Sunteți pe pagina 1din 6

la dispoziJia Primarul

ORDINE ADE ZI
a gedinfei ordinare a Consiliului municipal C
din 19 decembrie 2018

1. Cu privire la aprobarea gi punerea in aplicare a taxelor locale pentru anul 2019


RAPORTOR: Olga Ursu, $ef al
Direcfiei generale finanfe

) Cu privire la aprobarea bugetului municipal ChiEinSu pe anul 2919 in prima


lectur6
RAPORTOR: Olga Ursu, $ef al
Direcliei generale finanfe

3. Cu privire la trecerea instituliilor de invifamdnt primar gi secundar la gestionarea


autonomd
RAPORTOR : Rodi,ca Gufu, $ef al
Directiei generale educalie, tineret gi
sport

4. Cu privire lia majorarea capitalului statutar al instituliilor publice medico-sanitare


din municipiul Chiqindu
RAPORTOR: Eugenia Ciumac, gef
Direclia management financiar

f,. Cu privire la stabilirea taxelor de instruire in Ecolile de muzicd,, artd,;i artd plasticd
din municipiul ChiEindu
RAPORTOR: Stela Mitriuc, ;ef
interimar al Direcfiei Cultura

Cu privire la aprobarea Nomenclatorului ;i tarifelor pentru serviciile prestate de


Intreprinderea municipala,,Piafa Centrali"
RAPORTOR: Octavian Bivol. director
interimar a i.V. ,,Piafa rCentrald"

7. Cu privire la aprobarea organigramelor gi statului de personal ale Aparatului


Primariei mun.Chiqiniu gi preturilor de sector.
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al
Direcliei asistenla j urid icd
8 Cu privire la delegarea de irnputemiciri
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, al
Direcfiei asistent6 juridica

9. Cu privire la casarea creanlelor nerecuperabile ale intreprinderii Municipale Regia


"Autosalubritate" (205 507 1,67 lei)
RAPORTOR: Eugeniu Axentiev,
director al LM. Regia ..Autosalubritate"

10.Cu privire lil casarea creanfelor nerecuperabile ale intreprinderii Municipale Regia
"Autosalubr.itate" (I g3 67 2.60 lei)
RAPORTOR: Eugerriu Axentiev,
director al I.M. Regia,,Autosalubritate,'

11.Cu privire la casarea creanJelor nerecuperabile ale intreprinderii Municipale Regia


"Autosalubritate" (107 11 20,90 lei)
RAPORTOR: Eugeniu Axentiev,
director al I.M. Regia,.Autosalubritate,'

l2.Cu privire la recepfionarea Ei transmiterea unor obiective(36 obier;tive)


RAPORTOR: Alexandlru Caftanat, ;ef
interimar al Direc{iei construclii capitale

13.cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privati


I ' Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului
de
pamAnt din srtr. Budii, I ,,y"
2' Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd ersupra lotului de
pdrndnt din st.r. Y. Zarzdr,34.
3- Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd aLsupra lotului de
pdmAnt str. A.lunig, 8
4. Cu privire lra autentificarea dreptului de proprietate privatd aLsupra lotului de
pdm6nt din str. Andrei Izbaq, 15
5. Cu privire lra autentificarea dreptului de proprietate privatd a.supra lotului de
pamAnt din slr. Vovinteni, 7a
6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra terenului din str.
Doina, 123
7. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pirnAnt din str. Tirgovigte, 9
8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pdrnAnt din str. Uzinelor, 93
9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
parndnt din str. Vadul lui Voda, 109
lO.Cu privire lar autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
parnant din str. Ipotegti, 55
ll.Cu privire [a autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pamAnt din sitr. Dragomirna, l8
l2.Cu privire rla autentiftcarea dreptului de proprietate privati asupra lotului de
pamdnt din str. A;habad, 51
l3.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pamant din str. Cimbrului, 12
14.Cu privire la. autentificarea dreptului de proprietate privatd asuprra terenului din str.
Muzelor. 8
15.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupnl terenului din str.
Dragomirna, 10
l6.Cu privire [a autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pdrndnt din;os. Munceqti, 306
17.Cu privirela autentificarea dreptului de proprietate private asupra lotului de
pamdnt din str. Tudor Pamfile, 17
18.Cu privire lla autentificarea dreptului de proprietate privatd rlsupra lotului de
pamdnt din str. Valea Rediului, 4
19.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra terenului din str.
Bazinului, 14
20.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privati asupra terenului din str.
Dinu Lipati, 3
2l.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privati asupra lotului de
pimAnt din str. VAlcele, 5
22.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pdmdnt din str-la Gh. Cucereanu, 13
23.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd zrsupra lotului de
pamAnt din str. CdLuqai,24
24.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pamdnt din str. I. Nistor, 51
25.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pdmdnt din srtr. Rogiori, 86
26.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pdmAnt din stlr. Odesa, 40
27.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd zrsupra lotului de
pdmAnt din str. Tatarbunar, 32 qi modificarea planului cadastral al terenului cu nr.
cadastral 0100218092 din str. Tatarbunar,34
28.Cu privire la autentifrcarea dreptului de proprietate privatd eLsupra lotului de
pamAnt din s1;r. Ion Inculef, 43
29.Cu privire lar autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pamant din str. Cdlugreni, 7
30.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra terenului din str.
Vadul lui Voda. 30
3l.Cu privire [a autentifrcarea dreptului defindtorului de teren din Calea Iegilor, %
Bisericii cu hramul ,,Fericita Maic6 Matrona" Ei Icoana Maicii Domnului de la
Poceaev" a Bisericii ortodoxe din Moldova, Mitropolia Moldovei (parohul Teodor
Olaraqu)
32.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pamdnt din gos. Munce;ti, 614, "a"
33.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
. pdmAnt din rstr. Muzelor, 21
34.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asiupra terenului din
str. Montantt,22
35.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra terenului de
pamAnt din str. Podgorenilor, 6
36.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupla terenului din str.
Primar Carol Schmidt, 30
37.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privati asupra lotului de
pdmAnt afert:nt irnobilului din str. Pitulicii. l2
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef al
Direcliei generale arhitecturi, urbanism
Ei relatii funciare

