Sunteți pe pagina 1din 21

Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

I.
La data de 1.02.2017, dl. Anton a fost numit șeful Secției 1. Imediat după numire,
managerul general al companiei a constatat o înrăutățire a situației generale în Secția
1, îndeosebi a departamentului de vânzări.
La data de 3.05.2017, managerul general organizează o evaluare a salariaților, la care
dl. Anton este evaluat cu „satisfăcător”.
În fața acestor semnale, la data de 5.05.2017 managerul general îl invită pe dl. Anton
în biroul său, unde are o discuție cu acesta, la finalul căreia îi spune că este retrogradat
și trecut pe un post de execuție din cadrul secției. Conținutul discuției rămâne
confidențial.
A doua zi, managerul general decide concedierea disciplinară a d-lui Anton. Cum deja a
avut loc o întrevedere cu dl. Anton pe această temă, precum și o evaluare, managerul
general consideră inutilă o nouă audiere, și îi transmite salariatului, prin intermediul
unui coleg, decizia de concediere disciplinară, în temeiul art. 61 alin. 1 lit. a) din Codul
muncii.

Cerințe:
1. Menționați cel puțin 5 greșeli ale managerului general
2. Arătați soluțiile care ar fi stat la dispoziția managerului general, în circumstanțele
date.

1
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

II.
În societatea “Alfa” S.R.L. s-a încheiat în urmă cu 6 luni un contract colectiv de muncă, semnat
de către manager și reprezentanții salariaților care erau încadrați în societate în acel moment.
Potrivit acestui contract, salariul minim în societate a fost stabilit la 1.600 lei.
Managerul societății “Alfa” S.R.L. decide angajarea a trei tineri proiectanți. În acest scop,
publică în ziarul local din data de 1 oct. 2017 un anunț în care menționează oferta de locuri de
muncă, solicitând depunerea de C.V. –uri din partea candidaților și precizând condițiile de
angajare:
studii de specialitate;
vârsta maximă: 35 de ani;
cunoștințe operare computer.
Interviul cu candidații este organizat pentru data de 15 oct. 2017. Se prezintă 20 de candidați.
După ce se va desfășura interviul, managerul va informa candidații selectați cu privire la datele
viitorului contract de muncă. Deocamdată, managerul comunică celor 20 de candidați:
că viitorul contract se va încheia cu data de 1 ianuarie 2018;
că se are în vedere ocuparea celor trei posturi cu specialiști în domeniul proiectării.
După această comunicare generală, managerul invită candidații, pe rând, la interviu. Cu
prilejul interviului, managerul selectează trei candidați, care corespund în cea mai bună
măsură standardelor cerute. Aceștia sunt angajați cu perioadă de probă pentru perioada 1
noiembrie 2017 – 31 decembrie 2017, contractul individual de muncă definitiv urmând a fi
încheiat cu data de 1 ianuarie 2018.
Pe parcursul perioadei de probă, în funcție de performanțele obținute de aceștia, managerul
va decide salariul cuvenit la încheierea contractului individual de muncă definitiv.
Managerul decide ca salariaților nou angajați pe perioada de probă să le plătească un salariu
de 1.500 lei. Raționamentul său este următorul:
este astfel respectat salariul minim brut pe țară, de 1.450 lei;
salariații respectivi nu sunt definitivi, ci sunt angajați doar cu perioadă de probă;
la data la care s-a negociat contractul colectiv, ei nici nu erau angajați în unitate, deci
contractul colectiv nu le este opozabil.
Ulterior, managerul trece la angajarea efectivă a celor trei. Fiind vorba doar despre o perioadă
de probă, contractele individuale de muncă nu sunt redactate în scris, dar ele vor fi scrise și
înregistrate când vor deveni definitive.

2
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

Cerințe:
1. Menționați cel puțin 5 greșeli ale managerului. Arătați care dintre acestea
constituie contravenție și cum ar putea fi sancționate.
2. Menționați dacă managerul ar putea fi obligat la despăgubiri, de către cine și de
ce.

