Sunteți pe pagina 1din 5

PRELUCRAREA MEDICAMENTOASĂ A CANALELOR

RADICULARE. IMPORTANŢA ACESTUIA ÎN CURĂŢAREA


ȘI STERILIZAREA SPAŢIULUI ENDODONTIC
Alexandru Danici,
Rezumat asistent universitar
Studiul clinic s-a efectuat pe un lot de 25 pacienţi dintre care 10 de sex
masculin și 15 de sex femenin , cu vârste cuprinse între 18-48 ani. Din to- Catedra Stomatologie
talul celor 25 cazuri , 16 au fost dinţi pluriradiculari și 9 cazuri dinţi mono- Terapeutică USMF
radiculari. La 13 pacienţi s-a efectuat tratament endodontic primar, iar la „Nicolae Testemiţanu“
12 s-a recurs la retratamentul endodontic. S-a efectuat un protocol separat
de irigare a canalelor radiculare pentru pacienţii cu tratament endodontic
primar și retratament endodontic.
Cuvinte cheie: Enterococcus faecalis, Hipoclorid de Na, sterilizare, endo-
donţie, protocol.

11
• Să dizolve resturile necrotice,
Summary • Prevenirea formării detritusului dentinar.
IRIGATION OF THE ROOT CANALS. ITS Cantatore, 2000 a menţionat factorii cheii în
ROLE IN CLEANING AND STERILIZATI- sporirea eficacităţii curăţirii și irigării sisteme-
ON OF THE ENDODONTIC SPACE lor de canale radiculare:
Clinical studies was performed on 25 pa- • Stabilirea diagnosticului corect al patologiei
cients, 10 of them male, 15 female, with age pulpo-periodontale prezente
between 18-48 years old. From the total of 25 • Consideraţii asupra complexităţii sistemului
cases, 16 was pluriradicular teeth and 9 mo- de canale radiculare
noradicular. At 13 patients was performed pri- • Înlăturarea detritusului (smear layer) intraca-
mary endodontic treatment, at 12 was perfor- nalar.
med endodontic retreatment. Was carried out • Optimizarea componentelor active ale soluţii-
a separate irrigation protocol of root canals for lor de irigare.
patients with primary endodontic treatment • Consecutivitatea corectă a folosirii soluţiilor
and endodontic retreatment. de irigaree,
Key words: Enterococcus faecalis, Sodium • Efectuarea irigării înainte de obturarea defini-
hipochloride, sterilization, endodontics, proto- tivăa canalelor radicualre, nu mai puţin de 5
col. minute.
Un alt aspect important în dezinfectarea canalelor
radiculare este biofilmul intracanalar.
Actualitatea temei Rolul acestuia în pronosticul tratamentului endo-
Este cunoscut faptul că morfologia internă a din- dontic este dificil de a supraestima.Potrivit concepţiei
telui este extrem de complexă și diversă. Evidentste moderne, microorganismele din canalele radiculare
că un astfel de sistem canalar complex, nu este posibil se prezintă sub formă de biofilm bacterian, care mo-
pentru a prelucra numai mecanic. În acest context, difică semnificativ proprietăţile lor și complică elimi-
problemele de irigare calitativă și eficientă a canalelor narea lor din sistemul de canale radiculare. Biofilmul
radiculare devine o problemă actuală și foarte discu- este o comunitate de microorganisme înconjurate de
tată în endodonţie. o matrice extracelulară de polizaharide. Biofilmul
În studiul lui Bystrom din 1985, autorul a com- protejează microorganismele prezente în ea de efec-
parat eficacitatea de sterilizare a trei metode de , pre- tele factorilor aferenţi, creează condiţii favorabile
lucrare a canalelor radiculare infectate, obţinînd, că pentru creșterea lor,matricea de polizaharide împie-
prelucrarea mecanică a canalelor radicualre în com- dică pătrunderea îagenţilor antimicrobieni în biofilm,
binaţie cu irigarea acestora cu soluţie fiziologică re- crescând astfel rezistenţa microbilor la antibiotice și
alizează sterilizarea canalelor în 20% din cazuri, iar antiseptice. De aceea, pentru a elimina biofilmului, o
înlocuirea NaCl cu soluţie de 5% de hipoclorid de combinaţie a unui factor mecanic, capabil să distrugă
sodiu aduce la o îmbunătăţire considerabilă a sterili- structura biofilmului, cu agentul de dezinfectare, care
zării până la 50 %, dar și combinarea ultimei scheme distruge microorganismele ar fi cel mai potrivit.
