Sunteți pe pagina 1din 4

Extras din ordinul privind modul de efectuare a pregdtirii prin rezidenliat in specialitifile

previzutedeNomen""H#nT""rgf,i::T,:f$i!"#dico-dentaresifarmaceutice

REGULAMENTUL
de efectuare a pregitirii prin rezidenfiat in specialitii{ile previzute
de Nomenclatorul specialitiifilor rnedicale, medico-dentare gifarmaceutice pentru re-teaua de
asistenfi rnedicali

Art. 1. (1) Pregltirea in specialitate a medicilor, medicilor dentigti qi farmacigtilor reziden{i se structurcazd pe
programe de rezidenliat, conform programelor de invatarnant elaborate de institufiile de invatamant superior cu profil
medico-farmaceutic acreditate, cu avizele Ministerului Educafiei, Cercet5rii gi Tineretului gi Ministerului Sindtn,tii
Publice.
(2) Prin prograrn de rezidenfiat se inlelege pregdtirea rezidenlilor intr-unul din domeniile de specialitate
prevlzute de Nornenclatorul specialiti{ilor medicale, medico-dentare qi farmaceutice pentru re.teaua de asisten@
medicali, efectuati intr-o unitate sanitari acreditatL sd desfigoare invllimdnt postuniversitar pentru oblinerea
specialitdlii.
(3) Pentru fiecare speeialitate, programul de reziden{iat se desfrqoar[ dup[ un curriculum de pregdtire gi un barem
de manopere, proceduri, tehnici diagnostice gi terapeutice, obligatorii gi unice pe far6.
(4) Cuniculele sunt propuse de institu{iile de invlfirn6nt superior ou profil medico-farrnaceutic uman acreditate
(Bucuregti, Cluj-Napoca, T6rgu Mureg, Iagi, Timigoara, Craiova, Arad, Oradea, Sibiu, Braqov, Constan{a), prin
Centrul Na{ional de Perfecgionare in Domeniui Sanitar Bucurepti, avizate de Colegiul Medicilor din Romflnia,
Colegiul Medicilor Dentigti din Romdnia, Colegiul Farmacigtilor din Romdnia gi comisiile consultative de specialitate
ale Ministemlui Slndtllii Publice gi aprobate de Ministerul Sdnltlfii Publice qi Ministerul Educafiei, Cercet[rii qi
Tineretului.
(5) Curriculele aprobate se transmit tuturor instituliilor gi unitifilor acreditate sd desftgoare preg[tirea in
specialitate qi se aplicd tuturor reziden{ilor afla,ti in pregdtire, in limita duratei prevbzute de Nomenclatorul
specialit[liior rnedicale, medico-dentare qi farmaceutice pentru re{eaua de asistenlE medicall.
(6) Activitatea de pregltire teoretic[ gi practicl, reprezentatb de baremul de manopere, proceduri, tehnici
diagnostice gi terapeutice, este consemnatd intr-un document cu caracter obligatoriu, denurnit Caietul de monitorizare
a pregdtirii rezirientului
Art. 2. (1) in fiecare unitate sanitari acreditatd pentru invl{imAnt postuniversitar medical, medico-dentar sau
farmaceutic uman activitatea de coordonare a programului de reziden{iat dintr-o anumiti specialitate, se realizeazd de
citre un coordonator/directcr de program, dupi caz, cv cel mai inalt grad didactic in specialitatea respectiv[, care
rdspunde de buna desfrgurare gi de calitatea pregdtirii reziden,tilor.
(2) Coordonatorul de program trebuie sd indeplineascl urm[toarele condi{ii:
a) sd fie gef de sec{ie clinicl universitari, gef de laborator sau farmacist qef, certificat in specialitatea programului;
b) si fie cadru didactic universitar (coaferenfiar sau profesor) sau cercetdtor gtiinlific gradul II sau I;
(3) Pentru programul de rezidentiat in specialitatea medicini de familie sunt nominalizali coordonatori de program
fie cadre didactice universitare ?n specialitatea medicinl de familie, medicind internl sau pediaffie, fie gefi de secfie de
medicini internl sau pediatrie
(4) Nominalizirile coordonatorilor de program se fac de c[tre Centrul Na{ional de Perfec}ionare in Domeniul
Sanitar Bucuregti, pe baza propunerilor institu{iilor de inv6prn6nt superior cu profii medical, medico-dentar sau
farmaceutic uman acreditate gi cu avizul colegiilor profesionale.
