Sunteți pe pagina 1din 17

LPM267/1994

ID intern unic: 311636 Fişa actului juridic


Версия на русском

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 267


din 09.11.1994

privind apărarea împotriva incendiilor

Publicat : 17.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 15-16 art Nr : 144

MODIFICAT
LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755
LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584
LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
LPC333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
LP934-XIV din 14.04.00, MO70/22.06.00
LP507-XIV din 14.07.99

NOTĂ:
În cuprinsul legii, textul „al Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu textul „din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, cuvintele „departamente” și „departamentele” se
substituie cu textul „alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului”, iar
cuvîntul „departamentelor” se substituie cu textul „altor autorităţi administrative centrale din
subordinea Guvernului” LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654
În cuprinsul legii, cuvîntul „colaborator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul
„funcţionar” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP94 din 02.06.17, MO229-
243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
În textul legii, cuvintele „pompieri şi salvatori” se înlocuiesc cu cuvintele „salvatori şi
pompieri”, iar cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „colaborator”, cu excepţia articolului
6 alineatul (1), articolului 11 litera i), articolului 23 literele a) şi g), articolului 24 litera e), unde
cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „salariat” prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-
137/25.07.08 art.529
În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se
înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului
Afacerilor Interne" prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

Parlamentul adoptă prezenta lege.


Legea de faţă stabileşte bazele juridice, economice şi sociale ale asigurării împotriva
incediilor şi protecţiei contra incediilor în republică şi reglementează relaţiile în domeniul luptei
împotriva incediilor.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incendiilor
(1) Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice
juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifice şi de informare publică,
planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a
incendiilor, precum şi al asigurării unei intervenţii operative pentru evacuarea şi salvarea
persoanelor, stingerea incendiilor, protejarea bunurilor şi a mediului împotriva efectelor acestora,
şi include:
a) norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) supravegherea de stat în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
c) asigurarea stingerii incendiilor, a executării acţiunilor de intervenţie și de salvare-deblocare
în caz de incendii;
d) certificarea produselor şi mărfurilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
e) agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
f) evaluarea riscurilor de incendiu la obiective aflate la etapele de proiectare, construcţie,
exploatare şi postutilizare;
g) atestarea specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor;
h) participarea la recepţia finală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de
stat sau bugetele locale;
i) emiterea avizelor pentru unele genuri de activitate;
j) instruirea persoanelor fizice şi juridice în domeniul apărării împotriva incendiilor;
k) informarea populaţiei cu privire la apărarea împotriva incendiilor.
(2) Apărarea împotriva incendiilor este o activitate de interes public şi cu caracter permanent,
la care sînt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
[Art.1 în redacția LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 2. Cadrul juridic
Cadrul juridic al activităţii de asigurare a apărării împotriva incediilor este constituit din
Constituţie, prezenta lege şi din alte acte normative.
[Art.2 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 3. Administrarea publică în domeniul
apărării împotriva incediilor
Administrarea publică în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor îi revine
Guvernului, Direcţiei salvatori şi pompieri din componenţa Serviciului Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor
administraţiei publice locale.
Articolul 4. Supravegherea şi controlul în domeniul
apărării împotriva incendiilor
(1) Supravegherea de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor în localităţi şi la
obiective este exercitată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – organul
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor).
[Art.4 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
(2) Controlul departamental asupra situaţiei din domeniul apărării împotriva incediilor este
exercitat de ministere şi alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, de
întreprinderi, instituţii şi organizaţii indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de
organizare (denumite în cele ce urmează unităţi economice, dacă nu se stipulează altfel).
Articolul 5. Tipurile serviciilor de salvatori şi pompieri
Activităţile de prevenire şi de stingere a incendiilor sînt realizate de următoarele tipuri de
servicii de salvatori şi pompieri:
a) serviciul de salvatori şi pompieri atestaţi;
b) serviciul departamental de salvatori şi pompieri;
c) serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri.
[Art.5 lit.c) în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.5 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.5 modificat prin Legea nr.507-XIV din 14.07.99]
Articolul 6. Formaţiunile benevole de pompieri
(1) Formaţiuni benevole de pompieri se organizează la unităţile economice care au 15
salariaţi şi mai mulţi.
[Art.6 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Formaţiunile benevole de pompieri activează conform unui regulament, aprobat de
Guvern.
(3) Şefii de unităţi economice au dreptul să-i remunereze pe membrii formaţiunilor benevole
de pompieri, să le acorde concedii suplimentare şi alte înlesniri pentru participare la lucrările de
prevenire şi stingere a incediilor, conform regulamentului.
Capitolul II
OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE, ALE FACTORILOR
DE DECIZIE ŞI ALE CETĂŢENILOR ÎN DOMENIUL
ASIGURĂRII APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Articolul 7. Asigurarea apărării împotriva incendiilor
Apărarea împotriva incendiilor este asigurată prin crearea de condiţii în localităţi şi la
obiective care ar exclude riscurile de incendiu şi ar asigura protecţia oamenilor, valorilor
spirituale şi materiale şi a mediului natural împotriva focului şi factorilor lui nocivi. Obligaţia de
a asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor revine conducătorilor, altor factori de decizie
şi angajați de la ministere, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului şi
unităţi economice, precum şi cetăţenilor. Această obligaţie trebuie să fie stabilită în regulile de
apărare împotriva incendiilor, în instrucţiunile şi acordurile (contractele) de serviciu respective.