cu folosirea hidroxidului de calciu ca obturaţie pro-
vizorie de canal ridică procentul sterilizării canalelor Obiectivele lucrării
radiculare până la 97%. 1. Îmbunătăţirea eficacităţii procedurii de iri-
În ultimii ani endodonţia a avut o dezvoltare ex- garea a canalelor radiculare, folosind corect
tem de puternică, din perioada lucrării lui Bystrom soluţiile de lavaj în dependenţă de patologia
au trecut 30 ani, la moment posedăm cunoștinţe mai prezentă..
profunde în ceea ce privește proprietăţile microor- 2. Studiul asupra protocolului de irigare a cana-
ganizmelor responsabile de patologia pulpo-perio- lului radicular (consecutivitatea folosirii solu-
dontală, virulenţa acestora, proprietăţile de penetrare ţiilor de irigare a canalelor radiculare).
în canaliculele dentinare, sensibilitatea la diferiţi an- 3. Studiu asupra proprietăţilor substanţelor folo-
tiseptici. S-a demonstrat că unele soluţii de irigare a site ca iriganţi în canalele radiculare.
canalelor radiculare posedă un efect bactericid foarte
pronunţat împotriva microorganismelor ca Entero- Materiale și metode
coccus faecalis sau Candida, care posedă rezistenţă la Studiul clinic s- a efectuat pe un lot de 25 pacienţi
hidroxidul de calciu. dintre care 10 de sex masculin și 15 de sex femenin
Zehnder a menţionat că, soluţia de irigare a ca- , cu vârste cuprinse între 18-48 ani. Din totalul ce-
nalului radicular trebuie să posede următoarele pro- lor 25 cazuri , 16 au fost dinţi pluriradiculari și 9 ca-
prietăţi: zuri dinţi monoradiculari. La 13 pacienţi s-a efectuat
• Netoxică; tratament endodontic primar, iar la 12 s-a recurs la
• Necaustică pentru ţesuturile parodontale, retratamentul endodontic. S-a efectuat un protocol
• Cu spectru antibacterial cât mai larg, separat de irigare a canalelor radiculare pentru paci-
• Nealergic, enţii cu tratament endodontic primar și retratament
12 • Să inactiveze endotoxinele, endodontic.
Rezultate și discuţii Efectul hipocloritului de sodiu este determinat
În literatură se ridică întrebarea cum că microbi- prin formarea acidului hipocloros și eliberarea de clor
ocenoza existentă în cazul retratamentelor ar fi mai activ, ceea ce duce la oxidarea a grupelor sulfhidril ale
rezistentă la soluţiile antiseptice dechât cea găsită în enzimelor bacteriene.
infecţiile primare. Toate infecţiile primare, supuse tra- Irigaţia doar cu hipoclorit de sodiu lasă detritusul
tamentului, chât și cele secundare după tratamentul dentinar pe pereţii canalelor radiculare, de aceea se
endodontic sunt toate de tip biofilm. indică irigarea canalelor cu soluţii chelatoare .
