Sunteți pe pagina 1din 2

Consilier

Aditivi pentru betoane


Cum îmbunãtãþim calitatea betoanelor adãugând
aditivi
ing.Sorin Turcuº, expert tehnic

Betonul, element de bazã în structura bunã compactare a acestuia este necesar ca din masa betonului, obþinându-se, în final,
construcþiilor, a cunoscut permanent betonul sã fie suficient de fluid. elemente fãrã pori de suprafaþa, betoane
îmbunãtãþiri calitative, care îi permit sã fie utilizat Dacã însã este depãºitã cantitatea de apã faþã de nesegregabile ºi rezistente în timp. Funcþie de
la cele mai diverse lucrãri, pornind de la cea necesarã, apa în exces este eliminatã, fiind fabricant, superplastifianþii se utilizeazã în
construcþiile de locuinþe, lucrãri de drumuri ºi cãi creatã o porozitate în masa betonului ceea ce proporþie de 0,5 – 1,4 kg superplastifiant la 100
ferate, lucrãri de artã (poduri, podeþe, tunele, conduce în mod evident la scãderea rezistenþei kg ciment.
etc), lucrãri hidrotehnice ºi pânã la uriaºele betonului.
zgârie nori din diferitele pãrþi ale lumii. Prin adãugarea unor aditivi plastifianþi la
Aditivi acceleratori de prizã
In general, toate betoanele de clasã superioarã, fabricarea betonului, creºte lucrabilitatea Sunt utilizaþi pentru obþinerea unor rezistenþe
începând cu C15/20, sunt fabricate la o staþie de acestuia, se îmbunãtãþeºte omogenitatea lui, iniþiale mari în primele zile dupã turnarea
betoane omologatã ºi turnate cu pompa de beton. scãzând în acelaºi timp ºi raportul apã/ciment. betonului ceea ce permite o decofrare mai
Sunt ºi excepþii în care, betoane de marcã Toate acestea conduc în final la obþinerea unor rapidã, precum ºi turnarea acestora pe timp
superioarã se pun în operã cu alte mijloace. De betoane cu rezistenþã sporitã ºi mai durabile în friguros.
exemplu, betoanele turnate în corpul barajelor. timp. Aceºti aditivi se adaugã la betoanele turnate în
Totodatã, pentru obþinerea unei calitãþi Plastifianþii se utilizeazã în proporþie de 0,2 - 1,0 cofraje glisante, în prefabricate din beton.etc.
superioare, la aceste betoane sunt utilizaþi, în kg plastifiant pentru 100 kg de ciment. Aditivi acceleratori de prizã se adaugã în
funcþie de locul, durata de transport ºi starea Cantitatea de plastifiant, adaugatã în beton, este proporþie de 1,0 – 2,1% din greutatea cimentului
vremii în care acestea sunt utilizate, o serie de în funcþie de elementul în care este turnat utilizat la fabricarea betonului.
aditivi chimici, simpli sau combinaþi. betonul ºi de temperatura de afarã. Exemplificam, mai jos, cu cât se reduce timpul de
Vom prezenta, succint, principalii aditivi utilizaþi Plastifianþii sunt utilizaþi, cu precãdere, prizã prin utilizarea diferitelor procente de aditivi
la fabricarea betoanelor: primãvara, toamna ºi iarna. raportate la greutatea cimentului.
O clasã superioarã este aceea a Durata prizei
Aditivi plastifianþi ºi superplastifianþi superplastifianþilor. În plus faþã de plastifianþi, procent aditiv din
greutate ciment (%) timp de priza normal reducere timp priza
Pentru o bunã umplere cu beton a cofrajelor ºi o utilizarea acestora scade procentul de aer oclus (minute) (minute)

0 480 0
1 410 70
1,5 390 90
2 375 105

Aditivi întârzietori de prizã


Aceºti sunt recomandaþi sã fie utilizaþi la
aditivarea betoanelor ce urmeazã sã fie
transportate la distanþe mari sau în condiþii de
temperaturi ridicate ale mediului, peste 25 grade
Celsius (betonari pe timp de varã).
Sunt utilizaþi în proporþie de 0,2 – 2,5% din masa
cimentului.
Dozajul exact se stabileºte pentru fiecare cerinþã
de betonare, în parte.
Aditivi antrenori de aer
Adezivii antrenori de aer permit formarea de
pori fini de aer, uniform distribuiþi în masa
betonului. Astfel este permisã diluarea apei infil-
trate în masa betonului la îngheþ, fãrã a distruge
structura betonului; reducerea sucþiunii capilare
(ruperea capilaritãþii) compenseazã lipsa pãrþii
fine (ciment în plus).

