Sunteți pe pagina 1din 104
Tlnmnm i I a till te Capitolul I Probleme generale privind tractiunea electrica 1.1. Definitie si clasificari Prin tractiune se injelege exercitarea de cAtre un organ de propulsie a unei forte asupra unui vehicul, in scopul deplasarii acestuia pe 0 cale de circulatie. in cazul tractiunii electrice, organul de propulsie este realizat cu motoare electtice rotative sau liniare, iar forja de tracjiune aplicaté vehiculului se dezvolti ca urmare a unor actiuni ponderomotoare in cmp electromagnetic. v Vehiculul electric (VE) este: 1. motor (sau activ) daca forta de tractiune se obfine cu mijloace aflate pe vehicul, fiind datorata interacyiunii prin: - contact mecanic intre vehicul si calea de rulare — vehicule cu aderenta la cale, propulsate cu motoare electrice rotative ~ respectiv, - fiiré contact, intre vehicul si-calea de circulajie — vehicule pe perna de aer sau magnetic’, propulsate cu motoare electrice liniare. 2. pasiv - forta de tractiune se objine cu mijloace exterioare vehiculului, fiind dezvoltata: - fie de motoare electrice rotative si transmisa vehiculului prin cablu, - fie de motoare electrice liniare, avand armatura activa fixata in cale, iarcea pasiva solidard cu vehiculul. Vehiculele electrice motoare (VEM) se pot clasifica dupa mai multe eriterii. > Dupa modul de alimentare cu energie electric’, se deosebesc: * VEM autonome, adici alimentate de 1a surse electrice proprii (grup diesel- generator, baterii de acumulatoare) plasate pe vehicul. Din aceasti categorie de VEM. fac parte locomotivele diesel-electrice, locomotivele de min’ cu acumulatoare si electromobilele (autoturisme electrice, electrobuze, electrocare).. + VEM neautonome, adici alimentate prin intermediul unei linii de contact de la sursele electrice exterioare (substafii de tractiune electrica), Din aceast& categorie de VEM fac parte locomotivele electrice, tramvaiele, troleibuzele, metrourile si VEM pe pernd de aer sau magnetic’. Dupa natura caii de circulatie, se deosebese: * VEM pe cale ghidati, conventionala (ferati) sau neconventionali (monorail, suspendati, cu sind-cremaliera). Din aceasti categorie de VEM fac parte locomotivele electrice feroviare si miniere, locomotivele diesel-electrice, tramvaiele, metrourile si VEM pe perna de aer sau magnetic. * VEM pe cale neghidaté (carosabil). Din aceasti categorie de VEM fac parte troleibuzele si electromobilele. Capitolul I tt ‘Tractiune Electrica —CURS ) Pentru subclasa de VEM destinate exclusiv transportului de cilatori pe cale ghidati se utilizeazd urmatorul set de denumiri specifice: * Vagon-motor electric, definind VEM care conjine pe langa echipament energetic si spafii pentru calatori * Sectie de tractiune electrici, constituind cel mai mic ansamblu de tracjiune electric’, autonom $i indivizibil in exploatare, format dintr-un vagon-motor electric si un vagon-remorca. * Rama electricd, reprezentind ansamblul de sectii de tractiune electric’ (si, eventual, vagoane-motoare electrice) in compunere fixa si reversibila din punct de vedere al circulatiei pe calea ghidata (adic, avand cabine de conducere la ambele capete ale VEM). * Tren electric automotor, definind ansamblul reversibil format prin gruparea a mai multor rame electrice. W ‘Vagon-motor electric —EL™ ® He) TC _Sertedevnctine eli ~ ais a]. Ramtestrca clu jeje GM O {in afara propulsiei, la toate tipurile de VEM trebuie rezolvate inca dou probleme de baz: sustentatia si ghidarea vchiculului, adic& echilibrul stabil al acestuia in directie verticald, respectiv orizontala, fafa de calea de circulajie. Astfel;la VEM cu aderenté la calea ghidata sustentatia si ghidarea sunt asigurate integrat de sistemul roaté-sina, iar la VEM cu aderenta la calea neghidat sustentafia se realizeaza prin roti pneumatice pe suport de rulare nemetalic (carosabil), iar ghidarea pe cale se asigura utilizand o parte din rojile de sustentatie asociate cu “mecanisme de directie”. La VEM propulsate cu motoare liniare sustentatia si ghidarea se realizeaz, conventional, cu roti metalice sau de cauciuc pe suport de.rulare si, neconventional, pe pernd de aer (cu presiune sau depresiune), respectiv cu ‘pern&.magnetici (prin atractie electromagneticd sau prin repulsie electrodinamica). Structura generaliva unui sistem de tractiune clectrick cu VEM neautonome Un Sistem-de Tractiune Electrica (STE) cu VEM neautonome este constituit din doua componente de baz, aflate in strdns& conditionare reciproca: + Instalajile fixe de tractiune electrica + Instalatiile mobile de tractiune electrica Instalatile fixe aferente unui STE cu VEM neautonome sunt urmatoarele: * Instalasiile de producere, transport si distributie a energiei electrice, reprezentind centralele clectrice (CE), stafiile de transformare ridicdtoare de tensiune (STR) si linii electrice aeriene (LEA) de distributie in inalta tensiune. Aceste instalatii electroenergetice nu sunt specifice STE. Capitolul I 2 ee CURS 1 Substaii de tractiune electricd (SSTE), semmificénd instalatiile fixe pentru racordarea Ia sistemul electroenergetic de inalta tensiune si adaptarea parametrilor energiei electrice (tensiune, curent etc.) la necesititile tractiunii electrice * Fideri de alimentare (FA), reprezentind liniile electrice aeriene de lungime redust care servesc la alimentarea cu energie electric a liniei de contact de la SSTE. in zona fider din dreptul unei SSTE se prevede sectionarea simpla (S) a liniei de contact. CE cE |_.---7Aac 110 KV LEA 110 KV STI + Linia de contact (LC), constituind-o refea electrica de c.c. sau c.a., care asigura transportul energiei electrice in lungul caii de circulatie si de la care VEM igi culege energia electric& prin intermediul unei prize de curent alunec&toare. * Posturi de sectionare-(PS),.definind instalafiile fixe amplasate aproximativ la jumatatea distantei dintre doud SSTE adiacente cu scopul sectioniirii sau conectarii longitudinale si ‘transversale a LC din necesitai de exploatare, intretinere si protectie;-sectionare eu zon neutra (SZN) = Posturi de subsectionare (PSS), semnificind instalatiile fixe care permit secjionarea sau conectarea longitudinald si transversala a LC intre o SSTE si un PS. = Calea de rulare (CR), constituind calea de circulajie a VEM si putnd fi: metalica, din beton sau mixta. In cazul VEM cu aderenta la CR, aceasta are un rol esential in procesul de formare a fortelor de tractiune gi de frinare, iar in cazul particular al VEM cu roti metalice pe CR, sina acesteia are si rolul specific de conductor de intoarcere a curentului electric de tractiune spre SSTE. + Fideri de intoarcere (Fl), reprezentind cablurile sau LEA de racord intre sina metalic a CR (respectiv, ramura negativa a LC bifilare de c.c.) si circuitul de fort al STE. Instalajiile mobile aferente unui STE cu VEM neautonome constitue insesi VEM, care primesc energia electrica de la LC si o transforma in energie mecanica necesara deplasarii lor si a vehiculelor pe care le remorcheaza, Capitolul I 3