Sunteți pe pagina 1din 225

5 Crearea luminii 42 Moise loveşte stânca din Horeb

6 Eva este luată din coasta lui Adam 43 Darea Legii pe Muntele Sinai
7 Adam şi Eva sunt izgoniţi din Eden 44 Moise coboară de pe Muntele Sinai
8 Cain şi Abel îşi aduc jerftele 45 Moise sfărâmă tablele Legii
9 Moartea lui Abel 46 Întoarcerea iscoadelor din Ţara Promisă
10 Lumea este distrusă de ape 47 Moartea lui Core, Datan şi Abiram
11 Potopul 48 Şarpele de aramă
12 Porumbelul trimis de pe arcă 49 Îngerul se arată lui Balaam
13 Noe îl blesteamă pe Canaan 50 Copiii lui Israel trec Iordanul
14 Încurcarea limbilor 51 Îngerul se arată lui Iosua
15 Călătoria lui Avraam în ţara Canaan 52 Zidurile Ierihonului se prăbuşesc
16 Avraam şi cei trei îngeri 53 Iosua o cruţă pe Rahav
17 Fuga lui Lot 54 Omorârea lui Acan cu pietre
18 Izgonirea lui Ismael şi a mamei sale 55 Iosua dă foc turnului din Ai
19 Hagar şi Ismael în pustie 56 Nimicirea armatei amoriţilor
20 Încercarea credinţei lui Avraam 57 Iosua porunceşte soarelui să se oprească
21 Înmormântarea Sarei 58 Iael şi Sisera
22 Eliezer şi Rebeca 59 Debora
23 Întâlnirea lui Isaac cu Rebeca 60 Ghedeon îşi alege soldaţii
24 Isaac îl binecuvintează pe Iacov 61 Madianiţii sunt puşi pe fugă
25 Visul lui Iacov 62 Moartea fiilor lui Ghedeon
26 Iacov paşte turmele lui Laban 63 Moartea lui Abimelec
27 Rugăciunea lui Iacov 64 Fiica lui Iefta vine să-şi întâmpine tatăl
28 Lupta lui Iacov cu îngerul 65 Fiicele lui Israel o plâng pe fiica lui Iefta
29 Întâlnirea lui Iacov cu Esau 66 Samson ucide un leu
30 Iosif este vândut de fraţii săi 67 Samson nimiceşte filistenii cu o falcă de măgar
31 Iosif tălmăceşte visele lui Faraon 68 Samson scoate porţile din Gaza
32 Iosif se face cunoscut fraţilor săi 69 Samson şi Dalila
33 Iacov merge în Egipt 70 Moartea lui Samson
34 Copilul Moise la Nil 71 Levitul găseşte trupul femeii
35 Găsirea lui Moise 72 Levitul îngroapă trupul femeii
36 Moise şi Aaron înaintea lui Faraon 73 Copiii lui Beniamin răpesc fecioarele din Iabesul Galaadului
37 Ciuma vitelor 74 Naomi şi nora sa
38 Întunericul 75 Boaz şi Rut
39 Moartea întâilor născuţi 76 Întoarcerea chivotului la Bet-Şemeş
40 Egiptenii îl zoresc pe Moise să plece 77 Samuel îl binecuvintează pe Saul
41 Egiptenii înecaţi în Marea Roşie 78 Moartea lui Agag
79 David şi Goliat 115 Cir returnează vasele de la Templu
80 Saul caută să ia viaţa lui David 116 Reconstruirea Templului
81 Scăparea lui David pe fereastră 117 Artaxerxe acordă libertate evreilor
82 David şi Ionatan 118 Ezra în rugăciune
83 David îi arată lui Saul că i-a cruţat viaţa 119 Neemia vizitează în secret ruinele zidurilor Ierusalimului
84 Saul şi vrăjitoarea din En-Dor 120 Ezra citeşte Legea în auzul poporului
85 Moartea lui Saul 121 Împărăteasa Vasti refuză să se supună poruncii lui Ahaşveroş
86 Lupta dintre vitejii lui Iş-Boşet şi David 122 Victoria lui Mardoheu
87 David îi pedepseşte pe amoniţi 123 Estera îl acuză pe Haman
88 Moartea lui Absalom 124 Iov primeşte veşti de nenorocire
89 David plânge moartea lui Absalom 125 Iov şi prietenii săi
90 Grija lui Riţpa pentru morţii ei 126 Isaia
91 Abişai salvează viaţa lui David 127 Vedeniile lui Isaia despre nimicirea Babilonului
92 Judecata lui Solomon 128 Nimicirea Leviatanului
93 Tăierea cedrilor pentru construirea Templului 129 Ieremia
94 Proorocul neascultător este omorât de un leu 130 Baruh scrie proorociile lui Ieremia
95 Ilie înviază fiul văduvei din Sarepta 131 Poporul plânge pe ruinele Ierusalimului
