Sunteți pe pagina 1din 16

Structurile de Guvernanta Corporativa

Guvernanta corporativa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cuprinde ansamblul regulilor prevazute de


Actul Constitutiv, de Codul de Guvernanta Corporativa și de celelalte reglementari interne, prin care
se reglementeaza conducerea si controlul activitatii Societatii.
Sistemul de guvernanță corporativă al SNGN ROMGAZ SA are în vedere realizarea
următoarelor obiective generale:
a) Respectarea drepturilor si intereselor legitime ale acționarilor;
b) Tratamentul echitabil, egal și corect al acţionarilor;
c) Respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale deţinătorilor de interese;
d) Definirea de roluri, competențe şi responsabilităţi clare pentru Consiliul de Administraţie și
conducerea executivă;
e) Integritatea, comportamentul etic și competența profesională a echipei de management și a
salariaților SNGN ROMGAZ SA;
f) Transparenţa activității şi prezentarea corectă a rezultatelor şi perspectivelor viitoare ale
SNGN ROMGAZ SA;
g) Dezvoltarea durabilă a SNGN ROMGAZ SA.

Prin Codul de guvernanță corporativă sunt prevăzute direcțiile principale de acțiune și regulile
de bază asumate de managementul SNGN ROMGAZ SA, în domeniul guvernanței corporative.
În scopul îmbunătățirii propriului sistem de guvernanță corporativă, SNGN ROMGAZ SA
aderă și aplică, în mod voluntar, prevederile Codului de guvernanță corporativă al Bursei de Valori
București în masura în care acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile SNGN ROMGAZ SA.
Codul de guvernață corporativă este completat de prevederile legale aplicabile în materia
guvernanței corporative a întreprinderilor publice, de prevederile Actului constitutiv și de prevederile
Codului de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București.

Structura de conducere Corporativa:

I. Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta sa decida asupra
problemelor legate de existenta si structura Societatii, precum si asupra problemelor deosebite care
apar in functionarea Societatii.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:
 schimbarea formei juridice a Societatii;
 mutarea sediului Societatii;
 schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
 infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte
asemenea unitati fara personalitate juridica;
 majorarea capitalului social;
 reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
 dizolvarea anticipata a Societatii;
 conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni
nominative;
 conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 emisiunea de obligatiuni;
 incheierea actelor de dobandire, avand ca obiect active imobilizate, a caror valoare depaseste,
individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor
imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;
 incheierea actelor de instrainare, schimb sau de constituire de garantii, avand ca obiect active
imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui
exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;
 incheierea actelor de inchiriere a unor active corporale a caror valoare individuala sau
cumulata, fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod
concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele;
 orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta
aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta sa decida asupra oricaror


probleme legate de activitatea Societatii, in principal probleme de gestiune curenta si periodica a
Societatii.
In principal, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:
 sa discute, sa aprobe sau, dupa caz, sa modifice situatiile financiare anuale ale Societatii, pe
baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si, sa fixeze
dividendul cuvenit actionarilor;
 sa discute, sa aprobe sau, dupa caz, sa solicite completarea sau revizuirea, in conditiile
prevazute de lege, a planului de administrare al Societatii;
 sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, pentru exercitiul financiar urmator;
 sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, si sa stabileasca
remuneratia cuvenita acestora;
 sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
 sa numeasca si sa demita auditorul financiar, si sa fixeze durata minima a contractului de
audit financiar;
 sa aprobe contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor
externe, sa stabileasca competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe
piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor aferente acestor imprumuturi;
 sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste, cel putin, o data pe an, in cel
mult 5 luni, de la incheierea exercitiului financiar.
Adunarea Generala a Actionarilor se va convoca de catre Consiliul de Administratie, ori de
cate ori este necesar.
Consiliul de Administratie va convoca de indata Adunarea Generala a Actionarilor, la cererea
actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, ceI putin 5% din capitalul social. In acest caz,
Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in
termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Cerinte de cvorum si majoritate pentru Adunarile Generale ale Actionarilor:.