3
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

III.
Părțile contractului individual de muncă au convenit inserarea unei clauze de
neconcurență. Potrivit acesteia, salariatul nu va putea desfășura activități concurente cu
ale societății nici pe parcursul executării contractului, și nici după încetarea acestuia. Se
consideră “activitate concurentă” activitatea prestată în folosul oricărei societăți cu un
obiect de activitate identic sau similar cu al angajatorului.
În schimb, angajatorul se obligă la plata unei indemnizații egale cu 25% din salariul de
bază, pe toată durata contractului de muncă. Dacă salariatul încalcă obligația de
neconcurență, acesta se obligă la plata de penalități într-un cuantum reprezentând
echivalentul în lei al sumei de 5000 €, stabilit potrivit cursului BNR leu/euro din data
efectuării plății.

Cerințe:
1. Arătați dacă înțelegerea de mai sus poate produce efecte juridice.
2. Reformulați prevederile de mai sus, pentru a le aduce în concordanță cu normele
legale

4
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

IV.

Medicul de medicina muncii eliberează un certificat potrivit căruia dl. Anton, salariat al
societății “Alfa” SRL, este declarat inapt pentru ocuparea locului de muncă în care este
încadrat. Cu toate acestea, managerul societății „Alfa” SRL nu decide concedierea, iar
contractul de muncă dintre cei doi continuă. După două luni, în societate se eliberează un
post într-un alt departament, iar dl. Anton îi solicită managerului trecerea pe acest post.
Managerul refuză, iar refuzul acestuia este contestat în instanță de dl. Anton, care susține
că societatea avea obligația de a-i pune la dispoziție postul vacant, în temeiul art. 64 alin.
(1) din Codul muncii.
Managerul se apără arătând că angajatorul are obligația de a oferi salariatului un alt post
vacant compatibil cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii, or
în cazul de față nu există nicio dovadă a acestei compatibilități, deoarece certificatul
eliberat de medic nu privește decât incompatibilitatea cu primul post, iar nu și
compatibilitatea cu cel de al doilea (care nici nu era vacant la data eliberării certificatului).

Cerințe:
1. Arătați dacă dispozițiile art. 64 alin. 1 din Codul muncii sunt aplicabile în situația
descrisă mai sus.
2. Precizați care ar fi fost conduita corectă din punct de vedere legal a managerului
societății.
3. Dl. Anton mai poate fi concediat în prezent?

5
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

V.

Între dl. Anton și dl. Bucur se încheie un contract de vânzare-cumpărare având ca


obiect un inel.
Cumpărătorul, dl. Anton, achiziționează inelul crezând că are în montura un diamant,
când în realitate era zirconiu. Ca urmare, introduce acțiune în instanță împotriva d-lui
Bucur.
Vânzătorul, dl. Bucur - se apără arătând că și el crezuse că ar fi vorba un despre
diamant.

Cerințe:
1. Care sunt viciile de consimțământ care pot afecta un act juridic?
2. Precizați dacă un contract încheiat sub imperiul unui viciu de consimțământ poate fi:
- anulat;
- reziliat;
- revocat;
- supus rezoluțiunii.
3. Explicați când începe să curgă termenul de prescripție extinctivă a dreptului la
acțiune al d-lui Anton.
4. Arătați care sunt obligațiile vânzătorului, într-un contract de vânzare-cumpărare.
5. Identificați momentul transferului dreptului de proprietate asupra inelului de la dl.
Bucur la dl. Anton.

6
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

VI.