[Art.7 modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Articolul 8. Obligaţiile Guvernului
(1) Guvernul:
a) elaborează măsurile de asigurare a apărării împotriva incendiilor, de dezvoltare şi
perfecţionare a bazei tehnico-materiale a serviciului de salvatori şi pompieri;
b) determină obligaţiile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice în
domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
c) stabileşte modul de constituire a organelor şi subunităţilor serviciului de salvatori şi
pompieri, precum şi efectivul lui;
d) coordonează cercetările ştiinţifice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
e) stabileşte sarcinile, direcţiile prioritare şi principiile de activitate ale organelor şi
subunităţilor serviciului de salvatori şi pompieri, asigură elaborarea formelor şi metodelor de
exercitare a supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
f) sprijină crearea de unităţi economice specializate în lucrări şi servicii pentru apărarea
împotriva incendiilor, în fabricarea tehnicii de intervenţie la incendiu şi a utilajului tehnic pentru
stingerea incendiilor;
g) aprobă lista serviciilor cu plată, prestate de serviciul de salvatori şi pompieri, cu condiţia că
acestea nu poartă un caracter obligatoriu;
h) stabileşte modul de constituire a fondurilor de apărare împotriva incendiilor.
(2) Lista acţiunilor (serviciilor) ce urmează a fi prestate în mod obligatoriu, fără plată,
persoanelor fizice şi juridice de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne se stabileşte prin lege.
[Art.8 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 9. Obligaţiile ministerelor şi altor autorităţi administrative
centrale din subordinea Guvernului
Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului:
a) elaborează măsuri organizatorice, profilactice şi tehnico-ştiinţifice de asigurare a apărrii
împotriva incendiilor;
b) antrenează organizaţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare la soluţionarea problemelor
ce ţin de protecţia obiectivelor contra incendiilor;
c) asigură cercetarea proprietăţilor de inflamare şi explozie ale substanţelor, materialelor,
dispozitivelor şi instalaţiilor fabricate şi folosite în producţie, conform standardelor unice;
d) asigură includerea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor în standarde, condiţii
tehnice, norme, reguli şi instrucţiuni, controlează modul în care acestea sînt respectate la
proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi exploatarea obiectivelor;
e) asigură pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
Articolul 10. Domeniul de asigurare a securităţii antiincendiare
al autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul
întîi
(1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:
a) au dreptul să organizeze, în conlucrare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență), servicii (posturi) teritoriale de salvatori și pompieri conform
regulamentului de organizare și funcționare a acestora elaborat în baza unui regulament-tip
aprobat de Guvern;
b) au dreptul să stabilească resursele financiare și volumul mijloacelor financiare necesare
pentru organizarea şi întreţinerea serviciilor (posturilor) teritoriale de salvatori şi pompieri în
conformitate cu legislaţia privind administraţia publică locală şi descentralizarea administrativă;
c) asigură îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine;
d) verifică gradul de siguranţă la incendiu, capacitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în
localităţi şi la obiective, implică unităţile economice în îndeplinirea măsurilor de apărare
împotriva incendiilor;
e) mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea incendiilor, contribuind la dezvoltarea
voluntariatului în situaţii excepţionale, și le asigură dotarea tehnico-materială;
f) asigură instituirea şi întreţinerea surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor.
(2) Consiliul local de nivelul întîi pe al cărui teritoriu este situat serviciul (postul) teritorial de
salvatori și pompieri numește, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie pe şeful serviciului
(postului) teritorial de salvatori şi pompieri, cu participarea reprezentanţilor Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență.
(3) Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi şi doi din zona de competență a
serviciului (postului) teritorial de salvatori și pompieri au dreptul să prevadă în bugetul local
volumul mijloacelor financiare necesare pentru întreținerea acestui serviciu (post) teritorial de
salvatori și pompieri proporțional cu numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale și
să aloce aceste mijloace financiare unității administrative pe teritoriul căreia este situat serviciul
(postul) respectiv.
[Art.10 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.10 modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.10 modificat prin LP507-XIV din 14.07.99]
Articolul 11. Obligaţiile conducătorilor, administratorilor şi ale altor
persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţilor
economice
Conducătorii, administratorii şi alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţilor
economice:
a) deţin certificate privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva
incendiilor în cadrul Centrului Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații
de Urgență conform programelor specializate;
b) elaborează măsuri organizatorice, tehnice şi inginereşti de apărare împotriva incendiilor şi
asigură punerea lor în aplicare;
c) asigură aplicarea oportună a măsurilor de apărare împotriva incendiilor în conformitate cu
prescripţiile și avizul organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
d) implementează realizările tehnico-ştiinţifice în sistemul de apărare împotriva incendiilor,
susţin activitatea de inventator şi raţionalizator în domeniul asigurării securităţii oamenilor
împotriva pericolelor de incendiu şi minimalizării riscurilor de incendiu la procesele tehnologice
de producţie;
e) asigură executarea şi respectarea reglementărilor de protecţie împotriva incendiilor,
conținute în standardele şi condiţiile tehnice, a normelor şi regulilor de apărare împotriva
incendiilor la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reutilarea tehnică şi repararea unităţilor
economice, precum şi la fabricarea, transportul şi utilizarea producţiei;
f) alocă mijloace financiare pentru întreţinerea şi dezvoltarea serviciului departamental de
salvatori şi pompieri;
g) creează formaţiuni benevole de pompieri şi asigură activitatea acestora;
h) menţin în stare de funcţionare sistemele automate de prevenire a incendiilor, sursele de
alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, tehnica de intervenţie la incendiu, utilajul tehnic
pentru stingerea incendiilor şi nu permit utilizarea acestora în alte scopuri decît cele destinate;
i) iau măsurile necesare pentru ca salariaţii să-și însuşească regulile de apărare împotriva
incendiilor şi îi implică să participe la prevenirea şi stingerea incendiilor, nu permit accesul la
locul de muncă al persoanelor care nu au absolvit instructajul minim de prevenire şi stingere a
incendiilor;
j) prezintă, la cererea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, informaţii
despre gradul de siguranţă la incendiu al obiectivelor şi al producţiei fabricate, informaţia privind
incendiile produse la unitatea economică şi consecinţele acestora;
k) iau măsuri faţă de cei care încalcă normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor,
sancţionează persoanele vinovate de izbucnirea incendiilor cu reparaţia pagubelor materiale, în
modul stabilit de lege;
l) asigură evaluarea anuală a coşurilor de fum şi/sau a canalelor de ventilare, a sistemelor de
ventilare, a instalaţiilor electrice şi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la unităţile
economice din gestiune și obţin actul cu privire la starea antiincendiară de la specialistul atestat
în domeniu;
m) elaborează şi prezintă anual la organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor
declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile şi edificiile din gestiune;
n) asigură accesul liber, permanent, la sursele de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor;
o) asigură apărarea împotriva incendiilor şi regimul de protecţie împotriva incendiilor;
p) la dotarea unităților economice și a obiectivelor cu instalații automate de semnalizare a
incendiilor, asigură transmiterea semnalului de incendiu de la aparatele de recepție-control de
incendiu, direct sau prin intermediul stațiilor de retransmitere, către Centrul automatizat de
dirijare operativă „901” al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
[Art.11 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.11 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
[Art.11 modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.11 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 111. Declaraţia privind starea de apărare împotriva
incendiilor
(1) Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor reprezintă actul de recunoaştere
şi de confirmare a respectării prevederilor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor
la obiectiv.