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - La prima convocare, pentru validitatea
deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa
detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. La a doua convocare, pentru
valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara prezenta
actionarilor detinand cel putin ¼ din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu
majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Deciziile privind modificarea
obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei
juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societatii se vor lua cu majoritate de cel putin 2/3 din
drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. In situatia in care, pentru valabilitatea
unei decizii a Adunarii Generale a Actionarilor exista prevederi legale care reglementeaza, in mod
imperativ, un alt cvorum sau o alta majoritate de voturi, se vor aplica, in mod corespunzator, acele
prevederi legale.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in
Convocator conform Anexa nr1.
Societatea are organizata o directie (structura) care asigura desfasurarea relatiei cu investitorii.
Directia insarcinata cu relatia cu investitorii poate fi contactata la urmatoarea adresa de e-mail:
investor.relations@romgaz.ro
Societatea respecta prevederile legale care reglementeaza procesul de desfasurare a Adunarilor
Generale ale Actionarilor.

Structura actionariatului S.N.G.N. ROMGAZ S.A.:

Tabel nr. 1 Sursa: https://www.romgaz.ro/ro/content/adunarea-generala-actionarilor


Drepturile Actionarilor
Dobandirea de catre o persoana a dreptului de proprietate asupra unei actiuni are ca efect
dobandirea de drept a statutului de actionar al ROMGAZ S.A, cu toate drepturile si obligatiile care
decurg din aceasta calitate, potrivit legii si prezentului Act constitutiv.

Cu exceptiile prevazute de lege, fiecare actiune a carei valoare a fost subscrisa si varsata integral
confera actionarului dreptul:

 de a participa la sedintele adunarii generale a actionarilor;


 de a obtine informatiile necesare exercitarii dreptului de vot si informatiile privind rezultatele
votului in adunarea generala a actionarilor;
 de a exprima un vot in adunarea generala a actionarilor;
 de a obtine dividendele care i se cuvin;
 de preferinta, la subscrierea actiunilor nou emise;
 de a fi tratat, in mod egal, cu ceilalti actionari care detin actiuni de aceeasi categorie;
 orice alte drepturi prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si


intereselor legitime ale Societatii si ale celorlalti actionari.
Actionarul care, intr-o anumita operatiune are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte
persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea
operatiune.
Actionarii vor transmite Societatii, din oficiu sau la cererea Societatii, toate datele de identificare,
de contact si orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea conditiilor de executare a
obligatiilor Societatii, prevazute de lege sau de prezentul Act constitutiv.
In situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 5, transmiterea noilor date se va face de catre
actionari din oficiu

Exercitarea drepturilor de catre detinatorii certificatelor de depozit

Drepturile si obligatiile aferente actiunilor suport in baza carora s-au emis certificatele de depozit
revin detinatorilor de certificate de depozit, proportional cu certificatele de depozit detinute si cu
luarea in considerare a ratei de conversie intre actiunile suport si certificatele de depozit.
Emitentul certificatelor de depozit in numele caruia sunt inregistrate actiunile suport in baza carora
sunt emise certificatele de depozit are calitatea de actionar in intelesul si in vederea aplicarii
Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor
generale ale societatilor comerciale. In acest sens, emitentul de certificate de depozit este responsabil
integral pentru informarea corecta, completa si la timp a detinatorilor de certificate de depozit, cu
respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la
documentele si materialele informative aferente unei adunari generale a actionarilor, puse la dispozitia
actionarilor de catre Societate.
In vederea exercitarii de catre un detinator de certificate de depozit a drepturilor si obligatiilor ce ii
revin in legatura cu o adunare generala a actionarilor, respectivul detinator de certificate de depozit va
transmite entitatii la care are deschis contul sau de certificate de depozit instructiunile de vot cu privire
la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, astfel incat respectivele
informatii sa poata fi transmise emitentului de certificate de depozit.
Emitentul certificatelor de depozit voteaza in adunarea generala a actionarilor Societatii in
conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de certificate de depozit care au aceasta calitate la
data de referinta stabilita conform prevederilor legale aplicabile si cu respectarea dispozitiilor inscrise
in documentele de emisiune a certificatelor de depozit.
Emitentul de certificate de depozit poate sa exprime in adunarea generala a actionarilor pentru
unele dintre actiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte actiuni suport.
Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor masurilor
necesare, astfel incat entitatea care tine evidenta detinatorilor de certificate de depozit, intermediarii
implicati in prestarea serviciilor de custodie pentru acestia pe piata pe care se tranzactioneaza acestea
si/sau orice alte entitati implicate in evidenta detinatorilor de certificate de depozit sa ii raporteze
instructiunile de vot ale detinatorilor de certificate de depozit cu privire la punctele inscrise pe ordinea
de zi a adunarii generale a actionarilor.

