Sunteți pe pagina 1din 210
Culegerea textului, corectura, prelucrarea materialuluiilustrativ, precum si tehnoredactarea acestui volum au fost realizate prin colaborarea unor studenti din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ,Carol Davila” Bucuresti Procesare computerizata: Catalin Nicola Coordonare: Dr. Bogdan Voiculescu Descricrea CIP a Bibliotecii Nofionale a Romfniel Anatomia gi fiziologia omului: compendin / Cezar Th. Niculeseu, Radu Cirmaciu, Bogdan Voiculeseu,.. ~ Bucuresti: Corint 2009) Bibliogr ISBN 978-973-135-429.3 L Niculescu, Cezar Th, 1. Canmaciu, Radu UL, Voiculescu, Bogdan 6110075.35) 612075.35) 371.27:378 Pentru comenzi si informatii adresaji-va la: Editura CORINT Difuzare si Clubul Carti: Calea Plevnei, nr. 145, sector 6, Bucuresti, cod postal 060012 Tel: 021.319.88,22, 021.319.88.33, 021.319.88.77; Fax: 021.319.88.66 E-mail: vanzari@edituracorint. 0 ‘ Magazinul virtual: www.grupulcorint.r0 Redactor: G. Moldoveanu Coperta: ‘Walter Riess Toate drepturile asupra acestei ediii sunt rezervate Editurii CORINT, parte componenta a GRUPULUI EDITORIAL CORINT. ISBN: 978-973-135-429-3 Cenr Th. NICULESCU Radu CARMACIU Bogin VOICULESCU Carmen SALAVASTRU Ceistin NITA Catalina CIORNET ATOMIA IOLOGIA OMULUI compendiu © eleviiliceclor cu profil teoretic ‘siai scolilor sanitare postliceale © candidafii la examenele de admitere In facultitile de medicina ¢ sindentii facultitilor de profil © asistentii medicali si medicti ‘stagiari Editia a doua ¢ oriNt Prezentarea autorilor Prof univ. dr. Cezar Th. Niculescu ‘A fost geful Catedrei de anatomie si embriologie UME , Carol Davila” Bucuresti (Prof uni de Radu Clemacia] Membru al Academiei de Stinte Medicale [A fost seful Catedrei de fiziologie N.C. Paulescu" UMF ,Carol Davila” Bucuresti Dr. Bogdan Voiculescu Conf, univ., Catedra de anatomic si embriologie UMF ,,Carol Davila” Bucuresti Dr. Carmen Salavastra Asistent univ., Catedra dermatologie IL Spitalul Clinic Colentina Dr. Catalina Ciomei ‘Asistent univ., Catedra de fiziologie N.C. Paulescu” UME ,,Carol Davila” Bucuresti [Dr Cristian Nis _] ‘A fost ef lucrari, Catedra de anatomie si embriologie UME ,,Carol Davila” Bucuresti CUVANT-INAINTE Acest Compendiu de anatomia gi fiologia omului reprecinté 0 editie nous, reviizuti $i adaugita, a unei lucrri ce sa drt afi, pentru elevii din ultimele doud clase de liceu, un ,indrumitor” menit sii ajute sie informeze sisi se documeateze int-unal dintre domeniile complexe gi de mare interes ale biologici. Realizati, in forma actual, ait im czea ce priveste conjinutl, cat gi ifustrarea si prezentarea graficd, de un colectiv de autor alcstuit din cadre didactice care predau anatomia si fiziologia in cadrul Universiti de Medicina si Farmacie ,Carol Davils” Bucuresti, lucrarea este conceputt ca oprezeataresntetcd a cunostinfelor pe caretrebuie si le acumuleze cel ce doreste sit se pregiteascd cu seriozitate gi si se perfectioneze {in aceast& directie, aducdind, totodatd, date ani apirate pe plan mondial, ca reultat al ccercetirii stiinifice, si dobdndind prin aceasta 0 mai larg adresabiltate. Compendiu! poate fi consultat de ees liceelor cu profil teoretc, interesafi de studiul anatomiei si fiziologici omului, de cx ai scolilor sanitare posticeale, cit si de candidaii care se pregitesc pentru exameml de admitere la facultifile de medicin’. De asemenea, le potte fi de un real folos studentilor stréni insrisi fn amul pregatitor Ia facultitile de medicind, care, in