(2) Declaraţia este o formă tipizată, elaborată de către Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență şi are caracter public.
(3) Întocmirea declaraţiei privind starea de apărare împotriva incendiilor este obligatorie
pentru obiectivele din grupul întîi şi doi.
(4) Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor se completează de către agenţii
economici pentru o perioadă de un an calendaristic şi se transmite către organele supravegherii
de stat a măsurilor contra incendiilor, avînd aplicată ştampila şi semnătura conducătorului.
(5) Examinarea declaraţiei privind starea de apărare împotriva incendiilor de către angajaţii
organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor prevede următoarele:
a) în cazul îndeplinirii în volum deplin a cerințelor normative şi regulamentare de apărare
împotriva incendiilor la obiectiv, nu se va planifica nici desfăşura evaluarea riscurilor de
incendiu, ci se va întocmi doar lista cerinţelor normative privind apărarea împotriva incendiilor,
executate la obiectiv;
b) în cazul în care se constată neîndeplinirea în volum deplin a cerințelor normative şi
regulamentare de apărare împotriva incendiilor, se va efectua evaluarea riscurilor de incendiu la
obiectiv cu respectarea cerinţelor legate de efectuarea unui control de stat prevăzute de lege.
(6) Declararea de date false privind starea de apărare împotriva incendiilor la obiective se
pedepseşte în condiţiile legii.
(7) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se
elaborează de către organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor şi se
aprobă prin hotărîre de Guvern.
1
[Art.11 introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 112. Obligaţiile furnizorului de gaze naturale
Furnizorul de gaze naturale va livra combustibilul gazos către consumatorii finali doar în cazul
asigurării unei bune funcţionări a aparatelor consumatoare de gaze, a coşurilor de fum şi/sau a
canalelor de ventilare, confirmată prin prezenţa actelor corespunzătoare şi prin dotarea
încăperilor cu sisteme de control al gradului de poluare cu gaze cu deconectare automată a
livrării de gaze conform reglementărilor tehnice, condiţiilor tehnice şi normativelor în vigoare.
[Art.112 introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 12. Obligaţiile cetăţenilor
(1) Fiecare cetăţean este obligat să cunoască şi să îndeplinească reglementările de apărare
împotriva incendiilor la locul de muncă şi la domiciliu, să acorde ajutorul posibil la prevenirea
incendiilor, de asemenea să anunţe, prin orice mijloc, serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi
să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea răspîndirii şi stingerea incendiului în faza
iniţială.
(2) În cazul în care anunţul cu privire la incendiu s-a făcut cu rea-credinţă și fără motiv
întemeiat, autorul anunțului răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă
cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie.
(3) În cazul constatării oricărei încălcări a normelor de apărare împotriva incendiilor la o
unitate economică, a oricărei situaţii stabilite ca fiind un pericol de incendiu, precum şi a oricărei
defecţiuni sesizate la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor ale unei unităţi
economice, fiecare cetăţean este obligat să comunice imediat acest fapt conducătorului unităţii
economice.
(4) Proprietarul locuinţei şi/sau locatarii acesteia sînt obligaţi:
a) să ofere factorilor de decizie din serviciul de salvatori și pompieri atestați posibilitatea de a
efectua, în modul stabilit de lege, evaluarea riscurilor de incendiu în locuință și construcțiile
auxiliare;
b) să asigure buna funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor de încălzire, precum şi evaluarea
anuală a coşurilor de fum şi/sau a canalelor de ventilare înainte de începerea sezonului rece,
conform reglementărilor tehnice, condiţiilor tehnice şi normativelor în vigoare, obţinînd actul
corespunzător de la specialistul atestat în domeniu;
c) să nu efectueze lucrări sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare
împotriva incendiilor;
d) să exploateze recipiente cu gaz lichefiat în strictă conformitate cu actele normative în
vigoare şi să nu admită utilizarea acestora în stare defectă sau fără testare.
