL VEI PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(TEN) POST ADERARE
I.Credite de angajament 14.201 12.346 11.035
ILCredite bugetare 14.296 12.422 11.035
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2007-2013
ILCredite bugetare 1.400
01 Finanţarea naţionala
ILCredite bugetare 495
02 Finanţarea externa nerambursabila
ILCredite bugetare 886
03 Cheltuieli neeligibile
ILCredite bugetare 19
18 Mecanismul financiar norv egian
ILCredite bugetare 590
03 Cheltuieli neeligibile
IT.Credite bugetare 590
25 Programul de cooperare elveriano-roman vizând
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
11.Credite bugetare 6.432
01 Finanţarea naţionala
ILCredite bugetare 1.426
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 4.975
03 Cheltuieli neeligibile
ILCredite bugetare 31
36 Transfemri reprezentând colinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii de proiect/benellciarii instituţii publice.
ILCredite bugetare 5.864
38 Transfemri reprezentând colinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii d proiecCbeneficiarii alţii decât
instituţii publice.
Ca- fu f- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 28Es s stimari 28E9 s ştim ari 2828 s stimari 282E
bF cabi- ra- ba/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
II.Credite bugetare 10
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
.('rodite de angajament 44 38 39 41
[II.Credite bugetare 44 38 39 41
02 Ajutoare sociale
11.Credite bugetare 44
01 Ajutoare sociale in numerar
Il.Credite bugetare 20
02 Ajutoare sociale in natura
11.('rodite b ugetare 24
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
1.Credite de angajament 978.484J 1.677.052 466.784 91.887
11.(.'rodite b ugetare 826.582 1.839.436 1.126.676 106.464
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FF.DR)
Il.Credite bugetare 71.881
01 Finanţarea naţionala
11.Credite b ugetare 11.126
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 60.755
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
Il.Credite bugetare 19.786
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 3.1 10
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 16.676
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)
11.(.'rodite b ugetare 353.874
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 53.081
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.(.'rodite b ugetare 300.793
07 Fondul pentru aziLmigratie si integrare (FANA)
Il.Credite bugetare 7.022
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 1.470
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 4.470
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 1.082
08 Fondul pentru securitate interna
Il.Credite bugetare 309.234
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 102.815
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite b ugetare 116.258
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 90.161
09 Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
11.Credite b ugetare 3.843
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 3.333
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 510
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 s stimari 2121 s stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 8 2 3 4
10 Transferuri către beneficiari de drept public,•'privat
pentru proiectele finanţate din Fondul pentru azil,
migratie si integrare
II.Credite bugetare 29.218
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 7.049
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 22.169
11 Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare (IPAII)
11.Credite bugetare 4.229
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 635
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 3.594
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operaţional Asistenta Tehnica
II.Credite bugetare 2.467
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 293
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 1.630
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 544
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
11.Credi te bugeta re 7.277
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 2.258
02 Finanţare externa nerambursabila
II.Credite bugetare 3.234
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 1.785
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
II.Credite bugetare 12.230
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 287
02 Finanţare externa nerambursabila
II.Credite bugetare 11.461
03 Cheltuieli neeligibile
11.Credite bugetare 482
30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei
II.Credite bugetare 3.103
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 983
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 1.475
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 645
31 Mecanismele financiare Spaţiul Economic
European si Norvegian
11.Credi te bugetare 100
03 Cheltuiefi neeligibile
II.Credite bugetare 100
34 Transferuri reprezentând cotinantarepublica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian 2014-2021
II.Credite bugetare 2.318
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 s stimari 2121 s stimari 2128
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 8 2 3 4
01 Transferuri repre/cmand cofinaniarc publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Kconomic Kuropcan si Norvegian pentru
promotorii de proiect'benefician instituţii publice
TT.Credite bugetare 2.000
02 Transferuri reprezentând cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect'beneficiari, alţii decât
insiilulii publice
U.Credite bugetare 318
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 71.822 58.849 42.715 36.398
U.Credite bugetare 71.822 58.849 42.715 36.398
01 Burse
U.Credite bugetare 8
Asociaţii si fundaţii
U.Credite bugetare 1.500
17 Despăgubiri civile
U.Credite bugetare 70.314
65 TITLUL X n CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 109.325 3.000 3.000 3.000
U.Credite bugetare 13.876 30.000 35.000 40.000
Oi Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabila
U.Credite bugetare 13.876
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 749.004 423.234 569.270 507.207
n.Credite bugetare 401.456 360.903 401.370 465.796
71 TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCLARE
I.Credite de angajament 749.004 423.234 569.270 507.207
U.Credite bugetare 401.456 360.903 401.370 465.796
01 Active fixe
n.Credite bugetare 243.340
01 Construcţii
U.Credite bugetare 73.425
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
U.Credite bugetare 74.430
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
IT.Crediie bugetare 4.456
30 .Alte active fixe
U.Credite bugetare 91.029
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
1I.Credite bugetare 13.250
01 Administraţia centrala
n.Credite bugetare 1.634.345
03 Ordine publica
U.Credite bugetare 6.435.299
01 Politie
n.Credite bugetare 3.794.256
02 Jandarmerie
n.Credite bugetare 1.623.409
03 Paza si supravegherea frontierei
U.Credite bugetare 1.017.634
Siguranţa naţionala
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s ştim ari 2189 s stimari 2121 s stimari 2128
SL caSi- ra- Sa/ ti- 11 c-
toi toi grai Titlu col at

B 8
TT.Credite bugetare 2.546.642
05 Proiecţie civila si proiecţia contra incendiilor
II.Credite bugetare 2.237.708
06 Autoritari judecătoreşti
11.Credite bugetare 3.548.683
07 Penitenciare
II.Credite bugetare 1.186.262
25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si
siguranţa naţionala
II.Credite bugetare 1.750
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
siguranţei naţionale
II.Credite bugetare 933.233
6501 INVATAMANT
I. Credite de angajament 22.254.156 22.760.458 22.771.983 24.748.553
II. Credite bugetare 22.082.774 22.806.275 22.838.154 24.807.796
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 22.0.39.459 22.505.028 22.391.808 24.323.466
II. Credite bugetare 22.013.543 22.505.361 22.407.741 24.335.058
10 TITLUL I CHELTUIELI DF. PERSONAL
I. Credite de angajament 16.097.507 16.432.669 16.525.015 18.262.317
II. Credite bugetare 16.097.507 16.432.669 16.525.015 18.262.317
01 Cheltuieli salariale in bani
11.Credite bugetare 15.081.149
01 Salarii de baza
II.Credite bugetare 14.971.970
02 Salarii de merit
11.Cred ite bugetare 3.210
03 Indemnizaţie de conducere
ILCredite bugetare 360
05 Sporuri pentru condiţii de munca
ILCredite bugetare 11.583
06 Alte sporuri
11Crodite bugetare 5.330
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
ILCredite bugetare 5.824
11 Fond aferent plaţii cu ora
ILCredite bugetare 62.740
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitarii
ILCredite bugetare 1
13 Indemnizaţii de delegare
ILCredite bugetare 1.003
14 Indemnizaţii de detaşare
ILCredite bugetare 901
15 Alocaţii pentru transportul la si de la locul de
munca
ILCredite bugetare 562
16 Alocaţii pentru locuinţe
ILCredite bugetare 717
30 Alte drepturi salariale in bani
ILCredite bugetare 16.948
Cheltuieli salariale in natura
ILCredite bugetare 429.121
01 Ti chete de masa
ILCredite bugetare
Norme de lira na
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 $ stimari 2121 $ $timari2128
Si- caSf ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
II.Credite bugetare 19.166
03 Uniforme si echipament obligatoriu
II.Credite bugetare 4.320
04 Locuinţa de serviciu folosita de salariat si familia
sa
11.Credite bugetare 160
05 Transportul la si de la locul de munca
II.Credite bugetare 189
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 403.866
30 Alte drepturi salarialc in natura
II.Credite bugetare 1.418
03 Contribuţii
ll.Credite bugetare 587.237
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
11.Credite bugetare 108.456
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
ll.Credite bugetare 5.075
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
ll.Credite bugetare 52.851
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
ll.Credite bugetare 47
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator
pentru angajaţi
ll.Credite bugetare 4
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
II.Credite bugetare 8.632
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
ll.Credite bugetare 412.172
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament 187.482 235.412 226.498 262.140
II. Credite bugetare 187.482 235.412 226.498 262.140
01 Bunuri si servicii
ll.Credite bugetare 86.311
01 Furnituri de birou
11.Credite bugetare 2.821
02 Materiale pentru curăţenie
ll.Credite bugetare 2.520
03 încălzit, iluminai si forţa motrica
II. Credite bu getare 34.502
04 Apa, canal si salubritate
II.Credite bugetare 5.103
05 Carburanţi si lubrifiant!
ll.Credite bugetare 1.983
06 Piese de schimb
11.Credite bugetare 1.693
07 Transport
ll.Credite bugetare 277
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
ll.Credite bugetare 4.298
09 Materiale si prestări de servicii eu caracter
funcţional
ll.Credite bugetare 11.800
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
ll.Credite bugetare 21.314
Reparaţii curente
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 21E8 s stimari 21E9 $ stimari 2121 s stimari 212E
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi Kraf Titlu col at

A B E 2 3 4
11.Credite bugetare 13.089
03 Hrana
II.Credite bugetare 41.617
01 Hrana pentru oameni
11.Credite bugetare 41.617
04 Medicamente si materiale sanitare
H.Credite bugetare 695
01 Medicamente
D.Credite bugetare 549
02 Materiale sanitare
H.Credite bugetare 123
04 Dezinfectanti
H.Credite bugetare 23
0$ Bunuri de natura obiectelor de inventar
H.Credite bugetare 26.477
01 Uniforme si echipament
H.Credite bugetare 16.443
03 Lenjerie si accesorii de pat
H.Credite bugetare 565
30 Alte obiecte de inventar
H.Credite bugetare 9.469
06 Deplasări, detasari, transferări
H.Credite bugetare 7.925
01 Deplasări interne, detasari, transferări
H.Credite bugetare 7.164
02 Deplasări in străină late
H.Credite bugetare 761
07 Menlenanla tehnica si echipamente destinate
apararii. ordinii publice si siguranţei naţionale
H.Credite bugetare 1
09 Materiale de laborator
H.Credite bugetare 4
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
H.Credite bugetare 1.388
12 Consultanta si expertiza
H.Credite bugetare 32
13 Pregătire profesionala
H.Credite bugetare 1.481
14 Proiecţia muncii
H.Credite bugetare 292
15 Muniţie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
H.Credite bugetare 120
25 (Tteltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
11.Credite bugetare 125
30 .Alte cheltuiefi
H.Credite bugetare 7.925
01 Reclama si publicitate
H.Credite bugetare 44
02 Protocol si reprezentare
H.Credite bugetare 170
0.3 Prime de asigurare non-viata
H.Credite bugetare 558
04 a u rii
H.Credite bugetare 1.233
07
Ca- l u t - Pa- Gru- Ar- AU- Program 28Es s stima ri 28E9 s ştim ari 2828 s stima ri 282E
Denumire indicator
bL cabi- ra- ba/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului
instituţiei publice
11.Credite b ugetare 48
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
II.Credite bugetare 5.872
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI I
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 4.128.451 4.195.653 3.939.096 4.106.628
II. Credite bugetare 4.102.535 4.195.986 3.955.029 4.118.220
01 Transferuri curente
11.Credite b ugetare 4.078.890
01 Transferuri către instilulii publice
Il.C'redite bugetare 176.082
02 Finanţarea de baza a invatamantului superior
11.Credite bugetare 3.356.284
03 Acţiuni de sanatate
ILCredite bugetare 90
59 Transferuri de la bugetul de stat către instituii de
invatamant superior militar, ordine pubEca si
securitate naţionala
ILCredite bugetare 375.024
63 Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de
invatamant superior de stat pentru subvenţionarea
unor cheltuieli ale căminelor si cantinelor
studentesti
ILCredite bugetare 171.410
02 Transferuri de capital
11.Credite b ugetare 2.3.645
44 Transferuri de la bugetul de stal către instilulii de
invatamant superior militar, ordine pubEca si
securitate naţionala pentru finanţarea investiţiilor
Il.C'redite bugetare 23.645
55 TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 5.254 5.256 5.257 5.259
11.Credite b ugetare 5.254 5.256 5.257 5.259
01 A. Transferuri interne
II. C'redite bugetare 3.468
18 Alte transferuri curente interne
11.Credite b ugetare 3.468
02 B. Transferuri curente in străină taie (către
organizaţii internaţionale)
Il.C'redite bugetare 1.786
01 Contribuţii si cotizării la organisme internaţionale
11.Credite b ugetare 1.786
56 TITLUL VEI PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERARE
I. Credite de angajament
II. C'redite bugetare
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
Il.C'redite bugetare
03 Cheltuieli neeligibile
ILCredite bugetare 5
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 217.874 231.914 238.879 238.904
II. C’redite bugetare 217.874 231.914 238.879 238.904
Ajutoare sociale
Il.C'redite bugetare 217.874
Ajutoare sociale in numerar__________________
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- nc-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 1 2 3 4

II.Credite bugetare 2.000


02 Ajutoare sociale in natura
Il.Credite bugetare 215.874
58 TITLUL X PROIF.CTF. CU FINANTARF. DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
1.Credite de angajament 390.000 319.625 307.000 157.000
Il.Credite bugetare 390.000 319.625 307.000 157.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (l'EDR)
II.Credite bugetare 2.481
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 372
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 2.109
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
Il.Credite bugetare 370.204
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 79.482
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 290.722
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane
Il.Credite bugetare 17.315
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 2.597
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 14.718
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
1.Credite de angajament 947.886 979.499 1.041.913 1.046.218
Il.Credite bugetare 947.886 979.499 1.041.913 1.046.2 IX
01 Burse
Il.Credite bugetare 903.447
15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
Il.Credite bugetare 7.178
17 Despăgubiri civile
Il.Credite bugetare 24.035
19 Indemnizaţia de merit
Il.Credite bugetare 13.226
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 65.000 105.000 108.150 245.000
Il.Credite bugetare 65.000 105.000 108.150 245.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabila
Il.Credite bugetare 65.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 214.697 255.430 380.175 425.087
Il.Credite bugetare 69.231 300.914 430.413 472.738
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 214.697 255.430 380.175 425.087
Il.Credite bugetare 69.231 300.914 430.413 472.738
Active fixe
Il.Credite bugetare 62.731
Construcţii
Ca­ Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi­ capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlul col at

A B 1 2 3 4
11.Credite bugetare 54.544
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
II .Credite bugetare 4.629
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
11.Credite bugetare 2.523
30 .Alte active fixe
H.Credite bugetare 1.035
03 Reparaţii capitale aferente activelor lixe
H.Credite bugetare 6.500
01 Administraţie centrala
H.Credite bugetare 41 1.165
02 Servicii publice descentralizate
H.Credite bugetare 15.727.649
03 Invatamant preşcolar si primar
H.Credite bugetare 10.864
01 Invatamant preşcolar
H.Credite bugetare 7.189
02 Invatamant primar
H.Credite bugetare 3.675
04 Invatamant secundar
H.Credite bugetare 479.098
01 Invatamant secundar interior
H.Credite bugetare 24.859
02 Invatamant secundar superior
H.Credite bugetare 296.739
03 Inva tam an t prote si on al
H.Credite bugetare 157.500
05 Invatamant postliceal
H.Credite bugetare 117.592
06 Invatamant superior
H.Credite bugetare 422.474
01 Invatamant universitar
H.Credite bugetare 41 1.067
02 Invatamant postuniversitar
H.Credite bugetare 11.407
07 Invatamant nedefinibH prin nivel
H.Credite bugetare 39.903
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
H.Credite bugetare 39.903
11 Servicii auxiliare pentru educaţie
H.Credite bugetare 272.282
30 Alte servicii auxiliare
H.Credite bugetare 272.282
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
H.Credite bugetare 4.601.747
6601 SANATATE
I.Credite de angajament 6.093.940 6.508.872 6.536.580 6.821.976
H.Credite bugetare 5.672.572 6.277.712 6.532.061 7.634.108
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 6.082.222 6.470.622 6.506.580 6.790.976
H.Credite bugetare 5.661.604 6.238.712 6.502.061 7.603.108
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
LCredite de angajament 2.007.367 2.105.339 2.210.382 2.320.770
H.Credite bugetare 2.007.367 2.105.339 2.210.382 2.320.770
Cheltuieli sal ari ale in bani
H.Credite bugetare 1.918.289
C a- Sub- Pa- G ru - A r- A ii- P ro g ra m 2018 E s tim ă ri 20 1 9 E s tim ă ri 2020 E s tim ă ri 2021
D e n u m ire in d ic a to r
PE c a p i- ra - pa/ ti- ne-
to i to i g r a f T itlu co l at

B 1
01 Salarii de baza
UI.Credite bugetare 1.356.643
05 Sporuri pentru condiţii de munca
n.Credite bugetare 312.960
06 Alte sporuri
ll.Credite bugetare 130.000
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
ll.Credite bugetare 1.500
11 Fond aferent plaţii cu ora
ll.Credite bugetare 90.000
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitatii
n.Credite bugetare 1.000
13 Indemnizaţii de delegare
n.Credite bugetare 1.016
14 Indemnizaţii de detaşare
ll.Credite bugetare 20
30 Alte drepturi salariale in bani
n.Credite bugetare 25.150
02 Cheltuieli salariale in natura
ll.Credite bugetare 28.201
02 Norme de hrana
n.Credite bugetare 1.600
03 Uniforme si echipament obligatoriu
ll.Credite bugetare 166
05 Transportul la si de la locul denumea
n.Credite bugetare 32
06 Vouchere de vacanta
n.Credite bugetare 26.296
30 Alte drepturi salariale in natura
n.Credite bugetare 107
03 Contribuţii
n.Credite bugetare 60.877
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
n.Credite bugetare 18.406
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
n.Credite bugetare 1.000
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
n.Credite bugetare 6.026
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
n.Credite bugetare 500
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
ll.Credite bugetare 1 .(MM)
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
n.Credite bugetare 33.945
TITLUL n BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.686.459 1.687.403 1.724.629 2.071.408
n.Credite bugetare 1.686.459 1.687.40.3 1.724.629 2.071.408
Bunuri si servicii
n.Credite bugetare 197.885
01 Furnituri de birou
n.Credite bugetare 2.727
02 Materiale pentru curăţenie
n.Credite bugetare 1.168
Încălzit, iluminat si forţa motrica
n.Credite bugetare
Ca- buf- Pa- Gro- Ar- AII- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 $ stimari 2121 s stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 8 2 3 1 4
04 Apa, canal si salubritate
H.Credite bugetare 2.914
05 Carburanţi si lubri Hanii
n.Crcdite bugetare 68.728
06 Piese de schimb
U.Ciedite bugetare 8.713
07 Transport
11.Credite bugetare 8
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
H.Credite bugetare 5.619
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
U.Ciedite bugetare 54.327
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
H.Credite bugetare 37.597
02 Reparaţii curente
H.Credite bugetare 4.221
03 Hrana
H.Credite bugetare 7.993
01 Hrana pentni oameni
H.Credite bugetare 7.993
04 Medicamente si materiale sanitare
n.Credite bugetare 184.970
01 Medicamente
11.Credite bugetare 154.089
02 Materiale sanitare
n.Crcdite bugetare 12.180
03 Reactivi
H.Credite bugetare 17.639
04 De/infectanţi
n.Crcdite bugetare 1.062
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
H.Credite bugetare 4.139
01 Uniforme si echipament
H.Credite bugetare 726
03 Lenjerie si accesorii de pat
H.Credite bugetare 108
30 Alte obiecte de inventar
H.Credite bugetare 3.305
06 Deplasări, detasari, transferări
H.Credite bugetare 4.846
01 Deplasări interne, detasari, transferări
H.Credite bugetare 4.393
02 Deplasări in străinătate
n.Crcdite bugetare 453
09 Ma teria le d e la bora tor
11.Credite bugetare 870
10 Cerce tare- de/,vo 1tare
n.Crcdite bugetare 100
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
11.Credite bugetare 228
12 Consultanta si expertiza
n.Crcdite bugetare 118
13 Pregătire profesionala
n.Crcdite bugetare 1.541
14 Proiecţia m uncii
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AII- Denumire indicator Program 218E s slimari 2189 $ stimari 2121 s siimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi jiraf Titlu col at

A B 8 2 3 4
1T.Credite bugetare 1.065
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
II.Credite bugetare 17
30 .Alte cheltuieli
II.Credite bugetare 82.041
01 Reclama si publicitate
II.Credite bugetare 10
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 36
03 Prime de asigurare non-viata
11.Credite bugetare 43
04 Chirii
II.Credite bugetare 752
09 Executarea silita a creanţelor bugetare
II.Credite bugetare 80
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
11.Credite bugetare 81.120
31 Finanţarea unor acţiuni de sanataie din cadrul
unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei
publice locale
11.Credite bugetare 802.425
32 Finanţarea programelor naţionale de sanatate
derulate de unităţile sanitare din reţeaua
administraţiei publice locale
II.Credite bugetare 100.000
33 Finanţarea asistentei medicale desfăşurate in
cabinetele medicale din unităţile de invatamant
II.Credite bugetare 294.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.Credite de angajament 2.139.952 2.513.620 2.397.188 2.334.033
II.Credite bugetare 1.840.000 2.278.680 2.348.031 2.391.474
01 Transferuri curente
II.Credite bugetare 1.617.367
01 Transferuri către instituţii publice
II.Credite bugetare 389.746
03 Acţiuni de sanatate
II.Credite bugetare 1.018.706
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul
fondului naţional unic de asigurări sociale de
sanatate
11.Credite bugetare 65.000
25 Programe pentru sanatate
II.Credite bugetare 13.715
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea unitadlor de asistenta
medico-sociale
11.Credite bugetare 53.200
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea sanatatii
II.Credite bugetare 77.000
02 Transferuri de capital
II.Credite bugetare 222.633
08 Aparatura medicala si echipamente de
comunicaţii in urgenta
II.Credite bugetare 15.350
11 Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Proj; ram 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
11.Credite bugetare 1.200
12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la
spitale
II. Credite bugetare 195.783
?? Transferuri de la bugetul de stal către bugetele
locale pentru finanţarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicaţii in urgenta in
sanatate
II.Credite bugetare 1.300
23 Transferuri de la bugetul de stal către bugetele
locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale in
sanatate
II. Credite bugetare 2.000
24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea altor investiţii in sanatate
11.Credite bugetare 7.000
TITLUL VH ALTE TRANSFERURI
I .Credite de angajament 35.435 5.500 5.500 5.500
II. Credite bugetare 35.435 5.500 5.500 5.500
01 A. Transferuri interne
11.Credite bugetare 30.115
08 Programe FILARE si alte programe cu finanţare
nerambursabila
11.Credite bugetare 30.115
02 B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
II.Credite bugetare 5.320
01 Contribuţii si cotizaţii la organisme internaţionale
11.Credite bugetare 5.320
56 TITLUL VUI PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERARE
I. Credite de angajament 12.395 602
II. Credite bugetare 12.395 602
25 Programul de cooperare elveliano-roman vizând
reducerea dispari tatii or economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II. Credite bugetare 12.392
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 12.392
36 Transferuri reprezentând co finanţare a publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii de proiect/ben etici arii instituţii publice.
II. Credite bugetare
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NF. RAMBURSA BILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
1.Credite de angajament 3.698 85.188 6.3.519 13.931
11.Credite bugetare 3.698 85.188 63.519 13.931
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
11.Credite bugetare 3.451
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 55.3
02 Finanţarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 2.898
Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
II. Credite bugetare
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B

