Sunteți pe pagina 1din 132

MARIUS – COSTEL EŞI

CAIET DE SEMINAR
DIDACTICA SPECIALITĂŢII.
~ suport curricular pentru studenţii înscrişi la
programele de licenţă ~

Student: IGNAT CLAUDIU

Facultatea : ISTORIE - GEOGRAFIE

Specializarea: GEOGRAFIA TURISMULUI

Anul de studiu: II

Referenţi ştiinţifici :
Conf.univ. dr. Jeder Daniela, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava
Lector univ.dr. Anghel Gabriela Alina, Universitatea Valahia din Târgovişte

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


EŞI, MARIUS - COSTEL
Caiet de seminar. Didactica specialităţii (suport
curricular pentru studenţii înscrişi la programele de
licenţă), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2016

ISBN: XXX – XXX – XX – XXXX -2-3

Tehnoredactare computerizată : Narcisa Loredana Posteucă


Coperta : Narcisa Loredana Posteucă

Cuprins

Cuvânt explicativ..............................................................................................2
1
SEMINARUL NR. 1.......................................................................................3
Explicitări epistemologice referitoare la implementarea ideii de didactică în procesul educaţional

SEMINARUL NR. 2.....................................................................................14


Interpretarea şi utilizarea ideii de didactică în raport cu educaţia tradiţională şi cea actuală

SEMINARUL NR. 3.....................................................................................24


Analiza procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva comunicării didactice

SEMINARUL NR. 4.....................................................................................39


Modalităţi de înţelegere şi de aplicare a principiilor didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare

SEMINARUL NR. 5.....................................................................................50


Valorificarea principalelor documente curriculare în activitatea didactică

SEMINARUL NR. 6.....................................................................................59


Dezvoltări operaţionale la nivelul dimensiunii metodologiei didactice

SEMINARUL NR. 7.....................................................................................66


Modalităţi de înţelegere şi de implementare a competenţelor şi obiectivelor în procesul instructiv-educativ

SEMINARUL NR. 8.....................................................................................73


Rolul mijloacelor didactice în proiectarea activităţii didactice

SEMINARUL NR. 9.....................................................................................79


Modalităţi de introducere în activitatea didactică a metodelor de predare-învăţare; avantaje şi limite ale
acestor metode

SEMINARUL NR. 10...................................................................................86


Analiza particularităţilor specifice activităţii didactice în raport cu concretizarea proiectării didactice

SEMINARUL NR. 11...................................................................................96


Analiza şi concretizarea procesului de proiectare a activităţii didactice

SEMINARUL NR. 12.................................................................................104


Proiectarea evaluării didactice în procesul instructiv-educativ

SEMINARUL NR. 13.................................................................................113


Pregătirea ştiinţifică şi perfecţionarea didactică permanentă a profesorului de specialitate

SEMINARUL NR. 14.................................................................................118


Dezvoltarea domeniului didacticii de specialitate în raport cu ideea de societate a viitorului

Corespondenţa seminar-curs.....................................................................123

BIBLIOGRAFIE........................................................................................125

Cuvânt explicativ

2
Acest Caiet de seminar se adresează studenţilor înscrişi la Nivelul I – formare iniţială, care urmează
cursurile/ seminariile modulului psihopedagogic din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic (DPPD)/ Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP). Totodată, prin
intermediul acestui Caiet de seminar sunt urmărite, pe de o parte, completarea informaţiilor achiziţionate,
iar pe de altă parte, familiarizarea cu subiectele/ temele întâlnite în plan teoretic atât la Cursul de didactica
specialităţii, cât şi în alte lucrări de specialitate. În acest mod, sunt vizate acele modalităţi de formare a
deprinderilor de natură didactică necesare în procesul instructiv-educativ. Ca urmare, rezolvările/ aplicaţiile
din cadrul acestui Caiet de seminar au ca punct de plecare Cursul de didactica specialităţii (pentru
programele de licenţă).

Obiectivele Seminarului de Didactica specialităţii :


După frecventarea orelor de seminar şi după parcurgerea acestui Caiet de Seminar, studenţii vor fi
capabili:
(1) să definească principalele concepte didactice regăsite în literatura şi practica de specialitate ;
(2) să utilizeze în mod corect conceptele şi teoriile didactice regăsite atât pe parcursul orelor de curs şi de
seminar, cât şi în alte surse bibiliografice de specialitate;
(3) să valorifice informaţiile dobândite în urma implicării active şi conştiente atât la orele de curs, cât şi la
orele de seminar;
(4) să dezvolte concepte şi teorii didactice în concordanţă cu pregătirea din cadrul practicii psihopedagogice
(de specialitate).

SEMINARUL NR. 1
Explicitări epistemologice referitoare la implementarea ideii de didactică în procesul educaţional
Cursul nr. 1 - Conceptual şi teoretic în didactica specialităţii

Obiectiv general
Explicitarea din punct de vedere epistemologic cu privire la implementarea ideii de didactică în procesul
educaţional.

Obiective operaţionale
La sfârşitul Seminarului nr.1 studenţii vor fi capabili:
(1) să distingă din punct de vedere conceptual între ,,didactike” şi ,,mathetica”;
(2) să explice diferenţa dintre Ars Didactica, Novissima linguarum methodus şi Didactica Magna;
(3) să ilustreze din punct de vedere diacronic şi sincronic principalele trăsături specifice domeniului
didacticii (magistrocentrist, psihocentrist/ sociocentrist, tehnocentrist);
(4) să compare între dimensiunea didacticii specialităţii şi dimensiunea metodicii specialităţii.

3
A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi
(1) Explicaţi diferenţa conceptuală dintre ,,didactike” şi ,,mathetica”.

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................

(2) Cum explicaţi relaţia dintre Ars Didactica, Novissima linguarum methodus şi Didactica Magna?

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(3) Cum comentaţi trăsăturile specifice domeniului didacticii (magistrocentrist, psihocentrist/ sociocentrist,
tehnocentrist) aşa cum se raportează la evoluţia educaţiei (din punct de vedere diacronic şi sincronic)?
Justificaţi concluziile obţinute.

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

4
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................

(4) Identificaţi şi comentaţi situaţii specifice, utilizând literatura de specialitate, cu privire la relaţia didactica
generală/ specialităţii – pedagogie.

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(5) Prezentaţi din punct de vedere diacronic principalele aspecte conceptual-teoretice referitoare la ideea de
didactică.

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

5
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................

(6) Prezentaţi principalele aspecte comparative (de natură epistemologică) regăsite în relaţia dintre didactica
specialităţii şi metodica specialităţii.

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................

(7) Ce înţelegeţi prin fundamentarea ştiinţifică a didacticii generale/ de specialitate?

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

6
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

(8) Identificaţi şi prezentaţi succint principalele etape în dezvoltarea didacticii (generale/ de specialitate).
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................

9. Reflectaţi asupra relaţiei dintre ideea de didactică a specialităţii şi modalităţi specifice de implementare a
acesteia în sistemul educaţional, construind, de asemenea, un scurt eseu cu titlu personalizat (cel puţin 1
pagină şi cel mult 2 pagini).

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... .......................................................

7
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

(10) Comentaţi din perspectiva didacticii următorul text:


,,În esenţă, putem considera, în acord cu majoritatea pedagogilor, că didactica reprezintă o ramură
importantă a pedagogiei. Tradiţia pedagogică românească a consacrat vreme îndelungată o integrare între
ştiinţele pedagogice fundamentale a teoriei educaţiei, care studiază componentele educaţiei şi a teoriei
instruirii, deci a didacticii. Pedagogia include aşadar didactica, o înglobează în ansamblul său teoretic, iar
didactica reprezintă pentru pedagogie o componentă esenţială, cu mare putere explicativ-normativă sau,

8
aşa cum am afirmat mai devreme, nucleul dur al acesteia. Legile generale, intuiţiile, principiile formulate în
pedagogie se verifică şi sunt validate sau nevalidate de didactică.”
(Florin Frumos, Didactica. Fundamente şi dezvoltări cognitiviste, Editura Polirom, Iaşi, 2008,
p.103)

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................... .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Didactica specialităţii a. consideră didactica drept


studiu ştiinţific specific
situaţiilor de învăţare prin care
trece elevul (,,cel ce se educă”)
2. Metodica specialităţii b. are un caracter prescriptiv-
normativ
3. John Dewey c. se referă la educaţia privită ca
funcţie socială
4. M. Lavallée d. are o sferă de cuprindere mai
restrânsă prin comparaţie cu
cea a didacticii specialităţii
5. Didactica specialităţii e. fundamentează ştiinţific
9
demersul educaţional

Răspunsuri corecte:
(1) – e; (2) – d; (3) – c; (4) – a; (5) – b.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:


(1) Conceptul de ,,didactică” se regăseşte la Jan Amos Komensky în lucrarea
(a) Didactica sive ars docendi
(b) Aphorismi didactici paecipui
(c) Didactica Magna

(2) Lucrarea Didactica sive ars docendi aparţine lui:


(a) Jan Amos Komensky
(b) Elias Bodinus
(c) Wolfang Ratich

(3) Lucrarea Aphorismi didactici paecipui aparţine lui:


(a) Wolfang Ratich
(b) Jan Amos Komensky
(c) Elias Bodinus

(4) Prin didaktike se înţelege:


(a) teoria cunoaşterii
(b) artă a memorării
(c) artă a învăţării

(5) Ideea unei educaţii naturale apare la:


(a) Johann Heinrich Pestalozzi
(b) John Locke
(c) Jean Jacques Rousseau

(6) Johann Heinrich Pestalozzi a scris:


(a) Emil sau Despre educaţie
(b) Metodica
(c) Câteva idei asupra educaţiei

(7) Didactica tradiţională are un caracter:


(a) tehnocentrist
(b) sociocentrist
(c) magistrocentrist

(8) Didactica modernă are un caracter


(a) psihocentrist
(b) magistrocentrist
(c) tehnocentrist
10
(9) Didactica postmodernă are un caracter
(a) tehnocentrist
(b) psihocentrist
(c) sociocentrist

(10) Didactica specialităţii mai este cunoscută şi sub denumirea:


(a) metodologia metodicii
(b) metodica specialităţii
(c) didactica generală

(11) Didactica tradiţională


(a) consideră percepţia drept sursă a cunoştinţelor;
(b) consideră percepţia ca fiind un moment al acţiunii;
(c) implică numai creativitate, motivare şi disponibilitate.

(12) O didactică epistemologică


(a) este necesară într-un proces de învăţământ care îşi propune să se situeze la nivelul performanţei şi
competitivităţii;
(b) este necesară într-un proces de învăţământ care îşi propune să se situeze doar la nivelul
performanţei;
(c) este necesară într-un proces de învăţământ care îşi propune să se situeze exclusiv la nivelul
competitivităţii.

(13) Didactica specialităţii


(a) are un caracter social;
(b) are un caracter strategic;
(c) are un caracter prescriptiv - normativ.

(14) Didactica tradiţională


(a) are o sferă de cuprindere mai restrânsă prin comparaţie cu cea a didacticii specialităţii;
(b) are un caracter aplicativ;
(c) admite că imaginea mentală are un rol important în procesul de gândire.

(15) Didactica tradiţională


(a) se concentrează pe cultivarea creativităţii;
(b) se concentrează pe cunoştinţe (informaţii) construite (asimilate) anterior;
(c) se raportează la faptul că educatul (elevul / studentul) este considerat drept subiect al educaţiei.

(16) Didactica tradiţională


(a) implică numai creativitate, motivare şi disponibilitate;
(b) subliniază perspectiva practică (pragmatică) în procesul de învăţământ;
(c) priveşte educatul (elevul/ studentul) ca obiect al educaţiei.

(17) Didactica modernă

11
(a) admite că percepţia este privită ca sursă a cunoştinţelor, concentrându-se, de asemenea, pe
cunoştinţe (informaţii) construite (asimilate) anterior;
(b) relevă la nivel educaţional atât perspectiva intelectualistă, cât şi perspectiva pragmatică;
(c) se concentrează pe cultivarea creativităţii, susţinând că educatul (elevul/ studentul) este privit ca
subiect al educaţiei.

(18) Didactica modernă


(a) priveşte percepţia drept moment al acţiunii;
(b) priveşte percepţia ca sursă a acţiunii;
(c) priveşte percepţia ca efect al acţiunii.

(19) Didactica modernă


(a) priveşte educatul (elevul/ studentul) ca obiect al educaţiei;
(b) admite că operaţia mentală are un rol important în procesul de gândire;
(c) subliniază perspectiva empirică în procesul de învăţământ.

(20) Didactica modernă


(a) se concentrează pe interpretări metodologice ale activităţilor didactice;
(b) se concentrează pe dezvoltarea tehnică a metodei;
(c) se concentrează pe cultivarea creativităţii.

(21) Didactica modernă


(a) admite că educatul (elevul/ studentul) este privit ca obiect al educaţiei;
(b) admite că educatul (elevul/ studentul) este privit ca subiect al educaţiei;
(c) admite că educatul (elevul/ studentul) este privit ca obiect şi ca subiect al educaţiei.

(22) Didactica modernă


(a) ilustrează la nivel educaţional o perspectivă behavioristă;
(b) ilustrează la nivel educaţional o perspectivă inneistă;
(c) ilustrează la nivel educaţional o perspectivă practică (pragmatică).

(23) În didactica modernă predomină


(a) perspectiva pragmatică;
(b) perspectiva intelectualistă;
(c) perspectiva senzorială.

(24) În didactica tradiţională predomină


(a) perspectiva intelectualistă;
(b) perspectiva raţionalistă;
(c) perspectiva pragmatică.

(25) Didactica modernă


(a) implică utilizarea îndeosebi a metodelor tradiţionale
(b) pune accent pe creativitate;
(c) priveşte percepţia ca sursă a cunoştinţelor.

12
Răspunsuri corecte:
(1) – c; (2) – b; (3) – a; (4) – c; (5) – c; (6) – b; (7) – c; (8) – a;
(9) – a; (10) – b; (11) – a; (12) – a; (13) – c; (14) – c; (15) – b; (16) – c; (17) – c; (18) – a; (19) – b;
(20) – c; (21) – b; (22) – c; (23) – a; (24) –a.
(25) – b.

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:

(1) Platon, Apărarea lui Socrate


(2) Platon, Criton
(3) Comenius, Didactica Magna
(4) Friedrich Herbart, Prelegeri pedagogice
(5) John Dewey, Democracy and Education. An Introduction to the Philosophy of Education

13
SEMINARUL NR. 2
Interpretarea şi utilizarea ideii de didactică în raport cu educaţia tradiţională şi cea actuală
Cursul nr.2 - Repere tradiţionale şi actuale în didactică

Obiectiv general
Interpretarea din punct de vedere didactic a principalelor paradigme în raport cu educaţia tradiţională şi
cea actuală.

Obiective operaţionale
La sfârşitul Seminarului nr.2 studenţii vor fi capabili:
(1) să explice din perspectiva ideii de didactică paradigma constructivistă şi paradigma cognitivistă;
(2) să compare între perspectiva multidisciplinară, pluridisciplinară, interdisciplinară şi cea
transdisciplinară;
(3) să justifice o serie de idei din perspectivă cognitivistă şi constructivistă; (4) să analizeze principalele
idei de natură didactică din filmul Maria Montessori - O viaţă pentru copii (”Maria Montessori una vita
per i bambini”);

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi


(1) Explicaţi din perspectiva ideii de didactică diferenţa paradigmatică dintre cognitivism şi constructivism.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

(2) Menţionaţi reprezentanţi ai modelului constructivist.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

14
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................

(3) Menţionaţi reprezentanţi ai modelului cognitivist.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................

(4) Identificaţi şi prezentaţi principalele caracteristici de bază în relaţia cognitivism – constructivism.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

15
(5) Ce înţelegeţi prin multidisciplinaritate?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................

(6) Ce înţelegeţi prin interdisciplinaritate?


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................

(7) Ce înţelegeţi prin pluridisciplinaritate?


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

16
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(8) Ce înţelegeţi prin transdisciplinaritate?


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

(9) Vizionaţi filmul Maria Montessori - O viaţa pentru copii (”MM una vita per i bambini”), după care
realizaţi o analiză succintă din perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................

17
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................. ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................... ......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................

(10) Comentaţi din perspectiva didacticii următorul text:


Avantajul principal al perspectivei interdisciplinare este acela că favorizează transferul şi, în
consecinţă, capacitatea de a aplica cele învăţate la situaţii noi de viaţă. La rândul lui, transferul reduce
efortul reînvăţării cunoştinţelor ce sunt comune mai multor discipline, sporeşte funcţionalitatea
cunoştinţelor asimilate în cadrul fiecărei discipline. Este evident că abordarea interdisciplinară favorizează
conceptele şi principiile generale, algoritmii şi strategiile cu o gamă largă de aplicare. Ea este deci o
abordare economică, o abordare care optimizează raportul dintre volumul de cunoştinţe şi cantitatea de
învăţare.
(Vasile Burja; Camelia Burja; Florea Voiculescu; Elisabeta Voiculescu, Didactica ştiinţelor
economice, Editura IRECSON, Bucureşti, 2006, p.77.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .........................
18
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ..................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................ .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................... ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Cognitivismul a. Presupune analiza unui


,,obiect” din perspectiva mai
multor discipline
2. Constructivismul b. Subliniază că învăţarea
reprezintă un proces de
asimilare şi integrare a
informaţiei (realităţii) în
propriile structuri mentale
(învăţarea se realizează prin
autoreglare, repetiţiei, tehnici
de memorare)
3. Paradigma interdisciplinară c. implică transferul de concepte
şi de metode dintr-un domeniu
în altul, dintr-o teorie în alta
din raţiuni de natură
explicativă şi pragmatică
4. Paradigma d. se bazează pe observaţie, pe
pluridisciplinară construcţii mentale
(“contextualizate”)
5. Paradigma e. presupune o abordare pe
transdisciplinară ,,verticală” a conţinutului
cunoaşterii

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – d; (3) – c; (4) – a; (5) – e.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:


(1) Modelul cognitivist se regăseşte în istoria educaţiei în special:
(a) prin contribuţiile aduse cu privire la teoriile ideilor care nu sunt înnăscute;
(b) prin contribuţiile aduse cu privire la teoria ideilor înnăscute;
(c) prin contribuţiile aduse cu privire la teoria ideilor asimilate pe parcursul vieţii.
19
(2) Paradigma cognitivistă îşi află originea
(a) doar în teoriile de natură empiristă (Thomas Hobbes, John Locke, David Hume);
(b) atât în teoriile de natură empiristă (Thomas Hobbes, John Locke, David Hume), cât şi în teoriile
de natură raţionalistă (Leibniz, Descartes);
(c) doar în teoriile de natură raţionalistă (G.W.Leibniz, R.Descartes).

(3) Abordarea cognitivistă ia în considerare


(a) particularizarea cunoaşterii în sine;
(b) faptul că orice proces de cunoaştere se materializează prin intermediul unor stadii operaţionale
bine delimitate;
(c) atât particularizarea cunoaşterii în sine, cât şi faptul că orice proces de cunoaştere se
materializează prin intermediul unor stadii operaţionale bine delimitate.

(4) În abordarea cognitivistă observăm:


(a) predarea conţinuturilor se face prin ,,testarea” elevului, în a-l pune pe acesta să
construiască/interpreteze informaţia;
(b) învăţarea constituie un proces prin care se construieşte realitatea externă elevului;
(c) tendinţe de a analiza o serie de procese interne prin intermediul reprezentărilor mentale/cerebrale
(scheme/hărţi cognitive).

