Sunteți pe pagina 1din 16

ISSN 2065 - 5754

As o ci aţi a
Editorial
pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi
Anul 14, nr. 4(43), decembrie 2018

Spiritul patriarhal tecucean


îndepărtatele timpuri, la Tecuci
s-au petrecut atâtea lucruri
într-un așa de lung ev (orașul este
menționat pentru prima dată încă
de la începutul mileniului II, pe
la 1134, când este pomenit de un
oarecare Iancu Rotisiavovici), încât
ar fi injust să-l mai catalogheze
cineva, așa cum adesea s-a făcut,
drept un târg de provincie prăfuit,
Tecuciul apare pentru unde, vorba mai nordicului Mihail
prima dată consemnat într-un Sadoveanu, nu se întâmplă nimic.
act „oficial” acum aproape o Tecuciul a avut mai
mie de ani, de atunci o bogăție mereu toate mijloacele unui trai
Sumar de aduceri aminte țesându-se în îndestulător și tihnit, și nu degeaba
Editorial spiritul viu și inconfundabil al a fost multă vreme reședință de
• Spiritul patriarhal tecucean / 1 acestei urbe. Tecucenii au apreciat județ, într-o zonă, cea a Moldovei
Evenimente
mereu mai mult rezonanţa adâncă de Sud, în care nu s-ar fi găsit
• Zilele Bibliotecii Judeţene a ideii decât zornăitul tentant al un pretendent mai potrivit la
„V.A. Urechia” Galaţi / 4 monedelor bătute în cele mai de administrație și la comenduire
• O nouă poartă spre cunoaştere: preț metale. Tocmai de aceea a dat pe aceste binecuvântate ținuturi.
Filiala Nr. 5 „Hortensia țării atât de mulți oameni mari. Tihna și îndestularea nasc însă și
Papadat-Bengescu” / 7 De altfel, cei de-ai casei, dar și un fel de suficiență, o încetinire a
• Centenarul în bibliotecile din
judeţul Galaţi / 16
străinii, deopotrivă, au văzut aici ritmului, cu care se abat orele și
un loc aparte între toate celelalte, anii asupra orologiilor cetății.
Profesional unul în care Dumnezeu și Omul, Nefericitul mare talent
• Conferinţa Naţională ANBPR / 3 într-o patriarhală înțelegere, poetic, fiul de țăran din Bucești,
• Proiectul BiblioAstronom la merg împreună și mai schimbă plecat de la coarnele plugului
Filiala Nr. 1 „Costache Negri” / 6 din când în când câte o vorbă pentru a intra cu aviditate în aria
Memorie locală
pe străzile aproape neschimbate marilor idei ale lumii, cel căruia
• Aniversările anului 2019 în județul de la începuturi, aceleași pe care destinul i-a acordat doar 27 de
Galați : ian. - mart. 2019 / 8 generații întregi și-au purtat plini ani de viață, poetul și publicistul
de speranțe pașii și idealurile. Ștefan Petică, descria în aceste
Din judeţ Eu însumi, ori de câte ori culori Tecuciul de până la 1900:
• S-a întâmplat la Biblioteca ajung la Tecuci, am senzația că mă „Nimic nu s-a schimbat; nimic nu
Comunală Drăgăneşti / 14
• S-a întâmplat la Biblioteca
cufund într-o altă lume și într-un s-a știrbit, nimic nu s-a adăugat
Comunală Independenţa / 15 alt timp și parcă tot m-aștept să vechiului oraș care doarme
• Donaţie de carte la Biblioteca văd ivindu-se pe strada principală învăluit în ceață pe malurile
Comunală Griviţa / 15 trăsura veche a boierului Costache pașnicului Bârlad. Aceleași străzi
Conachi, sosit în grabă din conacul largi și acoperite cu prundiș sur
lui umbros de la Țigănești cu ceva se întind tăcute, în praful care
treburi la pârcălăbie. se înalță subțire ca o umbră de
Oricât ar rupe istoria cu fum de tămâie răspândită într-o
dinții ei nevăzuți și lacomi din biserică în ruine. Aceleași curți
2
Război, cu marele pictor Gheorghe
Petrașcu și cu mai aproapele de noi,
artist de seamă, George Apostu, dar și
cu teribilul cancan din culisele literaturii
avându-i ca eroi pe Dimitrie Anghel, Șt.
O. Iosif și Natalia Negru, cu unul dintre
puținii filosofi de renume pe care i-a dat
întreaga Românie, Ion Petrovici, asta
înseamnă să fii tecucean!
Astăzi, Tecuciul se laudă cu o
interesantă și remarcabilă înflorire
culturală, ce continuă bogata tradiție
interbelică cu noile manifestări
descătușate. George Arion, revendicat cu
numele și opera de București, Dionisie
mari și spațioase, curți făcute pentru îndestulare și Duma, recent plecat spre cerul lui Eminescu, la
trai dus în toată lărgimea, se răsfață în patriarhala care a ținut atât de mult, Vasile Ghica, Eleonora
lor înfățișare și aceleași case mici și simple Stamate, Ionel Necula, Grigore Postelnicu,
care seamănă cu zâmbetul mângâietor al unor Constantin Oancă, Dan Movileanu,Vasile
femei bătrâne își arată fețele lor modeste de sub Sevastre Ghican, Paul Blaj, Tase Dănăilă, cei mai
acoperișurile rustice” (Tecuciul îndepărtat, în mulți dintre ei membri ai Uniunii Scriitorilor din
Opere, ediția 1938, pp. 243-251). România, și încă alții, care tocmai se afirmă și bat la
Nu știu de ce, am găsit, în reflecțiile mele porțile cele mari ale scrisului românesc, se înscriu
despre Tecuci, o anumită asemănare cu cetățile acum într-un grup literar demn de luat în seamă,
antice grecești, în care clima prielnică, îndestularea recunoscut la Galați și Iași, la Bacău și București,
lesne răpită din mare, din livezile de măslini sau la Chișinău și în toată țara. I-a ajutat mult în greul
din câmpiile atât de mult expuse la soare le oferea drum al afirmării și minunata instituție culturală
suficient timp cetățenilor să se ocupe de democrație, tecuceană care se cheamă Festivalul Național de
de filozofie, de literatură, arte și sport. Să se fi Poezie „Costache Conachi”, care se îndreaptă, iată,
întâmplat cam același lucru și la Tecuci, acolo unde spre cea de-a treizecea ediție, și care a pus Tecuciul
câmpiile din jur, luncile Bârladului și Tecucelului, pe harta literaturii române.
înflorirea comerțului și a meșteșugurilor le-ar fi Mai e, la loc de cinste și de bun renume,
permis localnicilor, fiilor și fiicelor acestora, să surprinzătoarea revistă „Tecuciul literar și artistic”,
învețe mai mult decât alții și să se dedice marilor bine primită și cunoscută în țară și dincolo de
idei din știință, filozofie, literatură, artă, politică, Prut, la Chișinău, o întreprindere de anvergură
sport? care a risipit orice urmă de provincialism literar,
Să te poți mândri cu primul poet cult al invitând simbolic, în scrisul tecucean, multe
literaturii române, bătrânul Costache Conachi, cu dintre cele mai puternice personalități culturale
Ecaterina Vogoride, cea care a dejucat aranjamentele ale românilor de pretutindeni.
de culise ale soțului, caimacanul Moldovei, pentru Ce era Tecuciul acum o sută de ani și ce este
a deschide calea unirii, cu „întâiul poet simbolist el astăzi? Arcul de lumini astrale înălțat deasupra
declarat”, cum scria George Călinescu despre neamului românesc de acești o sută de ani de
Ștefan Petică, cu cea mai valoroasă prozatoare a regăsire a integralității naționale a irizat generos și
scrisului românesc, europeana Hortensia Papadat- peste destinul frumoasei citadelei moldave, a cărei
Bengescu, cu neastâmpărata Smaranda Brăescu, bogăţie de aduceri aminte țesute peste timp acoperă
deținătoarea recordului european și apoi mondial o cupolă încununată cu multe glorii ce se datorează
la parașutism, într-o perioadă în care femeile spiritului viu și inconfundabil al acestei urbe.
erau mai degrabă vajnice gospodine și mame, cu
autorul importantei lucrări Getica, istoricul Vasile Zanfir Ilie
Pârvan, ales vicepreședinte al Academiei Române, Director/manager
cu Iorgu Iordan, și el vicepreședinte al Academiei, al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”
trimis ambasador la Moscova în anii grei de după

Decembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


3
Conferinţa Naţională a ANBPR
Inițiative, Oportunități, Obiective ale Bibliotecilor Publice din România
În prag de Centenar, de invitați de peste hotare: Ulla
bibliotecari din cele patru zări s-au Pötsönen, specialist în informare
reunit anul acesta la Alba Iulia. / Biblioteca Regională Joensu
Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Finlanda, care a prezentat lucrarea
Alba, în calitate de gazdă, alături Stadiul actual și tendințele viitoare
de ANBPR și Biblioteca Județeană în peisajul biblioteconomic
„Octavian Goga” Cluj, au organizat finlandez și Maria Vrachliotou,
în perioada 14-16 noiembrie, cea lider inovator în cadrul programului
de-a XXX-a Conferință Națională a INELI Balkans / Biblioteca Centrală
Asociației Naționale a Bibliotecarilor din Serres Grecia, cu lucrarea
și Bibliotecilor Publice din România. Biblioteca Publică și istoria orală.
La această reuniune științifică, Din această reuniune
cu titlul Inițiative, Oportunități, științifico-profesională nu au
Obiective ale Bibliotecilor Publice lipsit Proiectele culturale dedicate
din România au participat Centenarului şi o serie de ateliere
reprezentanți ai Bibliotecii Naționale a României, paralele pe teme de actualitate: Familii instruite
ai bibliotecilor publice din întreaga țară, specialiști – comunități puternice: Programe de literație,
de peste hotare și personalități culturale, pentru a Bibliotecile Transformă – Ce? Cum? Și mai ales
sărbători Centenarul și cei 75 de ani de existență ai De ce să spunem tuturor acest lucru?, Tehnologie
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. și inovație – proiecte derulate în biblioteci, sunt
Din partea Bibliotecii Județene câteva titluri din cadrul acestui eveniment, unde
,,V.A.Urechia” Galați, a participat la acest eveniment bibliotecari din toată țara au avut posibilitatea să
de anvergură națională, delegația formată din: Geta împărtășească și să evidențieze bunele practici de
Eftimie, director adjunct și membru în Consiliul lucru prin care aceștia reușesc să atragă utilizatorii
de Conducere al ANBPR, Mariana Buruiană, Silvia în biblioteci, să implice voluntari în diverse proiecte
Cornelia Matei, Andreea Iorga, Manolescu Cecilia și programe inovative.
și Titela Trif. În cadrul secțiunii Tehnologie și inovație
Sesiunea în plen din deschiderea – proiecte derulate în biblioteci, au fost abordate
Conferinței a avut loc în Aula A9 a Universității teme de larg interes orientate cu precădere spre
1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, iar cuvintele de nevoile comunității: Bibliotecile centre de profit
bun venit adresate participanților au fost rostite pentru utilizatori (Ioana Crihană), Biblioteca și rolul
de Sorina Stanca, președinte ANBPR, Adriana ei în comunitate (Cătălina Popa), NEXT LIBRARY –
Szekely, președinte ABR, Maria Răducu, director Diversitate. Implicare. Colaborare (Mihaela Radu),
general Biblioteca Națională a României, dar și
Bibliotecar, Titela Trif,
de alte oficialități locale. Conferința a continuat
Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”
cu prezentarea lucrărilor în plen, startul fiind dat (continuare în pagina 5)

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2018


4
Zilele Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
5 - 11 noiembrie 2018
Tradiţional, luna noiembrie reprezintă un
prilej de sărbătoare pentru Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” Galaţi, deoarece este perioada când
este celebrată fondarea acestei instituţii de cultură.
În noiembrie 2018, Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” Galaţi a sărbătorit 128 de ani de
existenţă, printr-un amplu program de evenimente
care s-au desfăşurat pe parcursul unei săptămâni.
În prima zi a manifestărilor, alocuţiunea
managerului bibliotecii, prof. dr. Zanfir Ilie, a
fost urmat de un moment special, acordarea unor
diplome aniversare şi medalii jubiliare oficialităţilor
gălăţene, respectiv partenerilor şi colaboratorilor
instituţiei gălăţene de cultură: prefectul județului
Galați - Dorin OTROCOL, președintele Consiliului
Județean Galați - Costel FOTEA, primarul
Municipiului Galați - Ionuț PUCHEANU, city
managerul Primăriei Municipiului Galați - Marius
HUMELNICU, viceprimarul Municipiului Galați
- Sorin Cristian ENACHE, managerul Bibliotecii
Județene „Panait Istrati” Brăila - Dragoș NEAGU,
directorul executiv al Direcției pentru Cultură Galați
- Cătălin NEGOIȚĂ, managerul Administrației
Piețelor Agroalimentare Galați - economist Viorica
SANDU, managerul Centrului Cultural „Dunărea
de Jos” Galați - Florina ZAHARIA, scriitorul
Theodor PARAPIRU, scriitorul Ghiță NAZARE,
ing. Radu MOȚOC, cotidianul local „Viața Liberă”,
consilierul local Gelu BUGEAC. Au fost acordate
distincţii şi bibliotecarilor care s-au remarcat în
activitatea profesională, respectiv: Ionica NASIE -
managerul Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică”
Tecuci, Georgeta MARUS - Biblioteca Comunală
Grivița, Rocsana IRIMIA – Serviciul Referințe din
cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”, Cătălina ȘOLTUZ
- responsabila Filialei Nr. 2 „Paul Păltănea” –
Bibliotecă Municipală, Mioara VONCILĂ - șef
serviciu Biblioteca Universității „Dunărea de
Jos”, Bianca MĂRGĂRIT – Fundaţia „Andreiana
Juventus”.
Programul evenimentelor care au urmat a
cuprins dezbateri profesionale, cu specialişti din
bibliotecă, cu colegii de la Biblioteca Municipală
„Ştefan Petică”, dar şi cu invitaţi de la Consiliul
Judeţului Galaţi şi de la Teatrul Naţional de Operă judeţ, implicarea bibliotecii în dezvoltarea locală
şi Operetă „Nae Leonard” Galaţi. Aceste întâlniri (în cazul municipiului Tecuci), problematica
au avut subiecte variate: Regulamentul European inventarului şi a gestionării patrimoniului
privind Protecţia Datelor Personale, aspecte bibliotecii, dar şi clarificări în ceea ce priveşte legea
privitoare la activitatea bibliotecilor publice din dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
Decembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
5
Evenimentul principal al acestui an, Papadat-Bengescu”, situată în cartierul Micro 20, la
respectiv sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, manifestările dedicate evenimentului participând
a fost abordat în cadrul manifestărilor: „Despre invitaţi de onoare, oficialităţi, oameni de cultură şi
centenar”, în colaborare cu membrii Asociaţiei numeroşi copii.
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”; Recitaluri instrumentale și vocale, expoziţii
„Centenarul prin ochii tinerei generaţii”; „Unirea în de documente din colecţiile bibliotecii şi numeroase
poezia românească”; lansarea Albumului Centenar vizite ale grupurilor de elevi, în cadrul campaniei
editat de Biblioteca „V.A. Urechia”; „Centenarul de promovare a serviciilor bibliotecii gălăţene,
României Mari – viziune, cunoaştere şi promovare au completat seria manifestărilor din această
a istoriei de acum 100 ani”. săptămână.
Dimineața zilei de joi a fost dedicată întâlnirii Duminică, 11 noiembrie 2018, la împlinirea
profesionale din cadrul filialei ABR Galați, în cadrul a 128 de ani de la inaugurarea bibliotecii, a avut
căreia o prelegere așteptată a fost cea susținută de loc un moment omagial, dedicat fondatorului
prof. univ. dr. Mircea Regneală, referitoare la 100 de acestei instituții de cultură – academicianul Vasile
ani de biblioteconomie românească, aceasta fiind Alexandrescu Urechia, în faţa bustului acestuia din
urmată de lansarea publicaţiilor Album Centenar și faţa instituţiei.
Ex-libris aniversar – 128 de ani de BVAU. Astfel a fost finalizată o săptămână plină de
După-masa zilei de joi a fost rezervată evenimente dedicate aniversării uneia dintre cele
tradiţionalei întâlniri cu scriitorii şi oamenii de mai valoroase instituții de cultură a Galaţiului –
cultură reuniţi în cadrul Salonului Literar „Axis Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”.
Libri”, invitaţii acestei ediţii fiind scriitorii Livia
Ciupercă, Carmen Tănase, Luminiţa Potârniche şi Bubliotecar, Ioana Chicu,
Sebastian Golomoz. Oficiul de Informare Comunitară,
Ziua de vineri a fost dedicată inaugurării Serviciul Referinţe
unei noi filiale a bibliotecii – Filiala Nr. 5 „Hortensia