11.Credite bugetare 197


31 Mecanismele financiare Spaţiul Economic
European si Norvegian
II.Credite bugetare 50
01 Finanţarea naţionala
11.Crcdile bugetare 50
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 250
11.Crcdite bugetare 250
01 Burse
II.Credite bugetare 250
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA 1
I .Credite de angajament 196.666 72.970 105.362 45.334
II.Credite bugetare 76.000 76.000 150.000 800.025
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabila
11.Crcdi tc bugeta re 76.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 11.718 38.250 30.000 31.000
11.Credite bugetare 10.968 39.000 30.000 31.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 11.718 38.250 30.000 31.000
II.Credite bugetare 10.968 39.000 30.000 31.000
01 Active fixe
II.Credite bugetare 1.668
01 Construcţii
11.Credite bugetare 200
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 968
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
II.Credite bugetare 400
30 Alte active tixe
11.Credite bugetare 100
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
II.Credite bugetare 300
01 Administraţia centrala
II.Credite bugetare 118.000
02 Servicii publice descentralizate
11.Crcdi te bugeta re 346.000
04 Servicii medicale in ambulator
II.Credite bugetare 12.078
05 Asistenta medicala in centre medicale
multifuncţionale
II.Credite bugetare 12.078
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
11.Crcdi te bugeta re 218.261
01 Spitale generale
II.Credite bugetare 218.261
08 Servicii de sanaiaic publica
II.Credite bugetare 60.000
09 Hematologie si securitate transfuzionala
1I.Credite bugetare 110.000
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala
in sanatate
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P*- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi Kraf Titlu col at

A B 1 2 3 4
II .Credite bugetare 108.258
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
11.Cnxliie bugetare 4.699.975
50 Alte instituţii si acţiuni sanitare
11.Credite bugetare 4.699.975
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
1.Credite dc angajament 3.309.739 2.896.302 2.831.702 2.923.362
ll.Credite bugetare 3.175.811 2.898302 2.922.810 3.008.362
01 CHELTUIELI CURENTE
I .Credite de angajament 3.292.214 2.892.737 2.828.014 2.919.074
ll.Credite bugetare 3.158.286 2.894.737 2.919.122 3.004.074
10 TITLUL TCHELTUIELI DF. PERSONAL
1.Credite de angajament 83.754 86.226 90.452 95.046
ll.Credite bugetare 83.754 86.226 90.452 95.046
01 Cheltuieli salarialc in bani
ll.Credite bugetare 79.449
01 Salarii de baza
11Cnxliie bugetare 73.686
05 Sporuri pentru condiţii de munca
11.Credite bugetare 613
06 Alte sporuri
ll.Credite bugetare 250
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitatii
ll.Credite bugetare 61
13 Indemnizaţii de delegare
ll.Credite bugetare 1.890
14 Indemnizaţii de detaşate
11Cnxliie bugetare 50
15 Alocaţii pentru transportul la si de la locul de
munca
11Cnxliie bugetare 60
16 Alocaţii pentru locuinţe
11.Credite bugetare 150
30 Alte drepturi salariale in bani
ll.Credite bugetare 2.689
02 Cheltuieli salarialc in natura
ll.Credite bugetare 1.516
04 Locuinţa de serviciu folosita de salariat si familia
sa
ll.Credite bugetare 150
06 Vouchere de vacanta
11Cnxliie bugetare 1.366
Contribuţii
11.Credite bugetare 2.789
01 Contribuţii de asiguraţi sociale de stat
ll.Credite bugetare 854
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
ll.Credite bugetare 32
03 Contribuţii de asiguraţi sociale de sanatate
ll.Credite bugetare 292
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
11Cnxliie bugetare 12
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
11.Credite bugetare 44
Contribuţia asiguraiorie pentru munca
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi «rai Titlu col at

A B I 2 3 4
11.Credite bugetare 1.555
20 TITLUL II BUNURI ST SERVICE
1.Credite de angajament 93.708 89.952 90.138 90.595
II.Credite bugetare 93.708 89.952 90.138 90.595
Ol Bunuri si servicii
11.Credite bugetare 19.280
01 Furnituri de birou
II.Credite bugetare 494
02 Materiale pentru curăţenie
11. Credite b ugetare 120
03 Încălzit, iluminai si forţa motriea
II.Credite bugetare 7.089
04 Apa, canal si salubritate
II.Credite bugetare 688
05 Carburanţi si lubrifiand
11.Credite bugetare 548
06 Piese de schimb
II.Credite bugetare 134
07 Transport
11.Credite b ugetare 230
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
II.Credite bugetare 1.594
09 Materiale si prestări de servicii eu caracter *
funcţional
II.Credite bugetare 3.092
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
II.Credite bugetare 5.291
02 Reparaţii curente
11.Credite bugetare 517
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II.Credite bugetare 340
30 Alte obiecte de inventar
11.Credite b ugetare 340
06 Deplasări, delăsări, transferări
II.Credite bugetare 1.634
01 Deplasări interne, delăsări, transferări
II.Credite bugetare 894
02 Deplasări in străinătate
II.Credite bugetare 740
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
11.Credite bugetare 50
12 Consultanta si expertiza
11.Credite b ugetare 380
13 Pregătire profesionala
II.Credite bugetare 274
14 Proiecţia muncii
II.Credite bugetare 127
25 Cheltuieli judiciare si extrajudi ciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
II.Credite bugetare 510
30 Alte cheltuieli
11.Credite b ugetare 70.596
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 322
03 Prime de asigurare non-viata
Ca- b u f- Pa- Gru- Ar- Al»- Program 2 18E s st im ari 2189 s stim ari 2121 s stim ari 2128
Denumire indicator
si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
11.Credite bugetare 391
()4 Chirii
Il.Credite bugetare 7.121
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului
instituţiei publiee
11.Credite bugetare 15
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 62.747
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 923.753 878.015 905.620 931.746
II. Credite bugetare 923.853 878.015 905.620 931.746
Oi Transferuri curente
11.Credite bugetare 923.853’
01 Transferuri către instituiri publiee
Il.Credite bugetare 837.155
53 Transferuri din bugetul de stat către fondul de
asigurări sociale de sanalale pentru personalul
monahal al cultelor recunoscute
Il.Credite bugetare 480
54 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale destinate finanţării unor programe de interes
naţional
Il.Credite bugetare 86.218
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 844.808 858.490 854.962 898.489
IT.Credite bugetare 842.808 860.490 854.962 898.489
01 A. Transferuri interne
II. Credite bugetare 839.350
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
IT.Credite bugetare 21.600
12 Investirii ale agenţilor economici cu capital de
stat
Il.Credite bugetare 42.973
18 Alic transferuri curente interne
IT.Credite bugetare 774.777
02 B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
11.Credite bugetare 3.458
01 Contribuţii si cotizării la organisme internaţionale
Il.Credite bugetare 3.458
56 TITLUL VEI PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDUR1EXTERNE NERAM BIJRSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 150
II. Credite bugetare 150
17 Mecanismul financiar SKK
Il.Credite bugetare 4
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 4
35 'Transferuri reprezentând cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
pmiecl/bencficiarii instituiri publiee.
Il.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PF capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
T.Credite de angajament 147.187 20.078 20.078 20.078
!1.Credite bugetare 162.187 20.078 20.078 20.078
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FF.DR)
Il.Credite bugetare 143.084
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 5.158
02 Finanţarea externa nerambursabila
TI.Credite bugetare 132.395
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 5.531
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
Il.Credite bugetare 65.3
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 653
34 Transferuri reprezentând cofmantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian 2014-2021
Il.Credite bugetare 18.450
01 Transferuri reprezentând cofmantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari instituţii publice
11.Credite bugetare 18.400
02 Transferuri reprezentând cofmantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, alţii decât
instituţii publice
Il.Credite bugetare 50
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
.Credite de angajament 1.021.826 847.410 862.264 878.620
Il.Credite bugetare 1.021.826 847.410 862.264 878.620
01 Burse
Il.Credite bugetare 795
04 Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparlinand
minoritarilor naţionale altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stal
Il.Credite bugetare 115.76.3
05 Finanţarea unor programe si proiecte intereinice si
combatere a intolerantei
Il.Credite bugetare 4.000
07 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si
a organizaţiilor reprezentative ale acestora
11.Credite bugetare 15.225
08 Programe pentru tineret
Il.Credite bugetare 5.000
12 Susţinerea cultelor
Il.Credite bugetare 104.000
13 Contribuţia statului, pentru sprijinirea
aşezămintelor religioase romaneşti din afara
graniţelor
Il.Credite bugetare 14.767
14 Contribuţia statului la salarizarea personalului de
cult
!1.Credite bugetare 550.244
16 Proiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romaneşti peste
ho ut re
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PF capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B
H.Credite bugetare 5.000
19 Indemnizaţia de merit
11.Credite bugetare 46.700
20 Sume destinate finanţării programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
H.Credite bugetare 85.000
22 Acţiuni eu earaeler ştiinţific si social cultural
n.Credite bugetare 72.232
23 Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistentei Sighel
H.Credite bugetare 1.100
24 Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei -
Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara
n.Credite bugetare 800
28 Finanţarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
N.Credite bugetare 1.200
65 TITLUL X n CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 177.028 112.566 4.500 4.500
n.Credite bugetare 30.000 112.566 95.608 89.500
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabila
H. Credite bugetare 30.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 17.525 3.565 3.688 4.288
H. Credite bugetare 17.525 3.565 3.688 4.288
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 17.525 3.565 3.688 4.288
H.Credite bugetare 17.525 3.565 3.688 4.288
01 Active fixe
N.Credite bugetare 11.581
01 Construcţii
H.Credite bugetare 56
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
N.Credite bugetare 310
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
H.Credite bugetare 10.610
30 Alte active fixe
n.Credite bugetare 605
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
H.Credite bugetare 5.944
01 Administraţie centrala
n.Credite bugetare 51.710
02 Servicii publice descentralizate
N.Credite bugetare 14.515
Servicii culturale
H.Credite bugetare 524.678
01 Biblioteci publice naţionale
N.Credite bugetare 20.500
03 Muzee
H.Credite bugetare 101.688
04 Instituţii publice de spectacole si concerte
N.Credite bugetare 372.207
11 Edituri
H.Credite bugetare___________________________
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P*- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi grai Titlu col at

A B
12 Consolidarea si restaurarea monumentelor
istorico
11.Credite bugetare 20.000
14 Centre culturale
11.Credite bugetare 2.706
16 Târguri, saloane si expoziţii de carte si de
publicaţii culturale
II.Credite bugetare 5.320
05 Servicii recreative si sportive
II.Credite bugetare 340.326
01 Sport
11.Credite bugetare 333.876
02 Tineret
11.( Terii te bugetare 6.450
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
II.Credite bugetare 2.244.582
6801 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 33.029.651 34.576.785 35.519.880 36.893.270
II. Credite bugetare 32.981.653 34.576.785 35.519.880 36.893.270
01 CHELTUIELI CURENTE
I .Credite de angajament 33.027.601 34.544.713 35.488.541 36.861.665
II.Credite bugetare 32.979.603 34.544.713 35.488.541 36.861.665
10 TITLUL I CHELTUIELI DF. PERSONAL
I. Credite de angajament 251.489 261.680 274.728 288.419
II. Credite bugetare 251.489 261.680 274.728 288.419
01 Cheltuieli salariale in bani
II.Credite bugetare 224.327
01 Salarii de baza
II.Credite bugetare 218.485
05 Sporuri pentru condiţii de munca
II.Credite bugetare 1.048
06 Alte sporuri
II.Credite bugetare 479
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitarii
II.Credite bugetare 44
13 Indemnizaţii de delegare
II.Credite bugetare 1.323
14 Indemnizaţii de detaşare
11.Credite bugetare 1
30 .•Vite drepturi sa bria le in bani
II .Credite bugetare 2.947
02 Cheltuieli salariale in natura
II.Credite bugetare 7.043
02 Norme de hrana
II.Credite bugetare 198
03 Uniforme si echipament obligatoriu
II.Credite bugetare 200
04 Locuinţa de serviciu folosita de salariat si familia
sa
II.Credite bugetare 168
05 Transportul la si de b locul de munca
II.Credite bugetare 1
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 6.476
Contribuţii
II.Credite bugetare 20.119
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 s stimari 2121 $ stimari 2128
SI ca SI ra- Sa/ t i ne-
toi toi graf Titlu col at

B
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
l i Credite bugetare 2.547
02 Contribuţii de asiguraţi de şomaj
TT.Credite bugetare 82
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
IICredite bugetare 827
04 Contribuţii de asiguraţi pentru accidente de
munca si boli profesionale
l i Credite bugetare 41
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
TT.Credite bugetare 324
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
IICredite bugetare 16.298
20 TU LUL 11 BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 206.619 207.612 215.835 220.684
IICredite bugetare 206.619 207.612 215.835 220.684
01 Bunuri si servicii
IICredite bugetare 38.231
01 Furnituri de birou
11.Craii te bugetare 2.496
02 Materiale pentru curăţenie
II.Credite bugetare 179
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
ÎL Credite bugetare 7.278
04 Apa, canal si salubritate
11.Craii le bugetare 1.618
05 Carburanţi si lubrifianti
IICredite bugetare 2.468
06 Piese de schimb
LLCredite bugetare 449
07 Transport
IT.Credite bugetare 74
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
IICredite bugetare 4.700
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
ILCralite bugetare 1.516
30 Alte bunuri si servicii pentru inlrciincre si
funcţionare
IT.Credite bugetare 17.453
02 Reparaţii curente
LLCredite bugetare 1.219
03 Hrana
11.Craii le bugetare 25
01 Hrana pentru oameni
II.Credite bugetare 25
04 Medicamente si materiale sanitare
LLCredite bugetare 204
01 Malicamenic
IT.Credite bugetare 141
02 Materiale sanitare
IICredite bugetare 27
03 Reactivi
ILCralite bugetare 13
04 Dezinfectând
IT.Credite bugetare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2 18E s stimari 2189 s stimari 2121 s stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 8 2 3 4
II.Credite bugetare 1.518
03 Lenjerie si accesorii de pat
II.Credite bugetare 10
30 Alte obiecte de inventar
11.Credite b ugeiare 1.508
06 Deplasări, detasari, transferări
11.Credite bugetare 4.520
01 Deplasări interne, detasari, transferări
11.Credite bugetare 2.711
02 Deplasări in străinătate
11.Credite bugetare 1.809
10 Ce ie clare- dezvol tare
11.Credite bugetare 8.080
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
11.Credite bugetare 148
12 Consultanta si expertiza
Il.Credite bugetare 20
13 Pregătire profesionala
11.Credite bugetare 750
14 Protecţia muncii
Il.Credite bugetare 350
16 Studii si cercetări
11.Credite b ugeiare 210
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
Il.Credite bugetare 540
30 Alte cheltuieli
Il.Credite bugetare 150.804
01 Reclama si publicitate
Il.Credite bugetare 12
02 Protocol si reprezentare
Il.Credite bugetare 115
03 Prime de asigurare non-viata
Il.Credite bugetare 907
04 Chirii
11.Credite b ugctarc 6.455
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
Il.Credite bugetare 140.200
07 Fondul Preşedinteiui/Fondul conducătorului
instituţiei publice
11.Credite b ugeiare 24
09 Executarea silita a creanţelor bugetare
Il.Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 3.086
51 TITLUL V I TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.O cdite de angajament 4.239.589 246.268 153.440 105.777
Il.Credite bugetare 4.239.589 246.268 153.440 105.777
01 Transferuri curente
Il.Credite bugetare 4.196.384
01 Transferuri către instituiri publice
Il.Credite bugetare 6.200
04 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
Il.Credite bugetare 4.077.302
26 Transferuri privind contribuţia de asigurări
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Pi capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in
concediu pentru creşterea copilului
II.Credite bugetare 21.301
31 Transferuri privind contribuţia dc sanatate pentru
persoane beneficiare de ajutorul social
11.Credite bugetare 3.872
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru
inealzirca locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri
II.Credite bugetare 70.000
54 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale destinate finanţării unor programe de interes
naţional
Il.C'redite bugetare 17.661»
i
65 Transferuri privind contribuţiile individuale de
asigurări de sanatate aferente indemnizaţiei lunare
acordate pc perioada concediului de acomodare in
vederea adopţiei
II.Credite bugetare 48
02 Transferuri de capital
II.Credite bugetare 43.205
31 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea investiţiilor in cadrul
programelor de interes naţional
11.Credite bugetare 22.579
32 transferuri din bugetul de stal către bugetele locale
pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii
publice de asistenta sociala si unitari de asistenta
medico-sociale.
Il.C’redite bugetare 20.626
55 TITLUL VII ALTF. TRANSFF.RUR1
I. Credite de angajament 5.100 6.100 6.100 6.100
II. C’redite bugetare 5.100 6.100 6.100 6.100
01 A. Transferuri interne
II.Credite bugetare 500
12 Investirii ale agenţilor economici cu capital de
stat
Il.C'redite bugetare 500
02 R. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
Il.C’redite bugetare 4.600
01 Contribuţii si cotiza di la organisme internaţionale
Il.Credite bugetare 4.600
56 TITLUL VIU PROIF.CTF. CU FINANTARF DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FFN) POST ADERARE
I. Credite de angajament 5.000 23.006 23.006 8.806
II. C’redite bugetare 5.000 23.006 23.006 8.806
35 Transferuri reprezentând cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SF.F., pentru promotorii dc
proiect/beneficiarii instituţii publice.
Il.C’redite bugetare 5.000
TITLUL IX ASISTENTA SOC’LALA.
I. Credite de angajament 28.193.126 33.724.059 34.754.707 36.186.334
II. C’redite bugetare 28.193.126 33.724.059 34.754.707 36.186.334
01 Asigurări sociale
Il.C'redite bugetare 17.650.066
Ajutoare sociale
Il.C’redite bugetare
01 Ajutoare sociale in numerar__________________
Ca- Sub- Pa- Gro- Ar- Aii- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1
n.Credite bugetare 10.022.511
02 Ajutoare sociale in natura
II.Credite bugetare 480.449
03 Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului
n.Credite bugetare 40.100
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
T.Credite de angajament 87.998 31.334 15.883 86
n.Credite bugetare 40.000 31.334 15.883 86
Oi Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (EEDR)
1J.Credite bugetare 6.000
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 900
02 Finanţarea externa nerambursabila
1J.Credite bugetare 5.100
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
n.Credite bugetare 23.542
01 Finanţarea naţionala
1J.Credite bugetare 6.984
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 16.558
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
1J.Credite bugetare 170
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 95
02 Finanţare externa nerambursabila
n.Credite bugetare 75
16 Alte facilitaţi si instrumente posiadcrarc
n.Credite bugetare 10.000
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 1.500
02 Finanţare externa nerambursabila
n.Credite bugetare 8.500
31 Mecanismele financiare Spaţiul Economic
European si Norvegian
1J.Credite bugetare 288
0.3 Cheltuieli neeligibile
n.Credite bugetare 288
59 TITLUL XI .ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 36.453 44.654 44.842 45.459
II.Credite bugetare 36.453 44.654 44.842 45.459
01 Burse
n.Credite bugetare 4200
11 Asociaţii si fim daţii
ll.Credile bugetare 31.673
17 Despăgubiri civile
n.Credite bugetare 580
TITLUL XII CHELTUIELI .AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
LCredite de angajament 2227
n.Credite bugetare 2.227
Cheltuieli aferente programelor eu finanţare
rambursabila
C a- Sub- Pa- G ra - A r- A ii- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
P»- c a p i- ra - pa/ ti- ne-
to i to i g r a f T itlu col at

A B 1 2 3 4
11.Crcdi le bugeiare 2.227
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 2.050 32.072 31.339 31.605
11.Crcdi ic bugeiare 2.050 32.072 31.339 31.605
71 TITLUL XDI ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 2.050 32.072 31.339 31.605
11.Credite bugetare 2.050 32.072 31.339 31.605
01 Ac tiv'e fixe
11.Credite bugetare 1.870
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 113
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
H.Credite bugetare 10
30 Alte active fixe
11.Crcdi le bugeiare 1.747
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
13.Credite bugetare 180
01 Administraţie centrala
II. Credite bugetare 104.863
02 Servicii publice descentralizate
11.Credite bugetare 260.086
03 Pensii si ajutoare pentru batranete i
11.Credite bugetare 17.758.404
05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidităţi
II.Credite bugetare 4.142.865
02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
H. Credite bugetare 4.142.865
06 Asistenta sociala pentru familie si copii
II.Credite bugetare 9.041.848
OS Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau
pensionare
13.Credite bugetare 47.177
09 Ajutoare pentru turnaşi
II.Credite bugetare 11.387
15 Prevenirea excluderii sociale
li.Credite bugetare 1.019.000
01 Ajutor social
11.Credite bugetare 975.127
03 Centre de primire si cazare a persoanelor
solicitante a statutului de refugiat
13.Credite bugetare 10.278
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii
sociale
II.Credite bugetare 33.595
50 Alte cheltuieli in domeniul asiguraţilor si
asistentei sociale
li.Credite bugetare 596.023
50 .•Vite cheltuieli in domeniul asistentei sociale
11.Credite bugetare 596.023
7001 LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
1.Credite de angajament 24.515.033 555.722 555.772 530.327
li.Credite bugetare 3.674.333 4.159.380 6.745.919 6.934.817
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Ocdite de angajament 23.980.033 406.147 406.303 392.678
li.Credite bugetare 3.501.333 4.009.805 6.596.450 6.797.168
TITLUL E BUNURI SI SERVICII
Ca- Sul)- Pa- G ru- Ar- Aii- Program 2018 Estim ări 2019 Estim ări 2020 Estim ări 2021
Denumire indicator
P>- capi- ra- pa/ ti- nc-
fol lol g raf Titlu col at