96 Măcelărirea proorocilor lui Baal 132 Ezechiel profeţeşte
97 Ilie este îngrijit de un înger 133 Vedenia văii oaselor uscate
98 Măcelărirea sirienilor de către copiii lui Israel 134 Daniel
99 Moartea lui Ahab 135 Şadrac, Meşac şi Abed-Nego în cuptorul aprins
100 Ilie nimiceşte cu foc solii lui Amaţia 136 Daniel tălmăceşte scrierea de pe perete
101 Ilie este luat la cer de un car de foc 137 Daniel în groapa cu lei
102 Copiii omorâţi de urşi 138 Vedenia celor patru fiare
103 Foametea din Samaria 139 Daniel confundă preoţii lui Bel
104 Moartea Izabelei 140 Amos
105 Vitejii lui Iehu găsesc rămăşiţele Izabelei 141 Iona este înghiţit de chit
106 Popoarele străine sunt ucise de lei în Samaria 142 Iona predică ninivenilor
107 Nimicirea armatei lui Sanherib 143 Mica îndeamnă pe israeliţi să se pocăiască
108 Uciderea fiilor lui Zedechia în faţa tatălui lor 144 Vedenia celor patru care
Locuitorii din Iabesul Galaadului recuperează trupurile lui Saul 145 Magii sunt călăuziţi de stea
109 şi a fiilor săi 146 Fuga în Egipt
110 Ciuma din Ierusalim 147 Masacrarea pruncilor
111 Solomon 148 Predica de pe munte
112 Solomon o primeşte pe împărăteasa din Seba 149 Demonizatul surd
113 Nimicirea armatelor amoniţilor şi a moabiţilor 150 Cristos în sinagogă
114 Moartea Ataliei 151 Fiica lui Irod primeşte capul lui Ioan Botezătorul
152 Cristos hrăneşte mulţimea 189 Întoarcerea fiului risipitor
153 Isus vindecă bolnavii 190 Fiul risipitor în braţele tatălui său
154 Schimbarea la faţă 191 Lazăr lângă casa bogatului nemilostiv
155 Isus vindecă copilul lunatic 192 Fariseul şi vameşul
156 Intrarea lui Isus în Ierusalim 193 Agonia din grădină
157 Cristos şi darea pentru Templu 194 Răstignirea
158 Isus Se roagă în grădină 195 Întunericul de la cruce
159 Isus este biciuit 196 Isus şi ucenicii merg spre Emaus
160 Cristos este batjocorit 197 Nunta din Cana
161 Sosirea la Calvar 198 Vânzătorii şi schimbătorii de bani sunt daţi afară din Templu
162 Înălţarea pe cruce 199 Isus şi femeia samariteancă
163 Coborârea de pe cruce 200 Isus merge pe apă
164 Moartea lui Cristos 201 Isus şi femeia prinsă în preacurvie
165 Îngroparea lui Cristos 202 Învierea lui Lazăr
166 Învierea 203 Petru se leapădă de Isus
167 Ioan Botezătorul predică în pustie 204 Crucea de spini
168 Botezul lui Isus 205 Isus este arătat poporului
169 Ucenicii culeg spice in ziua de Sabat 206 Cristos prins de cuie la cruce
170 Isus linişteşte furtuna 207 Pescuirea minunată
171 Isus binecuvintează copilaşii 208 Coborârea Duhului Sfânt
172 Cei doi bănuţi ai văduvei 209 Apostolii predică Evanghelia
173 Ultima cină 210 Petru şi Ioan la Poarta Frumoasă
174 Sărutul lui Iuda 211 Moartea lui Anania
175 Isus cade sub cruce 212 Martirajul lui Ştefan
176 Înălţarea la cer 213 Convertirea lui Saul
177 Vestirea naşterii lui Isus 214 Petru în casa lui Corneliu
178 Naşterea lui Isus 215 Petru izbăvit din temniţă
179 Isus şi învăţătorii din Templu 216 Pavel la Efes
180 Ispitirea lui Isus 217 Pavel scăpat de mulţime
181 Isus vindecă un demonizat 218 Naufragiul lui Pavel
182 Isus predică la Marea Galileii 219 Pavel predică tesalonicenilor
183 Pocăinţa Mariei Magdalena 220 Ioan pe insula Patmos
184 Isus înviază fiica lui Iair 221 Vedenia morţii
185 Samariteanul milostiv 222 Feciora încoronată: o vedenie a lui Ioan
186 Sosirea samariteanului milostiv la han 223 Căderea Babilonului
187 Isus în casa Martei şi a Mariei 224 Judecata din urmă
188 Isus predică mulţimilor 225 Noul Ierusalim

S-ar putea să vă placă și