Abou-Rass a efectuat studii pe un număr de focare Pentru obţinerea măririi eficacităţii hipocloritului
apicale închise. În cadrul acestui studiu contaminarea de sodiu se poate recurge la următoarele metode:
bacteriană a fost depistată în toate cazurile prezente,  Încălzirea soluţiei până la temperatura de
63,6% a constituit microflora obligat anaerobă, 36,4% 40grade Celsius
microflora facultativ anaerobă.  Activarea și încălzirea irigantului cu ajutorul
Printre microorganismele depistate, se enumeră anselor ultrasonice
următoarele tulpini: • Folosirea hipocloritului de sodiu în combina-
• Actinomyces — (22,7%), ţie cu H2O2 3%.
• Propionibacterius — (18,2%), EDTA (acidul etilendiaminotetraacetic)
• Streptococcus — (13,6%), EDTA de regulă se folosește în endodonţie sub
• Staphylococcus — (4,6%), formă de soluţie sau gel, ca agent chelator, extrage io-
• Porphiromonas gingivalis — (4,6%) nii de calciu din hidroxiapatită, astfel desovînd com-
• Enterobacterii gram negative. punenta minerală a detritusului dentinar de pe pereţii
Toate probele studiate, prelevate din zona apexu- canalului radicular.
lui rădăcinii, conţineau microorganisme, iar probele Incapacitatea altor soluţii de a dizolva detritusul
prelevate din zonele accesului chirurgical și zonele dentinar au condus la întroducerea acidului etilendi-
periferice focarului apical microorganisme nu pre- aminotetraacetic în protocolul de irigare a canalelor
zentau. Datele obţinute de Abou-rass, ne dau moti- radiculare.
vul să credem că infecţia periapicală este localizată, Eficacitatea soluţiilor de EDTA în mare măsură
prioritar, în zona apexului rădăcinii și numai în anu- depinde de pH-ul acesteea. Ph- ul optimal trebuie să
mite cazuri microorganismele se răspîndesc în pro- fie între 6-10. O’Connell intr-un studiu recent arată că
funzimea ţesuturilor periapicale. Din această cauză în utilizarea izolată de EDTA fără hipoclorit de sodiu,nu
timpul efectuării irigării canalelor radiculare trebuie asigură îndepărtarea completă a detritusului dentinar
atrasă o mare importanţă dezinfectării treimii apicale a canalului radicular. Prin aceasta se explică fezabili-
a canalelor. tatea alternanţei de EDTA și hipoclorit în timpul tra-
Soluţiile folosite la etapa de irigare a canalelor tamentului endodontic; efectul lor combinat oferă un
radiculare grad excelent de curăţare a pereţilor dentinari.
Cel mai des sunt folosiţi următorii iriganţi: S-a demonstrat, de asemenea prezenţa efectului de
• Hipocloritulde sodiu interferenţă, cu coeziunea biofilmului bacterian, ast-
• Gluconatul de clorhexidină fel avînd efect indirect asupra microorganismelor. De
• EDTA asemenea, EDTA-ul previne creșterea fungilor posibil
• Acidul citric datorită alterării la nivelul formării peretelui celular.
• MTAD Digluconatul de clorhexidină CHX
Hipocloritul de sodiu Digluconatul de clorhexidină prezintă un spectru
Hipocloritul de sodiu posedă în acelaș timp pro- larg și toxicitate redusă. Are o abilitate crescută de li-
proetăţi de oxidare și hidrolizare, el posedă efect bac- pire la cristalele de hidroxiapatită din dentină.
tericid puternic și proteolitic. El a fost introdus în Digluconatul de clorhexidină este folosit maimult
endodonţie de Coolidge în 1919. Soluţiile de hipoclo- în retratamente atît ca irigant chât și ca pansament in-
rit de sodiu pentru endodonţie, sunt frecvent foarte tracanalar. Are potenţial mai puţin toxic în compara-
alcaline, hipertonice și exterm de iritante.Uneori se ţie cu hipocloritul de sodiu.
