Sunteți pe pagina 1din 24

Anexa nr.

2
la Ordinul ..................../..................................

Fișa de evaluare a Cererilor de Exprimare a Interesului (CEI) depuse în cadrul submăsurilor 16.1 - Sprijin pentru înființarea și
funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de noi proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și 16.1.a - Sprijin pentru
înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de noi proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol
ETAPA I

Evaluarea se realizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, selecție și a procesului de solutionare a
contestațiilor pentru Cererile de Exprimare a Interesului (CEI) aferente sub-măsurii 16.1 “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor
operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol” și 16.1a “Sprijin pentru înființarea și funcționarea
grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” din Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) – Etapa I (ROF), care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Informații generale despre parteneriat și proiect

Submăsura:
Număr înregistrare CEI…………
Acordul de cooperare: .............. încheiat la data de: ...........................
Acord de cooperare încheiat între: ...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Denumirea liderului de proiect: .................................................................................................................
Statutul juridic al liderului de proiect: .......................................................................................................

Titlul proiectului: .......................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................
Numele prenumele responsabilului legal: .................................................................................................
Funcţia reprezentantului legal în cadrul entității lider: ..............................................................................
Amplasare (județ, localitate): .....................................................................................................................

1
Valoare estimată: .......................................................................................................................................
Valoarea sprijinului: ..................................................................................................................................
Domenii de intervenție (se vor încadra conform domeniilor de intervenție din Ghidul Solicitantului 16.1-16.1a)
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Verificarea condițiilor de eligibilitate

I.Verificarea eligibilitatii solicitantului


Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
1. CEI se afla în sistem? Modulul de gestiune a Membrii comisiei de evaluare verifică Dacă CEI nu a mai fost depusă se
CEI/ notă/notele cu CEI dacă parteneriatul a mai depus o CEI pe consideră condiția îndeplinită și se
depuse în luna/lunile aceeași submăsură și menționează acest continuă evaluarea.
respectivă/anterioare, lucru la rubrica Rezultatul verificării și Dacă CEI a mai fost depusă se verifică
conform art 4. Alin (4) observații/ recomandări. statutul acesteia.
din Regulamentul de  Dacă CEI anterioară a fost retrasă
organizare şi funcţionare Se aplică în cazul în care parteneriatele solicitantul poate redepune CEI o singură
a procesului de evaluare, sunt identice din punct de vedere al dată în cadrul aceleiași sesiuni de
selecție și a procesului componenței și/sau al temei propuse cu depunere și astfel se consideră condiția
de solutionare a cele care depun o altă Cerere de îndeplinită, continuându-se evaluarea.
contestațiilor pentru Exprimare a Interesului, inclusiv în cazul
Cererile de Exprimare a în care calitatea de Lider de Proiect este Dacă parteneriatul are mai mult de o CEI
Interesului (CEI) schimbată între membrii acordului în depusă (mai există o cerere neretrasă) se
aferente sub-măsurii cadrul mai multor CEI propuse. consideră condiția neîndeplinită, cererea
16.1 “Sprijin pentru fiind declarată neeligibilă în baza acestui
înființarea și punct de verificare iar comisia continuă
funcționarea grupurilor evaluarea.
operaționale (GO),
pentru dezvoltarea de Dacă se constată că solicitantul a încadrat

2
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
proiecte pilot, noi greșit CEI (d.p.d.v. al submăsurii),
produse în sectorul comisia de evaluare va încadra corect CEI
agricol” și 16.1a și va notifica solicitantul prin intermediul
“Sprijin pentru Cererii de Informații Suplimentare.
înființarea și
funcționarea grupurilor
operaționale (GO),
dezvoltarea de proiecte
pilot, produse și procese
în sectorul pomicol” din
Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-
2020 (PNDR 2014-
2020) – Etapa I (ROF)
2. În sistem se găsesc Modulul de gestiune a Membrii comisiei de evaluare verifică Dacă NU, se continuă evaluarea.
două sau mai multe CEI CEI / notă/notele cu dacă în sistem se găsesc două sau mai
cu teme CEI depuse în multe CEI cu teme identice/similare. După evaluarea inițială a CEI, în cazul în
identice/similare? luna/lunile care se identifică în cadrul procesului de
respectivă/anterioare, Prin proiect similar se întelege ca fiind evaluare al altor CEI teme identice
conform art 4. alin. (4) acel proiect prin care din punct de /similare, comisia de evaluare va reveni la
din ROF. vedere al componenței parteneriatului reevaluarea punctului 2 și va ține cont de
și/sau al temei/temelor de cercetare următoarele:
propuse (identice sau nu ca denumire)
se urmărește primirea de sprijin Dacă DA, comisia de evaluare va cere
suplimentar de către parteneriat. informații suplimentare (anexa nr.1 la Fișa
de evaluare) grupurilor operaționale cu
proiecte similare pentru a determina dacă
este justificată depunerea unor proiecte
diferite.