[Art.12 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 121. Obligaţiile proiectanţilor de construcţii şi instalaţii,
de amenajări de echipamente şi utilaje
Proiectanţii de construcţii şi instalaţii, de amenajări de echipamente şi utilaje:
a) elaborează compartimentul de proiect „Măsuri de asigurare a siguranţei la incendiu” pentru
obiectivele din grupurile întîi şi doi;
b) prevăd, în documentaţia pe care o întocmesc, măsurile de apărare împotriva incendiilor
specifice naturii riscurilor de la obiectivele proiectate;
c) prevăd în documentaţia tehnică de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele
tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;
d) includ în proiecte şi predau beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a
mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, pe care le-au prevăzut în documentaţie, precum şi
regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
e) asigură asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
prevăzute în documentaţie, pînă la punerea în funcţiune a mijloacelor de apărare împotriva
incendiilor.
[Art.121 introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 13. Însuşirea reglementărilor de apărare
împotriva incendiilor
În instituţiile de învăţămînt de toate treptele trebuie să fie organizată însuşirea
reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, instruirea privind modul de intervenţie la
incendiu, conform unor programe speciale.
Capitolul III
SERVICIUL DE SALVATORI ȘI POMPIERI ATESTAȚI ȘI
ORGANUL SUPRAVEGHERII DE STAT A MĂSURILOR
CONTRA INCENDIILOR
[Capitolul III denumirea modificată prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Capitolul III denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632;
în vigoare 27.10.17]
Articolul 14. Activitatea şi structura serviciului de salvatori
şi pompieri atestați
(1) Serviciul de salvatori şi pompieri atestați este un organ de stat ale cărui funcţii constau în
stîngerea incendiilor, executarea acţiunilor de intervenţie pe teritoriul ţării sau în afara acestuia,
deblocare şi salvare în caz de incendii şi în alte acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor.
[Art.14 al.(1) modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.14 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
(2) Serviciul de salvatori şi pompieri atestați face parte din Serviciul Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi se constituie din
direcţii, detaşamente, unităţi de salvatori şi pompieri atestați, subunităţi specializate, denumite în
continuare subunităţi.
[Art.14 al.(2) în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.14 al.(3) exclus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(4) Mobilizarea forţelor şi mijloacelor serviciului de salvatori şi pompieri atestați la acţiuni
neprevăzute de prezenta lege este interzisă.
[Art.14 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.15 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Articolul 16. Răspunderea serviciului de salvatori şi
pompieri atestați
(1) Factorii de decizie şi funcţionarii din subunităţile serviciului de salvatori şi
pompieri atestați poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru organizarea
stingerii incendiilor în localităţi şi la obiective.
[Art.16 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
(2) Factorii de decizie şi funcţionarii din subunităţile serviciului de salvatori şi
pompieri atestați nu poartă răspundere pentru prejudiciul adus la stingerea incendiilor, prin
aplicarea mijloacelor de stingere, demontarea construcţiilor, prin alte acţiuni şi nici pentru faptul
că factorii de decizie din unităţile economice şi cetăţenii nu respectă reglementările standardelor,
normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor.
[Art.16 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 17. Subunităţile serviciului de salvatori şi
pompieri atestați
[Art.7 titlul în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(1) Subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri atestați au personal, tehnică specială de
intervenire la incendiu, de deblocare şi salvare, utilaj tehnic pentru stingerea incendiilor şi
executarea lucrărilor prioritare de salvare şi deblocare.
[Art.17 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Funcţiile de bază ale subunităţilor serviciului de salvatori şi pompieri atestați sînt:
a) prevenirea şi stingerea incendiilor;
b) salvarea oamenilor;
c) acordarea de prim ajutor sinistraţilor.
[Art.17 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.17 al.(2), lit.c) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 18. Drepturile funcţionarilor din serviciul
de salvatori şi pompieri atestați
[Art.18 titlul modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
În timpul stingerii incendiilor şi al lucrărilor de deblocare şi salvare, funcționarii publici cu
statut special (denumiți în sensul prezentei legi – funcționari) din serviciul de salvatori şi
pompieri atestați au dreptul:
[Art.18 partea introductivă modificată prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17
art.654]
[Art.18 partea introductivă în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în
vigoare 07.07.17]
a) să intre nestingherit la orice oră de zi sau de noapte în toate localurile unităţilor economice,
precum şi în locuinţele şi construcţiile auxiliare ale persoanelor fizice;
b) să forţeze, în caz de necesitate, uşile şi ferestrele închise, elementele de construcţie care le
îngrădesc pătrunderea, să demonteze şi să demoleze construcţii, să întreprindă alte acţiuni în
executarea acestor lucrări;
c) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia mijloacelor de transport, precum şi accesul
persoanelor fizice la sectoare aparte din localitate sau la anumite obiective, să-i impună a părăsi
anumite locuri;
d) să se folosească de mijloacele de telecomunicaţie ale unităţilor economice şi ale persoanelor
fizice;
e) să primească de la factorii de decizie de la obiectivul la care s-a produs incendiul sau avaria
informaţiile necesare executării eficiente a acţiunilor de intervenţie, deblocare şi salvare;
f) să atragă mijloacele unităților economice, de asemenea să solicite asistența formațiunilor
militare;
[Art.18 lit.f) în redacția LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
g) să folosească toate sursele de alimentare cu apă, indiferent de forma lor de proprietate;
[Art.18 lit.g) introdusă prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
h) să repoziţioneze orice vehicul şi/sau obiect, inclusiv prin metoda de forţare stringentă, dacă
acestea prezintă un obstacol pentru trecerea şi amplasarea tehnicii speciale de intervenţie la
salvarea oamenilor şi stingerea incendiilor.