(5) În abordarea cognitivistă observăm:


(a) predarea conţinuturilor se face prin ,,testarea” elevului, în a-l pune pe acesta să construiască/
interpreteze informaţia;
(b) datele psihologice concordă cu algoritmul specific unei formalizări logice posibile;
(c) transpuneri ale modelelor comportamentale în plan virtual/ cibernetic.

(6) Ȋntr-o abordare cognitivistă procesul de învăţare se materializează


(a) în mod ierarhic, de la simplu la complex;
(b) de la complex la simplu;
(c) de la complex la simplu, apoi de la simplu la complex.

(7) Modelul constructivist se remarcă în istoria gândirii


(a) prin luarea în considerare a ideilor care susţin teoria construirii cunoaşterii;
(b) prin luarea în considerare a ideilor înnăscute;
(c) prin luarea în considerare a ideilor înnăscute şi a ideilor asimilate pe parcursul vieţii.

(8) În concepţia lui Hans Aebli;


(a) se susţine un model de învăţare conceput pe teoria acţiunii mintale /interiorizare a acţiunilor
materiale;
(b) explorarea activă face parte din procesul de construcţie a noţiunilor;
(c) se analizează în mod ştiinţific comportamentul individului.

(9) Constructivismul se bazează pe


(a) relaţia de subordonare dintre didactică şi pedagogie;
(b) teoria ideilor înnăscute;
(c) observaţie, pe construcţii mentale (“contextualizate”).

20
(10) În concepţia constructivistă
(a) învăţarea se realizează prin autoreglare, repetiţiei, tehnici de memorare;
(b) profesorul interpretează şi construieşte lumea în baza conexiunilor pe care le face;
(c) elevul interpretează şi construieşte lumea în baza conexiunilor pe care le face.

(11) Paradigma multidisciplinară


(a) se caracterizează printr-o abordare ,,serială” a disciplinelor, dar fiecare analizată în mod separat;
(b) se raportează la ideea existenţei unor niveluri distincte asupra realităţii;
(c) constă în analiza unui ,,obiect” din perspectiva mai multor discipline.

(12) Paradigma interdisciplinară


(a) presupune un transfer conceptual (metodologic) dintr-o dimensiune disciplinară în alta;
(b) constă în analiza unui ,,obiect” din perspectiva mai multor discipline;
(c) se raportează la ideea existenţei unor niveluri distincte asupra realităţii.

(13) Paradigma pluridisciplinară


(a) constă în analiza unui ,,obiect” din perspectiva mai multor discipline;
(b) se raportează la ideea existenţei unor niveluri distincte asupra realităţii;
(c) presupune un transfer conceptual (metodologic) dintr-o dimensiune disciplinară în alta.

(14) Paradigma transdisciplinară


(a) presupune un transfer conceptual (metodologic) dintr-o dimensiune disciplinară în alta;
(b) se raportează la ideea existenţei unor niveluri distincte asupra realităţii;
(c) constă în analiza unui ,,obiect” din perspectiva mai multor discipline.

(15) Paradigmei multidisciplinare


(a) îi corespunde o educaţie de tip ştiinţific;
(b) îi corespunde o educaţie de tip convenţional;
(c) îi corespunde o educaţie de tip spontan.

(16) Paradigmei interdisciplinare


(a) îi corespunde o educaţie de tip spontan;
(b) îi corespunde o educaţie de tip ştiinţific;
(c) îi corespunde o educaţie de tip convenţional.

(17) Paradigmei pluridisciplinare


(a) îi corespunde o educaţie de tip convenţional;
(b) îi corespunde o educaţie de tip ştiinţific;
(c) îi corespunde o educaţie competitivă.

(18) Paradigmei transdisciplinare


(a) îi corespunde o educaţie de tip convenţional;
(b) îi corespunde o educaţie competitivă;
(c) îi corespunde o educaţie ştiinţifică.

(19) Educaţia convenţională se caracterizează prin următoarele trăsături:

21
(a) evidenţiază o formă tacită de complicitate între actorii socio-educaţionali; presupune existenţa unei
bariere de comunicare la nivel educaţional; generează o comunicare construită pe principii care nu
îndeplinesc întotdeauna criterii de natură ştiinţifică;
(b) redă forme specifice de abordare şi de înţelegere a finalităţii sociale; reflectă un model cognitiv
prin intermediul căruia contextul situaţional se concretizează (prin raportare la atitudinile comunităţii
social-ştiinţifice); relevă în cadrul nivelurilor de organizare o realitate metodologic-socială care se
(auto)construieşte;
(c) ierarhizează valorile în funcţie de criterii specifice de eligibilitate; implică reevaluări ştiinţifice în
cadrul realităţii educaţionale; relevă o corespondenţă pragmatică între metodologia didactică asumată
şi performanţa rezultată.

(20) Educaţia spontană se caracterizează prin următoarele trăsături:


(a) susţine o creştere calitativă a rolului educaţiei; generează noi paradigme educaţionale de natură
conceptual-teoretică; structurează dimensiuni explicative suplimentare faţă de educaţia convenţională;
(b) reflectă un model cognitiv prin intermediul căruia contextul situaţional se concretizează (prin
raportare la atitudinile comunităţii social-ştiinţifice); relevă în cadrul nivelurilor de organizare o
realitate metodologic-socială care se (auto)construieşte; raportează cunoaşterea la un nivel de
realitate epistemologic prin intermediul limbajului transdisciplinar;
(c) reflectă un model cognitiv prin intermediul căruia contextul situaţional se concretizează (prin
raportare la atitudinile comunităţii social-ştiinţifice); relevă o corespondenţă pragmatică între
metodologia didactică asumată şi performanţa rezultată; raportează cunoaşterea la un nivel de realitate
epistemologic prin intermediul limbajului transdisciplinar.

(21) Educaţia competitivă se caracterizează prin următoarele trăsături:


(a) raportează cunoaşterea la un nivel de realitate epistemologic prin intermediul limbajului
transdisciplinar; relevă în cadrul nivelurilor de organizare o realitate metodologic-socială care se
(auto)construieşte; susţine o creştere calitativă a rolului educaţiei;
(b) ierarhizează valorile în funcţie de criterii specifice de eligibilitate; implică reevaluări ştiinţifice în
cadrul realităţii educaţionale; evidenţiază o formă tacită de complicitate între actorii socio-
educaţionali;
(c) relevă o corespondenţă pragmatică între metodologia didactică asumată şi performanţa rezultată;
generează demersuri explicative care urmăresc o conturare pragmatică a sensurilor conceptual-
teoretice specifice analizei social-educaţionale; se regăseşte în cadrul mai multor nivele de
organizare.

(22) Educaţia ştiinţifică se caracterizează prin următoarele trăsături:


(a) generează demersuri explicative care urmăresc o conturare pragmatică a sensurilor conceptual-
teoretice specifice analizei social-educaţionale;
(b) devine eficientă dacă acceptă o reevaluare structural-metodologică a conţinuturilor
informaţionale;
(c) raportează cunoaşterea la un nivel de realitate epistemologic prin intermediul limbajului
transdisciplinar.

(23) Educaţia personală se caracterizează prin următoarele trăsături:


(a) are în vedere procesul de socializare care se realizează cu preponderenţă în funcţie de interese
comune specifice grupului;

22
(b) generează paradoxuri informaţionale, deoarece în funcţie de context poate fi atât subiectivă, cât şi
obiectivă;
(c) se bazează pe comunicare intepersonală şi pe consens la nivelul grupului.

(24) Educaţia personală se caracterizează prin următoarele trăsături:


(a) presupune înţelegerea unitară a interacţiunilor dintre principiile didactice (care se bucură de
normativitate şi sunt orientative) şi metodele de învăţare-predare-evaluare (care se caracterizează
printr-o activitate de execuţie a activităţii propriu-zise);
(b) se bazează pe comunicare intepersonală şi pe consens la nivelul grupului;
(c) promovează principiile valorice din cadrul propriului sistem.

(25) Educaţia publică se caracterizează prin următoarele trăsături:


(a) generează paradoxuri informaţionale, deoarece în funcţie de context poate fi atât subiectivă, cât şi
obiectivă;
(b) evidenţiază o formă tacită de complicitate între actorii socio-educaţionali;
(c) se bazează pe comunicare intepersonală şi pe consens la nivelul grupului.

(26) Educaţia publică se caracterizează prin următoarele trăsături:


(a) precizează natura, funcţiile şi clasificările posibile ale diferitelor metode de învăţământ;
(b) implică numai creativitate, motivare şi disponibilitate;
(c) abordează în mod special comparativ diferite domenii sociale.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – b ; (3) – a; (4) – c; (5) – c; (6) – a; (7) – a; (8) – b;
(9) – c ; (10) – c; (11) – a; (12) – a ; (13) – a; (14) – b ; (15) – b; (16) – a ; (17) – c; (18) – c; (19) – a;
(20) – a; (21) –b; (22) –.c; (23) – b; (24) – c; (25) – c; (26) – c.

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Basarab Neagoe, Învăţaturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie
(2) Maria Montessori, Descoperirea copilului

23
SEMINARUL NR. 3
Analiza procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva comunicării didactice
Cursul nr.3 - Didactica specialităţii şi comunicarea didactică

Obiectiv general
Analiza procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva comunicării didactice

Obiective operaţionale
La sfârşitul Seminarului nr.3 studenţii vor fi capabili :
(1) să definească din perspectivă proprie conceptul de ,,comunicare” în raport cu ideea de model global;
(2) să identifice principalele caracteristici ale comunicării didactie la nivelul procesului de predare-
învăţare-evaluare;
(3) să analizeze principalele forme ale comunicării didactice;
(4) să expliciteze principalele funcţii ale comunicării didactice.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi


(1) Cum explicaţi ideea că procesul comunicării poate fi înţeles şi explicitat din perspectiva unui model
global?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(2) Ce înţelegeti prin comunicare didactică?


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

24
..............................................................................................................................................................................
...................

(3) Precizaţi caracteristicile comunicării didactice argumentând astfel importanţa acesteia în procesul de
învăţământ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(4) Cum comentaţi relaţia dintre comunicarea didactică şi înţelegerea discursivă?


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(5) Explicaţi/ argumentaţi relevanţa educaţională a conexiunii dintre limbaj şi comunicarea didactică.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

25
..............................................................................................................................................................................
...................

(6) Identificaţi/ enumeraţi principalele tipuri/ forme ale comunicării didactice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(7) Identificaţi/ enumeraţi funcţiile comunicării didactice şi explicitaţi-le pe fiecare în parte.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
(8) Reflectaţi la posibile bariere de comunicare întâlnite la prima oră de curs la care aţi participat (din
facultate)/ alte ore de curs (din viaţa de şcolar de la liceu/ gimnaziu etc.).
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

26
(9) Vizionaţi filmul ,,Lecţiile” (”Stand and Deliver”), după care realizaţi o analiză succintă din perspectivă
didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................

(10) Comentaţi din perspectiva didacticii următoarele texte:

(a) Când oamenii se simt anxioşi, tind să vorbească mai repede şi mai puţin. Deoarece nu vor să îi
pună pe ceilalţi în rolul ascultătorilor mai mult decât este necesar şi nu vor să atragă atenţia asupra lor.
Cel mai bun mod de a realiza aceste obiective este prin reducerea mesajului şi creşterea vitezei cu care
acesta este exprimat. Deşi persoanele anxioase vorbesc mai rapid, când trebuie să răspundă la întrebări
sunt deseori lente – pentru că au nevoie de mai mult timp ca să se gândească ce fel de răspuns vor da.
(Peter Collet, Cartea gesturilor, Editura Trei, Bucureşti, 2005, p.202)

(b) El sau ea intră în clasă. Comunicarea, schimburile reciproce au început deja cu mult înaintea
primului cuvânt. Elevii erau în aşteptare în afara clasei, liniştiţi ori gălăgioşi, sau în clasă, neacordând în
aparenţă, nicio atenţie intrării cadrului didactic. Surâsurile, râsetele, salutul politicos, obiectele care
zboară, şoaptele sau ridicarea în picioare; acest joc al reacţiilor, al retroacţiunilor în dublu sens, de la adult
la clasă şi de la clasă către adult nu are nici început nici sfârşit. (...) Totul are valoare de mesaj: liniştea ca
recunoaştere a profesorului sau zgomotul, privirea care îl urmăreşte sau privirile pe fereastră, imobilitatea
corpurilor sau mişcările, individuale sau colective, ale clasei. Ochii plecaţi sau privirea susţinută faţă-în-
faţă. Nu poţi să nu comunici şi astfel. Chiar refuzul de a vorbi este o manieră de a transmite ceva. Dar toate
aceste schimbări nu implică în niciun moment faptul că mesajul transmis a fost primit şi înţeles.
(B. Ollivier, ,,Comuniquer pour enseigner”, Hachette, Paris, 1992, pp. 46-47,
apud. Luminiţa Iacob, Comunicarea didactică,

27
în Constantin Cucoş (coordonator), Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 401)

(c) În privinţa comunicării paraverbale se impune luarea în calcul şi a valorii comunicaţionale a


tăcerii. Orice profesor şi orice elev apelează sistematic la tăcere, care poate fi: tăcere-nedumerire, tăcere-
vinovăţie, tăcere-protest, tăcere-aprobare, tăcere-pedeapsă, tăcere-provocatoare, tăcere-laborioasă (se
gândeşte intens), tăcere simulativă, tăcere încăpăţânată, tăcere obraznică etc.
(Marius Ududec, Comportamente comunicaţionale în activitatea didactică, Editura Little
Lamb, Suceava, 2006, p. 86)

(d) De vreme ce obiectivul comunicării nonviolente este acela de a crea o conexiune de calitate,
necesară pentru ca nevoile tutuor să fie satisfăcute, este clar că atunci când aplicăm acest tip de
comunicare, nu încercăm doar să-i facem pe oameni să execute ceea ce vrem noi. Atunci când oamenii vor
avea încredere că preocuparea noastră este faţă de calitatea relaţiei, faţă de onestitate şi empatie, şi că
scopul nostru este ca nevoile fiecăruia să fie satisfăcute, atunci ei vor avea încredere că noi emitem cerinţe,
nu pretenţii.
(Marshall B. Rosenberg, Adevărata educaţie pentru o viaţă împlinită, Elena Francisc
Publishing, Bucureşti, 2005, pp. 62-63)

(e) Comunicarea este un fenomen global din două motive. Mai întâi, pentru că tot ce e ,,exprimat”
de individ face parte din comunicarea sa. Comunicarea integrează astfel vorbele, comportamentele,
atitudinile şi toate paralimbajele. Apoi, pentru că ea, comunicarea este ţesută dintr-un ansamblu complex
de mize. Orice tip de comunicare încearcă să influenţeze, în grade diverse, informaţia semenilor noştri,
poziţionarea individuală, mobilizarea celuilalt, calificarea relaţiei cu acest celălalt, precum şi să specifice
normele de referinţă ale situaţiei de schimb.
(Alex Mucchielli, Arta de a comunica, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 86)

(f) Conceptul de comunicare paradoxală este un concept din cadrul paradigmei relaţional –
sistemice. Este foarte puternic deoarece, dacă vom privi cu atenţie, vom vedea că numeroase comunicări
sunt paradoxale. Acest fenomen se datorează faptului că oamenii nu sunt nişte maşini, iar majoritatea
comunicărilor lor sunt complexe, adică poartă diferite mesaje ce urmăresc diverse finalităţi în acelaşi timp.
Dată fiind această complexitate a comunicării umane, numeroase mesaje pot să conţină contradicţii
interne. (…) Comunicarea e paradoxală când conţine două mesaje ce se califică unul pe celălalt în mod
conflictual.
(Alex Mucchielli, Arta de a comunica, Editura Polirom, Iaşi, 2005, pp. 105-106)

(a) ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

28
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................... ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................. ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................

(b)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................... ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

29
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................... ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................... ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................. ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................

(c)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

30
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................

(d)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................

31
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................

(e)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

32
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................

(f)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

33
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................
B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Comunicarea a. Se caracterizează prin faptul că


mesajul se transmite prin
componente vocale şi
prozodice specifice
2. Comunicarea paraverbală b. Exprimă imaginea unei
paradigme relaţional-sistemice

3. Obstacolul didactic c. Poate genera dcontextualizarea


didactică
4. Comunicarea didactică d. Apare când înţelegerea
conţinutului este împiedicată
din cauza nonexistenţei
mijloacelor/ instrumentelor
adecvate
5. Transpoziţia didactică e. Are caracter instrumental şi se
raportează la o dimensiune
logică a actului discursiv

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) –d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:


(1) Comunicarea constituie o relaţie specifică nivelului
(a) teleologic;
34
(b) praxiologic;
(c) ontologic.

(2) Interacţiunea interpersonală


(a) exprimă comportamente comunicaţională care se caracterizează printr-o dimensiune
unifuncţională;
(b) exprimă comportamente comunicaţionale care se caracterizează printr-o dimensiune diadică:
verbală şi non-verbală;
(c) exprimă comportamente comunicaţionale care se caracterizează printr-o dimensiune triadică:
verbală, non-verbală, mixtă.

(3) Comunicarea didactică


(a) exprimă la nivel socio-educaţional relaţiile existente între actorii implicaţi exclusiv în procesul de
evaluare;
(b) exprimă la nivel socio-educaţional relaţiile existente între actorii implicaţi exclusiv în procesul de
învăţare-predare;
(c) exprimă la nivel socio-educaţional relaţiile existente între actorii implicaţi în procesul de
învăţare-predare-evaluare.

(4) Din punct de vedere educaţional comunicarea didactică evidenţiază:


(a) binomul cadru didactic – elev / student (din perspectiva activităţii de predare – învăţare) şi
binomul evaluator – evaluat (din perspectiva activităţii de evaluare);
(b) binomul cadru didactic – elev / student (din perspectiva activităţii de evaluare); şi binomul
evaluator – evaluat (din perspectiva activităţii de predare – învăţare);
(c) binomul cadru didactic – elev / student (din perspectiva activităţii de predare) şi binomul
evaluator – evaluat (din perspectiva activităţii de învăţare).

(5) Din punct de vedere educaţional comunicarea didactică evidenţiază binomul cadru didactic – elev /
student din perspectiva activităţii
(a) de predare;
(b) de predare-învăţare;
(c) de predare-învăţare-evaluare.

(6) Din punct de vedere educaţional comunicarea didactică evidenţiază binomul evaluator – evaluat din
perspectiva
(a) activităţii de predare;
(b) activităţii de învăţare;
(c) activităţii de evaluare.

(7) Funcţiile comunicării didactice sunt:


(a) metalingvistică, reglatoare, pasivă, referenţială, teologică;
(b) referenţială, activă, coordonatoare, ludică, strategică;
(c) referenţială, activă, metalingvistică, strategică, reglatoare.

(8) Funcţia referenţială a comunicării didactice se referă la faptul că:

35
(a) asigură accesul la informaţii de natură didactică necesare desfăşurării activităţilor de predare-
învăţare-evaluare; este evident în acest caz rolul cognitiv pe care îl are comunicarea didactică;
(b) devine posibilă prin intermediul unor componente care ţin de codul utilizat: mimică, gesturi,
intonaţie;
(c) se desăvârşeşte în funcţie de anumite criterii de ştiinţificitate.

