Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU DE ACTIVITATE

INFORMAȚII PERSONALE

Nume:

Prenume: Acest Text Box este


pentru candidații care
Naționalitatea: doresc sa introducă
fotografia personală.
Adresa:
Cei care nu doresc
Telefon: șterg acest text box

E-mail: Format preferabil: jpg

STUDII UNIVERSITARE

Studii universitare de licență


Universitatea
Facultatea
Specializarea
Media generală a anilor de studii
Titlul lucrării de licență
Media examen licență

Studii universitare de master


Universitatea
Facultatea
Masterul absolvit
Media generală a anilor de studii
Titlul lucrării de disertație
Nota examen disertație

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Numele angajatorului
Perioada
Poziția ocupată
Activități și responsabilități

Dacă candidatul a avut mai multe locuri de muncă se completează câte un tabel pentru fiecare
și se listează în ordine cronologică.
1
STAGII/CURSURI/BURSE/MOBILITĂȚI ERASMUS

Tipul de activitate1 Instituția2 unde s-a defășurat


(stagiu/curs/bursă/mobilitate Perioada stagiul/cursul/bursa/mobilitatea
Erasmus) Erasmus

1
Se va preciza titlul complet al stagiului/cursului/bursei/mobilității Erasmus, după modelul:
Stagiu/Curs/Bursă/Mobilitate Erasmus:.........................

2
Se va preciza acolo unde este cazul departamentul/laboratorul unde s-a realizat
stagiul/cursul/bursa/mobilitatea Erasmus.

PREMII

1.

2.

Se listează în ordine cronologică

MEMBRU ÎN SOCIETĂȚI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE

1.

2.

Se listează

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ȘI COMUNICATE

Tipuri de lucrări științifice1 Număr Factor de impact cumulat


Lucrări publicate în reviste cotate ISI
Prim autor
Coautor
Lucrări publicate în reviste din Baze de Date Internaționale (BDI)
Prim autor

Coautor

Lucrări comunicate la manifestări științifice naționale

Prim autor

Coautor

2
Lucrări comunicate la manifestări științifice internaționale

Prim autor

Coautor

Lucrări prezentate la sesiuni științifice studențești

Prim autor

Coautor

1
În tabel se pot lăsa doar rândurile cu tipurile de lucrări științifice ale candidatului. Restul
rândurilor se șterg.

CONTRACTE DE CERCETARE

Date de identificare a contractului Calitatea deținută în contract


Perioada
(Nume, acronim, unitatea finanțatoare) (Responsabil/Membru)

Se listează în ordine cronologică.

Tot ce este scris cu roșu nu apare în memoriul de activitate.


În memoriul de activitate se trec doar acele secțiuni în care candidații au contribuții.

Data

Nume și prenume candidat

Semnătura