Sunteți pe pagina 1din 23

Anexă

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale


nr. 1898 din 05 decembrie 2018

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor
Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019

Cadrul legal (Codul Descrierea acţiunii


Nr. Termenul de realizare a Responsabili
electoral şi acte normative conform prevederilor
d/o acţiunii
ale CEC) Codului electoral
1. După 1 decembrie 2018 art. 21 alin. (1) Degrevarea de atribuțiile de la locul de CEC
După intrarea în vigoare a muncă permanent /convocarea unor (Serviciul Resurse Umane)
Hotărîrii Parlamentului privind membri ai CEC (DFE)
stabilirea datei alegerilor
2. După 1 decembrie 2018 art. 22, 26 Repartizarea atribuțiilor între membrii CEC
După intrarea în vigoare a pct. 27 din Regulamentul cu CEC în perioada electorală (DMA)
Hotărîrii Parlamentului privind privire la activitatea CEC,
stabilirea datei alegerilor aprobat prin hotărîrea CEC
nr. 137 din 14 februarie
2006
3. După 1 decembrie 2018 art. 26 alin. (1) lit. d), Publicarea listei partidelor și altor CEC
După intrarea în vigoare a art. 46 alin. (2) lit. a) organizații social-politice care au dreptul (DJ)
Hotărîrii Parlamentului privind de a participa la alegeri în baza datelor
stabilirea datei alegerilor prezentate de Agenția Servicii Publice

4. După 1 decembrie 2018 art. 22 alin. (1) lit. g) Stabilirea responsabilităților suplimentare CEC
După intrarea în vigoare a art. 34 alin. (1) ale unor autorități ale administrației (DJ)
Hotărîrii Parlamentului privind publice centrale, locale, precum și ale
stabilirea datei alegerilor unor instituții, ce țin de asigurarea
desfășurării în bune condiții a alegerilor
parlamentare
5. 10 decembrie 2018 art. 1 Începerea perioadei electorale CEC
I. CONSTITUIREA ORGANELOR ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE
6. Pînă la 14 decembrie 2018, art. 28 alin. (2), Prezentarea candidaturilor la CEC pentru Partidele politice reprezentate
inclusiv (5) - (7) constituirea consiliilor electorale de în Parlament*
circumscripţie de nivelul II
Instanțele judecătorești
Cel tîrziu cu 7 zile înainte de
(conform sediului CECE)
expirarea termenului de
constituire a consiliilor Consiliile locale de nivelul II
Adunarea Populară a Găgăuziei
CEC, după caz (Registrul
funcţionarilor electorali)
7. Pînă la 21 decembrie 2018, art. 28 alin. (1), (2), (5) - (7) Constituirea consiliilor electorale de CEC
inclusiv art. 81 alin. (1)- (3) circumscripţie de nivelul II (DMA)

Cu cel puţin 55 de zile înainte


de ziua alegerilor
8. Pînă la 24 decembrie 2018, art. 28 alin. (8) Alegerea prin vot secret a preşedintelui, CECE de nivelul II
inclusiv vicepreşedintelui şi secretarului
consiliului electoral de circumscripţie de
În termen de 3 zile de la data nivelul II,
constituirii consiliului comunicarea imediată CEC a rezultatelor
acestor alegeri

art. 28 alin. (9) Aducerea la cunoștința publică a CECE de nivelul II


Pînă la 25 decembrie 2018, componenței şi sediului CECE de nivelul CEC
inclusiv II, a modului de contactare pentru relaţii (DMA)
În decursul a 4 zile de la data
constituirii consiliului electoral
de circumscripţie
9. Pînă 19 ianuarie 2019, art. 30 alin. (2) şi (3) Constituirea secţiilor de votare în baza CECE de nivelul II
inclusiv art. 81 propunerilor primarilor (DMA)
Cu cel puţin 35 de zile înainte
de ziua alegerilor

Organizarea secțiilor de votare din Guvernul RM


art. 31 alin. (1) -(3) străinătate MAEIE
art. 81 CEC
Organizarea și formarea secţiilor de CEC
art. 32 alin. (1) - (3) votare pentru alegătorii din stînga CECE nivelul II
art. 81 Nistrului (Transnistria)
10. Pînă la 21 ianuarie 2019, art. 30 alin. (6) Aducerea la cunoștința publică a CECE nivelul II
inclusiv informaţiei despre hotarele secţiei de CEC
votare (DMA)
Prezentarea CEC a hotărîrii privind
constituirea secţiilor de votare

11. Pînă la 22 ianuarie 2019, art. 30 alin. (10) Prezentarea candidaturilor la CECE de Partidele politice reprezentate
inclusiv art. 81 nivelul II pentru constituirea birourilor în Parlament*
electorale ale secţiilor de votare
Consiliile locale de nivelul I
Cel tîrziu cu 7 zile înainte de
MAEIE
expirarea termenului de
constituire a birourilor
CEC, după caz (Registrul
funcţionarilor electorali)
12. Pînă la 29 ianuarie 2019, art. 30 alin. (9) Constituirea birourilor electorale ale CECE de nivelul II
inclusiv art. 31 alin. (5) secţiilor de votare CEC
Cu cel puţin 25 de zile înainte de art. 32 alin. (4) (DMA)
ziua alegerilor art. 81 alin. (5)

