Sunteți pe pagina 1din 2
Sindrom coronarian acut - lschemie acuta a miocarduli, ateptu si ee eSCu rea elke CRC IY INFARCTUL MIOCARDIC ACUT Infarct miocardie -necroza a miocardul, ca urmare aischemie\ acute, ee cn ‘Codul bol (cht 10): 124 aro @ ocho complote sau partale une! artere caronarione. ‘de sogment ST Ischomie acuta a miocardului asociata eu —supradenvelare de segment ST. sm coronarian acut eu supradenivol Sindrom coronarian acut fara supradenvelare de segment ST -Ischomie acuta a miocardului ira. supradenivelare de segment ST. infarct miocardie eu unda @ -necroza miocardica asociata eu formarea Undei Q la ECS, infarct miocardie fard unda @ - necraza miocardd fra frmarea undel Q la ECG. Diagnostcarea prompt a IMA permite acordarea urgent a asistenjel medicale rapide Tn volum deplin, contribund la reducerea mortals ‘complication. schomicd, infarct miocardic acu cu unda Q anterior (28.03.2008), anewism al vervcululul sting, insuiient de valva mira rl sfcenta cardiac Il NYHA. iagnosticarea IMA prevede obligatoriu imptomal care Indruma pacientul spre consutaie medicala sau sptazare. 5 efaciueaza fad ntziee tn scopul excuderi ischemiei de miocard EE ‘Sindfom cofonarian aca Malad pumonare Infaret mioeardic acut = preumotarax Disecte de aorta = embole eu sau fra infarct > Pericarata = pleureciesnfecioasa,canceroas8 sau lagata de maladi mune Durere anginoasa tn cardlomiopatia hipertoicd | © Sindrom de hiperventiaic ‘Maladi ale esofaguiui,stomacului seu Perete toracal ‘wactulu bilar = mulsculo-soholetale = newropatce = psinogene caracteristicle durertoracce (seul, racieea si catacterl dure; conde de spare; durata accesuli dureros; modul In care durerea rBspunde la repaus,nitvoglcerind) ante jareaprobabltafi boll cardace ischemice (vista, factor de rio, inferctul miocardic anterior, revascularizarea’ mecanic® In nt) > parametr hemodinamici (tensiunea arterial, trecventa contractor carlace) Obiigatoriu Examen! ECG: se evalueazs_prezenja moder de segment ST slau undel Tin context cnc sugestv ichemie de miocar: subderivelarea orzontalé @ segmentulul ST 2 0.5 mm giisau inversia undei T In doua sau mai multe derivai indica prezenta SCA fara Supradenivelarea sogmentului ST (IMA fir supradenivelarea segmentulu ST). Supraderivelareasegmentului ST in doud sau mal multe dervatl indica prezenja SCA, cu supradenivelarea segmentului ST (IMA, cu supradenivelarea segmentuui ST); bloc de ram stIng recent aparut. [Fratamentul de urgenta la etapa prespltaliceasca Rogim la pat (reduce ischemia miacardia seul complica) Tralamentul macicamentos uimsreste suprimarea sindromulu: durere, reducorea ichemiel, sedarea paclentului: ‘Acid acetlsaliciic 150-325 mg (gastrosolubia) Nitogicerind 0,5 mg sublingual, la necositalo daza poate fl repetatd poste 5 minuto (pin la3 tab. sau 1,5 mg) Co eee - Opioide iv (de ex. Morin sufat 5-10 mg) sau administarea ator analgezice Solictarea serviciuul AMU (903) si transportarea la spital pentru acordarea asstenfel medicale specialzate in volum deplin gi mmanitorzarea dinamicd a pacientuul [Algoritmul de diagnostic al dureriltoracice acute Gimptomel a [Dureres cutanats | ey Intensitatea? Durata? Localizarea? Wadierea? + [Durerea viscorials Dopinde de pozitio? 4 Inde aimentape> | S233] Reactia la NTG? Ischemics _—Nelschemiea_——_—~Plamint. ma Miocardics Tract GI Aorta cA Pericarditis _Mediastin Tratamentul complicafillor in IMA la otapa prespitaliceasca/AMU Tralamentulinsuicen(ei cardiace acute sting! ugoare $i moderale ‘Adminisirare de Oxigen prin sonda sau masca Furosemid, administra lent iv20- 40 mg, repetat la 1-4 ore daca e necesar. © Inlipsa unui réspuns satisfacstor, Nirogiceriné sublingual, doza find titata in functie de valoarea TA (se va evita TAs < 90 mm Ha), ECA (Captopril) - Tn absenfahipotensiunihipovolemie! sau insuficien{eirenale (creatinina sericé > 220 pmol. Tratamentul insuicienjeicardiace acute sting! severe Oxigen. Diuretic de anss, In ipsa hipotensiuni, Nivoglcerina n doz inal 0,5 mg_cu crestere ulterioar la fiecare § min pina la reducerea TA cu 15mm Hg sau pnd la valoarea TAs = 90 mm Ho, ‘Agent! inotropi_pozitv In hipotensiune cu semne de hipoperfuzie renala. Dopamina se va ina In doz& de 2,5-6 makalmin ‘in congestie pulmonard - Dobutamind, Incepind cu 0 doz de 2.5 mg/kg/min, majorat teptat pind la 10 mkg/min tn 5-10 min sau pind la obtinerea redresari hemadinamice Tratamentul gocului cardiogen Dopamind in daze de 2.5-5ughkglmin pentru ameliorarea functel renal, ‘A lua In considerare posibiltatea de addugare a Dobutamine! 5-10 pg/kgimin. ‘Tratamentul tabiantiilor ventrculere Lidocaina - bolus inal de 1 mgikg, lv, urmat de jumtate gin aceasta dozé la flecare 8-10 min pind la maxim 4 mglkg sau perfuzie i continua (1-3 mgimin). ‘Amiodarona il (5 mg/kg In prima ora, urmata de 900-1200 mg/24 ore), este eficace In tahiartmilerezstente Socul electric exten in tahicardia venticulara susfinuta cu alterare hemodinamica Tratamentil fbnajiolatialo Bota-adrenobiocante gDigoxina (0,125 - 0,375 mg)pentru scadereafrecvenjaicontractilor venticuare, Cardioversia de urgenta in instabiliatea homodinamica Tratamentul blocunor AV Blocul AV de gradul | nu necesita tratament Blocul AV de gradut Il Upul | rar produce efecte hemodinamice severe, Se administreaz’ Alfopind Wy, Incapind cu doza de 0,3-0,5 mg, repetat pind la doza Iola de 1,5-2,0 mg, Se va considera stimularea electric cardiacd temporard »Blocul AV de gradul I tipul il gi blocul AV complet au indicaje pentru inser elactradului de stimulare lectric& cardiac’, tn cazul in a care bradicardia produce hipotensiune arterala sau insufcienta cardiaca Recomandévile 91 Watamentul de duratd dupa suportarea infarctuul miocardic acu} Combaterea factonior de rise: ‘Abandonarea fumatuly) Reducerea consumului de alcool Scaderea gi mentinerea la nivel optimal a greutaii corporale Efort fizie nic (mers la pas, plimbar, gmnastica usoar8) Respactarea regimului alimentar cu reducerea produselor cu confinut sporit de colestero! ‘Aspirind 325 mglzi Bota-boleante (Setoprool, Carvediol,Bisoprol)) in dazeselectate individual Inhibitor ai enzime! de conversie (Captop"l,Enalapil,Lisinopil, Perindopril) pentru pacienti cu fracia de ejectie sub 40% 2 Statine (Lovastatina, Simvastatina, Aorvastatina, Fluvastatin) cu reducerea niveluul serie al LOL -colesterol sub 2.5 mmol (100 maid!) [Ati agent! hipolipemiangi tn cazul LOL colesteroluui peste 2.5 mmoll (100 mglcL) Control al HTA si coborirea citelor pind la atingerea nivelului ita sub 130/85 mm Hg Control strict al hiperglicemiel in diabetul zaharat Protocol orlentativ de reablltare a pacientilor cu IMA necomplicat 2 Supravegherea de catre medicul de famile la domicilu dupa externare (circa la 14 zle dela debut) pina la 6 ~ 8 séptamtn, Ireptat largindu-se regimul de actviate fzica ‘Se montorizeaza starea pacientulti,datele clnice, senzaile si simptomele aparute Tn tmoul efortuul. Se Iregistreaza séptaminal ‘sau la necesitate ECG, analizind evolutia elecrocardiogratica, ‘Se recomanda mésur pentru combateres factorlor de rsc cardiovascular Majortatea pacientlor isi pot relua munca dupd 6-8 sdptémini dea infarct <_Esto inters supraefortu fic, n special ridicarea greutatilor Poe eee eT Abrevierile folosite In document ICA- Insutlcienta cardiacd acuta AMU - Asistonta medicala de urgenta AV - Alioventricular ‘AVG - Accident vascular cerebral ECG - Electracarciografe. GI- Gastrointestinal HTA-Hipertensiune arterial ECA -Inhibitar' al enzimel de conversie a angiotenzine! IMMA Infarct miocardic acut LDL- colasterl - Colesterolulipoprateinelor cu densitate joasa SCA Sindrom corenarian acut ‘TA- Tensiune arterial