B
I. Credite de angajament 9.400 10.200 10.200 8.850
II. Credite bugetare 9.400 10.200 10.200 8.850
22 Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor
II.Credite bugetare 7.700
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 1.700
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
II.Credite bugetare 1.700
40 TITLUL IV SUBVENŢII
1.Credite de angajament 299.000 50.000 50.000 50.000
II. Credite bugetare 299.000 50.000 50.000 50.000
30 Alte subvenţii
II.Credite bugetare 299. (KK)
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 20200.500 50.000 50.000 50.000
II. Credite bugetare 2.553.590 3.353.982 5.940.147 6.154.490
01 Transferuri curente
ll.Credite bugetare 20.000
32 Reabilitarea termica a clădirilor de locuit
11.Credite bugetare 20.000
02 T ransferuri de capital
ll.Credite bugetare 2.533.590
04 Programul pentru construcţii de locuinţe si săli de
sport
ll.Credite bugetare 40.000
05 Finanţarea elaborării si/sau actuali/arii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de
urbanism
11.Credite bugetare 20.500
06 Re tehnologizarea centralelor termice si electrice
de lennolîcare
11.Credite bugetare HK).(KK)
09 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente eu destinaţie de
locuinţa
ll.Credite bugetare 20.000
38 Programul National de Dezvoltare Locala
ll.Credite bugetare 2.353.090
TITLUL AH ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.506.000 201.000 201.000 201.000
II. Credite bugetare 446.900 201.000 201.000 201.000
01 A. Transferuri interne
ll.Credite bugetare 446.900
03 Programe cu finanţare rambursabila
ll.Credite bugetare 5.000
12 Investiţii ale agenţilor economici cu capital de
stat
ll.Credite bugetare 440.900
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuinţelor
existente
II. Credite bugetare 1.000
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURS.ABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de angajament 1.580.617
II. Credite bugetare_________________ 86.443 299.676 300.000 300.000
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 $ stimari2121 $ stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 8 2 3 4
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)
11.Credite bugetare 86.443
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 12.967
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 73.476
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 384.516 94.947 95.103 82.828
ll.Credite bugetare 106.000 94.947 95.103 82.828
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabila
ll.Credite bugetare 106.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 535.000 149.575 149.469 137.649
ll.Credite bugetare 173.000 149.575 149.469 137.649
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
1.Credite de angajament 535.000 149.575 149.469 137.649
ll.Credite bugetare 173.000 149.575 149.469 1.37.649
01 Active fixe
ll.Credite bugetare 173.000
01 Construcţii
ll.Credite bugetare 172.706
30 Alte active fixe
ll.Credite bugetare 294
03 Locuinţe
ll.Credite bugetare 1.070.100
01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe
ll.Credite bugetare 1.070.100
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
ll.Credite bugetare 230.643
02 Amenajări hidrotehnice
ll.Credite bugetare 230.643
50 Alte servicii in domeniile locuinţelor, serviciilor
si dezvoltării comunale
ll.Credite bugetare 2.373.590
7401 PROTECŢIA MEDIULUI
I.Credite de angajament 8.905.743 4.197.019 1.663.071 3.587.208
ll.Credite bugetare 1.060.278 1.307.300 1.071.990 1.657.280
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 8.845.205 4.145.437 1.609.394 3.531.434
ll.Credite bugetare 999.740 1.255.718 1.018.313 1.601.506
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 174.300 175.988 184.787 194.026
ll.Credite bugetare 174.300 175.988 184.787 194.026
Cheltuieli salariale in bani
ll.Credite bugetare 168.234
01 Sa brii de baza
ll.Credite bugetare 157.287
05 Sporuri pentru condiţii de munca
ll.Credite bugetare 9.000
06 Alte sporuri
ll.Credite bugetare 170
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitarii
ll.Credite bugetare 32
Indemnizaţii de delegare
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
n.Credite bugetare 1.705
14 Indemnizaţii de detaşare
ILCredite bugetare 10
30 Alte drepturi salariale in bani
ILCredite bugetare 30
02 Cheltuieli salariale in natura
n.Credite bugetare 253
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 253
03 Contribuţii
n.Credite bugetare 5.813
01 Contribuţii de asiguraţi sociale de stat
II. Credite bugetare 1.801
02 Contribuţii de asiguraţi de şomaj
TI.Credite bugetare 55
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
n.Credite bugetare 556
04 Contribuţii de asiguraţi pentru accidente de
munca si boli profesionale
IJ. Credite bugetare 25
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
ILCredite bugetare 74
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
n.Credite bugetare 3.302
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 47.500 47.433 47.187 46.822
1T.Credite bugetare 47.500 47.4.33 47.187 46.822
01 Bunuri si servicii
n.Credite bugetare 22.891
01 Furnituri de birou
ILCredite bugetare 970
02 Materiale pentru curăţenie
n.Credite bugetare 49
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
n.Credite bugetare 6.242
04 Apa, canal si salubritate
ILCredite bugetare 429
05 Carburanţi si lubrifianti
n.Credite bugetare 2.638
06 Piese de schimb
ILCredite bugetare 468
07 Transport
ILCredite bugetare 10
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
n.Credite bugetare 1.778
09 Materiale si prestări de ser,'ic ii cu caracter
limciional
ILCredite bugetare 3.331
30 Alte bunuri si servicii pentru inlreiinere si
funcţionare
ILCredite bugetare 6.976
02 Reparaţii curente
n.Credite bugetare 1.029
Hrana
ILCredite bugetare 50
Hrana pentru oameni
n.Credite bugetare______________________ 50
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II.Credite bugetare 1.047
01 Uniforme si echipament
ll.Crcdite bugetare 57
30 Alte obiecte de inventar
II.Credite bugetare 990
06 Deplasări, delăsări, transferări
II.Credite bugetare 2.397
01 Deplasări interne, detaşari, transferări
II.Credite bugetare 1.484
02 Deplasări in slrainalale
Il.Credite bugetare 913
09 Materiale de laborator
11.Credite bugetare 4
11 Carii, publicaţii si materiale documentare
Il.Credite bugetare 15
12 Consultanta si expertiza
11.Credite bugetare 11.487
13 Pregătire profesionala
Il.Credite bugetare 313
14 Protecţia muncii
Il.Credite bugetare 259
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
Il.Credite bugetare 530
30 .•Vite cheltuieli
Il.Credite bugetare 7.478
02 Protocol si reprezentare
Il.Credite bugetare 33
03 Prime de asigurare non-viata
11.Credite bugetare 537
04 Chirii
Il.Credite bugetare 1.391
07 Fondul Prese din tel ui/Fondul conducătorului
instituţiei publice
11.Credite bugetare 10
09 Executarea silita a creanţelor bugetare
Il.Credite bugetare 20
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 5.487
30 TITLUL III DOBÂNZI
I.Credite de angajament 1.500 1.500 1.500 1.500
Il.Credite bugetare 1.500 1.500 1.500 1.500
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe
Il.Credite bugetare 1.500
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate
de ordonatorii de credite
Il.Credite bugetare 1.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.O cdite de angajament 16.308 10.000 10.000 10.000
Il.Credite bugetare 16.308 10.000 10.000 10.000
01 Transferuri curente
Il.Credite bugetare 5.300
01 Transferuri către instituţii publice
Il.Credite bugetare 5.300
02 Transferuri de capital
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B
1T.Credite bugetare 11.008
14 Programe multianuale de mediu si gospodărire a
apelor
n.Credite bugetare 11.008
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
T.Credite de angajament 39.000 39.500 47.794 29.200
n.Credite bugetare 43.400 39.500 47.794 29.200
Oi A. Transferuri interne
1J.Credite bugetare 14.800
12 Investiţii ale agenţilor eeonomiei eu capital de
stat
n.Credite bugetare 14.700
48 Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
1J.Credite bugetare lOOi
02 B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
n.Credite bugetare 28.600
01 Contribuţii si cotizaţii la organisme internaţionale
n.Credite bugetare 28.600
56 TITLUL- VTn PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERA RE
LCredite de angajament 64.858
ll.Credile bugetare 12.858
01 Pr ograme din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
n.Credite bugetare 967
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credile bugetare 967
05 Pr ograme din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
n.Credite bugetare 741
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credile bugetare 741
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate si
Pa rteneriat(ENPl)
n.Credite bugetare 150
03 Cheltuieli neeligibile
ll.Credile bugetare 150
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanţare din FEN
n.Credite bugetare 10.000
35 Transfere ti reprezentând cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii instituţii publice.
n.Credite bugetare 1.000
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 8.497.465 3.867.501 1.314.611 3.246.371
n.Credite bugetare 699.600 977.782 723.530 1.316.443
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
n.Credite bugetare 119.120
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare
Finanţarea externa nerambursabila
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 $ stimari 2121 $ stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 8 2 3 4
Il.Credite bugetare 101.002
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 187
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
Il.Credite bugetare 25.616
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 5.320
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 20.296
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
11.Credite bugetare 3.400
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 3.086
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 314
16 .•Vite facilitaţi si instrumente postaderare
11.Credite bugetare 1.464
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 1.464
Transferuri de fonduri din bugetul de stat către
bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor linanlate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Il.Credite bugetare 154.000
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societăţi comerciale, instituţii publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii si alţi
beneficiari de drept public sau privat necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Il.Credite bugetare 290.000
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societăţi comerciale si alţi beneficiari de drept
public sau privat necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Il.Credite bugetare 290.000
23 Alte cheltuieli ocazionale de implementarea
programelor cu finanţare din FEN
Il.Credite bugetare 77.650
35 Sume aferente corecţiilor financiare suportate de
la bugetul de stat
Il.Credite bugetare 28.350
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
1.Credite de angajament 4.274 3.515 3.515 3.515
Il.Credite bugetare 4.274 3.515 3.515 3.515
17 Despăgubiri civile
Il.Credite bugetare 4.274
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 19.038 10.582 12.677 14.774
11.Credite bugetare 19.038 10.582 12.677 14.774
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 19.038 10.582 12.677 14.774
11.Credite bugetare 19.038 10.582 12.677 14.774
Active fixe
Il.Credite bugetare 13.204
Construcţii
Il.Credite bugetare 4.303
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2I8E s stimari 2189 $ stimari 2121 s stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 8 2 3 4
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 1.709
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
11.Cnxli ic bugetare 5.182
30 .•Vite active fixe
11.Credite bugetare 2.010
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
11.Credite bugetare 5.834
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
11.Credite bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I.Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
11.Cnxli ic bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
01 Rambursări de credite externe
11.Credite bugetare 41.500
01 Rambursări de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
II.Credite bugetare 41.500
01 Administraţie centrala
Il.Credite bugetare 767.240
03 Reducerea si controlul poluării
Il.Credite bugetare 278.238
25 Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
Il.Credite bugetare 100
50 .•Vite servicii in domeniul protecţiei mediului
Il.Credite bugetare 14.700
8001 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 5.328.350 2.213.840 1.666.405 879.579
Il.Credite bugetare 2.225.491 2.135.053 1.472.495 1.420.952
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite dc angajament 5.326.400 2.172.684 1.625.294 838.360
Il.Credite bugetare 2.223.820 2.093.664 1.431.384 1.379.733
10 TITLUL I CHELTUIELI DF. PERSONAL
I.Credite de angajament 8.900 9.345 9.812 10.303
Il.Credite bugetare 8.900 9.345 9.812 10.303
01 Cheltuieli salarialc in bani
Il.Credite bugetare 8.404
01 Salarii dc baza
Il.Credite bugetare 8.361
06 Alte sporuri
11.Cnxli le bugetare 31
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitarii
Il.Credite bugetare 3
13 Indemnizaţii de delegare
Il.Credite bugetare 9
02 Cheltuieli salarialc in natura
Il.Credite bugetare 182
06 Vouchere dc vacanta
Il.Credite bugetare 182
Contribuţii
11.Cnxli le bugetare 314
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
Il.Credite bugetare 94
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Prog ram 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PL capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
Contribuţii de asigura ii de şomaj
11.Credite bugetare 3
03 Contribuţii de asiguraţi soc Lale de sanatate
11.Credite bugetare 31
04 Contribuţii de asiguraţi pentru accidente de
munca si boli profesionale
11.Credite bugetare I
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
II. Credite bugetare 5
07 Contribuţia as igura toii e pentru munca
11.Credite bugetare 180
20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII
1.Credite de angajament 60.530 76.715 77.242 77.381
II. Credite bugetare 60.530 76.715 77.242 77.381
01 Bunuri si servicii I
II.Credite bugetare 6.814
01 Furnituri de birou
II.Credite bugetare 25
02 Materiale pentru curăţenie
II. Credite bugetare 5
03 încălzit, iluminat si foita modica
11.Credite bugetare 200
04 Apa, canal si salubritate
11.Credite bugetare 24
05 Carburanţi si lubrifianti
11.Credite bugetare 130
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 100
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
11.Credite bugetare 1.800
30 .•Vite bunuri si servicii pentru întreţinere si
funcţionare
II.Credite bugetare 4.530
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
11.Credite bugetare 50
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 50
06 Deplasaţi, detaşari, transferări
11.Credite bugetare 60
01 Deplasări interne, detaşa ri, transferări
11.Credite bugetare 60
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
II. Credite bugetare 5
13 Pregătire profesionala
II. Credite bugetare 10
14 Protecţia muncii
II.Credite bugetare 20
21 Meteorologie
II.Credite bugetare 50.000
23 Prevenirea si combaterea inundaţiilor si
îngheţurilor
II. Credite bugetare 1.000
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
II.Credite bugetare
Alte cheltuieli
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Prog ram 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
II. Credite bugetare 352
01 Reclama si publicitate
11.Credite bugetare 7
02 Protocol si reprezentare
11.Credite bugetare 10
03 Prime de asigurare non-viata
II.Credite bugetare 15
04 Chirii
II. Credite bugetare 250
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
11.Credite bugetare 70
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I. Credite de angajament 40.000 47.011 46.01 1 42.011
II. Credite bugetare 36.200 47.011 48.011 4.3.81 I
13 Susţinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzacţiilor internaţionale
II. Credite bugetare 36200
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE .ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 13.900 14.130 16.204 16.381
II. Credite bugetare 13.900 14.130 16.204 16.381
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 13.900
01 Transferuri către instituţii publice
II.Credite bugetare 13.900
55 TITLUL VH .ALTE TRANSFERURI
I .Credite de angajament 2.070.538 1.311.656 .278.803 597.656
11.Credite bugetare 1.674.336 1.242.656 632.656 599.656
01 A. Transferuri interne
II.Credite bugetare 1.674.336
05 Programul de realizare a sistemului naţional
an ti grindina
II.Credite bugetare 1 4 1 . 0 0 0

12 Investirii ale agenţilor economiei cu capital de


stat
IT.Credite bugetare 710
13 Programe de dezvoltare
II. Credite bugetare 5.000
16 Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi si
susţinerea dezvoltării intreprinderilor mici si
mijlocii
II.Credite bugetare 1.107.382
46 Transferuri către intreprinderi in cadrul
schemelor de ajutor de stat
II.Credite bugetare 400.000
53 Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de paza si
întreţinere la combinatul minier KrivoiRog
Ucraina
11.Credite bugetare 5.944
61 Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale
11.Credite bugetare 14.300
TITLUL VUI PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERARE
I. Credite de angajament 20.798 605
II. Credite bugetare 43.702 1.203
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operaţionale, altele decât Programul Operaţional
Asistenta Tehnica
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
Il.Credite bugetare 930
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 930
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către
bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN postaderare
Il.Credite bugetare 13.781
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societari comerciale, instituţii publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii si alţi
beneficiari de drept public sau privat necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN
postaderare
11.Credite b ugetare 8.392
01 Transferuri din bugetul de stat către instituţii
publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii necesare susţinerii derulării proiectelor
finanţate din FEN postaderare
Il.Credite bugetare 1.485
02 Transferuri din bugetul de stat către O N G -uri,
societari comerciale si alţi beneficiari de drept
public sau privat necesare susţinerii derulaţii
proiectelor finanţate din FEN postaderare
11.Crodi te b ugetare 6.907
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanţare din FEN
Il.Credite bugetare 10.599
39 Sume aferente corecţiilor financiare suportate din
bugetul de stat
Il.Credite bugetare 10.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de angajament 3.111.734 713.222 197.222 94.628
II. Credite bugetare 386.252 702.604 647.459 632.201
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
11.Credite b ugetare 3.808
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 608
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 3.200
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)
Il.Credite bugetare 4.750
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 712
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 4.038
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
11.Credite b ugetare 758
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 267
02 Finanţare externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 271
03 Cheltuieli neeligibile
11.Credite b ugetare 220
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operaţionale, altele decât Programul Operaţional
Asistenta Tehnica
11.Creţii te b ugetare__________________________ 67.6.39
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B

01 Finanţarea naţionala
ILCredite bugetare 27.453
02 Finanţarea externa nerambursabila
ILCredite bugetare 34.712
03 Cheltuieli neeligibile
TT.Credite bugetare 5.474
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către
bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
ILCredite bugetare 154.334
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societari comerciale, instituţii publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii si alţi
beneficiari de drept public sau privat necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
ILCredite bugetare 123.705
Oi Transferuri din bugetul de stat către instituţii
publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii necesare susţinerii derulării proiectelor
finanţa te din FEN aferente cadrului financiar
2014-2020
11.Credite bugetare 18.399
02 Transferuri din bugetul de stat eatre ONG-uri,
societari comerciale si alţi beneficiari de drept
public sau privat necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
ILCredite bugetare 105.306
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanţare din FEN
ILCredite bugetare 10.258
29 Cofinantarea publica asigurata de la bugetul de
stat aferenta instrumentelor financiare
II.Credite bugetare 21.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.950 41.156 41.111 41.219
H. Credite bugetare 1.671 41.389 41.111 41.219
71 TITLUL X 111 ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 1.950 41.156 41.111 41.219
ILCredite bugetare 1.671 41.389 41.111 41.219
01 Active fixe
H.Credite bugetare 1.474
01 Construcţii
11.Credite bugetare 200
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
n.Credite bugetare 1.200
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
H.Credite bugetare 74
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
11.Credite bugetare 197
01 Acţiuni generale economice si comerciale
n.Credite bugetare 2225.491
01 Administraţie centrala
H.Credite bugetare
Meteorologie
Ca- buf - Pa- Gru- Ar- AH- Denumire indicator Program 218E s stimari 2189 s stimari 2121 s stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 8 2 3 4
II.Credite bugetare 55.460
05 Sistemul naţional antigrindina
11.Credite bugetare 141.000
06 Prevenire si combatere inundaţii si gheţuri
II.Credite bugetare 2.200
07 Susţinerea exportului, a mediului de afaceri si a ,
tranzacţiilor internaţionale
II.Credite bugetare 36.200
10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
11.Credite bugetare 430.204
11 Rezerve de stat si de mobilizare
II.Credite bugetare 4.971
12 Ajutoare de stat
II.Credite bugetare 400.000
30 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice
si comerciale
II.('rodite bugetare 1.127.626
8101 COMBUSTIBILI SI ENERGIE
I.Credite de angajament 139.641 147.281 138.185 117.474
II.Credite bugetare 139.641 147.281 138.185 117.474
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 139.641 147.281 138.185 117.474
II.Credite bugetare 139.641 147.281 138.185 117.474
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I.Credite de angajament 103.037 140.816 138.175 117.464
11.Credite bugetare 103.037 140.816 138.175 117.464
16 Programe de conservare sau de includere a
minelor
ILC'redite bugetare 103.037
55 TITLUL VII ALTF. TR ANSFERURI
I.Credite de angajament 36.604 6.465 10 10
ILC'redite bugetare 36.604 6.465 10 10
01 A. Transferuri interne
1I.Credite bugetare 36.604
12 Investiţii ale agenţilor economici cu capital de
stat
ILCredite bugetare 36.604
02 Cărbune si alţi combustibili minerali solizi
ILCredite bugetare 103.037
50 Alte chelmieli privind combustibili si energia
ILC'redite bugetare 36.604
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRF.LUCRATOARF. SI CONSTRUCŢII
I.Credite de angajament 157.691 103.738 103.803 109.873
ILCredite bugetare 157.691 103.738 103.803 109.873
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 104.691 103.738 103.803 109.873
11.(?redi te buge tare 104.691 103.738 103.803 109.873
TITLUL IV SUBVENŢII
I.Credite de angajament 51.300 51.365 51.430 51.500
11.(?redi te buge tare 51.300 51.365 51.430 51.500
03 Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ si
tarif
ILCredite bugetare 1.300
Programe de conservare sau de închidere a
minelor
ILCredite bugetare 50.000
TITLUL VII .ALTE TRANSFERURI
C a- Sub- Pa- G r u- A r- AU- P ro g ra m 2018 E s tim ă r i 2019 E s tim ă ri 2020 E s tim ă r i 2021
D e n u m ire in d ic a to r
P»- c a p i- ra - pa/ ti- ne-
to i to i g r a f T itlu col at

