Sunteți pe pagina 1din 3
~coala Gimnaziala Nr.l ~tiubieni FI~A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SECRETAR In temeiul Legii
~coala Gimnaziala Nr.l ~tiubieni FI~A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SECRETAR In temeiul Legii

~coala Gimnaziala Nr.l ~tiubieni

FI~A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SECRETAR

In temeiul Legii educatiei nationale nr . l I 2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare , temeiul

contractului individual ~e munca inregistrat in Registrul de evidenta a contractelor individuale de

-

!Lui~"·'} .2ol21 h . . J!l II· oloJ[. ete astaZI x . ................. .... , prezen
!Lui~"·'} .2ol21 h .
. J!l II· oloJ[.
ete astaZI
x
. ................. ....
, prezen t a
fi I~a a pos t u I UI . :
x
.I'L~·.; se me
..
Q8.1J:t!i
...
??.f)~~H.!!'H. ...
.
.'?l .'t.O
.LIJ.
.Glt:. ............ . .. ...
........
.
S.f:.cf:£.7:11-.R. .... ..... .. . .......
.
e numtre :
.... ..........
.?t'
..,
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
_
f?./f:.!!r!?:
.
::-. ..
:..
R-H!.tf-})4. ....
't!f;.4.c'7CR M ff\JA-TA

munca cu numaru - .tn ..

Numele ~i prenumele

Specialitatea :

d

 

D

ectzta

..

.

fncadrarea: .$.f:.c;

Cerinte:

 

Denumirea postului: .

studii:

 • .'~~/1..... .. .............. .... .. .. .................... .. .. ... .. . .. ... ......... ...........

......... . ..

.

.: ·:;f,jj_ ·... 2 /a. I' . ..W.. i-!. .... ..
.:
·:;f,jj_ ·...
2
/a. I' .
..W..
i-!. .... ..

...

studii specifice postului . ·z.p--

vechime

.Jl:. .<?.·IY!. .l
.Jl:.
.<?.·IY!.
.l

....

' ·. ·. ·. ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···

..

...........................................

Relatii profesionale :

- ierarhice de subordonare: director ; director adjunct ;

-de colaborare : cu personalul didactic , didactic auxiliar, personalul uniHitii de lnviitiimant ;

- de reprezentare a unitatii ~colare.

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

~coala Gimnaziala Nr.l ~tiubieni FI~A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SECRETAR In temeiul Legii
 • 1. PROIECTAREA ACTIVIT ATILOR

  • 1.1. Respectarea planurilor manageriale ale ~colii.

  • 1.2. Implicarea In proiectarea activitiitii ~colii, Ia nivelul compartimentului financiar.

  • 1.3. Realizarea planificiirii calendaristice a compartimehtului.

  • 1.4. Cunoa~terea ~i aplicarea legislatiei In vigoare.

  • 1.5. Folosirea tehnologiei informatice In proiectare .

 • 2. REALIZAREA ACTIVIT ATILOR

  • 2.1. Organizarea documentelor oficiale.

  • 2.2. Asigurarea ordonarea ~i arhivarea documentelor unitatii,

  • 2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umana a uniUitii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Inregistrarea ~i prelucrarea informatica periodica a datelor In programele de salarizare ~i REVISAL.

  • 2.4. intocmirea ~i actualizarea documentelor de studii ale elevilor.

  • 2.5. Alcatuirea de proceduri.

 • 3. COMUNICARE ~I RELATIONARE

  • 3.1. Asigurarea tluxului informational al compartimentului.

  • 3.2. Raportarea periodicii pentru conducerea institutiei.

  • 3.3. Asigurarea transparentei deciziilor din compartiment.

  • 3.4. Evidenta, gestionarea ~i arhivarea documentelor.

