Sunteți pe pagina 1din 9

TEZA 1

PE SEMESTRUL I

1) Rezultatul calculului:
a) 16 – 8 : 2 este egal cu ..............
b) 2 5  5 5 este egal cu .............
2) Rezultatul calculului
a) 4 2  32 este egal cu ..............
b) 10 calculat cu două zecimale este egal cu ..............
3) Desenați un romb ABCD. Dacă m (< BAD) = 40o, atunci:
a) m (< ABC) este egal cu ..............
b) m (<ADB) este egal cu ..............
4) În figura alăturată triunghiul ABC are BC = 12 cm, A
iar M, N, P și D, E, F împart laturile AB, respectiv
AC în patru segmente congruente. Aflați lungimea
segmentelor: a) NE M D
b) MD
c) PF N E

P F

B C

5) Calculați
5
 2 15 1  2 5   1 2 1  5
           
 9 4 6  4   2 3 6 
6) În paralelogramul ABCD cu AB = 12 cm, AD = 6 cm și AC = 15 cm, luăm M  (AC)
cu MC = 10 cm. Construim MP || AD (P  (DC)) și MN || AB (N (BC)).
a) Precizați natura patrulaterului PCNM și aflați perimetrul lui.
b) Precizați natura patrulaterului AMPD și aflați perimetrul lui.

TEZA 2
PE SEMESTRUL I

1) Rezultatul calculului:
a) 2,3 – 5,41 este egal cu ..............
b) 64  49 este egal cu .............
2) Dacă a = 2 și b = 18
a) media aritmetică a lui a și b este egală cu ..............
b) media geometrică a lui a și b este egală cu ..............
3) a) Perimetrul unui romb cu latura 7 cm este de ................ cm
b) Dacă aria unui pătrat este de 36 cm2, atunci perimetrul pătratului este de .......cm
4) a) Rombul cu un unghi drept se numește ............................
b) Trapezul isoscel are unghiurile alăturate bazelor .................................
5) Arătați că 1  3  5  ...  19  Q D C
2  3 2 3 1 2  3 3
6) Calculați   
3 3 27
6) În figura alăturată, paralelogramul ABCD are
m (< A) = 30oși BD  AB. Perpendiculara din
D pe BC intersectează BC în M (M (BC)). Dacă A B
AD = 8 cm și AB = 4 3 cm, aflați
a) Aria paralelogramuluiABCD.
b) Lungimea segmentelor BD, BM, DM.
c) Ariile triunghiurilor ABD și DBM.

TEZA 3
PE SEMESTRUL I

1) a) Opusul numărului 1,(5) este egal cu ..............


b) Inversul numărului 1,9 este egal cu .............
2) Rezultatul calculului
a) 4,1 – 5,38 este egal cu ..............
b) Dacă 5-1 – 2-1 este egal cu .............
3) a) Aria unui romb cu diagonalele de 22 cm și 18 cm este de ................ cm2.
b) Dacă lungimea unui dreptunghi este de 40 cm și lățimea de 2,5 ori mai mică,
atunci aria dreptunghiului este de .............
4) a) Paralelogramul cu două laturi consecutive congruente se numește .................
b) Paralelogramul cu un unghi drept se numește .....................
2 2 3 7 3  4
5) Calculați    
 14 
 7 2 2 14 
6) a) Arătați că 5n  2  Q
b) Arătați că 1  3  5  ...  71  N
7) În pătratul ABCD cu AB = 9 cm, luăm punctul M mijlocul lui AB.
a) Aflați aria triunghiului MBC.
b) Demonstrați că AMCD este trapez dreptunghic.
c) Aflați raportul dintre aria trapezului AMCD și aria triunghiului MAD.