B 1 2 3 1 4
1.Credite de angajament 51.373 52.373 52.373 58.373
11.Credite bugetare 51.373 52.373 52.373 58.373
01 A. Transferuri interne
11.Credite bugetare 51.373
01 Restructurarea industriei de aparate
11.Credite bugetare 35.373
12 Investiţii ale agenţilor economici cu capital de
sun
11.Credite bugetare 16.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAM BURSA BILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.018
II .Credite bugetare 2.018
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
II.Credite bugetare 2.018
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare .303
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 1.715
70 CHELTUIELI DF. CAPITAL
1.Credite de angajament 53.000
II.Credite bugetare 53.000
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 53.000
ll.Credite bugetare 53.000
01 Active financiare
ll.Credite bugetare 53.000
01 Participare la capitalul social al societăţilor
comerciale
ll.Credite bugetare 53.000
50 .•Vite cheltuieli in domeniul industriei
ll.Credite bugetare 157.691
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARF.
I.Credite de angajament 28.171.294 16.099.482 15.403.438 13.806.123
ll.Credite bugetare 23.989.1 19 23.356.219 20.241.236 19.452.227
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 28.104.343 16.026.853 15.327.780 13.723.177
ll.Credite bugetare 23.922.168 23.283.590 20.165.578 19.369.281
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 714.038 743.239 779.200 815.010
ll.Credite bugetare 714.038 743.239 779.200 815.010
Cheltuieli salariale in bani
ll.Credite bugetare 677.417
01 Salarii de baza
ll.Credite bugetare 641.040
05 Sporuri pentru condiţii de munca
ll.Credite bugetare 30.489
06 Alte sporuri
ll.Credite bugetare 59
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitarii
ll.Credite bugetare 462
Indemnizaţii de delegare
ll.Credite bugetare 2.841
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
14 Indemnizaţii de detaşare
n. Credite bugetare 40
30 Alte drepturi salariale in bani
U.Credite bugetare 2.486
02 Cheltuieli salariale in natura
Il.Credite bugetare 10.640
06 Vouchere de vacanta
n.Credite bugetare 10.544
30 Alte drepturi salariale in natura
Il.Credite bugetare 96
03 Contribuţii
n.Credite bugetare 25.981
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
Il.Credite bugetare 7.518
02 Contribuţii de asiguraţi de şomaj
Il.Credite bugetare 248
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
n.Credite bugetare 2.450
04 Contribuţii de asiguraţi pentru accidente de
munca si boli profesionale
Il.Credite bugetare 80
06 Contribuţii pentru eoneedii si indemnizaţii
Il.Credite bugetare 632
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
n.Credite bugetare 15.053
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
1.Credite de angajament 134.023 189.994 192.047 192.064
Il.Credite bugetare 134.023 189.994 192.047 192.064
01 Bunuri si servicii
n.Credite bugetare 87.685
01 Furnituri de birou
Il.Credite bugetare 2.131
02 Materiale pentru curăţenie
n.Credite bugetare 338
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
Il.Credite bugetare 9.676
04 Apa, canal si salubritate
Il.Credite bugetare 1.117
05 Carburanţi si lubrifîanti
n.Credite bugetare 7.914
06 Piese de schimb
Il.Credite bugetare 763
07 Transport
Il.Credite bugetare 10
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
n.Credite bugetare 8.804
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
Il.Credite bugetare 30.356
30 Alte bunuri si servicii pentru inireiincrc si
funcţionare
Il.Credite bugetare 26.576
02 Reparaţii curente
Il.Credite bugetare 3.733
03 Hrana
Il.Credite bugetare 2
01 Hrana pentru oameni
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
11.Credite b ugetare 2
04 Medicamente si materiale sanitare
Il.Credite bugetare 2
01 Medicamente
11.Crodite b ugetare 2
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
Il.Credite bugetare 4.696
01 Uniforme si echipament
Il.Credite bugetare 959
30 Alte obiecte de inventar
Il.Credite bugetare 3.737
06 Deplasări, detasari, iran sforari
Il.Credite bugetare 9.543
01 Deplasări interne, detasari, transferaţi
11.Credite b ugetare 6.203
02 Deplasări in slrainalale
Il.Credite bugetare 3.340
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
11.('rodite b ugetare 210
12 Consultanta si expertiza
Il.Credite bugetare 4.023
13 Pregătire profesionala
11Crodite b ugetare 1.770
14 Protecţia muncii
Il.Credite bugetare 687
18 Plaţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al
animalelor
Il.Credite bugetare 5.252
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
Il.Credite bugetare 676
30 .•Vite cheltuieli
11.Credite b ugetare 15.744
01 Reclama si publicitate
Il.Credite bugetare 19
02 Protocol si reprezentare
11.('rodite b ugetare 944
03 Prime de asigurare non-viata
Il.Credite bugetare 2.225
04 Chirii
11.Crodite b ugetare 4.911
07 Fondul P resedintelui/Fondul conducătorului
instituţiei publice
Il.Credite bugetare 186
30 Alto cheltuieli ou bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 7.459
40 TITLUL IV SUBVENŢII
1.('rodite de angajament 1.731.786 1.747.621 1.732.632 1.750.000
Il.Credite bugetare 1.731.786 1.747.621 1.732.632 1.750.000
15 Sprijinirea producătorilor agricoli
11.Credite b ugetare 1.731.786
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADM INISTRATEI PUBLICE
I.Credite de angajament 2.645.472 1.374.884 1.302.724 1.310.018
Il.Credite bugetare 1.659.901 1.715.295 1.720.546 2.193.809
01 Transferuri curente
Il.Credite bugetare 1.659.901
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 21E8 s stima ri 21ED s st imari 2121 s stimari212E
SE caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
01 Transferuri către instituţii publice
Il.Credite bugetare 1.643.101
68 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru realizarea activitatii de colectare,
transport, depozitare si neutralizare a dosurilor de
origine animala
Il.Credite bugetare 16.800
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. O cdite de angajament 133.455 67.500 67.500 61.100
II. Credite bugetare 63.455 67.500 67.500 61.100
01 A. Transferuri interne
Il.Credite bugetare 55.800
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri
Il.Credite bugetare 31.400
12 Investirii ale agenţilor economici cu capital de
stat
Il.Credite bugetare 16300
18 Alte transferuri curente interne
Il.Credite bugetare 1.500
48 Finanţarea p roi cetelor de cerce tare-dezvoltare si
inovare
Il.Credite bugetare 6.600
02 R. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
Il.Credite bugetare 7.655
01 Contribuţii si cotizaţii la organisme internaţionale
Il.Credite bugetare 7.222
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata in străinătate
Il.Credite bugetare 433
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTA DER ARE
I. Credite de angajament 4.500 4.500 4.500 4.500
II. Credite bugetare 4.500 4.500 4.500 4.500
04 Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
Il.Credite bugetare 2.000
03 Cheltuieli neeligibile
II.('rodite bugetare 2.000
05 Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Il.Credite bugetare 1.000
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 1.000
06 Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Il.Credite bugetare 1.500
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 1.500
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de angajament 22.657.242 11.824.988 11.175.232 9.519.044
II. Credite bugetare 19.540.638 18.741.314 15.595.208 14.281.357
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Il.Credite bugetare
Finanţarea naţionala
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Program 21E8 s ştim ari 21E9 $ stim ari 2121 $ stim ari 212E
Denumire indicator
SF ca.Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B E
II. Credite bugetare 30|
02 Finanţarea externa ncrambursabila
II. Credite bugetare 175
04 Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala (FEADR)
II. Credite bugetare 770.550
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 97.690
02 Finanţarea externa ne rambursabila
II.Credite bugetare 670.260
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 2.600
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit si
Afaceri Maritime (FF.PAM)
II. Credite bugetare 207.263
01 Finanţarea naţionala
II. Credite bugetare 52.270
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 154.990
03 Cheltuieli neeligibile
11.Credite bugetare 3
13 Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
II.Credite bugetare 9.557.010
01 Finanţarea naţionala
II. Credite bugetare 47.010
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 9.500.000
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 10.000
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
11.Credite bugetare 433
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 67
02 Finanţare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 366
16 Alte Facilitaţi si instrumente postaderare
11.Credite bugetare 40.000
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 9.000
02 Finanţare externa nerambursabila
II.Credite bugetare 26.170
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 4.830
28 Transferuri din bugetul de stat către AF1R pentru
susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
II. Credite bugetare 8.965.177
01 Cofinantare publica naţionala totala
II. Credite bugetare 1.400.000
02 Fonduri externe neramburasbile
II.Credite bugetare 7.565.177
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
1.Credite de angajament 66.827 66.700 66.500 65.100
II. Credite bugetare 66.827 66.700 66.500 65.100
17 Despăgubiri civile
11.Credite bugetare
Sume aferente plaţii creanţelor satana le
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi ftraf Titlu col at

A | B 1 2 3 4
II.Credite bugetare 250
27 Renta viagera agricola
II.Credite bugetare 58.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
1.Credite de angajament 17.000 7.427 7.445 6.341
II.Credite bugetare 7.000 7.427 7.445 6.341
Ol Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabila
13.Credite bugetare 7.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 56.951 62.629 65.658 72.946
13.Credite bugetare 56.951 62.629 65.658 72.946
71 TITLUL X m ACTIVE NF.FINANCIARE
1.Credite de angajament 56.951 62.629 65.658 72.946
II.Credite bugetare 56.951 62.629 65.658 72.946
01 Active fixe
11.Credi le bugetare 56.251
01 Construcţii
11.Credite bugetare 8.600
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 10.278
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
II.Credite bugetare 4.561
30 Alte active tixe
11.Credi le bugetare 32.812
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
11.Credite bugetare 700
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
II.Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I.Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
II.Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
30 Alte imprumuturi
13.Credite bugetare 10.000
01 Administratie centrala
II. Credite bugetare 172.300
02 Servicii publice descentralizate
n.Credite bugetare 959.602
03 Agricultura
II.Credite bugetare 2.192.386
02 îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări si
combaterea eroziunii solului
11.Credite bugetare 312.000
03 Proiecţia plantelor si carantina titosaniiara
II.Credite bugetare 36.500
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor
agricoli
II.Credite bugetare 1.731.786
05 Reproducţia si selecţia animalelor
11.Credi le bugetare 32.600
30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
13.Credite bugetare 79.500
Sivilcullura
n.Credite bugetare 140.727
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P*- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
50 Alic cheltuieli in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vânătorii
IT.Crediie bugetare 20.524.104
8401 TRANSPORTURI
1.Credite de angajament 30.690.021 9.407.067 4.589.773 5236.664
II.Credite bugetare 8.621.307 9.635.763| 10.662.765 11.602.052
01 CHELTUTELI CURENTE
I.Credite de angajament 30.532.718 9.250.668 4.434.216 5.079.674
ILCredite bugetare 8.464.004 9.479.364 10.507.208 11.445.062
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 43.172 43.230 45.392 47.661
ILCredite bugetare 43.172 43.230 45.392 47.661
01 Cheltuieli salariale in bani
ILCredite bugetare 40.381
01 Salarii de baza
ILCredite bugetare 36.554
05 Sporuri pentru condiţii dc munca
ILCredite bugetare 1.951
06 Alte sporuri
H.Credite bugetare 28
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unita iii
H.Credite bugetare 62
13 Indemnizaţii de delegare
IT.Crediie bugetare 1.115
16 Alocaţii pentru locuinţe
H.Credite bugetare 237
30 Alte drepturi salariale in bani
ILCredite bugetare 434
02 Cheltuieli salariale in natura
n.Credite bugetare 1.115
06 Vouchere de vacanta
H.Credite bugetare 1.115
03 Contribuţii
H.Credite bugetare 1.676
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
ILCredite bugetare 554
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
H.Credite bugetare 19
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanataie
n.Credite bugetare 184
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
H.Credite bugetare 8
06 Contribuţii pentm concedii si indemnizaţii
H.Credite bugetare 32
07 Contribuţia asiguratoric pentru munca
n.Credite bugetare 879
TITLUL H BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 13.916 14.207 14.285 19260
H.Credite bugetare 14.003 14.208 1422 86 17276
01 Bunuri si servicii
n.Credite bugetare 6.642
01 Furnituri de birou
H.Credite bugetare 313
Materiale pentru curăţenie
ILCredite bugetare 6
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
11.Credite bugetare 1.443
04 Apa, canal si salubritate
ll.Credite bugetare 277
05 Carburanţi si lubrifiant!
11.Credite b ugetarc 656
06 Piese de schimb
ll.Credite bugetare 87
07 T ransport
ll.Credite bugetare 4
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
ll.Credite bugetare 339
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
11.Credite b ugelare 1.673
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
ll.Credite bugetare 1.844
02 Reparaţii curente
ll.Credite bugetare 430
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
11.Credite b ugetarc 280
30 Alte obiecte de inventar
ll.Credite bugetare 280
06 Deplasări, detasari, transferări
ll.Credite bugetare 1.349
01 Deplasări interne, delăsări, transferări
ll.Credite bugetare 748
02 Deplasări in străinătate
ll.Credite bugetare 601
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
ll.Credite bugetare 29
12 Consultanta si expertiza
ll.Credite bugetare 2.580
13 Pregătire profesionala
ll.Credite bugetare 236
14 Protecţia muncii
ll.Credite bugetare 40
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
ll.Credite bugetare 214
30 Alte cheltuieli
ll.Credite bugetare 2.203
01 Reclama si publicitate
ll.Credite bugetare 5
02 Protocol si reprezentate
11.Credite b ugelare 25
03 Prime de asigurare non-viata
ll.Credite bugetare 130
04 Chirii
ll.Credite bugetare 87
07 Fondul Preşedintelui!7ondul conducătorului
instituţiei publice
11.Credite b ugetarc 19
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
ll.Credite bugetare
TITLUL III DOBÂNZI
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AII- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PE capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
I. Credite de angajament 46.316 47.006 47.275 57.188
□.Credite bugetare 46.316 47.006 47.275 57.188
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe
II.Credite bugetare 46.316
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate
de ordonatorii de credite
□.Credite bugetare 46.316
40 TITLUL IV SUBVENŢII
.Credite de angajament 1.911.361 1.939.923 1.951.209 2.360.359
n.Credite bugetare 1.911.361 1.939.923 1.951209 2.360.359
02 Subvenţii pe activitati
ll.Credilc bugetare 13.900
04 Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar
public de calatori
n.Credite bugetare 1.436.000
05 Subvenţii pentru transportul de calatori cu
metroul
11.Credite bugetare 400.354
14 Susţinerea infrastructurii de transport
ILCredite bugetare 61.107
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
.Credite de angajament 1.690.899 1.632.153 1.641.6541 2.188.856
n.Credite bugetare 1.514.860 1.638.990 1.648.531 1.994.214
01 Transferuri curente
ll.Credilc bugetare 1.498.123
01 Transferuri către instituiri publice
ILCredite bugetare 123.480
28 Întreţinerea infrastructurii rutiere
ll.Credilc bugetare 324.955
55 întreţinere infrastructurii feroviare publice
ILCredite bugetare 1.049.688
02 Transferuri de capital
ll.Credilc bugetare 16.737
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere
ILCredite bugetare 6.737
29 Alte transferuri de capital către instituţii publice
ll.Credilc bugetare 10. (MM)
55 TITLUL VH .ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.412.390 3.468.985 282.0271 244.255
11.Credite bugetare 748.826 658.522 662.235 801. KM)
01 A. Transferuri interne
n.Credite bugetare 746.826
03 Programe cu finanţare rambursabila
11.Credite bugetare 4.812
12 Investirii ale agenţilor economici cu capital de
stat
ILCredite bugetare 358.477
28 Cheltuieli neeligibile 1SPA
ILCredite bugetare 341.062
29 Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare
publice
ILCredite bugetare 39.961
66 Transferuri pentru finanţarea obiectivelor din
programul dc pregătirea a teritoriului
n.Credite bugetare
B. Transferuri curente in strainatate (către
organizaţii internaţionale)_____________________
Ca- buf- Pa­ Gru- Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2 1E8 s stimari 21ES) $ ştim ari 2121 s stimari 212E
Si- caSF ra­ Sa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B E 2 3 4
IT.Crcdiie bugetare 2.000
01 Contribuţii si cotizaţii la organisme internaţionale
n.Credite bugetare 2.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
LCredite de angajament 37.620
II.Credite bugetare 50.000
01 Programe din Fondul European de Dezollare
Regionala! FEDR)
11.Credite bugetare 15.320
03 Cheltuieli neeligibile
n.Credite bugetare 15.320
03 Programe din Fondul de Coeziune(FC)
II.Credite bugetare 27.226*
03 Cheltuieli neeligibile
n.Credite bugetare 27226
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate si
Partenerial(ENPI)
Il.Credite bugetare 700
0.3 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 700
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
n.Credite bugetare 3.754
03 Cheltuieh neehgibde
Il.Credite bugetare 3.754
25 Programul de cooperare elveţiano-rom an vizând
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Il.Credite bugetare 3.000
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 379
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 2.142
0.3 Cheltuieli neeligibile
n.Credite bugetare 479
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
LCredite de angajament 23.813.190 1.685.327 176.549
n.Credite bugetare 4.000.000 5.000.000 6 .000.000 6 .000.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
n.Credite bugetare 1.146.398
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 237.427
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 712.488
03 Cheltuieli neeligibile
n.Credite bugetare 196.483
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
n.Credite bugetare 2.464
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 368
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare
Cheltuieli neeligibile_________________________
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
11.Credite bugetare 157
03 Programe din Fondul de Coeziune (F Q
1T.Credite bugetare 2.850.247
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 603.901
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 1.743.506
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 502.840
30 Mecanismul pentru Interconectarea F.uropei
Il.Credite bugetare 891
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 849
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 42
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 18.400 18.672 18.776 22.707
Il.Credite bugetare 18.400 18.672 18.776 22.707
01 Burse
Il.Credite bugetare 12.500
17 Despăgubiri civile
Il.Credite bugetare 400
34 Sume alocate pentru intocmirea documentaţiilor
cadastrale si a publicităţii imobiliare pentru
bunurile imobiliare aflate in concesiunea
companiei care administrează infrastructura
feroviara
Il.Credite bugetare 5.500
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 1.545.454 401.165 257.049 139.388
Il.Credite bugetare 117.066 118.813 119.504 144.557
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabila
Il.Credite bugetare 117.066
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 6.722 6.818 6.857 8.290
Il.Credite bugetare 6.722 6.818 6.857 8.290
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 6.722 6.818 6.857 8.290
Il.Credite bugetare 6.722 6.818 6.857 8.290
01 Active fixe
Il.Credite bugetare 3.250
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
Il.Credite bugetare 1.038
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
Il.Credite bugetare 311
30 Alte active fixe
Il.Credite bugetare 1.901
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
Il.Credite bugetare 3.472
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
1.Credite de angajament 150.581 149.581 148.700 148.700
Il.Credite bugetare 150.581 149.581 148.700 148.700
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DF. CREDITE
I.Credite de angajament 150.581 149.581 148.700 148.700
Ca­ Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi­ capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
11 Credite bugetare 150.581 149.581 148.700 148.700
01 Rambursări de credite externe
TT.Credite bugetare 150.581
01 Rambursări de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
11 Credite bugetare 150.581
01 Administraţie centrala
11.Credite bugetare 51.430
03 T ransport rutier
11 Credite bugetare 2.732.570
01 Drumuri si pod uri
11.Credite bugetare 2.732.570
04 Transport feroviar
II.Credite bugetare 5.112.137
01 Transport pe cale ferata
11Credite bugetare 3.931.522
02 Transport eu metroul
IT.Credite bugetare 1.180.615
05 Transport pe apa
JLCredite bugetare 609.027
06 Transport aerian
IT.Credite bugetare 102.658
02 Aviaţia civila
11 Credite bugetare 102.658
50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
11Credite bugetare 13.485
COMUNICATE
I.Credite de angajament 248.957 24.941 24.246 19.218
11.Credite bugetare 288.724 67.344 68.162 28.699
01 CHELTUTELI CURENTE
I.Credite de angajament 72.057 22.941 22.246 17.118
11 Credite bugetare 117.724 63.344 64.162 24.699
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 12.500 9.324 9.791 10.280
IT.Credite bugetare 12.500 9.324 9.791 10.280
01 Cheltuieli salariale in bani
11 Credite bugetare 11.758
01 Salarii de baza
IT.Credite bugetare 11.248
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitarii
11 Credite bugetare 10
13 Indemnizaţii de delegare
IT.Credite bugetare 500
02 Cheltuieli salariale in natura
11 Credite bugetare 350
06 Vouchere de vacanta
11Credite bugetare 350
03 Contribuţii
11 Credite bugetare 392
01 Contribuţii de asiguraţi soc iii le de stat
1I.Credite bugetare 105
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
II.Credite bugetare 5
03 Contribuţii de asiguraţi sociale de sanatate
11.Credite bugetare 38
04 Contribuţii de asiguraţi pentru accidente de
Ca- Sub- Pa- Gra- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 1 4
munca si boli profesionale
U.Credite bugetare 2
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
Il.Credite bugetare 9
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
n.Credite bugetare 233 .
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
1.Credite de angajament 5.800 2.320 3.721 6.188
ÎLCredite bugetare 4.500 3.370 3.721 3.769
01 Bunuri si servicii
n.Credite bugetare 1.945
01 Furnituri de birou
Il.Credite bugetare 100
02 Materiale pentru curăţenie
n.Credite bugetare 20
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
Il.Credite bugetare 1.000
04 Apa, canal si salubritate
Il.Credite bugetare 50
05 Carburanţi si lubrifîanti
n.Credite bugetare 115
06 Piese de schimb
Il.Credite bugetare 60
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
Il.Credite bugetare 200
30 Alte bunuri si servicii pentru intre tinere si
funcţionare
n.Credite bugetare 400
02 Reparaţii curente
Il.Credite bugetare 1.056
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
Il.Credite bugetare 85
30 Alte obiecte de inventar
Il.Credite bugetare 85
06 Deplasări, detasari, transferări
Il.Credite bugetare 290
01 Deplasări interne, detasari, transferări
n.Credite bugetare 40
02 Deplasări in străinătate
Il.Credite bugetare 250
11 Carii, publicaţii si materiale documentare
1T.Credite bugetare 2
12 Consultanta si expertiza
n.Credite bugetare 200
13 Pregătire profesionala
Il.Credite bugetare 50
14 Proiecţia muncii
Il.Credite bugetare 50
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
1T.Credite bugetare 50
30 Alte cheltuieli
n.Credite bugetare 772
01 Reclama si publicitate
Il.Credite bugetare 15
02 Protocol si reprezentare
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2 18E s stimari 2189 $ stimari 2121 $ ştim ari 2128
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
U.Credite bugetare 10
07 Fondul Presedinlelui/Kondul conducătorului
instituţiei publice
TT.Credite bugetare 2
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
n.Credite bugetare 745
55 T1TI .UI. VII ALTE TRAN SFERU R.I
I. Credite de angajament 650 650 650 650
IT.Credite bugetare 650 650 650 650
02 B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
n.Credite bugetare 650
01 Contribuţii si cotizaţii la organisme internaţionale
IT.Credite bugetare 650
56 TITLUL VTTT PROIECTE CU FINANŢARE DIN I
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADER ARE
LCredite de angajament 74
IT.Credite bugetare 74
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2007-2013
n.Credite bugetare 74
01 Finanţarea naţionala
II. Credite bugetare 37
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 37
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
LCredite de angajament 53.033 10.647 8.084
Il.Credite bugetare 100.000 50.000 50.000 10.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
n.Credite bugetare 53.01 6
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 6.424
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 36.992
03 Cheltuieli neeligibile
n.Credite bugetare 9.600
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
n.Credite bugetare 23.675
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 3.785
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 19.890
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operaţional Asistenta Tehnica
Il.Credite bugetare 20.738
01 Finanţarea naţionala
n.Credite bugetare 3.133
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 17.349
03 Cheltuieli neeligibile
Il.Credite bugetare 256
Mecanismul pentru Interconectarea Europei
n.Credite bugetare___________________________
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 218E sstimari2189 s stimari 2121 s stimari 2128
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

