Sunteți pe pagina 1din 5

LUCRARE DE LABORATOR № 3

TEMA: „DEFECTAREA BIELEI”

Obiectivele lucrării: De a consolida şi dezvolta cunoştinţele teoretice, de a forma


deprinderi practice la aprecierea defectelor, utilizarea mijloacelor de control şi aplicarea
recomandărilor la defectarea bielei.

Conţinutul lucrării: studierea fundamentării teoretice, selectarea datelor iniţiale pentru


defectarea bielei; aprecierea stării tehnice a bielei; sortarea pieselor după rezultatele controlului;
formarea concluziilor privind starea tehnică a pieselor defectate; complectarea fişei de defectare
a bielei.

Înzestrarea tehnică şi utilajul utilizat: Banc de lăcătuşărie; dispozitiv de control a


bielelor; menghină; micrometru MK 25-50, MK 50-75 mm GOST 4381-80; ceas comparator
GOST 577-68; şubler ŞŢ-P-160-0,05 GOST 166-80; comparator interior NI 18-50, 50-100 mm
GOST 868-82; cheie dinamometrică, capuri tubulare; lupă.

Fundamentarea teoretică
Caracteristica constructiv-tehnolo-
gică a piesei: Elementele constructive de
bază a bielei- capul mic şi mare, corpul (tija)
bielei, orificiile sub buloanele capului mare.
Cerinţele la precizia mărimilor a
suprafeţelor prelucrate în limitele cvalitetelor
4-5, devierea formei nu trebuie să depăşească
limitele toleranţei la mărime, devierea
amplasării nu trebuie să depăşească 0,02-0,05
mm la lungimea de 100 mm. Distanţa dintre
axele orificiilor capului mic şi mare se
menţine cu precizia pînă la 0,1 mm.
Rugozitatea orificiilor prelucrate nu mai mult
Figura 3.1- Schema şi cerinţele principale către de Ra=0,63 mkm. Bazele de instalare serveşte
bielă suprafeţele de lucru de bază.
Tipurile şi caracterul defectelor. Metodele de înlăturare. În procesul de lucru asupra
bielei acţionează sarcini în mare măsură de la presiunea gazelor în cilindri şi forţele de inerţie, ce
aduce la tensiunea de încovoiere şi răsucire în condiţii de temperaturi înalte şi sarcini de contact
pe suprafeţele orificiilor. Aceasta aduce la apariţia uzărilor orificiilor (Δuz pînă la 0,05 mm) şi
părţile frontale a capului mare (Δuz pînă la 0,1 mm). Deformarea de la încovoiere şi răsucire
poate atinge Δîncov.=0,2 mm pe lungimea de 100 mm. Uzările sunt înlăturate prin prelucrarea
lăcătuşărie-mecanică sau oţelirea; deformarea - îndreptarea “la rece” cu următoarea prelucrare
termică. La prezenţa deteriorărilor mecanice biela se rebutează.

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


Figura 3.2- Localizarea defectelor a bielei Figura 3.3- Secţiunile periculoase a
1- încovoierea sau răsucirea bielei; 2- uzura locaşului bielei
pentru bucşa din capul mic; 3- uzura suprafeţei A- la şoc hidrodinamic; B- la distrugerea
interioare a bucşei; 4- uzura sau deformarea semicuzineţului maneton; C- la
locaşului din capul mare; 5- uzura suprafeţelor supraîncălzirea chiulasei, din cauza
laterale ale capului mare şi mic a bielei; 6- montării incorecte a pistonului cu bolţul.
deteriorarea filetelor şi întinderea şuruburilor de
fixare.

Ordinea de efectuare a măsurărilor:


1. De complectat fişa de defectare cu cerinţele tehnologice a bielei.
2. De apreciat defectele vizibile a bielei (fisuri, eroziuni, gripări, ruperi), de marcat şi de notat
dimensiunile acestora.
3. De înşurubat buloanele de fixare a capacului capului mare a bielei cu cheie dinamometrică cu
momentul de strîngere necesar.
4. De măsurat diametrul orificiului capului mare cu capul indicator interior. Măsurările se
efectuează în două fusuri I-I, II-II (fig. 4.4a), care se găsesc la distanţa l 1=¼ şi l2=¾ de la
lăţimea capului şi în planurile: A-A (perpendicular pe planul de îmbinare a capacului), B-B şi
C-C (sub unghiul de 450 de la planul A-A în ambele părţi).
5. De apreciat necilindricitatea (ovalitatea şi conicitatea) pentru orificiul capului mare a bielei,
după următoarea relaţie:
Δov= dB-B –dC-C
Δcon=dI-I-dII-II
6. De măsurat diametrul fusurilor orificiului capului mic cu capul indicator interior. Măsurările
se efectuează în două fusuri I-I, II-II (fig. 4.4b), care se găsesc la distanţa l 1=¼ şi l2=¾ de la
lăţimea capului şi în planurile: D-D şi E-E.
7. De apreciat necilindricitatea (ovalitatea şi conicitatea) pentru orificiul capului mic, după
următoarea relaţie:
Δov=dD-D-dE-E
Δcon=dI-I-dII-II

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


Figura 3.4- Schema de măsurare a diametrelor orificiilor capului mare (a) şi capului mic (b) a
bielei
8. De apreciat distanţa dintre axele orificiilor capului mic şi mare a bielei, după următoarea
relaţie:
L= l+0,5·(D+d), mm
unde:
l- lungimea corpului (tijei) bielei, mm
D- diametrul orificiului capului mare a bielei, mm
d- diametrul orificiului capului mic a bielei, mm
9. De apreciat încovoierea şi răsucirea bielei (fig. 4.5) cu ajutorul dispozitivului.

Figura 3.5- Verificarea bielei la


încovoiere şi răsucire
a- suportul indicatorului; b-
instalaţia dornului de distanţare;
c- verificarea bielei la încovoiere;
d- verificarea bielei la răsucire; 2,
5- ceas comparator; 1, 3- plită; 4-
suport; 6- dorn; 7- prisma; 8, 10-
conuri dorn; 9- bucşa de
distanţare.

10. Rezultatele măsurărilor şi calculelor efectuate se notează în tabelă şi se scrie concluzii


privind starea bielei.

Bibliografia:
1. A. G. Bodnev, N. N. Şaverin „Laboratornîi practicum po remontu avtomobilei”, „Transport”,
Moscva 1989.
2. A. D. Ţehanov „Laboratornîi practicum po remontu avtomobilei”, „Transport”, Moscva 1978.
3. S. I. Rumeanţeva „Remont avtomobilei”, „Transport”, Moscva 1981.

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


4. Gh. Frăţilă, Mariana Frăţilă, St. Samoilă ”Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparare”,
Editura didactică şi pedagogică, R.A.- Bucureşti 2005.

Întrebări de autoevaluare:
1. Enumeraţi elementele constructive de bază şi defectele bielei.
2. Ce parametri caracterizează starea tehnică a capului mare şi mic a bielei?
3. Explicaţi, cum se verifică biela la încovoiere?
4. Explicaţi, cum se verifică biela la răsucire?
5. Cum se apreciază ovalitatea şi conicitatea orificiilor capului mare şi mic a bielei?
6. Cum pot fi depistate defectele interioare a bielei?
7. Explicaţi, cum se apreciază distanţa dintre axele orificiilor capului mic şi mare a bielei?

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


FIŞA DE DEFECTARE A BIELEI

Modelul
Materialul piesei Tratamentul termic Duritatea
autovehiculului

Dimensiunile nominale a bielei, mm


Valoarea nominală a parametrilor, mm
№ Denumirea parametrilor
Capul mare Capul mic
1 Diametrul orificiilor
2 Ovalitatea admisibilă a orificiilor
3 Conicitatea admisibilă a orificiilor
4 Distanţa dintre axele orificiilor bielei
5 Încovoierea admisibilă a bielei
6 Răsucirea admisibilă a bielei

Rezultatele reviziei exterioare a bielei _____________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rezultatele măsurărilor
Valoarea
Valoarea diametrului, mm Ovalita- Ovalita-
Fusul de măsurare diametrului, mm
tea tea
A-A B-B C-C D-D E-E
În I-I
capul
mare şi II-II
mic a
bielei Conicitatea

Încovoierea bielei, mm- ____________ Răsucirea bielei, mm- ______________

Concluzie: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


.
Elaborat Litera Coala Coli
Verificat

IP CET gr.