Model de teză / Semestrul I / Clasa a VII-a TEZA 4

Partea I 10 p oficiu (50 puncte)


1. a) Daca 2 / 5 x , atunci x  ................ ;
b) Calculand  7 0  7100 : 7 98   2 obtinem ............;
2

2. a) Daca x5  5 x  Q ; x cifra nenula , atunci x =..............;


b) Dintre numerele 0,7(6) si 0,76 mai mic este ...........;
3. a) Aflati probabilitatea ca înlocuind cifra x numarul 7x0 sa fi divizibil cu 3 ;
b) Doua numere naturale sunt direct proportionale cu 7 si 5 , iar diferenta lor este egala cu
40. Numerele sunt egale cu ...........;
 3 3 
4. a) Fie multimea A   2 ; ; ;1 ,atunci A  Q  ;
 4 2 
b) Daca perimetrul unei curti în forma de patrat este 100 m, atunci aria curtii este........m2.
5. a) Aria unui paralelogram ABCD este 128cm2. Daca AC  BD  O , atunci aria
triunghiului AOB este.............;
b) Diagonalele unui romb sunt 15dm si 10cm . Aflati aria rombului .

Partea a II-a (40 puncte)

x 4 0,5  4 x
1. a) Aflati x din relatiilor: a1)  a2)  3 .
9 36 2 2
3 2
3  32  2
b) Aratati ca numarul a  1  3  5  ...  99 este rational .
c) Suma a trei numere consecutive este 54. Aflati numerele .

2. a) Un paralelogram ABCD are aria egala cu 54 cm2 si diagonala AC egala cu 9cm.


Calculati distanta de la B la AC.
b) Rezolvati ecuatia 2 x  1   3   4  2  3 , x  Z .
2

3. Într-un paralelogram ABCD ,AB = 8cm,BC = 10cm si m(ABC )  30 0 iar


T  ( AD) .Aflati:
a) Inaltimea paralelogramului AE , E  (BC ) ;
b) Aria paralelogramului ;
c) Aria triunghiului BTC

Teză la matematică TEZA 5


Semestrul I,
Clasa a VII-a

SUBIECTUL I. (30 puncte) Completaţi:

5p 1. Rezultatul calculului 4 + 16 : 4 este …


5p 2. Dintre numerele a = 3,31 şi b = 3,21 mai mare este numărul …
5p 3. Scrisă sub formă de fracţie ordinară, fracţia 0,15 este …
5p 4. Opusul numărului a = 5 este numărul ...
5p 5. Latura unui pătrat cu aria de 81 cm2 este ...
5p 6. Despre diagonalele pătratului ştim că:

SUBIECTUL II. (60 puncte) Pe lucrare se trec rezolvările complete.

5p 1. Dimensiunile unui dreptunghi sunt direct proporţionale cu 3 şi 5 . Aflaţi aria dreptunghiului ştiind că
semiperimetrul său este 40 cm .
2.
5p 3. Calculaţi :

5p a) + + + + =
10p
b) ∙ 10 =
5x  1 x  2 3x  7 x
4. Rezolvaţi în mulţimea numerelor raţionale ecuaţia  3  .
8 2 4 2
5. Pretul unui televizor s-a marit cu 10%. Dupa un timp, noul pret al televizorului s-a micsorat
5p cu 10%. Dupa aceste doua modificaripretul este de 1980 lei.
5p
a) Determinatipretulinitial al televizorului.
b) Ce modificare(crestere sau micsorare) in procente ar trebui facuta asupra pretuluiinitial
pentru a se obtinepretul final dat de cele doua modificari consecutive?

5p
5p
 
6. Paralelogramul ABCD are m ADˆ C = 150 0 şi DC = 24 cm, iar DM = 6 cm, unde DM ⊥ AB,
5p M ∈ (AB).
5p a) Realizati desenul corespunzator.
b) Determinatim(∢DAB) si m(∢ABC) .
c) Calculati aria paralelogramului.
d) Calculati lungimea laturii AD si perimetrul paralelogramului.