Conferinţa Naţională a ANBPR


(continuare din pagina 3)

Biblioteca din parc – un proiect al comunității pentru


comunitate (Elena Mariana Angheluță), Oameni,
fapte și idei care UNESC! – Proiecte de dezvoltare
personală în BIBLIOTECĂ (Irina Diana Rădună),
Impactul Premiului IFLA Green Library Award
2018 în atragerea de resurse la Biblioteca comunală
Șirna (Iuliana-Camelia Pîrvu) etc. Aceste proiecte
sunt doar câteva din lista prezentărilor susținute de
participanți pe parcursul desfășurării conferinței,
prin care s-a reliefat următorul aspect: majoritatea
bibliotecilor din țară sunt într-o continuă schimbare
iar aceste programe și proiecte cultural-
educative au loc în urma unei analize riguroase a
comunității căreia se adresează, iar bibliotecarii
sunt cei care trebuie să anticipeze schimbările
din comunitate.
Tot în cadrul acestei secțiuni, Biblioteca
Județeană ,,V.A.Urechia” Galați, a participat
cu proiectul cultural BIBLIOTECA UNEȘTE
COMUNITATEA! prezentat de Cecilia
Manolescu și Titela Trif. Conferința de toamnă
ANBPR 2018 s-a încheiat cu vizita participanților
la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2018


6
Proiectul „BiblioASTRONOM” la Filiala Nr. 1 „Costache Negri”
În conceperea proiectului nostru am pornit Activitățile proiectului se derulează la
de la premisa că Bibliotecile aparţin comunităţilor Planetariul şi Observatorul Astronomic din cadrul
şi cresc împreună cu membrii lor, oferindu-le Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii şi la Filiala
servicii excelente. Ca să dezvolţi o comunitate îţi Nr. 1 „Costache Negri” din Galaţi. Beneficiarii direcţi ai
trebuie o bibliotecă implicată şi eficientă, care să proiectului sunt elevii şi cadrele didactice participante
ofere programe şi resurse ce contribuie la crearea la activităţi. Pentru părinţi, proiectul va fi un prilej
capacităţilor în domenii-cheie, cu atât mai mult cu de apreciere a efortului depus de către muzeografi,
cât biblioteca are ca beneficiari direcţi copiii. bibliotecari, profesori și elevi. Cu mult mai important
Cum se naşte o stea, ce sunt constelaţiile, este interesul arătat de instituţiile implicate faţă de
cum arată o Staţie Spaţială sau costumul unui dimensiunea educativă a activităţilor.
astronaut? Pentru toate întrebările pe care şi le-ar
putea pune copiii există răspunsuri, iar cei care au
participat la Proiectul BiblioASTRONOM au aflat
cu siguranţă aceste răspunsuri.
Proiectul educaţional le-a oferit
participanţilor cunoştinţe din domeniul
astronomiei, urmărind stimularea interesului
copiilor pentru știință în general, pentru cercetarea
spațiului cosmic și pentru redescoperirea locului
nostru în Univers. Au fost abordate atât subiecte
astronomice, cum ar fi orientarea pe bolta cerului,
stele şi constelaţii, instrumente astronomice,
observaţii solare şi observaţii nocturne, Soarele şi
viaţa pe Pământ, călătorii prin Sistemul Solar, Luna
- satelitul natural al Pământului, cât şi subiecte care
ţin de explorarea spaţiului cosmic, cum ar fi: misiuni
spaţiale, aterizarea pe o cometă, viaţa în spaţiu sau
cum să devii astronaut. Au fost implicaţi în derularea
proiectului elevi din mai multe instituții școlare, înscrişi
la Atelierul de astronomie ,,BiblioASTRONOM’’,
cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani, alături de cadre
didactice.
Proiectul a început în luna octombrie 2018
şi se va finaliza în luna iunie 2019, parteneri fiind:
Planetariul şi Observatorul Astronomic din cadrul
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi,
Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’, Şcoala
Gimnazială nr. 33, Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel
Mare’’, Colegiul Național ,,Costache Negri’’, Școala
Gimnazială ,,Constantin Gheorghe Marinescu’’, Proiectul s-a născut din dorinţa de a
Școala Gimnazială nr. 29, Şcoala Gimnazială nr. 3. valorifica potenţialul creator al micuţilor noştri
Obiectivele proiectului sunt: promovarea cititori, prin realizarea unor lucrări plastice
educației cu privire la spațiul cosmic; abordarea tehnologice şi a unor creaţii literare ale copiilor,
interdisciplinară a domeniului astronomiei; cu scopul de a creiona o imagine complexă despre
dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de selectare Univers, aflat într-o evoluţie continuă, infinită în
a informaţiei şi transmitere a ei; creşterea interesului spaţiu şi timp. De asemenea, ne dorim ca acest
copiilor pentru științele spațiale; promovarea şi proiect să fie izvorul de bucurie şi satisfacţie, care să
valorificarea colecţiilor, a serviciilor şi facilităţilor creeze copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă
oferite de bibliotecă în scopul creşterii eficienţei atât dezvoltării psihice, emoţionale, cât şi estetice.
activităţilor şi implicarea elevilor ca factori activi în Bibliotecar, Cecilia Manolescu,
viaţa comunităţii. Filiala Nr. 1 „Costache Negri”
Decembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
7
O nouă poartă spre cunoaştere:
Filiala Nr. 5 „Hortensia Papadat-Bengescu”
„La lumina și învățătura cărții se deșteaptă Dunărea, urmând îndemnul și exemplul mentorului
conștiința națională, iară nostru Vasile Alexandrescu
deșteptăciunea conștiinței Urechia, personalitate
naționale este singura cetate marcantă a culturii românești
care n-o răpune dușmanul” din a doua jumătate a
rostea Vasile Alexandrescu secolului al XIX-lea, care
Urechia, ctitorul Bibliotecii a inițiat și contribuit la
„V.A. Urechia” la inaugurarea înființarea unor instituții
acesteia, în anul 1890, pe 11 culturale fundamentale
noiembrie. precum Ateneul Român,
Vineri 9 noiembrie Universitatea, Academia
2018, 128 de ani mai târziu, Română.