13. Pînă la 31 ianuarie 2019, art. 30 alin. (11) Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui BESV
inclusiv şi secretarului BESV, comunicarea CECE nivelul II
imediată a rezultatelor acestor alegeri CEC
În decurs de 2 zile de la data
CECE nivelul II (DMA)
constituirii biroului electoral al
secţiei de votare
Îndată după alegerea Aducerea la cunoștința publică a
preşedintelui, vicepreşedintelui componenței şi sediului biroului
şi secretarului BESV electoral, a modului de contactare pentru
relaţii
II. ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PARLAMENTARE
DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI
14. Pînă la 21 decembrie 2018, art. 26 alin. (1) lit. n) Determinarea numărului de membri ai CEC
inclusiv art. 35 alin. (4) organelor electorale care pot fi degrevaţi (DFE)
de atribuţiile de la locul de muncă
permanent şi termenul acestor degrevări

15. Pînă la 25 decembrie 2018, art. 28 alin. (11) Degrevarea de atribuţiile de la locul de CEC
inclusiv muncă permanent/convocarea membrilor (DFE)
CECE de nivelul II la propunerea CECE de nivelul II
acestora
Aprobarea statului de personal al
aparatului de lucru al consiliilor
electorale de circumscripţie
16. Pînă la 2 februarie 2019, art. 29 lit. h) Adoptarea hotărîrii CECE de nivelul II CECE de nivelul II
inclusiv privind degrevarea de atribuţiile de la
locul de muncă permanent a unor membri
ai BESV
17. Pînă la 11 aprilie 2019, inclusiv pct. 65 din Regulamentul cu Prezentarea CEC a raportului financiar CECE de nivelul II
în termen de 45 de zile după privire la activitatea asupra gestionării mijloacelor financiare CEC
încheierea alegerilor consiliului electoral de alocate organelor electorale inferioare (DFE)
circumscripție, aprobat prin
hotărîrea CEC nr. 1702 din
19 iunie 2018
III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARELOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE
18. Pînă la 24 decembrie 2018, art. 26 alin. (1) lit. l) Organizarea seminarului republican CEC
inclusiv privind alegerile parlamentare, cu Aparatul CEC
participarea președinților şi secretarilor CICDE
CECE de nivelul II şi persoanelor
responsabile de evidența contabilă
19. După 21 decembrie 2018 art. 34 Acordarea de sprijin consiliilor şi MAEIE
birourilor electorale MAI
Agenția Servicii Publice
APL
Întreprinderile şi instituţiile de
stat

Asociații obștești
Partidele și alte organizații
social-politice
20. După 21 decembrie 2018 art. 26 alin. (1) lit. l) Organizarea şi desfăşurarea seminarelor CECE de nivelul II
art. 27 alin. (1) pentru membrii CECE de nivelul II și CEC
Conform unui grafic aprobat BESV, după caz pentru reprezentanții Aparatul CEC
organelor de resort, trezorieri, contabili CICDE
IV. DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR
Secțiunea 1. Înregistrarea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de deputat în Parlament în circumscripţia uninominală
21. art. 87 alin. (3)
pct. 13 din Regulamentul Adoptarea hotărîrilor CECE II cu privire
privind particularitățile de la stabilirea locului şi timpului primirii CECE de nivelul II
desemnare și înregistrare a documentelor necesare pentru
Pînă la 24 decembrie 2018,
candidaților la funcția de înregistrarea grupurilor de inițiativă
inclusiv
deputat în Parlamentul pentru susținerea candidaților la funcția de
Republicii Moldova, deputat în Parlamentul Republicii
aprobat prin hotărîrea CEC Moldova
nr.1731 din 3 iulie 2018
22. Pînă la 4 ianuarie 2019, art. 87 alin. (3) Recepționarea actelor pentru înregistrarea CECE de nivelul II
inclusiv pct. 19 și 20 din grupurilor de inițiativă pentru susținerea Comisia de recepționare și
Cel tîrziu cu 50 de zile înainte de Regulamentul privind candidaților la funcția de deputat în verificare
ziua alegerilor Parlamentul Republicii Moldova
particularitățile de
desemnare și înregistrare a
candidaților la funcția de
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea CEC
nr.1731 din 3 iulie 2018
23. În decursul a 3 zile de la data art. 87 alin. (4) Adoptarea de către CECE II, a hotărîrii
depunerii listei membrilor pct. 22 și 23 din privind rezultatul examinării actelor.
Regulamentul privind
particularitățile de
După înregistrarea grupurilor desemnare și înregistrare a Eliberarea legitimațiilor și a listelor de
de inițiativă candidaților la funcția de subscripție grupurilor de inițiativă pentru CECE de nivelul II
deputat în Parlamentul susținerea candidaților la funcția de
Republicii Moldova, deputat în Parlamentul Republicii
aprobat prin hotărîrea CEC Moldova
nr.1731 din 3 iulie 2018