46 ARENA Construcþiilor nr. 2 / 2016


Aceºti adezivi cresc rezistenþa la gelivitate
(îngheþ/dezgheþ) a betonului, asigurând
totodatã un grad de impermeabilitate ridicat:
P10/12.
Se utilizeazã în procent de 0,2 – 0,8% din masa
cimentului.
Aditivi antiîngheþ
Utilizarea aditivilor antiîngheþ permite
prepararea ºi turnarea betoanelor în condiþii de
temperaturã scãzutã (sub +5 grade Celsius).
Totodatã, oferã ºi o protecþie a betonului pentru
circa 3 ore din momentul preparãrii în condiþii de
temperaturã scãzutã ( 0 pânã la minus 15 grade
Celsius). Utilizarea aditivilor antiîngheþ se poate
face simplu sau în combinaþie cu plastifianþi ºi
superplastifianþi, dar nu scuteºte constructorul
de respectarea prescripþiilor de turnare a
betonului pe timp friguros, precum ºi cu privire
la tratarea ulterioarã a betonului proaspãt turnat
( se au în vedere suprafeþele plane descoperite,
betoanele rutiere, strãzi, parcãri, ºape, etc).
Aditivi impermeabilizatori
apei mãsuratã în barri iar cea de-a doua cifrã Costul cimentului este de 347 kg x 0,40 lei/kg =
Pentru anumite tipuri de construcþii existã adâncimea de pãtrundere a apei. Specialiºtii de 138,80 lei.
cerinþa ca betonul ce se utilizeazã sã aibã un la staþia de betoane vor adãuga cantitatea de Pentru a-i mãri lucrabilitatea adãugãm 0,5 kg
mare grad de impermeabilizare. aditiv necesarã în funcþie de fiecare clasa de plastifiant la 100 kg ciment:
Exemple de astfel de construcþii sunt: fundaþii beton pentru a obþine permeabilitatea cerutã 347 kg : 100 x 0,5 kg x 4.70 lei/kg = 8,15 lei.
turnate în terenuri cu o umiditate ridicatã, pis- prin caietul de sarcini al construcþiei unde se Dacã se adaugã plastifiant adus cu cisterna la
cine, construcþii hidrotehnice (bazine, toarnã astfel de betoane. staþia de betoane, adaosul de preþ va fi:
rezervoare),etc. Pentru a vã putea face o imagine asupra 347kg : 100 x 0.5 kg x 2,.41 lei/kg = 4,18 lei.
Aditivii de impermeabilizare se adaugã în costurilor suplimentare aduse la preþul pe metru (maxim ... x 2,73= 4,75 lei/kg).
proporþie de 0,2 – 0,9% din masa cimentului. În cub de beton de utilizarea acestor aditivi, care se În cazul utilizãrii unor superplastifianþi, procuraþi
funcþie de aceasta se obþin betoane cu comercializeazã în bidoane de 1 kg; 4kg; 5kg; 20 la bidon, adaosul de preþ poate ajunge la:
permeabilitate P4/10; P4/20; P8/10; P8/20; P12/10; kg; 25 kg;30 kg; 40 kg ; 50 kg; în butoaie de 190 347kg :100 x 0.5 kg x 17,60 lei/kg = 30,54 lei.
P12/20, în care prima cifra reprezintã presiunea kg; 200 kg; 220 kg; 240 kg ºi în cisterne de 1000 Evident cã, prin mãrirea consumului de
kg ºi 1400 kg vã prezentãm tabelul de mai jos. plastifianþi, ºi adaosul de preþ va creºte putând
La staþiile de betoane se utilizeazã cu precãdere ajunge pânã la 60,00 de lei per metrul cub de
aditivii procuraþi în butoaie ºi în cisterne. beton din clasa C12/15.
Aditivii procuraþi în bidoane se utilizeazã de cãtre (în cazul adãugãrii plastifiantului în malaxor).
beneficiari care folosesc cantitãþi mai mici de Prin adãugarea plastifianþilor la staþia de
betoane ºi care îi adaugã în timpul malaxãrii betoane, costul plastifianþilor pentru betonul de
betonului în autotransportorul de beton. clasa 12/15 se încadreazã între 4,18 lei/mc - 10,62
lei/mc.
Cum creºte preþul betonului preparat cu
Subliniem cã acesta este doar un exemplu de
aditivi
calcul, preþul total al fiecãrei clase de beton fiind
Luãm în exemplul nostru betonul C12/15 T4 0-16 negociat pentru fiecare caz în parte, în funcþie de
pompat. Betonul pompabil, din aceastã clasã, condiþiile concrete în care va fi pus în operã
utilizeazã cantitatea de 347 kg de ciment. betonul ºi de cerinþele caietelor de sarcini (mai
bidon butoi cisterna
ales cã pot fi ºi combinaþii de aditivi). n

Tipul de aditiv preþ lei/kg preþ lei/kg preþ lei/kg

minim maxim minim maxim minim maxim

Plastifianþi 5,66 7,60 4,70 5,44 2,41 2,73

Superplastifianþi 9,22 17,60 5,93 6,12

Acceleratori prizã 5,28 13,16 5,91 10,75 3,50 5,46

Intârzietori prizã 5,66 18,39 4,80 5,91 - 6,00

Antiîngheþ 6,00 30,72 5,31 - 3,55 -

Antrenori aer 6,09 31,53 - - - -

Impermeabilizatori 4,10 30,72 3,00 2,62

47