Dacă după primirea și analizarea


informațiilor suplimentare comisia de

3
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
evaluare consideră că se justifică existența
a două proiecte separate se va considera
condiția îndeplinită și se va continua
evaluarea.

Dacă nu se justifică două proiecte


separate, vor fi notificate grupurile
operaționale în scopul comasării
proiectelor și redepunerii unei singure
CEI (la solicitarea comisiei chiar dacă
sesiunea de depunere s-a finalizat).
Termenul de transmitere a CEI refăcute
este de 5 zile lucrătoare de la transmiterea
notificării.

Dacă solicitantul nu răspunde la cererea


comisiei de evaluare în termen sau
informațiile furnizate nu sunt suficiente se
consideră condiția neîndeplinită și se
declară neeligibile toate CEI similare.

CEI similare vor fi excluse din procesul


de evaluare și selecție.
3. Documentele depuse CEI Membrii comisiei de evaluare verifică Dacă documentele sunt conforme se va
sunt conforme? dacă CEI și Acordul de Cooperare considera condiția îndeplinită și se va
Acord de Cooperare respectă formatul pus la dispoziție de continua evaluarea.
AFIR / AM, dacă sunt completate datele
Copie CI/BI de identificare și asumate de persoanele / Dacă documentele nu sunt conforme
reprezentant legal lider entitățile implicate și dacă datele înscrise membrii comisiei de evaluare vor
de proiect în copia actului de identitate al menționa rezultatul verificării și
reprezentantului legal al liderului de informațiile suplimentare necesare pentru
proiect sunt conforme cu cele menționate clarificarea sau corectarea aspectelor

4
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
în Acordul de Cooperare. constatate, dacă este cazul.

Dacă nu este cazul solicitării de informații


suplimentare, dacă solicitantul nu
răspunde la cererea de informații
suplimentare în termen sau informațiile
furnizate nu sunt suficiente pentru
clarificarea aspectelor constatate se
consideră condiția neîndeplinită și se
continuă evaluarea.

Dacă informațiile furnizate de solicitant


clarifică aspectele constatate se consideră
condiția îndeplinită și se continuă
evaluarea.
4. Parteneriatul se Acordul de Cooperare Membrii comisiei de evaluare verifică Dacă parteneriatul se încadrează în
încadrează în categoria dacă parteneriatul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili se va
beneficiarilor eligibili? CEI categoria beneficiarilor eligibili conform considera condiția îndeplinită și se va
Ghidului Solicitantului, secțiunea continua evaluarea.
Beneficiarii sprijinului nerambursabil,
pentru 16.1 sau pentru 16.1a, după caz. Dacă parteneriatul nu se încadrează în
categoria beneficiarilor eligibili membrii
Se va verifica parteneriatul d.p.d.v. al comisiei de evaluare vor menționa
componenței, statutul juridic al acestuia, rezultatul verificării și informațiile
dacă parteneriatul are membri din afara suplimentare necesare pentru clarificarea
României, dacă parteneriatul este compus sau corectarea aspectelor constatate, dacă
exclusiv din solicitanți parteneri sau legați este cazul.
(se va verifica de către membrii comisiei
în baza de date a ONRC) și dacă liderul Dacă nu este cazul solicitării de informații
de proiect se încadrează în formele de suplimentare, dacă solicitantul nu
organizare menționate în cadrul Ghidului răspunde la cererea de informații
Solicitantului. suplimentare în termen sau informațiile

5
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
furnizate nu sunt suficiente pentru
AFIR va consulta baza de date ONRC clarificarea aspectelor constatate se
pentru fiecare CEI și va încărca în consideră condiția neîndeplinită și se
sistemul de gestiune documentele continuă evaluarea.
necesare verificării de către toți membrii
comisiei de evaluare. Dacă informațiile furnizate de solicitant
clarifică aspectele constatate se consideră
Nu sunt eligibile parteneriatele constituite condiția îndeplinită și se continuă
doar din institute, stațiuni de cercetare, evaluarea.
unități/stațiuni didactice și orice
componentă a acestora.

