Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala cu cls.

I-VIII Niţchidorf

Proces-verbal de predare-primire a rezultatelor obținute la testarea inițială

Numele elevului:

Clasa:

Disciplina Clasa Nota obținută

S-a încheiat acest proces-verbal astăzi,…………………………

Diriginte: Părinte:
Şcoala cu cls. I-VIII Niţchidorf

Raport de analiză a rezultatelor testelor inițiale la disciplinele


limba și literatura română, limba franceză, limba engleză, istorie
din cadrul ariei curriculare Limbă și comunicare

În conformitate cu prevederile MECTS, referitoare la organizarea testelor


inițiale în fiecare unitate școlară, la începutul fiecărui semestru, s-a constat
faptul că toți profesorii au parcurs corect etapele elaborării acestor teste:
1. precizarea competențelor de evaluat;
2. elaborarea matricei de specificații (distribuția nr. de itemi pentru fiecare
dintre nivelele taxonomice evaluate);
3. formularea itemilor;
4. selectarea textelor-suport;
5. stabilirea grilei de corectare;
6. elaborarea baremului de corectare și de notare (câte puncte atribui fiecărui
item în parte și de ce);
7. pretestarea/ pilotarea testelor (în cazul introducerii unor elemente de
noutate în structura subiectelor);
8. revizuirea itemilor prin reformularea sau eliminarea celor care au creat
dificultăți de înțelegere
Menționăm că fiecare cadru didactic și-a elabora propriul plan de
recapitulare, adaptat nivelului clasei la care predă și că elevii au parcurs în
întregime conținuturile prevăzute în aceste planificări.
La nivelul Școlii cu cls. I-VIII Nițchidorf, au fost evaluați un număr de 94 de
elevi din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Disciplinele care au făcut
obiectul evaluării inițiale au fost următoarele:
1. limba și literatura română (prof. Buhnă Tiberiu)
2. limba franceză (prof. Manițiu Nicoleta)
3. limba engleză (prof. Bogdan Smaranda)
4. istorie (prof. Costea Maria)
În urma evaluării elevilor din clasele V-VIII, s-au obținut următoarele medii
pe clase. Lucrările și procesele verbale cu notele fiecărui test sunt anexate
prezentului raport.
Disciplina Clasa Media clasei
Limba și literatura a V-a
română
Limba și literatura a VI-a
Şcoala cu cls. I-VIII Niţchidorf
română
Limba și literatura a VII-a
română
Limba și literatura a VIII-a
română
Limba franceză
Limba franceză
Limba engleză
Limba engleză
Limba engleză
Limba engleză
Limba engleză
Limba engleză
Istorie
Istorie

În urma analizei făcute de fiecare cadru didactic pentru disciplina proprie,


s-au luat măsuri pentru a remedia lacunele întâlnite la nivelul cunoștințelor
elevilor și s-au pus la punct planuri detaliate în acest sens.

Concluzia acestui raport ne obligă să remarcăm faptul că nivelul de


pregătire al elevilor noștri este unul mediu și că sunt necesare numeroase
activități de integrare a elevilor cu deficit de atenție și că sunt urgente măsuri de
responsabilizare a familiei elevilor în ceea ce privește educația propriilor copii.

Responsabilul comisiei metodice:

Membrii comisiei:
Şcoala cu cls. I-VIII Niţchidorf

Raport de analiză a testelor inițiale la disciplina Limba și literatura


română

Testele inițiale din acest an școlar au confirmat în mare măsură nivelul de


pregătire al elevilor din ciclul gimnazial la disciplina Limba și literatura română.
Notele au reflectat modul în care fiecare copil poate să-și adapteze ritmul de
învățare propriei sale personalități și cum poate să utilizeze informațiile
dobândite pe o perioadă lungă sau scurtă de timp, în divers situații de
comunicare.

S-au obținut următoarele punctaje:

Clasa Note Note Note Note Note Note Note Note Note
9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 1-2

Total:

Concluzia:

Ca urmare a obținerii rezultatelor menționate mai sus, propunem un plan


de recuperare a elevilor care au obținut rezultate foarte mici în cadrul acestor
evaluări.
Şcoala cu cls. I-VIII Niţchidorf

Plan de remediere

În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive,


au fost realizate scheme grafice referitoare la probleme ortografice şi
morfologice, teste de progres şi mai multe modele de subiecte de teză
semestrială.

Activităţile de reducere a diferențelor observate în cadrul colectivelor de


elevi, vor fi posibile datorită unor intervenţii competente, bazate pe :

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;


2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative
şi sumative cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă;
3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru
didactic şi elev-cadru didactic;
5. Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvolatrea prestigiului
organizatiei noastre furnizoare de educaţie;
6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor
cunoştinte şi aplicarea lor în teme.

Săptămânal, se vor organiza ore de consultaţii pentru elevii, pentru


eficientizarea pregătirii acestora. În clasele a V-a şi a VI-a obiectivele generale
urmăresc în mod deosebit capacitatea elevilor de lecturare şi de înţelegere a
textelor studiate, de comunicare şi de exprimare corectă în limba română, în
clasele a VII-a şi a VIII-a se dezvoltă competenţe de sintetizare şi de
argumentare, precum şi crearea unor valori şi atitudini. Totodată prin literatură,
considerată o artă a cuvântului, se dezvoltă sensibilitatea estetică a elevilor şi se
realizează conştientizarea propriei identităţi culturale a acestora. Din acest punct
de vedere, se vor lua măsuri ca în cadrul orelor de limba și literatura română,
elevii să fie stimulați în a povesti oral și scris diverse întâmplări din viața lor sau
să pregătească un anumit număr de compuneri, pe care să le prezinte la finalul
semestrului.