Reclamanta - Societatea „Alfa” S.R.L. - a solicitat în instanță obligarea fostului său salariat, dl.
Anton, la plata sumei de 20.000 RON, reprezentând daune-interese pentru acoperirea
prejudiciului cauzat de neacordarea preavizului de către pârât, la data prezentării demisiei de
către acesta. În motivarea cererii de chemare în judecată se arată că pârâtul îndeplinea
funcția de director de vânzări, iar încetarea intempestivă a contractului de muncă al pârâtului
a atras neperfectarea de către societate a unui contract de furnizare de echipamente cu un
partener extern.
Dl. Anton a formulat întâmpinare, arătând ca demisia sa a fost determinată de fapta
reclamantei de a divulga date cu caracter personal pe care acesta i le-a încredințat.

Cerințe:
1. Arătați dacă sunt aplicabile în acest caz prevederile art. 81 alin. (7) din Codul
muncii privind demisia fără preaviz.
2. Care credeți că va fi soluția instanței?

7
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

VII.

Art. 24 din Regulamentul intern adoptat în SC “Alfa” S.A. prevede: “În cazul în care un salariat
este surprins în flagrant la săvârșirea unei abateri disciplinare, aplicarea sancțiunii disciplinare
corespunzătoare se va putea realiza fără audierea acestuia”.
Sindicatul constituit în societate consideră că textul încalcă prevederile imperative ale art.
251 alin. (1) din Codul muncii, potrivit căruia sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură,
cu excepția avertismentului, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări
disciplinare prealabile. Ca urmare, decide declanșarea unui conflict colectiv de muncă.
Sesizează angajatorul cu declanșarea conflictului colectiv și îl convoacă la conciliere,
comunicându-i că, dacă va fi necesar, va decide chiar declanșarea unei greve.
Angajatorul se prezintă la conciliere și comunică delegației sindicale că declanșarea unei
greve ar fi oricum nelegală. Motivul acestei susțineri îl constituie faptul că sindicatul a fost
consultat cu prilejul adoptării Regulamentului intern, în temeiul art. 241 din Codul muncii,
apoi a fost afișat pentru 2 luni la avizier. În tot acest timp, salariații nu au avut nici o obiecție.

Cerințe:
1. Ce efecte juridice poate produce textul citat din Regulamentul intern?
2. Cum apreciați susținerile angajatorului formulate cu prilejul concilierii?
3. Menționați dacă Sindicatul poate declanșa conflictul colectiv. Dacă nu, consiliați
Sindicatul cu privire la mijloacele de acțiune.

8
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

VIII.

Între dl. Anton și dl. Bucur intervine următoarea comunicare:


Dl. Anton formulează ofertă de vânzare către dl. Bucur a unei cantități de marfă pentru
suma de 100 lei/kg.
Dl. Bucur este de acord să cumpere cantitatea de marfă respectivă, dar pentru suma
de 90 de lei/kg.
Dl. Anton refuză prețul de 90 lei.
Dl. Bucur revine și acceptă prețul inițial de 100 lei.

Cerințe:
1. Arătați dacă dl. Anton mai poate respinge încheierea contractului, sau contractul
este deja încheiat. Argumentați
2. Arătați în ce constă diferența dintre „ofertă” și „invitația de a contracta”
3. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească acceptarea, pentru a
conduce la încheierea unui contract?

9
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

IX.
Conflictele individuale de muncă nu pot interveni decât în contextul negocierii colective.
Așadar, ele pot apărea în ipoteza încălcării unor interese consacrate prin contractele colective
de muncă sau prin actele normative.
Conflictele individuale pot interveni în orice moment al încheierii, executării sau încetării
contractelor individuale de muncă ori al executării sau încetării contractului colectiv de
muncă și chiar după încetarea acestora (dacă privesc drepturi și obligații care s-au născut în
temeiul lor).
Conflictele individuale de muncă pot fi soluționate prin conciliere, mediere sau arbitraj.

Cerință:
Identificați erorile existente în textul de mai sus și argumentați răspunsul.