în prag de mare sărbătoare – 100 de ani de la Slujba de sfințire a noului lăcaș de hrană
Marea Unire, am participat cu mare bucurie la spirituală a fost săvârșită de către părintele protopop
inaugurarea Filialei Nr. 5, „Hortensia Papadat- Eugen Buruiană împreună cu un sobor de preoți. La
Bengescu”- Bibliotecă municipală, în incinta Pieței festivitatea de inaugurare, care a fost prezidată de
Agroalimentare din vastul cartier Dunărea, filială directorul general al Bibliotecii „V.A. Urechia”, au
care pune la dispoziția gălățenilor un fond de peste participat reprezentanți ai administrației publice,
25000 de documente (cărți, reviste, documente oameni de cultură, bibliotecari, scriitori, jurnaliști,
multimedia), calculatoare pentru navigarea pe profesori, copii îmbrăcaţi în costume populare
internet și un spațiu plăcut și luminos pentru studiu însoțiți de părinți și bunici.
și petrecere a timpului liber. Copiii zglobii au cântat, au dansat și au
Noua filială a Bibliotecii Județene „V.A. încins o horă care a unit inimile participanților,
Urechia”, denumită Hortensia Papadat-Bengescu nouă bibliotecarelor revenindu-ne misiunea de a
în semn de prețuire a acestei fiice a meleagurilor înlesni, prin intermediul cărților, drumul oamenilor
gălățene, născută spre cunoaștere și unitate de spirit.
la Ivești, care a fost Așa să ne ajute Dumnezeu!
o reformatoare în Bibliotecar, Violeta Opaiţ,
literatura română și Responsabil Filiala Nr. 5
fondatoare a prozei
analitice, supranumită
„marea europeană”, a
apărut din dragoste
pentru gălățeni, grație
domnului Zanfir Ilie,
directorul Bibliotecii
„V.A. Urechia”, om de cultură cu suflet mare, care
a adus cărțile aproape de gălățenii din cartierul

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2018


8
Aniversările anului 2019 în județul Galați:
ianuarie - martie 2019
BARCEA Spitalului Caritas din Bucureşti, autor şi coautor la
30 martie - 55 de ani de la naşterea, în manuale şi lucrări de medicină, membru al Societăţii
com. Barcea, jud. Galaţi, a pictoriţei Române şi al Societăţii Europene de Cardiologie,
şi artistei decoratoare Carmen Cavaler al Ordinului de Merit din Franţa, pentru
POENARU-GĂINĂ, membră întreaga carieră şi pentru contribuţia la construcţia
a Uniunii Artiştilor Plastici din europeană
România, a Clubului UNESCO din 2 martie - 10 ani de la moartea, în București, a
Atena, distinsă cu numeroase premii actorului Constantin GURIȚĂ, care a jucat alături
pentru lucrările sale de nume mari ale cinematografiei româneşti,
precum Adrian Pintea, Florin Piersic, Radu Beligan,
BĂLĂBĂNEŞTI în filme de referinţă pentru cea de-a şaptea artă (n.
*115 ani de la nașterea, în satul Bursucani, com. 23 sept. 1925, Berești, jud. Galați)
Bălăbănești, jud. Galaţi, a profesorului Eugen 19 martie - 95 de ani de la moartea, în Ploieşti,
MUNTEANU, absolvent al Liceului „Vasile a scriitorului Gheorghe BECESCU-SILVAN,
Alecsandri” din Galați și al Universității din licenţiat şi doctor în drept cu studii în Belgia şi
București, Facultatea de Filosofie și Litere, profesor Germania, avocat de-a lungul întregii vieţi la
de limba română în Galaţi la Liceul Comercial, Ploieşti, autor a mai multor volume de beletristică
Institutul Pedagogic şi la Liceul „Vasile Alecsandri” (n. mai 1875, Bereşti, jud. Galaţi)
(unde a fost şi director între 1955 şi 1958), șef al
Secției de Învățământ și Cultură a Sfatului Popular BEREŞTI-MERIA
Regional Galați (d. 1980) * 130 de ani de la nașterea, în satul Slivna, jud.
28 martie - 85 de ani de la Covurlui (azi în com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi), a
naşterea, în satul Bursucani, medicului George ANTARIU, doctor al Facultăţii
com. Bălăbăneşti, jud. Galaţi, de Medicină din Bucureşti (1923), care şi-a
a scriitorului Lică RUGINĂ, desfăşurat activitatea în Bucureşti
profesor de limba română, * 45 de ani de la moartea preotului Vasile
jurnalist, membru al Societăţii MAROLA, care a activat în parohia Slivna, com.
Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi, Cetăţean Bereşti-Meria, din jud. Galaţi (1931-1974), cel care
de Onoare al Municipiului Galaţi, redactor la ziarul a ctitorit biserica din satul Onciu (filială a parohiei
Viaţa nouă din Galaţi și al revistei Zări, colaborator Slivna), sfinţită în anul 1957 (n. 1905)
la numeroase publicaţii (d. 18 dec. 2008, Galaţi)
BRANIŞTEA
BĂLĂŞEŞTI 7 februarie - 65 de ani de la naşterea, în com.
*145 de ani de la naşterea, în com. Bălăşeşti, jud. Braniştea, jud. Galaţi, a meşterului olar Maricel
Galaţi, a profesorului Neculai PATRICIU, absolvent MOCANU, instructor de olărit pentru clasele
al Facultăţii de Ştiinţe, Universitatea din Iaşi, licenţiat externe din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de
în Fizică, şef de lucrări la Universitatea din Iaşi (1905), Jos” din Galaţi, din 2001, deţinător al Premiului de
profesor secundar la Liceul Internat din Iaşi Excelenţă al Centrului Cultural „Dunărea de Jos”
pentru întreaga activitate desfăşurată (2004)
BEREŞTI
8 februarie - 70 de ani de la naşterea, în Bereşti, BRĂHĂŞEŞTI
jud. Galaţi, a medicului Cornelia Diana 1 martie - 105 ani de la nașterea, în com. Brăhășești,
NISTORESCU, doctor în medicină, director jud. Galați, a inginerului Ion COSTIN, cu studii
general al Departamentului Asistenţă medicală în primare şi gimnaziale în comuna Cudalbi, jud.
Ministerul Sănătăţii (1990-1993), cadru didactic Galaţi (1920-1928), absolvent al Liceului „Dimitrie
al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Sturza” din Tecuci (1931), şef al Direcţiei Mecano-
Davila” din Bucureşti, secretar general al Reţelei energetice din cadrul Ministerului Industriei
ONG/UNICEF şi director general adjunct al Petrolului în perioada 1950-1958
* evenimente pentru care se cunoaşte doar anul

Decembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


9
BUCIUMENI CUCA
*105 ani de la nașterea, în satul Hânţeşti, com 17 ianuarie - 75 de ani de la naşterea, în com.
Buciumeni, jud. Galați, a preotului Enache Cuca, jud. Galaţi, a profesorului
HERESCU, absolvent al Seminarului Pedagogic şi criticului literar Constantin S.
Universitar din Bucureşti, secretar comunal, DIMOFTE, fost elev al Liceului
profesor de religie la Liceul Nr. 1 de Fete din Tecuci, „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
preot paroh la Biserica „Sf. Arhangheli Mihail conducător al Cenaclului literar
şi Gavril” din comuna Giurgioana, jud. Bacău, „Anton Holban” al Casei Corpului
protoiereu şi secretar la Episcopia din Roman (d. Didactic din Galaţi, colaborator la
1988, com. Podul Turcului, jud. Bacău) numeroase publicaţii

