Sunteți pe pagina 1din 26

Doctrina

1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia


contabila.
Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a
conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti
contabili sa aibă calităţi esenţiale, cum sunt:
- ştiinţă, competenta şi conştiinţa;
- independenta de spirit şi dezinteres material;
- moralitate, probitate şi demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării
acestor calităţi şi îndeosebi:
a) sa îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar şi
cunoştinţele de cultura generala, singurele capabile sa-i întărească
discernământul;
b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul
necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala, înainte de a face
propuneri;
c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa, chiar ascunsa, a
celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate, fără ocolişuri,
exprimându-şi, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi
concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi
exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea
deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrala a
dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea
responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea
unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui
client sau unui angajator individual

2. Definiti conceptul de profesie contabila.


Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor
(serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a
specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor
profesionale.

3. DEFINITI Activitatile componente ale profesiei contabile.


In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice,
juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate
mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor
financiare, contabile sau fiscal. Lista principalelor activitati/servicii care
compun profesia contabila este urmatoarea:
1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
3. Audit statutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5. Mamagement financiar- contabil
6. Servicii fiscale
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar,
auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor,
auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza
contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in
investitii etc.
Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si
obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor
contabili.
Activitatile component ale profesiei contabile se pot organiza si exercita
prin compartimente proprii sau prin externalizare.

4.Care este structura Tabloului cuprinzand membrii CECCAR ?

Tabloul Corpului este impartit in opt sectiuni, dupa cum urmeaza:

1)Sectiunea intai –“ Experti contabili liber-profesionisti, care isi


desfasoara activitatea in mod individual sau ca personae fizice
autorizate”.

2)Sectiunea a doua – “ Experti contabili care au statut de angajati in


intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie,cercetare,
institutii centrale sau locale.”

3)Sectiunea a treia – “ Persoane fizice straine care au obtinut calitatea


de membru al Corpului”.

4)Sectiunea a patra –“ Experti contabili care isi desfasoara activitatea


in cadrul unor societati, companii sau cabinet membre ale
Corpului”:A.cu capital strain sau mixt;B.cu capital autohton.

5)Sectiunea a cincea – “ Contabili autorizati liber-profesionisti care isi


desfasoara activitatea individual sau ca persoanefizice autorizate”.
6)Sectiunea a sasea – “ Contabili autorizati care au statut de angajati
in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari,educatie, cercetare,
institutii centrale sau locale”.

7)Sectiunea a saptea –
“ Contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul
societatilor de contabilitate membre aleCorpului”:A. cu capital strain
sau mixt;B.cu capital autohton.

8)Sectiunea a opta – “Titluri onorifice”: A.presedinti de onoare B.experti contabili


de onoare; C.contabili autorizati de onoare.

5.Cum se mentine calitatea de expert contabbil si ce obligatii anuale au


acestea?

Calitatea de expert contabil se mentine prin inscrierea in Tabloul


Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind
acordarea calitatii de expert contabil. Inscrierea in TabloulCorpului confera
dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine
licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage
radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei, a dreptului de a o
exercita. Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulativ
conditiile:
1. achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;
2. plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor
cuvenite;
3. asigurarea pentru riscul profesional;
4. dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare, potrivit
legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a
societatilor comerciale ( cazier judiciar);
5. persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul
privind conduita profesionala;
6. depunerea fisei individuale.

6. Care este Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului


public.
Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin
asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile
interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati,
furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de
un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare
sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste
situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul .

7. Care este Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.


Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai
buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este
artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din
economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora,
iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare,
adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili
sunt implicate in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in
firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi
comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din
sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea
structure ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si
sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.

8. Care este Rolul social al profesionistilor contabili.


Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si
comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni
asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus,
lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii
venititurilor memebrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii,
donatorii de fonduri, angajatorii si alete sectoare din lumea afacerilor,
precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in
capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme rigureoase de gestiune
si informare, capabile sa asigure o gestiune finaanciara eficienta, si de a
oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de problem, asupra gestiunii
afacerilor sau de ordin fiscal.

9. Ce reprezinta asigurarea calitatii serviciilor profesionale.


Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
1.La nivelul de contract
2.La nivelul firmei
3.La nivelul organismului profesional
Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:
• Resurse interne – folosirea de inspector angajati de organismul professional
• Resurse externe ca de exemplu:
- contractanti – folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
- sistem de control de catre terti
- contractarea lucrarilor in afara societatilor – organismul professional
externalizeaza controalele unei terte perti;
- combinarea celor de mai sus;
- abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri
pentru asigurarea independentei auditorilorde calitate.