[Art.18 lit.h) introdusă prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.18 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 19. Modul şi condiţiile satisfacerii serviciului în cadrul
serviciului de salvatori şi pompieri atestați
[Art.19 al.(1) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare
07.07.17]
(2) Durata serviciului în condiţii de risc sporit şi nocivitate profesională, precum şi a
serviciului în zone cu condiţii ecologice şi de altă natură nefavorabile, se include în vechimea de
muncă în condiţii avantajoase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
(3) Este interzisă greva funcţionarilor din serviciul de salvatori şi pompieri atestați ca mijloc
de soluţionare a conflictelor colective de muncă.
[Art.19 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.19 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.20 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.20 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 21. Conducerea acţiunilor de stingere a incendiilor şi
lucrărilor prioritare de deblocare şi salvare
(1) Conducerea forţelor şi mijloacelor la incendii şi avarii, pînă la momentul în care comisiile
pentru situaţiile excepţionale încep să funcţioneze, este exercitată de către un factor de decizie
din serviciul de salvatori şi pompieri atestați care este conducătorul acţiunilor de stingere
a incendiilor şi a lucrărilor prioritare de deblocare şi salvare.
(2) Persoana care conduce acţiunile de stingere a incendiului şi lucrările prioritare de
deblocare şi salvare este un conducător unic, căruia i se subordonează toate subunităţile
serviciului de salvatori şi pompieri atestați, forţele de întărire sosite la stingerea incendiului sau
lichidarea urmărilor avariei.
(3) Nici un factor de decizie nu are dreptul imixtiunii în acţiunile persoanei care conduce
acţiunile de stingere a incendiului şi lucrările prioritare de deblocare şi salvare sau să anuleze
ordinele şi dispoziţiile acesteia privitoare la administrarea de forţe şi mijloace.
[Art.21 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 22. Obligațiile organelor serviciului de salvatori
și pompieri atestați
Organele serviciului de salvatori și pompieri atestați sînt obligate:
a) să contribuie la elaborarea normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, să avizeze
proiectele de standarde, condiții tehnice, norme și reguli ce conțin reglementări de apărare
împotriva incendiilor;
b) să informeze populația despre siguranța la incendiu a obiectivelor;
c) să acorde ajutor formațiunilor benevole de pompieri la organizarea lucrărilor de profilaxie
și a pregătirii de luptă;
d) să acorde ajutor autorităților publice și instituțiilor, unităților economice la organizarea
însușirii de către salariați a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.
[Art.22 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.22 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
[Art.22 modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 23. Obligațiile organului supravegherii de stat
a măsurilor contra incendiilor
Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este obligat:
a) să supravegheze modul în care autoritățile publice și instituțiile, unitățile economice,
factorii de decizie, alte categorii de salariați, precum și persoanele fizice respectă prezenta lege,
standardele, normele și regulile de apărare împotriva incendiilor;
b) să exercite un control selectiv asupra modului în care organizațiile de proiectări și
construcții, unitățile economice și persoanele fizice respectă reglementările de apărare împotriva
incendiilor la proiectarea, construcția, reconstrucția și reutilarea tehnică a obiectivelor;
c) să cunoască starea de apărare împotriva incendiilor, pericolul de incendiu al obiectivelor
supravegheate;
d) să întocmească, cu participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de
salvatori și pompieri, dosarul de supraveghere al obiectivului, să transmită o copie a dosarului,
precum și orice modificare a informației ce se conține în dosar, serviciului de salvatori și
pompieri;
e) să participe la lucrările comisiilor de recepție finală a construcțiilor și a instalațiilor
aferente, finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale, cu participarea obligatorie a
colaboratorilor organelor serviciului de salvatori și pompieri;
f) să respecte prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de
întreprinzător în cadrul efectuării controlului și supravegherii de stat a persoanelor care practică
activitate de întreprinzător.
[Art.23 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
[Art.23 modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.23 modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.23 modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
[Art.23 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 231. Drepturile organelor serviciului
de salvatori și pompieri
Organele serviciului de salvatori și pompieri au următoarele drepturi:
a) să verifice, la obiective, capacitatea de luptă a formațiunilor benevole de pompieri;
b) să verifice gradul de pregătire a specialiștilor din economia națională și a persoanelor fizice
în materie de apărare împotriva incendiilor;
c) să ceară autorităților publice, instituțiilor și unităților economice informații și documente
despre incendii și consecințele lor;
d) să antreneze, în modul stabilit, specialiști din organizațiile de cercetări științifice și de
proiectare, ingineri, tehnicieni și alți salariați de la obiective la elaborarea măsurilor de apărare
împotriva incendiilor, la efectuarea testelor privind siguranța la incendiu;
e) să prezinte propuneri referitoare la elaborarea actelor legislative și a altor acte normative
privind asigurarea apărării împotriva incendiilor;
f) să elaboreze norme și reguli de apărare împotriva incendiilor, să coordoneze documentele
normative în domeniul apărării împotriva incendiilor;
g) să efectueze, în conformitate cu legislația în vigoare, cercetarea cazurilor de incendiu.
[Art.231 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
[Art.231 introdus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 232. Clasificarea obiectivelor
(1) Obiectivele, în funcţie de importanţa lor şi de gradul pericolului de incendiu, se clasifică în
obiective de grupele întîi, a doua şi a treia.
(2) La obiectivele de grupa întîi se raportează obiectivele de importanţă majoră ale statului,
întreprinderile industriale şi cele agricole mari, obiectivele cu un flux mare de persoane, precum
şi cele care prezintă o valoare deosebită din punct de vedere cultural. Obiectivele de grupa întîi
se supun controlului obligatoriu detaliat o dată în cinci ani din partea inspectorilor
organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, cu participarea obligatorie a
funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri.