Art. 3. Coordonatorul programului de reziden{iat are urmitoarele atribufii qi responsabilit[{i:
a) coordoneazd desfEgurarea programului de reziden{iat din unitatea sanitard acreditati, ?n specialitatea in care are
integrare clinic[;
b) nominalizeazlindrumitorii de formare ?n rezidenliat;
c)coordoneaz6activitateaindrumdtorilorderezidenfiatdinunitateasanitarirespectivd.
d) urmiregte activitatea rezidenfilor, repartifia acestora in serviciul de gard6 gi evolulia profesionali a acestora;
e) urmdreqte gi rispunde de desfrgurarea modulelor de pregatire qi organizeaz[ cursurile, conform curriculumului
de specialitate, in conformitate cu prevederile art.l
f) colaboreazi cu coordonatorii de program din unitlflle/secfile in care rezidenlii igi efectueazd modulele
complementare, in vederea asigurdrii condiliilor optime de desftgurare a acestora;
g) organizeazi examenul final de modul, cu verificarea aptitudinilor teoretice gi practice, dob0ndite de rezidenlii
care au parcurs programul de rezidengiat;
h) coopteaz[ rezidenfi in cadrul eolectivelor de cercetare pe care le conduce.
Art.4. (1) Programul de reziden{iat,tn medicinl de urgen.tl este coordbnat de c[tre un director de program, care
trebuie si indeplineasci una din urmdtoarele condilii:
a) si fie cadru didactic universitar (gef de lucrdri, conferenfiar sau profesor) de la disciplina medicini de urgen{[t
b) s[ fie medic primar medicin6 de urgenl5 sau medic specialist medicinl de urgenfi, cu 5 ani vechime in unitate de
primire urgente;
c) sd fie medic primar anestezie gi terapie intensivi sau specialist anestezie gi terapie intensivi cu 5 ani vechime in
unitate de primire urgenfe.
(2) Nominalizirile directorilor de program se fac de citre Centrul Nafional de Perfec{ionare in Domeniul Sanitar
Bucureqti, pe baza propunerilor institu{iilor de invdt5mdnt superior cu profil medical, medico-dentar sau farmaceutic
uman acreditate gi cu avizul colegiilor profesionale.
Art. 5. Directorul de program de rezidenliat in medicinl de urgenp are urmitoarele atribufii gi responsabilitdfi:
a) coordoneaz[ desfbgurarea programului de rezidenfiat la nivelul de centrelor universitare acreditate conform
prevederilor art.l din prezentul regulament;
b) nominalizeazi responsabilii de formare in rezidenfiat medicinl de urgenf[ gi coordoneazb activitatea acestora;
c) coordoneazd, activitatea indnrmdtorilor de rezidenliat din unitatea sanitar[ respectivd;
d) urmiregte qi r[spunde de pregSfireapracticd in cadrul modulelor gi organizeazi cursurile - conferin{i, conform
curriculumului de pregdtire;
e) organizeazd examenui final de modul cu verificarea aptitudinilor teoretice gi practice dobdndite de reziden{ii care
aB parcurs prograrnul de rezidenfiat;
Art. 6. Un coordonator sau un director de program nu poate coordona simultan mai multe programe de rezidentjat.
Art.7. Un indrumitor sau un responsabil de formare in rezidenliat poate instrui un num[r de maximum 5 reziden{i,
incluz0nd gi medicii afla{i la pregitire ?n a doua specialitate. in funclie de particularitSf,le cunieulare ale specialiti{ii
gi ale unit[1ii de pregdtire, coordonatorul sau directorul de program poate stabili un numdr mai mic de 5 rezidenfl,
pentru fiecare indrumdtor sau responsabil de formare in reziden{iat aflat ?n coordonarea sa, in vederea asigurlrii unei
pregltiri adecvate.