(9) Funcţia afectivă a comunicării didactice se referă la faptul că:


(a) se bazează pe promovarea valorilor şi pe susţinerea unei comunicări didactice performante;
(b) se concentrează asupra trăirilor sufleteşti atât ale emiţătorului, cât şi ale receptorului;
(c) devine posibilă prin intermediul unor componente care ţin de codul utilizat: mimică, gesturi,
intonaţie.

(10) Funcţia metalingvistică a comunicării didactice se referă la faptul că:


(a) asigură accesul la informaţii de natură didactică necesare desfăşurării activităţilor de predare-
învăţare-evaluare;
(b) se desăvârşeşte în funcţie de anumite criterii de ştiinţificitate;
(c) devine posibilă prin intermediul unor componente care ţin de codul utilizat: mimică, gesturi,
intonaţie.

(11) Funcţia strategică a comunicării didactice se referă la faptul că:


(a) se concretizează prin utilizarea unor strategii didactice adecvate;
(b) se concentrează asupra trăirilor sufleteşti atât ale emiţătorului, cât şi ale receptorului;
(c) exprimă la nivel socio-educaţional relaţiile existente între actorii implicaţi în procesul de
învăţare-predare-evaluare.

(12) Funcţia reglatoare a comunicării didactice se referă la faptul că:


(a) devine posibilă prin intermediul unor componente care ţin de codul utilizat: mimică, gesturi,
intonaţie;
(b) se concretizează prin utilizarea unor strategii didactice adecvate;
(c) se desăvârşeşte în funcţie de anumite criterii de ştiinţificitate.

(13) Într-o comunicare orizontală statutul actorilor socio-educaţionali implicaţi este:


(a) egal;
(b) inegal;
(c) superior.

(14) Într-o comunicare verticală statutul actorilor socio-educaţionali implicaţi este:


(a) inferior;
(b) inegal;
(c) egal.

(15) Actul comunicării ca formă de reprezentare a socialului relevă un proces argumentativ situat
(a) la nivelul persuasiunii;
(b) la nivelul manipulării;
(c) între persuasiune şi manipulare.

(16) Prin momentul zero al comunicării didactice se înţelege

36
(a) momentul de la care începe propriu-zis activitatea didactică.;
(b) momentul la care se termină propriu-zis activitatea didactică;
(c) momentul de la care începe şi se termină propriu-zis activitatea didactică.

(17) O comunicare didactică


(a) are caracter instrumental şi se raportează la o dimensiune logică a actului discursive;
(b) are caracter restricţionist şi se raportează la o dimensiune teologică a actului discursiv;
(c) are caracter persuasiv şi se raportează la o dimensiune teleologică a actului discursiv.

(18) Performanţa comunicării didactice în procesul de învăţământ:


(a) vizează mai mult latura a avea decât a fi a actorilor socio-educaţionali;
(b) generează la nivel social structuri axiologice prin intermediul cărora criteriul pragmatic este
validat în totalitate;
(c) implică o raportare a actorilor socio-educaţionali la o realitate construită pe incompetenţă.

(19) Transpoziţia didactică


(a) este un demers explicativ care urmăreşte o conturare pragmatică a sensurilor conceptual-teoretice
specifice analizei social-educaţionale;
(b) reprezintă un proces de construcţie şi reconceptualizare a conţinutului, prin care cunoaşterea
ştiinţifică este înţeleasă şi expusă în termeni didactici;
(c) implică un transfer conceptual (metodologic) dintr-o dimensiune disciplinară în alta.

(20) Termenul de ,,transpoziţie didactică” se regăseşte la


(a) Wolfang Ratich în lucrarea Aphorismi didactici paecipui;
(b) Michel Verret în lucrarea Le Temps des études;
(c) Jan Amos Komensky în lucrarea Didactica Magna.

(21) Cel care care a dat consistenţă pedagogică (educaţională) termenului de ,,transpoziţie didactică” este:
(a) Yves Chevallard în lucrarea La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné;
(b) Jan Amos Komensk, în lucrarea Didactica Magna;
(c) Michel Verret în lucrarea Le Temps des études.

(22) Prin decontextualizare didactică se înţelege că:


(a) sensul unei structuri informaţionale poate fi pierdut / deformat;
(b) uneori, conţinutul informaţional care urmează a fi transmis de către cadrul didactic elevilor /
studenţilor nu mai are corespondent în realitatea socio-culturală în care acesta a fost ,,descoperit” şi
formulat;
(c) o structură cognoscibilă generează paradoxuri informaţionale, deoarece în funcţie de context,
aceasta poate fi atât subiectivă, cât şi obiectivă.

(23) Prin recontextualizare didactică se înţelege că:


(a) uneori, conţinutul informaţional care urmează a fi transmis de către cadrul didactic elevilor /
studenţilor nu mai are corespondent în realitatea socio-culturală în care acesta a fost ,,descoperit” şi
formulat;

37
(b) informaţia asimilată relevă în cadrul nivelurilor de organizare o realitate metodologic-socială care
se (auto)construieşte;
(c) sensul unei structuri informaţionale poate fi pierdut / deformat.

(24) Transpoziţia didactică externă


(a) relevă un demers prin care se trece de la conţinutul care trebuie predate la conţinutul transmis, cel
predat propriu-zis;
(b) presupune un proces prin care cunoaşterea ştiinţifică este aleasă şi prelucrată în funcţie de
anumite criterii axiologice (se trece de la cunoştinţe ştiinţifice la cunoştinţele de predat;
(c) evidenţiază o funcţie bijectiv-educaţională.

(25) Transpoziţia didactică internă


(a) exprimă o relaţie surjectivitate educaţională;
(b) presupune un proces prin care se trece de la cunoştinţe ştiinţifice la cunoştinţele de predat;
(c) relevă un demers prin care se trece de la conţinutul care trebuie predate la conţinutul transmis, cel
predat propriu-zis.

Răspunsuri corecte:
(1) – c; (2) – c; (3) – c; (4) – a; (5) – b; (6) – c; (7) – c; (8) – a;
(9) – b; (10) – c; (11) – a; (12) – c; (13) – a; (14) – b; (15) – c; (16) – a;
(17) – a; (18) – b; (19) – b; (20) – b; (21) – a; (22) – b; (23) – c; (24) – b;
(25) – c;

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Émile Durkheim, Educaţie şi sociologie
(2) Roberta Cava, Comunicarea cu oamenii dificili
(3) Yves Chevallard, La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné

38
SEMINARUL NR. 4
Modalităţi de înţelegere şi de aplicare a principiilor didactice în
procesul de predare-învăţare-evaluare
Cursul nr.4 – Principii didactice

Obiectiv general
Analiza modalităţilor de înţelegere şi de aplicare a principiillor didactice în procesul de predare-învăţare-
evaluare

Obiective operaţionale
La sfârşitul Seminarului nr.4 studenţii vor fi capabili:
(1) să definească în manieră didactică noţiunea de ,,principiu didactic”;
(2) să distingă între conceptul de ,,principiu didactic" şi conceptul de ,,principiu pedagogi"c;
(3) să expliciteze principiile didactice în raport cu ideea de aplicabilitate a acestora în procesul de predare-
învăţare-evaluare;
(4) să identifice principalele caracteristici ale principiilor didactice.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi

(1) Cum comentaţi problema înţelegerii conceptuale referitoare la relaţia principii pedagogice-principii
didactice? Justificaţi concluziile obţinute.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

39
(2) Identificaţi/ enumeraţi şi explicaţi principalele caracteristici ale principiilor didactice.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(3) Identificaţi/ enumeraţi şi explicaţi principalele funcţii ale principiilor didactice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(4) Identificaţi situaţii specifice activităţii didactice în care să surprindeţi funcţiile principiilor didactice.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

40
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................... ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................

(5) Identificaţi consecinţele care ar putea rezulta în urma nerespectării principiului didactic al sistematizării
şi al continuităţii.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(6) Precizaţi ce înţelegeţi prin transferuri cognitive atunci când aveţi în vedere principiul conexiunii teoriei
cu practica.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

41
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(7) Precizaţi ce înţelegeţi prin retroacţiune negativă.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................... ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

(8) Identificaţi principiul didactic din textul următor, după care explicaţi care sunt ideile relevante exprimate:

Fiecare individ prezintă particularităţi specifice şi, în consecinţă, adoptă atitudini specifice în faţa
situaţiilor de învăţare şi a sarcinilor de învăţare, percep în modalităţi particulare obiectele şi fenomenele,
reacţionează diferit la ceea ce li se întâmplă. De aceea, se recomandă individualizarea instruirii, respectiv
adecvarea modului de realizare a sarcinilor de învăţare obligatorii, cu scopul eficientizării activităţior
educaţionale. De asemenea, se recomandă îmbinarea formelor de organizare a activităţii educaţilor pentru
a da posibilitatea fiecăruia de a se manifesta atât ca individualitate, ca persoană care dispune de reflecţii
proprii şi care realizează demersuri de învăţare individuale, cât şi membru al unui grup, în situaţii de
învăţare structurate cooperativ.
(Muşata Bocoş / Dana Jucan, Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării.
Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008,
p.55)

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

42
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(9) Vizionaţi filmul ,,Cercul poeţilor dispăruţi” (”Dead Poets Society”), după care realizaţi o analiză
succintă din perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................

(10) Comentaţi din perspectiva didacticii următorul text:


Elementele senzoriale sunt preluate şi prelucrate la un nivel superior de către procesele intelectuale
(gândire, inteligenţă, memorie, limbaj, imaginaţie). Rolul cel mai important revine gândirii – ca proces
psihic central – prin implicarea operaţiilor ei, a proceselor de înţelegere şi de formare a noţiunilor, precum
şi prin intermediul rezolvarii problemelor. De fapt, nu putem vorbi de o demarcaţie netă între senzorial şi
raţional în procesul cunoaşterii, deoarece structurile intelectuale sunt implicate chiar în momentul
senzorial. Mai ales la şcolarii mici trebuie insistat asupra bazei senzoriale a învăţării, deoarece ei îşi
formează, în această perioadă, structurile mentale, dar numai pe baza unui suport intuitiv.

43
(Mihai Stanciu, Didactica postmodernă, Editura Universităţii Suceava, 2003, p. 168)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:


1. Generalitatea principiilor a. susţine necesitatea ca unităţile
didactice de conţinut informaţional să fie
structurate într-o logică
educaţională.
2. Principiul sistematizării şi b. constă în faptul că acestea au
continuităţii în vedere toate entităţile
44
structurale şi funcţionale
specifice procesului de
învăţământ.
3. Principiul intuiţiei c. reflectă o dimensiune
operaţională.
4. Funcţia normativă a d. are rol în procesul de
principiilor didactice abstractizare, punând, totodată,
accent pe o verbalizare
imagistică.
5. Utilitatea principiilor e. decurge din caracterul
didactice pragmatic şi se referă la
legitimitatea acţiunilor
educaţionale ale actorilor
implicaţi în demersul
instructiv-educativ.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) –d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:


(1) Principiile pedagogice
(a) sunt normele generale cu valoare strategică, pragmatică, operaţională prin intermediul cărora
proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi al procesului de învăţământ se concentrează în
dimensiunea axiologică a educaţiei;
(b) presupune respectarea condiţiei conform căreia confirmarea imediată a comportamentului
presupune ca la începutul activităţii propriu-zise să existe un obiectiv care să reflecte acest demers;
(c) sunt normele generale prin intermediul cărora sunt proiectate, organizate şi desfăşurate activităţile
de predare-învăţare-evaluare, astfel încât operaţionalizarea obiectivelor / competenţelor să devină
eficientă la nivelul dimensiunii educaţionale.

(2) Principiile didactice


(a) sunt normele generale prin intermediul cărora sunt proiectate, organizate şi desfăşurate activităţile
de predare-învăţare-evaluare, astfel încât operaţionalizarea obiectivelor / competenţelor să devină
eficientă la nivelul dimensiunii educaţionale;
(b) sunt normele generale cu valoare strategică, pragmatică, operaţională prin intermediul cărora
proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi al procesului de învăţământ se concentrează în
dimensiunea axiologică a educaţiei;
(c) generează paradoxuri informaţionale, deoarece în funcţie de context pot fi atât subiective, cât şi
obiective.

(3) Principiul comunicării pedagogice


(a) constă în faptul ca activitatea de învăţare să presupună evaluări şi reevaluări secvenţiale prin
întoarceri succesive la conţinutul informaţional;
(b) reprezintă o normă specific educaţională prin care mesajul transmis dobândeşte sens prin
raportare la interpretările epistemice asupra sistemului şi procesului de învăţământ;
(c) este acela care trimite la organizarea şi funcţionarea acţiunii educaţionale.

45
(4) Principiul comunicării pedagogice
(a) este cel care relevă beneficiul conţinutului informaţional la nivelul activităţilor educaţionale ;
(b) evidenţiază corelaţia dintre subiectul educaţiei (S), adică cel care educă (educatorul în genere),
cel care este ,,responsabil” de transmiterea informaţiei şi obiectul educaţiei (O), adică persoana care
primeşte educaţia (educatul);
(c) trimite la ideea că tot ceea ce se însuşeşte din punct de vedere teoretic poate fi valorificat la nivel
practic.

(5) Principiul cunoaşterii pedagogice


(a) permite corelaţii funcţionale rezultate în urma unor acţiuni metodologice a căror arhitectonică se
concretizează în funcţie de criterii de selecţie valorică a conţinutului informaţional;
(b) presupune, pe de o parte, o înţelegere adecvată a conceptelor şi teoriilor, iar pe de altă parte, o
aplicabilitate largă în domeniul practic;
(c) reprezintă o normă specific educaţională prin care mesajul transmis dobândeşte sens prin
raportare la interpretările epistemice asupra sistemului şi procesului de învăţământ.

(6) Principiul cunoaşterii pedagogice


(a) susţine necesitatea ca unităţile de conţinut informaţional să fie structurate într-o logică
educaţională;
(b) presupune utilizarea unor metode specifice bazate pe anticipări diferite;
(c) exprimă faptul că pragmatismul educaţional evidenţiază un sistem de cunoştinţe care asigură
verificarea unor ipoteze referitoare la desfăşurarea activităţilor pedagogice.

(7) Principiul creativităţii pedagogice


(a) trimite la ideea că tot ceea ce se însuşeşte din punct de vedere teoretic poate fi valorificat la nivel
practic;
(b) sunt normele generale cu valoare strategică, pragmatică, operaţională prin intermediul cărora
proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi al procesului de învăţământ se concentrează în
dimensiunea axiologică a educaţiei;
(c) este acela care presupune asumarea unor obiective / competenţe în funcţie de strategii şi
metodologii inovatoare.

(8) Principiul creativităţii pedagogice


(a) constă în faptul ca activitatea de învăţare să presupună evaluări şi reevaluări secvenţiale prin
întoarceri succesive la conţinutul informaţional;
(b) evidenţiază modalităţi de realizare a finalităţilor pedagogice în contextul unor valori sociale mai
mult sau mai puţin asumate de către actorii angajaţi într-un sistem educaţional;
(c) presupune respectarea condiţiei conform căreia confirmarea imediată a comportamentului
presupune ca la începutul activităţii propriu-zise să existe un obiectiv care să reflecte acest demers.

(9) Principiul valorificării pedagogice


(a) reliefează faptul că în raport cu un model socio-educaţional, teoriile didactice pot fi sistematizate
şi chiar legitimate ştiinţific;
(b) se referă la faptul că principiile didactice devin operaţionalizabile şi eficiente în măsura în care
există criterii de eligibilitate specifice activităţii educaţionale în genere;
(c) este cel care relevă beneficiul conţinutului informaţional la nivelul activităţilor educaţionale.

46
(10) Principiul valorificării pedagogice
(a) constă în faptul ca activitatea de învăţare să presupună evaluări şi reevaluări secvenţiale prin
întoarceri succesive la conţinutul informaţional;
(b) relevă beneficiul conţinutului informaţional la nivelul activităţilor educaţionale;
(c) se referă la legitimitatea acţiunilor educaţionale ale actorilor implicaţi în demersul instructiv-
educativ.

(11) Conform principiului participării conştiente şi active a elevilor în procesul de învăţământ


(a) proiectarea, realizarea şi evaluarea acţiunii didactice nu presupune o raportare în particular doar
la conţinuturile informaţionale, ci luarea în considerare a întregii activităţi care presupune un proces
de predare-învăţare-evaluare, concretizabil la nivel de sistem;
(b) educatul trebuie să aibă o atitudine conştientă şi să participe efectiv la activitatea didactică;
(c) funcţia de orientare permite o coordonare în ceea ce priveşte activitatea de predare-învăţare-
evaluare.

(12) Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor


(a) trebuie să se subordoneze atât unui proces de evaluare, cât şi unui proces de autoevaluare;
(b) trimite la ideea că tot ceea ce se însuşeşte din punct de vedere teoretic poate fi valorificat la nivel
practic;
(c) trimite la ideea că educaţilor nu trebuie să li se ofere toată informaţia dintr-o dată, ci în mod
gradat, pe nivele diferite de complexitate crescândă.

(13) Principiul accesibilizării şi individualităţii


(a) presupune ca organizarea activităţilor didactice să se realizeze ţinându-se cont de particularităţile
de vârstă şi individuale ale elevilor, de realele lor posibilităţi intelectuale şi fizice: vârstă, sex, nivel
de pregătire anterioară, potenţial fizic şi intelectual, nivel motivaţional, atitudinea faţă de disciplină;
(b) reliefează faptul că în raport cu un model socio-educaţional, teoriile didactice pot fi sistematizate
şi chiar legitimate ştiinţific;
(c) generează paradoxuri informaţionale, deoarece în funcţie de context pot fi atât subiective, cât şi
obiective.

(14) Principiul conexiunii teoriei cu practica


(a) trimite la ideea că tot ceea ce se însuşeşte din punct de vedere teoretic poate fi valorificat la nivel
practic;
(b) trimite la ideea că educaţilor nu trebuie să li se ofere toată informaţia dintr-o dată, ci în mod
gradat, pe nivele diferite de complexitate crescândă;
(c) trimite la ideea că educatul trebuie să aibă o atitudine conştientă şi să participe efectiv la
activitatea didactică.

(15) Principiul conexiunii inverse (retroacţiunii)


(a) constă în faptul ca activitatea de învăţare să presupună evaluări şi reevaluări secvenţiale prin
întoarceri succesive la conţinutul informaţional;
(b) trebuie să se subordoneze atât unui proces de evaluare, cât şi unui proces de autoevaluare;
(c) este acela care presupune asumarea unor obiective / competenţe în funcţie de strategii şi
metodologii inovatoare.

(16) Principiul sistematizării şi continuităţii


47
(a) presupune, pe de o parte, capacitatea de a înţelege în mod clar şi profund conţinutul
informaţional, iar pe de altă pate capacitatea de a realiza corelaţii conceptual-teoretice;
(b) relevă beneficiul conţinutului informaţional la nivelul activităţilor educaţionale;
(c) susţine necesitatea ca unităţile de conţinut informaţional să fie structurate într-o logică
educaţională.

(17) Prin intermediul principiului intuiţiei


(a) se verifică pregătirea anterioară a educaţilor;
(b) este susţinut procesul de abstractizare şi se pune accent pe o verbalizare imagistică;
(c) se arată că funcţia de orientare permite o coordonare în ceea ce priveşte activitatea de predare-
învăţare-evaluare.

(18) Caracteristicile principiilor didactice sunt:


(a) convenţionalismul, obiectivitatea, sistemicitatea, generalitatea, dinamismul;
(b) obiectivitatea, sistemicitatea, generalitatea, dinamismul, pragmatismul;
(c) convenţionalismul, pragmatismul, generalitatea, dinamismul.

