Sunteți pe pagina 1din 5

Nr. intrare ONRC ...................................

…………………

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,

Bd. Unirii nr. 74 sect.3, Bucureşti, CIF14942091, fax. 021-316.08.03

Doamnei Valentina BURDESCU - Director General

Stimată doamnă director general,

(denumirea/nume,prenume beneficiar) ………........................................…………….................................,


cu sediul/domiciliul in …...........…………………..........................................................................................
vă înaintăm, alăturat, în două exemplare, în vederea semnării, contractul nr ………..................................
privind accesarea serviciului RECOM online, însotit de dovada plătii ….....…….......................................

Data, Semnătura,
..........………..…………… …………….………………

0
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Denumire beneficiar

...............................................
.......................

nr.contract ………………………. nr.contract


……………………….

CONTRACT
privind accesarea serviciului „RECOM online”

1. Părţile

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 74, Bl. J3b.
Tr. II+III, sector 3, telefon 021-316 08 04, fax 021-316 08 03, cod fiscal R14942091, reprezentată prin Director
General Valentina Burdescu şi Director Economic Georgeta Bălan, în calitate de FURNIZOR

și

....................................................................................................................................................................................
cu sediul social/profesional/domiciliul/reşedinţa în localitatea ..................................................................................
str. ................................................................................................................................................... nr. .....................
sectorul/judeţul ............................................... telefon ............................................... fax ..........................................
C.I.F. ............................................................... nr. înregistrare ……………………………………...........……….……..
banca ………………...............…………………………. cod bancar ……….....………...............................…………….
şi adresa de corespondenţă (inclusiv codul poştal)
…………......................................................................................................................................................................
reprezentată prin ........................................................................................................................................................

în calitate de BENEFICIAR, au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiţii:

2. Obiectul contractului

Furnizorul se angajează să presteze serviciul de furnizare informaţii online, iar beneficiarul să plătească
contravaloarea acestui serviciu conform condiţiilor stipulate de furnizor şi tarifelor ONRC în vigoare, practicate
pentru acelaşi tip de servicii.

3. Modalităţile de furnizare a serviciului

1
Accesul la serviciul oferit de furnizor se va efectua prin INTERNET (https://portal.onrc.ro) 24 de ore din 24
de ore zilnic.

4. Tarife, condiţii şi termene de plată

4.1. Tariful pentru informaţii este calculat în funcţie de volumul informaţiei accesate, pe baza tarifului în
vigoare aprobat prin H.G. nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, afişate pe internet, pe
site-ul „RECOM online”.
4.2. Modificarea tarifului practicat se poate face prin hotărâre a Guvernului sau, în condiţiile legii, prin
ordin al ministrului justiţiei, caz în care tariful prevăzut la art. 4.1 se modifică de drept şi în mod corespunzător.
4.3. Pentru deschiderea contului de acces la serviciul „RECOM online”, beneficiarul va constitui un
depozit iniţial minim în valoare de 300 RON în contul ONRC nr. RO72TREZ7035032XXX011591
deschis la Trezoreria Sectorului 3 Bucureşti, cu specificaţia „pentru informaţii RECOM online”. Valoarea maximă a
depozitului constituit rămâne opţiunea beneficiarului şi este în funcţie de frecvenţa şi numărul acceselor precum
şi de valoarea informaţiilor extrase.
Pentru asigurarea continuităţii accesului la acest serviciu online, depozitul astfel constituit necesită
realimentarea la epuizare, urmare debitării cu contravaloarea informaţiilor extrase prin accesare.
Furnizorul va factura beneficiarului valoarea depozitului constituit iniţial precum şi valoarea fiecărei
realimentări, factura trimiţându-se beneficiarului în original, la adresa de corespondenţă, precizată la art. 1.
4.4. Valoarea informaţiilor accesate prin serviciul „RECOM online” se contorizează automat prin
programul informatic iar acesta este prevăzut cu facilitatea de afişare pe ecran a situaţiei contului Beneficiarului,
la fiecare accesare.

5. Alte drepturi şi obligaţii

5.1. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a opri serviciul pentru remedierea unor defecţiuni ocazionale de
funcţionare sau pentru executarea unor operaţiuni de asistenţa tehnică. In aceste situaţii, solicitarea de furnizare
a informaţiilor se va face pe alte căi : e-mail la adresa onrc@onrc.ro sau prin fax la numărul 021.316 08 29, costul
informaţiilor fiind calculat în conformitate cu H.G. nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni
efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.

5.2. Furnizorul se obligă să asigure :

a) instruirea şi asistenţa tehnică în utilizarea serviciului;


b) actualizarea permanentă a informaţiilor din serviciul “RECOM online”;
c) coerenţa şi corectitudinea informaţiilor, conform înregistrărilor efectuate în registrul comerţului central
computerizat;
d) notificarea Beneficiarului asupra noilor tarife, prin afişarea pe pagina de Internet a serviciului „RECOM
online”, la capitolul corespunzător, în cazul prevăzut la art. 4.2;
e) să efectueze comunicările necesare derulării contractului, în condiţiile prevăzute la art. 6.9 alin. (2).