11.(Vcdi te bu gelare 785


02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 537
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 1.249
70 CHELTUIELI DF. CAPITAL
I.Credite de angajament 176.900 2.000 2.000 2.100
II.Credite bugetare 171.000 4.000 4.000 4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NF.FINANCIARE
1.Credite de angajament 176.900 2.000 2.000 2.100
II.Credite bugetare 1.000 4.000 4.000 4.000
01 Active fixe
11.Credite bugetare 800
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
11.Credite bugetare 85
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
II.Credite bugetare 215
30 Alte active fixe
II.Credite bugetare 500
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
11.Credi te bu gelare 200
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
II.Credite bugetare 170.000
01 Active financiare
O.Credite bugetare 170.000
01 Participare la capitalul social al societăţilor
comerciale
11.Credite bugetare 170.000
«1 Comunicaţii
11.( ’redi te bu getare 288.724
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
I.Credite de angajament 253.643 291.300 268.542 269.147
11.Credite bugetare 253.643 291.300 268.542 269.147
01 CHELTUIELI CURENTE
1.Credite de angajament 253.643 291.300 268.542 269.147
11.Credite bugetare 253.643 291.300 268.542 269.147
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 182.700 190.000 192.000 194.000
O.Credite bugetare 182.700 190.000 192.000 194.000
01 T ransferuri curente
11.Credi le bu gelare 182.700
01 Transferuri către instituţii publice
11. Credi te bugetare 160.000
56 Finanţarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala.
n.Credite bugetare 22.700
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 70.943 101.300 76.542 75.147
n.Credite bugetare 70.943 101.300 76.542 75.147
01 A. Transferuri interne
11.Credite bugetare 70.943
49 Transferuri pentru finanţarea cercetării in
domeniul economic
11.Credi tc bu gelare 70.943
Ca­ Sub­ Pa­ Gru­ Ar­ Ali­ Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi­ capi­ ra­ pa/ ti­ ne­
tol tol graf Titlu col at

A B 1 1 2 3 4
02 Cercetam si dezvoltare in domeniul agriculturii.
silvicu hurii, pisciculturii si vânătorii
II.Credite bugetare 182.700
03 Cercetare si dezvoltare in domeniul
combustibilului si energiei
LLCredite bugetare 66.443
04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
extractive, prelucrătoare si construcţiilor
IT.Credite bugetare 4.500
8701 .ALTE ACŢIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 31.998 37.734 35.847 36.083
11.Credite bugetare 29.998 34.7.34 35.847 36.083
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 31.998 37.734 35.847 36.083
LLCredite bugetare 29.998 34.734 35.847 36.083
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 17.341 19.108 16.913 17.759
ILCredite bugetare 15.341 16.108 16.913 17.759
30 Ahe cheltuieli
I I.Credite bugetare 15.341
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
ILCredite bugetare 15.341
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI
ALE ADM INI ST R ATTEl PUBLICE
I.Credite de angajament 13.191 18.626 18.934 18.324
TT.Credite bugetare 13.191 18.626 18.934 18.324
02 Transferuri decapitai
ILCredite bugetare 13.191
21 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru realizarea obiectivelor de investirii in
turism
ILCredite bugetare 13.191
56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 1.466
ILCredite bugetare 1.466
23 Alte cheltuieli ocazionale de implementarea
programelor cu finanţare din FEN
IT.Credite bugetare 1.466
01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
ILCredite bugetare 1.466
04 'Purism
IT.Credite bugetare 28.532
9901 DEFICIT -35.776.442 -36.163.247 -30.458.343 -25.359.506
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament 662.788 561.434 218.329 158.914
TT.Credite bugetare 458.295 428.118 351.942 221.898
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 662.788 561.434 218.329 158.914
ILCredite bugetare 452.486 428.118 351.942 221.898
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 100
ILCredite bugetare 100
12 Consultanta si expertiza
ILCredite bugetare 100
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 2.597 2.690 2.484 2.349
C a- Sub- Pa- G ru - A r- A li­ P ro g ra m 2018 E s tim ă ri 2019 E s tim ă ri 2020 E s tim ă ri 2021
D e n u m ire in d ic a to r
P*- c a p i- ra - pa/ ti- ne­
to i to i g r a f T itlu col at

B
Il.Credite bugetare 2.597 2.690 2.484 2.349
A. Transferuri in teme
ll.Crediie bugetare 2.597
07 Programe comunitare
Il.Credite bugetare 2.047
OS Programe PHARE si alte programe eu finanţare
ne rambursabila
Il.Credite bugetare 550
56 TITLUL VIII PROTF.CTF. CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNli NERAMBURSABILE
(FF.N) POST ADERARE
I. Credite de angajament 54.843 4.525 1.368
II. Credite bugetare 64.837 37.017 1.368
OS Programe Instrumentul European de Vecinătate si
Parteneriat(ENPI)
Il.Credite bugetare 27.027
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 27.027
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2007-2013
Il.Credite bugetare 844
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 844
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
Il.Credite bugetare 12.997
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 12.997
17 Mecanismul financiar SEE
Il.Credite bugetare 22
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 22
25 Programul d e cooperare elveţia no-roma n viza nd
reducerea di spân talii or economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Il.Credite bugetare 23.947
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 23.947
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de angajament 605.248 554.219 214.477 156.565
II. Credite bugetare 384.952 388.41 1 348.090 219.549
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit si
Aia ceri Maritime (FF.PAM)
Il.Credite bugetare 53.000
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 53.000
07 Fondul pentru azi Emigraţie si integrare (FAM1)
Il.Credite bugetare 4.875
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 4.875
08 Fondul pentru securitate interna
Il.Credite bugetare 89.226
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 89.226
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
Il.Credite bugetare
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ tF ne-
toi toi grai Titlu col at

B 1 2 3 4
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 351
10 Transferuri către beneficiari de drept public/privai
pentru proiectele finanţate din Fondul pentru azil.
migralie si integrare
II.Credite bugetare 1.889
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 1.889
12 Programe Instrumentul European de Vecinătate
II. Credite bugetare 180.680
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 180.680
13 Fondul European de Garantare Agricola (FEOA)
II.Credite bugetare 18.774
02 Finanţarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 18.774
15 .•Vite programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
II.Credite bugetare 8.064
02 Finanţare externa nerambursabila
II.Credite bugetare 8.064
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
II. Credite bugetare 24.530
02 Finanţare externa nerambursabila
11.Credite bugetare 24.530
30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei
II. Credite bugetare 3.563
02 Finanţarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 3.563
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
11.Credite bugetare 5.809
71 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare 5.809
01 Active lixe
11.Credite bugetare 5.809
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
11.Credite bugetare 5.809
5108 AUTOR1TATI PUBLICE SI ACŢIUNI
EXTERN F.
I.Credite de angajament 56.333 10.675 8.725 17.149
1l.O edite bugetare 37.668 19.544 3.671 2.304
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 56.333 10.675 8.725 17.149
1l.Oedite bugetare 37.668 19.544 3.671 2.304
55 TITLUL VII .ALTE TRANSFERURI
LCredite de angajament 2.347 2.440 2.303 2.304
1l.Oedite bugetare 2.347 2.440 2.303 2.304
01 A. Transferuri interne
II. Credite bugetare 2.347
07 Programe comunitare
II. Credite bugetare 2.047
08 Programe PILARE si alte programe cu finanţare
nerambursabila
II.Credite bugetare 300
TITLUL VID PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) PO ST ADERARE
LCredite de angajament 48.060 3.207 1.368
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AII- Denumire indicator Program 21E8 s stimari 2IED $ stima ri 2121 s stimari212E
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B E 2 3 4
n.Credite bugetare 33.903 16.764 1.368
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2007-2013
11.Credite bugetare 57
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 57
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
II.Credite bugetare 11.750
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 11.750
25 Programul de cooperare elveţiano-roman vizând
reducerea disparităţi lor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
n.Credite bugetare 22.096
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 22.096
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
LCredite de angajament 5.926 5.028 5.054 14.845
U.Credite bugetare 1.418 340
09 Asi stai la tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
n.Credite bugetare 351
02 Finanţarea externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 351
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
n.Credite bugetare 723
02 Finanţare externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 723
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
n.Credite bugetare 74
02 Finanţare externa nerambursabila
n.Credite bugetare 74
30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei
n.Credite bugetare 270
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 270
Oi Autoritari executive si legislative
n.Credite bugetare 37.668
01 Administraţia prezidenţiala
n.Credite bugetare 20.980
03 Autoritari executive
n.Credite bugetare 16.688
5308 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
LCredite de angajament 250 250 181 45
n.Credite bugetare 250 250 181 45
01 CHELTUIELI CURENTE
LCredite de angajament 250 250 181 45
U.Credite bugetare 250 250 181 45
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
LCredite de angajament 250 250 181 45
n.Credite bugetare 250 250 181 45
A. Transferuri interne
Il.Credite bugetare 250
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AIF Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P*- capi- ra- pa/ tF nc-
toi toi graf Titlu col at

B 2 3
08 Programe PHARF. si alte programe cu finanţare
nerambursabila
11.Credite bugetare 250
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
II .Credite bugetare 250
6108 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA
NAŢIONALA
I. Credite de angajament 134.272 116.902 27.876 18.860
II. Credite bugetare 123.524 22.431 7.416 500
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 134.272 116.902 27.876 18.860
II.Crcdi le bugelare 123.524 22.431 7.416 500
56 TITLUL VEI PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERARE
I. Credite de angajament 2.478
II. Credite bugetare 2.728
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2007-2013
E.Credite bugetare 787
02 Finanţarea externa nerambursabila
H. Credite bugetare 787
16 .•Vite facilitaţi si instrumente postaderare
II.Credite bugetare 90
02 Finanţarea externa nerambursabila
E.Credite bugetare 90
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizând
reducerea disparitatEor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 1.851
02 Finanţarea externa nerambursabila
E.Credite bugetare 1.851
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de angajament 131.794 116.9021 27.876 18.860
11.( Ycdite b ugetare 120.796 22.431 7.416 500
07 Fondul pentru aziLmigratie si integrare (FAMI)
E.Credite bugetare 4.875
02 Finanţarea externa nerambursabila
E.Credite bugetare 4.875
08 Fondul pentru securitate interna
II.(Ycdite bugetare 89.226
02 Finanţarea externa nerambursabEa
E.Credite bugetare 89.226
10 Transferuri către beneficiari de drept pubhc/p rival
pentru proiectele finanţate dni Fondul pentru azE,
migra tic si integrare
11.(Ycdite bugetare 1.889
02 Fuiantarea externa nerambursabEa
E.Credite bugetare 1.889
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
E.Credite bugetare 6.895
02 Finanţare externa nerambursabila
11. Crcdi le bugelare 6.895
16 .Alte facilitaţi si instrumente postaderare_________
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
11.Credite bugetare 16.436
02 Finanţare externa nerambursabila
11.Credite bugetare 16.436
30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei
II. Credite bugetare 1.475
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 1.475
01 Administraţia centrala
11.Credite bugetare 48.042
03 Caline publica
II. Credite bugetare 60.652
01 Politie
11.Credite bugetare 17.832
02 Jandarmerie
11.Credite bugetare 144
03 Paza si supravegherea frontierei
II. Credite bugetare 42.676
04 Siguranţa naţionala
11.Credite bugetare 1.146
05 Servicii de protecţie contra incendiilor
11.Credite bugetare 4.875
06 Autoriiaii judecătoreşti
II. Credite bugetare 2.400
07 Penitenciare
11.Credite bugetare 678
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
siguranţei naţionale
11.Credite bugetare 5.731
6508 INV AT AMA NT
I.Credite de angajament 8.382 9.000 9.500 9.500
11.Credite bugetare 8.382 9.(XX) 9.500 9.500
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 8.382 9.000 9.500 9.500
11.Credite bugetare 8.382 9.000 9.500 9.500
56 TITLUL VIE PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI F.XTF.RNE NFRAMBURSABILF.
(FEN) POST ADERARE
I.Credite de angajament 1.157 1.000
II. Credite bugetare 1.157 1.000
1651 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
II. Credite bugetare 1.157
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 1.157
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI F.XTF.RNF. NFR AMBUR SABILF
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
1.Credite de angajament 7.225 8.000 9.500 9.500
11.Credite bugetare 7.225 8.000 9.500 9.500
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
11.Credite bugetare 100
02 Finanţare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 100
Alte facilitaţi si instrumente postaderare
11.Credite bugetare 7.125
Finanţare externa nerambursabila
II.Credite bugetare 7.125
Ca- Sub- Pa- Gru- A r- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estim ări 2021
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B
06 Invatamant superior
II.Credite bugetare 225
01 Invatamant universitar
Il.Credite bugetare 225
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
Il.Credite bugetare 8.157
6608 S.ANATATE
Il.Credite bugetare 5.809
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
Il.Credite bugetare 5.809
71 TITLUL XIII ACTIVE NF.FINANCIARE
Il.Credite bugetare 5.809
01 Active fixe
Il.Credite bugetare 5.809’
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
Il.Credite bugetare 5.809
02 Servicii publice descentralizate
Il.Credite bugetare 5.809
6708 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I. Credite de angajament 492 346 346
II. Credite bugetare 346 346 346
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 492 346 346
II. Credite bugetare 346 346 346
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTA DER ARE
I.Credite de angajament 146
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de angajament 346 346 346
II. Credite bugetare 346 346 346
15 Alte programe comunitare finanţate in perioada
2014-2020
Il.Credite bugetare 346
02 Finanţare externa nerambursabila
Il.Credite bugetare 346
01 Administraţie centrala
Il.Credite bugetare 346
6808 ASIGURĂRI ST ASISTENTA SOCIALA
1.Credite de angajament 2.709
Il.Credite bugetare 122
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.709
II. Credite bugetare 122
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
12 Consultanta si expertiza
Il.Credite bugetare 100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTA DER ARE
I.Credite de angajament 22
II. Credite bugetare 22
Mecanismul financiar SEE
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Probam 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pF capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
II.Credite bugetare 22
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite b ugetare 22
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.587
01 Administraţie centrala
11.Credite b ugetare 122
7408 PROTECŢIA MEDIULUI
I.Credite de angajament 988 363 11 42
11.Credite b ugetare 988 363 11 42
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 988 363 11 42
11.Credite b ugetare 988 363 11 42
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERARE
I.Credite de angajament 980 318
11.C redi le b ugetare 980 318
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate si
Parteneriat(ENPI)
11.Credite bugetare 980
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 980
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 8 45 11 42
11.Credite bugetare 8 45 11 42
16 Alte facilitaţi si instrumente postaderare
II.Credite bugetare 8
02 Finanţare externa nerambursabila
11.Credite bugetare 8
03 Reducerea si controlul poluării
II.Credite bugetare 988
8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 385.770 339.898 66.690 5.318
ILCredite bugetare 207.614 292.184 225.817 101.507
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 385.770 339.898 66.690 5.318
ILCredite bugetare 207.614 292.184 225.817 101.507
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POST ADERARE
I.Credite de angajament 2.000
11.Credite b ugetare 26.047 18.935
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate si
Parteneriat(ENPI)
ILCredite bugetare 26.047
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.C redi le b ugetare 26.047
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTF.RNF. NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AII- Denumire indicator Program 201E s st imari 2019 s stimari 2020 s stimari2021
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
1.Credite de angajament 383.770 339.898 66.690 5.318
11.Credite bugetare 181.567 273.249 225.817 101.507
12 Programe Instrumentul European de Vecinătate
n.Credite bugetare 180.680
02 Finanţarea externa nerambursabila
11.Credite bugetare 180.680
16 Alte facilitaţi si instrumente postadetare
n.Credite bugetare 887
02 Finanţare externa nerambursabila
11.Credite bugetare 887
01 Acţiuni generale economice si comerciale
n.Credite bugetare 207.614
10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
11.Credite bugetare 207.614
8308 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VAMATOARE
LCredite de angajament 71.774 84.000 105 .(XX) 108.000
II.Credite bugetare 71.774 84.000 105.000 108.000
01 CHELTUIELI CURENTE
LCredite de angajament 71.774 84.000 105.000 108.000
11.Credite bugetare 71.774 84.000 105 .(XX) 108.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 71.774 84.000 105.000 108.000
n.Credite bugetare 71.774 84.000 105.000 108.000
05 Programe din Fondul European pentm Pescuit si
Afaceri Maritime (FEPAM)
IT.Credite bugetare 53.000
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 53.000
13 Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
IT.Credite bugetare 18.774
02 Finanţarea externa nerambursabila
n.Credite bugetare 18.774
03 Agricultura
11.Credite bugetare 71.774
04 Programe pentm sprijinirea producătorilor
agricoli
n.Credite bugetare 71.774
8508 COMUNICAŢII
I.Credite de angajament 1.818
n.Credite bugetare 1.818
Oi CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.818
11.Credite bugetare 1.818
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
.AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
LCredite de angajament 1.818
II. Credite bugetare 1.818
30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei
n.Credite bugetare 1.818
02 Finanţarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 1.818
Comunicaţii
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- Ali­ Denumire indicator Program 201E s stimari 2019 s stimari 2020 s stimari 2021
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne­
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
IT.Credite bugetare 1.818
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
l.Credite de angajament 6.570.794 5.077.010 5.220.354 5.232.380
TT.Credite bugetare 5.926.687 5.351.138 5.478.695 5.418.905
01 CHELTUIELI CURENTE
l.Credite de angajament 5.045.459 4.155.608 4.201.401 4.224.028
l i Credite bugetare 4.916.235 4.240.608 4.264.217 4.224.028
10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL
l.Credite de angajament 1.170.042 1.076.1 26 1.078.056 1.078.108
II.Credite bugetare 1.170.042 1.076.126 1.078.056 1.078.108
01 Cheltuieli salariale in bani
ILCredite bugetare 1.161.164
01 Salarii de ba/a
II.Credite bugetare 1.135.809)
05 Sporuri pentru condiţii de munca
l i Credite bugetare 2.077
06 A lic sporuri
II.Credite bugetare 615
11 Fond aferent plaţii cu ora
l i Credite bugetare 5.664
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
imitaţii
II.Credite bugetare 679
13 Indemnizaţii de delegare
l i Credite bugetare 4.646
30 Alte drepturi salariale in bani
TT.Credite bugetare 11.674
02 Cheltuieli salariale in natura
IL Credite bugetare 3.815
02 Nomie de hrana
1l.Credite bugetare 2.424
03 Uniforme si echipament obligatoriu
II.Credite bugetare 404
05 Transportul la si de la locul de munca
IL Credite bugetare 24
06 Vouehere de vacanta
II.Credite bugetare 582
30 Alte drepturi salariale in natura
IL Credite bugetare 381
03 Contribuţii
II.Credite bugetare 4.802
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
IL Credite bugetare 1.910
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
TT.Credite bugetare 92
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
LLCredite bugetare 916
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
TT.Credite bugetare 77
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
LLCredite bugetare 190
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
1l.Credite bugetare 1.617
TITLUL n BUNURI ST SERVICII
l.Credite de angajament 2.065.273 1.950.831 1.952.810 1.951.763
LLCredite bugetare 2.065.273 1.950.831 1.952.810 1.951.763
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
01 Bunuri si servicii
11.Craii le bugetare 796.788
01 Furnituri de birou
IICredite bugetare 582.594
02 Materiale pentni curăţenie
11.Craii te bugeiare 1.372
03 încălzii, iluminai si foita moirica
IICredite bugetare 14.614
04 Apa, canal si salubritate
LLCralite bugetare 3.251
05 Carburanţi si Iubii Hanii
II.Credite bugetare 7.789
06 Piese de schimb
IICredite bugetare 11.007
07 'Iran spori
IT.Credite bugetare 50.655
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
IICredite bugetare 1.859
09 Malcrialc si prestări de servicii eu caracter
funcţional
11.Credite bugetare 79.469
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
IICredite bugetare 44.178
02 Reparaţii curente
TT.Credite bugeiare 19.067
03 Ilrana
IICredite bugetare 83
01 Hrana pentru oameni
11.Craii le bugetare 59
02 Hrana pentru animale
IICredite bugetare 24
04 Medicamente si materiale sanitare
Jl.Cralite bugetare 11 9.283
01 Medicamente
n.Credite bugetare 53.547
02 Materiale sanitare
IICredite bugetare 12.461
03 Reactivi
n.Credite bugetare 52.452
04 Dezinfectând
IICredite bugetare 823
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
IT.Credite bugetare 16.443
01 Unifonne si echipament
IICredite bugetare 4.237
03 Lenjerie si accesorii de pat
IT.Credite bugetare 60
30 Alte obiecte de inventar
IICredite bugetare 12.146
06 Deplasări, detasari, transferări
11.Craii le bugetare 12.232
01 Deplasări interne, detasari, transferări
IICredite bugetare 4.365
02 Deplasări in străinătate
H.Cralite bugetare
Materiale de laboraior
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AH- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PF capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

n.Credite bugetare 4.661


10 Cerce tare-dezvolta re
II. Credite bugetare 10.294
11 Carii, publicaţii si materiale documentare
n.Credite bugetare 1.326
12 Consultanta si expertiza
Il.Credite bugetare 4.088
13 Pregătire profesionala
IT.Credite bugetare 2.802
14 Protecţia muncii
n.Credite bugetare 532
15 Muniţie, furnituri si armament denatura activelor
fixe pentru armata
Il.Credite bugetare 18.005
16 Studii si cercetări
n.Credite bugetare 140
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
n.Credite bugetare 469
30 Alte cheltuieli
n.Credite bugetare 205.209
01 Reclama si publicitate
n.Credite bugetare 332
02 Protocol si reprezentare
n.Credite bugetare 411
03 Prime de asigurare non-viata
n.Credite bugetare 10.490
04 Chirii
n.Credite bugetare 560
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului
instituţiei publice
Il.Credite bugetare 25
09 Executarea silita a creanţelor bugetare
n.Credite bugetare 54
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
IJ. Credite bugetare 193.337
34 Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru acţiuni de sanatate din cadrul
unitarilor sanitare din reţeaua administraţiei
publice locale
n.Credite bugetare 674.695
35 Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele naţionale de sanatate
derulate de unităţile sanitare din reţeaua
administraţie publice locale
n.Credite bugetare 174.206
30 TITLUL UI DOBÂNZI
I.Credite de angajament 403 403 403 403
n.Credite bugetare 403 40.3 403 403
03 Alte dobânzi
n.Credite bugetare 403
05 IXtbanzi la operaţiunile de leasing
n.Credite bugetare 403
TITLUL IV SUBVENŢII
LCredite de angajament 77.236
n.Credite bugetare 77.236
Programe de conservare sau de includere a______
Ca- Sul)- Pa- Gru- Ar- Ali­ D e n u m ire in d ic a to r Program 2018 E s tim ă ri 2 019 E s tim ă r i 2020 E s tim ă ri 2021
Pf capi- ra- pa/ ti- n e ­
toi toi graf Titlu col a t