  • 4. MANAGEMENTUL CARIEREI ~I AL DEZVOLTARII PERSONALE

  4. MANAGEMENTUL CARIEREI ~I AL DEZVOLTARII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4 . 2.
  • 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

  4 .2. Participarea Ia activiHiti de formare profesionala ~i dezvoltare in cariera.

  • 4.3. Participarea permanenta Ia instruirile organizate de inspectoratul ~colar.

  • 5. CONTRIBUTIA LA DEZVOLT AREA INSTITUTIONALA ~I LA PROMOVAREA IMAGINII ~COLli

  4. MANAGEMENTUL CARIEREI ~I AL DEZVOLTARII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4 . 2.

  5 . 1.

  Planificarea activitatii compartimentului prin prisma dezvoltarii institutionale ~i promovarea imaginii ~colii.

  • 5.2. Asigurarea permanenta a legaturii cu reprezentantii comunitatii locale privind activitatea compartimentului.

  5.

  3. Indeplinirea altor atributii dispuse de ~eful ierarhic superior ~i/sau directorul care, pot rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a atributiilor aflate in sfera sa de

  responsabil itate. 5.4 . Respectarea ROI, normelor, procedurilor de sanatate ~i securitate a muncii , de PSI

  responsabil itate. 5.4 . Respectarea ROI, normelor , procedurilor de sanatate ~i securitate a muncii ,

  ~i lSU

   

  pentru toate tipurile de activitati desta~urate in cadrul unitatii de invatamant.

   

  II. AL TE ATRIBUTII.

  Atributii ~i prevederi ale Regulamentului de Organizare ~i Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar privind activitatea de secretariat:

  1.

  Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant.

  2.

  Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti , personalul unitatii de invatamant ~i pentru

  alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director .

  3.

  Secretarul

  asigura permanenta pentru intreaga perioada de desta~urare a orelor de curs.

  4 . Secretarul

  aduce condica fn cancelarie ~i o ia Ia sfar~itul orelor. Secretarul descuie ~i

   

  incuie fi~etu1 in care se pastreaza cata1oagele la 'inceputullterminarea orelor, dupa ce a verificat, impreuna cu cadrele didactice de serviciu , existenta tuturor cataloagelor.

  5.

  Secretarul comp1eteaza fi~e1e matricole,

  cataloage1e de corigenta ~i se ocupa de

  arhivarea

  tuturor documentelor ~colare.

  6.

  In perioada vacantelor ~colare cataloagele se pastreaza Ia secretariat.

  7 .

  Trece In catalogul clasei rezultatele obtinute de elevi Ia examenele de incheiere a situatiei

   

  ~colare, la examenele de

  corigenta 'in maximum cinci zile de Ia afi~area rezultatelor .

  8.

  Preia de Ia pre~edintele comisiei de examen toate documentele specifice: cataloage de

  examen, lucrarile scrise ~i insemnarile elevilor Ia proba oralalpractica. Aceste documente se pastreaza In arhiva unitatii de invatamant timp de un an. Atributii ale secretarului ce rezulta din aplicarea diferitelor Ordine ale ministrului educatiei,

  metodologii , legi

  :

  1.

  Inscrie elevii in registrul matrical in conformitate cu actele de identitate , mentioniindu-se

  ~i CNP-ul.

  2.

  Atribuie elevilor numere matricole.

  3.

  Transcrie In registrul matrical situatia ~colara a elevilor veniti invatamant.

  de Ia alte unitati de

  4.

  Furnizeaza invatatori1or ~i dirigintilor date1e de

  identificare a elevilor pentru a fi trecute

  in cataloage.

  5.

  Este responsabil cu evidenta persona1ului didactic ~i nedidactic.

  6 .

  Intocme~te documente de personal (adeverinte , copii) pentru angajatii unitatii ~colare, Ia solicitarea scrisa a acestora.

  • 7. Completeaza foi matricole , adeverinte In baza cererilor solicitantilor. Se ocupa de completarea registrelor matricole. Anual , certifica situatia ~colara a elevilor, situatie trecuta In registrul matrical.