10. Standardele international de educatie si rolul organismelor


profesionale.
Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc
elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si
dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara
larga. Avand in vedere marea divesitate de culture, limbi, sisteme educationale,
jurdicie si sociale din tarile din care fac parte organismele member IFAC, este
la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale
educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la
baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:
1. Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili;
2. Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
3. Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.

Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:


- Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si
dezvoltare pentru profesionistii contabili;
- Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in
pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili;
- Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie
si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii, acceptarii
si aplicarii international;
- Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor
locale cu privire la buna practica in general.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura
cu standardele international de educatie sunt:
- Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea
elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si
dezvoltare pe care se bazeaza aceste standard;
- Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standard sau a
cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza
standardele;
- Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de
educatie emise de IFAC.

11. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor


profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
-La nivelul misiunii
-La nivelul firmei
-La nivelul organismului professional
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa
politici si proceduri care sa faca referiri la:
 Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul
firmei;
Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea
de catre personal a cerintelor etice relevante: integritatea, obiectivitatea,
competent profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si
independenta;
Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni
specifice;
Resursele umane – politici care sa asigure recrutarea
personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competent,
dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
Monitorizarea – asiguraea ca procedurile si politicile cu privire
la sistemul de control al calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si
sunt respectate.

Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:


Existenta unui program obligatoriu de examinare si
asigurare a calitatii;
Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea
celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor international
de calitate.

12. Standaredele international de etica si rolul organismelor


profesionale.
Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul IFAC a emis
Codul etic al profesionistilor contabili ccare curpinde standardele etice de
inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din
intreaga lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii
profesionale pentru profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si
indreumari pentru apluicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:
Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin
stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC;
 Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica
revine tertilor, organismele membre trebuie sa urmaresca convergenta
codului etic national cu codul IFAC, si sa-I convinga pe cei responsabili cu
elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.

13. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor


profesionale.
IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru
sectorul public emite standardele international de contabilitate pentru
sectorul public, iar consiliul pentru standarde internationale de
contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
- Incorprarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru
sectorul public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul
public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de
contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor
responsabili sa se conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate
in sectorul public sau altor standard care incorporeaza aceste standard;
- Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate,
sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate
revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se
conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care
incorporeaza aceste standarede.

14. Standardele international de audit si rolul organismelor


profesionale.
Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite
urmatoarele standarde:
- Standarde internationale de audit;
- Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
-Standarde internationale pentru serviciile conexe.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
 Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a
celorlate documente emise de consiliul pentru standarde internationale
de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea
elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti,
convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standard si
documente;
Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde
care incorporeaza aceste standarde si documente.
Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la
timp traducerea corenta si complete a standardelor intrenationale si a
celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde
internationale de audit si asigurari.

15 . Definiti sigla CECCAR?


Sigla Corpului este marca înregistrată la OSIM sub numarul 37729 şi conţine
caracteristici, dimensiuni şi culori stas-galben si albastru. Logo-ul Corpului nu
poate fi modificat în nici un fel - inclusiv proporţii, culori, elemente componente -
şi nu poate fi supus nici unei transformări, animaţii sau oricărui alt proces.

Deviza siglei este STIINTA- INDEPENDENTA- MORALITATE atribute


esentiale ale exercitarii profesiei.

16. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.


Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia
profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor
activitati.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei
profesiuni, modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile
reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile
profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod
deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
 Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili;
beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt
realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund
pentru calitatea prestatiilor lor;
Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice
si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de bani,
finantari de terirism, fraude, coruptii.

Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile


si regulile stabilite prin codul etic IFAC:
-Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al
profesionistilor contabili;
-Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale;
-Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate
principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC.

operations, the implementation of programs, and the work of IFAC


boards and committees.

17. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.


Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principia
fundamentale:
(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie să fie drept si onest în
toate relatiile profesionale si de afaceri.
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie să fie impartial si nu
trebuie să permită prejudecătilor, confuziilor, conflictelor de interese sau
influentelor nedorite să intervină în rationamentele profesionale sau de
afaceri.
(c) Competenta profesională si prudenta - un profesionist contabil are o
datorie permanentă de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale
la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator
primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din
practică, legislatie si tehnică. Un profesionist contabil ar trebui să actioneze
cu prudentă si în conformitate cu standardele tehnice si profesionale
aplicabile în furnizarea de servicii profesionale.
(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie să respecte
confidentialitatea informatiilor dobândite ca urmare a unei relatii
profesionale sau de afaceri si nu trebuie să divulge astfel de informatii unei
terte părti fără o autorizatie specifică, cu exceptia cazului în care există un
drept sau o obligatie
legală sau profesională de a dezvălui aceste informatii. Informatiile
confidentiale obtinute în cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu
trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al
unor terte părti.
(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui să se
conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui să evite orice actiune ce
poate discredita această profesie.
(f) Respectul fată de normele tehnice si profesionale - Profesionistul
contabil trebuie sa-si îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu
normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria
de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului în
măsura în care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si,
în cazul liberprofesionistilor contabili, cu independenta.
În plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise
de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta.
g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil
trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în
protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor
stabilite de Corp

18. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.


Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul
contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul
profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.
Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gândire):
— Stare de gândire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu
profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala;
— Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparentä:
— reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa
independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta
persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
— este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de
expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu
practica liberalä, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor
care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil.
Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi
găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei, cu
respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
• Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea
responsabilitătii de a actiona în interes public. Asadar, responsabilitatea
unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui
client sau unui angajator individual. Actionând în interes public, un
profesionist contabil ar trebui să respecte si să se conformeze prevederilor
etice ale acestui Cod.
• Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite,
guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de
afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazează pe obiectivitatea si
integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea
corespunzătoare a economiei. Aceasta încredere impune profesiunii
contabile o răspundere publica. Interesul public este definit drept
bunăstarea colectiva a comunitătii si a institutiilor deservite de
profesionistul contabil

19. Integritatea in profesia contabila.


Principiul integritătii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili
de a fi drepti si onesti în relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea
implică, de asemenea, tranzactii corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele, evidentele,
comunicatele sau alte informatii când apreciază că acestea:
- contin o declaratie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.
Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el
furnizează un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului
20. Obiectivitatea in profesia contabila.
Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial,
farä prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de
interese sau alte asemenea, de naturã a determina un tert sa puna la
indoialä obiectivitatea acestuia.

Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili


de a nu îsi compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese
sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este
afectată. Este imposibil ca toate aceste situatii să fie definite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ
rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si
trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. Liber-
profesionistii contabili realizează rapoarte de certificare, prestează servicii
fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili
angajati întocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa
serviciile de audit intern si servesc în diferite functii financiare de conducere
din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii
profesionisti contabili pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în
profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili
trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentină
obiectivitatea în rationamentul profesional.
În selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa în mod specific
potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia
corespunzătoare următorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii în care asupra lor se pot
exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în
care ar exista aceste posibile presiuni. În stabilirea standardelor pentru
identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea
profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori
influentele altora sa încalce obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat
pentru serviciile profesionale contabile si-au însusit principiul obiectivitătii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau
invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta
importanta si dăunătoare asupra rationamentului lor profesional sau
asupra acelora cu care negociază.

21. Confidentialitatea in profesia contabila.


Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte
confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu
trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä, in afarä de
cazurile când obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme
reglementare.
Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de
a se abtine de la:
a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei
angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia
cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită
informatie sau dacă există o obligatie legală sau profesională de a face
publice acele informatii.
(b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor
de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terte părti.

- un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna


confidentialitatea, chiar si într-un mediu social. Profesionistul contabil
trebuie să fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, în
special în situatii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un
asociat sau cu un afin.
- un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să mentină
confidentialitatea în prezentarea de informatii către un posibil client sau
angajator.
- un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să ia în considerare
mentinerea confidentialitătii în cadrul firmei sau al organizatiei
angajatoare.
- un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se
asigura că personalul aflat sub controlul său si persoanele care îi
furnizează consultantă sau asistentă respectă principiul
confidentialitătii.
- obligatia de confidentialitate continuă si după încheierea relatiei
dintre profesionistul contabil si client sau angajator. Când profesionistul
contabil schimbă organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are
dreptul să utilizeze experienta anterioară. profesionistul contabil nu ar
trebui, totusi, să folosească sau să divulge informatii confidentiale
primite sau obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri.
în următoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati
să divulge informatii confidentiale:
• atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator;
• atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de exemplu: pentru a
furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare; si
• pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale
încălcări ale legii.
• atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga
atunci când nu este interzis prin lege:
• pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al
organismului profesional;
• pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea
organizatiei membre sau al unui organism normalizator.
• pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în
cursul procedurilor judiciare;
• pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia
confidentială poate fi divulgată, trebuie avute în vedere următoarele
aspecte:
dacă interesele tuturor părtilor, inclusiv ale tertelor părti ale căror
interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau
angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge informatii;
dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă pot fi
sustinute cu dovezi, în măsura în care acest lucru este posibil; când
situatia implică fapte sau opinii nefondate, trebuie să se recurgă la
rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care
trebuie făcută, dacă este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizată si cui i se adresează; mai exact,
profesionistul contabil trebuie să fie convins că părtile cărora li se
adresează comunicarea sunt destinatarii adecvati si că au
responsabilitatea să reactioneze ca atare.