Secțiunea 2. Înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


24. Pînă la 24 decembrie 2018 art. 49 alin. (2) Adoptarea hotărîrii cu privire la stabilirea CEC
pct. 41 și 42 din locului şi timpului primirii documentelor (DMA)
Regulamentul privind necesare pentru înregistrarea candidaţilor
particularitățile de desemnare CECE de nivelul II
și înregistrare a candidaților
la funcția de deputat în Informarea publicului privind locul
Parlamentul Republicii (biroul) şi timpul primirii documentelor CEC
Moldova, aprobat prin necesare pentru înregistrarea candidaţilor (DCRPMM)
hotărîrea CEC nr.1731 din 3 CECE de nivelul II
iulie 2018
25. 26 decembrie 2018 - 24 art. 46 Perioada de desemnare a candidaţilor în Partidele sau alte organizaţii
ianuarie 2019, inclusiv alegerile parlamentare și de colectare a social-politice
semnăturilor susținătorilor candidaților în
Începe cu 60 de zile înainte de ziua Blocurile electorale
circumscripțiile uninominale
alegerilor şi se termină cu 30 de
zile înainte de ziua alegerilor Candidaţii în alegeri

Grupurile de inițiativă
26. Începînd cu 26 decembrie 2018 art. 49 alin. (1), art. 82 și Depunerea documentelor pentru Candidații în alegeri
și pînă la data de 24 ianuarie art. 85 înregistrarea candidaţilor
2019, inclusiv pct. 43 și 44 din
Regulamentul privind
Cel tîrziu cu 30 de zile înainte particularitățile de desemnare
de ziua alegerilor și înregistrare a candidaților
la funcția de deputat în
Parlamentul Republicii
Moldova, , aprobat prin
hotărîrea CEC nr.1731 din 3
iulie 2018

27. În ziua în care doi sau mai mulţi art. 49 alin. (2) și art. 53 Tragerea la sorţi în vederea determinării CEC
candidaţi au depus actele spre alin. (3) ordinii de înscriere în buletinul de vot a CECE de nivelul II
înregistrare candidaţilor Comisia de tragere la sorţi
pct. 45 din Regulamentul
privind particularitățile de
desemnare și înregistrare a
candidaților la funcția de
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea CEC
nr.1731 din 3 iulie 2018
Regulamentul cu privire la
procedurile de tragere la
sorţi, aprobat prin hotărîrea
CEC nr. 1729
din 3 iulie 2018
28. art. 48, art. 86
pct. 60-63 din
Regulamentul privind
particularitățile de
desemnare și înregistrare a
candidaților la funcția de
deputat în Parlamentul
În termen de 5 zile de la data Republicii Moldova, Verificarea listelor de subscripţie şi CECE de nivelul II
primirii listelor de subscripție aprobat prin hotărîrea CEC informarea asupra rezultatelor verificării
nr.1731 din 3 iulie 2018
Regulamentul privind
modul de întocmire,
prezentare și verificare a
listelor de subscripție,
aprobat prin hotărîrea CEC
nr. 1730 din 3 iulie 2018
29. CEC
În decursul a 7 zile de la data art. 49 alin. (3) Termenul-limită de înregistrare a CECE de nivelul II
primirii actelor art. 85 alin. (1) și (3) candidaţilor la funcția de deputat
30. În termen de 3 zile de la data art. 49 alin. (6) Eliberarea legitimaţiilor candidaţilor CEC
înregistrării pct. 65 din Regulamentul înregistraţi CECE de nivelul II
privind particularitățile de (DMA)
desemnare și înregistrare a
candidaților la funcția de
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea CEC
nr.1731 din 3 iulie 2018
31. Pînă la 31 ianuarie 2019, art. 49 alin. (7) și (8) Publicarea integrală a listei candidaţilor CEC
inclusiv pct. 69 din Regulamentul înregistraţi CECE de nivelul II
privind particularitățile de (DMA)
După expirarea termenului
prevăzut pentru înregistrarea desemnare și înregistrare a (DCRPMM)
candidaţilor candidaților la funcția de
După 31 ianuarie 2019 deputat în Parlamentul Transmiterea listei candidaţilor
Republicii Moldova, înregistraţi către fiecare secţie de votare
aprobat prin hotărîrea CEC după constituirea ei.
nr.1731 din 3 iulie 2018
32. Pînă la 9 februarie 2019, art. 88 și art. 89 Concurentul electoral poate solicita Concurenţii electorali
inclusiv următoarele modificări în lista de
candidaţi: CEC
Nu mai tîrziu de 14 zile înainte 1) în circumscripția națională: (DMA)
de ziua alegerilor - retragerea listei de candidați; (DJ)
- înlocuirea unui candidat din listă;
- anularea deciziei privind includerea CECE de nivelul II
unui candidat;
2) în circumscripția uninominală:
retragerea candidatului înregistrat

33. Odată cu depunerea art. 15 Înregistrarea cererii privind desemnarea CEC


documentelor spre înregistrare reprezentantului cu drept de vot Concurenţii electorali
în calitate de concurent consultativ al concurentului electoral în
electoral CEC (DMA)
Odată cu înregistrarea Confirmarea reprezentantului cu drept de
concurentului electoral sau în vot consultativ al concurentului electoral
termen de 3 zile de la depunerea în CEC şi eliberarea legitimației
de către concurentul electoral a
cererii de desemnare a
reprezentantului cu drept de vot
consultativ Înregistrarea cererii privind desemnarea
reprezentantului cu drept de vot CECE de nivelul II
Odată cu depunerea consultativ al concurentului electoral în Concurenţii electorali
documentelor spre înregistrare CECE de nivelul II
în calitate de concurent
electoral Confirmarea reprezentantului cu drept de
vot consultativ al concurentului electoral
În termen de 3 zile de la în CECE de nivelul II şi eliberarea
depunerea de către concurentul legitimației
electoral a cererii de desemnare
a reprezentantului cu drept de BESV
vot consultativ Înregistrarea cererii privind desemnarea Concurenţii electorali
reprezentantului cu drept de vot
Odată cu constituirea BESV consultativ al concurentului electoral în
BESV