Art. 8. Indrumitorul sau responsabilul de formare in rezidenfiat trebuie si indeplineascb una din urrndtoarele
condilii:
a) s[ fie cadru didactic universitar, confirmat specialist sau prinnar in specialitatea programului de rezidenliat,
doctorand sau cu titlul gtiinflfic de doctor;
b) sb fie primar sau specialist, cu vechime de minimurn 5 ani in specialitatea programului de rezidenfiat, cu
activitate ?n unitatea sanitarS acreditatS, in eare se deruleazd programul de pregdtire al rezidentului;
c) sE fie cercetbtor qtiinfific grad I sau IIo cu activitate de cercetare in unitatea sanitard acreditatS in care se
deruleazi programul de inskuire al rezidentului;
d) penku specialitatea medicina de familie, s[ fie medic primar chirurgie generali, medicinl internl, obstetricd-
ginecologie, pediatrie, pentru modulele de respective, respectiv primar sau specialist medicin6 de familie, pentru
modulul de dispensar.
Art. 9. Indrumdtorul sarr responsabilul de formare in reziden{iat are urmitoarele atribufii gi responsabilitdfi:
a) urmiregte evolu,tia pregetirii in specialitate a rezidenfilor din cadrul unitatii sanitare respective, indiferent de anul
de pregatire al acestora;
b) verificl gi r[spunde, sub semnlturd qi parafi, de parcurgerea baremului practic din curriculumul de pregdtire,
consemnate in caietul de monitorizare apregdtirii
-peiodice,rezidentului;
c) organizeaz6 seminarii gi discu,tii cel pu{in 4 ore/s[ptlminl cu rezidenlii, pe teme specifice din
curriculumul de pregdtire, prezentdti de caztni, de articole gi actualit6li ?n domeniu;
d) participl la evaluarea rezidentului la fiecare final de modul.
Art. 10. (1) Cadrele didactice, coordonatori de program de rezidenfiat sau indrumltori de reziden.tiat sunt normate
in cadrul instituliilor de inv[{imdnt superior cu profil medico-farmaceutie uman, acreditate pentru activitatea de
pregltire pe durata programului.
(2) Indrumltorii de reziden{iat, care nu sunt cadre didactice, beneficiazd de 40 de credite de educa{ie medicall
continul, in dorneniul specialitilii pe care o practicl, pentru fiecare an de activitate de instiruire.

Drepturile qi obliga{iile reziden{ilor


Art. 11. (1) Reziden{ii au obliga.tia s[ consemnezein caietul de monitorizare apregdtirii urmltoarele aspecte:
a) lista cazurilor exarninate conform baremului curricular, cu specificarea diagnosticului gi, dupd caz, a :

manoperelor/procedurilorltehnicilor efectuate, contrasemnate gi parafate de indrumltorul de rezidenfiat;


b) data efectuirii fiecdrei gIrzi, semnati gi parafatd de medicul gef de gard6;
c) detagirile, perioada acestora gi modulele efectuate pe durata detagdrii cu avizul coordonatorului de program;
d) modulele de pregdtire, perioada in care au fost efectuate, evaludrile gi rezultatele obfinute cu semndtura gi parafa
coordonatorului szu directorului de program pentru modulul respectiv;
e) manifestirile de educafie medicali continu[ la care a participat, cunumirul diplomei
de participare;
f) lucririle gtiinfifice comunicate/publicate in situafia in care iespectivele maniibstdri gtiinlifice sunt elaborate sau
finan{ate cu sprijinul coordonatorului de program;
g) studiile clinice efectuate, cu avizul medicului curant al pacienlilor incluqi in studiile clinice sau activitdlile
gtiin{ifi ce respective;
(2) Acurate{ea datelor consemnate in caietul de monitoriz;rre apregitirii rezidentului
este certificati prin semn6turl
gi parafi de crtre indrumdtorul sau responsabilul de formare in reziden{iat.