(19) Obiectivitatea principiilor didactice


(a) este dată de acel demers coerent al acţiunii didactice;
(b) reliefează faptul că în raport cu un model socio-educaţional, teoriile didactice pot fi sistematizate
şi chiar legitimate ştiinţific;
(c) constă în faptul că acestea au în vedere toate entităţile structurale şi funcţionale specifice
procesului de învăţământ.

(20) Sistemicitatea principiilor didactice


(a) constă în faptul că acestea au în vedere toate entităţile structurale şi funcţionale specifice
procesului de învăţământ;
(b) este generată de modul în care normele, legile şi regulile specifice activităţilor de predare-
învăţare-evaluare interacţionează în vederea asigurării eficienţei şi calităţii procesului de învăţământ;
(c) este dată de acel demers coerent al acţiunii didactice.

(21) Generalitatea principiilor didactice


(a) constă în faptul că acestea au în vedere toate entităţile structurale şi funcţionale specifice
procesului de învăţământ;
(b) trimite la ideea că educaţilor nu trebuie să li se ofere toată informaţia dintr-o dată, ci în mod
gradat, pe nivele diferite de complexitate crescândă;
(c) permite o coordonare în ceea ce priveşte activitatea de predare-învăţare-evaluare.

(22) Dinamismul principiilor didactice


(a) constă în a imprima un sens funcţional procesului de învăţământ;
(b) se referă la legitimitatea acţiunilor educaţionale ale actorilor implicaţi în demersul instructiv-
educativ;
(c) este conferit de procesul continuu, permanent, istoric de reevaluare şi restructurare atât a
conţinuturilor informaţionale, cât şi a strategiilor asumate la nivel educaţional.

48
(23) Pragmatismul principiilor didactice
(a) susţine necesitatea ca unităţile de conţinut informaţional să fie structurate într-o logică
educaţională;
(b) este susţinut procesul de abstractizare şi se pune accent pe o verbalizare imagistică;
(c) reliefează faptul că în raport cu un model socio-educaţional, teoriile didactice pot fi sistematizate
şi chiar legitimate ştiinţific.

(24) Funcţiile principiilor didactice sunt:


(a) funcţia ludică; funcţia de înţelegere; funcţia de adaptare;
(b) funcţia de orientare; funcţia de adaptare şi reglare; funcţia normativă;
(c) funcţia normativă; funcţia de înţelegere; funcţia de orientare.

(25) Funcţia de orientare


(a) constă în a imprima un sens funcţional procesului de învăţământ;
(b) se referă la faptul că principiile didactice devin operaţionalizabile şi eficiente în măsura în care
există criterii de eligibilitate specifice activităţii educaţionale în genere;
(c) reliefează faptul că în raport cu un model socio-educaţional, teoriile didactice pot fi sistematizate
şi chiar legitimate ştiinţific.

(26) Funcţia de adaptare şi reglare a activităţii instructiv-educative


(a) se referă la faptul că principiile didactice devin operaţionalizabile şi eficiente în măsura în care
există criterii de eligibilitate specifice activităţii educaţionale în genere;
(b) constă în a imprima un sens funcţional procesului de învăţământ;
(c) este conferită de procesul continuu, permanent, istoric de reevaluare şi restructurare atât a
conţinuturilor informaţionale, cât şi a strategiilor asumate la nivel educaţional.

(27) Funcţia normativă


(a) decurge din caracterul pragmatic al principiilor didactice şi se referă la legitimitatea acţiunilor
educaţionale ale actorilor implicaţi în demersul instructiv-educativ;
(b) se referă la faptul că principiile didactice devin operaţionalizabile şi eficiente în măsura în care
există criterii de eligibilitate specifice activităţii educaţionale în genere;
(c) constă în a imprima un sens funcţional procesului de învăţământ.

(28) Principiile didactice


(a) se raportează la dimensiunea aplicativă, concretă a sistemului şi al procesului de învăţământ;
(b) se raportează la dimensiunea structural-funcţională a sistemului şi al procesului de învăţământ;
(c) se raportează la dimensiunea criptică a sistemului şi al procesului de învăţământ.

Răspunsuri corecte:
(1) – a; (2) – a; (3) – c; (4) – b; (5) – c; (6) – c; (7) – c; (8) – b;
(9) – c; (10) – b; (11) – b; (12) – c; (13) – a; (14) – a; (15) – a; (16) – c;
(17) – b; (18) – b; (19) – a; (20) – b; (21) – a; (22) – c; (23) – c; (24) – b; (25) – a; (26) – a; (27) – a; (28)
– a;

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Jean-Jacques Rousseau, Emil sau despre educaţie
49
(2) Jean Piaget, Tratat de logică operatorie
(3) Johann Heinrich, Pestalozzi, Leonard and Gertrude

SEMINARUL NR. 5
Valorificarea principalelor documente curriculare
în activitatea didactică
Cursul nr.5 – Documente curriculare utilizate în procesul didactic

Obiectiv general
Analiza modalităţilor de înţelegere şi de aplicare a principiillor didactice în procesul de predare-învăţare-
evaluare

Obiective operaţionale:
La sfârşitul Seminarului nr.5 studenţii vor fi capabili :
(1) să identifice principalele documente curriculare utilizate în procesul didactic;
(2) să utilizeze principalele documente curriculate în proiectarea şi realizarea activităţii didactice;
(3) să selecteze în mod pragmatic informaţiile achiziţionate în cadrul procesului de învăţare specifice
modului de predare pentru disciplinele de specialitate;
(4) să aplice în mod creativ informaţiile ştiinţifice atât în proiectarea şi realizarea demersurilor didactice,
cât şi în procesul învăţării conţinutului predării disciplinelor de specialitate în liceu.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi

(1) Identificaţi principalele documente curriculare utilizate în procesul didactic.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
50
..............................................................................................................................................................................
...................

(2) Identificaţi şi enumeraţi principalele elemente/ componente ale unei planificări calendaristice.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(3) Identificaţi şi enumeraţi principalele elemente/ componente ale unei programe şcolare.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(4) Identificaţi şi enumeraţi principalele elemente/ componente ale unei unităţi de învăţare.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

51
(5) Identificaţi şi enumeraţi principalele elemente/ componente ale unui proiect de lecţie.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(6) Precizaţi care sunt componenetele Curriculumului Naţional.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(7) Precizaţi ce înţelegeţi prin Curriculum la Decizia Şcolii.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(8) Reflectaţi cu privire la ideea implementării unei programe specifice unei discipline opţionale (la nivel
gimnazial/ liceal/ universitar). Descrieţi principalele idei care ar sta, din punctul vostru de vedere, la baza
implementării unui astfel de opţional.

52
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(9) Vizionaţi filmul ,,Cu dragoste, domnului profesor” (”To Sir, with Love”), după care realizaţi o analiză
succintă din perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

(10) Comentaţi din perspectiva didacticii următorul text:


,,Astfel, fie că avem a face cu planuri de învăţământ, fie cu programă, fie cu manuale, educatorul are
competenţa de a le analiza în permanenţă şi de a emite judecăţi critice sau de a face propuneri, în sensul
schimbărilor care ar fi necesare la un moment dat. De dorit este ca, într-o societate democratică şi bine

53
organizată, planurile şi programele să constituie subiecte de largă dezbatere între specialişti, astfel ca
definitivarea lor să reprezinte rezultatul unei orientări complexe şi avizate”.
(Constantin Moise, Concepte didactice fundamentale, Editura ANKAROM, Iaşi, 1996, p.86.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................... ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Planul-cadru de învăţământ a. constituie acel domeniu stabilit


în mod ştiinţific în funcţie de
finalităţile educaţiei.
2. Aria curriculară b. reprezintă componenta
procesului de învăţământ prin
care se evidenţiază disciplinele
didactice şi activităţile
specifice acestora.
3. Trunchiul Comun (TC) c. reprezintă un cadrul de
referinţă prin care este
evidenţiat progreusl şcolar
realizat de elevi/ studenţi.
4. Programa şcolară d. este dat de numărul minim d
54
eore ce aparţine fiecărei
discipline cu caracter
obligatoriu.
5. Standardele curriculare de e. susţine acele demersuri
performanţă didactice prin intermediul
cărora se concretizează/
operaţionalizează
competenţele/ obiectivele
asumate.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) –d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/variantele de răspuns corecte:

(1) Prin arie curriculară se înţelege


(a) un domeniu stabilit în mod ştiinţific în funcţie de finalităţile educaţiei şi care au o pondere
variabilă pe cicluri şi pe clase, stabilită în funcţie de vârsta pe care o are subiectul educaţiei;
(b) un domeniu stabilit în mod ştiinţific în funcţie de finalităţile educaţiei şi care au o pondere
variabilă pe cicluri şi pe clase, stabilită în funcţie de vârsta pe care o are obiectul educaţiei;
(c) un domeniu stabilit în mod ştiinţific în funcţie de finalităţile educaţiei şi care au o pondere
variabilă pe cicluri şi pe clase, stabilită în funcţie de vârsta pe care o are atât obiectul educaţiei, cât şi
subiectul educaţiei.

(2) Beneficiul unei paradigme construită pe relaţiile dintre activitatea didactică-performanţă-calitate:


(a) reflectă în contextul activităţii didactice strategii educaţionale care se bucură de consistenţă
metodologică;
(b) trimite la o abordare sistematică a conţinuturilor de învăţare;
(c) presupune un ansamblu de strategii didactice menite să susţină demersul activităţilor iniţiate la
nivelul procesului de învăţământ.

(3) Proiectarea didactică


(a) structurează dimensiuni explicative suplimentare faţă de educaţia convenţională;
(b) reprezintă un demers personalizat şi, de asemenea, evidenţiază ideea conform căreia cadrul
didactic trebuie să anticipeze anumite aspecte referitoare la activitatea desfăşurată în timpul lecţiilor;
(c) ierarhizează valorile în funcţie de criterii specifice de eligibilitate.

(4) Prin ,,conţinut al învăţământului”


(a) se înţelege o componentă a realităţii educaţionale caracterizată printr-un volum de cunoştinţe,
deprinderi, judecăţi de valoare care sunt transmise şi însuşite de către actorii socio-educaţionali;
(b) reprezintă un demers personalizat şi, de asemenea, evidenţiază ideea conform căreia cadrul
didactic trebuie să anticipeze anumite aspecte referitoare la activitatea desfăşurată în timpul lecţiilor;
(c) funcţia metalingvistică a comunicării didactice.

(5) Punctul de plecare în abordarea conţinutului învăţământului este dat de


(a) structura socială;
(b) structura afectivă;
(c) structura informaţională.

55
(6) Planul - cadru de învăţământ
(a) reprezintă o componentă a realităţii educaţionale caracterizată printr-un volum de cunoştinţe,
deprinderi, judecăţi de valoare care sunt transmise şi însuşite de către actorii socio-educaţionali;
(b) reprezintă un demers personalizat şi, de asemenea, evidenţiază ideea conform căreia cadrul
didactic trebuie să anticipeze anumite aspecte referitoare la activitatea desfăşurată în timpul lecţiilor;
(c) reprezintă componenta procesului de învăţământ prin care se evidenţiază disciplinele didactice şi
activităţile specifice acestora.

(7) Planul - cadru de învăţământ are caracter


(a) analitic;
(b) sintetic;
(c) operaţional.

(8) Programa şcolarǎ


(a) este centrată pe competenţe / obiective şi reprezintǎ un document curricular oficial şi se aflǎ în
concordanţǎ cu planurile-cadru de învǎţǎmânt;
(b) reprezintă o componentă a realităţii educaţionale caracterizată printr-un volum de cunoştinţe,
deprinderi, judecăţi de valoare care sunt transmise şi însuşite de către actorii socio-educaţionali;
(c) ierarhizează valorile axiologice.

(9) Programa şcolară


(a) este o metodă de evaluare şi descrie cum trebuie realizată activitatea de învăţare;
(b) este un instrument didactic şi descrie oferta educaţionalǎ a unei discipline, pentru un anumit an de
studiu;
(c) este un mijloc de evaluare şi ilustrează metodele de predare.

(10) Într-o programǎ se regǎsesc urmǎtoarele componente:


(a) notǎ de prezentare, competenţe generale (şi specifice) / obiective cadru (şi de referinţǎ), unitǎţi de
conţinut (conţinuturi), valori şi atitudini, standarde curriculare de performanţǎ, sugestii
metodologice, modalitǎţile de evaluare, bibliografia orientativǎ;
(b) notǎ de prezentare, competenţe generale (şi specifice) / obiective cadru (şi de referinţǎ),
observaţii, unitǎţi de conţinut (conţinuturi), valori şi atitudini, standarde curriculare de performanţǎ,
sugestii metodologice, modalitǎţile de evaluare, bibliografia orientativǎ;
(c) notǎ de prezentare, competenţe generale (şi specifice) / obiective cadru (şi de referinţǎ), unitǎţi de
conţinut (conţinuturi), valori şi atitudini, standarde curriculare de performanţǎ, sancţiuni şi
contravenţii ce trebuie aplicate atât elevilor/ studenţilor, cât şi cadrelor didactice, sugestii
metodologice, modalitǎţile de evaluare, bibliografia orientativǎ.

(11) În Notǎ de prezentare


(a) este prezentatǎ disciplina propriu-zisǎ, fiind reliefate numǎrul de ore alocat / sǎptǎmânǎ şi
problematicile pe care obiectul de studiu în sine le implicǎ; de asemenea, este argumentatǎ ideea
pentru care s-a elaborat aceastǎ programǎ şi structura acesteia;
(b) este prezentatǎ disciplina propriu-zisǎ, fiind reliefate numǎrul de ore alocat/ sǎptǎmânǎ şi
problematicile pe care obiectul de studiu în sine le implicǎ; de asemenea, este argumentatǎ ideea
pentru care se aprobă regulamentul de ordine interioară;

56
(c) este prezentatǎ disciplina propriu-zisǎ, fiind reliefate numǎrul de ore alocat / sǎptǎmânǎ şi
problematicile pe care obiectul de studiu în sine le implicǎ; de asemenea, este argumentatǎ ideea
pentru care sunt transmise structurile cognoscibile.

(12) Competenţele
(a) sunt instrumente prin intermediul cǎrora pot fi atinse obiectivele de referinţǎ;
(b) sunt structuri de cunoştinţe şi deprinderi dobândite în urma procesului de învǎţare;
(c) reprezintǎ un cadru de referinţǎ prin intermediul cǎruia este evidenţiat progresul şcolar realizat de
elevi /studenţi.

(13) Competenţele generale


(a) sunt acelea care se definesc pe obiect de studiu şi se formeazǎ pe durata învǎţǎmântului liceal;
(b) sunt structuri de cunoştinţe şi deprinderi dobândite în urma procesului de învǎţare;
(c) sunt instrumente prin intermediul cǎrora pot fi atinse obiectivele de referinţǎ.

(14) Competenţele generale


(a) au un grad ridicat de complexitate şi de generalitate, având rolul de a orienta demersul didactic
spre achiziţiile finale dobândite de elev prin învǎţare;
(b) au un grad mediu de complexitate şi de generalitate, având rolul de a orienta demersul didactic
spre achiziţiile finale dobândite de elev prin învǎţare;
(c) au un grad minim de complexitate şi de generalitate, având rolul de a orienta demersul didactic
spre achiziţiile finale dobândite de elev prin învǎţare.

(15) Din competenţele generale


(a) sunt derivate obiectivele – cadru;
(b) sunt derivate competenţele specifice;
(c) sunt derivate programele şcolare.

(16) Unitǎţile de conţinut (conţinuturile)


(a) sunt acelea care se definesc pe obiect de studiu şi se formeazǎ pe durata învǎţǎmântului liceal;
(b) sunt acele instrumente prin intermediul cǎrora pot fi atinse competenţele generale (specifice) /
obiectivele cadru (de referinţǎ);
(c) sunt instrumente prin intermediul cǎrora pot fi atinse obiectivele de referinţǎ.

(17) Standardele curriculare de performanţǎ


(a) sunt acelea care se definesc pe obiect de studiu şi se formeazǎ pe durata învǎţǎmântului liceal;
(b) reprezintǎ un cadru de referinţǎ prin intermediul cǎruia este evidenţiat progresul şcolar realizat de
elevi /studenţi;
(c) sunt acele instrumente prin intermediul cǎrora pot fi atinse competenţele generale (specifice) /
obiectivele cadru (de referinţǎ.

(18) Valorile şi atitudinile


(a) cuprind acele demersuri prin care se susţin probele de evaluare;
(b) sunt structuri de cunoştinţe şi deprinderi dobândite în urma procesului de învǎţare;
(c) reprezintǎ un sistem de finalitǎţi promovate prin intermediul competenţelor generale şi specifice.

(19) Bibliografia orientativǎ


57
(a) reprezintǎ o listǎ de lucrǎri care se recomandă a fi parcurse în vederea asimilǎrii conţinuturilor
educaţionale;
(b) cuprinde acele demersuri didactice prin care se susţin probele de evaluare;
(c) reprezintǎ un sistem de finalitǎţi promovate prin intermediul competenţelor generale şi specifice.

(20) Etapele planificării calendaristice sunt următoarele:


(a) se asociază competenţele specifice şi conţinuturile prezentate în programa şcolară; se stabilesc
unităţile de învăţare; se stabileşte cronologia (succesiunea) parcurgerii unităţilor de învăţare; se
stabileşte timpul alocat pentru fiecare unitate de învăţare;
(b) se stabilesc unităţile de învăţare; se stabileşte cronologia (succesiunea) parcurgerii unităţilor de
învăţare; se stabileşte timpul alocat pentru fiecare unitate de învăţare ; se asociază competenţele
specifice şi conţinuturile prezentate în programa şcolară;
(c) se stabileşte timpul alocat pentru fiecare unitate de învăţare ; se asociază competenţele specifice
şi conţinuturile prezentate în programa şcolară; se stabilesc unităţile de învăţare; se stabileşte
cronologia (succesiunea) parcurgerii unităţilor de învăţare.

(21) Planificarea calendaristică


(a) este un instrument axiologic, având un rol obligatoriu în contextul activităţii didactice şi se
realizează în funcţie de planul-cadru;
(b) este un instrument pragmatic, având un rol orientativ în contextul activităţii didactice şi se
realizează în funcţie de programa şcolară;
(c) este un instrument gnoseologic, având un rol orientativ în contextul activităţii didactice şi se
realizează în funcţie de programa şcolară.

(22) Elaborarea planificării calendaristice şcolare presupune următorul algoritm specific:


(a) (1) convergenţa dintre competenţe / obiective şi conţinuturi; (2) împărţirea în unităţi de învăţare;
(3) Identificarea şi realizarea unor modalităţi de parcurgere a unităţilor de învăţare; (4) Alocarea de
resurse de timp pentru fiecare unitate de învăţare;
(b) (1) Identificarea şi realizarea unor modalităţi de parcurgere a unităţilor de învăţare; (2) Alocarea
de resurse de timp pentru fiecare unitate de învăţare; (3) convergenţa dintre competenţe / obiective şi
conţinuturi; (4) împărţirea în unităţi de învăţare;
(c) (1) Stabilirea unităţilor de învăţare; (2) stabilirea cronologiei (succesiunii) parcurgerii unităţilor
de învăţare; (3) stabilirea timpului alocat pentru fiecare unitate de învăţare ; (4) asocierea
competenţelor specifice şi a conţinuturilor prezentate în programa şcolară.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) – b; (4) – a; (5) – c; (6) – c; (7) – c; (8) – a;
(9) – b; (10) – a; (11) – a; (12) – b; (13) – a; (14) – a; (15) – b; (16) – b;
(17) – b; (18) – c; (19) – a; (20) – a; (21) – b; (22) – a.