II. Consiliul de Administratie

SNGN ROMGAZ SA este administrata, in sistem unitar, de un consiliu de administratie


alcatuit din sapte (7) administratori din care unul este numit Presedinte al Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie este format din 6 membri neexecutivi (administratori fara functie
executiva) si un membru executiv (administrator cu functie executiva, respectiv directorul general)
Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este reprezentata de administratori
independenti. Renuntarea la mandatul de administrator independent va fi insotita de o declaratie
detaliata privind motivele renuntarii.
Tabel nr.2 Sursa: https://www.romgaz.ro/ro/consiliu-administratie
Nota:
* Membrii Consiliului de Administratie au depus declaratii de independenta pe proprie raspundere, in
conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al societatii.
**DAI = declaratii de avere si interese
Potrivit informaţiilor furnizate de administratori nu există nici un acord, înţelegere sau legătură
de familie între administratori şi o altă persoană datorită căreia aceştia au fost numiţi administratori.
La data de 31 decembrie 2017 nici un administrator nu deţine acţiuni în cadrul societăţii.

Directori cu competente delegate de catre Consiliul de Administratie:

Director General - Adrian Constantin Volintiru – Membru executiv al Consiliului de administratie.


(are drept de vot)
Director Economic - Andrei Bobar – nu are drept de vot

Alte persoane cu funcţii de conducere cărora CA nu le-a delegat competenţe de conducere:


Tabel nr. 3 Sursa: https://www.romgaz.ro/ro/consiliu-administratie
Membrii conducerii executive a societăţii, cu excepţia directorului general şi a directorului
economic (începând cu data de 2 noiembrie 2017), sunt salariaţi ai societăţii, fiind angajaţi cu contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Personalul de conducere şi de execuţie este angajat, promovat şi concediat de către directorul
general, în baza atribuţiilor delegate de către Consiliul de Administraţie
Potrivit informaţiilor furnizate de administratori nu există nici un acord, înţelegere sau legătură
de familie între administratori şi o altă persoană datorită căreia aceştia au fost numiţi administratori.

La data de 31 decembrie 2017 nici un administrator nu deţine acţiuni în cadrul societăţii:

Situaţia deţinerilor de acţiuni ale societăţii de către conducerea executivă la data de 31 decembrie
2017:

Tabel nr. 4 Sursa: https://www.romgaz.ro/ro/consiliu-administratie


Comitete consultative

In cadrul Consiliului de administratie s-au constituit trei (3) comitete consultative.


1. Comitetul de Audit
 Jansen Petrus Antonius Maria - presedinte
 Ungur Ramona - membru
 Ciobanu Romeo Cristian - membru
 Jude Aristotel Marius - membru

2. Comitetul de Nominalizare si Remunerare


 Grigorescu Remus - presedinte
 Nistoran Dorin-Liviu – membru
 Ungur Ramona - membru
 Ciobanu Romeo Cristian- membru

3. Comitetul de Strategie
 Ciobanu Romeo Cristian - presedinte
 Nistoran Dorin-Liviu - membru
 Volintiru Adrian Constantin - membru
 Jude Aristotel Marius - membru
 Jansen Petrus Antonius Maria – membru

1. Comitetul de Audit

Comitetul de Audit indeplineste atributiile legale prevazute la art. 65 din Legea 162/2017 care
constau in principal in monitorizarea procesului de raportare financiara, a sistemelor de control intern,
de audit intern si de management al riscurilor din cadrul societatii, precum si in supravegherea
activitatii de audit statutar al situatiilor financiare anuale si in gestionarea relatiei cu auditorul extern.
De asemenea, conform prevederilor OUG 109/2011 coroborate cu prevederile Codului de
Guvernanta Corporativa al BVB, prin intermediul Comitetului de Audit, structura de audit intern
raporteaza functional catre Consiliul de Administratie.

