Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

IACOVLEV CORINA

Lucrul individual
la disciplina CONTABILITATEA BANCARĂ

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Lisnic Victoria

Autorul: Iacovlev Corina

Grupa: Con1603

Chişinău – 2018
Anexa 2

Studiul de caz

„Victoriabank” S.A. este o organizaţie multifuncţională ce activează în diferite sectoare ale pieţei
capitalului de împrumut. Banca acumulează partea de bază a resurselor din creditare şi oferă
clienţilor ei un complex de servicii financiare, care include: acordarea creditelor; deschiderea
conturilor de depozite; decontări prin virament; vînzarea-cumpărarea şi păstrarea valorilor
mobiliare, valutei străine etc.

Tabelul 1

Soldul conturilor la 01 decembrie 2017 la „Victoriabank” SA

1. Contul „Nostro” în BNM 150 000 lei


2. Acţiuni preferenţiale 170 000 lei
3. Mijloace de transport 15 000 lei
4. Alte stocuri de materiale 6 630 lei
5. Amortizarea mijloacelor de transport 4 000 lei
6. Depozite de economii 20 000 lei
7. Conturile curente ale persoanelor juridice 5 200 lei
8. Numerar în casierie 6 180 lei
9. Valori mobiliare pentru vînzare 10 000 lei
10. Imobilizări necorporale 3 000 lei
11. AMVSD 1 890 lei
12. Împrumuturi pe termen mediu de la bănci 3 780 lei
13. Decontări cu salariaţii (creanţe) 100 lei
14. Datoii privind impozitul pe venit 8 220 lei
15. Decontări cu salariaţii (datorii) 5 400 lei
16. Credite de consum 10 500 lei
17. Credite acordate industriei alimentare 10 000 lei
18. Surplus de capital 4 700 lei
19. Avansuri acordate 8 000 lei
Tabelul 2

Operaţiunile economice pe luna decembrie 2017 la S.A. „Victoriabank” S.A

Nr.
Conţinutul operaţiei economice Suma,lei Debit Credit
Crt.
1 2 3 4 5
1. S-au procurat un automobil cu achitare ulterioară 100 011 1605 2805

2. S-a achitat factura furnizorului din contul „Nostro” 20 011 2805 1031

3. S-a eliberat prin transfer suma depozitului de 9 011 2251 2312


economi ale persoanei juridice
4. S-a deschis cu numerar un cont de depozit special 10 011 1001 2255
al persoanei fizice
5. De la contul „Nostro” este transferată suma datoriei 8220 2801 1031
faţă de

buget privind impozitul de venit


6. Salariatului băncii (titularul de avans) i s-a eliberat 1 111 1804 1001
avans din casierie pentru procurarea rechizitelor
7. S-a calculat amortizarea mijloacelor de transport 1 511 5685 1685

8. S-a calculat amortizarea programei informatice 311 5691 1691

9. S-a calculat salariul personalului băncii 185 011 5711 2804

10. S-a calculat:

a. CAS-? 42552,53 5715 2811


b. PAM-? 8325,495 5712 2811

11. S-a calculat impozitul funciar 771 5782 2802

12. S-a calculat dobînda pentru conturile „Loro” 12 011 5032 2701

13. S-a calculat dobînda aferentă depozitelor de 5 011 5312 2722


economii
14. S-a acceptat factura aferentă cheltuielilor pentru 9 811 5903 2805
reciclarea cadrelor
15. S-a achitat plata pentru serviciile de reciclare 9 811 2805 1031

16. S-a acceptat factura aferentă serviciilor de telex- 1 511 5906 2805
telefon
17. S-au achitat serviciile de telex-telefon la contul curent 1 511 2805 1031
al clienţilor
18. S-au procurat rechizite de birou prin intermediul 1 011 1663 1804
titularuiui de avans
19. Avansul neutilizat s-a depus de către titularul de 100 1001 1804
avans în casierie
20. S-a calculat dobînda aferentă depozitului special 411 5255 2719