SEMINARUL NR. 6
Dezvoltări operaţionale la nivelul dimensiunii metodologiei didactice
Cursul nr. 6 - Metodologia didactică

58
Obiectiv general
Explicitarea în manieră didactică a principalelor dezvoltări operaţionale la nivelul metodologiei didactice

Obiective operaţionale:
La sfârşitul Seminarului nr.6 studenţii vor fi capabili să
(1) să definească în mod corect conceptul de ,,metodologie didactică”;
(2) să caracterizeze conceptele de ,,metodologie didactică” şi ,,metodologie educaţională”;
(3) să expliciteze ideea de metodologie didactică în raport cu ideea de tehnologie didactică;
(4) să analizeze metodologia didactică din perspectiva validităţii procesului de învăţare.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi

(1) Identificaţi şi precizaţi principalele caracteristici ale metodologiei didactice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(2) Explicaţi rolul metodologiei didactice în procesul de învăţământ.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(3) Explicaţi diversificarea, stratificarea şi transferul conţinuturilor informaţionale caracteristice


dimensiunilor disciplinare, multidisciplinare, pluridisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare din
perspectiva metodologiei educaţionale şi a metodologiei didactice.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
59
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(4) Precizaţi contextul educaţional în care se utilizează sintagma ,,metodologie educaţională”.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(5) Precizaţi contextul educaţional în care se utilizează sintagma ,,metodologie didactică”.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(6) Identificaţi şi explicitaţi principalele componente ale structurii metodologiei didactice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

60
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(7) În ce constă distincţia dintre metoda didactică şi metodologia didactică?


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(8) Reflectaţi cu privire la relaţia dintre metodologia didactică şi validitatea procesului de învăţare,
construind, de asemenea, un scurt eseu cu titlu personalizat (cel puţin 1 pagină şi cel mult 2 pagini).
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................... ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

61
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

(9) Vizionaţi filmul ,,Minţi periculoase” (”Dangerous Minds”), după care realizaţi o analiză succintă din
perspectivă didactică a acestuia.

62
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

(10) Comentaţi din perspectiva didacticii următorul text:

Profesorul, ca de altfel oricine altcineva, dispune şi de alte mijloace pentru propagarea idealurilor
sale practice, iar dacă nu le posedă, le poate lesne procura în forme potrivite, dacă-şi dă cu adevărat
osteneala, aşa cum o dovedeşte experienţa. Dar, ca profesor, nu ar trebui să aibă pretenţia de a purta în
raniţă bastonul de mareşal al omului de stat (sau al reformatorului cultural), cum se întâmplă atunci când
profită de catedra sa, la adăpost de orice furtună, pentru a-şi exprima sentimentele de om politic (sau pe
cele privind politica culturală).
(Max Weber, Teorie şi metodă în ştiinţele culturii, Editura Polirom, Iaşi, 2001, p. 138)

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Metodologia didactică a. se caracterizează prin


generalitate şi ştiinţificitate.
2. Metodologia educaţională b. implică înţelegerea unitară a
interacţiunilor dintre principiile
didactice.
3. Metodica c. se raportează la nivelul general
al sistemului de învăţământ.
4. Transferul conceptual d. reprezintă modalitatea concretă
de utilizare a unei metode de
predare-învăţare-evaluare.
5. Generalitatea specifică e. presupune înţelegerea unor

63
metodologiei educaţionale teorii în raportcu înţelegerea
conceptelor şi a formalismelor
utilizate.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) –d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:

(1) Metodologia didactică


(a) trimite la ideea unui mod specific de abordare a activităţii de învăţare-predare-evaluare;
(b) presupune mai degrabă întrebări despre felul în care trebuie să se comunice în demersurile iniţiate
la nivelul sistemului de învăţământ;
(c) se raportează la nivelul general al sistemului de învăţământ.

(2) Sintagma metodologie didactică


(a) presupune înţelegerea unitară a interacţiunilor dintre principiile didactice (care se bucură de
normativitate şi sunt orientative) şi metodele de învăţare-predare-evaluare (care se caracterizează
printr-o activitate de execuţie a activităţii propriu-zise);
(b) reprezintă o fundamentare a didacticii pe baza cercetărilor ştiinţifice care generează la rândul lor
un proces permanent de perfecţionare profesională a celor care participă la concretizarea actului
educaţional;
(c) implică numai creativitate, motivare şi disponibilitate.

(3) În concepţia lui Constantin Cucoş, sintagma metodologie didactică


(a) presupune înţelegerea unitară a interacţiunilor dintre principiile didactice (care se bucură de
normativitate şi sunt orientative) şi metodele de învăţare-predare-evaluare (care se caracterizează
printr-o activitate de execuţie a activităţii propriu-zise);
(b) reprezintă teorie asupra metodelor de învăţământ (…) / ansamblu sau totalitate a metodelor şi
procedeelor utilizate în învăţământ;
(c) precizează natura, funcţiile şi clasificările posibile ale diferitelor metode de învăţământ.

(4) O metodologie didactică


(a) presupune o teorie despre metodă concretizată la nivelul acţiunii practice;
(b) presupune o teorie despre metodă concretizată la nivelul acţiunii teoretice;
(c) presupune o teorie despre metodă concretizată la nivelul acţiunii de cercetare în genere.

(5) Dacă metodologia educaţiei este înţeleasă ca ramură constitutivă a pedagogiei, atunci aceasta mai este
cunoscută şi sub denumirea de:
(a) metodologie didactică;
(b) metodologie evaluativă;
(c) metodologie educaţională.

(6) Dacă metodologia învăţării este înţeleasă ca ramură constitutivă a didacticii, atunci aceasta mai este
cunoscută şi sub denumirea de:
(a) metodologie apreciativă;
(b) metodologie educaţională;
(c) metodologie didactică.

64
(7) O metodologie educaţională se caracterizează prin:
(a) generalitate şi analiză normativă;
(b) generalitate şi ştiinţificitate;
(c) generalitate şi sinteză integratoare.

(8) O metodologie didactică se caracterizează prin:


(a) dinamism şi transfer conceptual;
(b) dinamism şi generalitate;
(c) dinamism şi observare.

(9) În concepţia Muşatei Bocoş, metodologia didactică:


(a) desemnează sistemul metodelor de predare-învăţare, implicând anumite criterii de clasificare şi
sistematizare a strategiilor pedagogice;
(b) reprezintă sistemul metodelor şi procedeelor didactice studiate din punct de vedere teoretic şi
practice (definire, natură, statut, funcţii, clasificare), precum şi al principiilor, orientărilor şi
cerinţelor de valorificare a acestora, pe baza unei concepţii unitare şi coerente despre actul predării,
învăţării şi evaluării;
(c) comportă un demers educaţional prin intermediul căruia sunt evidenţiate tehnici, metode de lucru
şi bune practici în procesul de învăţământ.

(10) Metodologia didactică


(a) presupune dinamism şi transfer conceptual;
(b) presupune un ansamblu de strategii didactice menite să susţină demersul activităţilor iniţiate la
nivelul procesului de învăţământ;
(c) presupune un aspect relevant pentru directorul unei şcoli şi primarul unei comunităţi.

(11) În România la nivelul învăţământului preuniversitar există următoarele arii curriculare:


(a) limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe ale naturii, om şi societate, arte, educaţie fizică şi
educaţie plastică, tehnologii, consiliere şi orientare;
(b) limbă şi comunicare, matematică şi fizică, om şi societate, arte, educaţie fizică şi sport,
tehnologii, consiliere şi orientare;
(c) limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe ale naturii, om şi societate, arte, educaţie fizică şi
sport, tehnologii, consiliere şi orientare.

(12) Prin nivel de învăţământ se înţelege


(a) un domeniu stabilit în mod ştiinţific în funcţie de finalităţile educaţiei şi care au o pondere
variabilă pe cicluri şi pe clase, stabilită în funcţie de vârsta pe care o are subiectul educaţiei;
(b) un domeniu stabilit în mod ştiinţific în funcţie de finalităţile educaţiei şi care au o pondere
variabilă pe cicluri şi pe clase, stabilită în funcţie de vârsta pe care o are obiectul educaţiei;
(c) acea ierarhizare făcută în funcţie de complexitatea conţinuturilor învăţării şi de vârsta persoanelor
care sunt educate.

(13) În România nivelul de învăţământ este structurat pe următoarele niveluri de învăţământ:


(a) nivelul de creşă, nivelul de grădiniţă, nivelul de şcoală elementară, nivelul de şcoală specială,
nivelul liceal;

65
(b) nivelul educaţional, preşcolar instructiv, nivelul primar, nivelul secundar, nivelul superior;
(c) nivelul preşcolar, nivelul primar, nivelul secundar, nivelul superior.

Răspunsuri corecte:
(1) – a; (2) – a; (3) – c; (4) – a; (5) – c; (6) – c; (7) – b; (8) – a;
(9) – b; (10) – b; (11) – c; (12) –c; (13) – c.

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Comenius, Pampaedia
(2) Patrick Rateau, Metodele şi statisticile experimentale în ştiinţele umane

SEMINARUL NR. 7
Modalităţi de înţelegere şi de implementare a competenţelor şi obiectivelor în procesul instructiv-educativ
Cursul nr. 7 - Competenţe şi obiective didactice

Obiectiv general
Formarea unor concepţii personale cu privire la modalităţile de înţelegere şi de implementare a
competenţelor şi obiectivelor în procesul instructiv-educativ

Obiective operaţionale:
La sfârşitul Seminarului nr.7 studenţii vor fi capabili:
(1) să definească din perspectivă didactică noţiunile de ,,competenţe” şi ,,obiecte didactice”;
(2) să evidenţieze principalele trăsături ale competenţelor şi obiectivelor didactice;
(3) să explice principalele trăsături ale competenţelor transversale;
(4) să analizeze comparativ principalele tipuri de competenţe şi obiective didactice.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi

(1) Identificaţi şi precizaţi principalele caracteristici ale obiectivelor didactice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(2) Identificaţi şi precizaţi principalele caracteristici ale competenţelor didactice.


66
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(3) Precizaţi care este diferenţa dintre obiectiv şi scop.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(4) Precizaţi care este diferenţa dintre obiective şi competenţe.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(5) Precizaţi care sunt principalele funcţii ale obiectivelor didactice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

67
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(6) Precizaţi care sunt principalele funcţii ale obiectivelor operaţionale.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(7) Precizaţi care sunt principalele caracteristici ale competenţelor specifice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(8) Precizaţi/ explicaţi ce înţelegeţi prin taxonomia lui Bloom.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

68
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(9) Vizionaţi filmul ”Clubul împăraţilor” (”The Emperor's Club”), după care realizaţi o analiză succintă
din perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................

69
(10) Comentaţi din perspectiva didacticii de specialitate următorul text:

Competenţele sunt ansambluri de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare, specifice unui
domeniu de activitate, concepute ca o echilibrare între domeniul didactic, domeniu care vizează
cuprinderea disciplinelor din ariile curriculare prevăzute în planul – cadru, domeniul socio-economic,
domeniu care vizează integrarea socială şi economică a absolventului în societate şi domeniul cognitiv, cel
al cunoaşterii, concretizat prin conţinuturile ştiinţifice ale disciplinelor de specialitate, care să conducă la
formarea modului de gândire şi acţiune specific specialistului.
(Ioan Maxim, Îndrumar de didactica informaticii, Editura INFODATA, Cluj Napoca, 2008, p. 14.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Obiectivele generale a. reprezintă un reper important


în ceea ce priveşte proiectarea,
elaborarea şi evaluarea unei
activităţi didactice.
2. Obiectivele specifice b. sunt cunoscute şi sub numele
de finalităţi.
3. Obiectivele operaţionale c. Au un grad de generalitate
ridicatşi se caracterizează prin
complexitate.
4. Competenţele d. se formulează înaintea metodei
de predare-învăţare.
5. Competenţele generale e. Pun în evidenţă o serie de
abilităţi şi deprinderi.

Răspunsuri corecte:
70
(1) – b; (2) – a; (3) –d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/variantele de răspuns corecte:

(1) Scopul
(a) are un grad de acoperire mult mai general decât obiectivele;
(b) are un grad de acoperire mult mai restrâns decât obiectivele;
(c) are acelaşi grad de acoperire ca şi obiectivele.

(2) Obiectivul
(a) este expresia care descrie rezultatul concret şi planificat de la educaţi;
(b) reprezintă tot ceea ce trebuie în mod necesar realizat până la sfârşitul lecţiei;
(c) exprimă dimensiunea şi schimbările de natură instructiv-educativă aflate în concordanţă cu scopul
învăţământului în genere.

(3) Obiectivul general


(a) reprezintă un reper orientativ în proiectarea unei lecţii;
(b) se manifestă în situaţii de învăţare diferite în mod diferit;
(c) exprimă dimensiunea şi schimbările de natură instructiv-educativă aflate în concordanţă cu scopul
învăţământului în genere.

(4) Obiectivele specifice mai sunt cunoscute şi sub denumirea de


(a) obiective concrete;
(b) obiective comportamentale;
(c) obiective dezordonate.

(5) Obiectivele specifice


(a) sunt definitorii pentru fiecare tip de disciplină;
(b) au un caracter general;
(c) reprezintă un reper important în ceea ce priveşte proiectarea, elaborarea şi evaluarea unei
activităţi didactice.

(6) Obiectivele se definesc


(a) prin raportare la conceptul de ,,metodă”, tipuri de metodă şi evaluare;
(b) prin raportare la conceptul de ,,procedeu” şi ,,competenţă”.
(c) prin raportare la conceptul de ,,operaţionalizare”, la tipul de comportament, la finalitatea
activităţii didactice.

(7) Taxonomia lui Bloom este considerată în literatura de specialitate una de tip:
(a) empirist;
(b) intelectualist;
(c) senzorial.

(8) Obiectivele operaţionale


(a) se formulează înaintea metodei de predare-învăţare;
(b) în mod clar, explicit şi coerent;
(c) dupa ce este enunţată metoda de evaluare.

71
(9) Obiectivele operaţionale sunt centrate
(a) pe procesul învăţării;
(b) pe rezultatul învăţării;
(c) simultan pe procesul învăţării şi pe rezultatul învăţării.

(10) Verbul a defini se regăseşte în taxonomia lui Bloom pe:


(a) nivelul evaluării;
(b) nivelul cunoaşterii;
(c) nivelul sintezei.

(11) Competenţele didactice


(a) se materializează doar în timpul unei lecţii mixte;
(b) se dezvoltă la începutul unei unităţi de învăţare;
(c) se manifestă în timp.

(12) Competenţele specifice


(a) sunt derivate din obiectivele specifice;
(b) sunt derivate din lecţie;
(c) sunt derivate din competenţele generale.

(13) Competenţele transversale au o natură


(a) intrinsecă;
(b) pluridisciplinară;
(c) transdisciplinară.

Răspunsuri corecte:
(1) – a; (2) – a; (3) – c; (4) – a, b; (5) – a, c; (6) – c; (7) – b;
(8) – a, b; (9) – b; (10) – b; (11) – c; (12) – c; (13) – c.

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Wicenty Okon, Didactică generală
(2) Jean Piaget, Epistémologie des science de l’homme

SEMINARUL NR. 8
Rolul mijloacelor didactice în proiectarea activităţii didactice
Cursul nr. 8 – Mijloace didactice

Obiectiv general
Evidenţierea specificului mijloacelor didactice în proiectarea activităţii didactice

Obiective operaţionale:

72
La sfârşitul Seminarului nr.8 studenţii vor fi capabili:
(1) să definească conceptul de ,,mijloace didactice”;
(2) să clasifice mijloacele didactice;
(3) să expliciteze principalele funcţii ale mijloacelor didactice;
(4) să argumenteze în favoarea ideii de pragmatism al mijloacelor didactice.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi

(1) Precizaţi ce înţelegeţi prin conceptul de ,,mijloace didactice”.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(2) Identificaţi principalele mijloace didactice după Wilbur Schramm.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(3) Identificaţi şi precizaţi principalele funcţii ale mijloacelor didactice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
73
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(4) Precizaţi ce înţelegeţi prin pragmatismul mijloacelor didactice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(5) Explicaţi condiţionarea existentă între dimensiunea operaţională şi dimensiunea intrumentală a


mijloacelor didactice.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

74
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

(6) Precizaţi avantajele mijloacelor didactice în raport cu lecţiile de tip tradiţional şi cele din perioada
actuală.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(7) Clasificaţi mijloacele didactice în funcţie de analizatorul solicitat în recepţionarea mesajului (după
Lefranc-Canac).
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

75
(8) Arătaţi cât de utile se dovedesc a fi mijloacele didactice în lecţiile virtuale. Prezentaţi avantaje şi
dezavantaje ale utilizării unor astfel de mijloace didactice în cadrul acestor tipuri de lecţii.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(9) Vizionaţi filmul ,,Muzica inimii” (”Music of the Heart”), după care realizaţi o analiză succintă din
perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

(10) Comentaţi din perspectiva didacticii de specialitate următorul text:


,,Tradiţia şcolii a încetăţenit pentru această realitate termenul de material didactic. În consens cu
autori care apreciază că înlocuirea celui de-al doilea termen prin primul (înlocuierea termenului de
material didactic prin mijloace de învăţământ.n.a.) nu este doar o chestiune de limbaj sau de modă
lingvistică, ci tocmai expresia unei transformări a calităţii instrumentului didactic, subliniem ideea că,
apelând la noţiunea de mijloc de învăţământ, punem în valoare amplul progres înregistrat în planul
,,uneltelor” didactice. Acest proces a permis apariţia şi diversificarea mijloacelor tehnice, audio-video şi
electronice, motiv pentru care clasicul ,,material didactic” nu poate rămâne decât ca o parte componentă a
ansamblului mijloacelor de învăţământ.”

76
(Venera Mihaela Cojocariu, Teoria şi metodologia instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2004, p. 71.)

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Funcţia de comunicare a. Devine relevantă în măsura în


care atât elevul/ studentul, cât
şi profesorul sunt motivaţi în
ceea ce priveşte cultivarea
studiului şi interesului pentru
cunoaştere.
2. Funcţia de stimulare b. Exprimă modalitatea prin care
conţinutul informaţiilor din
lecţie este transmis de la
emiţător la receptor.
3. Funcţia de evaluare c. Permite o raţionalizare a
activităţii didactice prin
intermediul operaţiilor gândirii.
4. Funcţia axiologică d. Subliniază performanţa
obţinută, redând în acelaşi timp
şi o imagine judicioasă a
nivelului indicatorilor acesteia
5. Funcţa ergonomică e. Redă imaginea sistemului de
valori în funcţie de care se
exprimă elevul şi profesorul
(bine, frumos, corect).
77
Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) – d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/variantele de răspuns corecte:


(1) Mijloacele didactice
(a) reprezintă acele instrumente prin intermediul cărora se urmăreşte dirijarea, optimizareaşi
performanţa activităţii didactice;
(b) reprezintă acele instrumente prin intermediul cărora se urmăreşte doar dirijarea activităţii
didactice;
(c) reprezintă acele instrumente prin intermediul cărora se urmăreşte doar, optimizarea şi
performanţa activităţii didactice.