Astfel, parteneriate de tipul institut de


cercetare – stațiune didactică, stațiune de
cercetare – universitate, stațiune cercetare
– stațiune cercetare, fermă didactică –
unitate de învățământ etc., fără o altă
entitate/persoană care se încadrează în
definiția fermierului din capitolul 4.3
Dicționar din Ghidul Solicitantului și care
nu face parte din entitățile menționate mai
sus (listă indicativă), nu sunt eligibile.
5. Este liderul de Acordul de cooperare Membrii comisiei de evaluare verifică Dacă nu, se menționează în această
parteneriat entitate dacă liderul este o entitate publică. rubrică și se continuă evaluarea.
publică? CEI
Entitățile publice nu pot derula Dacă da, se verifică dacă liderul de proiect
procedura de achiziții publice decât este singura entitate din parteneriatul
în nume propriu nu și pentru respectiv care derulează operațiuni ce vor
membrii/terți și nu pot realiza fi rambursate de către AFIR sau dacă nu
derulează operațiuni ce necesită
decontarea cheltuielilor către terți.
rambursare. Dacă liderul, entitate publică,
îndeplinește această condiție se

6
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
menționează în această rubrică și se
continuă evaluarea.

Dacă liderul nu îndeplinește condiția se


consemnează în această rubrică și se
solicită prin informații suplimentare
înlocuirea liderului cu un membru existent
în parteneriat și trecerea entității publice
la statutul de membru și/sau reașezarea
oparațiunilor în cadrul proiectului propus.
Dacă este de acord cu propunerea,
parteneriatul va reface Acordul de
Cooperare și CEI și le va transmite ca
răspuns la cererea de informații
suplimentare.

În cazul în care parteneriatul nu este de


acord cu propunerea, nu răspunde la
cererea de informații suplimentare în
termen sau informațiile furnizate nu sunt
suficiente pentru clarificarea aspectelor
constatate se consideră condiția
neîndeplinită și se continuă evaluarea.
6. Liderul de proiect Registrul debitorilor
este înregistrat în pentru SAPARD şi
registrul debitorilor FEADR, aflat pe link-ul Condiția este aplicabilă liderului de Dacă CEI va fi selectată pentru trecerea în
AFIR, atât pentru \\alpaca\Debite proiect în cazul în care prin proiect sunt ETAPA II, verificarea se va relua în etapa
Programul SAPARD, propuse acțiuni specifice sM 16.1/16.1a și de evaluare a documentelor în vederea
cât și pentru FEADR? tuturor membrilor acordului de cooperare semnării contractului. Acest aspect se va
în cazul în care prin proiect sunt propuse menționa în această casetă și în notificarea
și acțiuni specifice sM 4.1/4.1a și transmisă către solicitant.
4.2/4.2a.

7
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
AFIR va consulta registrul debitorilor
pentru fiecare CEI și va încărca în
sistemul de gestiune documentele
necesare verificării de către toți membrii
comisiei de evaluare.

Documentele vor conține inclusiv debitul,


dobânzile şi majorarile de întarziere ale
solicitantului.

În baza acestor documente, toți membrii


comisiei verifică dacă solicitantul este
înscris cu debite.
II. Verificarea eligibilității proiectului
1. Proiectul propus CEI Membrii comisiei de evaluare verifică Dacă da, se menționează în această
este în acord cu acest aspect în CEI, rubricile tip de proiect rubrică și se continuă evaluarea.
acțiunile comune propus, obiectiv și abstract și în orice alte
menționate în cadrul rubrici considerate relevante de aceștia. Dacă nu, comisia de evaluare poate
solicita informații suplimentare.
Art. 35(2) (a) - (b) din
Reg. (UE) nr. Membrii comisiei de evaluare vor
1305/2013, respectiv menționa rezultatul verificării și
implică un “proiect informațiile suplimentare necesare pentru
pilot” sau clarificarea sau corectarea aspectelor
“dezvoltarea de noi constatate, dacă este cazul.
produse, practici,
procese și tehnologii Dacă nu este cazul solicitării de informații
în sectorul suplimentare, dacă solicitantul nu
agroalimentar, răspunde la cererea de informații
inclusiv pomicol”? suplimentare în termen sau informațiile
furnizate nu sunt suficiente pentru
clarificarea aspectelor constatate se

8
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
consideră condiția neîndeplinită și se
continuă evaluarea.
2. Proiectul este CEI Se verifică justificarea cu privire la Dacă da, se menționează în această
inovativ? caracterul inovativ al proiectului și dacă rubrică și se continuă evaluarea.
acesta ar putea fi implementat prin alte
submăsuri (de ex. – 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, Dacă nu, comisia de evaluare poate
16.4, 16.4a). solicita informații suplimentare.