14.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privati comuni


L Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comuni asupra lotului
de pdmdnt din str-la Criuleni, 44 qi 44/1
2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pdm6nt din str. Cetatea Chilia, 18.
3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatii comund asupra
terenului din. str. $t. Neaga, 1912
4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatii comund asupra
terenului din str. Belgrad, 58
5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pamAnt din str. Mitrop. Gurie Grosu, l9
6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pdmdnt diLn str. M. Lomonosov, 14
7. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privat[ comrunS. asupra lotului
de pamdnt din str. FocEani, 5
8. Cu privire la. autentificarea dreptului de proprietate privatS comund din str. Odesa,
60
9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra
terenului din str. Barbu Ldutaru,
l0.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comuni asupra
terenului din str. PescdruEilor,24 ,,A"
I LCu privire la. autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pdrndnt din str. Vasile Harea,2

4
l2'Cu privire lia autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de p[mAnt din str. Ion Ganea. 2
l3.Cu privire ll autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pdrnAnt din str. Gritiegti, 54 ;i 54lI
14.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comun6 in diviziune
asupra terenului din str. B. p. Haqdeu, l0/b
l5.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comuni asupra lofului
de pdmdnt din str. Ion Crean gd, 17
16.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pimdnt dln str. Valea Podului, 7
l7.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pdrndnt diin str. Nicolae H. Costin, 30
18.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatei. comun6 asupra
terenului din str. Trifan Baltd, 3
l9.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comrund asupra lotului
de pamAnt din str. Virtulii, 6
20.Cu privire lar autentificarea dreptului de proprietate privat6 comund asupra lotului
de pdmdnt din str. Ciocdrliei, 29
2l.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatii comund asupra
terenului din str. Galafi, I
22'Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pimAnt din Calea Orheiului nr. l0 qi nr. 12
23.Cu privire la autentifi carea dreptului de proprietate privatd comgnd asupra lotului
de pam6nt din str. Gh. Madan, 59
24.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pdmdnt din str. Dante, 8
25.Cu privire la autentifi carea dreptului de proprietate privatd comuni asupra lotului
de pdmAnt din str. I. Cloqcd,4
26.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund in devalmdqie
asupra lotului de pdrnAnt din str. Topora;ilor, l5
27.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privata ;i Folosinld comund
asupra unor terenuri din str. Constructorilor, 68
28.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privata comuna asupra
terenului din str. Hanul Morii, 36
29.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privati comuna asupra
terenului din str. Diminelii, 73
30.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietatea privatd comund asupra
terenului din str. Rarigtii, 5
3l.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comurnd asupra lotului
de pamdnt din str. Floregti, 12.
32.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra
terenului din str. Suceava. 126
33.Cu privire la autentifrcarea dreptului de proprietate privatd comrund asupra lotului
de pimAnt din str. Indlldrii,2.
34.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pamdnt din str. Valea Rediului, 17.
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef al
Direcliei generale arhitecturd, urbanism
gi relalii funciare

15.Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chi;iniu pe anul 2019 in lectura a


doua.
RAPORTOR: Olga Ursu, $ef al
Direcfiei generale finante

16.Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal Chiqinau


pe anul 2017
RAPORTOR; Olga Ursu, gef al
Direcfiei generale hnanfe

l7.Cu privire la atribuirea in proprietate privatd a unui lot de pEi,mAnt din str. A.
Corobceanu, 19 dlui Vladimir Pavlovici
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef al
Direcliei generale arhitecturi, urbanism
gi relalii funciare

Secretar interimar al Consiliu drian TALMACI