CAVADINEŞTI CUDALBI
1 ianuarie - 55 de ani de la naşterea, în sat Rugineni, *125 de ani de la nașterea, în com. Cudalbi, jud.
com. Cavadineşti, jud. Galaţi, a muzicianului Emanuel Galați, a medicului Radu ANDRONACHE, doctor
PECINGINĂ, absolvent al Colegiului Naţional al Facultăţii de Medicină din Bucureşti (1930),
de Muzică „Ion Vidu” din Timişoara (1982) şi al medic în Bucureşti
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti 21 ianuarie - 45 de ani de la naşterea, în com.
(1990), membru al Corului Gaudeamus din cadrul Cudalbi, jud. Galați, a Tiţei ANGHELUŢĂ, doctor
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (1985- în economie în domeniul administrarea afacerilor,
1987), maestru de cor al Corului Naţional de Cameră absolventă a Universităţii „Dunărea de Jos” din
Madrigal, în cadrul căruia a îndeplinit şi funcţiile de Galaţi, care a înfiinţat iQwelt, singurul centru din
director adjunct artistic şi director general adjunct ţară specializat în predarea limbii germane pentru
copii şi tineri
CERŢEŞTI 27 ianuarie - 100 de ani de la naşterea, în com.
*80 de ani de la nașterea, în satul Cârlomăneşti, com. Cudalbi, jud. Galaţi, a preotului
Cerţeşti, jud. Galaţi, a profesoarei Alexandru CAPOTĂ, profesor
Aurelia CAZACU, absolventă la Şcoala medie bisericească din
a Facultăţii de Filologie din Iași, Galaţi, care a slujit la biserica
secretar literar al Teatrului Dramatic din comuna Folteşti, preşedinte
din Galați, timp de 22 de ani, de onoare al Asociaţiei Foştilor
iniţiatoare, alături de Mihai Mihail Deţinuţi Politici Anticomunişti
şi Valentin Silvestru, a Festivalului din Galaţi (d. 18 apr. 2012)
Naţional de Comedie de la Galaţi (d. 31 iul. 1991)
2 martie - 85 de ani de la nașterea, în com. Cerțești, CUZA VODĂ
jud. Galați, a inginerului navalist Jan (Iordache) 3 martie - 20 de ani de la moartea teologului Neculai-
LEFTER, absolvent al Institutului Politehnic din Simeon TATU, stareţ al Mănăstirii Plumbuita din
Galaţi, Facultatea de Mecanică Navală, angajat la Bucureşti, senator al României în perioada 1990-
Şantierul Naval Galaţi şi la Institutul de Cercetări al 1996, care a contribuit la decorarea mai multor
Ministerului Transporturilor, cercetător științific în biserici în stil bizantin şi la imortalizarea chipurilor
domeniul proiectării de nave şi centralelor nucleare, domnitorilor români (n. 2 aug. 1931, com. Cuza
membru al Societăţii Inginerilor Mecanici Americani Vodă, jud. Galați)
și al Societăţii Arhitecţilor Navali şi Inginerilor Marini
Americani, deținător al unui brevet de invenție FOLTEŞTI
6 februarie - 140 de ani de la naşterea, în com.
COROD Folteşti, jud. Galaţi, a avocatului Constantin M.
4 februarie - 130 de ani de la naşterea, în com. ŢIGĂU, şef de birou la Prefectura Covurlui, prefect
Corod, jud. Galaţi, a preotului Ioan TENIE, care a al judeţului Tulcea, senator de Tulcea (1927-1928),
contribuit la renovarea bisericilor „Adormirea” şi căruia i-a fost decernat Ordinul naţional „Steaua
„Sf. Nicolae” din Corod, preşedinte al Căminului României” în grad de comandor
Cultural din localitate, căruia i-a fost acordată,
în anul 1948, distincţia de iconom stavrofor din FUNDENI
partea Episcopiei Romanului (d. 15 dec. 1979, 24 ianuarie - 95 de ani de la naşterea, în satul Hanu
com. Corod, jud. Galaţi) Conachi, com. Fundeni, jud. Galaţi, a pictoriţei şi
profesoarei Silvia CAMBIR, cu lucrări în colecţii
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2018
10
din ţară şi străinătate, distinsă cu Marele Premiu LIEŞTI
al Uniunii Artiştilor Plastici din România (2006), *175 de ani de la nașterea, în satul Șerbănești, com.
membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România Liești, jud. Galați, a judecătorului Alexandru
(d. 15 aug. 2007, Bucureşti) BONACHI, doctor în drept la Heidelberg, judecător
de instrucţie din 1868, prim-preşedinte al Tribunalului
GRIVIŢA Covurlui (1869), senator (1888), consilier al Primăriei
*95 de ani de la nașterea, în com. Țuțcani, jud. Vaslui, a Lieşti (d. 5 ian. 1893, Viena, Austria)
învățătorului Ștefan ZUGRAVU, învățător și director *55 de ani de la moartea, în Brăila, a profesorului
la Şcoala din Grivița (timp de 6 ani), învățător și Gheorghe DIMOFTE, cu studii la Școala Primară
director la Şcoala din Umbrărești, delegat al județului din Liești, Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați şi
Galați la Congresul cadrelor didactice din 1969 Facultatea de Litere și Filosofie, Universitatea din
30 ianuarie - 60 de ani de la naşterea, în com. București, profesor de limbă română și limbă franceză
Griviţa, jud. Galaţi, a epigramistului Gheorghe la Seminarul Teologic din Galați (1936-1939), Liceul
DĂNĂILĂ, membru al Clubului Umoriştilor „Vasile Alecsandri” din Galați (1938-1952), subdirector
„Verva” din Galaţi, deţinător a numeroase premii al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați, inspector șef
la concursurile de epigramă din ţară la Inspectoratul Școlar al Ținutului „Dunărea de Jos”
INDEPENDENŢA (1940-1941) (n. 1902, com. Lieşti, jud. Galaţi)
19 ianuarie - 75 de ani de la naşterea, 23 martie - 70 de ani de la nașterea, în satul
în com. Independenţa, jud. Galaţi, a Șerbănești, com. Liești, jud. Galați, a conferențiarului
pictoriţei Mariana POPESCU-SUCIU, universitar Aurel STAN, doctor în psihologie,
profesoară la Liceul „Spiru Haret” cercetător ştiinţific în cadrul Catedrei de psihologie
din Tulcea, cu numeroase expoziţii a Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza”
personale şi participări la expoziţii de din Iaşi, preşedintele Comisiei metodologice a
grup, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România Colegiului Psihologilor din România, membru al
- Filiala Tulcea conducerii operative a Colegiului Psihologilor din
România
IVEŞTI 27 martie - 75 de ani de la nașterea, în satul Mărăști,
*70 de ani de la moartea, în com. Iveşti, jud. Galaţi, com. Răcoasa, jud. Vrancea, a scriitorului Ion
a preotului Alexandru Gh. CRISTEA, care a CROITORU, preot și profesor de religie în comuna
contribuit, în calitate de preot paroh, la construirea Liești din judeţul Galați, autor al unor lucrări
Bisericii „Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae şi Înălţarea Sfintei monografice referitoare la istoria localității Liești
Cruci” din Iveşti (1905-1906), învăţător suplinitor