10
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

X.
Societatea „Alfa” SA a întârziat plata salariilor cu 4 luni. Salariații se strâng pentru a discuta ce
este de făcut în această situație.
Dl. Anton propune declanșarea unui conflict colectiv de muncă. O grevă generală va
determina angajatorul la plata salariilor.
Dl. Bucur susține că fără să se organizeze într-un sindicat nu pot să-și apere drepturile,
deoarece legea prevede că salariații pot fi reprezentați la negocieri prin sindicat.
Dl. Constantin susține că singura soluție este să îl dea în judecată pe angajator. Dar, dacă nu
vor semna toți cererea de chemare în judecată, aceasta va fi respinsă.
Dl. Dan propune să se meargă în grup la ministerul de resort, solicitând plata salariilor
restante.
Dl. Enache propune ca salariații să vină la fabrică, dar să lucreze lent/superficial și să producă
mai multe rebuturi. Nimeni nu poate fi obligat să lucreze bine, dacă nu i se plătește salariul.

Cerință:
Sunteți invitat la Adunarea generală a salariaților și ascultați punctele de vedere
prezentate mai sus. Cine are dreptate? Ce îi sfătuiți pe salariați?

11
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XI.

Între dl. Anton și dl. Bucur a intervenit un contract de vânzare – cumpărare a unui
teren.
Cumpărătorul, dl. Bucur, solicită predarea actelor de proprietate a terenului.
Vânzătorul, dl. Anton, refuză să efectueze o astfel de predare, arătând că contractul nu
a fost încheiat în formă scrisă, autentificată la notariat.
Ca urmare, dl. Bucur solicită rezoluțiunea contractului.

Cerințe:

1. Arătați dacă instanța poate pronunța rezoluțiunea. Motivați.


2. Care sunt asemănările și deosebirile dintre reziliere, rezoluțiune și nulitatea unui
contract? Arătați care dintre acestea poate interveni în speță.
3. Precizați care sunt condițiile de validitate ale unui contract, precum și dacă vreuna
dintre acestea este neîndeplinită în speță.
4. Identificați elementele raportului juridic prezentat în speță.

12
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XII.

Dl. Anton, agent de vânzări al societății “Alfa” SRL, îi trimite un e-mail d-lui Bucur,
întrebându-l dacă dorește să achiziționeze:
- 300 componente de tipul T231, la prețul de 200 lei/buc;
- maximum 300 componente de tipul T 232, la prețul 200 lei/buc;
- 300 de componente T 233, la prețul cu care a mai achiziționat în trecut astfel de
componente de la societate.
Dl. Bucur răspunde că este interesat să achiziționeze toate cele trei categorii de
componente, și că solicită livrarea până pe 15 decembrie.
La dat de 15 decembrie societatea “Alfa” SRL livrează cele trei categorii de
componente, pe care dl. Bucur refuză însă să le accepte, deoarece achiziționase între
timp de la un alt furnizor.

Cerințe:

1. Arătați dacă între dl. Anton, ca reprezentant al societății “Alfa” SRL și dl. Bucur s-
a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu privire la componentele:
- T 231
- T 232
- T 233
2. Arătați care sunt consecințele refuzului d-lui Bucur în fiecare caz și dacă acesta
poate fi obligat la plata de despăgubiri.

13
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XIII.

Între societatea “Alfa” SRL și dl. Anton a intervenit un contract de leasing, prin care
societatea “Alfa” SRL, în calitate de locator-finanțator îi transmite pentru o perioadă de
un an d-lui Anton, în calitate de locator-utilizator, dreptul de folosință asupra unui
autoturism. În schimb, dl. Anton are obligația de efectua plăți periodice (rate de
leasing), al căror cuantum va fi stabilit ulterior, în raport de posibilitățile financiare ale
d-lui Anton.
Contractul de leasing urmează să fie operațional sau financiar, în funcție de opțiunea
d-lui Anton la sfârșitul perioadei de leasing.
La sfârșitul perioadei de 1 an dl. Anton va putea opta între:
- cumpărarea bunului, în măsura în care societatea „Alfa” SRL își va da acordul,
- prelungirea contractului de leasing cu încă un an. În acest caz, la finele noului termen
dreptul de proprietate asupra autoturismului se va transfera automat în patrimoniul d-
lui Anton,
- încetarea raporturilor contractuale.
Menținând calitatea de proprietar, societatea „Alfa” SRL răspunde față de terți pentru
prejudiciile provocate prin folosința bunului, fapta sau omisiunea d-lui Anton ..
Potrivit contractului, dacă în timpul derulării contractului de leasing societatea “Alfa”
SRL înstrăinează bunul, dreptul de opțiune al d-lui Anton ia sfârșit cu efect imediat.