Membrii comisiei de evaluare vor


Justificarea cu privire la menționa rezultatul verificării și
imposibilitatea implementării informațiile suplimentare necesare pentru
proiectului prin alte submăsuri nu clarificarea sau corectarea aspectelor
constatate, dacă este cazul.
va trebui să ia în calcul doar tipul
diferit de beneficiar în cazul Dacă nu este cazul solicitării de informații
submăsurilor de mai sus și sM 16,1 suplimentare, dacă solicitantul nu
și 16.1a. Aceasta va trebui să se răspunde la cererea de informații
bazeze mai mult pe operațiunile suplimentare în termen sau informațiile
efectuate prin proiect, conectarea furnizate nu sunt suficiente pentru
partenerilor, multiplicarea efectelor, clarificarea aspectelor constatate se
caracterul inovativ etc. consideră condiția neîndeplinită și se
continuă evaluarea.

3. Proiectul propus CEI Membrii comisiei de evaluare verifică Dacă da, se menționează în această
vizează probleme acest aspect în CEI, secțiunile Abstract și rubrică și se continuă evaluarea.
practice ale Obiectiv și în orice alte rubrici considerate
fermierului/fermierilor relevante de aceștia. Dacă nu, comisia de evaluare poate
din parteneriat, solicita informații suplimentare.
identificate clar în
sectorul agroalimentar Membrii comisiei de evaluare vor
sau în sectorul pomicol, menționa rezultatul verificării și
care necesită soluțiii informațiile suplimentare necesare pentru

9
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
noi/ inovatoare pentru clarificarea sau corectarea aspectelor
rezolvarea acestora? constatate, dacă este cazul.

Dacă nu este cazul solicitării de informații


suplimentare, dacă solicitantul nu
răspunde la cererea de informații
suplimentare în termen sau informațiile
furnizate nu sunt suficiente pentru
clarificarea aspectelor constatate se
consideră condiția neîndeplinită și se
continuă evaluarea.
4. Proiectul propus CEI Se verifică bifa din declarația pe proprie Dacă nu, se menționează în această
vizează cercetare răspundere, secțiunile Abstract și rubrică și se continuă evaluarea.
fundamentală? Obiectiv, acțiunile/ operațiunile principale
care vor fi implementate. Dacă da, comisia de evaluare poate
solicita informații suplimentare. Dacă în
declarația pe propria răspundere nu există
bifa referitoare la cercetarea fundamentală
se vor solicita obligatoriu informații
suplimentare în acest sens.

Membrii comisiei de evaluare vor


menționa rezultatul verificării și
informațiile suplimentare necesare pentru
clarificarea sau corectarea aspectelor
constatate, dacă este cazul.

Dacă nu este cazul solicitării de informații


suplimentare, dacă solicitantul nu
răspunde la cererea de informații
suplimentare în termen sau informațiile
furnizate nu sunt suficiente pentru

10
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
clarificarea aspectelor constatate se
consideră condiția neîndeplinită și se
continuă evaluarea.
5. Proiectul cuprinde CEI Membrii comisiei de evaluare verifică în Dacă da se menționează în această rubrică
doar acțiuni, investiții, CEI și Acordul de cooperare dacă și se continuă evaluarea.
operațiuni legate de Acord Cooperare acțiunile, investițiile, operațiunile propuse
produsele prezente în prin proiect sunt legate de produsele Dacă nu, comisia de evaluare poate
Anexa I l TFUE prezente în Anexa I la TFUE și că nu solicita informații suplimentare.
Anexa I la TFUE și
(anexanr.8) la Ghidul vizează produse din sectorul piscicol.
nu vizează sectorul Solicitantului Membrii comisiei de evaluare vor
piscicol? Se vor avea în vedere și prevederile din menționa rezultatul verificării și
Anexa nr.4 la Ghidul Anexa nr. 4 la Ghidul solicitantului. informațiile suplimentare necesare pentru
Solicitantului - Ghid clarificarea sau corectarea aspectelor
pentru determinarea Pentru o încadrare corectă se vor corela constatate, dacă este cazul.
încadrării proiectului informațiile din Anexa I la TFUE cu
d.p.d.v. al ANEXEI I la informațiile de la adresa web a Autoritatii Dacă nu este cazul solicitării de informații
TFUE Naționale a Vămilor suplimentare, dacă solicitantul nu
TARIC http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/secti răspunde la cererea de informații
uni.htm suplimentare în termen sau informațiile
furnizate nu sunt suficiente pentru
clarificarea aspectelor constatate se
consideră condiția neîndeplinită.
III. Verificarea cheltuielilor, investițiilor, operațiunilor prevăzute
Acordul de Cooperare Membrii comisiei de evaluare vor verifica În cazul în care se constată că CEI este
1. Cheltuielile, în Acordul de Cooperare (preliminar) și în conformă d.p.d.v. al aspectelor menționate
investițiile, CEI CEI cheltuielile estimate, investițiile, anterior se consideră această condiție
operațiunile prevăzute operațiunile prevăzute de solicitant pentru îndeplinită și se continuă evaluarea CEI.
sunt încadrate corect? determinarea eligibilității acestora în etapa
II, încadrarea în procentele prevăzute în Dacă nu este conformă se vor cere în
Anexa nr.3 la Ghidul Solicitantului, mod obligatoriu informații
încadrarea corectă în intensitatea aferentă suplimentare în scopul clarificării /
fiecărei operațiuni, asumarea cofinanțării corectării aspectelor neconforme.