22. Compententa in profesia contabila.


Competenta profesionala are douä componente de bazä:
— obtinerea;
— mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa
furnizeze servicii profesiona1e cu competenta, grija si sârguinta si este
obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenä
profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului;
aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din
practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobândirea cere:
— inalt standard de pregatire generalä, urmatã de una specifica;
— practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
— perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
— cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national
si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si
cerinte relevante);
— adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in
indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si
intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert,
sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru
rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau
experiena necesarä.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu
privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau
asistenta unui specialist.

23. Profesionalismul in profesia contabila.


- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu
buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice comportament care ar
putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care
ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale
profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai
profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul
larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in
conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii
contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului
sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de
integritate, obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu
independenta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si
tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevantă

24. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.


Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în
conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. Profesioniştii
contabili au datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucţiunile clientului
sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de
integritate, obiectivitate şi, în cazul liber-profesioniştilor contabili, cu
independenta (după cum se va vedea în Secţiunea 290 de mai jos). În plus,
ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC,
IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR şi legislaţia relevanta.

25. Care sunt standardelor profesionale emise de CECCAR si care este


rolul lor ?
Standardele profesionale aplicabile:
• Standardul profesional nr.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii,
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
• Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilităţii,
intocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
• Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale.
• Standardul profesional nr.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni
şi divizări.
• Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
• Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii.
• Standardul profesional nr.39Misiunea de consultanţă pentru crearea
întreprinderilor.
• Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de
prevenire şi combatere a spălării banilor.
Rolul acestor standarde este intarirea disciplinei in elaborarea cat mai
corecta, precisa si legala a situatiilor economico financiare, avand la baza
Codul etic national al profesionistilor contabili si legislatia in vigoare.

26. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor


Contabili si Contabililor Autorizati din Romania?
Conferinta nationala are urmätoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei
de expert contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor
Contabili si Contabililor Autorizati, modificärile si completarile acestuia,
avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul
privind conduita eticä si profesionala a experilor contabili si a contabililor
autorizati;
c) aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului
Experilor Contabili si Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru
aparatul propriu al acestora;
e) alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile
filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune
masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai
consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati
in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de
disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate
fi facutä la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30
de zile de la data instiintärii oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt
definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor
filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de
disciphina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

27. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de


investigare, judecare si tragere la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si
tragere la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

28. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati


nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de
admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare
disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de
aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa
indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul
Educţiei şi Cercetării;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare,
interzice dreptul de gestiune si de administrare a societätilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

29. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?


In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii:
a) organizeazä concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului,
organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia
de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de
concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si
examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se
armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeazä evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a
societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul
Corpului.
c) Asigurä buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor
autorizati.
d) Elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si
conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaborcaza ghidurile
profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele
privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau
bunuri ale acestora.
f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili
si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua,
organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri
activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in
raporturile cu autoritätile publice, organisme specializate, precum si cu alte
persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din
strainätate.
i) Editeazä publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

30. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?


Sursele de finantare ale CECCAR:
- Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
- Taxa de inscriere in tabloul Corpului
- Cotizatii anuale asupra veniturilor
- Donatii, vanzari de publicatii proprii
- Alte venituri

31. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a


deveni membra a Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
- Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
- Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina
majoritatea actiunilor sau a partiloe sociale
- Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre
actionarii sau asociatii experti contabili
- Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis
de adunarea generala.

32. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul


salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?
Prima situatie
Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în
condiţiile O.G. nr. 65/1994, având competenţa profesională de a verifica şi
de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-
financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor
comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de
profit şi pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare.
Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de
cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui şef
ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. De asemenea,
economistul este specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing,
management, planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării financiar-
contabile, independent faţă de societatea comercială. El nu primeşte, pentru
lucrările executate, un salariu, ci un onorariu prevăzut prin contractul
încheiat cu referire la misiunea sa.

A doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în
condiţiile O.G. nr. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine contabilitatea si de a
pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul
autorizat, ca şi expertul contabil, este un profesionist independent,
nesalarizat de o entitate economică.
Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi
revin din fişa individuală. Rareori, în cazul unei întreprinderi mari, mijlocii,
execută toate lucrările contabile. De regulă, este specializat pe un sector al
contabilităţii.
Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea
lucrărilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de şeful Irarhic sau la
propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dacă
sunt independenţi, răspund civil şi penal faţă de întreprindere. De
asemenea, ei pot pierde întreprinderea de client şi, prin aceasta, sursa de
venit.
In schimb, economistul şi contabilul, salariaţi, pierd cu greu postul sau în
urma unor proceduri anevoioase.

33. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?


Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)
a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil:

• acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in


cazul sistemelor informatice;
• elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de
conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a
controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea
normelor generale.
b. Efectuarea de analize economico-financiare:
• analiza structurilor financiare;
• analiza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
• tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
• sistem de credit leasing, factoring etc.;
• determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte
procentuale;
• elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
• elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
• asistenta in prevenirea §i inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
• diagnostic-financiar;
• cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
• audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii
sistemului;
• studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
• audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
• evaluari de bunuri si active patrimoniale;
• evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni,
partaje, donatii sau la cererea celor interesati;
• evaluari de elemente intangibile.
e. Efectuarea de expertize contabile:
• amiabile (la cerere);
• contabil-judiciare;
• arbitraje în cauze civile;
• expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrări cu caracter fmanciar-contabil, ca:
• întocmirea de situaţii periodice;
• consolidarea conturilor şi bilanţului;
•întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.
g.Executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:
• studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
• participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
• asistenţă în probleme de T.V.A. şi impozite;
• fiscalitate imobiliară;
• asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
• asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.
h. Efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică;
• organigrame, structuri, definiri de funcţii;
• legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
• analiza şi organizarea fluxului informaţional;
• formarea profesională continuă;
• contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
• mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea
echipamentelor;
• alegerea softurilor necesare.

34. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel
central si teritorial)?
Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR
are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si
municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini
atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Presedintele Corpului
- Organe de executie:
o Directorul general
o Departamente
La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei

Organe de executie:
o Directorul executiv
o Sectoare

LA NIVEL CENTRAL
Organe de decizie (legislativ) Organe de execuţie
Conferinţa Naţională Secretariatul General
Consiliul Superior
Biroul permanent Sectoare
Preşedintele Corpului
Secţiuni, comisii şi departamente

LA NIVEL DE FILIALĂ
Adunarea Generală Secretariatul filialei
Consiliul filialei
Biroul Permanent Sectoare
Preşedintele filialei
Secţiuni

35. Care sunt atributiile Adunarii Generale ale filialelor CECCAR:


a) ia cunostintă, dezbate si aprobă prin vot deschis raportul de activitate
prezentat de consiliul
filialei pentru perioada expirată;
b) aprobă prin vot deschis bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru
exercitiul financiar
viitor si executia bugetului pentru exerciŃiul financiar expirat însoŃit de
raportul cenzorilor asupra
gestiunii filialei;
c) ia cunostinŃă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei
activităŃii profesionale a
experŃilor individuali si a societăŃilor comerciale controlate, în vederea
asigurării bunei exercitări a
profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei.
Adunarea generală aprobă
lista expertilor individuali si a societăŃilor comerciale ce vor fi auditate
calitativ în anul următor;
d) alege si revocă presedintele si 4 membri ai comisiei de disciplină a filialei;
e) alege si revocă presedintele si membrii consiliului filialei, precum si
cenzorii;
f) propune, dintre membrii săi, candidaŃi pentru funcŃia de presedinte si de
membru al Consiliului
superior;
g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;
h) îndeplineste orice alte atribuŃii prevăzute de lege, regulament, de Codul
etic naŃional al profesionistilor contabili sau hotărâte de Consiliul superior

36.Care sunt raspunderile expertilor contabili ?


Răspunderea poate fi:
a. Disciplinară. Condiţii:
 Raport de muncă concretizat printr-un contract de muncă;
 Existenţa unui regulament;
 Abaterea disciplinară.
b. Administrativă (contravenţională). Condiţii:
 Fapta săvârşită cu vinovăţie;
 Sancţiune prin avertisment;
 Fapta prevăzută de lege sau alt act normativ, ca fiind contravenţie, se
sancţionează, chiar dacă e săvârşită fără intenţie.
c. Civilă. Condiţii:
 Contractul;
 Fapta;
 Prejudiciul;
 Cauzalitatea;
 Vinovăţia;
d. Penală. Condiţii:
 Forma răspunderii juridice;
 Faptele (infracţiunile) pericol social, cu vinovăţie, prevăzute de legea
penală.

