Sunteți pe pagina 1din 8
a ‘Nerespectaren Standardelor de Stat este trmiritd conform legit. Reproducerea interzis& 8 Pag. PRETUL LEI 2.50 COMITETUD NATIONAL |MARCAREA SI REPERAREA RETELELOR) C2U (088.7): 624.915.28: 711.8 REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE STAT ROMANIA, EDITIE OFICIALA STAS 9570/1-89 Intocuteste : STAS o570)1-06 pan sean DE CONDUCTE $I CABLURI, IN LOCA- $I TEHNOLOGIE iran INSIITUTUL ROMAN P Clasiticarea alfanumeried DE ae : STANDARDIZARE 2°2982 603 MARKING AND LocaTING or | MARQUAGE ET REPERAGE Des | MAPKMPODKA wt soKamus PIPEAND CABLE NETWORKS | "RESEAUX DE CONDUITES Br | TPYBONPOROANBIX It KABEIE- IN LOCALITIES DE CABLES DANS LES LIX CETEM 2 HACETEAHEX LOCALITES HYHRTAX 1 GENERALITATT + (necPottehmiclaa) + (BIBLIOTECA } 1.1 Obieet si domeniu de aplicare Prezentul standard stabileste preseriptiile privind marcarea gi reperarea re{elelor edi- litare subterane aflate in localitifi, in scopul cunoasterii pozipiei acestora in teren: Prin refele edilitare subterane, denumite in continuare refele edilitare, se in{eleg toate refelele de conducte gi cabluri, inclusiv armitturile si ciminele aferente, indiferent de uni- tatea care le executi, le detine sau le administreazit Prevederile prezentului standard nu se refer’ la marcarea gi reperarea brangamentelor de abonat, cu traseu in teritoriul publie mai scurt de 20 m. Prezentul standard nu se aplicl in cazul eablurilor eu destinajie special. 1.2 — Cunoasterea pozifiei tn teren a refelelor edilitare se realizeazi prin marcare si reperare: nv in 12.1 Prin marcare se pune in eviden{i, Ia suprafafa terenului, refeaua edilitar’ subtor diferite puncte caracteristice ale acesteia, pe verticala punetelor. 1.2.1.1 Marearea poate rezulta din elementele de 1a supratapi ale rejelelor edilitare (capace de cimine, risuflitori etc.) sau se realizeazi prin borne sau finte denumite in continuare mirei. 1.2.1.2 Marearea se face obligatorin la interseefii de strizi gi la schimbiri de direetie a .tra- seuiui refelei edilitare, Marcarea in aliniament se face, dup caz, in puncte caracteristice. 1.2.1.3 fn cazul cablurilor cloctrice de distributie eu tensiune de eel mult 0,4 KV gi a eablu- rilor de telecomunicafii se poate renunja la marcare, daci acestea sint instalate direct in sip: uN si sint organizate pe fascicule cu traseu ordonat si reperabil, 12.2 Prin repérare, se precizeazi pozifia rejelei edilitare faj% de un indicator de reperare, deosebinda-se reperarea, cadastral gi reperarea de semnalare, 1.2.2.1 Reperarea cadastral, so face In intersecfii de strizi po fiecare stradi in parte, cit mai aproape de interseetie ; in aceste locuti, indicatorul de reperare este insogit de un reper de seefiune 1.2.2.2 Reperarea de semnalare se face pe traseul rejelei edilitare. 1.3 Marearen si reperarea refelelor edilitare se fac de unitatea care administreari rejelele respective, In cazul refelelor edilitare nou executate, unitatea care le admi gi le repereaz% dup’ recepfionarea refelelor gi datea lor in folosinf. 14 _ Unitatea care administreazii refelele edilitare trebuie si aibi evidenja tuturor indicaton- Telor de reperare, intocmite pe striizi yi pe feluri de refele. Pozitia indicatoarelor de reperare so stabileste pe baza numerelor clidirilor pe care sint amplasate, sau a celor din imediata veei- niitate a indleatoarelor. : ‘in evidenfa care se intocmeste, fieeare indicator de reperare trebuie si. aibi un numir de cod. Acoastit evideni trebuie comunicati gi pistrati gi de Consiliul Popular al localitiijit respective. . istreazt le marcheazit Fraborat de> “Aprobet det OMENS OR LOM eRe te | INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE | Data intrarit tn vigoare: lnsttutal de Cercetore 31 Prolectore Bd. Ilie Pintilie nr. 5 BUCURESTI ‘pent Sistemetzare Locunte Seana 1999-02-01 11 Gospodérie Comunalé STAS 9570:1-89 -2- aa aad tantului in timpul execufici si unitapii care administreazii rejelele in timpul exploatizii Conservarea mareilor, indicatoarelor de reperare yi reperelor de secfiune revine oxecu- Dack prin executarea unor lucriiri #e distrug unele mirci, indieatoare de reperare sau repere de secfiune, exeoutantul lucritilor trebuie s% le refack. conform prevederilor din prezentul standard. 2 MAROI Forme gi dimensiuni Dymensiuni to mglimet Borne Bornele, cu excepfia celor speciale, au forma si dimensiunile conform fig. 1. eee nee Fig 1. —3- STAS 9570/1-89 Bornele speciale au forma si dimensiunile cenform reglementirilor tehnice specitice, 21.2 Tinte ‘Tintele au forma pitratd (In cazul cclor situate pe aliniament) sau rotunda (in cazal celor situate Ia schimbitri de directie) si dimensiunile conform fig. 2. oe