Componenta Comitetului de Audit va respecta urmatoarele criterii/conditii:


- toti membrii sa fie administratori neexecutivi;
- majoritatea membrilor sa fie administratori independenti;
- cel putin un membru al Comitetului de Audit trebuie sa aiba experienta in domeniul
audit, financiar sau contabilitate;
- Presedintele Comitetului va fi un administrator neexecutiv independent;
- Pregedintele Consiliului nu va putea avea si rolul de Presedinte al Comitetului;
- Presedintele Comitetului va avea competentele si experienta necesare pentru a
monitoriza aspectele cu privire la audit si gestiunea riscurilor analizate de Comitet;
- Comitetul, ca intreg, trebuie sa dispuna de un mix de aptitudini, competente si
cunostinte care sa corespunda responsabilitatilor care intra in sfera lui de competenta.
Aceste aptitudini pot include experienta in cadrul industriei relevante, intelegerea
activitatii Societatii, cunostinte in ceea ce priveste gestiunea riscurilor, cunoasterea
reglementarilor relevante, sau experienta in domeniul conformitatii.
Avand in vedere criteriile enuntate anterior, Consiliul de Administratie va desemna
membrii Comitetului de Audit, dintre care unul va fi numit Presedinte al Comitetului de Audit.
2. Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare asista Consiliul in indeplinirea responsabilitatilor


sale in ceea ce priveste componenta si structura Consiliului, selectia si remunerarea administratorilor si
a directorilor.
Pe parcursul anului 2017:
- Administratorii au primit, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunara si o
indemnizatie variabila sau numai o indemnizatie fixa lunara, in functie de contractele de
administratie in vigoare pentru fiecare administrator;
- Directorul General a primit, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunara si o
indemnizatie variabila;
- Directorul Economic a primit, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunara;
- Directorul General provizoriu a primit, pentru activitatea desfasurati, o indemnizatie fixa
lunara;
- Indemnizatia pentru membrii Consiliului de Administratie precum si limitele generale ale
remuneratiei Directorului General au fost aprobate de AGA;
- Indemnizatia pentru directori a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie;
- Indemnizatia variabila a fost acordata in functie de indeplinirea obiectivelor, a indicatorilor si
a criteriilor de performanta stabiliti in contractele de administrare/mandat (acolo unde a fost
aplicabil);
- Administratorii au beneficiat de asigurare pentru raspundere profesionala in cuantumul
aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor
- Directorii au beneficiat de asigurare pentru raspundere profesionala tip
Directors&OfficerLiability pe cheltuiala Societitii cu respectarea prevederilor Legii
societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Structura remuneratiei acordate administratorilor neexecutivi:


Remuneratia neta totala aferenta tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de
Administratie al Societatii pentru anul 2017 a fost de 677.135 lei, fiind compusa din:
 480.956 lei reprezentand valoarea totala a remuneratiei fixe nete (71%) si
 196.179 lei reprezentand valoarea totala a remuneratiei variabile nete (29%).
De asemenea dupa aprobarea exercitiului financiar pentru anul 2016, unii membrii neexecutivi
ai Consiliului de Administratie au fost remunerati cu suma neta de 308.561 lei reprezentand
component variabila aferenta anului precedent (2016).

Remuneratia fixa lunara a fost stabilita conform prevederilor legale prezentate mai sus si
preazuta de contractele de administratie ale fiecarui administrator asa cum au fost ele aprobate prin
hotararile AGA corespunzatoare, cu luarea in considerare a urmatoarelor criterii:

 Presedintele Consiliului si membrii care au facut parte din cel putin doua (2) comitete
consultative au beneficiat de o remuneratie fixa lunara maxima;
 Membrii Consiliului care au facut parte din cel putin un (1) comitet consultativ, au beneficiat
de o indemnizatie fixa lunara reprezentand 90% din remuneratia fixa lunara maxima;
 Membrii Consiliului care nu au facut parte din comitetele consultative, au beneficiat de o
remuneratie fixa lunara reprezentand 85% din indemnizatia fixa lunara maxima..
Remuneratia variabila a fost stabilita conform prevederilor legale prezentate mai sus si
prevazuta de contractele de administratie ale fiecarui administrator asa cum au fost ele aprobate prin
hotararile AGA corespunzatoare.