preferă diluţia hipocloritului cu 0,5% de bicarbonat Ca medicaţie intracanalară pare a fi mai eficientă
de sodiu, aceasta reduce ph-ul soluţiei dar nu și pro- în retratamentele endodontice, deoarece are acţiune
prietășile bactericide. asupra E. faecalis. Soluţia de 0,5% de CHX s-a dovedit
Concentraţia antimicrobiană eficientă este între mai eficientă împotriva C.albicans decît hidroxidulde
0,5—5,25%. calciu, hipocloritul de sodiu 0,5-5% și soluţia iodo-io-
Soluţia de hipoclorit de sodiu îndeplinește o serie durată de 2%.
din criteriile menţionate pentru irigantul ideal, pen- Soluţia de CHX este activă în canaliculele denti-
tru următoarele proprietăţi: nare pânăla 12 săptămîni. Dametto et al au demon-
 Are un spectru antimicrobial larg strat că gelul sau soluţia de CHX 2% sunt mai efective
 Capacitatea de inactivare a endotoxinelor decât hipocloritul de sodiu 5,25% împotriva creșterii
 Capacitatea de dizolvare a ţesuturilor organice E.faecalis timp de 7 zile după tratamentul chemome-
 Efect rapid bactericid asupra formelor vegeta- canic.
tive, sporilor, fungi, protozoare, viruși.
13
Apa oxigenată (H2O2) • Sol. EDTA 10-15% 5ml- 2min
Apa oxigenată se folosește pe larg ca irigant în • Activare cu ultrasunet
combinaţie cu hipocloritul de sodiu în tratamentul • Apă distilată
endodontic, datorită efectului pronunţat de spumare • Uscarea canalelor cu conuri de hîrtie
în urma combinării acestort două substanţe, ceea ce 2. Protocolul de irigare a canalelor radiculare în
facilitează îndepărtarea mecanică a resturilor organi- retratamentul endodontic:
ce și a microorganismelor din canalul radicular. Irigarea primară
Grossman a relatat avantajele combinării hipoclo- • 5,25% hipoclorit de sodiu
ritului de sodiu și H2O2: • 17% EDTA Glyde
• Proprietatea de spumare • Apă distilată
• Efect dezinfectant • 2% clorhexidină
• Efect de albire Aplicarea pansamentului provizoriu
MTAD • Hidroxid de Ca „Apexcal“ Ivoclar Vivadent
Este o soluţie recent apărută ce conţine tetraci- mixat cu gel CHX 2%.
clină, acid acetic și detergent. Prezintă avantaje prin Irigarea finală
capacitatea de eliminare a E.faecalis și îndepărtarea a • 17% EDTA sol.
detritusului dentinar remanent. Este Capabilă să în- • Apă distilată
depărteze atât componenta organică chât și anorgani- • 2% clorhexidină
că a detritusului dentinar.
Soluţii Iodurate Prezentare de caz clinic:
Prin prezenţa iodului dinsoluţia de iodură de po- Cazul clinic Nr.1:
tasiu, este indicată datorită acţiunii asupra E.faecalis. Pacientul A de 22 ani s-a adresat la IMSP Clinica
În endodonţie se folosește o concentraţie de 5% iodu- Stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină și
ră de potsiu, sub formă de soluţie Churchill: Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ cu senzaţie de dis-
• Iod 16,5g confort în dintele 36 în timpul masticaţiei, mai rar
• Iodură de potasiu 3,5g involuntar, mucoasa în dreptul apexului dintelui la
• Apă distilată 20g palpare o ușoară sensibilitate doloră. Obiectiv dintele
• Etanol 90% 60g 46 prezenta obturaţie permanent. Percuţia în sensul
Acidul citric vertical al dintelui este sensibilă, mucoasa în dreptul
Soluţia de acidul citric se găsește sub diferite con- apexului dintelui la palpare o ușoară sensibilitate do-
centraţii. Are eficienţă maximă chelatoare la pH-1,2. loră.. Erau prezente semnele radiologice ale patologiei
Concentraţiile crescute de 25-50% au o eficienţă mai periapicale. În urma examenului clinic și radiologic
mare comparativ cu EDTA-ul. Concentraţia de 10% s-a pus diagnosticul de periodontită apicală cronică
este cea mai folosită în practică, având un pH aproape granulomatoasă. S-a planificat retratamentul endo-
neutru. dontic nechirurgical al dintelui 36.