11
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
de către membrii Grupului Operațional,
cheltuielile estimate aferente altor La finalul verificărilor, membrii comisiei
submăsuri, încadrarea în sprijinul maxim de evaluare vor menționa în această
acordat pe proiect, necesitatea secțiune rezultatul acestora și informațiile
operațiunilor și corelarea lor cu obiectivul suplimentare necesare pentru
proiectului etc. clarificarea/corectarea neconcordanțelor.

Toate aceste verificări se fac în măsura în


care datele solicitate prin modelul În cazul în care nu se răspunde la
standard CEI și Acord de Cooperare informații suplimentare sau acestea nu
permit analiza aspectelor menționate sunt suficiente, membrii comisiei vor
anterior. considera CEI neconformă d.p.d.v. al
cheltuielilor, investițiilor, operațiunilor
Verificarea se va face pentru a identifica prevăzute și o vor declara neeligibilă. Se
încă din prima etapă diferite continuă evaluarea.
neconcordanțe ce ar putea conduce la
depunerea în etapa II a unui proiect Având în vedere că în etapa I nu există
neeligibil, neviabil (după eliminarea informații complete cu privire la aspectele
anumitor cheltuieli menționate anterior, verificările se vor
neeligibile/modificarea bugetului etc.). relua în etapa II, când evaluatorii vor avea
la dispoziție proiectul complet.

Astfel, chiar dacă CEI este considerată


conformă în această etapă, proiectul poate
suferi modificări în ceea ce privește
cheltuielile, investițiile și operațiunile
prevăzute, în momentul evaluării
proiectului complet în etapa II.
Alte
Verificări/Observații
*
*După finalizarea evaluării condițiilor de mai sus se va verifica CEI și Acordul de cooperare pentru asigurarea corectitudinii completării

12
Condiția verificată Documentele verificate Puncte de verificat în documente Rezultatul verificării și Condiție
observații/recomandări, dacă este cazul îndeplinită?
DA/NU
câmpurilor respective și corelării acțiunilor propuse, responsabilităților membrilor cu obiectivul proiectului (de exemplu se verifică perioada
de implementare a proiectului – dacă este maximum 3 ani, dacă este utilizată limba solicitată prin modelul standard al CEI, utilitatea
membrilor în parteneriat, dacă este încadrat corect proiectul conform expresiilor cheie, proprietarul activelor după implementare, daca se
propune și diseminare, dacă sunt bifate casetele corespunzătoare din declarația pe proprie răspundere, dacă fiecare partener are desemnat un
membru al organizației cu rol de reprezentant al acestuia în cadrul proiectului etc.).

Se menționează rezultatul verificării și informațiile suplimentare necesare pentru clarificarea sau corectarea aspectelor constatate, dacă este
cazul, în rubrica alte observații.

Neîndeplinirea uneia dintre condițiile descrise în capitolele de mai sus sau în ghidul solicitantului conduce la declararea CEI ca fiind
neeligibilă. CEI declarată neligibilă poate fi redepusă în sesiunile următoare de depunere.

Centralizare informații suplimentare secțiunile I, II, III


Condiția vizată Document în care sunt necesare clarificări / Clarificările/modificările necesare
modificări

13
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA CEI Status CEI
Se completează de fiecare membru al comisiei după finalizarea evaluării
condițiilor de eligibilitate doar dacă CEI este eligibilă/neeligibilă fără să DA NU
necesite solicitare de informații suplimentare. Dacă sunt necesare informații
suplimentare se completează doar centralizatorul de mai sus.
CEI respectă condițiile prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului și
documentele anexă?  

CEI este eligibilă?