Urmatoarele aspecte sunt relevante cu privire la acordarea remuneratiei variabile in anul


2017:

 O parte dintre administratorii care au desfasurat activitati in anul 2017 au beneficiat numai de
indemnizatie fixa, pe cand o alta parte au beneficiat si de remuneratie variabila (a se vedea
tabelul centralizator de mai jos ;
 remuneratia variabila a fost determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv
indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de
administrare si aprobati de catre AGA in anul 2013 prin Planul de administrare;
 cuantumul remuneratiei variabile a membrilor neexecutivi nu a depasit cuantumul a 12
remuneratii fixe lunare;
 remuneratia variabila a fost alcatuita din doua (2) componente: prima in functie de
gradul de indeplinire a criteriilor de performanta determinat trimestrial, cu luarea in
considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei fata de nivelul tinta stabilit, si a doua, in
functie de depasirea nivelului profitului net realizat cu un procent mai mare de 0,4% fata de
cel aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii, respectiv din suma reprezentand
diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare exercitiu
financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizatiei fixe anuale.
Remuneratia variabila neta aferenta tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de
Administratie al Societatii pentru anul 2017 a fost de 196.179 lei, fiind compusa din:

 92.613 lei reprezentand valoarea neta aferenta primei subcomponente enuntate mai sus si
 103.566 lei reprezenténd valoarea neta aferenta celei de-a doua subcomponente
Aceste remuneratii au fost acordate luand in considerare indeplinirea indicatorilor de performanta
in proportie de 101,60%, conform celor prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr. 5 Sursa: https://www.romgaz.ro/ro/consiliu-administratie


Structura remuneratiei acordate administratorilor executivi

In perioada in care a fost membru executiv al Consiliului de Administratie, Directorul General a


avut incheiate atat un contract de administrare pentru calitatea de membru al Consiliului de
Administratie cat si un contract de mandat pentru calitatea de Director General. Directorul General a
fost indreptatit strict la plata remuneratiei conform contractului de mandat.

Structura remuneratiei acordate Directorilor Societatii

Remuneratia directorilor Societatii a fost stabilita de catre Consiliul de Administratie in


contractele de mandat incheiate cu fiecare persoana.
Remuneratia neta totala aferenta directorilor Societatii pentru anul 2017 a fost de 847.455 lei,
fiind compusa din:
 349.870 lei reprezentand valoarea tota a remuneratiei fixe nete (41%) si
 497.585 lei reprezentand valoarea totala a remuneratiei variabile nete (59%).
De asemenea, dupa aprobarea exercitiului financiar pentru anul 2016, Directorul General a fost
remunerat cu suma neta de 182.211 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului precedent
(2016).

3. Comitetul de Strategie

Comitetul de Strategie are ca scop:


 să coordoneze elaborarea/actualizarea şi monitorizarea strategiilor de dezvoltare a Societăţii,
corelate cu strategia energetică naţională şi europeană;
 să analizeze periodic stadiul implementării acestor strategii de dezvoltare şi măsurile care se
impun pentru atingerea obiectivelor stabilite;
 să monitorizeze proiectele de diversificare a activităţii Societăţii prin realizarea unor obiective
de investiții.

Componența Comitetului de Strategie


Comitetul este alcătuit din cinci (5) membri ai Consiliului de Administrație. Componența curentă
a Comitetului de Strategie este publicată pe pagina de internet a Societății .
Întrucât acest Comitet nu este reglementat de lege în ceea ce privește componența sa, se va
urmări ca, la momentul constituirii, Comitetul de Strategie ca întreg, să dispună de un mix de
aptitudini care să corespundă responsabilităților care intră în sfera lui de competență. Aceste aptitudini
pot include experiența în cadrul industriei relevante, înţelegerea activității Societății, cunoștințe în ceea
ce privește domeniul investițiilor, etc.
Consiliul de Administraţie va desemna membrii Comitetului de Strategie, dintre care unul va fi
numit Preşedinte al Comitetului de Strategie.
Preşedintele Comitetului de Strategie va conduce şedinţele Comitetului şi va reprezenta
Comitetul în relaţia cu Consiliul de Administraţie.

