Sunteți pe pagina 1din 9

Bilet de examen nr.

1
1. Intraprenorul – definire şi deosebiri faţă de întreprinzătorul clasic
2. Specificul trainingului intreprenorial
3. Analizaţi studiul de caz ,,Secretul unui întreprinzător italian”(4.1)
Bilet de examen nr. 2
1. În prezent,pe plan mondial se manifestă o adevarată revoluţie întreprenorială.
Sursele revoluţiei intreprenoriale sunt:
a. schimbări tehnice,economice,sociale,psihologice şi politice;
b. schimbări sociale,tehnice,economice,culturale şi politice;
c. schimbări tehnice,economice,informaţionale,politice şi pshihologice;
d. schimbări economice,tehnologice,sociale,educaţionale şi politice;
Indicaţi care variantă este corectă şi argumentaţi opţiunea.
2. Reţele şi clustere de IMM-uri
3. Identificaţi o oportunitate economică în mediul de afaceri românesc şi formulaţi o
abordare profesionistă în vederea vaorificării sale.
Bilet de examen nr. 3
I. Particularităţi ale organizaţiei în IMM-uri
II. Factorii care condiţionează înfiinţarea firmelor mici şi mijlocii
III. Premisele pe care se bazează managementul intreprenorial sunt:
1.Întreprinderea este cea mai importantă componentă a economiei şi societăţii;
2.IMM-urile oferă locuri de muncă pentru cea mai mare parte a populaţiei;
3.IMM-urile reprezintă eşalonul cel mai numeros şi important al întreprinderilor,
îndeplinind multiple funcţii economice, tehnice şi sociale;
4.IMM-urile prezintă „slabiciuni”congenitale apreciabile, a căror cunoaştere şi
contracarare este esenţială;
5.IMM-urile generează cea mai parte a P.I.B-ului din fiecare ţară;
6.Intreprinzatorii constituie componenta principală a clasei de mijoc,ce asigură
stabilitate economică şi socială a oricărei ţări;
7.Întreprinzătorii constituie unul dintre principalii piloni, actori ai economiei de
piaţă;
8.IMM-urile realizează produse şi servicii la costuri mai reduse decât firmele
mari;
9.Valorificarea majoră a potenţialului IMM-urilor şi întreprinzătorilor,
concomitent cu diminuarea deficienţelor congenitale este în bună masură
condiţionată de fundamentarea activităţilor intreprenoriale pe elemente furnizate
de ştiinţa managementului, în general şi a managementului intreprenorial, în
special.
Precizaţi care din combinaţiile de variante prezentate mai jos constituie
premisele managementului intreprenorial?
a. (2,3,6,7.9);
b. (1,2,3,8,9);
c. (1,3,4,7,9);
d. (2,3,4,5,7);
e. (3,4,6,7,8).
De ce?
Bilet de examen nr. 4
1. Fazele înfiinţării unui IMM
2. Scheme publice de finanţare a IMM-urilor
3. Variabilele interne care determină conţinutul şi formele de manifestare ale
activităţilor intreprenoriale sunt:
1) mărimea firmei;
2) cultura economică naţională;
3) cultura persoanelor implicate şi a organizaţiei;
4) natura organizaţiei;
5) piaţa accesată;
6) personalitatea şi pregătirea întreprinzătorului;
7) caracteristicile şi funcţionalitatea sistemului economic.
Care din combinaţiile prezentate în continuare este corectă?
a. 1-2-4-5
b. 1-3-4-5
c. 4-5-6-7
d. 1-4-6-7
e. 1-3-4-6

Bilet de examen nr. 5


1. Principiile şi structura planului de afaceri
2. Particularităţi ale previziunii în IMM-uri
3. Analizaţi studiul de caz ,,Ferrari”.

