Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

3 CULMEA
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Gavrilă Irina-Valentina
DATA: 25.11.2016
CLASA: a II-a
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Steluțe de gheață”
SUBIECTUL: Împărăția Emoțiilor/ Emoții de bază
TIPUL LECȚIEI: Lecția de formare a priceperilor și deprinderilor
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată
MOTIVAȚIA: Dezvoltarea abilităților emoționale ale elevilor este importantă pentru că ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți, ajută copiii să se
înțeleagă pe sine, previne apariția problemelor emoționale și de comportament.

COMPETENŢE SPECIFICE:
 Dezvoltare personală
 2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
 3.1. Identificarea unor rutine în activitatea școlară;
 3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul.
Comunicare în limba română
 2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple;
 2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală;
Matematică și explorarea mediului
 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familial;
 4.2. Identificarea relațiilor de tipul ,,dacă...atunci...” între două evenimente succesive ;
Arte vizuale și abilități practice
 2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică;

 Obiective operaţionale:
 cognitive
 să încadreze temporal evenimentele zilei, prin completarea Calendarului naturii;
 să identifice emoţii de bază (bucurie, tristețe, frică, furie), prin asociere cu elemente de limbaj nonverbal și paraverbal;
 să descrie situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională;
 să exprime trăiri personale prin intermediul elementelor de limbaj plastic;
 afectiv-atitudinale
 să manifeste interes pentru lecţie, concretizat în participare activă;
 obiective psiho –motrice:
 să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare.
Domenii de dezvoltare personală vizate:
 dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi exprimarea
corectă a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare;
 dezvoltarea cognitivă: dobândirea de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate, dezvoltarea gândirii logice;
 dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor propuse;
 dezvoltarea socio-emoţională: prin valorificarea experiențelor elevilor, implicarea în desfășurarea jocurilor didactice (în cadrul cărora își exprimă
propriile sentimente și trăiri).

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, jocul de rol, jocul didactic (metode
didactice),descoperirea.
 MIJLOACE DIDACTICE: Calendarul naturii, mesajul zilei, planșa-suport, calculator, videoproiector, tabla, creta colorată, cartonașe cu situații,
panou pentru afișat, chipuri de copii, carioci, creioane colorate, Copacul emoțiilor;
 FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, pe grupe
 RESURSE: UMANE: 14 elevi
TEMPORALE: 50 de minute

BIBLIOGRAFIE:
 Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010.
 Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de
formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar;
 MECTS- Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală(clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013, București;
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI MIJLOACE FORME DE
MOMENTELE OB. CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII EVALUARE
PROCEDEE DIDACTICE ACTIVITA
LECŢIEI OP.
TE
- Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei de
Dezvoltare personală: aerisirea sălii de clasă,
1. MOMENT Observarea
amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii,
ORGANIZATORIC pregătirea materialului didactic. Frontal sistematică
- Se anunţă momentul Întâlnirii de dimineaţă prin
versurile:
Haideţi să ne adunăm,
Un cerc mare să formăm.
Conversaţia
Salutul:
Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit,
La școală ne-am adunat,
De mânuțe ne-am luat
Cercul mare îl formăm
Cu toții ne salutăm
Bună dimineața!
Pentru că astăzi este o zi specială pentru clasa
noastră, deoarece avem oaspeți de seamă printre
noi, se cuvine să-i salutăm și pe dânșii.
Invitații să salutăm:
Bună dimineața!
Un gând bun să le urăm:
Bine ați venit!
Prezența: După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit?
Repere temporale: anotimpul, ziua, data, luna, Calendarul
anul;
naturii
Calendarul naturii: meteorologul de serviciu este
solicitat să completeze calendarul naturii;
Noutatea zilei: Solicit elevilor să privească spre
fereastră.

Se va face prin vizualizarea unui mini clip animat,


2. CAPTAREA atractiv, care este în strânsă legătura cu tema pe Conversaţia Anexa 1 Frontal Observarea
ATENȚIEI care o vom aborda în această zi. sistematică

3. ANUNȚAREA - Copiii sunt anunțați că vom desfășura o activitate


SUBIECTULUI de dezvoltare personală în care vom vorbi despre
LECȚIEI ȘI A emoții și comportamente generate de acestea, vom Conversaţia Frontal Observarea
comportamentu-
OBIECTIVELOR recunoaște emoțiile de bază, vom împărtăși situații
lui nonverbal
OPERAȚIONALE în care am trăit anumite emoții și vom exprima prin
mimică și gesturi emoțiile sugerate.
- Se anunţă titlul lecţiei noi:
Împărăția emoțiilor/emoții de bază
- Prezint elevilor povestea ,,Împărăția Emoțiilor”
Povestea ,
Îi invit pe copii într-o călătorie în Împărăția
,Împărăția
Emoțiilor. Ajungem în Ținutul Bucuriei unde toate
Emoțiilor”
vietățile sunt vesele. Continuând călătoria ajungem
Anexa 2
în Ținutul Tristeții, unde se aud cântece triste. Ne
continuăm călătoria imaginară și ajungem în
Ținutul Furiei, unde toate viețuitoarele sunt
O1
furioase. Ne întoarcem acasă.
Joc senzorial:
- Cer elevilor să aleagă ținutul în care s-au simțit
,,Spune ce
cel mai bine. Elevii aleg ținutul unde s-au simțit cel
simți!”
mai bine, argumentând alegerea făcută.