marea lor majoritate, nu defin cumostinfe suficiente in domeniu, cat si studentilor media care parcurg aii sl de studi si pentru care acest Compendiu poate reprezentaninstrument de lucra ui in aprofundarea cunostinelor gi datelor acurmulate anterio: {In acclasi timp, Iucrarea poate vei jetorul absolventlorscolilor santa si celor ai facultatilor de medicin’ aflat ind in stagiaturi sau care au de sustimut diverse examene si concursuri, dindu-le posibiitaica de a rememora gi sistematiza datele esentiale privind structura diferitelor visere, precum 5 functionarea acestora. Sperm ci, valorificénd experiena gisifies i didactic’ acumulati de-a lun- gul anilor de cei care au colaborat la claborwra si la pregitirea sa pentru tipar, acest Compendiu va reusi si tispund’ interesulsi manifesat faf2 de domeniul analomiei si fiziologiei omului de cei cirora li se adreseae, oferindu-te un punct de sprijin atit de necesar pentru destvargirea pregitri lor pofesinale. Autoriit GENERALITATL Celula este unitatea de bazii morfofunctionalé si genetici a organizarii materiel vi, Poste exista singurd sau in grup, constituind diferite tesuturi. Forma celulelor este legatd de funcia lor. nifal, toate au forma globuloasa, dar ulterior ‘pot deveni fusiforme, stelate, cubice, cilindrice ete; unele, cum sunt celulele sangvine, ovulul sau celulele cartilaginoase, pi pistreazd forma globuloasd Dimenstunile celulelor variaza in functie de specializarea lor, de starca fiziologic& 4 organismului, de conditile mediului extern, varsté etc. Exemple: hematia - 7,5 1, ovulul- 150-200 p, fibra muscular striata - 5-15 em; media se consider 20-30 p. STRUCTURA CELULEL {in aledtuirea celulei (fig. 1) distingem trei parti componente principele: 1. membrana celularé (plasmalema); 2. ctoplasma; 3. nucleul, MEMBRANA CELULARA, Celulele sunt delimitate de o membrand celulara care este de natura lipoproteicd, Ultrastructura membranei celulare,stablité prin microscope electronic’, arata o structuré tri. Jaminaté, cu un strat exter, unul mijociu si unul intern, fiecare in grosime de 25 A. Din punct, e vedere biochimic, strtul mijlociu este bimolecular lipidie (fosfolipide si colesterol), iar ssraturile extem i intem sunt de naturd proteica. La nivelul membranei s-a constatat existenta lunor sisteme enzimatice eu rol activ in transportul substanfelor, cat gi existenfa unei inedrsari electrice (potential de membrani). La unele celle, citoplasma prezinta diferite prelungiri acoperite de plasmalem’. Unele pot fi temporare si neordonate, de tipul pseudopodelor(leucocite), altele permanente: mierovilii (pitelia! mucoasei intestinului, epiteliultubilor renali), cilii(epiteliul mucoasei trabee!) saa desmozomii, care solidarizeaza celulele epiteliale. CITOPLASMA, ‘Are o structuri complexs, la nivelul ei desfisurdndu-se principalele funcfi vitae, Esteun sistem coloidal complex, in eare mediul de dispersie este apa, iar faza dispersata este ansamblul de micele coloidale in continua migeare brown Citoplasma este aleatuitd din structuri de aspect corpuscular, filamentos sau membranos, ‘nglobate intr-o matrice sau substanti fundamentald, numité hialoplasma (parte nestructura.), ‘Dupai natura lor, structurileeitoplasmatice pot fi A. Structur ce reprezint diferenter ale citoplasmei, cu anumite funefi, numite organite celulare, si care sunt de doud eategorit: 4. organite generale (comune tuturor celulelor, care indeplinese functii generale);

S-ar putea să vă placă și