  • 8. Intocme~te baza de date a elevilor inscri~i Ia Evaluarea Nationala ~i admiterea In liceu.

  • 9. Intocme~te situatiile ~colare cerute de inspectoratul ~colar ~i le trimite Ia timp . 10 . Completeaza situatiile statistice ale elevilor Ia lnceputul anului ~colar , Ia sfar~itul semestrelor ~i anului ~colar, pe care te trimite Ia termenele stabilite.

  II

  .

  Actuatizeaza permanent registrul

  de

  evidenta ~i lnscriere a elevilor.

  12 . Asigura securitatea documentelor

  de secretariat.

  13 . Se ocupa de organizarea arhivei ~colare, In conformitate cu legisiatia In vigoare .

  I4. Intocme~te state de plata , state de personal.

  • 15. Intocme~te statele de functii Ia lnceput de an ~colar ~i le actualizeaza ori de cate ori este

  nevoie(disparitia sau crearea unor posturi) . I6. Realizeaza sarcinile ce decurg din aplicarea metodologiilor de acordare a burselor, EURO

  200.

  1-'7. Este membJ a hi comisia BfJ!'IfE :
  1-'7. Este membJ a hi comisia BfJ!'IfE :
  • 18. Redacteaza documentete necesare pentru angajarea In munca.

  I9. Redacteaza corespondenta ~colii.

  • 20 . Intocme~te diverse situatii necesare procesului instructiv educativ.

  2I . Completeaza registrele de evidenta a elevilor.

  • 22 . Intocme~te ~i elibereaza adeverinte

  soticitate de etevi.

  • 23 . lntocme~te dosarele elevilor veniti din strainatate , pentru echivalarea studiilor.

  • 24 . Actuali z eaza in permanenta programui REVISAL.

  • 25 . lnscrie in fi~ele anuale de incadrare cu personal didactic datele referitoare Ia vechime ,

  wad didactic , mod de lncadrare .

  • 26 . lntocme~te dosarele de pensionare.

   • 27. Verifica cererile depuse de cadrele didactice In vederea acordarii salariilor corespunzatoare unor tran~e superioare de vechime, prezenHindu-le spre aprobare conducerii ~colii.

  28.

  inregistreaza corespondenta i n registrul de intrare-ie~ire.

  29.

  Respecta

  30 . Respecta

  ROFUIP , ROI , tegislatia ~colara.

  programul de Iucru : 8 -

  16.

  • 31. In functie de nevoile specifice ale unitatii de lnvatamant , salariatui este obligat sa lndeplineasca ~i alte sarcini ~ artizate de angajator, In con<ji tj ile legii . Jfel

  . ~~lu.'e!!f.q .. ... ... ..a
  . ~~lu.'e!!f.q
  .. ... ...
  ..a
  ~ -. ·e_~ctt,d~:~ -~ ~~ .... -~ Sh.!p!. ... ..'" -~ .M ..... ~ .. r!.i.
  ~ -. ·e_~ctt,d~:~ -~ ~~
  ....
  -~
  Sh.!p!. ...
  ..'"
  -~
  .M
  .....
  ~
  ..
  r!.i. ....
  .o. ..
  ...~
  .. .. ..
  v."--r. Ul
  -:~. s~
  7 .. .
  . ......
  .
  L
  ~

  .M.l .CL .....

  ..... ...

  7. Completeaza foi matricole , adeverinte In baza cererilor solicitantilor. Se ocupa de completarea registrelor matricole.
  7. Completeaza foi matricole , adeverinte In baza cererilor solicitantilor. Se ocupa de completarea registrelor matricole.

  Semnatura titularului de luare Ia cuno~tinta :

  7. Completeaza foi matricole , adeverinte In baza cererilor solicitantilor. Se ocupa de completarea registrelor matricole.

  A-,(v.d'a-at-- Ls/

  g~

  C,({

  M'av.at