Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA NR.

BILANŢUL S.C. CLASS INVEST S.R.L. IAŞI

Rând Exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie


2004 2005 2006
A.ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci
comerciale, drepturi şi active similare şi
alte imobilizări necorporale 03 - - -
TOTAL 06 - - -
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE - - -
1.Terenuri şi construcţii 07 - - -
2.Instalaţii tehnice şi maşini 09 189.975,35 146.377,12 197.529,62
3.Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 10 20.135,65 21.447,88 59.156,01
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs 11 - - 13.482,37
TOTAL 12 210.111 167.825 270.168
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
6.Alte creanţe 17 - - -
TOTAL 19 - - -
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 20 210.111 167.825 270.168
B.ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
1.Materii prime şi materiale consumabile 21 3.065,25 8.857,16
2.Producţia în curs de execuţie 22 - - -
3.Produse finite şi mărfuri 23 113.753 130.677,75 153.378,84
4.Avansuri pentru cumpărări de stocuri 24 - - -
TOTAL 25 113.753 133.743 162.236
II.CREANŢE
1.Creanţe comerciale 26 77.489 264.734 81.332
4.Alte creanţe 29 - - -
TOTAL 31 77.489 264.734 81.332
IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 36 42.928 11.590 44.406
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 37 234.170 410.067 267.976
C.CHELTUIELI ÎN AVANS 38 1.363 5.285 4.253
D.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN 439.585 577.118 505.020
E.DATORII CURENTE NETE 48 -204.052 -161.766 -212.791
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
CURENTE 49 6.059 6.059 57.377
G.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE
UN AN - - -
J.CAPITAL ŞI REZERVE
I.CAPITAL 65
din care - Capital subscris vărsat 67 200 200 200
III.REZERVE DIN REEVALUARE Sold
C 70 - - -
IV.REZERVE 72
1.Rezerve legale 73 40 40 40
4.Alte rezerve 76 5.819 5.819 5.819
TOTAL 77 5.859 5.859 5.859
V.REZULTATUL REPORTAT Sold D 78 - - -
VI.REZULTATUL EXERCIŢIULUI
Sold C 79 158.397 286.366 403.316
Repartizarea profitului 81 158.397 286.366 403.316
TOTAL CAPITALURI PROPRII 82 6.059 6.059 6.059
TOTAL CAPITALURI 84 6.059 6.059 6.059
ANEXA NR. 2

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE AL S.C. CLASS INVEST S.R.L. IAŞI

Nr. Exerciţiul financiar


rd. 2004 2005 2006
1.Cifra de afaceri netă 1 1.527.895 2.571.591 3.681.168
Producţia vândută 2 70.540 241.727 2.109.509
Venituri din vânzarea mărfurilor 3 1.457.355 2.329.864 1.513.600
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile
al căror obiect principal de activitate îl
constituie leasingul 4 - - -
Venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete 5 - - 56.079
2.Variaţia stocurilor de produse finite şi a
producţiei în curs de execuţie
Sold C (+) - - -
Sold D (-) - - -
3. Producţia realizată de entitate pentru
scopurile sale proprii şi capitalizată 8 - - -
4.Alte venituri din exploatare 9 - 1816 -
VENITURI DIN EXPLOATARE - total
(rd. 01+06+08+09) 10 1.527.895 2.573.407 3.681.188
5.a)Cheltuieli cu materiile prime şi
materialele consumabile 64.970 129.228 1.207.661
Alte cheltuieli materiale 20.085 13.914 23.087
b)Alte cheltuieli externe (cu energia şi
apa) 13 23.595 32.135 35.919
Cheltuieli privind mărfurile 14 876.776 1.500.024 1.201.343
6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17) 15 178.113 256.514 394.126
a)Salarii şi indemnizaţii 16 134.548 190.524 296.939
b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială 17 43.565 65.990 91.187
7.a)Ajustări de val. privind imob. corp. şi
necorp. (rd.19-20) 18 25.051 43.000 64.455
a. 1)Cheltuieli 19 25.051 43.000 64.455
a. 2)Venituri 20 - - -
7.b)Ajustări de valoare privind activele
circ. (rd. 22-23) 21 - - -
b. 1)Cheltuieli 22 - - -
b. 2)Venituri 23 - - -
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la
28) 24 103.851 243.852 271.029
8.1.Cheltuieli privind prestaţiile externe 25 97.531 235.398 259.297
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate 26 4.227 4.994 10.907
8.3.Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi
active cedate 27 2.093 3.460 825
Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare
înregistrate de entităţile al căror obiect
principal de activitate în constituie leasingul 28 - - -
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31) 29 - - -
Cheltuieli 30 - - -
Venituri 31 - - -
CH. DE EXPLOATARE - total
(rd. 11 la 15+18+21+24+29) 32 1.292.441 2.218.667 3.197.620
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE: Profit (rd. 10-32) 33 235.454 354.740 483.568
Pierdere (rd. 32-10) 34 - - -
9.Venituri din interese de participare, din
care: 35
-venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 - - -
10.Venituri din alte investiţii şi
împrumuturi ce fac parte din activele
imobilizate, din care: 37
-venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 - - -
11.Venituri din dobânzi, din care: 39
-venituri obţinute de la entităţi afiliate 40 1 2 62
Alte venituri financiare 41 - - -
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.
35+37+39+41) 42 1 2 62
12.Ajustări de valoare privind
imobilizările financiare şi investiţiile
deţinute ca active circulante (rd. 44-41) 43 - - -
Cheltuieli 44 - - -
Venituri 45 - - -

13.Cheltuieli privind dobânzile, din care: 46


-cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate 47 16.264 13.310 4.909
Alte cheltuieli financiare 48 7.621 - -
CHELTUIELI FINANCIARE -total
(rd.43+46+48) 49 23.905 13.310 4.909
PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIARĂ:
Profit (rd. 42-49) 50 - - -
Pierdere (rd. 49-42) 51 23.904 13.306 4.847
14.PROFITUL SAU PIERDEREA
CURENTĂ
Profit (rd. 10+42-32-49) 52 211.550 341.432 478.721
Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53 - - -
15.Venituri extraordinare 54 - - -
16.Cheltuieli extraordinare 55 - - -
17.PROFITUL SAU PIERDEREA
EXTRAORDINARĂ:
Profit (rd.54-55) 56 - - 1.512
Pierdere (rd.55-54) 57 - - -
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) 58 1.527.896 2.573.409 3.682.762
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 59 1.318.348 2.231.977 3.202.529
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:
Profit (rd. 58-59) 60 211.550 341.432 480.233
Pierdere (rd. 59-58) 61 - - -
18.IMPOZITUL PE PROFIT 62 53.153 55.066 76.917
19.Alte ch. cu impozite neprezentate la
elementele de mai sus 63 - - -
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ
A EXERCIŢIULUI FINANCIAR
Profit 64 158.397 288.366 403.316
Pierdere 65 - - -