(2) Conform clasificării lui Wilbur Schramm, mijloacele didactice pot fi:
(a) mijloace specifice generaţiei I: tabla, manuscrisele, obiectele de muzeu;
(b) mijloace tehnice de instruire auditive;
(c) mijloace care cuprind mesaj didactic.

(3) Conform clasificării lui Wilbur Schramm, mijloacele didactice pot fi:
(a) mijloace tehnice de instruire audiovizuale;
(b) mijloace existente în dotarea şcolii;
(c) mijloace care aparţin generaţiei a V-a (computerul).

(4) În funcţie de analizatorul solicitat, mijloacele didactice pot fi:


(a) mijloace de instruire vizuală;
(b) mijloace obiective;
(c) mijloace subiective.

(5) În funcţie de analizatorul solicitat, mijloacele didactice pot fi:


(a) mijloace care cuprind mesaj didactic;
(b) mijloace subiective;
(c) mijloace tehnice de instruire audiovizuale.

(6)În funcţie de natura lor, mijloaele didactice pot fi:


(a) mijloace obiectuale;
(b) mijloace elaborate de profesori;
(c) mijloace elaborate de părinţi.

(7) Printre funcţiile mijloacelor didactice se regăsesc:


(a) funcţia decorectare a activităţii didactice;
(b) funcţia ilustrativ-demonstrativă;
(c) funcţia ergonomică.

(8) Printre funcţiile mijloacelor didactice se regăsesc:


(a) funcţia substitut;
(b) funcţia de suplimentare;
(c) funcţia axiologică.
78
(9) Printre funcţiile mijloacelor didactice se regăsesc:
(a) funcţia de comunicare;
(b) funcţia formativ-educativă;
(c) funcţia de evaluare.

Răspunsuri corecte:
(1) – a; (2) – a; (3) – c; (4) – a; (5) – c; (6) – a; (7) – b, c;
(8) – b, c; (9) – a, b, c; (10) – b; (11) – c; (12) – c; (13) – c.

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Simon A. Herbert, Models of Discovery
(2) Michel A. Huberman, Cum se produc schimbările în educaţie
(3) Alex Mucchielli, Arta de a comunica

SEMINARUL NR. 9
Modalităţi de introducere în activitatea didactică a metodelor de predare-învăţare; avantaje şi limite ale
acestor metode
Cursul nr.9 – Metode didactice utilizate în
procesul de predare-învăţare

Obiectiv general
Evidenţierea specificului metodelor de predare-învăţare-evaluare în proiectarea activităţii didactice.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul Seminarului nr.9 studenţii vor fi capabili
(1) să definească conceptul de ,,metodă didactică”;
(2) să identifice pricipalele funcţii ale metodelor didactice;
(3) să clasifice metodele didactice predare-învăţare după diferite criterii aşa cum sunt ele regăsite în
literatura şi practica de specialitate;
(4) să exemplifice aplicabilitatea metodelor didactice de predare-învăţare în raport cu situaţii didactice .

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi


(1) Identificaţi şi descrieţi pricipalele funcţii ale metodelor didactice .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

79
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(2) Clasificaţi metodele didactice de predare-învăţare după scopul didactic urmărit.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(3) Clasificaţi metodele didactice de predare-învăţare după mijlocul de vehiculare a conţinuturilor.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(4) Identificaţi şi caracterizaţi prinicpalele metode didactice de predare-învăţare în care predomină


comunicarea orală.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

80
..............................................................................................................................................................................
....................

(5) Identificaţi şi caracterizaţi prinicpalele metode didactice de predare-învăţare în care predomină


comunicarea scrisă.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(6) Identificaţi şi caracterizaţi prinicpalele metode didactice de predare-învăţare în care predomină


cercetarea realităţii.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(7) Identificaţi şi caracterizaţi prinicpalele metode didactice de predare-învăţare în care predomină


activitatea la nivelul grupului.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

81
..............................................................................................................................................................................
....................

(8) Identificaţi şi caracterizaţi prinicpalele metode didactice de predare-învăţare în care predomină


activitatea practică.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(9) Identificaţi şi caracterizaţi prinicpalele metode didactice de predare-învăţare care stimulează gândirea
critică.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(10) Vizionaţi filmul ,,Sprijină-te pe mine” (”Lean on Me”), după care realizaţi o analiză succintă din
perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

82
(11) Comentaţi din perspectiva didacticii de specialitate următorul text:
,,La nivel micro, plecând de la premisa că principalele elemente componente ale strategiilor
didactice sunt tipurle de experienţe de învăţare, metodele şi procedeele didactice, mijloacele de învăţământ
şi formele de organizare a activităţii educaţilor, definim strategiile didactice ca fiind: sisteme de metode,
procedee, mijloace şi forme de organizare a activităţii educaţionale, integrate în viziune sistemică în
structuri operaţionale unitare şi coerente, care vizează construirea experienţelor de învăţare, formarea de
abilităţi, capacităţi şi competenţe şi raţionalizarea procesului instructiv-educativ”
(Muşata Bocoş, Dana Jucan, Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şî metodologia evaluării.
Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008, p.88.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Expunerea didactică a. reprezintă forma de expunere


orală în care un aspect relevant
îl are demersul cognitiv
2. Explicaţia b. reprezintă o modalitate e
comunicare de tip monolog
3. Prelegerea c. este un demers prin care
întregul este descompus în
părţile lui
4. Descrierea d. este metoda care transmite un
volum mare de informaţii
5. Analiza e. constituie un demers prin care
se pune accent pe reprezentare,
83
percepţie şi atenţie

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) – d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/variantele de răspuns corecte:

(1) Diviziunea este operaţia logică prin care genul


(a) este descompus în speciile sale;
(b) este construit din speciile sale;
(c) construieşte tot genul.

(2) Instructajul
(a) face apel la clarificarea anumitor sarcini pe care elevii/ studenţii le au de realizat;
(b) constă în valorificarea optimă a unei serii de întrebări, respectiv răspunsuri;
(c) se constituie în baza unui monolog.

(3) Metoda referatelor


(a) este o metodă euristică;
(b) este o metodă intuitivă;
(c) poate fi aplicată în didactică şi ca metodă de evaluare.

(4) Metoda demonstraţiei


(a) presupune transmiterea informaţiei veridice în forma unei prezentări cogntiv-semantice;
(b) presupune monitorizarea conţinutului învăţării;
(c) presupune un dialog precis între actorii educaţionali.

(5) Metoda sinecticii mai este cunoscută şi sub numele:


(a) metoda discuţiei panel;
(b) metoda ciorchinelui;
(b) metoda asociaţiilor de idei.

(6) Metoda sinecticii mai este cunoscută şi sub numele de


(a) metoda analogiilor;
(b) metoda explicaţiei;
(c) metoda listei fixe.

(7) Metoda demonstraţiei presupune


(a) o modelare analitică;
(b) o demonstraţie verbală;
(c) o demonstraţie intuitivă;

(8) Metoda modelării


(a) constă în cercetarea unor fenomene şi intervenţia în mod direct asupra acestora;
(b) reprezintă o metodă de abordare a conţinutului informaţional prin raportare la conceptul de
,,model”;
(c) are ca principale forme modelarea prin analogie, modelarea logico-matematică, modelarea
similară, modelarea cibernetică.
84
(9) Metoda experimentului mai este cunoscută şi sub numele de
(a) observaţie provocată;
(b) modelare;
(c) simulare.

(10) Metoda brainstorming


(a) se aplică la nivelul microgrupurilor;
(b) pune accent pe creativitate;
(c) presupune înregistrarea ideilor într-o manieră scrisă.

(11) Metoda brainwriting


(a) este mai degrabă o tehnică;
(b) presupune realizarea de conexiuni/ asociaţii de idei;
(c) presupune înregistrarea ideilor în manieră scrisă.

(12) Metoda mozaicului


(a) se bazează pe stimularea discuţiilor la nivelul grupului sub îndrumarea cadrului didactic;
(b) se bazează pe conexiunea dintre activitatea individuală şi activitatea desfăşurată la nivelul
grupului;
(c) se bazează pe faptul că fiecărui elev îi este dată spre rezolvare o anumită sarcină de lucru, după
care se întocmeşte realizarea unei fişe-expert.

(13) Metoda bulgărelui de zăpadă


(a) presupune o fază a discuţiei pe grupe;
(b) constă în împărţirea clasei în două grupe egale;
(c) stimulează lucrul în echipă

Răspunsuri corecte:
(1) – a; (2) – a; (3) – c; (4) – a; (5) – c; (6) – a; (7) – b, c;
(8) – b, c; (9) – a; (10) – a,b; (11) – c; (12) – c; (13) – c.

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Hans Aebli, Didactica psihologică. Aplicaţii în didactică a psihologiei lui J. Piaget
(2) Peter Collet, Cartea gesturilor

SEMINARUL NR. 10
Analiza particularităţilor specifice activităţii didactice în
raport cu concretizarea proiectării didactice
Cursul nr.10 – Activitatea didactică şi rolul acesteia în
proiectarea didactică

Obiectiv general
Formarea competenţelor necesare în activitatea didactică/ proiectarea didactică în raport cu ideea de
structură funcţională
85
Obiective operaţionale:
La sfârşitul Seminarului nr.10 studenţii vor fi capabili
(1) să definească conceptul de ,,activitate didactică”;
(2) să expliciteze principalele concepte care fac referire la ideea de activitate didactică;
(3) să analizeze activitatea didactică în contextul proiectării şi prelucrării conţinuturilor de învăţământ;
(4) să identifice modalităţi de organizare a activităţii didactice.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi


(1) Definiţi şi explicitaţi noţiunea de ,,activitate didactică”.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
(2) Identificaţi şi descrieţi principalele trăsături ale activităţii didactice în contextul proiectării şi prelucrării
conţinuturilor de învăţământ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
(3) Precizaţi ce înţelegeţi prin conţinut al învăţământului.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
86
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
(4) Enumeraţi principalele modalităţi de organizare a activităţii didactice.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
(5) Precizaţi ce înţelegeţi prin activitate frontală.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
(6) Precizaţi ce înţelegeţi prin activitate individuală.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
(7) Precizaţi ce înţelegeţi prin activitate pe grupe.

87
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
(8) Reflectaţi asupra conceptului de ,,activitate didactică”, construind, de asemenea, un scurt eseu cu titlu
personalizat (cel puţin 1 pagină şi cel mult 2 pagini).
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

88
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................
(9) Vizionaţi filmul ,,În căutarea lui Forester” (”Finding Forester”), după care realizaţi o analiză succintă
din perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................... .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

89
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................

(10) Comentaţi din perspectiva didacticii de specialitate următorul text:


,,Orice profesor poate observa că faţa studenţilor se iluminează şi trăsăturile lor se încordează din
momentul în care începe să-şi profeseze doctrina personală ori că numărul auditorilor cursului său creşte
într-un mod extrem de avantajos atunci când studenţii se aşteaptă ca el să facă acest lucru. De asemenea,
fiecare profesor ştie că actuala concurenţă în ceea ce priveşte frecventarea cursurilor face ca universitatea
să-i dea întâietate unui profet, oricât de mic ar fi el, dar care umple amfiteatrele şi să-l îndepărteze pe
savant, oricât de mare ar fi el, dar care s-ar ţine de materia sa – cu condiţa ca profeţia să nu se îndepărteze
prea mult de evaluările care trec drept normale din perspectiva convenţiilor sau a politicii.
(Max Weber, Teorie şi metodă în ştiinţele culturii, Editura Polirom, Iaşi, 2001, p. 143)
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Activitatea didactică a. reprezintă acea acţiune


instructiv-educativă care
trebuie realizată ţinându-se
cont de perioada anului şcolar,
departajarea
emestrialîmpărţirea pe capitole,
pe unităţi de învăţare şi chiar
pe subcapitole ale unor lecţii.
2. Proiectarea conţinuturilor b. reprezintă o formă de
învăţământului organizare a procesului
instructiv-educativ prin care se
urmăreşte punerea în practică
din punct de vedere formal şi
nonformal afinalităţilor

90
asumate la nivel educaţional.
3. Activitatea frontală c. implică îndrumarea,
coorodnarea de profesor a unei
sarcini de instruire ce trebuie
concretizată de către o grupă
de elevi.
4. Activitatea individuală d. presupune acea formă de
organizare a activităţii
didactice în care profesorul
comunică/ relaţionează cu
întrega clasă de elevi.
5. Activitatea pe grupe e. implică responsabilizarea
elevilor prin angajarea acestora
într-o serie de acţiuni didactice.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) – d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:

(1) Activitatea didactică


(a) presupune înţelegerea unitară a interacţiunilor dintre principiile didactice (care se bucură de
normativitate şi sunt orientative) şi metodele de învăţare-predare-evaluare (care se caracterizează
printr-o activitate de execuţie a activităţii propriu-zise);
(b) presupune o teorei despre metodă concretizată la nivelul acţiunii de cercetare în genere;
(c) reprezintă o formă de organizare a procesului instructiv-educativ prin care se urmăreşte punerea
în practică, din punct de vedere formal şi non-formal, a finalităţilor asumate la nivel educaţional.

(2) Activitatea pe grupe


(a) implică îndrumarea, coordonarea de către profesor a unei sarcini de instruire ce trebuie
concretizată de către o grupă de elevi;
(b) presupune o teorei despre metodă concretizată la nivelul acţiunii de cercetare în genere;
(c) implică responsabilizarea elevilor prin angajarea acestora într-o serie de acţiuni didactice.

(3) Activitatea individuală


(a) reprezintă o formă de organizare a procesului instructiv-educativ prin care se urmăreşte punerea
în practică din punct de vedere formal şi nonformal afinalităţilor asumate la nivel educaţional;
(b) reprezintă acea acţiune instructiv-educativă care trebuie realizată ţinându-se cont de perioada
anului şcolar, departajarea se mestrială împărţirea pe capitole, pe unităţi de învăţare şi chiar pe
subcapitole ale unor lecţii;
(c) implică responsabilizarea elevilor prin angajarea acestora într-o serie de acţiuni didactice.

(4) Activitatea frontală


(a) presupune acea formă de organizare a activităţii didactice în care profesorul comunică/
relaţionează cu întrega clasă de elevi;

91
(b) reprezintă o formă de organizare a procesului instructiv-educativ prin care se urmăreşte punerea
în practică, din punct de vedere formal şi non-formal, a finalităţilor asumate la nivel educaţional;
(c) presupune înţelegerea unitară a interacţiunilor dintre principiile didactice (care se bucură de
normativitate şi sunt orientative) şi metodele de învăţare-predare-evaluare (care se caracterizează
printr-o activitate de execuţie a activităţii propriu-zise).

(5) Proiectarea conţinuturilor învăţământului


(a) trebuie să se subordoneze lecţiei comeptenţelor specifice;
(b) trebuie să se subordoneze unităţii de învăţare;
(c) trebuie să se subordoneze perspectivei curriculare asumate la nivel educaţional;

(6) Proiectarea conţinuturilor de învăţământ mai este cunoscută şi sub denumirea de


(a) proiectare a conţinuturilor curriculare;
(b) proiectare a metodelor didactice;
(c) proiectare a strategiilor didactice.

(7) Prin conţinut al învăţământului se înţelege


(a) acea formă de organizare a procesului instructiv-educativ prin care se urmăreşte punerea în
practică din punct de vedere formal şi nonformal afinalităţilor asumate la nivel educaţional;
(b) acea componentă a realităţii educaţionale caracterizată printr-un volum de cunoştinţe, deprinderi,
judecăţi de valaore care sunt transmise şi însuşite de către actoriii socio-educaţionali;
(c) acea acţiune instructiv-educativă care trebuie realizată ţinându-se cont de perioada anului şcolar,
departajarea se mestrială împărţirea pe capitole, pe unităţi de învăţare şi chiar pe subcapitole ale
unor lecţii.

(8) Proiectarea conţinuturilor învăţământului reprezintă


(a) acea formă de organizare a procesului instructiv-educativ prin care se urmăreşte punerea în
practică din punct de vedere formal şi nonformal afinalităţilor asumate la nivel educaţional;
(b) acea acţiune instructiv-educativă care trebuie realizată ţinându-se cont de perioada anului şcolar,
departajarea semestrială, împărţirea pe capitole, pe unităţi de învăţare şi chiar pe subcapitole ale unor
lecţii.
(c) stimularea discuţiilor la nivelul grupului sub îndrumarea cadrului didactic.

(9) Structurarea informaţională a unor conţinuturi didactice


(a) reprezintă un proces complex în cadrul căruia profesorul este un actor principal;
(b) reprezintă acea acţiune instructiv-educativă care trebuie realizată ţinându-se cont de perioada
anului şcolar, departajarea se mestrială împărţirea pe capitole, pe unităţi de învăţare şi chiar pe
subcapitole ale unor lecţii;
(c) stimularea discuţiilor la nivelul grupului sub îndrumarea cadrului didactic.

(10) Proiectarea didactică reprezintă


(a) un demers personalizat;
(b) un demers nepersonalizat;
(c) un demers diacronic.

Răspunsuri corecte:
(1) – c; (2) – a; (3) – c; (4) – a; (5) – c; (6) – a; (7) – b;

92
(8) – b; (9) – a; (10) – a.

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Jean Piaget, Structuralismul
(2) Constantin Rădulescu Motru, Vocaţia. Factor hotărâtor în cultura popoarelor

E. Realizaţi un proiect didactic/ proiect de lecţie corespunzător unui tip de lecţie şi care să corespundă
propriei specializări de licenţă. NU UITAŢI să utilizaţi programa şcolară şi planificarea calendaristică
specifice disciplinei pentru care realizaţi proiectul didactic.

Proiect didactic

93
94
95
SEMINARUL NR. 11
Analiza şi concretizarea procesului de proiectare a activităţii didactice
Cursul nr.11 – Proiectarea activităţii didactice

Obiectiv general
Analiza şi explicitarea procesului de proiectare a activităţii didactice.

Obiective operaţionale
La sfârşitul Seminarului nr.11 studenţii vor fi capabili
(1) să definească conceptul de ,,proiectare didactică”;
(2) să identificeprincipalele etape ale proiectării didactice;
(3) să clasifice principalele tipuri de lecţie şi forme alternative ale acestora utilizate în activitatea
didactică;
(4) să expliciteze principalele componente implicate în proiectarea activităţii didactice .

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi


(1) Definiţi şi explicitaţi noţiunea de ,,proiectare a activităţii didactice”.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

96
(2) Evidenţiaţi principalele etape ale unei proiectări didactice.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(3) Identificaţi şi enumeraţi principalele tipuri de lecţie şi forme alternative ale acestora.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(4) Precizaţi ce înţelegeţi prin proiectare generală (globală).


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(5) Precizaţi ce înţelegeţi prin proiectare particulară (eşalonată).

97
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(6) Precizaţi care este structura lecţiei de comunicare/ transmitere de noi cunoştinţe.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(7) Precizaţi care sunt variantele lecţiei de comunicare/ transmitere de noi cunoştinţe.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(8) Precizaţi care este structura lecţiei de fixare şi de sistematizare.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

98
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(9) Precizaţi care este structura unei lecţii mixte.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(10) Vizionaţi filmul ,,Good Will Hunting", după care realizaţi o analiză succintă din perspectivă didactică a
acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

99
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................