[Art.232 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
(3) La obiectivele de grupa a doua se raportează întreprinderile industriale, obiectivele de
comerţ, depozitele şi bazele, întreprinderile agricole, instituţiile de învăţămînt, culturale, de
agrement, de asanare, administrative, clădirile locative cu zece şi mai multe etaje şi alte obiective
ce nu fac parte din grupa întîi. Obiectivele de grupa a doua se supun controlului detaliat o dată în
trei ani din parteainspectorilor organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor , cu
participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri.
[Art.232 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
(4) La obiectivele de grupa a treia se raportează clădirile locative (cu excepţia clădirilor cu
zece şi mai multe etaje), parcările deschise destinate transportului individual, gheretele,
întovărăşirile pomicole, cooperativele de garaje, garajele individuale şi alte obiective de proporţii
mici. Obiectivele de grupa a treia se supun controlului detaliat selectiv, pe măsura necesităţii, în
funcţie de situaţia creată, însă nu mai des decît o dată pe an, din partea inspectorilor
organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor , cu participarea obligatorie a
funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri.
[Art.232 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
[Art.232 introdus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 24. Drepturile organului supravegherii de stat
a măsurilor contra incendiilor
(1) Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor are dreptul:
a) să ceară autorităților publice, instituțiilor și unităților economice informații și documente
despre siguranța la incendiu a obiectivelor și a producției fabricate;
b) să efectueze controlul tehnic de specialitate la obiective, să prescrie recomandări privind
lichidarea încălcărilor prezentei legi, standardelor, normelor și regulilor de apărare împotriva
incendiilor și, după caz, să dispună măsuri restrictive în modul și limitele stabilite de lege;
c) să verifice, la obiective, în ce stare se află mijloacele de protecție contra incendiilor;
d) să suspende, total sau parțial, activitatea unității economice (a unei lucrări separate), să
interzică exploatarea clădirilor, construcțiilor, a unor încăperi separate, a sectoarelor de
producție sau a agregatelor în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva
incendiilor, precum și a cauzelor și condițiilor care pot conduce la izbucnirea incendiului,
creează pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea oamenilor și care pot conduce la
distrugerea valorilor materiale;
e) să suspende, total sau parțial, lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor dacă s-
au constatat abateri de la documentația de proiect și deviz sau dacă nu sînt respectate
reglementările de apărare împotriva incendiilor ce se conțin în standarde, norme și reguli, ceea
ce poate conduce la izbucnirea incendiului, creează pericol iminent și imediat pentru viața și
sănătatea oamenilor și poate conduce la distrugerea valorilor materiale;
f) să aplice măsurile prevăzute la lit. d) și e) cu respectarea procedurii de contestare, precum și
în limitele și modul stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de
întreprinzător;
g) să aplice, în conformitate cu legislația în vigoare, sancțiuni sub formă de amendă pentru
nerespectarea sau neîndeplinirea standardelor, condițiilor tehnice, normelor și regulilor de
apărare împotriva incendiilor, precum și să dispună măsuri restrictive, cu respectarea
prevederilor
lit. f) și a următoarelor principii:
– legalitatea și respectarea competenței stabilite de lege;
– prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
– neadmiterea aplicării sancțiunilor care nu sînt stabilite de lege;
– tratarea în favoarea persoanei a dubiilor apărute la aplicarea legislației;
– efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
– dreptul de a contesta acțiunile organului de control;
h) să prezinte ministerelor, altor autorități și instituții, factorilor de decizie din unitățile
economice etc. propuneri privind destituirea, în condițiile legii, a persoanelor care încalcă
sistematic sau grav reglementările de apărare împotriva incendiilor sau care se eschivează de la
executarea prescripțiilor organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
i) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată. Nomenclatorul serviciilor contra plată și
mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern.
(2) Activitatea unității economice sau lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor
pot fi suspendate parțial, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), dacă, în urma controlului, sînt
identificate neconformități care pot fi remediate în termene proxime, dar care, dacă nu sînt
remediate, conduc iminent la izbucnirea incendiului și creează pericol direct pentru viața și
sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale. Activitatea unității economice sau
lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor pot fi suspendate în totalitate, în baza
măsurilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care, în urma controlului, sînt identificate încălcări
foarte grave care vor conduce imediat și iminent la izbucnirea incendiului, cu pericol direct
pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale în proporții
considerabile, însă aceste încălcări nu pot fi remediate fără stoparea totală a activității.
[Art.24 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
[Art.24 modificaă prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.24 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 25. Asigurarea financiară şi tehnico-materială
Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului de salvatori şi pompieri atestați se
efectuează din contul:
[Art.25 partea introductivă modificată prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17
art.654]
a) bugetului de stat;
[Art.25 lit.a) în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
b) mijloacelor primite pe bază de contract sau obţinute din prestarea altor servicii, la
solicitarea persoanelor juridice sau fizice, în modul stabilit de Guvern;
c) altor surse conform legii.
[Art.25 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 26. Asigurarea cu echipament şi raţie alimentară
Colaboratorii serviciului de salvatori şi pompieri atestați sînt asiguraţi cu echipament şi raţie
alimentară din contul mijloacelor bugetului de stat în conformitate cu Legea Serviciului
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
[Art.26 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.26 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 27. Serviciul departamental de salvatori şi pompieri
(1) Serviciul departamental de salvatori şi pompieri se creează la ministere, alte autorităţi
administrative centrale din subordinea Guvernului şi unităţi economice şi se compune din
subunităţi care au efectiv, tehnică de intervenţie la incendiu şi utilaj tehnic pentru stingerea
incendiilor, destinate stingerii incendiilor la obiectivele din paza lui.