Încetarea calităţii de membru în comitetele consultative are loc prin revocare, prin renunţare şi
în toate cazurile în care încetează mandatul de administrator.
În caz de încetare a calităţii de membru sau de preşedinte al Comitetului de Strategie,
Consiliul de Administraţie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.
Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Comitetului de Strategie nu pot deţine alte
funcții, calități și nu pot efectua tranzacţii care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea
Comitetului de Strategie
Statutul de membru al Comitetului de Strategie nu poate împiedica membrii să participe în
activitatea altor Comitete ale Consiliului de Administrație.

Competențele Comitetului de Strategie

Comitetul de Strategie are următoarele atribuții principale:


In domeniul strategic:
 Asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul
elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății;
 Analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de
dezvoltare și cooperare internațională a Societății;
 Analizează și avizează strategia de dezvoltare a companiei pe termen mediu și lung, inclusiv
obiectivele strategice cuantificabile (KPIs); \
 Avizează planul anual și pe termen mediu (trei ani) de implementare a strategiei elaborate de
către conducerea executivă;
 Monitorizează modul de implementare a obiectivelor strategice pe baza indicatorilor (KPIs)
agreați
 Elaborează, revizuiește periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație:politica
de dividende a Societății si politica privind previziunile.

Alte atribuții şi responsabilități:


 revizuiește anual propria performanță şi regulamentul intern, pentru a se asigura că îşi
desfășoară activitatea cu eficiență maximă. În urma acestei evaluări, Comitetul propune
Consiliului de Administrație, spre aprobare, orice modificări pe care le consideră necesare;
 înaintează semestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
 pregătește, la finalul fiecărui an calendaristic, un plan de activitate pentru anul următor şi îl va
înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

III. Aspecte legate de angajatii/personalul societatii

Salariati, drepturi sociale


La data de 31 decembrie 2017 societatea avea un număr de 6.198 de angajaţi. In anul 2017 au
participat la cursuri de formare profesională un număr de 2.024 de salariaţi, cheltuielile realizate cu
pregătirea şi perfecţionarea profesională fiind de 1.357.409 lei.

În cadrul Romgaz există două organizaţii sindicale, şi anume:


 “Sindicatul Liber din cadrul SNGN Romgaz SA”, care are în componenţă 6.158 membri;
 “Sindicatul Extracţie Gaze şi Servicii”, care are în componenţă 16 membri.
Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societăţii este de 6.174 din numărul total
de salariaţi de 6.198, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 99,61%.
Pe parcursul anului 2017 au existat trei elemente conflictuale între patronat şi sindicat, dintre
care două se află în derulare la 31 decembrie 2017, iar unul a fost finalizat în cursul anului 2017.
Evoluţia numărului de angajaţi ai societăţii în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2017
este prezentată în tabelul următor:

Specificatii 2013 2014 2015 2016 2017


Numr de angajati la începutul
5.921 6.472 6.344 6.356 6.246
perioadei
Numar de persoane nou angajate 681 92 159 168 233
Numar de persoane care au încetat
130 220 147 278 281
raporturile de munca cu societatea
Numar de angajati la sfârsitul
6.472 6.344 6.356 6.246 6.198
perioadei

Structura personalului la finele anului 2017 se prezintă astfel:

a) După nivelul de studii


 studii superioare 23,81 %
 studii medii 27,35 %
 şcoală de maiştri 3,45 %
 şcoală profesională 33,77 %
 studii generale diverse 11,62 %

b) Pe categorii de vârstă
 sub 30 ani 4,23 %
 30-40 ani 15,38 %
 40-50 ani 37,92 %
 50-60 ani 33,70 %
 peste 60 ani 8,78 %

c) Pe activităţi
 extracţie gaze 62,86 %
 probe de producţie/operaţii speciale la sonde 11,52 %
 sănătate 1,24 %
 transport 8,79 %
 înmagazinare gaze 8,47 %
 producţie energie electrică 7,12 %.
Repartizarea personalului pe sediu si sucursale este prezentata in figura de mai jos:

In cursul anului 2017, activitatea de pregătire profesională din cadrul societăţii a avut ca
obiectiv creşterea competitivităţii şi performanţei profesionale prin îmbunătăţirea activităţii de formare
profesională.