(11) Comentaţi din perspectiva didacticii de specialitate următorul text:


,,Proiectarea pe unităţi de învăţare nu înlocuieşte proiectarea lecţiei; prin precizarea şi proiectarea
unităţilor de învăţare, lecţia este integrată într-un context tematic mai larg. Unitatea de învăţare este
supraordonată lecţiei, incluzând un sistem de lecţii şi alte activităţi didactice pe termen scurt (vizite,
excursii etc.), organizate în jurul obiectivelor de referinţă şi al competenţelor specifice. Lecţia este astfel
integrată într-un context tematic mai larg, iar obiectivele acesteia, elementele de conţinut şi activităţile
implicate se raportează la acest context, oferind o perspectivă de ansamblu, unitară şi coerentă asupra
procesului didactic care se desfăşoară la o disciplină. Unitatea de învăţare oferă înţelegerea procesului din
perspectivă strategică, în timp ce lecţia conturează o perspectivă operativă asupra procesului didacti”
(Mariana Momanu, ,,Forme de organizare a instruirii. Proiectarea şi desfăşurarea activităţii
didactice”, în Constantin Cucoş (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare
şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 488)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

100
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Proiectarea activităţii a. Se concretizează în măsura în


didactice care obiectivele/ competenţele
asumate, conţinuturile abordate
şi criteriile de evaluare se
raportează la o perioadă de
timp îndelungată.
2. Proiectarea generală b. Presupune un demers princ are
(globală) se urmăreşte parcurgerea
etapelor de desfăşurare a
lecţiilor.
3. Proiectarea particulară c. Reprezintă un criteriu specific
(eşalonată) în identificarea tipurilor de
lecţii.
4. Proiectarea unei lecţii d. Se realizează la un nivel
didactice restrâns al demersului didactic.
5. Sarcina didactică e. Presupune un algoritm care
trimite la ideea de anticipare.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) – d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:

(1) Proiectarea activităţii didactice


(a) implică înţelegerea unitară a interacţiunilor dintre principiile didactice (care se bucură de
normativitate şi sunt orientative) şi metodele de învăţare-predare-evaluare (care se caracterizează
printr-o activitate de execuţie a activităţii propriu-zise);

101
(b) reprezintă acea formă de organizare a procesului instructiv-educativ prin care se urmăreşte
punerea în practică din punct de vedere formal şi nonformal afinalităţilor asumate la nivel
educaţional;
(c) presupune un demers prin care se urmăreşte parcurgerea etapelor de desfăşurare a lecţiilor.

(2) După criteriul temporal proiectare didactică se clasifică în


(a) proiectare globală şi proiectare eşalonată;
(b) proiectare globală şi proiectare generală;
(c) proiectare eşalonată şi proeictare particulară.

(3) Prin proiectare globală se înţelege


(a) un criteriu specific în identificarea tipurilor de lecţii;
(b) un algoritm care trimite la ideea de anticipare a viitoarelor lecţii;
(c) acea proiectare care se concretizează în măsura în care obiectivele/ competenţele asumate,
conţinuturile abordate şi criteriile de evaluare seraportează la o perioadă de timp îndelungată.

(4) Prin proiectare eşalonată se înţelege


(a) acea proiectare care se realizează la un nivel restrâns al demersului didactic (o unitate de învăţare,
o anumită lecţie)
(b) acea proiectare care se concretizează în măsura în care obiectivele/ competenţele asumate,
conţinuturile abordate şi criteriile de evaluare seraportează la o perioadă de timp îndelungată;
(c) acea formă de organizare a procesului instructiv-educativ prin care se urmăreşte punerea în
practică din punct de vedere formal şi nonformal afinalităţilor asumate la nivel educaţional;

(5) Lecţia
(a) constituie criteriu specific în identificarea unităţilor de învăţare;
(b) presupune un demers prin care se urmăreşte parcurgerea etapelor specifice unităţii de învăţare;
(c) reprezintă o componentă operaţională a unităţii de învăţare.

(6) Variante ale lecţiei de comunicare/ transmitere (însuşire) de cunoştinţe sunt:


(a) lecţia introductivă; lecţia tip prelegere; lecţia tip seminar; lecţia programată;
(b) lecţia practică; lecţia de formare de priceperi şi deprinderi motrice;
(c) lecţia mixtă, lecţia de evaluare scrisă; lecţia de sinteză.

(7) Unitatea de învăţare


(a) reprezintă acea formă de organizare a procesului instructiv-educativ prin care se urmăreşte
punerea în practică din punct de vedere formal şi nonformal afinalităţilor asumate la nivel
educaţional;
(b) este o structură didactică tematică a cărei finalitate este dată de evaluare;
(c) reprezintă o componentă operaţională a lecţiei didactice.

(8) Variante le lecţiei de verificare/ evaluare sunt:


(a) lecţia practică; lecţia de formare de priceperi şi deprinderi tehnice; lecţia de sinteză;
(b) lecţia de evaluare orală; lecţia de evaluare prin lucrări scrise; lecţia de evaluare prin lucrări
practice; lecţia de evaluare cu ajutorul programelor computerizate;
(c) lecţia introductivă; lecţia de tip prelegere; lecţia de tip seminar; lecţia programată.

102
(9) Variante ale lecţiei de fixare şi sistematizare sunt:
(a) lecţia de sinteză; lecţia de fixare şi sistematizare pe baza unor planuri stabilite anterior de către
cadrul didactic;
(b) lecţia de evaluare orală; lecţia de evaluare scrisă;
(c) lecţia practică; lecţia teoretică.

(10) Variante ale lecţiei de formare de priceperi şi deprinderi sunt


(a) lecţia practică; lecţia de formare de priceperi şi deprinderi motrice; lecţia de formare de priceperi
şi deprinderi tehnice; lecţia de formare de priceperi şi deprinderi intelectuale;
(b) lecţia de sinteză; lecţia de fixare şi sistematizare pe baza unor planuri stabilite anterior de către
cadrul didactic.
lecţia introductivă; lecţia de tip prelegere; lecţia de tip seminar; lecţia programată.

Răspunsuri corecte:
(1) – c; (2) – a; (3) – c; (4) – a; (5) – c; (6) – a; (7) – b;
(8) – b, c; (9) – a; (10) – a.

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Simona Elena Bernat, Tehnica învăţării eficiente
(2) Edward De Bono, Cum să avem o minte armonioasă

103
SEMINARUL NR. 12
Proiectarea evaluării didactice în procesul instructiv-educativ
Cursul nr.12 – Evaluarea didactică

Obiectiv general
Analiza demersului de proiectare a evaluării didactice în procesul instructiv-educativ.

Obiective operaţionale
La sfârşitul Seminarului nr.12 studenţii vor fi capabili
(1) să definească conceptul de ,,proiectare a evaluării didactice”;
(2) să explice sensul conceptului de ,,evaluare didactică”;
(3) să identifice principalele forme şi metode de evaluare didactică;
(4) să analizeze erorile apărute în urma procesului de evaluare didactică.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi


(1) Definiţi conceptul de ,,proiectare a evaluării didactice”.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(2) Definiţi conceptul de ,,evaluare didactică”.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

104
(3) Identificaţi şi explicitaţi principalele aspecte ale evaluării didactice.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(4) Precizaţi care sunt principalele funcţii ale evaluării didactice.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(5) Precizaţi care sunt principalele forme de evaluare didactică.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(6) Identificaţi şi explicitaţi operaţii fundamentale în procesul de evaluare didactică.

105
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(7) Identificaţi şi explicitaţi sisteme specifice de notare în evaluarea didactică.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(8) Identificaţi şi explicitaţi modalităţi operaţionale în procesul de evaluare didactică.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(9) Ce reprezintă instrumentele didactice specifice (standardizate)? Detaliaţi.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

106
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(10) Ce reprezintă Scara de clasificare Lickert? Detaliaţi.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(11) Comparaţi lista de clasificare şi lista de control. Explicaţi.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(12) Precizaţi în ce constă diferenţa dintre baremul de notare şi baremul de corectare.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

107
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(13) Precizaţi care sunt itemii utilizaţi în evaluarea didactică.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(14) Precizaţi care sunt principalele erori întâlnite în evaluarea didactică. Detaliaţi.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(15) Precizaţi ce reprezintă hărţile conceptuale.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

108
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(16) Precizaţi ce reprezintă testul docimologic.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(17) Vizionaţi filmul ,,În clasă"/ ,,Între pereţi” (”Entre les Murs”), după care realizaţi o analiză succintă din
perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Evaluarea iniţială a. se realizează asupra unui grup


didactic/ unităţi de învăţământ.
2. Evaluarea globală b. se realizează la începutul
demersului instructiv.
3. Evaluarea parţială c. se realizează într-un spaţiu cu
specific educaţional.
109
4. Evaluarea sumativă d. se concentrează asupra unui
grup de persoane sau a unei
anumite situaţii contextuale.
5. Evaluarea în mediul real e. presupune verificarea la
sfârşitul unei perioade şcolare
mai lungi.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) – d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:

(1) Evaluarea didactică


(a) se realizează dintr-o dată;
(b) este o formă restrânsă a verificării;
(c) este o formă extinsă a verificării.

(2) Termenul de ,,evaluare” trimite la sensul


(a) trimite la sensul de a ,,valora”;
(b) ,,a educa”;
(c) ,,a se distra”.

(3) Cu privire la nivelul procesului şi sistemului de învăţământ, funcţiile evaluării didactice sunt:
(a) funcţia de orientare şcolară şi profesională; funcţia de certificare; funcţia de selecţie/ de
discriminare; funcţia motivaţională;
(b) funcţia referenţială; funcţia imagistică; funcţia lingvistică; funcţia operaţională;
(c) funcţia constatativă; funcţia diagnostică; funcţia prognostică/ predictivă; funcţia socială.

(4) Cu privire la elevi/ studenţi, funcţiile evaluării didactice sunt:


(a) funcţia de orientare şcolară şi profesională; funcţia de certificare; funcţia de selecţie/ de
discriminare; funcţia motivaţională;
(b) funcţia constatativă; funcţia diagnostică; funcţia prognostică/ predictivă; funcţia socială;
(c) funcţia referenţială; funcţia imagistică; funcţia lingvistică; funcţia operaţională.

(5) După gradul de certitudine, evaluarea didactică poate fi


(a) evaluare raţională şi evaluare obiectivă;
(b) evaluare subiectivă şi evaluare raţională;
(c) evaluare subiectivă şi evaluare obiectivă.

(6) După dimensiunea temporală a acţiunii didactice, evaluarea didactică poate fi


(a) evaluare iniţială, evaluare formativă, evaluare sumativă;
(b) evaluare diagnostică; evaluare raţională; evaluare senzorială;
(c) evaluare raţională, evaluare cumulativă, evaluare continuă.

(7) Evaluarea iniţială se realizează


(a) la sfârşitul demersului didactic;
110
(b) la începutul demersului didactic;
(c) la începutul demersului didactic şi la sfârşitul demersului didactic.

(8) Evaluarea formativă a fost propusă şi dezvoltată de:


(a) Jean Piaget;
(b) Michael Scriven;
(c) Comenius.

(9) După obiectul evaluării există


(a) evaluare individuală; evaluare parţială; evaluare globală;
(b) evaluare parţială; evaluare sumativă; evaluare de grup;
(c) evaluare formală; evaluare formativă; evaluare internă.

(10) După dimensiunea spaţială există


(a) evaluarea în mediu real; evaluarea în mediul virtual;
(b) evaluarea în clasă; evaluare internă;
(c) evaluarea externă; evaluare internă.

(11) Scările de notare pot fi


(a) numerice, calificative, coloristice, verbale
(b) interne, externe, docimologice, axiologice;
(c) docimologice, interne, externe, axiologice.

(12) Strategia de evaluare


(a) reprezintă acea structură operaţională complexă care reuneşte acele decizii, metode, tehnici de
lucru, probe cu scopul de a asigura funcţionalitatea, optimizarea şi calitatea procesului de
învăţământ;
(b) constituie un algoritm didactic prin intermediul căruia sunt puse în evidenţă performanţele
evaluaţilor la nivelul întregului demers de proiectare;
(c) exprimă acea componentă a abordării didactice prin care se concretizează proba de evaluare.

(13) Metoda de evaluare


(a) constituie un algoritm didactic prin intermediul căruia sunt puse în evidenţă performanţele
evaluaţilor la nivelul întregului demers de proiectare;
(b) reprezintă acea structură operaţională complexă care reuneşte acele decizii, metode, tehnici de
lucru, probe cu scopul de a asigura funcţionalitatea, optimizarea şi calitatea procesului de
învăţământ;
(c) exprimă acea componentă a abordării didactice prin care se concretizează proba de evaluare.

(14) Itemul de evaluare


(a) reprezintă o componentă instrumentală specifică unei probe de evaluare în funcţie de care se
ilustrează o notă specifică a unui element dintr-un conţinut de învăţare;
(b) reprezintă acea structură operaţională complexă care reuneşte acele decizii, metode, tehnici de
lucru, probe cu scopul de a asigura funcţionalitatea, optimizarea şi calitatea procesului de
învăţământ;

111
(c) reprezintă acea formă de organizare a procesului instructiv-educativ prin care se urmăreşte
punerea în practică din punct de vedere formal şi nonformal afinalităţilor asumate la nivel
educaţional;

(15) Metodele tradiţionale de evaluare didactică sunt:


(a) orală, scrisă, practică;
(b) internă, externă, subiectivă;
(c) obiectivă, externă, scrisă.

(16) Evaluarea orală mai este cunoscută şi sub numele de


(a) ascultare;
(b) verificare cantitativă;
(c) docimologie.

(17) Autoevaluarea
(a) constă în aprecierea, verificarea, analiza critică din perspectivă proprie;
(b) reprezintă o apreciere internă;
(c) este un demers care se realizează doar la începutul activităţii didactice.

(18) Probele
(a) reprezintă instrumente didactice standardizate;
(b) mijloace didactice de învăţare;
(c) forme tradiţionale de evaluare.

Răspunsuri corecte:
(1) – c; (2) – a; (3) – c; (4) – a; (5) – c; (6) – a; (7) – b;
(8) – b; (9) – a; (10) – a; (11) – a; (12) – a; (13) – a; (14) – a;
(15) –a; (16) – a; (17) – a; (18) – a;

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Michel Develay, De l'apprentissage à l'enseignement
(2) Edward De Bono, Cursul de gândire; instrumente eficiente pentru a vă transforma modul de gândire
(3) Miron Ionescu; Ioan Radu, Didactica modernă

112
SEMINARUL NR. 13
Pregătirea ştiinţifică şi perfecţionarea didactică permanentă a
profesorului de specialitate
Cursul nr.13 – Didactica şi practica psihopedagogică de specialitate

Obiectiv general
Analiza pregătirii ştiinţifice şi a modalităţilor de perfecţionarea didactică permanentă a profesorului de
specialitate.

Obiective operaţionale
La sfârşitul Seminarului nr.13 studenţii vor fi capabili:
(1) să explice noţiunile de ,,carieră didactică” şi de ,,vocaţie educaţională";
(2) să identifice principalele trăsături cu privire la rolul actorilor educaţionali în procesul instructiv-educativ
în contextul relaţiei didactică-practică psihopedagogică de specialitate;
(3) să expliciteze conceptul de ,,cadru didactic-mentor”;
(4) să analizeze principalele măsuri legislative cu privire la ideea de activitate didactică/ profesia didactică.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi


(1) Definiţi conceptul de ,,carieră didactică”.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(2) Definiţi şi explicitaţi conceptul de ,,vocaţie educaţională”.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

113
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(3) Precizaţi ce înţelegeţi prin ideea că relaţia dintre didactică şi practica psihopedagogică de specialitate
este una de reciprocitate consensuală.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(4) Ce înţelegeţi prin conceptul de ,,cadrul didactic-mentor”?


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(5) Precizaţi care este rolul cadrului didactic-mentor în desfăşurarea practicii psihopedagogice de
specialitate.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

114
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(6) Identificaţi principalele acte legislative care fac referire la ideea de profesie didactică.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(7) Vizionaţi filmul ,,Dă mai departe” (”Pay it forward”), după care realizaţi o analiză succintă din
perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(8) Comentaţi din perspectiva didacticii următorul text:


,,Şcoala actuală este în realitate într-o permanentă contradicţie cu viaţa şi sufletul copilului. Este
adevărat, copilul la intrarea în şcoală trebuie să uite preocupările sale şi să se adapteze unei vieţi noi, vieţii
şcolare, cu toate cerinţele pe care le implică, de ,,carte riguroasă", supunându-se unei discipline riguroase.
Asaltul didactic asupra micilor elevi începe cu constrângerea fizică, cu atitudinea de pasivitate în faţa
dascălului, urmate de memorizarea lecţiilor din cărţi. Aceste forme de comportament, ca şi cunoştinţele
predate şi tipul de predare, care nu au nicio legătură cu viaţa şi mediul înconjurător al copilului, fac din
elev un element de activitate automată, fără convingere, fără dragoste de lucru, fără interes"
(Marin Biciulescu, ,,Clase mute" în Şcoala tradiţională şi şcoala de mâine. Din carnetul unui inspector
şcolar, Casa Şcoalelor, 1943, p.12.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

115
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Componenta vocaţională a. oferă posibilitatea unei


motivaţii, şansa de a colabora
cu elevii, dar şi cu alţi actori
educaţionali.
2. Profesia didactică b. reprezintă un indicator de bază
în cariera didactică.
3. Actorul educaţional c. se concretizează eficient în
măsura în care procesul
116
instructiv-educativ este iniţiat
de profesorul mentor şi tranmsi
elevilor, studenţilor şi
stagiarilor.
4. Cadrul didactic-mentor d. este dat de elevul, studentul,
cadrul didactic metodician,
cadrul didactic metodist.
5. Practica pedagogică e. are rolul de a îndruma pe toată
desfăşurarea practicii
pedagogice elevii, studenţii şi
cadrele didactice aflate în
stagiatură.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) – d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:

(1) Componenta vocaţională


(a) reprezintă un indicator de bază în cariera didactică;
(b) reprezintă acea structură operaţională complexă care reuneşte acele decizii, metode, tehnici de
lucru, probe cu scopul de a asigura funcţionalitatea, optimizarea şi calitatea procesului de
învăţământ;
(c) constituie un algoritm didactic prin intermediul căruia sunt puse în evidenţă performanţele
evaluaţilor la nivelul întregului demers de proiectare.

(2) Relaţia dintre didactică şi practica psihopedagogică de specialitate este una


(a) de reciprocitate consensuală;
(b) univocă;
(c) simetrică.

(3) În concepţia lui Emil Păun, stagiul de practică ar trebui să constituie


(a) ,,o perioadă în care studentul să-şi verifice aptitudinile sale de profesor, să-şi apropie modalităţile
cele mai bune de activitate didactică şi educativă cu elevii”;
(b) ,,o perioadă în care studentul trebuie să se perfecţioneze prin examene continue”;
(c) ,,o perioadă prin care studentul să îşi dea toate examenele”.

Răspunsuri corecte:
(1) – a; (2) – a; (3) – a;

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Constantin Rădulescu-Motru, Vocaţia. Factor hotărâtor în cultura popoarelor
(2) Legea Educaţiei

117
SEMINARUL NR. 14
Dezvoltarea domeniului didacticii de specialitate în
raport cu ideea de societate a viitorului
Cursul nr. 14 – Didactica viitorului

Obiectiv general
Analiza dezvoltării domeniului didacticii de specialitate în raport cu ideea de societate a viitorului.

Obiective operaţionale
La sfârşitul Seminarului nr.14 studenţii vor fi capabili:
(1) să explice noţiunea de ,,didactică a viitorului” din perspectivă personală;
(2) să identifice principalele caracteristici care fac posibilă ideea de didactică a viitorului;
(3) să ilustreze principalele trăsături ale (re)modelării didactice în contextul unei educaţii a viitorului;
(4) să argumenteze necesitatea îmbunătăţirii domeniului didacticii de specialitate în sfera activităţii
instructiv-educative.