(2) Principalele funcţii ale serviciului departamental de salvatori şi pompieri sînt:
a) prevenirea şi stingerea incendiilor;
b) salvarea oamenilor;
c) acordarea primului ajutor victimelor.
(3) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului departamental de salvatori şi
pompieri se face din contul ministerelor, altor autorităţi administrative centrale din subordinea
Guvernului şi unităţilor economice respective.
[Art.27 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 271. Serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri
(1) Serviciile (posturile) teritoriale de salvatori şi pompieri reprezintă o instituţie publică care
se organizează în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de către autorităţile administraţiei
publice locale de nivelul întîi, care prestează servicii de lichidare a incendiilor și a consecinţelor
situaţiilor excepţionale, de salvare a persoanelor şi asigură intervenţia primară pînă la sosirea
forţelor de bază ale serviciului de salvatori şi pompieri atestaţi.
(2) Personalul serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri se compune din angajaţi,
inclusiv executanţi ai serviciului civil, şi/sau voluntari. Pentru lichidarea incendiilor şi/sau a altor
situaţii excepţionale produse în zona de intervenţie, serviciul (postul) teritorial de salvatori şi
pompieri dispune de tehnică de intervenţie şi utilaj tehnic special.
(3) Organizarea şi funcţionarea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri se
stabilesc printr-un regulament aprobat de autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi
în baza regulamentului-tip aprobat de Guvern.
(4) Personalul serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri are obligaţia să poarte
uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive ale căror descriere, condiţii de acordare
şi utilizare se stabilesc printr-un regulament elaborat de către Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență şi aprobat de Guvern.
(5) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului (postului) teritorial de salvatori şi
pompieri se face pe seama bugetului local, precum şi din alte surse prevăzute de lege.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență poate transmite unităţilor administrativ-
teritoriale echipamente pentru dotarea tehnico-materială a posturilor de salvatori şi pompieri, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
[Art.271 introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Capitolul IV
ADMINISTRAREA PUBLICĂ A SISTEMULUI DE
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Articolul 28. Evidenţa de stat a incendiilor
(1) Evidenţa de stat a incendiilor şi a consecinţelor acestora este ţinută de către Serviciul
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Ministerele, alte autorităţi, instituţiile şi unităţile economice sînt obligate să prezinte, în
conformitate cu legea, organelor teritoriale ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne informaţii despre incendiile care au
izbucnit la obiective şi pe teritoriul din subordinea lor.
[Art.28 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 29. Asigurarea împotriva incendiilor
Modul de asigurare împotriva incendiilor se stabileşte în conformitate cu legislaţia cu privire
la asigurări.
[Art.29 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 30. Asigurarea tehnico-ştiinţifică
Asigurarea tehnico-ştiinţifică a apărării împotriva incendiilor constituie una din direcţiile
prioritare ale ştiinţei şi se realizează prin intermediul unui organ de coordonare creat pe lîngă
serviciul desalvatori şi pompieri atestați.
[Art.30 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 31. Sistemul de norme şi standarde în
domeniul apărării împotriva incendiilor
(1) Reglementările de apărare împotriva incendiilor sînt stabilite în standarde, norme, reguli,
în alte documente şi constituie un sistem de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
(2) Executarea reglementărilor din sistemul de norme şi standarde în domeniul apărării
împotriva incendiilor este obligatorie.
(3) Standardele, normele şi regulile care vizează reglementările de apărare împotriva
incendiilor urmează să fie coordonate, în modul stabilit, cu organele serviciului de salvatori și
pompieri.
[Art.31 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
(4) Regulile de apărare împotriva incendiilor se aprobă de Guvern.
[Art.31 al.(4) introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 32. Certificarea produselor şi mărfurilor
(1) Produsele şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta risc de incendiu, care, la rîndul său,
ar periclita viaţa, sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce prejudicii mediului
înconjurător sînt certificate în mod obligatoriu privind conformitatea lor cu reglementările de
apărare împotriva incendiilor.
(2) Comercializarea produselor şi a mărfurilor fără certificat şi marcă care ar dovedi
conformitatea lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor este interzisă.
(3) Produsele şi mărfurile se plasează pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune numai dacă satisfac
cerinţele de apărare împotriva incendiilor, fiind respectate principiile internaţionale ale liberei
circulaţii a produselor în comerţul interior şi cel internaţional, şi dacă sînt însoţite de documente
care le atestă conformitatea.
(4) Se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme
străine de evaluare a conformităţii, traduse în limba de stat a Republicii Moldova şi confirmate
prin ştampila importatorului, în baza acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a
activităţilor de evaluare a conformităţii la care Republica Moldova este parte.
(5) Recunoaşterea certificatelor de conformitate pe teritoriul Republicii Moldova se face prin
eliberarea unui nou certificat de conformitate.
(6) În cazul lipsei certificatelor de conformitate sau a declaraţiilor de conformitate, produsele
şi mărfurile importate se supun evaluării conformităţii conform reglementărilor tehnice naţionale
în vigoare.
(7) Nomenclatorul produselor şi mărfurilor pasibile de certificare pe linia conformităţii lor cu
reglementările de apărare împotriva incendiilor, precum şi modul de certificare a acestora se
stabilesc prin lege.
[Art.32 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.32 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 33. Supravegherea și evidența agenților economici
care acordă servicii din domeniul apărării împotriva
incendiilor
(1) Pentru inițierea activității de montare şi/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor
automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva
fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu, agenții economici sînt obligați să notifice în acest
sens organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor cu 15 zile lucrătoare pînă la
începerea activității. Modalitatea de notificare, forma notificării și documentele ce vor fi anexate
la notificare se aprobă de Guvern.