În termen de 3 zile de la
depunerea de către concurentul Confirmarea reprezentantului cu drept de
electoral a cererii de desemnare vot consultativ al concurentului electoral
a reprezentantului cu drept de în BESV şi eliberarea legitimației
vot consultativ
34. Pînă la 2 ianuarie 2019, art. 50 alin. (1) Stabilirea numărului de persoane de CEC
inclusiv încredere ale concurenţilor electorali CECE de nivelul II
(DMA)
35. După înregistrarea art. 50 alin. (2)-(4) Selectarea persoanelor de încredere şi Concurenţii electorali
concurenţilor electorali şi pînă prezentarea lor la CEC și CECE de
în ziua precedentă alegerilor nivelul al doilea pentru înregistrare,
suspendare a împuternicirilor sau
înlocuirea cu alte persoane

Înregistrarea persoanelor de încredere ale CEC


concurenţilor electorali şi eliberarea CECE de nivelul II
legitimaţiilor (DMA)

V. AGITAȚIA ELECTORALĂ
36. Pînă la 13 decembrie 2018, art. 52 alin. (9) Stabilirea minimului de locuri de afișaj APL
Inclusiv pct. 4 din Regulamentul electoral şi a minimului de localuri
În termen de 3 zile de la data privind modalitatea plasării pentru desfăşurarea întîlnirilor cu
începerii perioadei electorale publicității alegătorii
electorale și de promovare Afișarea imediată şi aducerea la
politică pe panourile cunoștința publică a deciziilor
publicitare, aprobat prin (dispoziţiilor) respective
hotărîrea CEC nr. 3328 din
28 aprilie 2015

37. În termen de 48 de ore de la pct. 11 din Oferirea informațiilor complete cu privire


solicitarea Comisiei Electorale Regulamentul privind la contractele încheiate cu concurenţii CEC
Centrale modalitatea plasării electorali, sumele achitate de aceștia şi Agențiile de publicitate
publicității repartizarea spațiilor de publicitate.
electorale și de promovare La necesitate APL
politică pe panourile
publicitare, aprobat prin
hotărîrea CEC nr. 3328 din
28 aprilie 2015