5.3. Beneficiarul se obligă :

a) să aibă asigurată legătura la INTERNET;


b) ) să urmeze procedura privind activarea contului de utilizator, afişată pe pagina de portal a ONRC,
http s :// portal .onrc.ro , serviciul Recom Online;
c) în cazul folosirii datelor în studii, materiale editate şi altele sau în cazul reutilizării documentelor, să
indice clar şi vizibil sursa informaţiei;
d) să respecte condiţiile de plată stipulate în contract;
e) să comunice eventualele schimbări ale datelor din contract, survenite ulterior încheierii acestuia, la
adresa de e-mail: recom@onrc.ro sau la nr. de fax: 021.316.08.11;

2
f) la completarea Ordinului de plată, la rubrica „Reprezentând”, să indice obiectul plăţii: RECOM on-line,
precum şi numele beneficiarului, cu specificarea numelui utilizatorului ( după caz : Suc., Ag., Repr. etc);
g) să nu utilizeze aplicaţii/programe informatice pentru accesarea informaţiilor prin serviciul RECOM
online. Utilizarea sistemului prin lansarea de procese succesive, prin intermediul aplicaţiilor/programelor
Beneficiarului, înainte de finalizarea procesului lansat anterior, va fi considerată şi tratată ca fiind un atac de tip
DOS (Denial of Service) sau similar acestuia;
h) să se abţină de la orice acţiuni care ar restricţiona accesul altor beneficiari la sistemul RECOM online
sau care ar împiedica funcţionarea corespunzătoare a serviciului;
i) să efectueze comunicările necesare derulării contractului, inclusiv copiile de pe dovada plăţii, în
condiţiile prevăzute la art. 6.9 alin. (2).

6. Alte clauze

6.1. Informaţiile obţinute prin accesarea serviciului Recom Online şi listate nu constituie certificat
constatator potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Aceste informaţii nu vor fi prezentate spre semnare Oficiului Naţional al Registrului Comerţului/oficiilor registrului
comerţului de pe lângă tribunale.
6.2. Furnizorul nu răspunde pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale în cazuri de întrerupere a
conexiunii în reţea şi imposibilitate tehnică de conexiune, precum şi neîndeplinirea obligaţiilor de la art. 5.3.
6.3. În cazul în care Beneficiarul încalcă obligaţiile prevăzute la art. 5.3 lit. g) şi/sau h), iar în termen de
o oră de la notificarea Furnizorului, nu încetează acţiunea, Furnizorul suspendă utilizarea serviciului, pentru o
perioadă de o lună calendaristică şi îşi rezervă dreptul de a pretinde plata de daune – interese.
6.4. Beneficiarul va fi notificat în condiţiile prevăzute de art. 6.3 o singură dată, Furnizorul rezervându-şi
dreptul ca, în situaţia în care se constată că obligaţiile prevăzute la art. 5.3 lit. g) şi/sau h) au fost din nou
încălcate, să blocheze accesul la serviciul RECOM online şi să pretindă plata de daune-interese.
6.5. În situaţia în care fapta Beneficiarului întruneşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 161/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, Titlul III – Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Furnizorul îşi
rezervă dreptul de a bloca accesul acestuia la serviciul RECOM online şi de a lua măsurile prevăzute de lege
6.6. (1) Încetarea contractului :
Contractul încetează de drept fără nici o altă formalitate şi fără intervenţia altor organe, în următoarele
cazuri:
a) la cererea uneia dintre părţi care este în imposibilitatea de a-şi realiza obligaţiile, cu un preaviz
de 15 zile;
b) prin acordul părţilor;
c) în caz de forţă majoră, intervenită pentru o durată mai mare de 15 zile, care împiedică
realizarea clauzelor contractuale, dacă părţile nu stabilesc altfel;
d) în cazul în care una din părţi nu-şi execută întocmai obligaţiile contractuale mai mult de 15 zile;
e) în situaţia în care, ulterior expirării perioadei de suspendare, în condiţiile art. 6.3 şi reluării
prestării serviciului, Beneficiarul întreprinde acţiuni de natura celor prevăzute la art. 5.3 lit. g)
şi/sau h);
f) în situaţiile prevăzute de art. 6.4 şi art. 6.5.
(2) În cazul încetării contractului din motivele prevăzute la alin. (1), depozitul neutilizat se returnează
Beneficiarului.

6.7. Clauzele prezentului contract se modifică de drept, urmare a unor modificări legislative, sau în baza
acordului părţilor, stabilit prin act adiţional.

6.8. Litigii

Eventualele diferende în legătură cu prezentul contract se soluţionează pe cale amiabilă. În caz contrar
aceste litigii vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

6.9. (1) Îndeplinirea prevederilor prezentului contract va fi urmărită de:


- din partea Furnizorului :
3
· Colectiv eliberare informaţii prin serviciul „RECOM online”:
telefon/fax: 021.316.08.11, centrala – 021.316.08.17/18/24 interior 206 , e-mail: recom@onrc.ro
· Asistenta tehnica e-mail: recom@onrc.ro
- din partea Beneficiarului .

· Persoană de contact ……………………………………………………………………………………….


Telefon ………………………………………… E-mail: ..................................................................................

(2) Comunicările dintre părţi în legătură cu prezentul contract se vor face astfel:
- pentru Furnizor, prin fax, la numărul 021.316.08.11, prin e-mail, la adresa recom@onrc.ro sau prin
poştă, la adresa precizată la art. 1;
- pentru Beneficiar, prin fax, prin e-mail sau prin poştă, la numărul sau adresa precizate la art. 1.

6.10. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi are durata de un an,
prelungirea făcându-se în mod automat, pentru noi perioade de câte un an dacă nici una din părţi nu solicită
încetarea contractului cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de expirare.

Încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor, Beneficiar,
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI
COMERŢULUI

Pentru
Valentina Burdescu
DIRECTOR GENERAL

Semnează
Anca-Daniela SAFTA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR DIRECŢIA CONTENCIOS

Bogdan Mihail Burdescu

DIRECTOR ECONOMIC,

Georgeta Bălan

DIRECTOR DIRECŢIA VALORIFICARE


DATE, REGISTRUL COMERŢULUI

Mariana Florescu

Viza legalitate,