Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat,

Nr.____/____________
Scoala Gimnaziala Orlesti Director,

PLAN MANAGERIAL
COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR
ANUL ȘCOLAR 2018/2019
I. Domeniul funcţional – CURRICULUM

OG1: Îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare-evaluare

OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Sporirea eficienței actului didactic.
O2: Integrarea eficientă a evidenţelor şi documentelor şcolare în activitatea instructivă-educativă.
O3: Evaluarea elevilor cu scop de orientare și optimizare a procesului de învățare.
O4: Îmbunățățirea competențelor
O5: Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfășurarea activității la clasă.
NR.
CRT. OBIECTIVE ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI PLANIFICATE RESPONSABILI ORIZONT DE INDICATORI
TIMP

1. Studierea Ordinului privind structura anului şcolar 2018 – 2019 Toti membrii Octombrie Realizarea
1. O1. Sporirea 2. Studierea Planului-cadru de învățământ și a programelor școlare Responsabil 2018 documentelor
eficienței actului 3. Studierea noutăţilor cuprinse în Programele Scolare comisie (scheme orare,
didactic planificări) de către
4. Întocmirea schemelor orare şi a orarelor claselor
toți membrii
5. Întocmirea planificărilor anuale şi calendaristice. Avizarea lor de către
responsabilul Comisiei metodice şi a directorului şcolii Tabele- nr. manuale
6. Achiziţionarea şi distribuirea manualelor şcolare utilizate la clasă/ set

______________________________________________________________________________________
7. Studierea auxiliarelor didactice, prezentarea lor în cadrul ședințelor cu complet de manuale
părinții pentru fiecare elev
8. Instruirea cadrelor didactice pe probleme specifice învățământului Lista materialelor
auxiliare curriculare
9.Transmiterea către cadrele didactice a informaţiilor furnizate de
Permanent
conducerea şcolii, ISJ Valcea Procese- verbale
10. Analiza activității comisiei metodice în anul școlar 2017-2018
11. Propuneri de activități/termen de realizare/responsabilități pentru Septembrie Raport analiza
anul școlar 2018-2019 2018 activității
Plan de activități/
semestru

2. O2. Integrarea Toti membrii Septembrie Documentele


eficientă a 1. Completarea corectă a cataloagelor și carnetelor de elev Responsabil completate
evidenţelor şi 2. Cunoaşterea modului de utilizare a documentelor şcolare şi comisie Permanent de către toți
documentelor consemnarea în condica de prezență a subiectelor lecţiei înainte de membrii
şcolare în începerea orelor Februarie
activitatea Iunie
3. Completarea corectă a situaţiei şcolare la sfârşit de semestru şi de an
instructivă-
educativă şcolar

3. O3. Evaluarea 1. Stabilirea și aplicarea evaluărilor inițiale, baremelor și descriptorilor


elevilor cu scop de 2. Raport al comisiei cu privire la rezultatele evaluărilor inițiale Toți prof. octombrie Raport de evaluare
orientare și Responsabil inițială
3. Inițierea programelor/măsurilor remediale pentru elevii cu dificultăți de
optimizare a comisie Programe de
procesului de învățare Permanent remediere
învățare 4. Organizarea judicioasă a evaluărilor formative, sumative și a celor finale, Rezultatele
cu stabilirea unor programe de recuperare, ameliorare și dezvoltare Prof lb. romana, Permanent evaluărilor
5. Utilizarea unor modalități alternative de evaluare engleza, Mape didactice cu
6. Organizarea Evaluărilor Naționale la clasele a VI-a si a VIII-a matematica, Mai/Iunie 2019 teste
biologie, fizica
1. Initierea unor programe de remediere a competențelor pentru elevii cu
4. O4. Cresterea reala ritm lent de invatare Graficul activităților
a pregatirii elevilor 2. Dezvoltarea unor planuri individualizate de învăţare pentru elevii Toți profesorii Permanent Parteneriate
Responsabil Portofoliul
cu rămâneri în urmă la anumite discipline studiu
comisie activităților
3. Cresterea atractivitatii disciplinelor studiate pentru ca elevii sa invete cu
placere

______________________________________________________________________________________
5. O5. Utilizarea unor 1. Prezentare de referate, lecții demonstrative, mese rotunde, exemple de Toți profesorii Conform Graficul activităților
strategii interactive, bună practică, dezbateri, care să abordeze utilizarea strategiilor didactice Responsabil programului de Portofoliul
moderne în comisie activități al activităților
2. Desfășurarea lecțiilor cu utilizare TIC
desfășurarea comisiei Procese-verbale
activității la clasa 3. Utilizarea manualelor digitale profesorilor

II. Domeniul funcţional – RESURSE UMANE


O.G2: Formarea continuă și autoperfecționarea cadrelor didactice

OBIECTIVE SPECIFICE
O1: Participarea la acțiuni de formare continuă a cadrelor didactice.
O2: Asigurarea respectării nomelor de securitate pentru elevi.