38. 25 ianuarie 2019 art. 52 Începerea campaniei electorale


art. 91 Concurenţii electorali
Persoanele de încredere ale
concurenţilor electorali
Cetățenii RM
VI. SUSŢINEREA FINANCIARĂ
Secțiunea 1. Susținerea financiară a grupurilor de inițiativă
39. Pînă la deschiderea contului art. 41 alin. (10), În cazul în care partidele politice vor face Partidele politice
„Destinat grupului de inițiativă” art. 43 alin. (7) viramente în contul „Destinat grupului de
inițiativă”, vor prezenta CEC un raport
financiar privind soldul mijloacelor
financiare ale partidului la situația din 10
decembrie 2018
40. Pînă la 26 decembrie 2018, art. 41 Stabilirea plafonului general al CEC
inclusiv pct. 6 din Regulamentul mijloacelor financiare ce pot fi virate (DFE)
privind finanțarea grupurilor în contul „Destinat grupului de inițiativă”
de inițiativă, aprobat prin
hotărîrea CEC nr. 114 din
18 august 2016
41. Odată cu înregistrarea grupurilor art. 41 alin. (2) lit. a) Confirmarea persoanelor responsabile de CEC
de inițiativă sau imediat după pct. 5 lit. b) din finanţe (trezorierilor) (DFE)
înregistrarea acestora Regulamentul privind
finanțarea grupurilor de
inițiativă, aprobat prin
hotărîrea CEC nr. 114 din
18 august 2016
42. În termen de 3 zile după art. 41 alin. (2) lit. c) Informarea CEC dacă grupul de inițiativă Grupurile de inițiativă
înregistrarea grupului de pct. 5 lit. a) din a deschis sau nu cont cu mențiunea
inițiativă Regulamentul privind „Destinat grupului de inițiativă” Instituțiile bancare
finanțarea grupurilor de CEC
inițiativă, aprobat prin (DFE)
hotărîrea CEC nr. 114 din
18 august 2016
43. În termen de 3 zile de la art. 43, Prezentarea către CEC a rapoartelor Grupurile de inițiativă
deschiderea contului „Destinat pct. 16 lit. a), pct. 17 și privind fluxul mijloacelor bănești CEC
grupului de inițiativă” și ulterior pct. 18 din Regulamentul (DFE)
săptămînal în ziua de Vineri privind finanțarea grupurilor Instituțiile bancare
de inițiativă, aprobat prin
hotărîrea CEC nr. 114 din
18 august 2016
44. În termen de cel tîrziu 3 zile de pct. 16 lit. a) din Prezentarea raportului la CEC în decurs Grupurile de inițiativă
la data prezentării listelor de Regulamentul privind de 3 zile de la data prezentării listelor de
subscripție finanțarea grupurilor de subscripție, atît în format electronic cît și
inițiativă, aprobat prin pe suport de hîrtie, cu semnătura
hotărîrea CEC nr. 114 din trezorierului și a conducătorului grupului
18 august 2016 de inițiativă, pentru întreaga perioadă de
activitate
45. În termen de 48 de ore de la art. 41 alin. (10), Plasarea rapoartelor grupurilor de CEC
primirea rapoartelor art. 43 alin. (6) inițiativă pe pagina web a CEC (DFE)
(DTIGLE)
46. Imediat după finalizarea pct. 22 din Regulamentul Blocarea contului „Destinat grupului de
colectării semnăturilor, dar nu privind finanțarea grupurilor inițiativă” de către instituția bancară, Grupurile de inițiativă
mai tîrziu de 25 ianuarie 2019 de inițiativă, aprobat prin vărsarea soldului în bugetul de stat.
hotărîrea CEC nr. 114 din În cazul grupurilor de inițiativă constituite Instituțiile bancare
18 august 2016 de partide sau de alte organizații social-
politice, soldul neutilizat din contul
„Destinat grupului de inițiativă” se
transferă în baza cererii scrise la contul
bancar al formațiunii politice respective.
47. După prezentarea rapoartelor pct. 20 din Regulamentul Verificarea raportului privind fluxul CEC
privind finanțarea grupurilormijloacelor bănești, sub aspectul (DFE)
de inițiativă, aprobat princaracterului complet al informației și
hotărîrea CEC nr. 114 din corespunderii cu cerințele privind
18 august 2016 întocmirea acestuia. Adoptarea unei
hotărîri în acest sens.
Secțiunea 2. Susținerea financiară a campaniilor electorale
48. Pînă la 26 decembrie 2018, art. 40 alin. (1) Adoptarea hotărîrii CEC privind CEC
inclusiv stabilirea cuantumului creditelor pentru (DFE)
concurenţii electorali
49. Pînă la 26 decembrie 2018, art. 41 alin. (2) lit. d) Stabilirea plafonului mijloacelor CEC
inclusiv pct. 5 din Regulamentul financiare ce pot fi virate în fondul (DFE)
privind finanțarea electoral al concurentului
campaniilor electorale,
aprobat prin hotărîrea CEC
nr. 3352 din 4 mai 2015
50. După înregistrarea art. 40 alin. (2) Desemnarea mandatarilor financiari Concurenţii electorali
concurenţilor electorali pentru primirea creditelor, înregistrarea
lor la Ministerul Finanțelor Ministerul Finanțelor

51. Pînă la deschiderea contului cu art. 43 alin. (7) În cazul în care partidele politice vor face Partidele politice
mențiunea „Fond electoral” pct. 131 din Regulamentul viramente în contul „Fond electoral”, vor
privind finanțarea prezenta CEC un raport financiar privind
campaniilor electorale, soldul mijloacelor financiare ale
aprobat prin hotărîrea CEC partidului la situația din 10 decembrie
nr. 3352 din 4 mai 2015 2018
52. Odată cu înregistrarea art. 41 alin. (2) lit. a) Confirmarea persoanelor responsabile de CEC
concurenţilor electorali sau finanţe (trezorieri) (DFE)
imediat după înregistrarea Concurenţii electorali
acestora
53. După înregistrarea art. 41 alin. (2) lit. b) Încasarea mijloacelor bănești pe cont. Concurenţii electorali
concurenţilor electorali și după Instituțiile bancare
deschiderea contului cu pct. 10 din Regulamentul Prezentarea raportului privind mijloacele (DFE)
mențiunea „Fond electoral” privind finanțarea bănești acumulate.
campaniilor electorale, Efectuarea cheltuielilor
aprobat prin hotărîrea CEC
nr. 3352 din 4 mai 2015
54. În termen de 3 zile de la art. 43 alin. (1) și alin. (6) Prezentarea către CEC în decurs de 3 zile Concurenții electorali
deschiderea contului cu de la deschiderea contului cu mențiunea Instituțiile bancare
mențiunea „Fond electoral”. ”Fond electoral” și, ulterior, săptămînal,
Săptămînal în ziua de Vineri raportul despre mijloacele bănești
acumulate şi cheltuielile efectuate în
campania electorală, atît în format
electronic cît și pe suport de hîrtie, sub
semnătura persoanelor responsabile.
Totodată rapoartele pentru întreaga
perioadă se vor prezenta către CEC cel
tîrziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor
55. În termen de 48 de ore de la art. 29 lit. g) Plasarea rapoartelor prezentate de către CEC
primirea rapoartelor art. 43 alin. (6) concurenții electorali pe pagina web a (DFE)
CEC (DTIGLE)
56. Zilnic și la cererea CEC art. 41 alin. (7) Informarea CEC despre mijloacele CEC
bănești virate în contul concurentului (DFE)
electoral Instituțiile bancare
57. În termen de 2 luni de la data art. 40 alin. (5) Restituirea creditelor primite din bugetul Concurenţii electorali
încheierii votării sau de la de stat de către concurenţii electorali care MF
retragerea candidaturii au obținut mai puţin de trei la sută din CEC
voturile valabil exprimate pe țară,
inclusiv candidaţii independenţi care nu
au fost aleşi
58. Pînă la 25 iunie 2019 art. 40 alin. (5) Restituirea creditelor primite din bugetul Concurenţii electorali
de stat de către concurenţii electorali care MF
În termen de 4 luni după au primit mai mult de trei la sută din CEC
încheierea votării voturile valabil exprimate pe țară,
inclusiv cei aleşi
59. După prezentarea rapoartelor pct. 17 din Regulamentul Verificarea raportului privind fluxul CEC
privind finanțarea mijloacelor bănești, sub aspectul (DFE)
campaniilor electorale, caracterului complet al informației și
aprobat prin hotărîrea CEC corespunderii cu cerințele privind
nr. 3352 din 4 mai 2015 întocmirea acestuia. Adoptarea unei
hotărîri în acest sens.
VII. LISTELE ELECTORALE
60. Pînă la 9 ianuarie 2019, Regulamentul privind Înregistrarea prealabilă a alegătorilor Alegătorii
inclusiv înregistrarea prealabilă, CEC
aprobat prin hotărîrea CEC (DTIGLE)
Cel tîrziu cu 45 de zile înainte
nr. 1568 din 24 aprilie 2018
de ziua alegerilor
61. Pînă la 29 ianuarie 2019, art. 44 alin. (6) Încheierea procedurii de actualizare a CEC
inclusiv listelor electorale de bază. Misiunile diplomatice/Oficiile
consulare
Cel tîrziu cu 25 de zile înainte Registratorii din cadrul APL
de ziua alegerilor
62. Pînă la 1 februarie 2019, art. 44 alin. (9) Transmiterea listelor electorale de bază, CEC
inclusiv în 3 exemplare oficiale, către APL, (DTIGLE)
misiunile diplomatice şi oficiile MAEIE
Cel tîrziu cu 22 zile înainte de consulare APL
ziua alegerilor
63. Pînă la 3 februarie 2019, art. 45 alin. (1) Transmiterea de către APL, misiunile APL
inclusiv diplomatice şi oficiile consulare a două Misiunile diplomatice/Oficiile
exemplare ale listelor electorale BESV, consulare
Cu 20 de zile înainte de ziua inclusiv celor de peste hotare. BESV
alegerilor Punerea la dispoziţia publicului a listelor CEC
electorale la sediile secţiilor de votare. (DTIGLE)
Plasarea pe pagina web a CEC

