Sunteți pe pagina 1din 3

MERIDIANUL

CULTURAL ROMÂNESC
ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN
MERIDIEN CULTUREL ROUMAIN
Румынский культурный Меридиан
RUMÄNISCHER KULTUR MERIDIAN

P. Mateescu ­ Coloana Dorului de Țară C­tin Brâncuși ­ Coloana Infinitului

An IV, Nr. 4, (16) octombrie - noiembrie - decembrie 2018


Director: Prof. dr. Dumitru V. MARIN
VASLUI
&&&&&&&&&&&&&&&&
OAMENI ȘI FAPTE
Costin CLIT – Huși

PERSONALITĂȚI HUȘENE CONTEMPORANE:


CORNELIU BÎRSAN
Barourilor din România din 2004, membru de
onoare al Asociației Magistraților din România,
avocat la Baroul București din 1990, arbitru al
Comisiei de Arbitraj Comercial Internațional de pe
lângă Camera de Comerț și Industrie a României,
din 2014. A fost judecător la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului de la Strasbourg (1998-2013).
A fost și este membru a numeroase
instituții prestigioase, cum ar fi: Consiliul Juridic al
Ministerului Comerțului Exterior (1982-1985),
Comisia de redactare a proiectului Codului civil și
a proiectului Codului familiei-Ministerul Justiției
(1975-1986), Consiliul Național de reformă a
învățământului (1999-2008), Consiliul Științific al
Institutului Român de Studii Internaționale (1993-
Corneliu Bîrsan, născut la Munteni de Jos, și în prezent), Consiliul Național de evaluare
judeţul Vaslui în 16 decembrie 1943, absolvent al academică și acreditare (1994-1998), Societatea
Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Huși (1961), franceză de legislație comparată (din 1997 și
Facultății de Drept din cadrul Universității din astăzi), Institutul Internațional de drept de expresie
București (1961-1966), doctor în drept cu titlul franceză (din 1990 și în prezent), Curtea
acordat de Universitatea din București (1977), Internațională de Arbitraj de la Haga (1995-2005),
absolvent al Facultății Internaționale de Drept Comisia Europeană a Drepturilor Omului de la
Comparat (1971-1974, Franța)- ciclurile I și II la Strasbourg (1995-1998).
Strasbourg (1971 și 1972), ciclul III la Saint- Este autorul a 25 de monografii, cursuri
Jacques de Compostelle (1974, Spania), Centrului universitare, tratate, contribuții în volume
European Universitar din Nancy – Departamentul colective, 85 de studii, articole, note și comentarii
juridic, secția de drept privat (1974-1975). de jurisprudență. Face parte din consiliile științifice
Urmează cariera universitară la Facultatea de Drept sau comitetele de redacție ale revistelor „Curierul
a Universității București: lector (1976-1990), judiciar”, „Revista română de drept privat”,
conferențiar (1990-1992), profesor titular (1992- „Revista română de drept comunitar” „Revista
2013), director al Colegiului juridic Franco-Român română de drept maritim” (din 2000 și în prezent).
al Facultății de drept (1993-1998), decan al Din 2015 este membru corespondent al Academiei
Facultății de Drept (1990-1998), iar din 2015 până Române, membru tirluar al Academiei de Științe
în prezent, profesor titular al Facultății de Drept al Juridice din România. Participă la numeroase
Universității „Nicolae Titulescu” din București. congrese și reuniuni științifice internaționale. A
Este conducător doctoral din 1993 la Facultatea de avut statutul de profesor invitat la Universitatea
Drept din cadrul Universității, profesor emerit din Paris I Panthéone-Sorbonne (1994, 1995, 1997),
2014, membru onorific al Baroului București din Universitatea Robert Schumann din Strasbourg
2002, membru onorific al Uniunii Naționale a (1992), Centre Européen Universitaire de Nancy

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 118


(1991), Institut catolique d’études supérieures, drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I,
Roche-sur-Yon (2010). Drepturi şi libertăţi, Editura C.H.Beck, 2005, 1296
Pentru vasta sa activitate a fost răsplătit cu p., lucrare distinsă cu Premiul „Mihail
diferite premii și distincții, dintre care amintim Eliescu”oferit de Uniunea Juriştilor din România şi
diploma de onoare pentru activitatea științifică a Societatea „TituMaiorescu”; Convenţia Europeană
Centrului de Studii Juridice Internaționale din a drepturilor omului, vol. II, Procedura în faţa
Salzburg, Austria (1991), titlul de doctor onorific curţii. Executarea hotărârilor, Editura C. H. Beck,
al New England School of Law, din Boston, SUA 2006, 832 p.; Convenţia europeană a drepturilor
(1994), cavaler al Legiunii de Onoare, Franța omului, în în colaborare cu Eftimie Marius, Editura
(1999), Premiul COPYRO al Uniunii Scriitorilor Hamangiu, 2006, 176 p.
din România pentru lucrarea Tratat de drept civil. În cinstea și pentru activitatea sa vastă
Teoria generală a obligaţiilor (în colaborare cu științifică au fost editate două volume omagiale cu
Constantin Stănescu), tipărită la editura ALL din titlul, In honorem Corneliu Bârsan, primul tipărit
București (2000), doctor honoris cauza al la Editura Rosetti, București în 2007 și al doilea la
Universității Paris I Panthéon-Sorbonne (2003), editura Hamangiu din București în 2013.
premiul „Mihai Eliescu” al Uniunii Juriști din Recent a publicat Câteva gânduri la
România, pentru lucrarea Convenția Europeană a sărbătorirea centenarului Colegiului Național
drepturilor omului – comentarii pe articole (2005), „Cuza Vodă” Huși în volumul Colegiul Național
Ordinul Național „Steaua României” în grad de „Cuza Vodă”-Centenar-1918-2018, editura PIM,
Cavaler cu însemne pentru civili, doctor honoris Iași, 2018 (coordonator Costin Clit), o dovadă a
cauza al Universității de Vest din Timișoara legăturilor sale cu municipiul Huși și a neuitării
(2010), premiul „Mihai Eliescu” al Uniunii locurilor natale.
Juriștilor din România pentru lucrarea Drept civil.
Drepturile reale principale în reglementarea
noului Cod Civil (2013), titlul de profesor emerit al
Facultății de Drept din cadrul Universității
București (2014), doctor honoris causa al
Universității „Dunărea de Jos” din Galați (2016),
premiul Matei Cantacuzino Opera Omnia pentru
întreaga activitate în domeniul dreptului privat,
decernat de „Revista Română de Drept privat” și
Uniunea Națională a Barourilor din România
(2016).
Anul 2015 al „Revistei Române de Drept
privat” a fost declarat „Anul Corneliu Bârsan”.
Opera: Tratat de drept civil. Teoria
generală a obligaţiilor, 1981; Regimul juridic al
bunurilor imobile, 1983; Legal Aspect of Doing
Bussines in Eastern Europa-România, S.U.A.,
1986, Ediţia II-a în 1990; Societăţile comerciale,
1992; Societăţile agricole, 1993; Drept civil:teoria
generală a obligaţiilor, în colaborare cu
Constantin Stătescu, Editura ALL, 1995; Drept
civil. Drepturile reale principale, Bucureşti 2001 şi Florăreasa – Nicolae TONITZA
Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită la Editura
Hamangiu, 2008; Drept civil. Teoria generală a
obligaţiilor, în colaborare cu Constantin Stătescu,
Editura C.H.Beck, 2002;Convenţia Europeană a
Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 119