O4. Evaluarea periodică a personalului didactic, conform fişelor de evaluare, în vederea obţinerii calificativului anual

NR. OBIECTIVE ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI PLANIFICATE RESPONSABILI ORIZONT DE INDICATORI


CRT. TIMP

1. O1. Participarea 1. Identificarea nevoilor de formare ale învăţătorilor Materialele realizate


la acțiuni de 2. Implicarea cadrelor didactice în susuținerea de lecții demonstrative, Toți profesorii Permanent Adeverințe ale
formare continuă Responsabil cursurilor de
prezentări teoretice, exemple de bună practică în cadrul comisiei metodice
a cadrelor comisie formare
3. Centrarea activităţilor de perfecţionare la nivelul consiliului profesoral, Responsabil
didactice pe dezbaterea realităţilor din școala, pe promovarea inovaţiei didactice, a formare continuă
interasistenţelor
4. Monitorizarea (periodică și finală) tuturor activităţilor cuprinse în Portofoliul
Fișa postului , urmărindu-se strategiile educative, stadiile de învățătorului
parcurgere, optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora și Baza de date
dovezile aferente (cuprinse în portofoliul învățătorului)
5. Participarea la consfătuiri și cercuri pedagogice. Diseminarea
informațiilor în cadrul întâlnirilor comisiei metodice, consiliului profesoral
6. Participarea la stagii de formare continuă acreditate, la simpozioane,
conferințe, seminarii
7. Lucrări și articole de specialitate, publicate sub semnătura proprie în
cadrul unor reviste sau pe site-uri educaționale

______________________________________________________________________________________
8. Desfășurarea unor activități știintifice sau didactice recunoscute la
nivelul ISJ și a MENCS (proiecte educative, parteneriate, concursuri)
9. Actualizarea Portofoliului personal al cadrului didactic
Octombrie 2018 Decizii
10. Întocmirea unei baze de date corecte și complete privind datele
referitoare la încadrare şi responsabilităţi în cadrul diverselor comisii de
lucru din şcoală

3. O3. Asigurarea 1. Prelucrarea de către învăţători a normelor P.S.I. şi R.O.F., Prof. de sport, Septembrie Procese- verbale
respectării nomelor biologie, fizica, 2018
de securitate pentru întocmirea proceselor verbale cu semnăturile fiecărui elev chimie
elevi 2. Urmărirea modului de utilizare de către elevi a instrumentelor de lucru
în cadrul orelor Permanent Graficul serviciului
3. Realizarea serviciului pe școală, conform planificării pe școală

4. O4. Evaluarea 1. Activităţi de (auto)evaluare realizate la nivelul comisiei, de membrii Conform Rapoarte de
periodică a comisiei graficului de autoevaluare
personalului 2. Acordarea calificativelor anuale pentru activitatea desfăşurată Responsabilul şi evaluare
membrii comisiei Raportul sintetic al
didactic, conform
comisiei
fişelor de evaluare,
în vederea obţinerii
calificativului anual

III. Domeniul funcţional - RESURSE MATERIALE ȘI INFORMAȚIONALE

OG3: Valorificarea materialului didactic


O1: Confecţionarea de material didactic (planşe, scheme, tabele recapitulative, prezentări Power Point ).
O2: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfășurarea activității didactice (manuale digitale, cd-uri educaționale, site-uri
educaționale, calculator, video-proiector etc.).

NR. OBIECTIVE ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI PLANIFICATE RESPONSABILI ORIZONT DE INDICATORI


CRT. TIMP

______________________________________________________________________________________
1. O1. 1. Confecționarea de material didactic Toți profesorii Permanent
Confecționarea de 3. Valorificarea fondului de carte al bibliotecii şcolare
material didactic

Permanent
2. O2. Diversificarea
gamei de mijloace 1.Utilizarea materialelor educaționale aflate pe suporturi electronice Toți profesorii Permanent Lecții desfășurate cu
didactice utilizate 2. Desfășurarea lecțiilor în laboratorul și cu utilizare TIC includerea TIC
în desfășurarea Materialele didactice
3. Dezvoltarea resurselor materiale și didactice specifice activității
existente
activ. didactice didactice (achiziționarea de cărți, planșe, hărți și cd-uri educative)

IV. Domeniul funcţional – RELAŢII COMUNITARE

OG 4: Întocmirea unei oferte de activități extracurriculare adecvate în raport cu particularitățile colectivului de elevi
OBIECTIVE SPECIFICE
O1: Inițierea și derularea unor parteneriate și proiecte educaționale locale, interjudețene, naționale și internaționale.
O2: Desfășurarea unor activități educative școlare și extrașcolare cu impact asupra membrilor comunității.

NR. OBIECTIVE ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI PLANIFICATE RESPONSABILI ORIZONT DE INDICATORI


CRT. TIMP

1. O1. Inițierea și 1. Participarea, ca propunători sau parteneri, în cadrul unor proiecte Responsabil Conform Proiecte și
derularea unor educaționale comisie programelor de parteneriate
parteneriate și 2. Reuniuni de lucru, întâlniri cu părinţii, colaboratori, parteneri în Coord. Programe activități Portofolii
proiecte Educative
proiecte
Toti profesorii
educaționale
locale, interjud.,
naț. și internați.
1. Implicarea elevilor, familiei, a comunității locale în derularea
2. O2. Desfășurarea activităților extrașcolare Toți profesorii Conform Fotografii, portofolii,
unor activități 2. Desfășurarea de activități extracurriculare în colaborare / parteneriat Comitetele de programelor de prezentari PPT,
educative școlare părinți activități chestionare
cu instituții ce oferă educație nonformală (ONG-uri, Palatul Copiilor)
și extrașcolare cu C.A.E.J.,
3.Participarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile educative C.A.E.R.,
impact asupra școlare și extrașcolare ale clasei / școlii C.A.E.N.
membrilor
______________________________________________________________________________________
comunității 4. Participarea reprezentanților elevilor clasei /școlii la activităţile
comunităţii locale prin programe dedicate diferitelor evenimente
5. Derularea de acțiuni de voluntariat pe diferite problematici de interes
comun, în parteneriat cu instituții private, publice ale comunității
6. Proiectarea activităţii educative formale şi nonformale, în concordanţă
cu calendarul MENCS şi cu principiile educaţiei pentru o dezvoltare
durabilă.

ÎNTOCMIT,
Responsabil comisie metodică,
Iordache Mihaela

______________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și