Toate tehnicile de irigare pot fi împărţite în 5 Tratamentul: Preparării accesului prin înlăturarea
grupe (Van der Sluis, 2007): obturaţiei vechi, acces la cele trei zone anatomice ca
• Manual; plafonul camerei pulpare, orificiul radicular și con-
• Ultrasonice; stricţia apicală.
• Sonice (EndoActivator); S-au identificat trei canale independente, fiecare con-
• Laser (soluţie cu laser-activat); ducînd la orificiul apical propriu, canalele AV, AL și D.
• Hidrodinamică (RinsEndo, EndoVac). Instrumentarea în canalele radiculare s-au efec-
Protocoalele de irigare: tuat cu ajutorul instrumentelor PathFile și Protaper
În urma celor expuse mai sus am stabilit două pro- Universal mecanice.
tocoale de irigare a canalelor radiculare, unul pentru Lungimea de lucru s-a determinat radiologic și s-a
pacienţii cu tratament endodontic primar și altul pen- colaborat cu un apex locator. Canalele sau preparat
tru pacienţi cu retratament endodontic. mecanic prin tehnica Crown-Down utilizând în com-
1. Protocolul de irigare a canalelor radiculare în binaţie gel EDTA până ce apical s-a atins dimensiunea
tratamentul endodontic primar: de F2 cu diametrul de 25.
Irigarea primară Luînd în consideraţie diagnosticul stabilit, s-a re-
• 5,25% Hipoclorit de sodiu curs la următorul protocol de irigare a canalelor ra-
Irigarea etapizată diculare:
• EDTA Irigarea primară
• Hipoclorit de sodiu 5,25% • 5,25% hipoclorit de sodiu
• H2O2 3% • 17% EDTA Glyde
Irigarea la etapa dată se va efectua minimum • Apă distilată
35 minute • 2% clorhexidină
Irigarea finală Aplicarea pansamentului provizoriu
• Hipoclorit de sodiu 5,25% 15 ml — 5 min • Hidroxid de Ca „Apexcal“ Ivoclar Vivadent
14 • Activare sonică mixat cu gel CHX 2%.
Irigarea finală Concluzii
• 17% EDTA sol., Rolul și însemnătatea soluţiilor de irigare a canale-
• Apă distilată lor radiculare sunt pe o poziţie de frunte în obţinerea
• 2% clorhexidină unui tratament endodontic de succes. Soluţiile de iri-
Consecutivitatea irigării în timpul preparării ca- gare ne oferă un ajutor esenţial în procesul tratamen-
nalelor radiculare tului endodontic, datorită proprietăţilor bactericide și
• După înlăturarea plafonului camerei pulpare crearea condiţiilor optime pentru realizarea unei ob-
se spală cavitatea dintelui cu hipoclorit de so- turaţii de canal ermetice prin înlăturarea detritusului
diu cu scopul înlăturării resturilor pulpare și dentinar remanent.
depistarea orificiilor de întrare a canalelor ra- O mare importanţa terbuie să atragem și conse-
diculare. cutivităţii alegerii iriganţilor de canal, pentru a obţine
• Se începe lărgirea orificiilor canalelor radicu- înainte de obturaţie un canal radicular bine dizinfec-
lare sub irigarea numai a hipocloritului de so- tat și fără detritus.
diu La fel trebuie să ţinem cont și de diagnosticul co-
• Chînd se trece la instrumentarea pereţilor rect stabilit, în urma acestuia va trebui sa alegem un
dentinari ai canalelor radiculari se aplică ma- protocol de irigare adecvat.
terialul Glyde.