64. Pînă la 13 februarie 2019, art. 55 Aducerea la cunoștința publică a timpului BESV
inclusiv şi locului votării CEC
DMA
Cel tîrziu cu 10 zile înainte de
ziua alegerilor
65. 9 februarie - 23 februarie Primirea cererilor scrise şi întocmirea BESV
2019, ora 18.00 listei alegătorilor care vor vota la locul
aflării
Începînd cu 2 săptămîni înainte art. 60 alin (4)
de ziua votării şi pînă la ora Instrucţiunea cu privire la
18.00 a zilei precedente votării procedura de vot cu urna
mobilă, aprobată prin
24 februarie 2019, ora 15.00 hotărîrea CEC nr. 3391 din Primirea cererilor scrise dacă se prezintă
30 iulie 2010 și certificatul medical
66. Pînă la 23 februarie 2019, art. 45 alin. (2) Verificarea corectitudinii întocmirii Alegătorii
inclusiv listelor electorale şi actualizarea acestora BESV
APL
Cel tîrziu în ziua precedentă CEC
alegerilor (DTIGLE)
VIII. APROBAREA MODELELOR DOCUMENTELOR ȘI MATERIALELOR ELECTORALE. STABILIREA TIRAJULUI ȘI
DISTRIBUIREA ACESTORA
67. Pînă la 24 ianuarie 2019 art. 26 alin. (1) lit. f) Aprobarea modelelor CEC
documentelor/materialelor electorale ce Aparatul CEC
ţin de desfăşurarea alegerilor
parlamentare
68. După aprobarea documentelor/ Procedura cu privire la Tipărirea şi pregătirea spre distribuire CEC
materialelor electorale şi/sau distribuirea materialelor organelor electorale a (DMA)
constituirea organelor electorale informative, educaționale, documentelor/materialelor destinate CICDE
ierarhic inferioare instructive şi metodice alegerilor Organele electorale
către subiecţii interesați,
aprobată prin dispoziţia Tipărirea şi pregătirea spre distribuire CEC
preşedintelui CEC nr. 46-a altor subiecţi interesați a documentelor/ (DAD)
din 25 iulie 2014 materialelor electorale destinate Alte subdiviziuni ale
alegerilor Aparatului CEC, CICDE
IX. MONITORIZAREA ALEGERILOR ȘI REFLECTAREA LOR ÎN MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ
69. Odată cu stabilirea datei art. 68 alin. (1) - (4) şi (6) Depunerea documentelor pentru CEC
alegerilor, iar la cererea Regulamentul privind acreditarea observatorilor din partea (DCRPMM)
concurentului electoral - după statutul observatorilor și asociaţiilor obşteşti calificate din
înregistrarea acestuia în calitate procedura de acreditare a Republica Moldova şi a reprezentanţilor
de concurent electoral, însă nu acestora, aprobat prin organizațiilor internaționale, ai
mai tîrziu de 7 zile înainte de hotărîrea CEC nr. 332 din guvernelor statelor străine şi ai
ziua alegerilor, respectiv pînă la 24 octombrie 2006 organizațiilor neguvernamentale din
16 februarie 2019 străinătate
CECE
Acreditarea observatorilor la cererea
concurenţilor electorali şi din partea
asociaţiilor obşteşti calificate din
Republica Moldova pentru monitorizarea
alegerilor în secţiile de votare
70. Pînă la 15 decembrie 2018, art. 41 alin. (8) Publicarea de către radiodifuzori a Radiodifuzori
inclusiv condițiilor de acordare a spațiului
În termen de 5 zile de la publicitar (inclusiv prețul/minut) și altor
începerea perioadei electorale servicii conexe concurenților electorali.
Informarea CEC și CCA
71. Pînă la 17 decembrie 2018, art. 70 alin. (1) Aprobarea Regulamentului privind CEC
inclusiv reflectarea campaniei electorale în CCA
În primele 7 zile de la începerea mijloacele de informare în masă (DCRPMM)
perioadei electorale
72. În primele 7 zile de la aprobarea art. 70 alin. (2) Depunerea la CCA a declaraţiilor privind CCA
Regulamentului privind politica editorială a radiodifuzorilor în Radiodifuzorii naţionali
reflectarea campaniei electorale campania electorală
în mijloacele de informare în (DCRPMM)
masă
73. 28 ianuarie, art. 70 alin. (3) - (5) Prezentarea către CCA și CEC a CCA
4, 11, 18 februarie 2019 informaţiei despre volumul de emisie radiodifuzorii naţionali
Săptămînal (ziua de Luni) electorală
74. 8 și 22 februarie 2019 art. 70 alin. (12) Prezentarea către CEC a rapoartelor CCA
O dată la două săptămîni elaborate de CCA privind monitorizarea CEC
modului de reflectare a campaniei (DCRPMM)
electorale de către radiodifuzorii
naţionali
75. Pînă la 22 februarie 2019, art. 70 alin. (12) Prezentarea către CEC a raportului de CCA
inclusiv totalizare privind monitorizarea modului CEC
de reflectare a campaniei electorale de (DCRPMM)
Cu 2 zile înainte de alegeri către radiodifuzorii naţionali
76. 18 februarie, inclusiv art. 70 alin. (10) Ultima zi de publicare a sondajelor de CEC