la Gimnaziul din Iveşti în timpul Primului Război MATCA
Mondial (n. 1870, com. Iveşti, jud. Galaţi) 7 martie - 30 de ani de la moartea, în com. Matca,
*35 de ani de la moartea actorului N. N. MATEI, jud. Galați, a cadrului didactic Costache PINTILIE,
absolvent al Conservatorului din Bucureşti (1926), absolvent al Școlii Normale din Tecuci, învățător
actor la Teatrul Naţional din Sibiu, Bucureşti, la şcolile din Tecucelul Sec, Matca, Gheorgheni și
Petroşani, Giuleşti, care a jucat în mai multe producții Corod, realizatorul unei monografii a Şcolii Primare
cinematografice, printre care „Columna”, „Baltagul”, din Corod (n. 8 iun. 1910, com. Matca, jud. Galați)
„Mihai Viteazul”, „Toate pânzele sus”, „Secretul MUNTENI
epavei” etc. (n. 16 dec. 1901, com. Ivești, jud. Galați) 4 februarie - 170 de ani de la moartea,
23 ianuarie - 130 de ani de la moartea, în com. Iveşti, în satul Ţigăneşti, com. Munteni,
jud. Galaţi, a ministrului de Finanţe al Moldovei, jud. Galaţi, a poetului şi omului
Panait I. BALŞ, provenit dintr-o familie de boieri politic Costache CONACHI, unul
care deţinea moşia Iveşti, pe locul ei înfiinţând târgul dintre poeţii reprezentativi ai zorilor
Biserica Florii, localitatea Iveşti de astăzi (n. 1817) literaturii române, deţinător al unor
15 martie - 100 de ani de la nașterea, în com. importante funcţii în administraţia ţării, ispravnic
Ivești, jud. Galați, a politicianului și scriitorului al ţinutului Tecuci (n. 14 sept. 1778, sat Ţigăneşti,
Ionel SĂNDULESCU, doctor în ştiinţe juridico- com. Munteni, jud. Galaţi)
economice, avocat în Baroul Ilfov (din 1943), senator 3 martie - 120 ani de la naşterea, în satul Ţigăneşti,
român în perioada 1990-1992, ministru adjunct de com. Munteni, jud. Galaţi, a profesorului de desen
externe al Românie (d. 31 ian. 1993, Paris) şi pictorului Emil ŞTEFĂNESCU, cu o carieră
Decembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
11
în învăţământ de peste 40 de ani în instituţii POIANA
de învăţământ din Râmnicu-Vâlcea, violonist *115 ani de la naşterea, în satul Poiana, com. Nicoreşti,
al Orchestrei semisimfonice „Puţureanu” din jud. Tecuci (azi com. Poiana, jud. Galaţi), a poetului
Râmnicu Vâlcea (d. 8 iul. 1983, Sibiu) şi culegătorului de folclor Vladimir DIACONIŢĂ,
absolvent al Şcolii Normale din Tecuci, învăţător în
NICOREŞTI satul Coaş, jud. Maramureş, director al Şcolii din
14 ianuarie - 125 de ani de la naşterea, în com. Ceacâru Poiana (din 1926), participant la cel de-al Doilea
(azi Tufeşti), jud. Brăila, a preotului Război Mondial (d. 4 apr. 1944, Crimeea)
Grigore TUDOSE, absolvent al
Seminarului Teologic „Sf. Andrei” RĂDEŞTI
din Galaţi, preot pe seama Parohiei *135 de ani de la nașterea, în com. Rădești, jud. Galați,
„Sf. Gheorghe” din Dobrineşti, com. a preotului Constantin IACOMI, licenţiat în teologie,
Nicoreşti, jud. Tecuci, preot militar deputat (1932), membru al Partidului Naţional
cu gradul de căpitan la Garnizoana Creştin, preşedinte al organizaţiei din judeţul Vaslui
Militară din Tecuci, preot la Parohia „Adormirea
SMULŢI
Maicii Domnului” („Precista”) din Tecuci, cu o intensă
*85 de ani de la naşterea, în com.
activitate publicistică religioasă
Smulţi, jud. Galaţi, a profesorului
16 februarie - 70 de ani de la moartea, în Bucureşti,
Cezar FUNDENEANU, absolvent
a profesorului universitar Nicolae O. POPOVICI-
al Facultăţii de Matematică-Fizică,
LUPA, având contribuţii la organizarea pe baze
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
moderne a învăţământului agricol românesc, decorat
(1961), cadru didactic la Liceul „Vasile
cu Ordinul „Coroana României” în grad de Comandor
Alecsandri” din Galaţi până în 1997 (d. 25 iul. 2000)
(n. 25 oct. 1864, sat Coasta Lupei, com. Nicoreşti, jud.
13 martie - 80 de ani de la nașterea, în com. Smulți,
Galaţi)
jud. Galați, a pictorului bisericesc Paraschiv BEJAN,
28 februarie - 80 de ani de la naşterea, în satul
absolvent al Școlii de Pictură Monumentală din
Huleşti, com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a medicului
Bucureşti, care a participat la pictarea bisericilor
Nicolae HERESCU, doctor în medicină, specialist în
Mavramol şi Bunavestire din Galaţi, cât și a altor
anestezie şi terapie intensivă şi în cardiologie, autor
biserici din județul Galați, Vaslui, Buzău, și Constanța
de studii şi lucrări ştiinţifice şi de volume de poezie
TÂRGU BUJOR
PECHEA
*105 ani de la naşterea, în Târgu Bujor, jud. Galaţi, a
*95 de ani de la naşterea, în com. Măluşteni, jud.
profesoarei Elena DIMOFTE, cu studii la Institutul
Vaslui, a profesorului de geografie Gheorghe URSU,
Notre Dame de Sion din Galați şi Facultatea de
primul director al Şcolii medii de 10 ani din Pechea
Litere și Filosofie, Universitatea „Al.I. Cuza” din
(1954-1956), profesor la Colegiul Naţional „C. Negri”
Iași, profesoară de geografie în Galaţi la Gimnaziul
(1956-1958) şi actualului Liceu Tehnologic „Simion
„C.A. Rosetti” şi la Liceul „Vasile Alecsandri”
Mehedinţi” (1958-1964), profesor şi director la Şcoala
11 februarie - 95 de ani de la moartea, în Bucureşti,
nr. 27 din Galaţi, inspector şef al Inspectoratului Şcolar
a prozatoarei şi publicistei Cora
Municipal Galaţi, profesor de geografie la Liceul
IRINEU (numele la naştere Elena
„Vasile Alecsandri” din Galaţi până la pensionare
D. FRIEDMAN), redactor la revista
PISCU „Ideea europeană”, unde şi debutează,
26 februarie - 40 de ani de la naşterea, în com. colaboratoare la publicaţiile „Viaţa
Piscu, jud. Galaţi, a sublocotenentului Ionuţ românească”, „Flacăra”, „Cuvântul
Cosmin SANDU, absolvent al Grupului Şcolar liber”, „Cuget românesc” (n. 22 ian.
„Anghel Saligny” din Galaţi (1996), participant cu 1888, Tg. Bujor, jud. Galaţi)
Batalionul 300 Infanterie, în anul 2005, la misiunea
Enduring Freedom VI din teatrul de operaţii TECUCI
Afganistan, decorat, post-mortem, cu Ordinul *195 de ani de la nașterea, în Lemberg Liov,
Naţional ,,Steaua României” în gradul de Cavaler Galiţia (astăzi Ucraina), a medicului Ioan Ludovic
cu însemn pentru Război pentru faptele sale de KOPETZKY, absolvent al Facultății de Medicină din
eroism, distins cu titlul de Cetăţean de Onoare al München, medic primar în Tecuci din 1855, membru
Municipiului Galaţi (d. 20 mart. 2008, Afganistan) al Comitetului unionist de la Tecuci, ales deputat

