Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: prof. COROAMĂ VIORICA


COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU”, RĂDĂUŢI
CLASA a XII-a
ACTIVITATEA: Limba şi literatura română
TEMA: Tudor Arghezi – arte poetice
TIPUL DE ACTIVITATE: Lecţie de consolidare
FORMA DE REALIZARE: Activitatea frontală îmbinată cu cea individuală şi pe grupe
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Crearea de deprinderi şi abilităţi în analiza unui text literar
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
OBIECTIVE COGNITIVE:
1. să descopere în textele propuse idei despre creaţie şi despre misiunea poetului;
2. să argumenteze, pornind de la text, un punct de vedere, atât oral, cât şi în scris;
3. să identifice diferitele sensuri pe care le dă Arghezi creaţiei;
4. să ilustreze estetica urâtului, cu exemple din operă;
5. să definească opera literară, aşa cum apare în poeziile argheziene;
6. să evidenţieze originalitatea operei lui Arghezi;
OBIECTIVE AFECTIVE:
1. să integreze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori;
2. să înţeleagă importanţa „artei poetice”- ca necesitate de destăinuire artistică;
METODE ŞI PROCEDEE: lucrul cu textul, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea, metoda ciorchinelui, metoda
cadranelor, studiul de caz;
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: fişele de lucru pe grupe, fişele de muncă individuală, tabla;
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Nicolae Balotă, „Opera lui Tudor Arghezi”, 1979, Bucureşti
George Călinescu, „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, Ed. Semne, Bucureşti, 2003
Eugen Simion, „Scriitori români de azi”, vol. I, Ed. David- Litera, Bucureşti – Chişinău, 1998
Mariana Pintilie, „Metode moderne de învăţare- evaluare”, Ed. Eurodidact, Cluj- Napoca, 2003
Valeriu Constantinescu, „Metodica predării limbii şi literaturii române”, Ed. Fundaţiei „România de mâine”,
Bucureşti, 2002
DURATA: 50 de minute

1
Desfăşurarea activităţii:
Evenimentul Evaluarea
Timp Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice
didactic (instrumente şi indicatori)
1.Moment 3` Organizarea colectivului
organizatoric

2.Actualizarea 5` Actualizarea noţiunii de „artă poetică” Conversaţia euristică Se discută noţiunea de „artă poetică”.
cunoştinţelor Elevii dau exemple de astfel de opere
anterioare din literatura română.

3.Anunţarea 2` Anunţarea lecţiei şi a obiectivelor operaţionale Conversaţia euristică Profesorul anunţă lecţia: „Arte
obiectivelor urmărite Activitate frontală poetice argheziene”, textul pe care se
operaţionale va lucra: „Testament” , precum şi
propuse obiectivele operaţionale urmărite.

4. DIRIJAREA Profesorul enunţă coordonatele artei poetice


PROCESULUI 10` argheziene: poezia ca har şi meşteşug, Învăţarea prin Profesorul adresează întrebări privind
DE ÎNVĂŢARE materializarea cuvântului, estetica urâtului. descoperire rolul cuvântului şi al poeziei, privind
Se citeşte poezia „Testament” de Tudor Arghezi. misiunea poetului, resursele
Elevii, dirijaţi de profesor, descoperă ideile Problematizarea limbajului arghezian.
importante din text, le enunţă şi argumentează.

Idei poetice: Conversaţia euristică. Elevii explică termeni simbolici din


Creaţia artistică este văzută ca o treaptă de text, argumentează ideea că poezia
evoluţie. înseamnă har divin, dar şi efort
Trecerea de la nivelul material la cel spiritual s-a titanic.
produs în timp îndelungat şi cu mare efort.
Izvorul limbajului poetic arghezian este graiul
popular al ţăranilor, căruia poetul îi dă noi
străluciri, transformându-l în artă.

2
Evenimentul Evaluarea
Timp Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice
didactic (instrumente şi indicatori)

Cartea are virtuţi purificatoare, izbăvind lumea de


durere prin forţa cuvântului.
Lucrul pe text.
Creaţia presupune talent, dar şi muncă de artizan.
Elevii descoperă în text ideile poetice
Poezia trebuie să surprindă realitatea şi să
Activitate frontală privind estetica urâtului şi rolul social
emoţioneze cititorul.
al poeziei.
Poetul are capacitatea de a transforma urâtul în
Studiul de caz
frumos, adică în poezie.
Creatorul îşi exprimă afecţiunea şi respectul faţă
de cititor.

Elevii formează patru


grupe. Ei sunt
Elevii completează, în cadrul grupului lor, fişa solicitaţi să descopere
Se dau cerinţe comune grupelor:
primită, cu termeni şi sintagme din poezia în text cuvinte şi
Descoperiţi în text cuvintele şi
„Testament”, care denumesc cuvântul metaforic sintagme folosite de
sintagmele care denumesc creaţia
„carte”. Arghezi pentru a
poetului, „cartea”.
7` denumi „cartea”,
Notaţi-le în spaţiile libere de pe fişă.
După îndeplinirea sarcinii, prin activitate frontală, creaţia poetică.
De ce aţi ales aceşti termeni?
se confruntă fişele grupelor şi se completează, dacă Se foloseşte lucrul pe
Argumentaţi.
este cazul. grupe în metoda
Elevii argumentează şi explică alegerea termenilor ciorchinelui. Elevii
completează fişele
primite.

Se foloseşte metoda
Fiecare grupă trebuie să
cadranelor, fiecare
10` Profesorul explică sarcinile de lucru. îndeplinească o cerinţă.
grupă având cerinţe
diferite.

3
Evenimentul Evaluarea
Timp Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice
didactic (instrumente şi indicatori)
Grupa I: Completaţi primul cadran cu
sintagme sau cuvinte- cheie din text.
Grupa II: Notaţi în al doilea cadran
Lucrul cu textul,
După îndeplinirea sarcinii, elevii notează la tablă condiţiile în care are loc actul
învăţarea prin
ideile descoperite, completându-se toate cele patru creaţiei.
descoperire,
cadrane. Grupa III: Precizaţi în al treilea
problematizarea sunt
Se argumentează afirmaţiile făcute. cadran idei legate de creaţie şi de
alte metode folosite.
poet.
Grupa IV: Notaţi în al patrulea cadran
sentimentele pe care vi le-a trezit
poezia.

Profesorul dă fiecărei grupe câte o fişă care Lucrul pe grupe


Identificaţi ideea care vi se pare mai
cuprinde câte o strofă din alte arte poetice Problematizarea
5` importantă din textul dat.
argheziene: „ Rugă de seară”, „Ex libris”, Conversaţia euristică
„Epigraf” şi „Portret”.
Elevii vor identifica ideea centrală din fiecare text.
5. ASIGURAREA
FEED-BACK-
Pe parcursul lecţiei. Conversaţia euristică Prin aprecieri verbale
ULUI

Profesorul recurge la imaginaţia


6. EVALUAREA Elevii primesc un test, o poezie ale cărei versuri
elevilor.
FORMATIVĂ trebuie să le completeze, creând astfel o Activitate individuală
5` Jocul are rolul de a conştientiza
„confesiune lirică”.
importanţa scrierii artei poetice.

Realizaţi un eseu cu titlul „Rolul artei


7. ASIGURAREA
şi misiunea poetului în poezia lui
RETENŢIEI ŞI 3` Profesorul dă tema pentru acasă. Explicaţia
Arghezi”.
TRANSFERULUI

4
5