37. Care este formularea juramantului membrilor Corpului la inscrierea


in tablou.
Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile
Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si
ale codului privind conduita etica si pofesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la
indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert
contabil.
Depunerea jurământului are loc în cadru festiv şi este un moment de
plăcute rememorări pentru membrii CECCAR cu experienţă, dar şi de
reafirmare a valorilor profesiei contabile: calitate, educaţie şi etică.

38. Categorii de profesionisti contabili.


Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
- Profesionistii contabili independenti, cu statut de angajati;
- Profesionistii contabili independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori
ai serviciilor component ale profesiei contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor
contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea:
- individual;
- in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de
angajati sau ca furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si
controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a
intreprinderilor.

39. Despre IFAC


Federatia internationala a contabililor.
S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la
provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor problem
tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si aunui mechanism
institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si
etica.
In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism
member si associate din 118 state reprezentand 2.5 milione de contabili care
lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie,
institutii publice etc.
IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate
sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal,
audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie
la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la
standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie:
- Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un
organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in
jurisdicatie;
- Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare
profesionala;.
- Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza
membrii;
- Sa fie solvable financiar si operational;
- Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si
reglementari pentru membrii sai.

Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru


plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005.

40.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.


Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele
international, un organism national al profesiei contabile trebuie:
-Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
- Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
-Membrii sa fie profesionisti contabili;
-Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al
publicului;
-Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele
profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala,
controlul calitatii);
- Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt
nivel posibil, activitatile traditionale effectuate de profesionistii
contabili;
- Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru
indeplinirea misiunii si obiectivele sale.

41. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.

Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin
Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor
profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-
un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara
pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la
toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv, odata
autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti au studii
universitare, un stagiu practice de cel putin 3 ani si au sustinut si promovat
un test de aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit
statutar. Serviciile de audit statutar sunt reglementate de Directiva
84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita cu
Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a. Principalele
prevederi sunt:
  Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist
contabil de a efectua audit statutar. Conditiite de autorizare sunt : sa aiba
studii universitare relevante sau un nivel echivalent; sa fi sustinut un
examen de acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un
stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani; sa fi promovat un examen
de competent profesionala.
 Conditiile speciale privind independent auditorului, caliatea
prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de
audit statutar si a auditorilor statutari.

__._42. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia


contabila.
De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili
trebuie sa le respecte;
5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care
profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus.

Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza


de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si
organe de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele
mai bune practici
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei,
trebuie sa fie:
Proportionala
Transparent
Sa nu fie impotriva competitiei
 Nediscriminatorie
 Precisa
 segmentata in functie de tinta sa
 implementata consecvent si just
 supusa unei examinari periodice.
,_.___

43. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.


In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a
servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate
specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective
fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:
- Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a
membrilor lor;
-Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
-Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.

Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa


sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin
intermediul reglementarii, membrilor lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor
economiei si societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara
pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate
adecvata, ceea ce implica:
- adoptarea de standard profesionale, tehnice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor
contabile, precum investitorii, creditorii etc.

__,_._,___
44. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.
Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta
din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea
interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care
constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional:
educatia, etica si control de calitate.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie
potejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta
protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste
masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in
ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili.,
masuri eficiente de etica si deontologie profesionala.

45. Unicitatea si unitatea profesiei contabile

Unitatea-Profesia contabila este o profesie cu un camp larg de actiune si cu


multe specializari diferite.Profesionistii contabili lucreaza independent,atat
in firme,cat si individual;ei lucreaza in organisme sau institutii publicesau
private,organime non-profit sau in educatie,unde pot avea roluri
diferite.Profesia contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si
numeroase domenii legate de administratia publica sau afaceri,cum ar fi
management,fiscalitate,sisteme informationale,finante corporative si altele.
Unicitatea-Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea
responsabilitatii fata de interesul public.Ca atare profesionistii contabili
trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate publicului,si pentru
aceasta relatiile dintre ei si angajatorii sau clientii lor,precum si relatiile
dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulile
menite sa dea autoritatea necesara serviciilor furnizate.
Convins de rolul unitatii si unicitatii profesiei contabile ,Corpul va actiona in perioadele viitoare
pentru identificarea si punerea in valoare a tuturor posibilitatilor de colaborare cu celelalte
organisme cu atributii in domeniul profesiei contabile,inclusiv crearea pe cale administrativa sau
asociativa a unor organisme tip „palarie”cu unul sau mai multe astfel de organisme .