Sunteți pe pagina 1din 4

Conducerea societăţii

Societatea este condusă de Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA). Atribuţiile AGA sunt
următoarele:
- aprobă structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi precum şi normativul de
constituire a compartimentelor funcţionale;
- examinează, aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi stabilind repartizarea
beneficiului net;
- numeşte administratori, le stabileşte salariul, îi descarca de activitate sau îi revoca din
funcţie;
- aprobă şi modifică programul de activitate şi bugetul societăţii, hotărăşte la angajarea
împrumuturilor bancare şi la constituirea de garanţii;
- hotărăşte cu privire la comasarea, dizolvarea sau lichidarea societăţii;
- hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, agenţii şi filiale;
- hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, fără a putea reduce capitalul
social la mai puţin de minimul legal, la modificarea numărului părţilor sociale sau a valorii
lor nominale, precum şi la cesiunea de părţi sociale şi asocierea cu o alta persoană;
- aprobă executarea de reparaţii capitale şi investiţii noi;
- hotărăşte la încadrarea şi stabilirea salariului pe bază de negociere a personalului de execuţie
sau a încetării raportului de muncă cu acesta, precum şi cu privire la acţionarea în justiţie a
personalului sau a altor persoane care au produs pagube societăţii;
- alte probleme privind societatea.
Conducerea operativă este asigurată de directorul general, având în subordine directorul tehnic
şi contabilul şef.
Directorul general îndeplineşte atribuţiile de administrare a societăţii şi reprezintă societatea în
relaţiile cu terţii asigurând bunul mers prin angajarea şi concedierea personalului, a stabilirii
răspunderii acestuia, aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, cumpararea şi vânzarea de bunuri,
încheierea de contracte sau rezilierea lor şi rezolva orice alte probleme referitoare la gestiunea
societăţii.
Activitatea principala a societăţii este condusă de directorul general iar activitatea financiar
contabilă este coordonată de directorul economic care are în subordine contabilul şef şi compartimentul
financiar-contabil.

Personalul societăţii

1
Este angajat având în vedere schema de organizare, în baza hotărârii AGA, prin încheierea de
contracte de muncă, prin negocierea salariului şi cu respectarea minimului de salarizare prevazut de
lege, contractele individuale de muncă înregistrându-se la ITM Alba Iulia. Drepturile şi obligaţiile
personalului societăţii sunt stabilite prin Regulamentul intern în conformitate cu prevederile legislaţiei
în vigoare.
Structura personalului este următoarea:
- 1 director general: Lupu Maria
- 1 director tehnic: Tica Maria
- 1 director economic: Lupu Mariana
- 1 contabil şef: Tica Claudia
- 3 persoane serviciu financiar-contabil
- 1 economist: Marius Călin
- 1 contabil cu studii medii: Pop Carmen
- 1 revizor de gestiune: Rusu Carmen
- 2 gestionari
- magazia de materii prime: Popa Maria
- magazia de produse finite: Lungu Ana
- 2 ingineri electronişti şi 7 electronişti cu studii medii
- 1 secretară : Pap Camelia
- 1 şofer: Pop Paul
Compartimentul financiar contabil
În cadrul compartimentului financiar contabil se întocmeşte bilanţul şi contul de profit şi
pierdere, se calculează profitul contabil, profitul impozabil şi impozitul pe profit, precum şi obligaţiile
de plată ale societăţii către bugetul de stat şi fonduri speciale.

Întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere


Societatea întocmeşte anual, pe baza ultimei balanţe de verificare sintetica, bilanţul şi contul de
profit şi pierdere, cu respectarea normelor metodologice şi a precizărilor elaborate de Ministerul
Finanţelor cu ocazia închiderii exerciţiului financiar.
Calculul şi valoarea profitului

2
Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de AGA.
Profitul impozabil se stabileşte ca diferenţă între suma totală a veniturilor încasate şi de încasat
şi suma totală a cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
Pentru determinarea valorii profitului impozabil se parcurg urmatoarele etape:
 determinarea profitului contabil ca diferenţa între totalitatea veniturilor şi totalitatea
cheltuielilor:
Pcontabil = Vtotale – Ctotale
Vtotale = Vexploatare + Vfinanciare + Vextraordinare
Ctotale = Cexploatare + Cfinanciare + Cextraordinare
 determinarea cheltuielilor deductibile, care sunt:
- dividendele primite de la altă persoana juridică română
- sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezervă în limita a 20%
din capitalul propriu
- veniturile din provizioanele pentru care nu s-au admis deduceri;
- pierderi din anii precedenţi;
- alte sume deductibile în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
 determinarea cheltuielilor nedeductibile (reintegrările), cum ar fi:
- impozitul pe profitul din orice sursă, româna sau străină;
- amenzi, majorări de întârziere, majorări şi penalităţi plătite sau datorate autorităţilor
române sau străine, confiscari de bunuri sau de valori;
- sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste
limitele prevăzute de lege;
- cheltuieli de protocol care depăşesc limitele prevazute de lege;
- cheltuieli de sponsorizare ce depăşesc limita legală;
- pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venit;
- alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.
Profit impozabil = Pcontabil – Deduceri + Reintegrări
Din rezultatul impozabil astfel determinat se scade impozitul pe profit (25%) rezultând profitul
net cuvenit asociaţilor, care se repartizează între aceştia proportional cu aportul fiecaruia la capitalul
social sau pentru alte nevoi ale societăţii. În cazul înregistrării de pierderi parţile se obligă să analizeze
cauzele şi să ia masuri de recuperare
Modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea

3
Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin decizia
AGA şi după oţtinerea aprobărilor legale. Noua societate va îndeplini formalităţile de înregistrare şi
publicitate prevăzute de lege. Aceasta se va putea constitui cu un capital social cel puţin egal cu al
societăţii vechi, cu participarea aceloraşi asociaţi sau prin atragerea de noi asociaţi.
Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
- imposibilitatea realizării obiectului societăţii;
- hotarârea adunării generale a asociaţilor;
- reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege;
- falimentul.
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea se face de unul sau mai mulţi
lichidatori numiţi de adunarea generală. Din momentul intrării în funcţiune al lichidatorilor, mandatul
administratorilor încetează. Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze bunurile şi scriptele
societăţii şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordine cronologică. Bilanţul de
lichidare şi propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare
adunarii generale a asociaţilor.
Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor
judecătoreşti din România.
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi
soluţionate şi prin arbitraj. În acest caz administratorii se vor adresa Curţii de arbitraj de pe lânga
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a României.
Litigiile dintre personalul angajat şi societate se rezolvă în conformitate cu legislaţia muncii din
România.