21. S-a înregistrat plus de numerar în casierie 211 1001 4941

22. S-a reflectat datoriile faţă de furnizori privind 15 011 5908 2805
cheltuielile

de reclamă
23. S-a acordat un credit pe termen mediu acordate 40 011 1422 2251
comerțului
24. S-a calculat dobînda la conturile ”Nostro” în bănci 12 011 5032 2701

25. S-a calculat dobînda pentru creditele de consum 7 711 1722 4291
acordate
26. S-a calculat dobînda aferentă creditele acordate 6 011 1717 4242
industriei alimentare
27. S-a calculat dobînda aferentă creditului pe termen 4 511 1736 4422
mediu acordate comerțulu
28. S-au utilizat rechizitele pentru cheltuieli de birou 511 5907 1663

29. S-a înregistrat lipsuri de numerar în casierie 411 5916 1001

1. s-a stabilit persoana vinovată 411 1804 4901


2. s-a reținut din salariu lipsa de numerar 411 2804 1804

Se cere:

1. Înregistrați operațiile economice ce au avut loc în luna decembrie conform informației


din tabelul 2 a studiului de caz.
2. Deschideți conturile contabile, reflectați operaţiunile economice în conturi (Anexa 3) și
calculați soldurile finale;
3. Centralizați informația contabilă înregistrată în conturi contabile prin întocmirea balanţei
de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2017 (Anexa 4);
4. Argumentați modul de determinare a rezultatului financiar pe tipuri de activități al băncii
comerciale și modul de prezentare a informației cu privire la poziția financiară în
Situațiile financiare.
Anexa3

Structura contului contabil

Debit 1001- “Numerar în caserie ” Credit

Sold iniţial - 6 180


4) 10011 6) 1111
19) 100 29) 411
21) 211

Total rulaj debit - 10322 Total rulaj credit - 1522


Sold final - 14980

Debit 1031-“Contul “Nostro” în BNM” Credit

Sold initial – 150 000


2) 20011
5)8220
15) 9811
17) 1511
Total rulaj debit - 0 Total rulaj credit - 39553
Sold final – 110 447

Debit 1161- “Valori mobiliare de stat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului
global” Credit

Sold initial – 10 000

Total rulaj debit - 0 Total rulaj credit - 0


Sold final – 10 000

Debit 1240-“ Credite acordate industriei alimentare ” Credit

Sold initial – 10 000

Total rulaj debit - 0 Total rulaj credit - 0


Sold final – 10 000
Debit 1422-“ Credite pe termen mediu acordate comerţului ” Credit

Sold initial = 0
23) 40 011

Total rulaj debit = 40 011 Total rulaj credit =0


Sold final = 40 011

Debit 1605-“ Mijloace de transport ” Credit

Sold initial = 15 000


1) 100 011

Total rulaj debit = 100 011 Total rulaj credit = 0


Sold final = 115 011

Debit 1630-“ Imobilizări necorporale ” Credit

Sold initial = 3 000

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 3 000

Debit 1661-“ AMVSD ” Credit

Sold initial = 1 890

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 3 000

Debit 1663-“ Alte stocuri de materiale şi consumabile” Credit

Sold initial = 6 630


18)1 011 28)511
Total rulaj debit = 1 011 Total rulaj credit = 511
Sold final = 7 130
Debit 1685-“ Amortizarea mijloacelor de transport” Credit