opinie privind preferințele politice ale CCA
alegătorilor radiodifuzorii naționali
X. BULETINUL DE VOT
77. Pînă la 24 ianuarie 2019, art. 26 alin. (1) Adoptarea hotărîrii privind modelul CEC
inclusiv lit. f), art. 53 alin. (1), buletinului de vot pentru alegerile DMA
art. 92 parlamentare
78. Pînă la 5 februarie 2019, art. 26 alin. (1) Adoptarea hotărîrii privind aprobarea CEC
inclusiv lit. f), art. 53 alin. (1), textelor buletinelor de vot pentru CECE de nivelul II
art. 92 alegerile parlamentare (DMA)
După încheierea înregistrării
Înscrierea concurenţilor electorali în
concurenţilor electorali
buletine conform ordinii rezultate din
tragerea la sorţi efectuată în ziua în care
doi sau mai mulţi candidaţi depun
documentele
79. Pînă la 7 februarie 2019, art. 53 alin. (6) Transmiterea către CEC a hotărîrilor BESV
inclusiv consiliilor electorale de circumscripţie CECE de nivelul II
privind numărul buletinelor de vot, care CEC
Imediat după aprobarea urmează a fi tipărite, corespunzător (DMA)
textului buletinului de vot numărului de alegători incluşi în listele MAEIE
electorale
80. În perioada 7-10 februarie art. 54 Generarea și redactarea buletinelor de CEC
2019 vot, pregătirea acestora pentru tipărire (DMA)
(DAD)
(DTIGLE)
81. Pînă la 20 februarie 2019, art. 54 alin. (2) Tipărirea buletinelor de vot CEC
inclusiv DMA
Instituția tipografică
Cel tîrziu cu 3 zile înainte de SIS
ziua alegerilor
82. Pînă la 22 februarie 2019, art. 54 alin. (6) Remiterea buletinelor de vot şi a CEC
inclusiv ştampilelor speciale consiliilor electorale (DMA)
în baza actului de predare-primire CECE de nivelul II
Cel tîrziu cu 2 zile înainte de
ziua alegerilor
83. Pînă la 23 februarie 2019, art. 54 alin. (3) Remiterea buletinelor de vot şi a CECE de nivelul II
inclusiv ştampilelor speciale către BESV în baza BESV
actului de predare-primire CEC
Cel tîrziu în ajunul alegerilor
(DMA)
MAEIE
XI.VOTAREA
84. Ziua alegerilor art. 55 Efectuarea votării de la 7.00 pînă la CECE de nivelul II
21.00 BESV
Alegătorii
După caz, prelungirea, cu cel mult 2 ore, BESV
art. 58 alin. (7) a termenului votării pentru a le permite CECE
alegătorilor care stau în rînd la secţia de CEC
votare respectivă să-şi realizeze dreptul
de vot
85. Pînă la ora 7.00 art. 60 alin. (1) Verificarea pregătirii secţiei de votare BESV
pentru alegeri şi întocmirea procesului-
Pînă la începerea votării verbal privind pregătirea secţiei de votare
pentru alegeri
86. La ora 7.15 art. 58 alin. (6) Transmiterea la CECE de nivelul II a BESV
informaţiei privind deschiderea secţiilor CECE
de votare şi numărul de alegători incluşi
în listele electorale
La ora 7.30 Transmiterea la CEC a informaţiei CECE de nivelul II
privind deschiderea secţiilor de votare şi CEC
numărul de alegători incluşi în listele (DMA)
electorale
87. Pe parcursul zilei art. 26 alin. (1) lit. p) Informarea publicului privind CECE de nivelul II
participarea alegătorilor la votare în baza CEC
datelor din SIAS „Alegeri” (DTIGLE)
(DCRPMM)
XII. NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR
88. După încheierea votării şi art. 63 Completarea formularului special pentru BESV
numărarea voturilor numărarea voturilor, verificarea datelor
din acesta, întocmirea procesului-verbal
Nu mai tîrziu de 18 ore după privind rezultatele votării.
închiderea secţiilor de votare Afișarea imediată a acestuia la intrarea în
secţia de votare.
Înmînarea a cîte un exemplar al
procesului-verbal persoanelor autorizate
să asiste la operațiunile electorale.
Prezentarea documentelor şi materialelor
electorale consiliilor electorale.
89. După primirea documentelor de art. 64, art. 99 alin. (1) Întocmirea procesului-verbal privind CECE de nivelul II
la BESV totalizarea rezultatelor votării pe
circumscripţie şi a raportului.
Afișarea acestuia la intrarea în sediul
consiliului electoral.
Totalizarea numărului de voturi valabil
exprimate obținut de fiecare candidat și
determinarea deputatului ales în
circumscripția uninominală
90. Pînă la 26 februarie 2019, art. 64 alin. (4) Prezentarea către CEC a proceselor- CECE de nivelul II
inclusiv verbale cu privire la totalizarea CEC
rezultatelor alegerilor pe circumscripţie şi (DMA)
În termen de 48 de ore după a documentelor şi materialelor electorale (DTIGLE)
închiderea secţiilor de votare Alte subdiviziuni ale Aparatului
CEC