Bilet de examen nr. 6


1. Definirea, necesitatea şi scopurile elaborării planului de afaceri
2. Managementul intreprenorial: determinaţi şi corelaţia cu fazele de viaţă ale firmei
3. Firma bazată pe cunoştinte are o serie de caracteristici, inserate printre elementele
de mai jos:
1. Diminuarea firmei în ceea ce priveşte activele fizice, activităţile realizate şi
salariaţii utilizaţi,concomitent cu dezvoltarea bazei interne de cunoştinţe şi
extinderea legăturilor cu clienţii, furnizorii şi forţa de muncă externă;
2. Externalizarea activităţilor care nu sunt esenţiale pentru firmă;
3. Internalizarea activităţilor care nu fac parte din vectorul valorii;
4. Maximizarea eficacităţii şi eficienţei se bazează pe structuri de echipe, între
care ,,cuplarea”trebuie minimizată şi coeziunea maximizată;
5. Creşterea numărului şi rolurilor managerilor de nivel mediu şi inferior
6. Direcţionarea investiţiilor în training, în forţa de muncă externă utilizată
pentru a înlocui propriul personal care nu progresează.
Arătaţi care din urmatoarele combinaţii cuprinde numai caracteristici referitoare
la firma bazată pe cunoştinţe:
a. 1-3-4-5;
b. 1-2-4-6
c. 2-4-5-6
d. 1-4-5-6
e. 2-3-5-6
Bilet de examen nr. 7
1. Abordarea opurtunităţii economice şi rolul esenţial al omului în identificarea sa.
2. Necesitatea şi sursele finanţării întreprinzătorilor
3. Mediul intreprenorial contemporan prezintă anumite caracteristici principale:
1. Turbulenţă contextuală;
2. Modificări sociale;
3. Schimbarea interdependenţelor dintre resurse;
4. Evoluţia rapidă a opurtunităţilor de afaceri;
5. Schimbările tehnologice;
6. Amplificarea incertitudinilor;
7. Schimbarea competiţiei;
8. Schimbarea structurii pieţelor.
Arătaţi care dintre combinaţiile prezentate în continuare reflectă cel mai bine aceste
caracteristici.
a. 1-2-4;
b. 3-6-7;
c. 1-4-5;
d. 2-7-8;
e. 1-4-6.

Bilet de examen nr. 8


1. Principalele tipuri de oportunităţi economice
2. Specificacitatea strategiilor intreprenoriale
3. Încadraţi tipologic urmatorul întreprinzător:
Dl- Popescu Ion a înfiinţat în 1992 o firmă care asamblează şi comercializează
calculatoare cu piese din import.Muncind foarte mult, venind la firmă dimineaţa la
8 şi plecând, de regulă, seara la 19-20, firma s-a dezvoltat rapid.Prin exemplul
personal, prin încrederea puternică şi optimismul degajat, a reuşit să-şi construiască
o echipă deosebit de inovatoare şi harnică.Printr-o programare şi organizare
riguroasă a activităţii şi printr-o permanentă cunoaştere şi luare în considerare a
ceea ce este nou în domeniul computerelor în Occident,a reuşit să asambleze şi
executa un mare număr de computere. Firma s-a dezvoltat rapid, depaşindu-i cu
mult aşteptările atât ca cifră de afaceri, cât şi ca profit.

Bilet de examen nr. 9


1. Definirea, caracteristicile şi sursele oportunităţilor economice
2. Necesitatea cultivării stakeholderilor de către întreprinzători şi modalităţile de
implicare în activitatea firmei
3. Definiţi, corectaţi, completaţi şi comentaţi tabelul alăturat
Nr.crt. Tip de agent al Categorii de valori Intensitate
1 Director Individualistă Mare
2 Cercetător Mică
3 Individualistă Mare
4 Specialist Mică Funcţionar
5 Colectivitate Mare Dezvoltare
6 Activist
7 Colectivitate Mare Funcţionar

Bilet de examen nr. 10


1. Priorităţi şi recomandări în vederea relansării IMM-urilor din România
2. Noile tipuri de oportunităţi tehnico-economice pentru IMM-uri în secolul XXI
3. Sunteţi întreprinzătorul care a înfiinţat recent, împreună cu un prieten, o firmă de
training managerial.Ce stakeholderi aveţi în vedere şi cum îi abordaţi?

