Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

DIN BUCUREŞTI

Facultatea: Management Inginerie Economică în Agricultură și


Dezvoltare Rurală

Specializarea: Inginerie Economică în Agricultură

Disciplina: INSTITUŢII ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

TEMA: BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Profesor: Chiurciu Irina

Student: Alexandru Mihai Octavian

Grupa: 8305

Anul universitar 2018 - 2019


CUPRINS

1. Prezentare Generala

2. Ce face?

3. Componenta

4. Cum functioneaza?

5. Obiectivele

6. România şi BEI
PREZENTARE GENERALĂ

 Rol: oferă finanțare pentru proiecte care contribuie la atingerea

obiectivelor UE, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii.

 Președinte: Werner Hoyer

 Consiliul de administrație: câte un administrator din fiecare stat

membru, plus un reprezentant al Comisiei Europene

 Înființare: 1958

 Sediu: Luxemburg

Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt membre ale Băncii
Europene de Investiții (BEI).
Scopul său este:

 să consolideze potențialul UE în materie de locuri de muncă și creștere


 să sprijine acțiunile menite să atenueze efectele schimbărilor climatice
 să promoveze politicile UE în afara Uniunii.
CE FACE BEI?

Banca contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în

condiții avantajoase, pentru proiecte care sprijină obiectivele UE. Aproximativ 90

% din finanțări se acordă în interiorul UE. Aceste fonduri nu provin niciodată de la

bugetul UE.

BEI oferă 3 tipuri principale de produse și servicii.

 credite - aproape 90 % din angajamentul financiar. Banca acordă

împrumuturi pentru a sprijini creșterea economică și crearea de locuri de

muncă, iar acest sprijin contribuie, de multe ori, la atragerea altor investitori.

 finanțare mixtă - clienții pot combina fondurile acordate de BEI cu investiții

adiționale.

 consiliere și asistență tehnică - pentru a valorifica la maxim fondurile

disponibile.

Împrumuturile de peste 25 de milioane de euro sunt acordate direct de BEI. În

cazul împrumuturilor cu o valoare mai mică, BEI deschide linii de credit pentru

instituțiile financiare care ulterior acordă credite beneficiarilor.


COMPONENŢA

Acționarii BEI sunt statele membre ale UE. Deciziile sunt luate de către

următoarele organisme:

 Consiliul guvernatorilor este alcătuit din miniștri (de obicei de finanțe) din

toate statele membre. Acesta stabilește politica generală de creditare a

Băncii.

 Consiliul de administrație, prezidat de președintele BEI, este alcătuit din 28

de membri numiți de statele membre și unul desemnat de Comisia

Europeană. Acesta aprobă operațiunile de contractare și acordare a

împrumuturilor.

 Comitetul de direcție, organul executiv al Băncii, gestionează activitățile de

zi cu zi.

 Comitetul de audit verifică dacă operațiunile BEI se derulează în mod

corespunzător.
CUM FUNCŢIONEAZĂ BEI?

Banca adoptă decizii de împrumut și creditare, ținând cont de punctele

forte ale fiecărui proiect și de oportunitățile oferite de piețele financiare.

În cadrul UE creditele se acordă în funcție de anumite priorități. În afara

Uniunii, BEI sprijină politicile de dezvoltare și cooperare din diverse țări ale lumii.

BEI este un organism independent și adoptă propriile decizii în materie de

împrumut și creditare. Colaborează cu alte instituții ale UE, în special cu Comisia

Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE.


OBIECTIVELE

În conformitate cu articolul 309 din TFUE (Tratatul privind funcționarea

Uniunii Europene), BEI are misiunea de a contribui la dezvoltarea echilibrată și

neîntreruptă a pieței interne în interesul Uniunii. În toate sectoarele economiei, BEI

facilitează finanțarea de proiecte care:

 urmăresc dezvoltarea regiunilor mai puțin dezvoltate;

 urmăresc modernizarea sau conversia întreprinderilor ori crearea de noi

activități care nu pot fi finanțate în întregime prin mijloacele disponibile în

fiecare stat membru;

 sunt de interes comun pentru mai multe state membre.

De asemenea, BEI contribuie la promovarea coeziunii economice, sociale și

teritoriale a Uniunii. În plus, sprijină punerea în aplicare de măsuri în afara UE care

susțin politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii. BEI sprijină, de asemenea,

punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Activitățile BEI se axează pe patru domenii prioritare: inovare și competențe,

accesul întreprinderilor mici la finanțare, schimbările climatice și mediul și

infrastructură strategică.
ROMÂNIA ŞI BEI

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit membră a BEI la 1

ianuarie 2007. Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor BEI este

ministrul Finanțelor Publice, iar reprezentant in Consiliul directorilor este un

secretar de stat din cadrul MFP.

România a preluat în data de 23 iunie 2018 președinția rotativă a Consiliului

Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții (BEI) pe o perioadă de un an. Capitalul

subscris al BEI a fost majorat de la 1 ianuarie 2013, de la 232,39 mld. EUR la 242,39

mld. EUR, ponderea capitalului subscris plătit de statele membre crescând de la 5%

la 8,919% din capitalul subscris total. La această creştere de capital România a

contribuit cu 52.395.000 EUR. Aportul total al României la capitalul subscris al BEI

este de 1,27 mld. EUR, reprezentând 0,5239% din total.

Volumul total cumulat al împrumuturilor acordate de BEI se ridică la cca. 13,267

mld EUR de la începutul activităţilor sale din România în 1990. Pe parcursul anului

2017, grupul BEI a acordat României împrumuturi în valoare totală de 1,86 mld EUR,

destinate în principal proiectelor de infrastructură și de mediu, respectiv

întreprinderilor mici şi mijlocii.


În perioada 1990-2006, BEI a acordat credite către băncile din România în

valoare de 220 de milioane de euro.

Banca Europeană pentru Investiţii acordă României un împrumut de 450

milioane de euro pentru a finanţa contribuţia naţională la punerea în aplicare a

Programului de Dezvoltare Rurală (PNDR), alături de ajutoarele nerambursabile de

la fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020.


BIBLIOGRAFIE

 https://www.caleaeuropeana.ro/banca-europeana-de-investitii-acorda-

romaniei-un-imprumut-de-450-de-milioane-de-euro-destinat-

programului-national-de-dezvoltare-rurala/

 http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=bei,berd,gru

pbm,bdce,fmi,bcdmn,bii,bice&pagina=domenii&menu=RelatiaInstitInter

nat

 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/european-investment-bank_ro

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Europeană_de_Investiții

 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/17/banca-

europeana-de-investitii

S-ar putea să vă placă și