Lucrare scrisă la matematicǎ TEZA 6

Subiectul I (40 de puncte)

2 2
5p 1.Să se compare numerele: 1 şi 1 .
5 9

1 7  14 
5p 2. Calculaţi:   :   .
5 2  6

5p 3. Calculaţi: 5√81 − √64 ∙ √196 + 2√100.

5p 4. Calculaţi: 2,5 +1,(3).

5p 5.Calculaţi:√302 − 242

5p 6. Rezolvaţi în Q ecuaţia : – 8x – 24 = 40.

5p 7. În paralelogramul ABCD, măsura unghiului A este de 1030. Aflaţi măsura

unghiului B.

5p 8. Aflaţi aria unui romb cu diagonalele de 18cm şi 25 cm.

Subiectul II (50 de puncte)


10p 1. a) Rezolvaţi în Q ecuaţia: 2(3x – 4) -2 = 3(1 – 2x).
1
b) Calculaţi:[1, (5) − 0, (5)] ∙ [−1, (6)]: 2 2.

10p 2. Un biciclist a prcurs un drum astfel: în prima zi 10% din drum, a doua zi 30% din
drum, iar în a treia zi restul de 42km. Câţi kilometri are întregul drum?
15p 3. În triunghiul ABC, D ϵ (AB), E ϵ (BC). Dacă DE||AC şi BD =16cm, AB=28cm
şi EC =9cm, calculaţi AD, BE şi BC.

15p 4. Trapezul dreptunghic ABCD are AB || CD, mA  mD   90 0 ,

mB= 450. Ştiind că CD = 10 cm şi AB = 2∙ CD să se afle:


a) înălţimea trapezului şi linia mijlocie a trapezului;
b) aria trapezului.

TEZĂ 7
Subiectul I. Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p1. Rezultatul calculului 6  12 : 6 este egal cu ....

5p2. Dintre numerele a  2, (60) şi b  2,0(61) , numărul mai mare este egal cu .....

5p3. Rezultatul calculului 0,05  2,95 este egal cu ....

5p4. Soluţia ecuaţiei 3x  8  1este egală cu ...

5p5. Rezultatul calculului 20  5 este egal cu ....

5p6. Aria unui romb cu d1  5 cm şi d 2  8 este egală cu ..... cm2.

Subiectul II. Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1
 1 3 9 1   11 
5p1. Calculaţi:   :    .
 2 4 8 4   12 

5p2. În clasele a VII-a A şi a VII-a B sunt în total 41 de elevi. Clasa a VII-a A este cu trei elevi mai

numeroasă decât clasa a VII-a B. Aflaţi numărul de elevi din cele două clase.

3. Într-o excursie de două zile, un elev a cheltuit din bani astfel: în prima zi a cheltuit o treime din

sumă iar a doua zi a cheltuit două treimi din rest.

5pa) Aflaţi fracţia ce reprezintă restul de bani rămaşi după cele două zile de excursie.

5pb) Dacă elevului i-au rămas 10 lei, aflaţi cât a cheltuit elevul în cele două zile.

3 2
5p4. Aflaţi valoarea numărului a  b unde a   şi b  6 3 .
2 3

5p5. Aflaţi valoarea sumei S  a, (b)  b, (c)  c, (a) dacă a  b  c  9 .


Subiectul III. Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p1. Desenaţi pe foaia de teză trapezul isoscel ABCD cu AB CD, AB<CD.

2. În figura de mai jos aveţi segmentul [AD] de lungime egală cu 55 cm. Punctele B şi C aparţin segmentului [AD]
astfel încât lungimile segmentelor [AB], [BC] şi [CD] sunt direct proporţionale cu numerele 3, 2 şi respectiv 6.
MD 2
Punctul M aparţine segmentului [CD] astfel încât  .
MC 3

5pa) Aflaţi lungimile segmentelor [AB], [BC] şi [CD].

5pb) Dacă CD = 30 cm, aflaţi lungimile segmentelor [MC] şi [MD].

