Sunteți pe pagina 1din 15

Modele orientative FORMULARE

Prestări servicii
CUPRINS

Formular nr. 1 Garanţie de participare


Formular nr. 2 Scrisoare de garanție bancară de bună execuție
Formular nr. 3 Acord de asociere
Formularul nr. 5 Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
Formular nr. 6
subcontractanti
Formular nr. 7 Model acord de subcontractare
Formular nr. 8 Notificare comisie de evaluare
Formular nr. 9 Declarație conflict de interese elaborator SF
Formularul nr. 10 Declaratia privind respectarea legislatiei de securitate şi sanatate in munca
Formular nr. 11 Formularul de ofertă
Formularul 1
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
………………
(denumirea)

Garanţie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica
…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului).

Către: …………………………………………………………………………………
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat: „......................................”(se va


completa cu denumirea obiectivului), cod CPV ........................... organizată
de ....................................... în calitate de autoritate contractantă noi, ………………… (denumirea
băncii/societăţii de asigurări) , având sediul înregistrat la …………………….., (adresa
băncii/societăţii de asigurări) ne obligam în mod irevocabil şi necondiţionat, fata de ……….. sa
plătim suma de (în litere şi în cifre) __________________________, la prima sa cerere pe baza
declarației cu privire la culpa persoanei garantate;

În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul …………… (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea


asocierii) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ………………… (numele complet al


Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii) nu a constituit garanţia de buna execuţie în
perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul …………….. (numele complet al Ofertantului, iar
în cazul asocierii denumirea asocierii) a refuzat semneze contractul de achiziţie publica în perioada
de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanţie este valabila pana la data de______ / ____ zile de la data emiterii

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a


garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie
de participare îşi pierde valabilitatea.

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.

Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt
instantele judecătoreşti romane.

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul


__________
(semnătura autorizată)
Formular 2

Nr./dată înreg. bancă: ......../..........................

BANCA
(denumirea/numele băncii)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către …………………………………..................................
…………………..
(denumirea achizitorului)
…………………………………..................................
…………………..
(adresa completă a achizitorului)

Cu privire la contractul de achiziție publică înregistrat cu nr. .......... din data de


..........................şi (nr. şi data înreg. contractului de achiziţie publică)intitulat
„....................................................................................” (denumirea contractului de achiziţie
publică), încheiat între …………………………………...............................,(denumirea/numele
contractantului)în calitate de contractant, şi …………………………………..............................
(denumirea achizitorului),în calitate de achizitor, ne obligămprin prezenta să plătim în favoarea
achizitorului, până la concurenţa sumei de …….. (suma în cifre și în litere și moneda), reprezentând
......% din valoarea totală fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de acesta printr-o cerere
însoțită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum
sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.

De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere


necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ...........................

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a


garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii,
se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde
valabilitatea.

Parafată de Banca ......................................................................................... în ziua ...... luna


...... anul .............

……….
(semnătura autorizată)
Formular 3
Acord de asociere

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI


Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului
din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare....................................,
cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata
de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de
asociat -LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului
din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare....................................,
cont .............................................deschis la............................................ reprezentata
de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate
de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI


Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform
Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului,
respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de
asociere……………………………………………………………………………………………,
desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia
şi tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi
următoarele:
…............................................................................................. % (în litere),
…............................................................................................. % (în litere)
Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori
situaţia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT
semnătura

ASOCIAT 1
semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte
clauze.
Formular 5

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale

Terţ susţinător tehnic si/sau profesional


..........................
(denumirea)
Angajament Ferm
privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului
..............................................................

Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................… (se va


completa cu denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi
profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia..............
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale
necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform
ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia .......... (denumireaofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionale
de ................................................ ..................................................................necesare pentru
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie
publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem
să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.48,
alin.(1) din HG nr.395/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională
acordată .............................................................. (denumireaofertantului).
Data ................................
Terţ susţinător,
………………………….
(semnătura autorizata şi stampila)

Notă: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori,
capacitatea acestuia va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei.
Formular 6
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit


al ................................................................. ..............................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai ............................... ...............................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură
cu activitatea noastră.
Acord subcontractor
Denumire Parte/părţile din contract ce
Nr.crt. cu specimen de
subcontractant urmează a fi subcontractate
semnatură

Operator economic,
........................
(semnătura autorizată)
Formular 7

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE


nr………./…………

La contractul de achiziţie publică nr……/…….. încheiat între


…………………………………………………….. (denumire autoritate contractantă) privind
execuţia…………………………
la“……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….” (denumire contract).

