Sunteți pe pagina 1din 3

Acte necesare în vederea încheierii convenției conform art.

85 din
Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
(şomerii în vârstã de peste 45 de ani)

Nr. există/ nu
Denumire document
crt. există
1. Dosar de plastic.
2. Opis cu documentele prezente în dosar.
Adresă de înaintare a documentelor, în vederea încheierii convenției.
3.
(în dublu exemplar, conform modelului atașat)
Convenție + Tabel nominal.
4.
(în dublu exemplar, conform modelului atașat)
Certificat constatator extins de la ONRC.
5.
(copie – conform cu originalul)
Declarație pe propria rãspundere a angajatorului, conform modelului
6.
atașat (cu nr. de ieșire).
Actul în baza cãruia şomerii au fost încadrați în muncã (contractul
7. individual de muncă).
(copie – conform cu originalul)
Extras din REVISAL.
8.
(copie – conform cu originalul)
Actul de identitate al angajatului.
9.
(copie – conform cu originalul)
Dispoziție de repartizare, emisă de agenția de ocupare a forței de
muncă în a cărei rază teritorială se află domiciliul persoanei
10.
angajată.
(copie – conform cu originalul)
Ocuparea locului de muncă vacant (Anexa 1B) depusă la Agenția
pentru Ocuparea Forței de Muncă.
11.
(copie – conform cu originalul)
Loc de muncă vacant (Anexa 1A) depus la Agenția pentru Ocuparea
Forței de Muncă.
12.
(copie – conform cu originalul)
- Împuternicire din partea administratorului societății. (doar în cazul
în care documentele nu sunt depuse personal de către
13. administrator).
- Actul de identitate al persoanei împuternicită. (copie – conform cu
originalul)
Certificat de înregistrare al societății
14.
(copie – conform cu originalul)

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul/Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contul IBAN/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail/Pagină de internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declarație angajator

Subsemnatul/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
al societății . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi cunoscând prevederile art. 326 din Noul
Cod de Procedură Penală privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne aflăm în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 85 alin.(6) din Legea nr.
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare:
„ a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu
persoanele angajate din categoriile prevăzute la alin. (1), (2) şi (5);
b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai
multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi
angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la
alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul
care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părților
conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;
c) angajatorii care la data solicitării acordării facilităţii se află în situaţia de
insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare,
lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra
acestora
d) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai
multe persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care
au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una
dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia
cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin
demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani.”

Angajatorul

................................
(semnătură şi ştampilă)

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul/Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contul IBAN/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail/Pagină de internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Către: AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ILFOV

Subsemnatul/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
al societății . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., vă înaintez documentele necesare stabilirii
drepturilor cuvenite conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările
ulterioare.

Angajatorul

................................
(semnătură şi ştampilă)