3. Desenul din figura alăturată reprezintă schiţa unei grădini în formă de


dreptunghi. Dreptunghiul ABCD are lungimea

AB = 90 m şi lăţimea AD = 60 m. Punctul E se află pe [CD] astfel încât aria


trapezului ABED să fie egală cu două treimi din aria dreptunghiului
ABCD.

5pa) Aflaţi aria dreptunghiului ABCD.

5pb) Aflaţi lungimea segmentului [DE].

5pc) Demonstraţi că simetricul punctului C faţă de dreapta BE

se află pe [AB].

LUCRARE SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ-Clasa a VII-a TEZA 9

Partea I-30p (cate 3p pt. fiecare subpunct a si cate 2 p pt. fiecare subpunct b)
1. a) Opusul numărului 5 este..................................
1
b) Inversul numărului 2 este...............................
5
2. a)  5 3 =.........................
b) 49 =.............................
 2  5
3. a)    :     ....................................................................
 3  6
1
b) 2,5   ................................................................................
2
4. a) Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este......................... ◦
b) Un trapez cu lungimile bazelor de 8 cm şi 12 cm are lungimea liniei mijlocii de.................cm
5. a)Paralelogramul cu diagonalele perpendiculare este.......................................
b) Pătratul cu lungimea laturii 7 dm are perimetrul.........................................
6. a) ABCD romb cu m BAC   60 are m ADC   ......... şi m BCD   .................
b) Într-un trapez isoscel diagonalele sunt.............................................................................

Partea II-30.p
1   3   3   3  
4 3 5
 1 1
1. a) Calculaţi    ...   :      :    (7p)
 1 2 2  3 99  100   5   5   5  

n  N ştiind că n  3  5, 3  0,36  


1 36
b) Arătaţi că  2025 : 81 . (8p)
2 25
x  2 1 2x  1
2. a) Rezolvaţi în Q ecuaţia    1 .(5p)
2 3 6
b) Suma a două numere naturale este 100. Aflaţi numerele ştiind că împărţindu-l pe unul la celălalt
obţinem câtul 2 şi restul 19.(10p)

Partea III-30p
1. Fie dreptunghiul ABCD şi punctele M şi N  BD  astfel încât DM   BN  . Demonstraţi că
AMCN este paralelogram.(10p)
2. Fie ABCD un trapez dreptunghic AB || CD, AB  CD, m A  90 şi m C   45 .Ştiind că
CD=16cm şi că AB este 50% din CD arătaţi că :
a) BD  BC şi AE  BD ştiind că punctul E este piciorul perpendicularei duse din B pe
latura CD.
b) Determinaţi ariile patrulaterelor ABCD şi ABED.(20p)

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ PE SEMESTRUL I-TEZA 10


 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 90 minute

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30


puncte)
5p 1 5
1. Rezultatul calculului: − este ….
2 2
5p 2. Rădăcina pătrată a numărului 36 este …. A
5p 3
3. Soluţia raţională a ecuaţiei − 4 𝑥 − 5 = 0 este ….
5p 11
4. Dacă 𝑎 = − , atunci |𝑎| =… N
13 M
5p 5. Fie triunghiul ABC din figura alăturată, 𝑀𝑁 ∥ 𝐵𝐶,
AM=5 cm, MB=3 cm, NC=6 cm. Lungimea segmentului AN este …. B C
5p 6. Un romb cu perimetrul de 16 cm are lungimea laturii egală cu …. cm.

SUBIECTUL II – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30


puncte)
5p 1. Desenaţi pe foaia de teză un trapez isoscel, cu bazele AB şi CD, AB >CD.
5p 1 5 3 4
2. Calculaţi media aritmetică a numerelor a şi b, ştiind că: 𝑎 = + şi 𝑏 = +
4 3 4 3
5p 1 1
3. Un elev are o sumă de bani. Aflaţi suma ştiind că după ce a cheltuit din ea, apoi din rest, i-
4 6
au mai rămas 12,75 lei.
4. În trapezul dreptunghic ABCD, din figura alăturată, avem: 𝑚(𝐴̂) = 90°; 𝐴𝐷 ∥ 𝐵𝐶;
̂ ) = 45°, AD=12 cm şi BC=6 cm.
𝑚(𝐴𝐷𝐶 B C
5p a) Determinaţi lungimea laturii AB.
5p b) Demonstraţi că 𝐴𝐶 ⊥ 𝐶𝐷.