Cerințe:

1. Menționați 5 greșeli cuprinse în înțelegerea intervenită între societatea „Alfa”


SRL și dl. Anton.
2. Arătați care este diferența între leasing operațional și leasing financiar

14
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XIV.

Art. 7 din contractul intervenit între societatea “Alfa” SRL și ”Beta” SRL are următorul
conținut:
“Întârzierea predării bunului față de termenul precizat în contract, din alte cauze decât
forța majoră, atrage în sarcina vânzătorului penalități de întârziere de 0,1% pe zi din
valoarea totală a bunului calculată de la împlinirea termenului de punere în funcțiune
și până la data punerii efective în funcțiune”.

Cerințe:

1. Precizați dacă în cauză este vorba despre daune moratorii, daune cominatorii sau
daune compensatorii.
2. Arătați dacă debitorul are dreptul de a face dovada că prejudiciul este mai mic
decât cel stabilit de părți prin clauza penală de mai sus.
3. Arătați dacă este posibil cumulul obligației principale cu clauza penală
compensatorie. Arătați dacă este posibil cumulul obligației principale cu clauza
penală stabilită sub forma daunelor-interese moratorii. Arătați care dintre aceste
reguli este aplicabilă acordului de mai sus.

15
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XV.

La data de 1 .03. 2017 a dobândit personalitate juridică societatea “Alfa” SRL cu sediul
în Strada Florilor nr. 1 din Bacău. Societatea a încheiat un contract de încheiere a
echipamentelor necesare desfășurării activității de la dl. Anton, pentru intervalul 1
aprilie 2017 – 31 martie 2018.
Societatea “Alfa” SRL efectuează plata chiriei conform contractului, dar la data de 1
iulie 2017, dl. Anton solicită restituirea echipamentelor, deoarece tocmai a constatat că
la același sediu din Strada Florilor nr. 1 funcționează și o altă societate, “Beta” SRL,
având același obiect de activitate. Imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, nu
permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct
partajate. Dl. Anton se teme că echipamentele puse la dispoziție potrivit contractului
de închiriere vor fi utilizate și de către cealaltă societate situată la același sediu.
Dl. Anton solicită în instanță anularea contractului de închiriere.

Cerințe:

1. Arătați dacă dl. Anton va obține în instanță anularea contractului de închiriere și


dacă, în condițiile în care chiria a fost plătită, va putea solicita restituirea
echipamentelor
2. Arătați ce probe trebuie să facă dl. Anton.
3. Arătați dacă în cauză este vorba despre anularea contractului de închiriere sau de
rezilierea acestuia. Explicați.

16
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XVI.

Societatea “Alfa” SRL formulează către un mai vechi client al său, dl. Anton, o ofertă de
vânzare. Obiectul acesteia îl formează un echipament integrat de protecție a rețelei de
calculatoare, iar prețul indicat în ofertă este ”prețul de catalog”.
Dl. Anton confirmă încheierea contractului.
Având în vedere neprecizarea expresă a prețului, dl. Anton consideră că se află într-o
etapă pre-contractuală, de negociere. Ca urmare, a doua zi, solicită reprezentantului
societății furnizarea echipamentului cu un discount de 15%.

Cerințe:

1. Consiliați reprezentantul societății “Alfa” cu privire la drepturile societății, în


situația descrisă mai sus.
2. Arătați dacă părțile se află în faza pre-contractuală sau în faza de executare a
contractului.