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2018


12
de Tecuci la alegerile din 1866, distins cu titlul de 26 ianuarie - 70 de ani de la naşterea, în Tecuci,
„comis”, decernat de domnitorul Grigore Ghica, drept jud. Galaţi, a doctorului în economie Valentin
recompensă pentru activitatea sa (d. 1884, Tecuci) SOROCEANU, cadru didactic universitar, fost
*65 de ani de la nașterea, în Tecuci, jud. Galaţi, a deputat, autor de cărţi şi cursuri universitare, de studii,
scriitoarei Elena MLĂDINOIU, absolventă a Liceului articole, contracte de cercetare ştiinţifică şi comunicări
„Calistrat Hogaş” din Tecuci (1973), membră a ştiinţifice în domeniu
Cenaclului literar „Calistrat Hogaş” din Tecuci (1969- 27 ianuarie - 120 de ani de la naşterea, în satul
1973) şi a cenaclului literar online „Noduri şi semne” Avrămeşti, com. Voineşti, jud. Vaslui, a profesorului
*40 de ani de la moartea lui Zaharia FURNICĂ, Constantin SOLOMON, director al Liceului „D.A.
avocat în fostul județ Tecuci, numit ajutor de Sturdza” din Tecuci, unul dintre fondatorii Muzeului
primar al oraşului Tecuci (26 ian. 1941), profesor de din Tecuci, distins cu Ordinul „Coroana României”
matematică în Corod, preşedinte al „comisiei pentru şi cu Premiul „Neuschotz” al Academiei Române,
ajutorarea familiilor concentraţilor” (n. 1911) colaborator la importante publicaţii istorice, membru
4 ianuarie - 125 de ani de la naşterea, în Tecuci, în comitetul de conducere al revistei Analele Moldovei,
jud. Galaţi, a scriitorului şi autor a numeroase studii de arheologie, istorie şi
profesorului Ion DONGOROZI, istorie literară (d. 17 dec. 1991, Tecuci, jud. Galaţi)
director al Teatrului Naţional 31 ianuarie - 40 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
din Craiova, fondator şi ideolog Galaţi, a militarului Narcis ŞONEI, decedat în timpul
al publicaţiilor Foaia pentru unei misiuni de patrulare în Afganistan, înaintat
popor, Vatra Banatului, Vatra, post-mortem la gradul de sublocotenent, distins cu
Năzuinţa, membru al Uniunii Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler şi
Scriitorilor din România, colaborator la numeroase titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Tecuci
publicaţii periodice de cultură (d. 19 mai 1975, (d. 24 apr. 2005, Afganistan)
Bucureşti) 15 februarie - 65 de ani de la naşterea scriitorului Dan
11 ianuarie - 90 de ani de la naşterea, în com. MOVILEANU, pseudonim literar al profesorului
Albota, jud. Cahul, a medicului Dumitru Gh. de filosofie Viorel ŞERBAN, redactor şef adjunct al
MOCANU, cu studii primare şi liceale în Tecuci, revistei Tecuciul literar-artistic, membru a numeroase
doctor în ştiinţe medicale, medic de circumscripţie cenacluri literare şi colaborator la publicaţii literare şi
în comuna Matca din judeţul Galaţi, medic specialist de cultură de nivel local şi naţional
la Institutul de Specializare a Medicilor din Bucureşti 20 februarie - 35 de ani de la moartea preotului Ioan
şi la Inspectoratul de Sănătate Publică şi Protecţia IFTIMIE, care a slujit în parohiile Giurgiuoana,
Muncii din Raionul Tecuci Meleşcani, Frumuşelu şi Bătrâneşti din judeţul Bacău,
15 ianuarie - 45 de ani de la moartea, în Tecuci, jud. a cunoscut teroarea închisorilor comuniste, preot în
Galaţi, a poetului Ovid CALEDONIU, pseudonimul parohia Sf. Voievozi Noi din Tecuci din 1970 (n. 23 iun.
literar al lui Jean-Florea Georgescu, redactor la revista 1909, com. Vultureni, jud Tecuci, astăzi jud. Bacău)
Meşterul Manole, profesor de limba şi literatura 21 februarie - 40 de ani de la naşterea, în Tecuci,
română în Tecuci (1944-1974), colaborator la jud. Galaţi, a doctorului în filologie Cristinel
numeroase reviste literare (n. 22 mart. 1914, Bucureşti) MUNTEANU, conferenţiar universitar în cadrul
24 ianuarie - 125 de ani de la naşterea, în Tecuci, Universităţii „Danubius” din Galaţi, Facultatea
jud. Galaţi, a generalului Dimitrie ZAMFIR, care de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, autor de
a urmat studiile primare în orașul natal, medic lucrări şi studii de specialitate.
specializat în medicină internă şi ftiziologie, autor a 29 februarie - 90 de ani de la naşterea, în Tecuci,
peste 80 de lucrări, articole şi studii, publicate în ţară jud. Galaţi, a medicului Ovidiu N. POPOVICI,
şi străinătate, membru corespondent al Academiei membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
de Ştiinţe Medicale (d. 30 iul. 1978, Bucureşti) Medicale din România, director adjunct ştiinţific al
24 ianuarie - 115 ani de la naşterea, în Tecuci, jud. Institutului Oncologic Bucureşti (din 1967), autor
Galaţi, a violoncelistului George COCEA, prim- de lucrări şi studii de specialitate
violoncelist în Orchestra Academiei de Muzică, în domeniu
Orchestra Simfonică a Filarmonicii şi Orchestra 3 martie - 115 ani de la nașterea, în
Operei Române din Bucureşti, profesor de violoncel București, a filosofului, criticului
la Academia Regală de Muzică şi Artă Dramatică din literar și sociologului Mircea
Bucureşti, dirijor şi fondator al Orchestrei de Cameră VULCĂNESCU, absolvent al
„George Enescu” din Paris (d. 9 aug. 1989, Bucureşti) Gimnaziului din Tecuci, cu
Decembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
13
studii liceale la Galați, cu o operă impresionantă, ce 30 martie - 15 ani de la moartea economistului
cuprinde lucrări filosofice şi religioase, precum şi Iordachi I. DIMITRIU, doctor în economie
de natură economică, istorică şi juridică (d. 28 oct. și profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe
1952, Aiud) Economice şi Administrative din Iaşi, autor de
4 martie - 25 de ani de la moartea, în Iași, a articole, cărți și manuale de specialitate (n. 20 apr.
profesorului Constantin CIHODARU, cadru 1921, Tecuci, jud. Galaţi)
didactic la Liceul Comercial din Tecuci, decan al 31 martie - 50 de ani de la moartea, în Iași, a
Facultăţii de Istorie și Filosofie a Universității „Al.I. profesorului universitar Ilie MATEI, doctor în
Cuza” din Iaşi, istoric medievist cu importante chimie organică, absolvent al Gimnaziului de băieţi
contribuţii în istoriografia românească postbelică „D. A. Sturdza” din Tecuci, membru corespondent
(n. 21 ian. 1907, sat Coșești, jud. Vaslui) al Academiei Române, câştigător al Premiului
8 martie - 80 de ani de la moartea, în Bacău, de Stat pentru obţinerea cauciucului sintetic la
a profesorului de filozofie și istorie Grigore Borzeşti (n. mai 1895, Tecuci, județul Galați)
TĂBĂCARU, doctor docent, cadru didactic în Tecuci,
TUDOR VLADIMIRESCU
fondatorul Ateneului Cultural „Ştefan Petică” din
*90 de ani de la nașterea, în Ploiești, a profesoarei Elena
Tecuci (n. 14 mart. 1883, com. Fântânele, jud. Bacău)
IORDĂCHESCU, absolventă a Facultății de Filologie,
10 martie - 45 de ani de la nașterea, în Galați, a
Universitatea din București, profesoară de limbă
poetei Marcela CIOBĂNUC, profesoară de limba
engleză la Școala Elementară din Tudor Vladimirescu şi
şi literatura română la Liceul Teoretic „Spiru
în Galaţi la Casa de Cultură, Liceul „Vasile Alecsandri”
Haret” din Tecuci
şi Institutul Pedagogic de 3 ani, Facultatea de Filologie
13 martie - 40 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
medicului militar dermatolog Scarlat LONGHIN, ŢEPU
absolvent al Liceului „Calistrat Hogaş” din Tecuci, 24 februarie - 85 de ani de la naşterea, în com.
profesor la Universitatea din București, cercetător Ţepu, jud. Galaţi, a poetului Ioan BEJAN, primar
în diferite domenii ale dermatovenerologiei, al comunei Ţepu în perioada 1992-1994, autor al
membru corespondent al Academiei Române (n. volumului „Caiet de versuri” (2005)
12 aug. 1899, comuna Dofteana, jud. Bacău) 27 februarie - 80 de ani de la naşterea, în com. Ţepu,
16 martie - 80 de ani de la nașterea, în com. Niculițel, jud. Galaţi, a pictorului Ion HULTOANĂ, cu lucrări
jud. Tecuci, a poetului Gheorghe BURLACU, în colecţii de stat şi particulare din ţară
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din şi străinătate, membru al Asociaţiei
Galaţi, colaborator al Revistei Doi, autor de volume Artiştilor Plastici din Bucureşti, al
de poezie religioasă (d. 26 nov. 2015) Cenaclului de Arte Plastice „I. D.
22 martie - 80 de ani de la nașterea, în com. Budişteni, Negulici” din Câmpulung Muscel
jud. Argeş, a seismologului George PURCARU, şi al Cenaclului de Pictură al Ligii
doctor în seismologie, absolvent al Liceului „Calistrat Navale Române, Filiala Bucureşti
Hogaş” din Tecuci, membru al Comitetului de Experţi
al Uniunii Europene pentru Evaluarea Predicţiei VÂRLEZI
Cutremurelor, Cetăţean de Onoare al Tecuciului (d. *110 ani de la naşterea, în com. Vârlezi, jud. Galaţi,
24 oct. 2016, Frankfurt, Germania) a profesorului Gheorghe DINU, pedagog şi profesor
27 martie - 95 de ani de la moartea profesorului de limbă latină la Liceul Internat din Iași, profesor la
Stanislas CIHOSKI, rector al Academiei de Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1937-1948),
Studii Economice din Bucureşti, avocat în cadrul secretar al Asociației Profesorilor Secundar din Galați
Primăriei Bucureşti, director al ziarului Ordinea, 24 ianuarie - 110 ani de la naşterea, în com.
membru pe viaţă al Uniunii Interparlamentare din Crăieşti, jud. Covurlui (azi sat în com. Vârlezi, jud.
Berna (n. 25 iul. 1868, Tecuci, jud. Galaţi) Galaţi), a preotului Alecu NISTOR, absolvent al
29 martie - 90 de ani de la moartea, în Bucureşti, Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei”
a aviatoarei Elena CARAGIANI-STOENESCU, din Galaţi, preot la Jorăști (1931-1951) şi la Folteşti
licenţiată în drept, prima femeie (1951-1965), care a slujit în Parohia „Sfântul Ierarh
pilot din România, reporter al Nicolae” din Galaţi şi, după pensionare, la bisericile
unui cotidian francez în timpul „Metoc”, „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril” şi
Primului Război Mondial (n. 13 „Mavramol” din Galaţi (d. 10 mai 2007)
mai 1887, Tecuci, jud. Galaţi) Rubrică realizată de Rocsana Irimia, Tena Bezman
și Cătălina Paşnicu, Serviciul Referințe
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2018
14
S-a întâmplat la Biblioteca Comunală Drăgăneşti
În septembrie, Biblioteca Comunală
Drăgănești a primit de la d-na prof. Cristina
Carp, om al satului, care în prezent predă la
Centrul Cultural Francez din București, o donație
de peste 30 de cărți pentru copii. Un grup de
copii invitaţi la acest eveniment a fost antrenat
de dna profesoară Carp într-un joc interactiv,
care a prezentat într-un mod creativ cunscuta
poveste „Sarea în bucate”. Copiii au fost extrem
de încântați de recuzita adusă special pentru a
pune în scenă povestea (un coș cu pâine sărată
și nesărată, diverse tipuri de sare, puzzle-uri cu
imagini din poveste etc.). Participanţii au plecat
cu amintiri de neuitat de la activitatea desfăşurată
la bibliotecă. Mulțumim d-nei profesor și o mai
așteptăm şi cu altă ocazii.