Bilet de examen nr. 11


1. Caracteristicile principale ale întreprinzătorilor români
2. Printre trăsăturile definitorii ale managementului intreprenorial se înscriu şi unele
elemente evidenţiate mai jos:
1.identificarea şi valorificarea oportunităţilor de afaceri;
2.realizarea de schimbări majore în structura şi dinamica activităţilor implicate;
3.necesitatea definirii clare a sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor;
4.realizarea unui echilibru între stabilitate şi schimbare în cadrul organizaţiei;
5.promovarea de intense motivări ale personalului şi de inovări tehnice, economice
şi manageriale
6.realizarea de sisteme de planificare formalizate;
7.imprimarea unui accentuat dinamism organizatiei.
Ce combinaţie reflectă aceste trăsături?
a. 1-2-3-5;
b. 2-3-5-7;
c. 1-4-6-7;
d. 1-2-5-7;
e. 2-4-5-6.
De ce ?

3. Formulaţi un proiect de chestionar care să vă permită caracterizarea şi încadrarea


tipologică a unui întreprinzător.

Bilet de examen nr. 12


1. Principalele forme ale networingului intreprenorial
2. Identificaţi, corectaţi, completaţi şi comentaţi figura alăturată:
Economice
Mijloace
Activităţi
intreprenoriale

Activităţi Activităţi
intreprenoriale intreprenoriale
sociale

3. Oportunitatea economică prezintă concomitent mai multe dimensiuni.O parte din


acestea le enumerăm în continuare:
1. economică;
2. culturală;
3. contextuală;
4. educaţională;
5. psihologică;
6. informaţională;
7. prospectivă.
Care din combinaţiile următoare încorporează dimensiunile oportunităţii
economice?
a. 1-2-5-6;
b. 1-3-4-7;
c. 3-4-5-6;
d. 1-3-5-7;
e. 3-4-5-6.
De ce ?

Bilet de examen nr. 13


1. Definirea, caracteristicile şi formele managementului intreprenorial
2. Principalii factori care determină situarea IMM-urilor în prim planul dezvoltării
economice în secolul XXI
3. Aţi absolvit facultatea de Management de la ASE şi cu cele 480.000.000 lei primiţi
moştenire de la o bunică decedată – vă propuneţi să înfiinţaţi o întreprindere de
alimentaţie publică. Se recomandă să apelaţi la o franciză? Argumentaţi răspunsul.

Bilet de examen nr. 14


1. Finanţarea IMM-urilor prin leasing
2. Între cele mai importante bariere individual-organizaţionale în calea valorificării
oportunităţilor economice se numară:
a. concentrarea asupra produselor şi afacerilor care se derulează în prezent;
b. focalizarea asupra activelor existente;
c. luarea în considerare în exclusivitate a salariaţilor şi abilităţilor profesionale
de care se dispune în prezent;
d. absenţa unor instituţii şi organizaţii specifice economiei de piaţă şi/sau
redusa lor funcţionalitate;
e. focalizarea asupra relaţiilor umane şi organizaţionale pe care cei implicaţi le
au în perioada actuală;
f. concentrarea asupra planurilor şi programelor derulate în prezent.
Care din elementele enumerate mai sus nu face parte din categoria barierelor
individual-organizatorice?
3. Presupunem că doriţi să înfiinţaţi un IMM în domeniul construcţiilor.Care sunt
principalele acţiuni de întreprins pentru a vă realiza această dorinţă?

Bilet de examen nr. 15


1. Definirea şi caracteristicile mediului intreprenorial
2. Cultivarea stakeholderilor de către întreprinzător conduce, în principal, la:
1.Facilitarea şi amplificarea accesului firmei la resurse;
2.Folosirea mai deplină şi eficace a resurselor firmei şi întreprinzătorului;
3.Amplificarea vânzărilor şi a celorlalte performanţe economice ale firmei;
4.Diversificarea şi minimizarea riscurilor aferente afacerii;
5.Micşorarea presiunilor exogene firmei şi a obstacolelor cu care se confruntă
aceasta;
6.Creşterea capacităţii întreprinzătorului de a rezolva problemele firmei;
7.................................................................................................................
Completaţi punctul’’7”cu una din următoarele variante:
a. înmulţirea oportunităţilor economice;
b. creşterea prestigiului firmei;
c. eliminarea presiunilor endogene;
d. creşterea calităţii produselor serviciilor.
3. Formulaţi un proiect de chestionar care să vă permită să caracterizaţi şi să stabiliţi
dimensiunea unei întreprinderi