 

IV. Verificarea criteriilor de selecție

a) Submăsura 16.1 “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în
sectorul agricol ”

Nr. Principii şi criterii de selecție Punctaj Metodologie de verificare și Punctaj Justificare acordare
crt. punctare acordat punctaj
1. Principiul sectorului prioritar în conformitate Max 35 p
cu Strategia Națională de Competitivitate În cazul tuturor criteriilor de
2014-2020 și strategiei PNDR 2014-2020 selecție se vor utiliza
1.1. Proiectul parteneriatului are ca scop informațiile prezentate de
dezvoltarea de produse, tehnici, procese pentru: solicitant în CEI, în special în
a) Producerea/Prelucrarea produselor agricole 35p câmpurile – Obiectivul
b) Evaluarea şi îmbunatatirea calităţii mediului 25p proiectului, Abstract, Descrierea
modului în care sunt îndeplinite
2. Principiul respectării temelor și direcțiilor 35 p criteriile de selecție.
prioritare în funcție de Strategia Națională de
Dezvoltare-Cercetare și Inovare 2014-2020 După verificare, membrii
și/sau Strategia de Cercetare -Dezvoltare - comisiei de evaluare vor
Inovare pe termen mediu și lung în sectorul
agro-alimentar 2014-2020-2030

14
Nr. Principii şi criterii de selecție Punctaj Metodologie de verificare și Punctaj Justificare acordare
crt. punctare acordat punctaj
2.1. Proiectul parteneriatului are ca scop menționa în rubrica Punctaj
acordat punctajul acordat pentru
dezvoltarea de produse, tehnici, procese pentru:
fiecare criteriu/subcriteriu de
a) Reducerea meteo-dependenţei producţiilor selecție și vor justifica pe scurt
culturilor de câmp*; acordarea punctajului respectiv
în rubrica Justificare acordare
b) Valorificarea eficientă în hrana animalelor 35p (indiferent punctaj.
de fermă a resurselor furajere (noi rețete de de numărul
furajare, noi resurse furajere, aclimatizarea subcriteriilor Dacă este necesar, pentru
unor plante furajere din afara arealului îndeplinite) clarificarea anumitor aspecte,
geoclimatic, noi modalități de procesare a comisia de evaluare poate
furajelor, introducerea în furajarea animalelor a solicita informații suplimentare.
unor furaje sau rețete furajere abandonate, În cazul în care nu se răspunde
utilizarea produselor secundare rezultate din la informații suplimentare sau
activitatea de procesare etc.); acestea nu sunt suficiente,
membrii comisiei de evaluare
c) Diversificarea materiilor prime agricole cu vor acorda punctajul conform
proprietăţi nutritive superioare în vederea informațiilor disponibile.
obţinerii de alimente sănătoase;
d) Valorificarea biomasei (deşeurilor) din La finalul verificării se va
sectorul agricol; calcula punctajul total și se va
menționa în caseta
e) Obţinerea de suplimente alimentare din corespunzătoare. Se va verifica
produse agricole. dacă punctajul este peste
punctajul minim și se va bifa
caseta corespunzătoare.
f) Agricultură de precizie**

15
Nr. Principii şi criterii de selecție Punctaj Metodologie de verificare și Punctaj Justificare acordare
crt. punctare acordat punctaj
g) Tehnici inovatoare de creștere a Dacă CEI nu îndeplinește
randamentului și/sau calității produselor, punctajul minim, aceasta va fi
inclusiv combaterea bolilor și dăunătorilor considerată neeligibilă/eligibilă
fără punctaj minim.
3. Principiul produselor de calitate, dezvoltarea Max 30
de produse sau tehnologii cu valoare adăugată
mare
3.1. Proiectul parteneriatului are ca scop 15 p
dezvoltarea de produse, tehnici, procese pentru
ramura ecologică a sectorului agroalimentar
3.2. Proiectul parteneriatului are ca scop
dezvoltarea de:
a) produse care participa la scheme de calitate 15 p
europene (de exemplu DOP, DOC, IGP, montane
etc.)
b) produse de calitate provenite din exploatatii 10 p
situate în zone HNV.
TOTAL 100 p
DA NU
CEI îndeplinește punctajul minim?
 

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

*Dependența culturilor agricole de factorii climatici (îngheț, secetă, grindină etc.).

16
**Agricultură/pomicultură de precizie – concept agricol care presupune utilizarea unor tehnologii noi, printre care poziționarea globală (GPS), a
senzorilor, a sateliților sau a imaginilor luate din aer, ca și a unor instrumente de management al informației (Ex. – GIS), de evaluare și
interpretare a variațiilor.

Centralizare informații suplimentare secțiunea IV submăsura 16.1


Criteriul de selecție vizat Document în care sunt necesare clarificări/ Clarificările/modificările necesare
modificări

b) Submăsura 16.1a “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în
sectorul pomicol”

Nr. Principii şi criterii de selecție Punctaj Metodologie de verificare și Punctaj Justificare


crt. punctare acordat acordare punctaj
1. Principiul respectării temelor și direcțiilor În cazul tuturor criteriilor de
prioritare în funcție de Strategia Națională de selecție se vor utiliza
Dezvoltare-Cercetare și Inovare 2014-2020 și/sau informațiile prezentate de
Strategia de Cercetare - Dezvoltare - Inovare pe 40 p solicitant în CEI, în special în
termen mediu și lung în sectorul agro-alimentar 2014- câmpurile – Obiectivul
2020-2030 proiectului, Abstract,
Descrierea modului în care
1.1. Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de sunt îndeplinite criteriile de
produse, tehnici, procese pentru: selecție.
a) Valorificarea biomasei (deșeurilor) din sectorul
pomicol;