17
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XVII.

Prin sentința civilă nr. 12501/02 octombrie 2017 pronunțată de Judecătoria Iași în
dosarul nr. 37822/245/2017, instanța a respins ca neîntemeiată acțiunea prin care
reclamantul a solicitat obligarea societății pârâte la restituirea contravalorii pieselor de
schimb utilizate, a manoperei și a efectuării verificării compresiei motorului, prejudiciu
produs prin executarea unei reparații necorespunzătoare și defectuoase a mașinii.
În fapt, s-a reținut că reparația efectuată de pârâtă a fost una sumară. Deși părțile
contractante au anticipat/cunoscut necesitatea probabilă a unor operațiuni
suplimentare de reparații, acestea nu au figurat în contractul încheiat cu societatea
pârâtă, aceasta asumându-și doar efectuarea operațiunilor de înlocuire plăcuțe frână.
Societatea pârâtă s-a apărat arătând că prin acceptarea reparațiilor sumare, plata
facturii și folosirea ulterioară a autovehiculului, reclamantul și-a asumat implicit
efectele limitate ale reparației.

Cerințe:

1. Arătași care sunt condițiile răspunderii civile contractuale.


2. Apreciați că în acest caz reclamantul este îndreptățit la despăgubiri?

18
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XVIII.

Extras din Contractul colectiv de muncă al Societății “Alfa” SRL:


(…) “Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din Codul muncii, la încheierea
contractului individual de muncă se poate prevedea o perioadă de probă de maximum
90 de zile, atât la funcțiile de execuție cât și de conducere”.
(…) „Prin derogare de la prevederile art. 75 din Codul muncii, persoanele concediate
pentru necorespundere profesională beneficiază de un preaviz ce nu poate fi mai mic
de 15 zile lucrătoare”.
(…) „Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (4) din Codul muncii, termenul de
preaviz în cazul demisiei este de 45 de zile atât în cazul funcțiilor de execuție, cât și în
cazul funcțiilor de conducere”.

Cerințe:

1. Arătați dacă se poate deroga prin contractul colectiv de muncă de la prevederile


legale. În ce condiții?
2. Care dintre prevederile de mai sus produc efecte juridice și care sunt lovite de
nulitate? Explicați.

19
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XIX.

Managerul societății “Alfa” SRL a dispus concedierea d-lui Anton, pentru


necorespundere profesională, în baza art. 61 lit. d) din Codul muncii.
În motivarea deciziei de concediere, se prevede că necorespunderea profesională s-a
ilustrat cu prilejul verificării realizată la și pentru încheierea contractului individual de
muncă.

Cerință:

1. Arătați dacă angajatorul a procedat în mod corect; în caz contrar, identificați


mecanismul corect măsurii concedierii pentru necorespundere profesională
2. Arătați dacă o concediere pentru necorespundere profesională este considerată
imputabilă sau neimputabilă. Precizați consecințele.

20
Caiet – activități individuale Dreptul afacerilor/dreptul muncii

XX.

La data de 1 decembrie 2016, dl. Anton avea, potrivit contractului individual de muncă,
un salariu brut de 1.400 lei.
La data de 1 ianuarie 2017 a intrat în vigoare, la nivelul unității, contractul colectiv
aplicabil pentru anul 2017, care prevedea un salariu minim de 1.300 lei. La data de 1
februarie 2017 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 1/2017, prevăzând un
salariu minim de 1.450 lei.
Contractul colectiv de muncă aplicabil în unitate nu este modificat, el fiind menținut în
forma în care a fost înregistrat.

Cerințe:

1. Arătați care este salariul minim la care este îndreptățit dl. Anton în prezent
2. Arătați dacă prevederea din contractului colectiv de muncă privind salariul minim
este aplicabilă.
3. Precizați ce are prioritate, dacă există neconcordanță între contractul individual
de muncă, contractul colectiv de muncă și actul normativ.

21

S-ar putea să vă placă și