- Elevii sunt așezați în cerc, ținându-se de mână. La


un moment cer elevilor să strângă mâna colegului,
după care fiecare trebuie să spună ce a simțit în acel
4.DIRIJAREA
moment: durere, putere, căldură, bucurie, etc.
ÎNVĂŢĂRII - Indiferent ce facem, transmitem emoții celor din Pe grupe Observarea
jurul nostru și simțim emoții din partea lor.
Ciorchinele, sistematică
-Elevii sunt împărțiți în patru grupuri, fiecare grupă
Anexa 3
completând ciorchinele chipului extras
,,Chipul
- Completăm ciorchinele pentru fiecare chip cu
bucuros”
caracteristicile emoției respective.

Entuziasmat încrezător
,,Chipul
Încântat bucuros
trist”
Vesel fericit
mâhnit Explicația
îndurerat abătut
supărat posomorât
,,Chipul
trist
speriat”
speriat îngrijorat
alarmat înspăimântat
,,Chipul
temător panicat
Demonstrația surprins”
O2
surprins uluit
șocat uimit
mirat

Pe masă sunt așezate cartonașe cu


,,Cufărul
O2 imagini. Fiecare elev ia un cartonaș și denumește
emoțiilor”
emoția respectivă: bucurie, tristețe, furie, teamă.
După această prezentare, emoțiile pozitive se
expun, iar cele negative se închid într-un cufăr.
O2

Copacul
O2 - Elevul numit scoate un cartonaș cu emoții dintr-un Emoțiilor,
coșuleț, denumește emoția prezentată în desen, o Anexa 4
mimează și o așază în copacul potrivit. - salcia tristă
-bradul fericit
-plopul
temător
-stejarul
furios

O1
Elevilor li se prezintă diferite situații-problemă,
O2 elevii având sarcina de a mima emoția
corespunzătoare. Ei trebuie să identifice propriile
trăiri emoționale și consecințele reacțiilor
emoționale conștientizând că două persoane pot
avea reacții diferite în aceeași situație.
5. ASIGURAREA Situații prezentate: Joc-exercițiu: Individual Probă practică
-Un coleg îți distruge jucăria. Cum te-ai
RETENȚIEI ȘI A
-Un copil te lovește. simți dacă...?
TRANSFERULUI -O colegă îți ia caietul pentru a copia tema făcută
de tine. Anexa 5
-Colegii îți fac o surpriză plăcută de ziua ta.
-Un câine fioros se îndreaptă spre tine.
-Te cerți cu un prieten.
O3
-Câștigi la un concurs.
-Părinții pleacă fără tine la cumpărături.
-Colegii nu te acceptă în jocul lor
-Prietenul tău te-a făcut mincinos.
6. OBȚINEREA O4 Propun un exercițiu de relaxare. Copiii stau pe
scăunele, închid ochii, spunându-le că ,,suntem la
PERFORMANȚEI
duș, apa ne spală corpul de furie, teamă, ne spală
capul, trunchiul..., acum suntem curați, deschidem Conversaţia Calculator Individual Aprecieri
ochii și adunăm emoțiile negative și le aruncăm la
Boxe verbale
coșul de gunoi. Trecem prin poarta fericirii,
ajungem în poiană unde toată lumea este veselă,
cântă, dansează”.

Elevii cântă cântecul ,,Dacă vesel se trăiește...”

- După terminarea activității,Norul Bucurie ne


aduce vești de la păsări care vă trimit drept
mulțumire această minge-surpriză.
7. ÎNCHEIEREA Conversația Mingiuța- Frontal Aprecieri
ACTIVITĂȚII surpriză verbale,
individuale și
colective
-Elevii rostogolesc mingea spunând fiecare cum s-a
simțit la activitate.
- Se fac aprecieri verbale individuale și colective
asupra modului de lucru și a participării la
activitate. Se evidențiază cât de important este să
recunoaștem, să denumim și să exprimăm propriile
trăiri sufletești, pentru a comunica cât mai profund
cu ceilalți pentru a înțelege și a fi înțeles.
Anexa 1
https://www.youtube.com/watch?v=54RdrstUS_M – Inside out
Anexa 2
Împărăţia Emoţiilor
A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi plecăm în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor. Ajungem în Ţinutul Bucuriei. În
Ţinutul Bucuriei, soarele străluceşte neîncetat pe bolta cerului. Acest ţinut are doar două anotimpuri: primăvara şi vara.
Câmpiile sunt pline de flori multicolore, una mai frumoasă decât cealaltă, fluturaşii zboară veseli, iar din pădure se aude
ciripitul păsărelelor, dar şi strigăte de bucurie. Atât stăpâna acestor ţinuturi, cât şi vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot
timpul vesele... nu renunţă la chipul şi zâmbetul lor luminos nici măcar atunci când lucrurile nu se întâmplă aşa cum ar
dori ele.
Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut al anotimpului toamna;
un ţinut unde soarele stă tot timpul ascuns după nori, un ţinut unde plouă foarte mult şi este foarte frig. Din pădurile
acestui ţinut se aud cântece triste şi uneori plânsete. Vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul triste. La fel şi stăpâna
acestui ţinut. Chipul ei este tot timpul trist, iar ochii înlăcrimaţi.
Ne continuam călătoria imaginară şi ajungem în Ţinutul Furiei. Ţinutul Furiei este un ţinut în care natura se dezlănţuie:
vântul bate cu o viteză foarte mare, tunetele bubuie cu putere, fulgerele luminează cerul ca un foc de artificii, plouă foarte
mult. Atât Furia, stăpâna acestui ţinut, cât şi vieţuitoarele de aici sunt tot timpul furioase: ţipă, se ceartă, plâng...
Deoarece soarele este către asfinţit şi începe să se lase seara, ne întoarcem acasă.