17
Nr. Principii şi criterii de selecție Punctaj Metodologie de verificare și Punctaj Justificare
crt. punctare acordat acordare punctaj
b) Obţinerea de suplimente alimentare din produse După verificare, membrii
provenite din sectorul pomicol. comisiei de evaluare vor
menționa în rubrica Punctaj
c) Reducerea meteo-dependenţei plantațiilor pomicole*; acordat punctajul acordat
40 p pentru fiecare
criteriu/subcriteriu de selecție
și vor justifica pe scurt
d) Valorificarea eficientă în hrana animalelor de fermă a acordarea punctajului respectiv
resurselor furajere provenite din sectorul pomicol (noi în rubrica Justificare acordare
rețete de furajare, noi resurse furajere, noi modalități de punctaj.
procesare a furajelor, introducerea în furajarea
animalelor a unor furaje sau rețete furajere abandonate,
utilizarea produselor secundare rezultate din procesarea
fructelor etc.);

e) Pomicultură de precizie**

f) Tehnici inovatoare de creștere a randamentului și/sau


calității produselor în sectorul pomicol, inclusiv
combaterea bolilor și dăunătorilor

2. Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de Max 60p


produse sau tehnologii cu valoare adăugată mare
2.1 Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de
produse, tehnici, procese pentru ramura ecologică a 35 p
sectorului pomicol (inclusiv industrie alimentară).

18
Nr. Principii şi criterii de selecție Punctaj Metodologie de verificare și Punctaj Justificare
crt. punctare acordat acordare punctaj
2.2. Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de
produse: 25p Dacă este necesar, pentru
a) care participă la scheme de calitate europene (de clarificarea anumitor aspecte,
exemplu DOP, IGP, montane etc.) comisia de evaluare poate
solicita informații
suplimentare. În cazul în care
nu se răspunde la informații
b) provenite din exploatatii situate în zone HNV 15p suplimentare sau acestea nu
sunt suficiente, experții vor
acorda punctajul conform
informațiilor disponibile.

La finalul verificării se va
calcula punctajul total și se va
menționa în caseta
corespunzătoare. Se va verifica
dacă punctajul este peste
punctajul minim și se va bifa
caseta corespunzătoare.

Dacă CEI nu îndeplinește


punctajul minim, aceasta va fi
considerată neeligibilă/eligibilă
fără punctaj minim.

TOTAL 100 p
DA NU

19
Nr. Principii şi criterii de selecție Punctaj Metodologie de verificare și Punctaj Justificare
crt. punctare acordat acordare punctaj
CEI îndeplinește punctajul minim?
 

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

*Dependența culturilor agricole de factorii climatici (îngheț, secetă, grindină etc.).

**Agricultură/pomicultură de precizie – concept agricol care presupune utilizarea unor tehnologii noi, printre care poziționarea globală (GPS), a
senzorilor, a sateliților sau a imaginilor luate din aer, ca și a unor instrumente de management al informației (Ex. – GIS), de evaluare și
interpretare a variațiilor.

Centralizare informații suplimentare secțiunea IV submăsura 16.1a


Criteriul de selecție vizat Document în care sunt necesare clarificări/ modificări Clarificările/ modificările necesare

V. Verificarea condiţiilor artificiale

Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce în la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale?

Această verificare va fi realizată în etapa I de implementare

1.Există CEI cu modificări minore, față de proiectul evaluat, depusă pe cealată submăsură (16.1/16.1a – după caz)?

În acest caz se vor cere informații suplimentare și dacă se constată că solicitantul a încercat să creeze condiții artificiale ambele CEI vor fi eliminate din
procesul de evaluare și selecție.

Aceste verificări vor fi realizate la momentul evaluării proiectului în etapa II de implementare

2. Membrii cu statut de fermier/IMM etc. ai Acordului de Cooperare au mai beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a?

3. În cazul în care au mai beneficiat de sprijin, investițiile sunt identice din punct de vedere al achizițiilor?

20
4. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, conform
submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a (de exemplu intensitate crescută).