1. Părţi contractante:

Acest contract este încheiat între S.C. ………………………… cu sediul în


…………………………………………………………………………………………. (adresă, tel,
fax), reprezentată prin..............................Director General şi ………………………….Director
Economic, denumită în cele ce urmează contractant general

şi

S.C...............................................cu sediul în…………………………………….. (adresă, tel, fax),


reprezentată prin ………………………………………. Director General şi
……………………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. ………………………….. (servicii) ce fac obiectul prezentului contract sunt


……………………………………….. de:
- ……………………………………….;
- ………………………………………..

Art.2. Valoarea …………………………. (serviciilor) este conform ofertei prezentate de


subcontractant.

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:


- lunar, in termen de ........ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de
subcontractant, contravaloarea ………………………… (serviciilor)prestate în perioada respectivă;
- plata …………………………………………………………. (serviciilor) se va face în limita
asigurării finanţării …………………………………………………………………. (serviciilor) de
către beneficiarul ………………………………………………………………. (denumire autoritare
contractantă).

Art.4. Durata de prestare a ……………………………………………… (serviciilor) este în


conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului anexă la contract.

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ……. luni şi începe de la data semnării procesului
verbal încheiat la terminarea …………………………………………….. (serviciilor).

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu


dispoziţiile legale.
3. Alte dispoziţii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ………………………………………


(serviciilor) şi neîncadrarea din vina subcontractantului, în durata de execuţie angajată de
contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ……….% pe zi
întârziere din valoarea ………………………………….. (serviciilor) nerealizate la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităţi
de ………. % pe zi întârziere la suma datorată.

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe


care contractantul le are faţă de investitor conform contractului
…………………………………………………………………… (denumire contract).

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)
Formular 8

NOTIFICARE COMISIE DE EVALUARE

Subsemnatul, ……..………… (nume și prenume), în calitate de ……… (funcțiareprezentant


legalal beneficiarului)al .............................(denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), notific Comisia de evaluare a procedurii de achiziții privind ……..
(obiectul contractului) că am avut calitatea de operator economic elaborator al Studiului de
Fezabilitate (SF) conform Contract nr. …./….., încheiat în cadrul proiectului ”…….”.

Operator economic,
........................
(semnătura autorizată)
Formular 9

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE


ELABORATOR SF

Subsemnatul, ……..………… (nume și prenume), în calitate de ……… (funcția reprezentant


legal al beneficiarului)al .............................(denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propia răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals
în acte publice, că am avut calitatea de elaborator al Studiului de Fezabilitate (SF) din cadrul
proiectului ”….” și sunt ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică pentru serviciile de
evalorare a Proiectului Tehnic (PT) și asistență din partea proiectantului. Precizez faptul că
implicarea mea în elaborarea studiului de fezabilitate nu este de natură să denatureze
concurența prin apariția unui eventual conflict de intereseașa cum este definit în capitolul II,
secțiunea 4, "Reguli de evitare a conflictului de interese", în Legea nr. 98/2016.

Operator economic,
........................
(semnătura autorizată)
Formular 10

Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII ÎN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ CONFORM ART. 51 DIN
LEGEA 98/2016

Subsemnatul ……… (numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant împuternicit


al..........................................................................................................., (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că mă angajez să prestez serviciile, pa parcursul îndeplinirii
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor
de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legilația națională,
prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste
domenii.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de regulile


obligatorii in domeniile mediului social si al relațiilor de munca, costurile aferente îndeplinirii
acestor obligații fiind incluse in prețul contractului conform propunerii financiare.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de finalizare a prestării serviciilor.

Ofertant,
………………………………..
(numele reprezentantului legal, in clar)
……………………………….
(semnătura autorizatĂ)

Data: __ . __ . .
(nume si prenume) ……………., (semnătura si stampila), in calitate de ………, legal
autorizez sa semnez oferta pentru si in numele ………….. (denumire/nume operator
economic).
Formular 11
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai


ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
prestăm ...............................................(denumirea serviciilor) pentru suma de .................,
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţialucrărilor, la care
se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în perioada prevăzută în documentația de atribuire.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în
litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.

Data:.....................................

..........................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în


numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a serviciilor _________ (% din pretul total ofertat)


executate de subcontractanti

2. Garantia de buna executie va


fi constituita sub forma: _________
in cuantum de: _________ (% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna


executie _________ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii ordinului de incepere
a prestării serviciilor pana la data inceperii prestării) _________ zile calendaristice

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii

Nr. Activitatea Preţul TVA Pretul total


crt (gama/faza) unitar
(lei)
(lei) (lei)

1 Proiect Tehnic
2 Detalii de execuție
3 Documentații necesare
obținerii acordurilor,
avizelor și autorizațiilor
aferente obiectivului de
investiție
4 Asistență tehnică din
partea proiectantului
TOTAL

OFERTANT,
..........................
(semnatura autorizata)

S-ar putea să vă placă și