În octombrie, s-a desfăşurat la bibliotecă impact crescut asupra


activitatea „O carte citită - o comoară descoperită”, excursioniştilor, care
în cadrul căreia, elevii clasei a III-a, sub au văzut osemintele
coordonarea înv. Mariana Mitrea, au vizionat eroilor, îmbrăcămintea
filmul „Drumul cărții - de la copac la bibliotecă” purtată acum 100 de
şi au asistat la prezentarea resurselor colecţiei de ani, scrisori, arme și alte
carte și a rolului acestora în activitatea de învățare:. mărturii impresionante.
„De fiecare dată când deschizi o carte și o citești, un Participanţii au depus
copac zâmbește știind că există viață după moarte.” flori și coroane
În cadrul activităţii „Povestire pe scurt”, cei
„Nu plânge, Maică Românie!
12 elevi ai clasei a III-a de la Școala Gimnazială
Pentru dreptate noi pierim;
Malu Alb au împrumutat de la bibliotecă între 3
Copiii noștri peste veacuri,
şi 10 cărți cu povești și basme, primind un caiet
Onoare ne vor da, o știm!”
în care vor povesti pe scurt basmele citite. Copiii
ale căror caiete vor avea cele mai
Bibliotecar,
multe povestiri vor fi premiați.
Jeny Casiean
„Un copil care citește va fi un adult
care gândește.”
Activităţile sub deviza
„Școala Altfel” au adus copiilor
participanţi jocuri, ghicitori,
vizionarea filmului „Heidi - fetița
munților” şi multe alte surprize.
Copiii s-au putut bucura
de teatru de divertisment în
Căminul Cultural din localitate.

În noiembrie, în cadrul Proiectului „100


de ani de România”, reprezentanți ai administrației
locale, cadre didactice, elevi și părinți, au mers
în vizită la Mausoleul de la Mărășești, Mărăști și
Soveja. Istoria eroilor căzuți în război a avut un

Decembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


15
S-a întâmplat la Biblioteca Comunală Independenţa
26 octombrie 2018 - Biblioteca a primit
vizita elevilor clasei a III-a, Şcoala Gimnazială nr.
1 Independenţa, coordonaţi de p.î.p. Maricela
Paraschiv. Au vizionat expoziţia „România –
Centenar” şi am discutat despre eroii comunei
noastre, 171 de fii ai satului care au căzut pe câmpul
de luptă în campania anilor 1916-1918, despre
marele personalităţi ale României, despre istoricul
comunei noastre, Independenţa. La final, copiii au
vizitat Muzeul satului.
8 noiembrie 2018 - Elevii clasei a II-a,
Şcoala Gimnazială nr. 1 Independenţa, p.î.p. Elena
Costin, au venit la Bibliotecă pentru a viziona
expoziţia Centenar şi pentru a avea discuţii libere
despre Centenarul Marii Uniri, despre eroii
comunei căzuţi în Primul Război Mondial, despre
mari eroi români din Primul Război Mondial, cum
ar fi: Ecaterina Teodoroiu, Eremia Grigorescu,
Măriuca Zaharia, despre Regele Ferdinand şi
Regina Maria.
9 noiembrie 2018 - Biblioteca a primit
vizita elevilor clasei I-a, Şcoala Gimnazială nr. 1 din 13 noiembrie 2018 - Biblioteca a
Independenţa, p.î.p. Mihaela Mihăilă. Aceştia au primit vizita elevilor clasei a IV-a, Şcoala nr. 1
răsfoit cărţi pentru vârsta lor, au primit informații Independenţa, coordonaţi de p.î.p. Ene Antigona.
despre cum se pot înscrie la bibliotecă, au vizitat Elevii au vizionat expoziţia „România-Centenar” şi
Muzeul satului şi au vizionat expoziţia „România – s-au purtat discuţii despre Marea Unire de la 1918.
Centenar”. Bibliotecar, Mirela Cozloschi

Donaţie de carte la Biblioteca Comunală Griviţa


,,Biblioteca este templul învăţăturii,
iar învăţătura a eliberat mai mulţi oameni decât toate războaiele din istorie.”
(Carl Thomas Rowan)

În data de 25 octombrie 2018, la Biblioteca profesoară Mihalache Constanța și interpretat de


Comunală din Griviţa, am avut bucuria de a primi elevii Şcolii Gimnaziale Grivița.
o donație de carte din partea Clubului Kiwanis Mulțumim doamnelor de la Clubul Kiwanis
Galați, ce acoperă diverse domenii și este destinată și tuturor celor care vin în sprijinul instituțiilor
mai multor categorii de vârstă. de cultură contribuind, într-un fel sau altul, la
Delegația a fost buna desfășurare a activității
formată din patru doamne acestora, la menținerea și
inimoase, care în decurs de o continuarea unor proiecte
săptămâna s-au mobilizat și au utile și importante pentru
strâns de la oameni de bine un comunitate și să nu uităm:
număr considerabil de cărți. „cartea este o poartă spre un
Dar nici noi n-am viitor mai bun”.
fost mai prejos şi ne-am
întâmpinat musafirii cu un Bibliotecar,
mic program artistic de poezii Georgeta Marus
dedicate cărții, pregătit de dna

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2018


16
Centenarul în bibliotecile din judeţul Galaţi

Filiala Nr. 5 Filiala Nr. 1


„H. Papadat-Bengescu” Galaţi „Costache Negri” Galaţi

Biblioteca Orăşenească Tg. Bujor Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea” Galaţi


Bibliotecile din municipiul
şi judeţul Galaţi au
sărbătorit cu entuziasm
100 de ani de la Marea
Unire, prin activităţi şi
programe artistice, în care
cei mai mici sau mai mari
reprezentanţi ai tinerei
generaţii şi-au demonstrat
respectul faţă de eroii
neamului şi ataşamentul
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Biblioteca Comunală
Tecuci faţă de pământul patriei. Scânteieşti
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:
Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (Galaţi), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, resp. activ. edit. (Galaţi), camitoporas@yahoo.com
Titina Dediu, secretar (Galaţi), tmdediu@gmail.com

Sărbătoarea
Manuela Cepraga, casier (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Mihaela Gudană, cenzor (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

Crăciunului şi Noul An
Mihaela Buţurcă, membru (Măstăcani), bcmastacani@gmail.com
Membri supleanţi: Cătălina Şoltuz (BVAU), Aneta Apostu (Bereşti),

să vă aducă sănătate şi
Georgeta Marus (Grivița)

Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

belşug în toate!
Director: Zanfir ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş

La Mulţi Ani!
Redactori: Geta Eftimie, Titina Dediu, Manuela Cepraga,
Mihaela Gudană, Mihaela Buţurcă
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi. 800208, Galaţi,
Mihai Bravu nr. 16, Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060