Astfel, s-au avut în vedere:

 perfecţionarea angajaţilor TESA prin participarea la programe pe diferite domenii, în


colaborare cu furnizori de programe de perfecţionare din ţară şi străinătate;
 autorizarea/reautorizarea, conform specializării şi locului de muncă ocupat;
 perfecţionarea şi calificarea muncitorilor prin organizarea de cursuri interne.

Astfel, în anul 2017 au participat la cursuri de formare profesională un număr de 2.024 de


salariaţi, cheltuielile realizate cu pregătirea şi perfecţionarea profesională fiind de 1.357.409 lei.

În cursul anului 2017 activitatea de pregatire profesionala a avut ca directie principala


sprijinirea cresterii capacitatii de adaptare la noile cerinte ale economiei bazate pe cunoastere, pentru
asigurarea si actualizarea competentelor necesare pentru angajatii ocupând functii în domeniul tehnic,
economic, cercetare-dezvoltare, etc., astfel:

 cu scopul exploatării cât mai eficiente a informaţiei seismice, informaţie importantă în


procesul de elaborare a proiectelor de reabilitare producţie şi a studiilor de evaluare resurse
şi rezerve, s-a derulat un program de perfecţionare la care au participat 14 ingineri geologi;

 implementarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară a impus pregătirea şi


perfecţionarea angajaţilor din domeniul economic şi financiar. Astfel, un număr de 31 de
angajaţi au participat în 2017 la cursuri în acest domeniu;
 implementarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar a impus pregtirea si
perfecionarea angajatilor din domeniul economic si financiar. Astfel, un numr de 12 de
angajai au participat în 2015 la cursuri în acest domeniu;

 pentru respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi obţinerii


informaţiilor necesare exercitării rolului de membru în CSSM, s-a derulat un program de
instruire unde au participat membrii comisiilor de securitate şi sănătate în muncă;

 in vederea dezvoltării, reorganizării şi consolidării companiei, opt persoane cu funcţie de


top management, au participat la un program derulat în 4 module de curs, obţinând astfel
instrumente şi metode profesionale necesare pentru a controla obiectivele, activităţile şi
acţiunile angajaţilor din subordine;

 ca urmare a modificărilor legislative privind regimul deşeurilor şi numeroasele obligaţii pe


care Romgaz le are de respectat, un număr de 37 de salariaţi au participat la un program de
instruire în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.

Eficienta utilizarii resursei umane a fost cuantificata prin raportarea la cifra de afaceri,
cheltuielile cu personalul si rezultatul brut.

Indicatori 2015 2016 2017


CA/Nr. Sal 637,615 um/sal 546,248 um/sal 739,785 um/sal
Ch. Pers/ Nr. Sal 80,49 um/sal 79,75 um/sal 90,82 um/sal
Rez. Brut/Nr. Sal 231,095 um/sal 205,042 um/sal 351,919 um/sal

Din tabelul anterior se poate observa ca cel mai profitabil an raportat la CA/sal este anul 2017
cu 739,785 um/sal. Cheltuielile afernte personalului sunt sunt cele mai ridicate in anul 2017 desi
numarul de angajati din acest an este mai mic decat 2016 si respectiv 2015, cel mai probabil datorita
cresterii numarului de oameni calificati in domeniu.

Salariile au fost convenite de conducerea intreprinderii cu fiecare salariat in parte, sunt


confidentiale si respecta proportia intre nivelul de competenta, resposabilitate si performanta
individuala si nivelul de retribuire al fiecarui salariat. Marimea salariului este stabilit in functie de
randamentul cu care se lucreaza, avand la baza norme stabilite, si care in functie de pontaj se
repartizeaza pe indivizii din formatie. Tuturor salariatilor li se acorda o masa de pranz, echipament de
lucru, transport. Se recomanda conducerii sa ia masuri de stimulare a personalului care aduce un aport
insemnat la realizarile societatii. Conditiile de lucru sunt corespunzatoare.