Bilet de examen nr. 16


1.Definirea şi principalele caracteristici ale IMM-urilor
2.Care dintre stakeholderii menţionaţi în continuare face parte din categoria de
stakeholderi ocazionali?
a. Întreprinzătorul;
b. Distribuitorii şi cumpărătorii;
c. Banca;
d. Furnizorii de utilaje şi materii prime;
e. Familia întreprinzătorului;
f. Managerii firmei;
g. Salariaţii firmei;
h. Furnizorii de servicii de consultanţă, training etc.;
i. Administraţia locală;
j. Organizaţiile de IMM-uri, camerele de comerţ etc.;
k. Instanţele judecătoreşti;
l. Comunitatea locală;
m. Investitorii de risc.
3.Sunteţi manager-întreprinzător într-o firmă de transporturi internaţionale cu un capital
social de 200.000.000 lei.Aveţi nevoie de 2 TIR-uri moderne.Dispuneţi doar de 21.000
EURO/dolari, ceea ce reprezintă circa 11% din preţul de vânzare al vehiculelor pe care
doriţi să le cumparaţi. La ce modalităţi de finanţare recurgeţi: credit la bancă, leasing sau
un fond cu capital de risc?
Bilet de examen nr. 17
1. Factori favorizanţi şi defavorizanţi ai intraprenoriatului în ţările din România şi
celelalte ţări din Europa Centrala şi de Est
2. Definirea şi nivelurile networkingului
3.Analizaţi studiul de caz”Spiritul intreprenorial – o moştenire de familie la compania
Ford Motor”(4.3)

Bilet de examen nr. 18


1. Elementele definitorii ale intreprenoriatului
2. Dificultăţi majore pentru IMM-urile din România şi cauzele principale care le
generează
3. Analizaţi studiul de caz”Spiritul de întreprinzător crescut peste ocean”(4.4)

Bilet de examen nr. 19


1. Relevaţi principalele asemănări şi deosebiri între firmele mici şi firmele mari în
plan managerial.
2. Plasaţi în ordine cronologică etapele pe care le încorporează procedura de
acordare creditului:
1. Evaluarea dosarului de creditare;
2. Întocmirea dosarului de obţinere a creditului;
3. Furnizarea creditului;
4. Decizia de acordare a creditului şi completarea procedurilor implicate;
5. Urmărirea derulării finanţării şi rambursarea creditului.
6. Cumpărarea dosarului
a. 1-2-5-4-3;
b. 2-1-4-3-5;
c. 1-3-1-4-5;
d. 2-1-4-3-6;
e. 2-3-5-4-3
3. Sunteţi întreprinzătorul – manager al unei firme exportatoare de pixuri în
Grecia.Cum dezvoltaţi, la modul concret, networkingul necesar?

Bilet de examen nr. 20


1. Rolurile şi dimensiunile întreprinzătorilor
2. Principalii furnizori de servicii pentru IMM-uri
3. Analizaţi studiul de caz”Renault”(4.5)

Bilet de examen nr. 21


1. Principalele caracteristici ale întreprinzătorilor în viziunea lui Stevenson şi
Kambley
2. Sfera serviciilor pentru IMM-uri
3. Analizaţi studiul de caz”O afacere sănătoasă cu produse naturale”(4.6)

Bilet de examen nr. 22


1. Abordarea triaxială lui J.M.Toulouse privind agenţii schimbării şi întreprinzătorii
2. Noi tipuri de IMM-uri şi noi tipuri de întreprinzători în secolul XXI
3. Analizaţi studiul de caz ”Un întreprinzător român şi firmele sale”(4.7), punctele 1 şi 2,
întrebările 1 şi 6.
Bilet de examen nr. 23
1. Etape în abordarea sectorului de IMM-uri în Romănia după 1990
2. Bariere şi dileme în procesul valorificării oportunităţilor economice
3. Analizaţi studiul de caz „Nestle”(4.8)

Bilet de examen nr. 24


1. Principalele abordări ale definirii şi structurii activităţilor intreprenoriale, cu
evidenţierea variabilelor care le influenţează
2. Tipuri de programe şi metode de training intreprenorial
3. Formulaţi succint o structură de plan de afaceri pentru înfiinţarea de către Dvs. a
unui centru de consultanţă în management