91. Pînă la 3 martie 2019 art. 65 alin. (1) şi (2), Aprobarea procesului-verbal privind CEC
inclusiv art. 94 rezultatele votării pe țară (DMA)
În termen de 5 zile, în baza actelor (DTIGLE)
prezentate de către consiliile Pregătirea raportului privind organizarea (DJ)
electorale de circumscripţie şi desfăşurarea alegerilor. Totalizarea
rezultatelor alegerilor
92. Pînă la 4 martie 2019, art. 65 alin. (4), Prezentarea Curţii Constituționale a CEC
inclusiv art. 100 alin. (1) documentelor electorale privind (DMA)
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, (DJ)
În termen de 24 de ore după rezultatelor totalizării voturilor pe țară
totalizarea voturilor pe țară
93. Pînă la 9 martie 2019, art. 98 alin. (2) Confirmarea sau infirmarea legalității
inclusiv art. 100 și art. 101 alegerilor Parlamentului Republicii
Moldova, validarea mandatelor
În termen de 5 zile după primirea deputaţilor aleşi, confirmarea listei
actelor de la CEC, dar nu mai
candidaţilor supleanţi Curtea Constituțională
devreme de soluționarea definitivă
de către instanțele de judecată a
contestațiilor depuse conform
procedurilor stabilite de legislație
94. În termen de 2 zile după art. 101 alin. (1) Transmiterea Parlamentului a procesului- Curtea Constituțională
confirmarea legalității alegerilor verbal cu privire la rezultatele alegerilor,
însoțit de avizul Curţii Constituționale şi
hotărîrea privind validarea mandatelor de
deputat
95. În timp de 24 de ore de la art. 101 alin. (3) Publicarea rezultatelor finale ale CEC
primirea actelor de la Curtea alegerilor (DCRPMM)
Constituțională (DMA)
96. După confirmarea legalității art. 101 alin. (2) Tipărirea şi eliberarea legitimaţiilor CEC
alegerilor deputaţilor aleşi (DMA)
________________
* Partidele politice reprezentate în Parlament sunt acelea care au participat la alegerile parlamentare şi au atins pragul minim de reprezentare, iar
candidaţilor de pe lista acestora le-au fost validate mandatele de deputat de către Curtea Constituțională.
Abrevieri
CEC – Comisia Electorală Centrală
DMA – Direcţia management alegeri
DJ – Direcţia juridică
DFE – Direcţia financiar-economică
DCRPMM – Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media
DTIGLE – Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionare a listelor electorale
DAD – Direcţia analiză şi documentare
CECE de nivelul II – Consiliul electoral de circumscripţie electorală de nivelul al doilea
BESV – Biroul electoral al secţiei de votare
APC – Autoritatea publică centrală
APL – Autoritatea publică locală
MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
MF – Ministerul Finanțelor
CCA – Consiliul Coordonator al Audiovizualului
RSA - Registrul de stat al alegătorilor