(3) Doctoranzii cu frecvenfl, confirmali in rezidenfia! pot efectua concomitent preg6tirea
?n reziden{iat gi stagiul
de doctorat cu frecvenf5" in m[sura in care conducerea universitalilor de medicina rarmacie
fi
stagiului de doctorat in cursul dup6-amiezii. in caz contrar, pe perioada doctoratului cu frecvenli
asigui6 efectuarea
se suJpendd calitatea
de rezident.
(4) Stagiul de doctorat in gtiinfe medicale nu se considerd camodul de pregitire in rezidenfiat.
Att. 12' (1) Reziden{ii au obliga{ia de a parcurge toate modulele, in con-formitate cu curricuiumul de pregltire.
(2) Rezidenfii efectueazi concediul legal de odihn[ conform programirii coordonatorului
de program,*astfel incdt
si nu fie afectath preg[tirea (de exemplu ?n cadrul unor module J ciror durati depigeqte cel pulin dublul duratei
concediuiui).
(3) RezidenJii in specialitatea medicini de familie efectueazd rnodulele de pregitire in conformitate cu
curriculumul gi baremui de activitS,ti practice, in funcfie de capacitatea unitdlilor sanitare puUti.* acreditate.
(4) DupA fiecare modul de pregdtire, reziden{ii au obliga{ia s[-gi informeze coordonatorul sau directorul de
program asupra etapei pregitirii.
(5) La finalul fiecdrui modul de pregitire, reziden{ii sus}in un examen cu prob[ teoreticb gi practici, din
tematiea
previzuti in baremul de activitdfi. Prezentarea la examenul de modul este iondifionatd dg, parcurgeiea baremului
curricular, confirmatl de indrumdtorul de rezidenfia! prin caietul de monitori zare apregbtirii.
(6) Examenul de modul se consideri promovat cu nota minimi 7,00. tn cazul nepromovdrii examenului, rezidenfii
pot fi reevaluafi de 2 ori ?ntr-un termen de maximum 6 luni.
(7) Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul, in cel mult dou6. sesiuni, atrage excluderea din
reziden{ial, cu excep{ia cazurilorjustificate (graviditate, afec,tiuni rnedicale, contracte de sfudii in str-Iin6tate, etc.).
Art. 13. Reziden{ii au dreptul si examineze pacien{ii, si aplice solufii terapeutice sub shicta supraveghere a
indrumltorului sal responsabilului, utiliz6nd abilitd{ile dobdndite, in conformitate cu nivelul ior de pregliire.
Art. 14. Rezidenfii_efectueaz[ gdrzipe tot parcursul pregiltirii lor, participdnd la intreaga activitite din unitatea
^
sanitara in care iqi desfasoara instruirea, ?n limita programului legal de munca.
Art. 15. Rezidenfii au dreptul sd utilizeze, pentru informarea de specialitate, biblioteciie universitare gi ale
spitalelor in care efectueazd slagiile de rezidenfiat, bibliotecile electroni." profil medical gi de cercetare, din
instituliile sau unitdlile sanitare acreditate. ",,
Art' 16' (1) Rezidenfii pot participa la diverse forme de pregdtire - cursuri, stagii, gi altele conferinle qi congrese
in domeniul specialit4ii, organizate pe plan nafional sau internafional, dup[ informarea -
coordonatorului sau
directorului de program gi cu respectarea prevederilor Legii nr.5312A03 Codul muncii.
-
(2) Stagiile de pregdtire efectuate in afara RomAniei pot fi reounoscute de c[tre Ministerul Senite{ii Publice, in
vederea prezentdrii la, examenul de specialist, pe baza urmdtoarelor documente: fotocopii gi traduceri legalizate ale
documentelor emise de autoritdfile competente din firile respective gi avizul comisiei de specialitate a ifiinisterului
sdn[t5!ii Publice.