A B
minelor
II .Credite bugetare 77236
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICI!
I. Credite de angajament 716.340 406.246 442.430 559.746
II. Credite bugetare 587.116 491.246 505246 559.746
01 Transferuri curente
II.Credite bugetare 506.116
01 Transferuri eatre inslilulii publiee
II.Credite bugetare 57.500
03 Acţiuni de sanatate
II.Credite bugetare 112.000
25 Programe pentru sanatate
II.Credite bugetare 251218
35 I
Transferuri din veninurile proprii ale Ministemlui
Sanatatii Publiee eatre fondul de asigurări soeiale
de sanatate
II.Credite bugetare 85.398
02 Transferuri de capital
H.Credite bugetare 81.000
08 Aparatura medicala si echipamente de
comunicaţii in urgenta
Il.Credite bugetare 5.000
11 Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale
Il.Credite bugetare 5.000
12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la
spitale
Il.Credite bugetare 47.000
25 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii eatre bugetele locale pentm finanţarea
aparamrii medicale si echipamentelor de
comunicaţii in urgenta in sanatate
H.Credite bugetare 4.000
26 Transferuri din veniturile proprii ale Ministemlui
Sanatatii către bugetele locale pentru finanţarea
reparaţiilor capitale in sanatate
H.Credite bugetare 4.000
27 Transferuri din veniturile proprii ale Ministemlui
Sanatatii către bugetele locale pentru finanţarea
altor investiţii in sanatate
H.Credite bugetare 16.000
55 TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI
T.Credite de angajament 474.049 216.704 221.404 126.710
n.Credite bugetare 474.049 216.704 221.404 126.710
A. Transferuri interne
H.Credite bugetare 473.139
02 Sprijin financiar pentm activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
n.Credite bugetare 31.325
08 Programe FILARE si alte programe cu finanţare
nerambursabila
H.Credite bugetare 8.200
12 Investirii ale agenţilor economiei eu capital de
stat
H.Credite bugetare 344206
18 Alte transferuri curente interne
H.Credite bugetare
Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
Ca- Sul)- Pa- Cm- Ar- A1F Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PL capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
II.Credite bugetare 34.408
02 B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
II.Credite bugetare 910
01 Contribuţii si cotizaţii la organisme internaţionale
II.Credite bugetare 10
04 Alte transferuri curente in străinătate
II.Credite bugetare 900
56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NE RAMB URS ABILE
(FEN) POST ADERA RE
I. Credite de angajament 100.079 88.606 88.606 88.606
II. Credite bugetare 100.079 88.606 88.606 88.606
01 Programe din Fondul European de De/oltare
Regiona la( FE DR)
II.Credite bugetare 100.079
01 Finanţarea naţionala
II.Credite bugetare 100.079
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 14.357 12.684 12.684 12.684
II. Credite bugetare 14.357 12.684 12.684 12.684
02 Ajutoare sociale
II.Credite bugetare 14.357
01 Ajutoare sociale in numerar
ILCredite bugetare 14.357
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
.Credite de angajament 376.195 358.595 358.595 358.595
ILCredite bugetare 376.195 358.595 358.595 358.595
Oi Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FHDR)
ILCredite bugetare 376.195
01 Finanţarea naţionala
ILCredite bugetare 376.195
59 TITLUL XI .ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 51.485 45.413 46.413 47.413
11.Credite bugetare 51.485 45.413 46.413 47.413
01 Burse
ILCredite bugetare 22.785
20 Sume destinate finanţării programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
ILCredite bugetare 28.000
22 Acţiuni cu caracter ştiinţific si social cultural
ILCredite bugetare 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
.Credite de angajament 1.518.585 914.652 1.012203 1.001.602
ILCredite bugetare 1.003.702 1.103.780 1.207.728 1.188.127
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
1.Credite de angajament 1.518.575 914.647 1.012.198 1.001.597
ILCredite bugetare 1.003.692 1.103.775 1.207.723 1.188.122
Active fixe
ILCredite bugetare 936.986
01 Construcţii
ILCredite bugetare 308.041
Maşini, echipamente si mijloace de transport
ILCredite bugetare___________________________ 388.608
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 201E s stimari 2019 s stimari 2020 s stimari 2021
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
H.Credite bugetare 66.015
30 Alte active fixe
II.Credite bugetare 174.322
02 Stocuri
IT.Credite bugetare 14.972
01 Rezerve de stat si de mobilizare
H.Credite bugetare 14.972
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
H.Credite bugetare 51.584
72 TITLUL XIV ACTTVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 10 5 5 5
H.Credite bugetare 10 5 5 5
01 Active financiare
H.Credite bugetare 10
01 Participare la capitalul social al societăţilor
comerciale
n.Credite bugetare 10
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 6.750 6.750 6.750 6.750
H.Credite bugetare 6.750 6.750 6.750 6.750
SI TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I.Credite de angajament 6.750 6.750 6.750 6.750
H.Credite bugetare 6.750 6.750 6.750 6.750
02 Rambursări de credite interne
H.Credite bugetare 6.750
01 Rambursări de credite interne garantate
n.Credite bugetare 6.750
5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 45.289 45.270 45.560 45.560
H.Credite bugetare 45.289 45.270 45.560 45.560
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 44.620 44.741 45.031 45.031
n.Credite bugetare 44.620 44.741 45.031 45.031
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 22.835 22.696 22.786 22.786
H.Credite bugetare 22.835 22.696 22.786 22.786
01 Cheltuieli salariale in bani
n.Credite bugetare 21.765
01 Salarii de baza
H.Credite bugetare 11.924
05 Sporuri pentru condiţii de munca
H.Credite bugetare 1.026
11 Fond aferent plaţii cu ora
H.Credite bugetare 3.740
13 Indemnizaţii de delegare
H.Credite bugetare 190
30 Alte drepturi salariale in bani
n.Credite bugetare 4.885
02 Cheltuieli salariale in natura
H.Credite bugetare 310
06 Vouchere de vacanta
H.Credite bugetare 310
Con ni butii
n.Credite bugetare 760
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
01 Contribuţii de asiguraţi sociale de stat
11.Credite bugetare 182
02 Contribuţii de asiguraţi de şomaj
1T.Credite bugetare 7
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
n.Credite bugetare 62
04 Contribuţii de asiguraţi pentru accidente de
munca si boli profesionale
11.Credite bugetare 4
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
1T.Credite bugetare 61
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
n.Credite bugetare 444
20 TU LUL 11 BUNURI SI SERVICII
I
I. Credite de angajament 20.885 21.145 21.345 21.345
II. Credite bugetare 20.885 21.145 21.345 21.345
01 Bunuri si servicii
n.Credite bugetare 7.184
01 Furnituri de birou
II.Credite bugetare 203
02 Materiale pentru curăţenie
n.Credite bugetare 129
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
11.Credite bugetare 2.446
04 Apa, canal si salubritate
II.Credite bugetare 145
05 Carburanţi si lubrifianti
n.Credite bugetare 110
06 Piese de schimb
11.Credite bugetare 27
07 Transport
Il.Credite bugetare 25
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
n.Credite bugetare 41
09 Materiale si prestări de ser,'ic ii cu caracter
funcţional
ILCredite bugetare 3.642
30 Alte bunuri si servicii pentru intre lin ere si
funcţionare
Il.Credite bugetare 416
02 Reparaţii curente
n.Credite bugetare 300
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
Il.Credite bugetare 160
01 Uniforme si echipament
n.Credite bugetare 29
30 Alte obiecte de inventar
Il.Credite bugetare 131
06 Deplasări, delăsări, transferări
Il.Credite bugetare 3.473
01 Deplasări interne, delăsări, transferări
n.Credite bugetare 453
02 Deplasări in străinătate
ILCredite bugetare 3.020
11 Carii, publicaţii si materiale documentare
Il.Credite bugetare 42
Consultanta si expertiza_________________
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
PE capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
II .Credite bugetare 1.173
13 Pregătire profesionala
11.Credite b ugetare 778
14 Proiecţia muncii
Il.Credite bugetare 61
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
Il.Credite bugetare 100
30 Alte cheltuieli
11.Credite b ugetare 7.614
01 Reclama si publicitate
Il.Credite bugetare 41
02 Protocol si reprezentare
Il.Credite bugetare 96
03 Prime de asigurare non-viata
11.Credite b ugetare 5
04 Chirii
Il.Credite bugetare 250
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
11.Credite b ugetare 7.222
55 TITLUL Vil ALT li TRANSFERURI
I. Credite de angajament 900 900 900 900
II. Credite bugetare 900 900 900 900
02 B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
Il.Credite bugetare 900
04 Alte transferuri curente in străinătate
Il.Credite bugetare 900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 669 529 529 529
II. Credite bugetare 669 529 529 529
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 669 529 529 529
II. Credite bugetare 669 529 529 529
01 Active fixe
11.Credite b ugetare 669
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
Il.Credite bugetare 199
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
Il.Credite bugetare 375
30 Alte active fixe
Il.Credite bugetare 95
01 Autoritari executive si legislative
Il.Credite bugetare 45.289
02 Autoritari legislative
Il.Credite bugetare 23.735
03 Autoritari executive
Il.Credite bugetare 17.459
04 Alte organe ale autoritarilor publice
Il.Credite bugetare 4.095
5310 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTA RE
I. Credite de angajament 110.496 109.647 109.776 109.798
II. Credite bugetare 110.4961 109.647 109.776 109.798
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament_____________________ 96.551 95.697 95.826 95.848
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

n.Credite bugetare 96.551 95.697 95.826 95.848


10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credile de angajament 48.000 47.000 47.000 47.000
ÎL Credite bugetare 48.000 47.000 47.000 47.000
01 Cheltuieli salariale in bani
n.Credite bugetare 47.025
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 4.3.529
05 Sporuri pentru eondilii de numea
n.Credite bugetare 51
06 Alte sporuri
n.Credite bugetare 10
13 Indemnizaţii de delegare
II.Credite bugetare 3.435
03 Contribuţii
n.Credite bugetare 975
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
ILCredite bugetare 500
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
Il.Credite bugetare 30
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
n.Credite bugetare 160
04 Contribuţii de asiguraţi pentru accidente de
munca si boli profesionale
Il.Credite bugetare 55
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
Il.Credite bugetare 30
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
n.Credite bugetare 200
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credile de angajament 48.176 48.322 48.451 48.473
IT.Credite bugetare 48.176 48.322 48.451 48.473
01 Bunuri si servicii
n.Credite bugetare 23.482
01 Furnituri de birou
ILCredite bugetare 751
02 Materiale pentru curăţenie
II. Credite bugetare 260
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
Il.Credite bugetare 4.100
04 Apa, canal si salubritate
ÎL Credite bugetare M4
05 Carburanţi si lubrifianti
n.Credite bugetare 193
06 Piese de schimb
Il.Credite bugetare 299
07 Transport
1T.Credite bugetare 30
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
n.Credite bugetare 756
09 Materiale si prestări de ser,'ic ii cu caracter
funcţional
Il.Credite bugetare 6.930
30 Alic bunuri si servicii pentru intre lin ere si
funcţionare
Il.Credite bugetare
Reparaţii curente_______________________
Ca- buf - Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 281E s stimari 2819 s stimari 2828 $ stimari 2821
Si- caSF ra- Sa/ ti- ne-
toi toi grai' Titlu col at

B
II.Credite bugetare 1.371
03 Hrana
II.Credite bugetare 20
02 Hrana pentru animale
II.Credite bugetare 20
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
11.Credite bugetare 1.915
01 Uniforme si echipament
II.Credite bugetare 61
03 Lenjerie si accesorii de pat
II.Credite bugetare 29
30 Alte obiecte de inventar
II.Credite bugetare 1.825
06 Deplasaţi, detasari, transferări
11.Credite bugetare 5.119
01 Deplasări interne, detasari, transferări
11.Credite bugetare 1.514
02 Deplasări in străinătate
II.Credite bugetare 3.605
09 Materiale de laborator
II.Credite bugetare 3.075
10 ( ' ercetare- dezvol tare
II.Credite bugetare 925
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
11.Credite bugetare 800
12 Consultanta si expertiza
11.Credite bugetare 307
13 Pregătire profesionala
II.Credite bugetare 300
14 Proiecţia muncii
II.Credite bugetare 155
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
II.Credite bugetare 70
30 Alte cheltuieli
II.Credite bugetare 10.6.37
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 70
04 Chirii
II.Credite bugetare 103
07 Fondul Presedintelui’Fondul conducătorului
instituţiei publice
II.Credite bugetare
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
11.Credite bugetare 10.459
TITLUL VH ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 10 10 10 10
II. Credite bugetare 10 10 10 10
02 B. Transferuri curente in străinătate (către
organizaţii internaţionale)
II.Credite bugetare 10
01 Contribuţii si cotizării la organisme internaţionale
11.Credite bugetare 10
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
1.Credite de angajament 365 365 365 365
II.Credite bugetare 365 365 365 365
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- Al»- Denumire indicator Program 281E s stimari2819 $ st imari 2828 $ stima ri 2821
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
Burse
TT.Credite bugetare 365
70 CHELTUIELI DE C.APITAL
I.Credite de angajament 13.945 13.950 13.950 13.950
ILCredite bugetare 13.945 13.950 13.950 13.950
71 TITLUL XTTT ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 13.945 13.950 13.950 13.950
ILCredite bugetare 13.945 13.950 13.950 13.950
01 Active fixe
I I.Credite bugetare 12.015
01 Construcţii
II. Credite bugetare 1.726
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
ILCredite bugetare 7.415
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
II.Credite bugetare 1.558
30 Alte active fixe
ILCredite bugetare 1.316
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
II.Credite bugetare 1.930
01 Cercetare fundamentala (de baza)
ILCredite bugetare 93.778
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
IT.Credite bugetare 16.718
6010 AP ARARE
I.Credite de angajament 435.112 630.762 726.759 718.070
I I.Credite bugetare 435.112 630.762 726.759 718.070
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 119.924 112.424 112.424 112.424
ILCredite bugetare 119.924 112.424 112.424 112.424
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 6.707 6.707 6.707 6.707
IT.Credite bugetare 6.707 6.707 6.707 6.707
01 Cheltuieli salariate in bani
ILCredite bugetare 5.997
13 Indemnizaţii de delegare
IT.Credite bugetare 427
30 Alte drepturi salariale in bani
ILCredite bugetare 5.570
03 Contribuţii
IT.Credite bugetare 710
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
ILCredite bugetare 373
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
ILCredite bugetare 23
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
ILCredite bugetare 289
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
I I.Credite bugetare 25
TITLUL n BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 113.217 105.717 105.717 105.717
ILCredite bugetare 113.217 105.717 105.717 105.717
Bunuri si servicii
ILCredite bugetare 42.016
01 Furnituri de birou
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Est ima ri 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
LLCredite bugetare 552
02 Materiale pentru curăţenie
LLCredite bugetare 385
03 încălzii, iluminat si forţa moirica
TlCredite bugetare 3.959
04 Apa, canal si salubritate
LLCredite bugetare 1.498
05 Carburanţi si lubri Hanii
LLCredite bugetare 6.061
06 Piese de schimb
LLCredite bugetare 9.450
07 Transport
11.Credite bugetare 600
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
ILCredite bugetare 119
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
II.Credite bugetare 17.728
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
ILCredite bugetare 1.664
02 Reparaţii curente
II.Credite bugetare 4.762
03 Hrana
ILCredite bugetare 14
01 Hrana pentni oameni
II.Credite bugetare 14
04 Medicamente si materiale sanitare
LLCredite bugetare 101
01 Medicamente
LLCredite bugetare 98
02 Materiale sanitare
LLCredite bugetare 2
03 Reactivi
LLCredite bugetare 1
05 Bunuri denatura obiectelor de inventar
LLCredite bugetare 9.725
01 Uniforme si echipament
LLCredite bugetare 4.093
03 Lenjerie si accesorii de pat
LLCredite bugetare 15
30 Alte obiecte de inventar
LLCredite bugetare 5.617
06 Deplasări, detasari, transferări
11.Credite bugetare 422
01 Deplasaţi interne, detasari, transferări
ILCredite bugetare 154
02 Deplasaţi in străinătate
II.Credite bugetare 268
10 Cerce ia re- dezvoltare
LLCredite bugetare 9.369
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
LLCredite bugetare 75
13 Pregătire profesionala
LLCredite bugetare 550
14 Protecţia muncii
LLCredite bugetare 66
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
15 Muniţie, Uimituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
11.Credite bugetare 18.005
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
Il.Credite bugetare 238
30 Alte cheltuieli
Il.Credite bugetare 27.874
02 Protocol si reprezentare
Il.Credite bugetare 2
03 Prime de asigurare non-viata
Il.Credite bugetare 34
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 27.838
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 315.188 518.338 614.335 605.646
Il.Credite bugetare 315.188 518.338 614.335 605.646
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 315.188 518.338 614.335 605.646
Il.Credite bugetare 315.188 518.338 614.335 605.646
01 Active fixe
Il.Credite bugetare 314.588
01 Construcţii
Il.Credite bugetare 1.100
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
Il.Credite bugetare 141.224
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
Il.Credite bugetare 16.178
30 Alte active fixe
Il.Credite bugetare 156.086
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
Il.Credite bugetare 600
02 Aparare naţionala
Il.Credite bugetare 413.682
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare
11.Credite bugetare 21.430
6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA
NAŢIONALA
I.Credite de angajament 207.205 72.096 74.991 75.687
Il.Credite bugetare 207.205 72.096 74.991 75.687
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 59.453 58.180 60.964 61.545
Il.Credite bugetare 59.453 58.180 60.964 61.545
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
1.Credite de angajament 14.268 14.337 16.127 16.168
Il.Credite bugetare 14.268 14.337 16.127 16.168
Cheltuieli salariale in bani
Il.Credite bugetare 9.647
01 Sa brii de baza
Il.Credite bugetare 6.371
05 Sporuri pentru condiţii de munca
Il.Credite bugetare 396
06 Alte sporuri
Il.Credite bugetare 22
11 Fond aferent plaţii eu ora
Il.Credite bugetare 1.911
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitarii
II.Credite bugetare 2
13 Indemnizaţii de delegare
IICredite bugetare 119
30 Alte drepturi salariale in bani
IT.Credite bugetare 826
02 Cheltuieli salariale in natura
II.Credite bugetare 3.412
02 Norme de hrana
ILCredite bugetare 2.333
03 Uniforme si echipament obligatoriu
IT.Credite bugetare 404
05 Transportul la si de la locul de munca
ILCredite bugetare 24
06 Vouchere de vacanta
ILCredite bugetare 270
30 Alte drepturi salariale in natura
II.Credite bugetare 381
03 Contribuţii
11 Credite bugetare 948
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
ILCredite bugetare 456
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
II.Credite bugetare 11
03 Contribuţii de asiguraţi sociale de sanatate
ILCredite bugetare 291
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
IT.Credite bugetare 3
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
ILCredite bugetare 187
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 45.185 43.843 44.837 45.377
IT.Credite bugetare 45.185 4.3.843 44.837 45.377
01 Bunuri si serv icii
ILCredite bugetare 4.012
01 Furnituri de birou
ILCredite bugetare 489
02 Materiale penun curăţenie
II.Credite bugetare 52
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
ILCredite bugetare 1.174
04 Apa, canal si salubritate
ILCredite bugetare 232
05 Carburanţi si lubrifianti
ILCredite bugetare 14
06 Piese de schimb
ILCredite bugetare 442
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internei
II.Credite bugetare 46
09 Materiale si prestări de serv icii cu caracter
funcţional
ILCredite bugetare 84
30 Alte bunuri si servicii pentru intre tinere si
funcţionare
ILCredite bugetare 1.479
Reparaţii curente_______________________
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B
IT.Credite bugetare 1.304
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
U.Credite bugetare 1.148
30 Alte obiecte de inventar
11.Credite bugetare 1.148
06 Deplasări, delăsări, transferări
U.Credite bugetare 487
01 Deplasări interne, detasari, transferări
U.Credite bugetare 337
02 Deplasări in sirainalalc
IT.Credite bugetare 150
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
H.Credite bugetare 50
13 Pregătire profesionala
U.Credite bugetare 2(K)l
14 Pr oiecţia muncii
IT.Credite bugetare 81
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprexentarea intereselor stalului,
potrivit dispoziţiilor legale
IT.Credite bugetare 10
30 Alte cheltuieli
U.Credite bugetare 32.943
01 Reclama si publicitate
U.Credite bugetare 87
02 Protocol si reprezentare
IT.Credite bugetare 41
03 Prime de asigurare non-viata
U.Credite bugetare 60
04 Chirii
IT.Credite bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
U.Credite bugetare 32.735
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
l.Credite de angajament 147.752 13.916 14.027 14.142
11.Credite bugetare 147.752 13.916 14.027 14.142
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
l.Credite de angajament 147.752 13.916 14.027 14.142
U.Credite bugetare 147.752 13.916 14.027 14.142
01 Active fixe
11.Credite bugetare 147.502
01 Construcţii
U.Credite bugetare 15
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
U.Credite bugetare 144.507
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
n.Credite bugetare 2.530
30 Alte active fixe
U.Credite bugetare 450
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
U.Credite bugetare 100
01 Administraţia centrala
U.Credite bugetare 10.434
04 Siguranţa naţionala
U.Credite bugetare
Autori tati j ude catorcs ti______________________
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Program 281E s ştim ari 2819 s stimari 2828 s stimari 2821
Denumire indicator
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
11.Credite bugetare 1.506
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
siguranţei naţionale
11.Credite bugetare 1X9.754
6510 INVAT AMANT
1.Credite de angajament 2.431.526 2.232.375 2232.246 2.232.224
11.Credite bugetare 2.431.526 2.232.375 2.232.246 2.232.224
01 CHELTUIELI CURENTE
I .Credite de angajament 2.031.672 1.925.703 1.925.574 1.925.552
ILCredite bugetare 2.031.672 1.925.703 1.925.574 1.925.552
10 TITLUL TCHELTUIELI DF. PERSONAL
1.Credite de angajament 1.056.661 966.661 966.661 966.661
ILCredite bugetare 1.056.661 966.661 966.661 966.661
01 Cheltuieli salariale in bani
ILCredite bugetare 1.056.656
01 Salarii de baza
11.Credite bugetare 1.056.639
11 Fond aferent plaţii cu ora
ILCredite bugetare X
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din alara
unitarii
ILCredite bugetare 4
30 Alte drepturi salariale in bani
ILCredite bugetare 5
03 Contribuţii
ILCredite bugetare 5
01 Contribuţii de asiguraţi sociale de stat
ILCredite bugetare 3
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
ILCredite bugetare 1
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
ILCredite bugetare 1
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 453.557 474.406 474.277 474.255
ILCredite bugetare 453.557 474.406 474.277 474.255
01 Bunuri si servicii
ILCredite bugetare 453.454
01 Furnituri de birou
ILCredite bugetare 453.380
02 Materiale pentru curăţenie
ILCredite bugetare 2
06 Piese de schimb
ILCredite bugetare 11
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
11.Credite bugetare 45
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
ILCredite bugetare 16
02 Reparaţii curente
ILCredite bugetare 20
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
ILCredite bugetare 56
30 Alte obiecte de inventar
ILCredite bugetare 56
.•Vite cheltuieli
11.Credite bugetare 27
30
C a- Sub- P a - G r ii- A r- AU- P ro g ra m 2018 E s tim ă r i 2019 E s tim ă ri 2 020 E s tim ă r i 2021
D e n u m ire in d ic a to r
P i- c a p i- ra - pa/ ti- ne-
to i to i g r a f T itlu col at