• Continuăm intrumentarea canalului până ce Bibliografie
materialul Glyde devine tulbure. 1. Fală V., Burlacu V. Metodologia Endodontologiei Clinice. Ghid
practice. 2012.
• Se spală canalul cu hipoclorit de sodiu.
2. John I. Ingle, DDS, MSD, Leif K.Bakland, DDS. Endodontics,
În canale infectate irigarea cu hipoclorit de sodiu Fifth Edition. // BC Decker Inc., 2002, 748-762.
trebuie combinată cu CHX. 3. Sjogren U, Haggalund B, Sundqvist G, Wing K. Factors affec-
Irigarea finală ting the long-term results of endodontic treatment. J Endod.
1990, 498-504.
• Canalul se spală cu 8-10 ml 10-15% EDTA, ac-
4. Kenneth M. Hargreaves, DDS, PhD, FICD, FACD, Stephen Co-
tivînd soluţia cu anse ultrasonice hen, MA, DDS, FICD. Cohen’s Pathways of the pulp, Tenth Edi-
• Irigarea cu 10 ml 2% CHX tion, 2011, 890-898.
• Irigarea cu apă distilată 5. William T. Johnson, DDS, MS. Color Atlas of Endodontics.//
W.B Saunders Company, 117-130.
• Uscarea canalelor cu conuri de hârtie și plom-
6. Sundqvist G. Taxonomy, ecology, and pathogenicity of the root
barea lor. canal flora. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1994;78:522-30.
Tratamentul s-a planificat să fie realizat în două 7. Love RM. Enterococcus faecalis—a mechanism for its role in
ședinţe în scopul dezinfectării mai eficiente a cana- endodontic failure. Int Endod J 2001;34:399-405.
8. Shovelton DS. The presence and distribution of microorganis-
lelor radiculare. Canalele au fost uscate cu conuri de
ms with nonvital teeth. Br Dent J 1964;117:101-7.
hârtie și obturate temporar cu pastă pe bază de Hi- 9. Schilder H. Cleaning and shaping the root canal. Dent Clin
droxid de Ca „Apexcal“ Ivoclar Vivadent mixat cu gel North Am 1974;18:269 -96.
CHX 2%. Dintele a fost închis cu o obturaţie tempo- 10. Clark-Holke D, Drake D, Walton R, Rivera E, Guthmiller JM.
Bacterial penetration through canals of endodontically trea-
rară cu materialul Fuji IX GC.
ted teeth in the presence or absence of the smear layer. J Dent
Peste două săptămâni pacientul s-a prezentat în 2003;31:275- 81.
cabinetul stomatologic, dintele era asimptomatic ,ca- 11. Mayer BE, Peters OA, Barbakow F. Effects of rotary instruments
nalele au fost uscate cu conuri de hârtie și s-au con- and ultrasonic irrigation on debris and smear layer scores: a
scanning electron microscopic study. Int Endod J 2002;35:582-9.
siderat a fi pregătite pentru obturaţie. Dintele a fost
12. Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation
apoi obturat prin intermediul tehnicii thermafill plus of root canal systems: a review. J Endod 2004;30:559-67.
sealer (AH-Plus, Dentsply). S-a aplicat o închidere co- 13. Harrison JW. Irrigation of the root canal system. Dent Clin
ronară cu compozit fotopolimerizabil G-aenial (GC, North Am 1984;28:797- 808. 10. Spångberg L, Rutberg M, Ry-
dinge E. Biologic effects of endodontic antimicrobial agents. J
Japonia).
Endod 1979;5:166 -75.
Controlul după un an a obiectivat o diminuare a
radiotransparenţei în regiunea periapicală, fără sem- Data prezentării: 14.03.2016.
ne clinice de infecţie. Recenzent: Gheorghe Nicolau

15

S-ar putea să vă placă și