Art- 17. (1) Rezidenfiatul se poate intrerupe din urmitoarele motive: forme de preg[tire in afanRomdniei, insofire
so,t/sofie in misiune oficiald sau studii in strdindtate, concediu de boal5, con""diu de maternitate, concediu pentru
ingrijirea copiluiui p6ni la doi ani pi altele, potrivit legii.
(2) Intreruperile de teziden\iat, cu excep{ia stagiilor de pregltire efectuate in afara Rom6niei gi recunoscute, duc la
prelungirea reziden{iatului cu perioada respectivd.
(3) Intreruperea nejustificati' a rezidenfiatului, pe o perioadd mai mare de 6 luni, atrage mlsura incetdrii caliti{ii de
rezident.
Att. 18. Coordonatorul, directorul de program, respectiv ?ndrum[torul sau responsabilul de reziden{iat sunt abilitafi
si urmlreasci gi activitatea de pregitire a medicilor, medicilor dentigti qi farmacigtilor specialiqti/ primari afla,ti in
pregdtire in a doua specialitate cu tax6, in condiliile prevdzute pentru reziden{i prin prezentul ordin.
Art. 19. (l) Centrul Nafional de Perfeclionare in Domeniul Sanitar Bucureqti aprobi detaqarea reziden{ilor din
centrul universitar de pregdtire in alte centre universitare pentru efectuarea unor module de pregitire, cu informarea
Ministerului Educafiei, Cercetdrii gi Tineretului.
(2) In scopul detagdrii, indiferent de motiv, rezidentul prezinti. acordul coordonatorilor sau directorilor de program
de rezidenfiat, din centrul de pregitire in care a fost confirmat gi, respectiv, centrul in care armeaz| se se deta$eze,
precum gi avizul unitalii de incadrare, in cazul centrului universitar Bucuregti.
(3) Pe perioada detagirii, responsabilitltea de pregdtire, drepturile
gi obligaliile care decurg din aceast* revin
institu{iei de invatamant superior unde rszidentur r" o"iuw*e.
centrului universitar de pregStire se aprobr de citre Ministerut sanatefii publice.
1T 3O -Itl
('2) ln lchimbarea
vederea schimbirii cenh-ului de pregitire, rezidentul va prezenta avizele conducerii universitllilor
de
medicinfl 9i farrnacie din centrele implicate,iviiul autoritdfii de,sanitate
puuri"e gi at,rnui coordonator de programn
respeetiv director de program ?n specialitatea in care este confirmat,
d.in centrul universitar in care urmeazl s6 se
pregdteasc[' Rezidenfii in rnedicinb de familie vor prezenta
,ro*ui avizul autoritr4ilor de sdn6tate public6 qi al
coordonatorilor de program, de plecare qi de primire.
Art' 2l' (l) Centrul Na,tional de Perfecfionare in Domeniul Sanitar Bucureqti pune
la dispozi.tia autoritifilor de
sdn[tate publicl programul de evidbn,ti informatic[ a rezidenfilor privind
*oout.tf de preg6tire gi uniti{ile sanitare
acreditate, precurn qi coordonatorii, respectiv directorii-de program
de reziden{iat din fiecare specialitate.
9l c3ntrul
"invafim6nt
Nafional de Perfecfionare in Domeniul suiitur nu",rr"fti p"-i*u
medical s'tperior acreditate, pune la dispozifia autorita$lor de
"
propunerilor instituliilor de
sindtate publici numlrul de locuri de
pregltire, pe unit6{i sauitare acreditate gi coordonatori sau directori
de program.
(3) centrul Nafional de Perfec{ionare in Domeniul sanitar B;#it prin autorititile
de sinitate pubticd,
repartizeazd rezidenfii, conforrn programului curricular stabilit,
in unitaiirc sanitare acreditate, in limita locurilor
disponibiie, cu avizul coordonatorilor, respectiv al directorilor de program.