II.Credite bugetare 27
30 TITLUL ITT DOBÂNZI
I.Credite de angajament 403 403 403 403
II.Credite bugetare 403 403 403 403
03 .•Vite dobânzi
Il.Crcdite bugetare 403
05 Dobânzi la operaţiunile de leasing
II.Credite bugetare 403
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 8.200 8.200 8.200 8.200
11.Credite bugetare 8.200 8.200 8.200 8.200
01 A. Transferuri interne
II.Credite bugetare 8.200
08 Programe PHARB si alte programe eu finanţare
nerambursabila
Il.Credite bugetare 8.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FF.N) POST ADERARE
I.Credite de angajament 100.079 88.606 88.606 88.606
Il.Crcdite bugetare 100.079 88.606 88.606 88.606
01 Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala (FEDR)
Il.Credite bugetare 100.079
01 Finanţarea naţionala
11.Credite bugetare 100.079
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 14.157 12.484 12.484 12.484
Il.Credite bugetare 14.157 12.484 12.484 12.484
02 Ajutoare sociale
Il.Credite bugetare 14.157
01 Ajutoare sociale in numerar
Il.Credite bugetare 14.157
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 376.195 358.595 358.595 358.595
Il.Credite bugetare 376.195 358.595 358.595 358.595
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Il.Credite bugetare 376.195
01 Finanţarea naţionala
Il.Credite bugetare 376.195
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
1.Credite de angajament 22.420 16.348 16.348 16.348
Il.Credite bugetare 22.420 16.348 16.348 16.348
01 Burse
Il.Credite bugetare 22.420
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
1.Credite de angajament 393.104 299.922 299.922 299.922
Il.Credite bugetare 393.104 299.922 299.922 299.922
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 393.094 299.917 299.917 299.917
Il.Credite bugetare 393.094 299.917 299.917 299.917
01 Active fixe
Il.Credite bugetare 384.594
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AII- Denumire indicator Projţram 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
01 Construcţii
IT.Credite bugetare 272.594
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
IICredite bugetare 75.000
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
11.Credite bugetare 30.000
30 Alte active fixe
IICredite bugetare 7.000
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
11.Credite bugetare 8.500
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 10 5 5 5
IICredite bugetare 10 5 5 5
01 Active financiare 1
IT.Credite bugetare 10
01 Participare la capitalul social al societăţilor
comerciale
IICredite bugetare 10
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 6.750 6.750 6.750 6.750
IT.Credite bugetare 6.750 6.750 6.750 6.750
81 TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE
I.Credite de angajament 6.750 6.750 6.750 6.750
1I.Credite bugetare 6.750 6.750 6.750 6.750
02 Rambursaţi de credite interne
II.Credite bugetare 6.750
01 Rambursări de credite interne garantate
11Credite bugetare 6.750
01 Administraţie centrala
II.Credite bugetare 5.000
02 Servicii publice descentralizate
11Credite bugetare 2.000
04 Invaiamam secundar
II.Credite bugetare 460
01 Invatamant secundar inferior
11 Credite bugetare 10
02 Invatamant secundar superior
IT.Credite bugetare 450
05 Invatamant postliceal
11 Credite bugetare 50
06 Invatamant superior
IT.Credite bugetare 2.363.935
01 Invatamant universitar
IICredite bugetare 2.343.935
02 Invatamant postuniversitar
1I.Credite bugetare 20.000
07 Invatamant nedefinibil prin nivel
IICredite bugetare 2.200
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
1I.Credite bugetare 2.200
Servicii auxiliare pentru educaţie
IICredite bugetare 30.050
02 Casa Corpului Didactic
11Credite bugetare 5.000
Internate si cantine pentru elevi
II.Credite bugetare 50
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B _______1 2 3 4
04 Cămine si cantine pentru studenţi
Il.Credite bugetare 5.000
30 Alte servicii auxiliare
Il.Credite bugetare 20.000
25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Il.Credite bugetare 25.000
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
Il.Credite bugetare 2.831
6610 SANAT A TE
I.Credite de angajament 2.342.749 1.457.600 1.491.784 1.604.575
Il.Credite bugetare 1.676.600 1.708.000 1.739.600 1.791.100
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.762.824 1.437.500 1.471.684 1.586.000
Il.Credite bugetare 1.633.600 1.522.500 1.534.500 1.586.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 16.000 16.050 16.050 16.050
Il.Credite bugetare 16.000 16.050 16.050 16.050
Cheltuieli salariale in bani
Il.Credite bugetare 15.495
01 Salarii de baza
Il.Credite bugetare 14.885
05 Sporuri pentru condiţii de munca
Il.Credite bugetare 600
30 Alte drepturi salariale in bani
Il.Credite bugetare 10
03 Contribuţii
Il.Credite bugetare 505
01 Contribuţii de asiguraţi sociale de stat
11.Credite b ugetare 100
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
Il.Credite bugetare 3
03 Contribuţii de asiguraţi sociale de sanatate
Il.Credite bugetare 35
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
Il.Credite bugetare 2
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
11.Credite b ugetare 15
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
Il.Credite bugetare 350
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.087.984 1.045.204 1.045.204 1.045.204
Il.Credite bugetare 1.087.984 1.045.204 1.045.204 1.045.204
Bunuri si servicii
11.Credite b ugetare 14.244
01 Furnituri de birou
Il.Credite bugetare 1.217
02 Materiale pentru curăţenie
Il.Credite bugetare 217
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
Il.Credite bugetare 1.749
04 Apa, canal si salubritate
Il.Credite bugetare 389
05 Carburanţi si lubrifianti
Il.Credite bugetare 655
06 Piese de schimb
Il.Credite bugetare 268
Ca- b u f- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 281E s stima ri 2819 s ştim ari 2828 s stima ri 2821
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
11.Crcdi ic bugeia re 717
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
11.Credite bugetare 4.032
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
11.Credite bugetare 5.000
02 Reparaţii curente
11.Credite bugetare 991
03 Hrana
II.Credite bugetare 4
02 Hrana pentru animale
II.Credite bugetare 41
04 Medicamente si materiale sanitare
II.Credite bugetare 119.180
01 Medicamente
11. Crcdi te bugeia ie 53.449
02 Materiale sanitare
11.Credite bugetare 12.459
03 Reactivi
11.Credite bugetare 52.451
04 Dez infectanţi
11.Credite bugetare 821
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II.Credite bugetare 1.171
01 Uniforme si echipament
11.Credite bugetare 42
03 Lenjerie si accesorii de pal
II.Credite bugetare 6
30 Alte obiecte de inventar
II.Credite bugetare 1.123
06 Deplasări, detasari, transferări
II.Credite bugetare 1.163
01 Deplasări interne, detasari, transferări
11. Crcdi te bugeia re 1.163
09 Materiale de laborator
II.Credite bugetare 1.586
11 ('arii, publicaţii si materiale documentare
11.Credite bugetare 81
12 Consultanta si expertiza
11.Credite bugetare 38
13 Pregătire profesionala
II.Credite bugetare 606
14 Protecţia muncii
11.Credite bugetare 93
30 Alte cheltuieli
II.Credite bugetare 99.926
04 Citirii
11.Crcdi te bugetare 82
09 Executarea silita a creanţelor bugetare
II.Credite bugetare 49
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
11. Crcdi te bugeia re 99.795
34 Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatadi pentru acţiuni de sanatate din cadrul
unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei
publice locale
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Program 281E s stimari 2819 sstimari2828 $ stima ri 2821
Denumire indicator
si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
II.Credite bugetare 674.695
35 Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele naţionale de sanatate
derulate de unităţile sanitare din reţeaua
administraţie publice locale
n.Credite bugetare 174.206
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 658.840 376.246 410.430 524.746
n.Credite bugetare 529.616 461.246 473246 524.746
Oi Transferuri curente
n.Credite bugetare 448.616
03 Acţiuni de sanatate
n.Credite bugetare 112.000
25 Programe pentru sanatate
N.Credite bugetare 251.218
35 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sa natatii Publice către fondul de asigurări sociale
de sanatate
N.Credite bugetare 85.398
02 Transferuri de capital
ILCredite bugetare 81.000
08 Aparatura medicala si echipamente de
comunicaţii in urgenta
N.Credite bugetare 5.000
11 Transferuri pentru reparaţii capitale la spirale
n.Credite bugetare 5.000
12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la
spitale
n.Credite bugetare 47.000
25 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii ealre bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicaţii in urgenta in sanatate
n.Credite bugetare 4.000
26 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii către bugetele locale pentru finanţarea
reparaţiilor capitale in sanatate
N.Credite bugetare 4.000
27 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii către bugetele locale pentru finanţarea
altor investiţii in sanatate
N.Credite bugetare 16.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 579.925 20.100 20.100 18.575
n.Credite bugetare 43.000 185.500 205.1 (X) 205.100
TU LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 579.925 20.100 20.100 18.575
n.Credite bugetare 43.000 185.500 205.100 205.100
Active fixe
N.Credite bugetare 25.200
01 Construcţii
n.Credite bugetare 15.600
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
n.Credite bugetare 8.200
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
N.Credite bugetare
Alte active fixe
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
ILCredite bugetare 1.000
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
II.Credite bugetare 17.800
02 Servicii publice descentralizate
l i Credite bugetare 36.000
09 Hematologie si securitate iransfuzionala
IT.Credite bugetare 77.000
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
ILCredite bugetare 1.563.600
50 Alic instituţii si acţiuni sanitare
IT.Credite bugetare 1.563.600
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I.Credite de angajament 301.120 196.634 204.132 211.762
ILCredite bugetare 301.120 196.6.34 204.132 211.762
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 297.679 193.143 200.591 208.171
ILCredite bugetare 297.679 193.143 200.591 208.171
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 892 907 905 91.3
II.Credite bugetare 892 907 905 913
01 Cheltuieli salariale in bani
ILCredite bugetare 761
01 Salarii de baza
ILCredite bugetare 80
11 Fond aferent plaţii cu ora
ILCredite bugetare 5
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitatii
ILCredite bugetare 172
13 Indemnizaţii de delegare
ILCredite bugetare 147
30 Alte drepturi salariale in bani
IT.Credite bugetare 357
03 Contribuţii
ILCredite bugetare 131
01 Contribuţii de asiguraţi socri le de stat
1I.Credite bugetare 59
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
ILCredite bugetare 8
03 Contribuţii de asiguraţi socri le de sanatate
ILCredite bugetare 30
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
II.Credite bugetare 5
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
ILCredite bugetare 4
07 Contribuţia asiguraioric pentru munca
ILCredite bugetare 25
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 179.262 98.536 97.986 97.098
ILCredite bugetare 179.262 98.536 97.986 97.098
Bunuri si servicii
II.Credite bugetare 172.871
01 Furnituri de birou
ILCredite bugetare 125.727
Materiale pentru curăţenie
II.Credite bugetare 285
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P»- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi «ral Titlu col at

A B 1 2 3 4
03 încălzit, iluminat si foita motrica
11.Credite bugetare 495
04 Apa, canal si salubritate
11.Credite bugetare 184
05 Carburanţi si lubrifianti
H.Credite bugetare 93
06 Piese de schimb
D.Credite bugetare 130
OS Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
H.Credite bugetare 42
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
H.Credite bugetare 45.501
30 .•Vite bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
11.Credite bugetare 414
02 Reparaţii curente
11.Credite bugetare 1.887
03 Ilrana
11.Credite bugetare 45
01 Ilrana pentru oameni
H.Credite bugetare 45
04 M edi cam en le si maiori ale s an i tare
D.Credite bugetare 2
04 Dezinfectând
D.Credite bugetare 2
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II .Credite bugetare 1.843
01 Uniforme si echipament
D.Credite bugetare 12
03 Lenjerie si accesorii dc pai
D.Credite bugetare 10
30 Alte obiecte de inventar
D.Credite bugetare 1.821
06 Deplasări, detasari. transferări
D.Credite bugetare 930
01 Deplasaţi interne, detasari transferări
11.Credite bugetare 430
02 Deplasaţi in străinătate
11.Credite bugetare 500
11 Câni, publicaţii si materiale documentare
D.Credite bugetare 177
12 Consultanta si expertiza
D.Credite bugetare 20
13 Pregătire profesionala
D.Credite bugetare 160
14 Protecţia muncii
II .Credite bugetare 46
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor stalului,
potrivit dispoziţiilor legale
D.Credite bugetare 50
30 Alte cheltuieli
D.Credite bugetare 1.231
01 Reclama si publicitate
D.Credite bugetare 203
02 Protocol si reprezentare
Ca- Sub- Pa- Cru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
P>- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
11.Credite bugetare 192
03 Prime de a sigurare non-viata
11.Credite bugetare 70
04 Chirii
11.Credite bugetare 105
07 Fondul Presedintelui/F'ondul conducătorului
instituţiei publice
11.Credite bugetare 20
09 lixecutarea silita a creanţelor bugetare
H.Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
H. Credite bugetare 636
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATT
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 57.500 30.000 32.000 35.000
H.Credite bugetare 57.500 30.000 32.000 35.000
01 TransIeruri curente
H.Credite bugetare 57.500
01 Transferuri către instituţii publice
H. Credite bugetare 57.500
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 31.325 35.000 40.000 44.460
H.Credite bugetare 31.325 35.000 40.000 44.460
01 A. Transferuri interne
H.Credite bugetare 31.325
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
H. Credite bugetare 31.325
59 TITLUL XI .ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 28.700 28.700 29.700 30.700
H.Credite bugetare 28.700 28.700 29.700 30.700
20 Sume destinate finanţării programelor sportive
realizate de stmcturile sportive de drept privat
H.Credite bugetare 28.000
22 Acţiuni cu caracter ştiinţific si social cultural
H.Credite bugetare 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament .3.441 3.491 3.541 3.591
H. Credite bugetare 3.441 3.491 3.541 3.591
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 3.441 3.491 .3.541 3.591
H.Credite bugetare 3.441 3.491 3.541 3.591
01 Active fixe
H.Credite bugetare 3.441
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
H.Credite bugetare 790
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
H.Credite bugetare 1.876
30 Alte active fixe
H.Credite bugetare 775
01 Administraţie centrala
H.Credite bugetare 455
02 Servicii publice descentralizate
H.Credite bugetare 72.327
Servicii culturale
H.Credite bugetare 6.335
Case de cultura
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- AU- Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
Denumire indicator
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
U.Credite bugetare 5.144
11 Kdiluri
11.Credite bugetare 1.191
05 Servicii recreative si sportive
U.Credite bugetare 165.503
01 Sport
U.Credite bugetare 165.503
50 Alte servicii in domeniile culturii, rccrcerii si
religiei
U.Credite bugetare 56.500
6810 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 418 422 426 432
U.Credite bugetare 418 422 426 432
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 413 417 421 427
n.Credite bugetare 413 417 421 427
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 106 108 110 113
U.Credite bugetare 106 108 110 113
01 Cheltuieli salariale in bani
n.Credite bugetare 95
01 Salarii de baza
U.Credite bugetare 88
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
unitarii
U.Credite bugetare 1
13 Indemnizaţii de delegare
U.Credite bugetare 1
30 Alte drepturi salariale in bani
U.Credite bugetare 5
02 Cheltuieli salariale in natura
n.Credite bugetare 2
06 Vouchere de vacanta
U.Credite bugetare 2
03 Contribuţii
U.Credite bugetare 9
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
n.Credite bugetare 2
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
U.Credite bugetare 1
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
U.Credite bugetare 1
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
n.Credite bugetare l
06 Contribuţii pentm concedii si indemnizaţii
U.Credite bugetare 1
07 Contribuţia asiguraloric pentru munca
n.Credite bugetare 3
TITLUL n BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 107 109 111 114
U.Credite bugetare 107 109 111 114
Bunuri si servicii
U.Credite bugetare 85
01 Furnituri de birou
U.Credite bugetare 3
Materiale pentm curăţenie
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 281E s ştim ari 2819 s stima ri 2828 s stimari 2821
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
11.Credite bugetare
03 Încălzit, iluminat si forţa motrica
11.Credite bugetare
04 Apa, canal si salubritate
II.Credite bugetare
05 Carburanţi si lubrilianţi
II.Credite bugetare
06 Piese de schimb
ll.Credite bugetare
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
11.Credite bugetare
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcţional
ll.Credite bugetare 56
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
ll.Credite bugetare 8
02 Reparaţii curente
ll.Credite bugetare 2
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
ll.Credite bugetare 5
30 Alte obiecte de inventar
ll.Credite bugetare 5
06 Deplasaţi, detasari, transferaţi
ll.Credite bugetare 4
01 Deplasări interne, detasari, transferări
ll.Credite bugetare 4
11 Carii, publicaţii si materiale documentare
ll.Credite bugetare I
14 Proiecţia muncii
ll.Credite bugetare
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale
11.Credite bugetare
30 .Alte cheltuieli
ll.Credite bugetare
01 Reclama si publicitate
ll.Credite bugetare
03 Prime de asigurare non-viata
II.Credite bugetare
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
ll.Credite bugetare
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 200 200 200 200
II. Credite bugetare 200 200 200 200
02 Ajutoare sociale
ll.Credite bugetare 200
01 Ajutoare sociale in numerar
ll.Credite bugetare 200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I .Credite de angajament 5
ll.Credite bugetare 5
TITLUL XDI ACTIVE NEFINANCIARE
1.Credite de angajament 5
ll.Credite bugetare 5
Active fixe
Ca- buf- Pa- Gro- Ar- Ali­ Denumire indicator Program 201E s ştim ari 2019 s stimari 2020 s stimari 2021
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne­
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
11.Credite bugetare 5
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
ll.Credite bugetare 5
02 Servicii publice descentralizate
ll.Credite bugetare 218
08 Ajutoare la trecere in rezerva, retragere sau
pensionare
ll.Credite bugetare 200
7010 LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
I .Credite de angajament 67.21.3 67.213 67.213 67.213
ll.Credite bugetare 67.213 67.213 67.213 67.21.3
01 CHELTUIELI CURENTE
I .Credite de angajament 59.213 60.413 60.413 60.413
ll.Credite bugetare 59.213 60.413 60.413 60.413
10 TITLUL 1CHELTUIELI DF. PERSONAL
1.Credite de angajament 1.200 1.200 1.250 1.250
ll.Credite bugetare 1.200 1.200 1.250 1.250
01 Cheltuieli salarialc in bani
ll.Credite bugetare 839
01 Salarii de baza
ll.Credite bugetare 39
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
uni talii
11.Cnxliie bugetare 500
13 Indemnizaţii de delegare
ll.Credite bugetare 300
03 Contribuţii
ll.Credite bugetare 361
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
ll.Credite bugetare 1
02 Conţii butii de asiguraţi de şomaj
ll.Credite bugetare 1
03 Contribuţii de asigurări soc Laie de sanatate
ll.Credite bugetare 1
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
ll.Credite bugetare 8
07 Contribuţia asiguraiorie pentru munca
ll.Credite bugetare 350
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 3.013 4.213 4.163 4.163
ll.Credite bugetare .3.01.3 4.213 4.163 4.163
01 Bunuri si servicii
ll.Credite bugetare 1.360
01 Furnituri de birou
ll.Credite bugetare 210
02 Materiale pentru curăţenie
ll.Credite bugetare 10
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
ll.Credite bugetare 264
04 Apa, canal si salubritate
ll.Credite bugetare 141
05 Carburanţi si lubrilianli
ll.Credite bugetare 30
06 Piese de schimb
ll.Credite bugetare 41
08
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 281E s stimari 2819 s stimari 2828 s stimari 2821
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
11.Credite bugetare 28
09 Materiale si prestări de servicii eu caracter
funcţional
11.Credite bugetare 286
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
ILCredite bugetare 350
02 Reparaţii curente
ILCredite bugetare 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
ILCredite bugetare 70
30 Alte obiecte de inventar
ILCredite bugetare 70
06 Deplasaţi, detasari, transferări
ILCredite bugetare 250
01 Deplasaţi interne, detasari, transferări
ILCredite bugetare 50
02 Deplasări in străinătate
ILCredite bugetare 200
11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
ILCredite bugetare 100
13 Pregătire profesionala
ILCredite bugetare 100
30 Alte cheltuieli
ILCredite bugetare 1.083
02 Protocol si reprezentare
ILCredite bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
ILCredite bugetare 1.073
55 TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI
1.Credite de angajament 55.000 55.000 55.000 55.000
ILCredite bugetare 55.000 55.000 55.000 55.000
01 A. Transferuri interne
ILCredite bugetare 55.000
18 Alte transferuri curente interne
ILCredite bugetare 55.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 8.000 6.800 6.800 6.800
ILCredite bugetare 8.000 6.800 6.800 6.800
71 TITLUL XUl ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 8.000 6.800 6.800 6.800
ILCredite bugetare 8.000 6.800 6.800 6.800
01 Active fixe
ILCredite bugetare 8.000
01 Construcţii
ILCredite bugetare 1.200
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
ILCredite bugetare 300
30 Alte active fixe
ILCredite bugetare 6.500
04 Servicii si dezvoltare publica
11.Credite bugetare 65.11 3
50 Alte serv icii in domeniile locuinţelor, serviciilor
si dezvoltării comunale
ILCredite bugetare 2.100
7410 PROTECTLA MEDIULUI
Ca- buf - Pa- Gru- Ar- AU- Program 281E s stimari 2819 s stimari 2828 s stimari 2821
Denumire indicator
Si- ca Si- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