Sold initial = 4 000


7)1 511

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 1 511


Sold final = 5 511

Debit 1691-“ Amortizarea imobilizărilor necorporale” Credit

Sold initial = 0
8)311

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 311


Sold final = 311

Anexa 4

Balanţa de verificare a conturilor contabile

N Sold iniţial Rulaje Sold final


Debit Credit Debit Credit Debit Credit
d/o Denumirea conturilor

1001 Numerar în caserie 6 180 - 10 322 1 522 14 980 -


1031 Contul “Nostro” în BNM 150 000 - - 39 553 110 447 -
1161 Valori mobiliare de stat la 10 000 - - - 10 000 -
valoarea justă prin alte
elemente ale rezultatului
global
1240 Credite acordate industriei 10 000 - - - 10 000 -
alimentare
1290 Credite de consum 10 500 - - - 10 500 -
1422 Credite pe termen mediu - - 40 011 - 40 011 -
acordate comerţului
1605 Mijloace de transport 15 000 - 100 011 - 115 011 -
1630 Imobilizări necorporale 3 000 - - - 3 000 -
1661 AMVSD 1 890 - - - 1 890 -
1663 Alte stocuri de materiale şi 6 630 - 1 011 511 7 130 -
consumabile
1685 Amortizarea mijloacelor de - 4 000 - 1 511 - 5 511
transport
1691 Amortizarea imobilizărilor - - - 311 - 311
necorporale
1717 Dobînda calculată la - - 6 011 - 6 011 -
creditele acordate industriei
alimentare
1722 Dobînda calculată la - - 7 711 - 7 711 -
creditele de consum
1736 Dobînda calculată la - - 4 511 - 4 511 -
creditele acordate
comerţului
1804 Decontări cu salariaţii 100 - 1 522 1 522 100 -
băncii
1812 Alte active 8 000 - - - 8 000 -
2097 Împrumuturi pe termen - 3 780 - - - 3 780
mediu de la bănci
2251 Conturi curente ale - 5 200 9 011 40 011 - 36 200
persoanelor juridice
2255 Depozite special ale - - - 10 011 - 10 011
persoanelor fizice
2310 Depozite de economii - 20 000 - - - 20 000
2312 Depozite de economiiale - - - 9 011 - 9 011
persoanelor juridice
2701 Dobînda calculată la - - - 24 022 - 24 022
conturi “Nostro” şi
“Loro”
2719 Dobînda calculată la - - - 411 - 411
depozitele la vedere ale
clienţilor
2722 Dobînda calculată la - - - 5 011 - 5 011
depozite de economii
2801 Datorii curente privind - 8 220 8 220 - - -
impozitul pe venit
2802 Alte decontări cu bugetul - - - 771 - 771
2804 Decontări cu salariaţii - 5 400 411 185 011 - 190 000
băncii
2805 Decontări cu alte - - 31 333 126 344 - 95 011
persoane fizice şi juridice.
2811 Decontări cu CAS/CAM - - - 50878,025 - 50878,025
3003 Acţiuni preferenţiale - 170 000 - - - 170 000
plasate
3501 Surplus de capital - 4 700 - - - 4 700
4242 Venituri din dobînzi la - - - 6 011 - 6 011
creditele pe termen mediu
acordate industriei
alimentare
4291 Venituri din dobînzi la - - - 7 711 - 7 711
creditele de consum pe
termen scurt
4422 Venituri din dobînzi la - - - 4 511 - 4 511
creditele pe termen mediu
acordate comerţului
4901 Alte venituri operaţionale - - - 411 - 411
4941 Alte venituri - - - 211 - 211
5032 Cheltuieli cu dobînzi la - - 24 022 - 24 022 -
conturi “Nostro” în bănci
şi la conturi “Loro”
5255 Cheltuieli cu dobînzi la - - 411 - 411 -
depozite special ale
persoanelor fizice
5312 Cheltuieli cu dobînzi la - - 5 011 - 5 011 -
depozite de economii ale
persoanelor juridice
5685 Cheltuieli aferente - - 1 511 - 1 511 -
amortizării mijloacelor de
transport
5691 Cheltuieli aferente - - 311 - 311 -
amortizării altor
imobilizări corporale
5711 Cheltuieli pentru - - 185 011 - 185 011 -
remunerarea muncii
5712 Primele - - 8 325,495 - 8325,495 -
5715 Alte plăţi - - 42552,53 - 42552,53 -
5782 Impozit funciar - - 771 - 771 -
5903 Cheltuieli aferente - - 9 811 - 9 811 -
reciclării cadrelor
5906 Cheltuieli de - - 1 511 - 1 511 -
telecomunicaţii, poştă şi
telegraf
5907 Cheltuieli de birou, - - 511 - 511 -
tipografie
5908 Cheltuieli de reclamă - - 15 011 - 15 011 -
5916 Alte cheltuieli - - 411 - 411 -
operaţionale
Total: 221 300 221 300 515266,025 515266,025 644483,025 644483,025