(2) Notificarea va conține informația de identificare a agentului economic și datele în baza
cărora pot fi determinate capacitatea și întrunirea condițiilor necesare pentru a putea presta
servicii de montare şi/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de
stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz
de incendiu. În baza notificării, agentul economic declară pe propria răspundere conformarea
activității notificate cu cerințele prevăzute de legislație și, după caz, solicită un control inopinat
din partea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor pentru a fi atestate
capacitățile notificate și întrunirea declarată a condițiilor.
(3) Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este obligat, în decursul a 15
zile de la recepționarea notificării, să examineze notificarea, să efectueze o vizită de control,
după caz, și să înregistreze agentul economic dacă acesta întrunește toate condițiile stabilite de
lege pentru desfășurarea activității notificate și dacă, în urma controlului, nu i-au fost înaintate
prescripții.
(4) După inițierea activităților de montare şi/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor
automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva
fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu, agenții economici sînt obligați să informeze organul
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor despre orice schimbări care survin în datele
din notificare sau în documentele anexate la notificare în decursul a cel mult 10 zile de la data
survenirii modificărilor.
(5) Sînt în drept să exercite activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor persoanele
instruite în modul stabilit şi atestate de către comisia specializată în domeniu, creată în cadrul
serviciului de salvatori şi pompieri.
(6) Instruirea şi atestarea tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activităţi în
domeniul apărării împotriva incendiilor constituie o componentă a sistemului apărării împotriva
incendiilor şi se efectuează în scopul respectării actelor normative în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în baza unui regulament elaborat de către organul supravegherii de stat a măsurilor
contra incendiilor şi aprobat de Guvern.
[Art.33 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
[Art.33 modificat prin LP33 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Articolul 34. Mijloacele tehnice ce asigură acţiunile salvatorilor
şi pompierilor în caz de incendii
Mijloacele tehnice şi echipamentele de protecţie specifice ce asigură acţiunile salvatorilor şi
pompierilor la lichidarea incendiilor şi a altor situaţii excepţionale se introduc pe piaţă şi se
utilizează conform legii.
[Art.34 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.34 modificat prin LP934 din 14.04.2000, MO70/22.06.2000]
[Alin.2 art.34 completat prin Legea nr.493-XIV din 09.07.99]
[Se suspendă acţiunea alin.2 art.34 pentru anul 1999 prin Legea nr.216-XIV din 12.12.98]
[Se suspendă în anul 1998 acţiunea art.34 alin.(2) prin Legea nr.96-XIV din 16.07.98]
[Alin.2 art.34 completat prin Legeanr.1592-XIII din 27.02.98]
[Se suspendă în anul 1997 acţiunea art. 34 alin.(2) prin Legea nr.1127-XIII din 21.03.97]
Articolul 35. Informarea populaţiei în problemele
apărării împotriva incendiilor
(1) Mijloacele de stat de informare publică sînt obligate, la cererea organelor serviciului de
salvatori și pompieri, să plaseze şi să transmită gratuit pentru populaţie informaţii privind
apărarea împotriva incendiilor.
[Art.35 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
(2) Literatura ştiinţifică, metodică şi informativă editată în republică în domeniul proiectării,
producţiei, zidirii şi exploatării clădirilor, construcţiilor, proceselor tehnologice şi instalaţiilor
tehnice trebuie să conţină informaţii obiective şi exhaustive privitoare la asigurarea apărării
împotriva incediilor şi a măsurilor de protecţie contra incendiilor.
Capitolul V
GARANŢIILE PROTECŢIEI JURIDICE ŞI SOCIALE A
COLABORATORILOR DIN SERVICIUL DE SALVATORI
ŞI POMPIERI
[Art.36 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.36 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare
01.01.10]
[Art.37 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.38 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.39 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.40 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.40 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.40 modificat prin LP934 din 14.04.00, MO70/22.06.00]
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
[Art.41 exclus prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
Articolul 42. Asigurarea cu telefon
Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri atestați li se instalează telefon la
domiciliu în decursul a şase luni de la data depunerii cererii.
[Art.42 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
[Art.43 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.43 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 44. Dreptul la transport al funcţionarilor din serviciul
de salvatori şi pompieri atestați
Funcţionarii din serviciul de salvatori şi pompieri atestați au dreptul să folosească, în
exerciţiul funcţiunii, mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.
[Art.44 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.44 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare
01.01.10]
[Art.45-46 excluse prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
Articolul 47. Drepturile funcţionarilor din serviciul de salvatori
şi pompieri atestați aflați în delegaţie
Funcţionarul din serviciul de salvatori şi pompieri atestați aflat în delegaţie beneficiază de
dreptul de a procura peste rînd bilete la toate tipurile de transport, precum şi de dreptul de cazare
la hotel în baza legitimaţiei de serviciu.
[Art.47 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 48. Consecinţele nerespectării garanţiilor protecţiei
juridice şi sociale a funcţionarului din serviciul
de salvatori şi pompieri atestați
(1) În cazul nerespectării garanţiilor protecţiei juridice şi sociale, prevăzute de prezenta
lege, funcţionarii din serviciul de salvatori şi pompieri atestați au dreptul la compensaţii de la
bugetul respectiv. Cuantumul plăţilor de compensare este stabilit de Guvern.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili şi alte garanţii, neprevăzute de
prezenta lege, privind protecţia juridică şi socială a funcţionarului din serviciul de salvatori şi
pompieri atestați.
[Art.48 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.49 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.49 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.50 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.51 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.51 modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Petru LUCINSCHI

Chişinău, 9 noiembrie 1994.


Nr. 267-XIII.

S-ar putea să vă placă și