Bilet de examen nr. 25


1. Prezentaţi şi comentaţi premisele managementului intreprenorial
2. Definirea şi enumerarea stakeholderilor IMM-urilor
3. Analizaţi studiul de caz”Evolutia IMM-urilor cu capital străin în România în
perioada 1994-2002”(4.9)

Bilet de examen nr. 26


1. Particulărităţi ale antrenării personalului din IMM-uri.
2. Formulaţi două recomandări majore de creştere a eficacităţii şi eficienţei
întreprinzătorilor-manageri români în perioada actuală.
3. Întreprinzătorul îndeplineşte simultan mai multe roluri esenţiale.Vă rugăm să le
precizaţi:
a. investitor, proprietar, manager, executant şi inventator;
b. investitor, administrator, manger, executant şi specialist;
c. proprietar, manager, executant, specialist şi inventator;
d. inovator, manager, proprietar, executant şi specialist;
e. inovator, investitor, administrator, proprietar şi manager.
Argumentaţi răspunsul.

Bilet de examen nr. 27


1. Particularităţi ale coordonării şi control-evaluării în IMM-uri.
2. Abordarea IMM-urilor în România dupa 1990 şi situaţia actuală
3. Analizaţi studiul de caz „O carieră fulgerătoare”(4.10.)

Bilet exman nr. 28


1. Mediul intreprenorial real şi mediul intreprenorial perceput.
2. Tipuri de strategii şi alianţe strategice intreprenoriale.
3. Printre principiile de elaborare a unui plan de afaceri se numară şi unele din
elementele prezentate în continuare:
1. Stabilirea scopurilor de realizat prin elaborarea planului de afaceri ;
2. Cunoaşterea şi luarea în considerare a aşteptărilor şi cerinţelor specifice ale
întreprinzătorului faţă de afacerea avută în vedere;
3. Informarea şi convingerea stakeholderilor să participe şi să contribuie cu
resurse la valorificarea oportunităţii economice;
4. Luarea în considerare a existenţei mai multor moduri de a concepe şi scrie un
bun plan de afaceri;
5. Oferirea unor parametrii riguroşi pentru urmărirea şi controlul derulării
afacerii;
6. Individualizarea planului de afaceri, prin reflectarea personalităţii
organizaţiei şi oamenilor din cadrul său, a ataşamentului şi încrederii lor în
organizaţie şi avantajului său competitiv;
7. Convingerea că planul de afaceri reprezintă afacerea în sine;
8. Redactarea planului de afaceri este necesar să dureze cel puţin 2-3 săptămâni.
Care din combinaţiile de mai sus reflectă principii de elaborare a unui plan de afaceri?
a. 1-2-4-6-8;
b. 2-4-6-7-8;
c. 1-3-5-6-8;
d. 1-2-3-4-5;
e. 2-3-5-6-7.
De ce?

Bilet de examen nr. 29


1. Clasificările întreprinzătorului
2. Avantajele şi utilitatea planului de afaceri
3. La nivelul componenetelor strategiei intreprenoriale se manifestă o serie de
particularităţi.Unele din acestea se regăsesc între elementele inserate în continuare:
1. misiunea firmei lipseşte, de regulă, iar când se formulează are frecvent o
puternică tentă individualistă;
2. obiectivele sunt numeroase şi riguros fundamentate;
3. resursele se bucură, de obicei, de o atenţie sporită, în special cele financiare
şi materiale; celelalte două categorii de resurse, umane şi informaţionale,
sunt mai superficial abordate;
4. termenele strategiei sunt precise, iar cel mai adesea au un orizont de 3-5 ani;
5. avantajul competitiv se regăseşte foarte rar riguros defint, de regulă, el este
prezent de o manieră informală, fiind intuit de întreprinzător în baza
talentului intreprenorial pe care îl posedă.
Care dintre combinaţiile de mai jos exprimă corect caracteristicile strategiei
intreprenoriale?
a. 1-3-5;
b. 2-3-4
c. 1-4-5;
d. 3-4-5;
e. 1-2-3.
De ce?