Repartizarea rezidenfilor in unitrfile
sanitare acreditate se va face in limita numdrului de locuri stabilii,
punotajului obfinut la concursul de reziden{iat. {" bu"u exprimarii preferinielor, in ordinea
(4) Autoriti.tile de sin6tate pubtic[ transmit lunar Centrului Nafional de perfecfionare
Bucuregti, sau Ia cererea acestuia, modificlrile privind distribu{ia rezidentilor
in Dorneniul Sanitar
din unit6,tite sanitare acreditate.
Art' 22' Carnetul de rezident, caietul de monitorizare a pregitirii reziaentuiui; pg;*na;;;;*,-i***
curriculumul de pregdtire se tiprresc de citre Centrul Na,tional di Perfeclionare 9i
in Domeniul Sanitar Bucuregti gi se
distribuie, conka eost, reziden{ilor.
Art' 23' Pe perioada pregdtirii, rezidentii pot inchiria cu prioritate un loc de cazarcin
c6minele universitare, spafiile
de cazate anexate spitalelor universitare sau clinice u"r*ditut., din centrul unde
au fost repartizafi,sau detaga{i, cu
respectarea prevederilor legale.

Evaluarea linali a pregEtirii qi oblinerea certificatului de speeialist


?q' 0 Evaluarea fmalE a preg[tirii prin reziden [iat areloc sub forma examenului de medic, medic dentist sau
Art'
^
farmacist specialist, organizat de cltre Ministerul Senatelii Publice, in dou[
sesiuni pe an, prin Centrul Na{ional de
Perfecfionare ?n Domeniul Sanitar Bucuregti. Confirmarea in specialitate
se faee dup6 efectuarea integral6 a
programului de pregdtire, certificat[ de cdtre coordonatorul sau direltorul
de program de rezidenl iat,ln bazacaietului
de monitorizare apregdtirii.
(2) Examenul de specialist se organizeazd' numai in centrele universitare medicale,
care asigur[ pregdtirea pentru
toate modulele teoretice gi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice gi
terapeutic. din^*ulirulumul de
pregAtire.
(3) Pentru sus{inerea examenului de specialist rezidentul poate opta pentru
unul din centrele universitare in care a
efectuat preg[tirea.
Art.25. Comisiile de examen au urm[toarea componenp
(1) Comisiile de examen de medie, medic dentist, respectiv farmacist specialist
au urm[toarea componen{i:
- 1 preqedinte, cadru didactic universitar gaa de predare, coordonator de prograrn de rezidenflat;
T
- 2 membri din care cel pu{in un cadru didactic universitar de predare ain speciatitate; in acest cazal doilea
rnembru va avea gradul de primar cu titlul gtiinfific de doctor;
- I secretar de comisie, nominalizat de preqedintele comisiei.
(2) Probele examenului de specialist se desfbgoard conform normelor metodologice generale
elaborate de Centrul
Nalional de Perfecfionare in Domeniul Sanitar Bucuregti qi aprobate de minisirut sanatalii publice.
Formularea
subiectelor de examen de specialitate, a baremurilor de corecture gi intreaga responsabilitate
a desbgur6rii examenului
revine comisiei de examen.
4rt.26. (1) Examenul de specialist are urmdtoarele probe:
a) proba scrisd, cu 10 subiecte formulate din cuniculurnul de pregdtire cu durati de trei ore;
b) probe clinicdractice.
(2) Candidatul se confirmi specialist dacd promoveazd cuminim nota 7,00 fiecare prob6 a examenului.
Candidatul
se poate prezenta la examenul de specialist in sesiunile organizate de Ministerul Sanft;,tii publice
in decurs de 2 ani
de la tncheierea pregltirii in rezidenfiat.
{rt.27 . Metodologia general5 de desftgurare a examenului de medic, medic dentist, farmacist specialist se aprobd
pentru fiecare sesiune, de Ministerul S[n[tnfli Publice, la propunerea Centrului Na{ional de perfecfionare
in
Domeniul Sanitar Bucuresti.