I.Credite de angajament 34.000 24.430 24.430 24.650


n.Credite bugetare 34.000 24.430 24.430 24.650
01 CHELTUIELI CURENTE
1.Credite de angajament 22.300 16.750 16.750 16.950
11.Credite bugetare 22.300 16.750 16.750 16.950
20 TITLUL n BUNURI SI SERVICII
LCredite de angajament 13.700 8.150 8.150 8.350
II.Credite bugetare 13.700 8.150 8.150 8.350
01 Bunuri si servieii
11.Credite bugetare 347
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
n.Credite bugetare 50
05 Carburanţi si lubrifianti
11.Credite bugetare 110
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
11.Credite bugetare 17
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
iu nctionare
n.Credite bugetare 170
02 Reparaţii curente
11.Credite bugetare 350
06 Deplasări, delăsări, transferări
n.Credite bugetare 43
01 Deplasaţi interne, detaşari, transferări
11.Credite bugetare 33
02 Deplasări in străinătate
11.Credite bugetare 10
16 Studii si cercetări
n.Credite bugetare 140
30 Alte cheltuieli
11.Credite bugetare 12.820
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
11.Credite bugetare 12.820
55 TITLUL VII .ALTE TRANSFERURI
LCredite de angajament 8.600 8.600 8.600 8.600
11.Credite bugetare 8.600 8.600 8.600 8.600
01 A. Transferuri interne
11.Credite bugetare 8.600
48 Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
n.Credite bugetare 8.600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
LCredite de angajament 11.700 7.680 7.680 7.700
11.Credite bugetare 11.700 7.680 7.680 7.700
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
LCredite de angajament 11.700 7.680 7.680 7.700
n.Credite bugetare 11.700 7.680 7.680 7.700
01 Active fixe
II.Credite bugetare 11.700
01 Construcţii
n.Credite bugetare 150
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
n.Credite bugetare 50
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
11.Credite bugetare 10.900
30 Alte active fixe
Ca- buf- Pa- Gru- Ar- AU- Program 281E s stima ri 2819 s ştim ari 2828 s stima ri 2821
Denumire indicator
si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B 1 2 3 4
Il.Credite bugetare 600
03 Reducerea si controlul poluării
Il.Credite bugetare 34.000
8010 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DF. MUNCA
T.Credite de angajament 130.660 117.567 120.343 121.169
Il.Credite bugetare 152.702 141.295 130.868 121.169
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 97.504 99.346 100.729 102.127
Il.Credite bugetare 97.504 99.346 100.729 102.127
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 460 460 460 460
Il.Credite bugetare 460 460 460 460
01 Cheltuieli salariale in bani
Il.Credite bugetare 294
01 Salarii de baza
Il.Credite bugetare 254
05 Sporuri pentru condiţii de munca
Il.Credite bugetare 4
13 Indemnizaţii de delegare
11.Credite b ugetare 20
30 Alte drepturi salariale in bani
Il.Credite bugetare 16
02 Cheltuieli salariale in natura
Il.Credite bugetare 91
02 Norme de hrana
Il.Credite bugetare 91
03 Contribuţii
Il.Credite bugetare 75
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
Il.Credite bugetare 34
02 Contribuţii de asiguraţi de şomaj
11.Credite b ugetare 3
03 Contribuţii de asigurări sociale de sanatate
Il.Credite bugetare 10
06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
Il.Credite bugetare 24
07 Contribuţia asiguratorie pentru munca
11.Credite b ugetare 4
20 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 97.044 98.886 100.269 101.667
Il.Credite bugetare 97.044 98.886 100.269 101.667
01 Bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 77.020
01 Furnituri de birou
Il.Credite bugetare 8
02 Materiale pentru curăţenie
Il.Credite bugetare 4
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
Il.Credite bugetare 15
04 Apa, canal si salubritate
Il.Credite bugetare 6
05 Carburanţi si lubrifîanti
11.Credite b ugetare 503
06 Piese de schimb
Il.Credite bugetare 307
07 T ransport
Ca- ful- Pa- Gru- Ar- AU- Denumire indicator Program 2BL?» s stimari 2BL9 s stimari 2E2E s stimari 2E21
bi- cabi- ra- ba/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
TLCredite bugetare 50.000
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
U.Credite bugetare 4
09 Materiale si prestări de servieii eu caracter
funcţional
IT.Credite bugetare 1.165
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
IT.Credite bugetare 25.008
02 Reparaţii curente
IT.Credite bugetare 8.030
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
IT.Credite bugetare 310
30 Alte obiecte de inventar
U.Credite bugetare 310
06 Deplasări, detasari, transferări
IT.Credite bugetare 300
01 Deplasări interne, delăsări, transferări
IT.Credite bugetare 200
02 Deplasări in străinătate
IT.Credite bugetare 100
12 Consultanta si expertiza
U.Credite bugetare 400
13 Pregătire profesionala
IT.Credite bugetare 108
14 Protecţia muncii
IT.Credite bugetare 2
30 Alte cheltuieli
U.Credite bugetare 10.874
03 Prime de asigurare non-viata
U.Credite bugetare 10.304
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
IT.Credite bugetare 570
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
T.Credite de angajament 33.156 18.221 19.614 19.042
IT.Credite bugetar e 55.198 41.949 30.139 19.042
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 33.156 18.221 19.614 19.042
U. Credite bugetare 55.198 41.949 30.1.39 19.042
01 Active fixe
IT.Credite bugetare 17.572
01 Construcţii
IT.Credite bugetare 3.956
02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
II. Credite bugetare 10.918
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
U.Credite bugetare 2.198
30 Alte active fixe
IT.Credite bugetare 500
02 Stocuri
IT.Credite bugetare 14.972
01 Rezerve de stat si de mobilizare
IT.Credite bugetare 14.972
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
U.Credite bugetare
Acţiuni generale economice si comerciale
C a- b u f- Pa- G ru - A r- AU- P ro g ra m 281E s s tim a r i 2 8 1 9 s ş tim a r i 2 8 2 8 s s tim a r i 2821
D e n u m ire in d ic a to r
S i- c a S i- ra - Sa/ ti- ne-
to i to i g r a f T itlu col at

A B 1 2 3 4
II.Credite bugetare 152.702
11 Rezerve de stat si demobilizare
Il.C'redite bugetare 151.913
30 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice
si comerciale
II.Credite bugetare 789
8110 COMBUSTIBILI SI ENERGIE
T.Credite de angajament 345.706 101.254 101.254
II.Credite bugetare 345.706 101.254 101.254
01 CHELTUIELI CURENTE
I.C'redite de angajament 345.706 101.254 101.254
II.Credite bugetare 345.706 101.254 101.254
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.300 2.300 2.300
ILCredite bugetare 2.300 2.300 2.300
12 Consultanta si expertiza
ILCredite bugetare 2.150
30 Alte cheltuieE
ILCredite bugetare 150
30 Alte cheltuieli eu bunuri si servicii
ILCredite bugetare 150
55 TITLUL VE ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 343.406 98.954 98.954
II.Credite bugetare 343.406 98.954 98.954
01 A. Transferuri interne
II.Credite bugetare 343.406
12 Investirii ale agenţilor economici cu capital de stat
ILCredite bugetare 343.406
50 .•Vite cheltuieE privind combustibili si energia
ILCredite bugetare 345.706
8210 INDUSTRIA
EXTRACTIVA .PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCŢII
I.Credite de angajament 77.236
ILCredite bugetare 77.236
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 77.236
11.Credite bugetare 77.236
40 TITLUL IV SUBVENŢII
I.Credite de angajament 77.236
ILCredite bugetare 77.236
16 Programe de conservare sau de inehidere a
minelor
ILCredite bugetare 77.236
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
ILCredite bugetare 77.236
8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
I.Credite de angajament 42.064 21.740 2 1.440 21.240
ILCredite bugetare 42.064 21.740 21.440 21.240
01 CHELTUIELI CURENTE
I.C'redite de angajament 30.364 10.040 9.740 9.540
ILCredite bugetare 30.364 10.040 9.740 9.540
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.C’redite de angajament 2.913
ILCredite bugetare 2.913
Cheltuieli salariale in bani
ILCredite bugetare 2.590
Ca- but- Pa- Gru- Ar- Aii- Program 281E s stimari2819 $ st imuri 2828 s stimari 2821
Denumire indicator
si- caSL ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
01 Salarii de baza
n.Credite bugetare 2.000
06 Alte sporuri
II.Credite bugetare 583
13 Indemnizaţii de delegate
n.Credite bugetare 71
03 Contribuţii
U.Credite bugetare 323
01 Contribuţii de asigurări soeiale de stal
IT.Credite bugetare 200
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
n.Credite bugetare 4
03 Contribuţii de asigurări soeiale de sanatate
n.Credite bugetare 36
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca si boli profesionale
n.Credite bugetare 2
06 Contribuţii pentni concedii si indemnizaţii
U.Credite bugetare 27
07 Contribuţia asiguratorie pentru numea
n.Credite bugetare 54
20 TITLUL U BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 84.3
n.Credite bugetare 843
Oi Bunuri si servicii
n.Credite bugetare 713
01 Furnituri de birou
n.Credite bugetare 54
02 Materiale pentru curăţenie
n.Credite bugetare 27
03 încălzit, iluminat si forţa motrica
n.Credite bugetare 360
04 Apa, canal si salubritate
n.Credite bugetare 10
05 Carburanţi si lubrifianti
U.Credite bugetare 14
06 Piese de schimb
n.Credite bugetare 30
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
U.Credite bugetare 84
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
funcţionare
n.Credite bugetare 134
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
n.Credite bugetare 40
30 Alte obiecte de inventar
n.Credite bugetare 40
06 Deplasări, detasari, transferări
n.Credite bugetare 41
01 Deplasări interne, delăsări, transferări
n.Credite bugetare 27
02 Deplasări in străinătate
n.Credite bugetare 14
14 Protecţia muncii
n.Credite bugetare 27
Alte cheltuieli
n.Credite bugetare______________________ 22
Ca- buf- Pa- Cru- Ar- AB- P rogram 28 IE s stim ari 2819 s stim ari 2828 s stim ari 2821
Den urnire indicator
Si- caSi- ra- Sa/ ti- ne-
toi toi graf Titlu col at

B
03 Prime de asigurare non-viata
Il.Credite bugetare 14
30 /Vile cheltuieli eu bunuri si servicii
Il.Credite bugetare 8
55 TITLUL V il A LTE TRANSFERURI
T.Credite de angajament 26.608 10.040 9.740 9.540
Il.Credite bugetare 26.608 10.040 9.740 9.540
01 A. Transferuri interne
Il.Credite bugetare 26.608
12 Investiţii ale agenţilor economiei eu capital de
stat
Il.Credite bugetare 800
48 Finanţarea proiectelor de e ere clarc-dcz voi tare si
inovare
Il.Credite bugetare 25.808
70 CHELTUIELI DF. CAPITAL
l.Credite de angajament 11.700 11.700 11.700 11.700
n.C rcdilc bugetare 11.700 11.700 11.700 11.700
71 TTTLIJL. XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.700 11.700 11.700 11.700
TT.Credite bugetare I 1.700 11.700 1 1.700 11.700
01 Active fixe
n.C rcdilc bugetare I 1.700
01 Construcţii
n.C rcdilc bugetare 11.700
03 Agricultura
II. Credite bugetare 3.756
30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Il.Credite bugetare 3.756
Sivilcultura
Il.Credite bugetare 38.308
Anexa nr.4
I Program 2018
II Estimări 2019
III Estimări 2020
W Estimări 2021
S U M E
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021

mii lei
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:

Finanţarea unităţilor
Drepturile
Susţinerea de învăţământ special
copiilorcu
centrelor şi a centrelor judeţene
Susţinerea cerinte
publice "Programul de resurse şi asistenţă Cămine pentru
Judeţul TOTAL sistemului de educaţionale
pentru pentru şcoli educaţională pentru persoane
protecţie a speciale care
persoane al României" cheltuielile prevăzute vârstnice
copilului frecventează
adulte cu la art. 104 al in.2 lit.b) -
învăţământul
handicap d) din Legea educaţiei
special
naţionale nr.1/2011

T O T A L I 2 .2 1 7 .3 0 0 7 5 0 .2 1 8 6 0 5 .4 8 9 2 7 8 .3 1 5 6 5 .6 3 2 7 0 .3 5 2 5 .0 2 8
II 2 .3 2 2 .3 1 2 7 5 0 .2 1 8 59 7 .7 8 2 3 8 8 .8 7 4 6 5 .6 3 2 7 1 .9 7 0 5 .0 2 8
III 2 .3 2 3 .6 4 3 7 5 0 .2 1 8 59 7 .7 8 2 3 8 8 .0 9 2 6 5 .6 3 2 7 3 .5 5 3 5 .0 2 8
IV 2 .3 2 6 .5 3 6 7 5 0 .2 1 8 59 7 .7 8 2 3 8 9 .0 2 1 6 5 .6 3 2 7 5 .0 2 4 5 .0 2 8

1 ALBA I 61.119 16.258 18.660 4.979 1.397 891 0


II 63.144 16.258 18.660 6.958 1.397 911 0
III 63.176 16.258 18.660 6.944 1.397 930 0
IV 63.237 16.258 18.660 6.959 1.397 951 0

2 ARAD I 44,972 16.429 7.682 6.245 2.038 2.049 0


II 47.512 16.429 7.682 8.726 2.038 2.096 0
III 47.553 16.429 7.682 8.709 2.038 2.142 0
IV 47.626 16.429 7.682 8.729 2.038 2.185 0

3 ARGEŞ I 64.373 21.999 17.083 9.286 1.382 1.272 71


II 68.101 21.999 17.083 12.975 1.382 1.301 71
III 68.113 21.999 17.083 12.949 1.382 1.330 71
IV 68.179 21.999 17.083 12.980 1.382 1.356 71

4 BACĂU I 78.209 25.356 29.093 9.875 1.498 1.288 162


II 82.169 25.356 29.093 13.798 1.498 1.318 162
III 82.176 25.356 29.093 13.770 1.498 1.347 162
IV 82.242 25.356 29.093 13.803 1.498 1.374 162

5 BIHOR I 75.800 18.683 19.763 9.154 3.788 3.929 0


II 79.532 18.683 19.763 12.790 3.788 4.019 0
III 79.602 18.683 19.763 12.765 3.788 4.108 0
IV 79.720 18.683 19.763 12.795 3.788 4.190 0

6 BISTRIŢA-NÂSĂUD I 40.853 13.646 9.186 5.013 2.806 2.979 119


II 42.916 13.646 9.186 7.004 2.806 3.048 119
III 42.971 13.646 9.186 6.990 2.806 3.115 119
IV 43.052 13.646 9.186 7.007 2.806 3.177 119

7 BOTOŞANI I 46.785 16.103 12.911 7.042 460 977 0


II 49.671 16.103 12.911 9.839 460 999 0
III 49.739 16.103 12.911 9.820 460 1.021 0
IV 49.843 16.103 12.911 9.843 460 1.042 0

8 BRAŞOV I 49.427 19.219 6.460 8.613 2.092 1.909 71


II 52.901 19.219 6.460 12.034 2.092 1.953 71
III 52.928 19.219 6.460 12.010 2.092 1.996 71
IV 53.004 19.219 6.460 12.039 2.092 2.036 71

9 BRĂILA I 29.248 12.389 5.582 4.513 565 914 0


II 31.067 12.389 5.582 6.306 565 935 0
III 31.080 12.389 5.582 6.293 565 956 0
IV 31.118 12.389 5.582 6.308 565 975 0

10 BUZĂU I 49.774 25.878 7.154 6.758 1.705 1.622 266


II 52.500 25.878 7.154 9.443 1.705 1.659 266
III 52.521 25.878 7.154 9.424 1.705 1.696 266
IV 52.580 25.878 7.154 9.446 1.705 1.730 266

11 CARAŞ-SEVERIN I 41.453 14.533 5.540 4.021 1.645 1.646 813


II 43.097 14.533 5.540 5.618 1.645 1.684 813
III 43.132 14.533 5.540 5.607 1.645 1.721 813
IV 43.187 14.533 5.540 5.620 1.645 1.755 813

12 CĂLĂRAŞI I 33.562 15.117 8.839 4.855 1.321 176 0


II 35.500 15.117 8.839 6.784 1.321 180 0
III 35.494 15.117 8.839 6.770 1.321 184 0
IV 35.519 15.117 8.839 6.786 1.321 188 0

13 CLUJ I 66.189 15.346 12.405 8.967 5.046 4.776 240


II 69.870 15.346 12.405 12.529 5.046 4.886 240
III 69.961 15.346 12.405 12.504 5.046 4.993 240
IV 70.099 15.346 12.405 12.534 5.046 5.093 240
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:

Finanţarea unităţilor
Drepturile
Susţinerea de învăţământ special
copiilor cu
centrelor şi a centrelor judeţene
Susţinerea cerinţe
Nr. publice " Programul de resurse şi asistenţă Cămine pentru
Jude(ul TOTAL sistemului de educaţionale
crt. pentru pentru şcoli educaţională pentru persoane
protecţie a speciale care
persoane al României’ cheltuielile prevăzute vârstnice
copilului frecventează
adulte cu la art.104 alin,2 lit.b) -
învăţământul
handicap d) din Legea educaţiei
special
naţionale nr.1/2011

14 CONSTANŢA I 67.111 25.445 19.967 11.194 1.671 1.344 0


II 71.604 25.445 19.967 15.641 1.671 1.375 0
III 71.618 25.445 19.967 15.609 1.671 1.405 0
IV 71.698 25.445 19.967 15.647 1.671 1.433 0

15 COVASNA I 25.024 13.523 1.231 3.554 729 504 262


II 26.450 13.523 1.231 4.966 729 516 262
III 26.454 13.523 1.231 4.956 729 527 262
IV 26.479 13.523 1.231 4.968 729 537 262

16 DÂMBOVIŢA I 45.598 15.625 10.721 7.380 526 844 0


II 48.575 15.625 10.721 10.312 526 863 0
III 48.599 15.625 10.721 10.291 526 882 0
IV 48.667 15.625 10.721 10.316 526 900 0

17 DOLJ I 63.722 19.719 19.979 8.764 1.486 2.559 0


II 67.271 19.719 19.979 12.245 1.486 2.618 0
III 67.313 19.719 19.979 12.221 1.486 2.675 0
IV 67.404 19.719 19.979 12.250 1.486 2.729 0

18 GALAŢI I 46.509 16.970 5.568 7.989 2.016 2.609 0


II 49.750 16.970 5.568 11.163 2.016 2.669 0
III 49.792 16.970 5.568 11.140 2.016 2.728 0
IV 49.879 16.970 5.568 11.167 2.016 2.782 0

19 GIURGIU I 21.489 7.981 4.811 4.230 171 289 685


II 23.181 7.981 4.811 5.910 171 296 685
III 23.181 7.981 4.811 5.898 171 302 685
IV 23.206 7.981 4.811 5.913 171 308 685

20 GORJ I 39.074 13.286 11.626 5.028 293 855 0


II 41.094 13.286 11.626 7.025 293 875 0
III 41.101 13.286 11.626 7.011 293 894 0
IV 41.138 13.286 11.626 7.028 293 912 0

21 HARGHITA I 39.746 19.687 5.930 5.401 27 682 0


II 41.913 19.687 5.930 7.547 27 698 0
III 41.918 19.687 5.930 7.531 27 713 0
IV 41.955 19.687 5.930 7.549 27 727 0

22 HUNEDOARA I 40.181 9.860 13.841 5.452 1.700 1.289 40


II 42.383 9.860 13.841 7.618 1.700 1.319 40
III 42.403 9.860 13.841 7.602 1.700 1.348 40
IV 42.454 9.860 13.841 7.621 1.700 1.375 40

23 IALOMIŢA j 25.735 9.671 6.719 4.087 194 713 304


II 27.379 9.671 6.719 5.711 194 729 304
III 27.387 9.671 6.719 5.699 194 745 304
IV 27.420 9.671 6.719 5.713 194 760 304

24 IAŞI I 114.908 55.431 21.696 13.489 3.836 3.190 119


II 120.348 55.431 21.696 18.847 3.836 3.263 119
III 120.391 55.431 21.696 18.810 3.836 3.335 119
IV 120.510 55.431 21.696 18.855 3.836 3.402 119

25 ILFOV I 31.151 6.294 11.413 5.821 1.775 667 119


II 33.480 6.294 11.413 8.133 1.775 682 119
III 33.482 6.294 11.413 8.117 1.775 697 119
IV 33.518 6.294 11.413 8.136 1.775 711 119

26 MARAMUREŞ I 57.368 13.847 13.957 7.183 2.388 2.698 0


II 52.583 13.847 6.250 10.036 2.388 2.760 0
III 52.630 13.847 6.250 10.016 2.388 2.821 0
IV 52.716 13.847 6.250 10.040 2.388 2.877 0

27 MEHEDINŢI I 32.597 14.263 5.748 4.108 691 1.044 214


II 34.259 14.263 5.748 5.740 691 1.068 214
III 34.277 14.263 5.748 5.728 691 1.092 214
IV 34.317 14.263 5.748 5.742 691 1.113 214

28 MUREŞ j 82.478 17.214 35.365 8.953 2.036 1.233 238


II 86.070 17.214 35.365 12.510 2.036 1.261 238
III 86.078 17.214 35.365 12.484 2.036 1.289 238
IV 86.140 17.214 35.365 12.514 2.036 1.315 238

29 NEAMŢ I 78.239 23.714 21.865 7.496 634 2.735 0


II 81.282 23.714 21.865 10.474 634 2.798 0
III 81.323 23.714 21.865 10.453 634 2.859 0
IV 81.408 23.714 21.865 10.478 634 2.917 0
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:

Finanţarea unităţilor
Drepturile
Susţinerea de învăţământ special
copiilor cu
centrelor şi a centrelor judeţene
Susţinerea cerinţe
Nr. publice " Programul de resurse şi asistenţă Cămine pentru
Jude(ul TOTAL sistemului de educaţionale
crt. pentru pentru şcoli educaţională pentru persoane
protecţie a speciale care
persoane al României’ cheltuielile prevăzute vârstnice
copilului frecventează