Centralizare informații suplimentare* submăsura 16.1/16.1a


Eligibilitate (secțiunile I, II, III)
Condiția vizată Document în care sunt necesare clarificări/ Clarificările/modificările necesare
modificări

Selecție (secțiunea IV)


Criteriul de selecție vizat Document în care sunt necesare clarificări/ Clarificările/modificările necesare
modificări

Condiții artificiale
Condiția Vizată Clarificările/modificările necesare

* Informațiile suplimentare trebuie furnizate de solicitant în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către comisia de evaluare.
Transmiterea solicitării de informații suplimentare și primirea lor se va face prin poșta electronică și va conține inclusiv termenul în care solicitantul trebuie să
furnizeze informațiile solicitate.

VI. Flux evaluare


Secretarul comisiei de evaluare verifică în cadrul modulului de gestiune a Cererilor de Exprimare a Interesului dacă dosarul CEI este complet.
Dacă există dosare incomplete acesta va întocmi o listă cu CEI care au dosarul incomplet, documentul/e lipsă pentru fiecare CEI în cauză și o va
înainta membrilor comisiei de evaluare în scopul verificării acestora și excluderii din procesul de evaluare și selecție a CEI respective. Lista va
conține inclusiv numele solicitantului și titlul proiectului propus.

O CEI va fi evaluată de fiecare membru al Comisiei de Evaluare. Evaluarea se va face online și/sau letric, în funcție de aspectele evaluate

Dacă este cazul, fiecare membru al comisiei va completa secțiunile centralizator informații suplimentare, conform modelului furnizat, iar la
finalul evaluării va completa centralizatorul de la finalul tuturor secțiunilor. Centralizatoarele se vor comasa într-un document final ce va fi
transmis solicitantului de către secretarul comisiei, după ce comisia va analiza observațiile fiecărui membru și va decide forma finală a solicitării
21
de informații suplimentare. Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare va fi avizată de către toți membrii Comisiei de Evaluare și de către
directorul general DGDR-AM PNDR/Directorul din subordine împuternicit în acest sens.

După trecerea termenului de primire a informațiilor suplimentare, dacă acestea au fost primite vor fi analizate în comun de membrii comisiei de
evaluare, se va elabora fișa de evaluare finală (o nouă fișă de evaluare în completarea fișei de evaluare inițiale), se va stabili statusul CEI d.p.d.v.
al eligibilității și selecției și se va menționa în casetele corespunzătoare.
În cazul CEI neeligibile/sub pragul minim se vor menționa motivele, acestea urmând a fi transmise solicitantului.

Dacă solicitantul nu a transmis informațiile suplimentare, acestea sunt insuficiente sau nu au fost transmise în termenul prevăzut anterior,
comisia de evaluare va elabora fișa de evaluare finală (o nouă fișă de evaluare în completarea fișei de evaluare inițiale), va stabili statusul CEI
d.p.d.v. al eligibilității și selecției și va menționa în casetele corespunzătoare.
În cazul CEI neeligibile/sub pragul minim se vor menționa motivele, acestea urmând a fi transmise solicitantului.

Dacă nu a fost nevoie de solicitare de informații suplimentare, comisia va definitiva Fișa de Evaluare, va stabili statusul CEI d.p.d.v. al
eligibilității și selecției și va menționa în casetele corespunzătoare. În cazul CEI neeligibile/sub pragul minim se vor menționa motivele, acestea
urmând a fi transmise solicitantului.

După finalizarea evaluării lunare a CEI, secretarul întocmește un centralizator lunar, iar membrii comisiei vor elabora notificările ce urmează a fi
transmise solicitanților după publicarea Raportului de Evaluare pe pagina de internet a AFIR.

Centralizatorul lunar se avizează de membri și se aprobă de către directorul general DGDR-AM PNDR.

La evaluarea CEI depuse în ultima lună de depunere se va întocmi Raportul de Evaluare ce va cuprinde și informațiile din toate centralizatoarele
lunare. Acesta va fi semnat și se va publica pe paginile web ale AFIR și MADR.

Se vor elabora, semna și transmite electronic notificările finale către solicitanți. Notificările cu privire la rezultatul evaluării vor fi avizate de
către membrii Comisiei de Evaluare și de către directorul general DGDR-AM PNDR/Directorul din subordine împuternicit în acest sens.

Pentru toate CEI (eligibile, neeligibile, sub prag minim) notificarea va conține elementele minime prevăzute în ROF.

Toate documentele rezultate în urma evaluării se vor încărca în sistemul de gestiune al CEI.

22
VII. Status proiect
(se va menționa pe scurt, doar pe fișa de evaluare finală, conform bifelor din secțiunile corespunzătoare)

Avizat
Fișa de evaluare finală va fi avizată/avizată cu observații* de toții membrii comisiei.

Nume/Prenume ……………………
Semnătura………
DATA………..

1) * În minuta reuniunii se consemnează, de către secretar, motivele opiniei separate.

23
24

S-ar putea să vă placă și