Sunteți pe pagina 1din 111
PETRU MORARU PETRU MORARU DOCTOR IN ZOOTEHNIE NUTRITIA SI ALIMENTATIA ALBINELOR CONSILIER EDITORIAL ING. IOANA POPESCU a Editura CORAL SANIVET Hikeuvegti, 2006 Deserieren CIP a Bibliotecli Nafionale a Romdniel MORARU, PETRU Nutritia $i alimentagia albinelor, / Petry Moraru. - Bucuresti; Coral Sanivet, 2006 Riblings, ISBN (10) 973-8237-30-0; ISBN (13) 978-973-8237-30-8 638,144 ISHN (10) 973-8257-30-0; ISBN (13) 978-073 -B237-30-8 ‘Toate drepturile sunt rezervate Editurii CORAL SANIVET. Reproduceren inlograll hau parfiall a toxtulud so a Hhostrayiilor din aceasth tucrare ute prouiteillh fumal cu meordul prowlabil serie al Haiturli CORAL SANIVET, MOTTO «Dedic prezenia carte, cu mult respect si admirafie, celor ce practicé aceasta nabild indeletnicire »APICULTURA*, cu rugdmintea de a fi transmis gi lasata drept mogtenire copiilor si nepatilor cit aceeasi dragoste sau pasiune fosd de albind.» AUTORUL INTRODUCERE in perspectiva integrarii in Uniunea Europeani, APICULTURA din Romania trebuie sd se ze §i si respecte cu strictete legislatia si normele comunitare specifice acestei activitati din zoatehnie. Pentru a face fafa unei acerbe concurente, apicultorul de azi trebuie sii aibi acces la cele mai moderne tehnologii de cregtere si exploatare eficienti a familiilor de albine care constituie stupina sau ferma apicola a acestuia, insusirea de citre apicultor a noilor cerinte privind stupiritul pastoral si baza meliferd, protectia gi ecologia mediului, prevenirea, combaterea gi tratarea bolilor, recoltarea, conditionarea si pastrarea produselor apicole, dar si a cunostintelor de management gi marketing apicol creeazi premise sigure in reusita acestui demers. Parte integranta din tehnologia de crestere a famulliilor de albine, mentatia trebuie si se bucure de o atentie deosebitd din partea icultorului, la baza acesteia fiind agezat fundamentul stiintific al nutritie’ albinei Pe parcursul unui an intervin perioade de timp foarte dificile in Iirfinires cu nectar si polen din natura a familiilor de albine (determinate de factori de climi nefavorabili, preeum: ploi prelungite ca durat& sau intensitate mare, secete prelungite, brume timpurii), care pot avea efecte deosebit de negative asupra dezvoltirii familiilor de albine si a productiei acestora, Dacl apicultorul rezolvi destul de ugor problema hranei glucidice prin administrare de sirop de zahir sou micre in diferite concentrafil, hrana proteich este total neglijath sau prea pufin vizath de