5p 5. Fie 𝑎 = √100 + (2 + 4 + 6 + ⋯ + 198). Demonstraţi că √𝑎 ∈ ℕ. A E D

SUBIECTUL III – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30


puncte)
1. În figura alăturată este reprezentată schiţa unei grădini în A M B
formă de dreptunghi ABCD, cu lungimea AB=8 m şi
lăţimea BC=6 m. Punctul M este mijlocul segmentului
[AB], punctul N este mijlocul segmentului [AD], iar
CP N
punctul P este situat pe segmentul [DC] astfel încât =
PD
1
. Zona haşurată reprezintă partea din grădină acoperită cu
3
gazon, iar partea nehaşurată reprezintă zona plantată cu D C
flori. P
5p a) Determinaţi perimetrul grădinii.
5p b) Arătaţi că suprafaţa acoperită cu gazon este de 27 m2.
5p c) Demonstraţi că raportul dintre suprafaţa plantată cu flori şi cea acoperită cu gazon este de
7
.
9
2. Calculaţi:
5p a) √2304 ∙ (√225 − √1225) + √1600
5p 2
3 9 3 3 3 4 7 2 1
b) [(− ) : (− ) : (− ) ] : ( − 1) ∙ (1 − )
4 4 4 4 3
5p 6
3. Determinaţi valorile lui x din ℤ pentru care 2𝑥+1 ∈ ℤ.

Teza la matematica pe semestrul I-TEZA 11


Clasa a VII-a

SUBIECTUL I. (30 puncte) Completaţi:

5p 7. Rezultatul calculului 4 + 16 : 4 este …


5p 8. Dintre numerele a = - 3,31 şi b = 3,21 mai mare este numărul …
5p 9. Scrisă sub formă de fracţie ordinară, fracţia 0,1 este …
5p 5
10. Opusul numarului a= este numarul ...
5p 4

5p 11. Latura unui patrat cu aria de 81 cm2 este ...


12. Media aritmetică a numerelor x = 0,1 şi y = 1,9 este ...

SUBIECTUL II. (60 puncte) Pe lucrare se trec rezolvările complete.


5p 7. Să se determine primele două zecimale ale numărului √38.
8. Calculaţi :
4 6 31 8 1
5p c) (− ) + + (− ) + + =
7 35 25 20 25
−1
1 −2
5p d) [(− 2) −2
∙ 3 + 0, (6)] ∙ 10 =
5 x  1 3x  13 5 x  1
10p 9. Rezolvaţi în mulţimea numerelor raţionale ecuaţia   .
4 10 5

10. Pretul unui televizor s-a marit cu 10%. Dupa un timp, noul pret al televizorului s-a micsorat cu
10%. Dupa aceste doua modificaripretul este de 1980 lei.

5p c) Determinatipretulinitial al televizorului.
5p d) Ce modificare(crestere sau micsorare) in procente ar trebui facuta asupra pretuluiinitial
pentru a se obtinepretul final dat de cele doua modificari consecutive?

 
11. Paralelogramul ABCD are m ADˆ C = 150 0 şi DC = 24 cm, iar DM = 6 cm, unde DM ⊥ AB,
M ∈ (AB).
5p e) Realizati desenul corespunzator.
5p f) Determinatim(∢DAB) si m(∢ABC) .
5p g) Calculati aria paralelogramului.
5p h) Calculati lungimea laturii AD si perimetrul paralelogramului.

S-ar putea să vă placă și