Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNT

Consiliul de Administratie al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga si Primaria


Orasului Azuga, anunta scoaterea la concurs a functiilor de director financiar contabil si director
medical , persoane fizice, pentru Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga.
Concursul va avea local sediul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, str. Victoriei
nr. 2, in perioada 25.11.2011 .
Persoanele fizice care se inscriu la concurs trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau
echivalenta .
b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sanitar, agreat de Ministerul
Sanatatii si stabilite prin Ordin al Ministrului Sanatatii, ori sunt absolventi in
managementul sanitar, economic ori administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant
superior acreditata, potrivit legii.
c) Au cel putin 5 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata,
conform legii.
d) Nu sunt condamnatii penal sau in curs de urmarire penala.
e) Sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic).
f) Nu au varsta de pensionare conform legii.
Inscrierile se fac la sediul unitatii din str. Victoriei nr . 2, oras Azuga.
Perioada de inscriere este de la data aparitiei anuntului in ziar si pana la data de 22.05.2011 ora
1200.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente :
a) cerere de inscriere.
b) Copia actului de identitate.
c) Copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente
d) Copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in
management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin
Ordin al Ministrului Sanatatii ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in
management sanitar, economic ori administrative organizat intr-o institutie de invatamant
superior acreditata potrivit legii.
e) Curriculum vitae
f) Copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari,
competente atestate etc in domeniul managementului sanitar.
g) Adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata .
h) Cazierul judiciar
i) Adeverinta din care rezulta ca este apt medical si fizic (adeverinta medicala si aviz de boli
cornice de la medicul de familie) precum si neuropsihic (certificate medical de la medicul
psihiatru) .
j) Declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitatea de politie politica
k) Declaratie pe proprie raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinte ca a fost
inceputa urmarirea penala asupra sa.
l) Copie legalizata a actelor( certificate de casatorie, etc) prin care si-a schimbat numele
dupa caz.
m) Proiectul de management realizat de candidat ( in 3 exemplare, fiecare in plic sigilat cu
fiecare pagina a proiectului se va semna de catre candidat) .
n) Chitanta de plata a taxei de participare la concurs

Taxa de participare la concurs este de 300 lei si se va achita la caseria SPITALULUI DE


ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE Azuga din str. Victoriei nr 2.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga
sau la numerele de telefon 0244/322051,int 229.
Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului, calendarul de concurs, temele cadru
pentru proiectul de management si bibliografia se vor publica pe site-urile
www.ortopedieazuga.ro
si se vor afisa la sediul spitalului.
Grila de punctare a proiectului de management se va afisa la sediul spitalului dupa
incheierea perioadei de inscriere a candidatilor repectiv 23.05.2011.