A: Comentaţi, identificaţi, reflectaţi


(1) Definiţi conceptul de ,,didactică a viitorului”.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(2) Identificaţi principalele caracteristici care fac posibilă ideea de didactică a viitorului.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
118
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(3) Ilustraţi principalele trăsături ale (re)modelării didactice în contextul unei educaţii a viitorului.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(4) Explicaţi conceptul de ,,gândire laterală”.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(5) Explicaţi conceptul de ,,educaţie epistemologică”/ ,,epistemologie a educaţiei”.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

119
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(6) Explicaţi conceptul de ,,model epistemologic al didacticii de natură constructivistă”.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................

(7) Vizionaţi filmul ,,Cele două feţe ale dragostei” (”The mirror has two faces”), după care realizaţi o
analiză succintă din perspectivă didactică a acestuia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

B: Identificaţi corespondenţele corecte din tabelul următor:

1. Eficienţa unei didactici a a. se concretizează prin raportare


viitorului la dimensiunea culturală/
socială în care se derulează
procesul educaţional.
2. Redimensionarea învăţării b. poate fi dată de disponibilitatea
actorilro sociali/ educaţionali
de a se adapta la o nouă
societate a cunoaşterii.
3. Didactica viitorului c. este specific gândirii lui
Edward De Bono.
4. Model epistemologic al d. pune accent pe modul în care
120
didacticii de natură actorii educaţionali activează şi
constructivistă se adaptează strategiile de
acţiune în raport cu modelul de
predare-învăţare.
5. Conceptul de ,,gândire e. reconstruieşte şi deconstruieşte
laterală” îna celaşi timp realitatea
educaţională.

Răspunsuri corecte:
(1) – b; (2) – a; (3) – d; (4) – e; (5) – c.

C: Încercuiţi varianta/ variantele de răspuns corecte:

(1) Eficienţa unei didactici a viitorului


(a) poate fi dată de disponibilitatea actorilro sociali/ educaţionali de a se adapta la o nouă societate a
cunoaşterii;
(b) este specifică gândirii lui Edward De Bono;
(c) pune accent pe modul în care actorii educaţionali activează şi se adaptează strategiile de acţiune în
raport cu modelul de predare-învăţare.

(2) Redimensionarea învăţării


(a) poate fi dată de disponibilitatea actorilro sociali/ educaţionali de a se adapta la o nouă societate a
cunoaşterii;
(b) reconstruieşte şi deconstruieşte îna celaşi timp realitatea educaţională;
(c) se concretizează prin raportare la dimensiunea culturală/ socială în care se derulează procesul
educaţional.

(3) Didactica viitorului


(a) pune accent pe modul în care actorii educaţionali activează şi se adaptează strategiile de acţiune
în raport cu modelul de predare-învăţare;
(b) poate fi dată de disponibilitatea actorilro sociali/ educaţionali de a se adapta la o nouă societate a
cunoaşterii;
(c) se concretizează prin raportare la dimensiunea culturală/ socială în care se derulează procesul
educaţional.

Răspunsuri corecte:
(1) – a; (2) – a; (3) – a;

D. Lecturaţi şi analizaţi din perspectivă didactică următoarele lucrări:


(1) Jurgen Habermas, Conştiinţa morală şi acţiune comunicativă
(2) Jean Thomas, Marile probleme ale educaţiei în lume

121
Corespondenţa seminar-curs

Nr.crt. SEMINARII - APLICAŢII CURS – SUPORT TEORETIC


Săptămâna
Explicitări epistemologice referitoare la Conceptual şi teoretic în Didactica specialităţii
1 implementarea ideii de didactică în procesul
educaţional
2 Interpretarea şi utilizarea ideii de didactică în raport Repere tradiţionale şi actuale în didactică
cu educaţia tradiţională şi cea actuală

3 Analiza procesului de predare-învăţare-evaluare din Didactica specialităţii şi comunicarea didactică


perspectiva comunicării didactice

4 Modalităţi de înţelegere şi de aplicare a principiilor Principii didactice


didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare
5 Valorificarea principalelor documente curriculare în Documente curriculare utilizate în procesul didactic
activitatea didactică
6 Dezvoltări operaţionale la nivelul dimensiunii Metodologia didactică
metodologiei didactice
7 Modalităţi de înţelegere şi de implementare a Competenţe şi obiective didactice
competenţelor şi obiectivelor în procesul instructiv-
educativ
8 Rolul mijloacelor didactice în proiectarea activităţii Mijloace didactice

122
didactice

9 Modalităţi de introducere în activitatea didactică a Metode didactice utilizate în


metodelor de predare-învăţare; avantaje şi limite ale procesul de predare-învăţare
acestor metode
10 Analiza particularităţilor specifice activităţii Activitatea didactică şi rolul acesteia în proiectarea
didactice în raport cu concretizarea proiectării didactică
didactice
11 Analiza şi concretizarea procesului de proiectare a Proiectarea activităţii didactice
activităţii didactice
12 Proiectarea evaluării didactice în procesul instructiv- Evaluarea didactică
educativ
13 Pregătirea ştiinţifică şi perfecţionarea didactică Didactica şi practica psihopedagogică de specialitate
permanentă a profesorului de specialitate
14 Dezvoltarea domeniului didacticii de specialitate în Didactica viitorului
raport cu ideea de societate a viitorului

123
BIBLIOGRAFIE

1. ALBU, Gabriel, În căutarea educaţiei autentice, Editura Polirom, Iaşi,


2002.

2. ARISTOTEL, Topica, I, 1, în Aristotel, Organon, IV, Editura Ştiinţifică,


Bucureşti, 1963.

3. ANTONESCU, G.G., Pedagogia generală, Editura Scrisul Românesc,


Craiova, 1941.

4. BACHELARD, Gaston, Dialectica spiritului ştiinţific modern, Volumul 1,


Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.

5. BACHELARD, Gaston, Filosofia lui nu, Editura Univers, Bucureşti, 2010.

6. BALAN, Carmen Cornelia Sociologia educaţiei, Editura Universităţii,


Suceava, 2004.

7. BERNAT, Simona-Elena, Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară


Clujeană, Cluj-Napoca, 2003.

8. BICIULESCU, Marin, ,,Clase mute" în Şcoala tradiţională şi şcoala de


mâine. Din carnetul unui inspector şcolar, Casa Şcoalelor, 1943, p.12.

9. BLÂNDUL, Cosmin, ,,Rolul indicatorilor de performanţă în realizarea


evaluării didactice interactive” în Studii şi cercetări, Volumul 13, Editura
ARGONAUT, Cluj-Napoca, 2005.

10. BOCOŞ, Muşata, Didactica disciplinelor pedagogice, Editura Paralela


45, Piteşti, 2008.

11. BOCOŞ, Muşata / JUCAN, Dana, Fundamentele pedagogiei: teoria şi


metodologia curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru
pregătirea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008.

12. BOCOŞ, Muşata / JUCAN, Dana, Teoria şi metodologia instruirii. Teoria


şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea
profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008.

124
13. BONO, Edward De, Cum să avem o minte armonioasă, Editura Curtea
Veche, Bucuresti, 2008.

14. BONO, Edward De, Cursul de gândire: instrumente eficiente pentru a vă


transforma modul de gândire, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009.

15. BONTAŞ, Ioan, Pedagogie, Editura All, Bucureşti, 1994.

16. BUNESCU, V. / GIURGEA, Maria, ,,Principii de organizare a procesului


de învăţământ”, în D. Salade (coordonator), Didactica, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1982.

17. BURJA, Vasile / BURJA, Camelia / VOICULESCU, Florea /


VOICULESCU, Elisabeta, Didactica ştiinţelor economice. Ghid metodologic
cu caracter aplicativ, Editura IRECSON, Bucureşti, 2006.

18. CAVA, Roberta, Comunicarea cu oamenii dificili, Editura Curtea Veche,


Bucureşti, 2003.

19. CĂPIŢĂ, Laura – Elena (coordonator), Ghid metodologic pentru


aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Om şi societate, Editura
ARAMIS PRINT SRLS, Bucureşti, 2001.

20. CERGHIT, Ioan, Metode de învăţământ (Ediţia a II-a revăzută şi


adăugită), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

21. CHELCEA, Septimiu / CHELCEA, Adina, Eu, tu, noi. Viaţa psihică-
ipoteze, certitudini, Editura Albatros, Bucureşti, 1983.

22. CHEVALLARD, Yves, La transposition didactique. Du savoir savant au


savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage, 1991.

23. CIOLAN, Lucian, Învăţarea integrată. Fundamente pentru un


curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iaşi, 2008.

24. CLITAN, Gheorghe, Didactica filosofiei, Editura EUROBIT, Timişoara,


2003.

25. COJOCARIU, Venera Mihaela, Teoria şi metodologia instruirii, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

125
26. COLLET, Peter, Cartea gesturilor, Editura Trei, Bucureşti, 2005.

27. COMENIUS, J.A., Didactica Magna, Editura Didactică şi Pedagogică,


Bucureşti, 1970.

28. CRAHAY, Marcel, Psihologia educaţiei, Editura Trei, Bucureşti, 2009.

29. CRAŞOVAN, Mariana ,,Rolul mentorului în activitatea cadrului didactic


debutant”, în Miron Ionescu (coordonator), Preocupări actuale în ştiinţele
educaţiei, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2005.

30. CREŢU, Carmen, Curriculum diferenţiat şi personalizat – ghid


metodologic pentru învăţătorii, profesorii şi părinţii copiilor cu
disponibilităţi aptitudinale înalte, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

31. CRISTEA, Sorin, Dicţionar de termeni pedagogici, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1998.

32. CUCOŞ, Constantin, Educaţia: iubire, edificare, desăvârşire, Editura


Polirom, Iaşi, 2008.

33. CUCOŞ, Constantin, Informatizarea în educaţie, Editura Polirom, Iaşi,


2006.

34. CUCOŞ, Constantin, Pedagogie, ediţia a II-a revăzuită şi adăugită,


Editura Polirom, Iaşi, 2002.

35. CUCOŞ, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de


definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

36. DE CORTE, Eric (coordonateur), Les fondements de l’ action didactique,


De Boek & Larcier, Paris, Bruxelles, 1996.

37. DOSPINESCU, Vasile, Semiotică şi discurs didactic, Editura Didactică şi


Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1998.

38. DRĂGĂNESCU, Mihai, De la societatea informaţională la societatea


cunoaşterii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.

39. DUMITRU, I / UNGUREANU, C., Pedagogie şi elemente de psihologia


educaţiei, Cartea Universitară, Bucureşti, 2005.

126
40. EŞI, Marius-Costel, Didactica specialităţii. Curs universitar (pentru
programele de licenţă), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014.

41. EŞI, Marius-Costel, “The didactic principles and their application in the
didactic activity”, in Sino US English Teaching, Volume 7, Number 9,
September, David Publishing Company, Illinois USA, 2010.

42. FLUERAŞ, Vasile, Gândirea laterală şi scrisul creativ, Casa Cărţii de


Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008.

43. FLUERAŞ, Vasile, Paideia şi gândire critică, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2009.

44. FLUERAŞ, Vasile, Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Casa


Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009.

45. FRUMOS, Florin, Didactica. Fundamente şi dezvoltări cognitiviste,


Editura Polirom, Iaşi, 2008.

46. GĂVĂNESCUL, I., Didactica generală. Principii de educaţia


inteligenţei, Bucureşti, 1929.

47. HABERMAS, J., Conştiinţa morală şi acţiune comunicativă, Editura All,


Bucureşti, 2000.

48. HERBART, J. Fr., Prelegeri pedagogice, Editura Didactică şi Pedagogică,


Bucureşti, 1976.

49. IONESCU, M. / RADU, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-


Napoca, 2001.

50. IONESCU, Miron / CHIŞ, Vasile (coordonatori), Fundamentări teoretice


şi abordări praxiologice în ştiinţele educaţiei, Editura EIKON, Cluj, 2009.

51. IONESCU, M., ,,Strategii şi demersuri tipice în predare şi învăţare”, în


M. Ionescu / I. Radu (coordonatori), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1995.

52. IONESCU, Miron; RADU, Ioan, Didactica modernă, Editura Dacia,


Cluj-Napoca, 2001.

127
53. IOSIF, Adrian, ,,Perspectiva ştiinţelor naturii”, în Gabriel Memelis;
Adrian Iosif; Dan Răileanu, Realitatea transdisciplinară, Editura Curtea
Veche, Bucureşti, 2010.

54. JEDER, Daniela, Niveluri ale moralităţii şi educaţiei morale, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006.

55. JEDER, Daniela / BUJOREAN, Elena, Fundamentele pedagogiei. Teoria


şi metodologia curriculumului, Editura PIM, Iaşi, 2011.

56. JINGA, Ioan, Educaţia şi viaţa cotidiană, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucuresti, 2005.

57. JINGA, Ioan / ISTRATE, Elena, Manual de pedagogie, Editura All,


Bucureşti, 2008.

58. JINGA, I. / NEGREŢ, I., Învăţarea eficientă, Editura Editis, Bucureşti,


1994.

59. JOULE, Robert Vincent / BEAUVOIS, Jean Léon, Tratat de manipulare,


Editura ANTET XX PRESS, Bucureşti, 1997.

60. KAGAN, Spencer, Cooperative learning, Westport, CT: Greenwood,


1994.

61. KNELLER, G.F., Logica şi limbajul educaţiei, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1973.

62. KOPNIN, P.V., Bazele logice ale ştiinţei, Editura Politică, Bucureşti,
1972.

63. LEVINAS, Emmanuel, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt,


Editura BIC – ALL, 2000.

64. MAXIM, Ioan / MOROŞANU, Costică, Informatică. Didactica


specialităţii, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2007.

65. MAXIM, Ioan, Îndrumar de didactica informaticii, Editura INFODATA,


Cluj Napoca, 2008.

66. MOISE, Constantin, Concepte didactice fundamentale, Editura


ANKAROM, Iaşi, 1996.

128
67. MOMANU, Mariana, ,,Forme de organizare a instruirii. Proiectarea şi
desfăşurarea activităţii didactice”, în Constantin Cucoş (coordonator),
Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura
Polirom, Iaşi, 2009, p. 488.

68. MORARU, Ion, Ştiinţa şi filosofia creaţiei, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1995.

69. MUCCHIELLI, Alex, Arta de a comunica, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

70. NEACŞU, I. / STOICA, A., Ghid general de evaluare şi examinare,


Editura Aramis, Bucureşti, 1996.

71. NEGREŢ-DOBRIDOR I., ,,Teoria curriculumului”, în volumul Prelegeri


pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

72. NICOLA, Ioan, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 2000.

73. NICOLESCU, Basarab Noi, particula şi lumea, Editura Polirom, Iaşi,


2002.

74. NICOLESCU, Basarab, Transdisciplinaritatea, Editura Polirom, Iaşi,


1999.

75. NICULESCU, Rodica Mariana, Curriculum între continuitate şi


provocare, Editura Universităţii “Transilvania” din Braşov, 2010.

76. OPREA, Ioan, Elemente de filozofia limbii, Institutul European, Iaşi,


2007.

77. PAVELCU, Vasile, Principii de docimologie, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1968.

78. PĂUN, Emil, Educaţia şi rolul ei în dezvoltarea social-economică,


Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.

79. PLANCHARD, E., Introducere în pedagogie, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1975.

129
80. POPA, Carmen, ,,Rolul profesorului în structurarea situaţiilor de învăţare
cooperantă”, în Studii şi cercetări, Editura ARGONAUT, Cluj-Napoca, 2005.

81. POPOVICI, Dumitru, Didactica. Soluţii noi la probleme controversate,


Editura Aramis, Bucureşti, 2000.

82. PREDA, Vasile, ,,Principiile didacticii – în viziunea psihologiei educaţiei


şi dezvoltării”, în I. Radu / M. Ionescu, Didactica modernă, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 2001.

83. RADU, Nicolae / GORAN, Laura / IONESCU, Angela / VASILE, Diana,


Psihologia educaţiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.

84. RAMAEKERS, John, Îmbunătăţirea comunicării prin învăţare


structurată. O aplicaţie a metodei Goldstein, Editura Alternative, Bucureşti,
1985.

85. RĂDULESCU-MOTRU, Constantin, Vocaţia. Factor hotărâtor în


cultura popoarelor, Editura Scrisul Românesc-BELADI, Craiova, 1997.

86. ROBU, Maria, Empatia în educaţie, Didactica Publishing House,


Bucureşti, 2008.

87. ROSENBERG, Marshall B., Adevărata educaţie pentru o viaţă împlinită,


Elena Francisc Publishing, Bucureşti, 2005.

88. ROUCHY, Jean Claude Rouchy, Grupul - Spaţiu analitic, Editura


Polirom, Iaşi, 2000.

89. SALOMÉ, Jacques / GALLAND, Sylvie, Dacă m-aş asculta, m-aş


înţelege, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2007.

90. SĂLĂVĂSTRU, Constantin, Critica raţionalităţii discursive, Editura


Polirom, Iaşi, 2001.

91. SĂLĂVĂSTRU, Dorina, Didactica psihologiei, Editura Polirom, Iaşi,


2002.

92. SIEBERT, H. Pedagogie constructivistă, Institutul European, Iaşi, 2001.

93. SPENCER, Kagan, Cooperative learning, Westport, CT: Greenwood,


1994.

130
94. STANCIU, Mihai, Didactica postmodernă, Editura Universităţii,
Suceava, 2003.

95. ŞERDEAN, Ioan / BĂZĂREA, Laura Goran, Didactica specialităţii (cu


ilustrări din toate ariile curriculare), Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2007.

96. TAMAR Levin / YAEL Nevo, Journal of Curriculum studies, Volume 41,
no 4, 2009.

97. UDUDEC, Marius, Comportamente comunicaţionale în activitatea


didactică, Editura Little Lamb, Suceava, 2006.

98. VĂIDEANU, George, Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura


Politică, Bucureşti, 1988.

99. VIANU Tudor, Studii de filozofia culturii, Editura Eminescu, Bucureşti,


1982.

10. WEBER, Max Teorie şi metodă în ştiinţele culturii, Editura Polirom, Iaşi,
2001.

Alte surse:
1. STATUTUL CADRULUI DIDACTIC MENTOR

2. www.edu.ro, [accesat 20 octombrie 2009].

3.Filmul ,,Cele două feţe ale dragostei” (”The mirror has two faces”).

4. Filmul ,,Cercul poeţilor dispăruţi” (”Dead Poets Society”).

5. Filmul ,,Clubul împăraţilor” (”The Emperor's Club”).

6. Filmul ,,Cu dragoste, domnului profesor” (”To Sir, with Love”).

7. Filmul ,,Dă mai departe” (”Pay it forward”).

8. Filmul "Good Will Hunting".

9. Filmul ,,În căutarea lui Forester” (”Finding Forester”).

131
10. Filmul ,,Între pereţi” (”Entre les Murs”).

11. Filmul ,,Lecţiile” (”Stand and Deliver”).

12. Filmul ,,Maria Montessori - O viaţa pentru copii" (”MM una vita per i
bambini”).

13. Filmul ,,Minţi periculoase” (”Dangerous Minds”).

14. Filmul ,,Muzica inimii” (”Music of the Heart”).

15. Filmul ,,Sprijină-te pe mine” (”Lean on Me”).

16. Legea Educaţiei

132