Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEORETIC ,,ARANY JÁNOS” SALONTA

......................................................................................................

RAPORT DE ACTIVITATE
Nr.1839/30.06.2016

CATEDRA DE LIMBI STRĂINE


Anul şcolar 2015 – 2016
Sem.II
În cadrul catedrei de limbi străine, activităţile s-au derulat conform planului
managerial, atingându-se toate obiectivele propuse. Procesul de predare la aceste obiecte de
învăţământ s-a desfăşurat conform programei şcolare, planificărilor şi tuturor documentelor
în vigoare. S-au urmărit: parcurgerea integrală a materiei, realizarea obiectivelor trasate,
atingerea competenţelor vizate, în general, ridicarea calităţii actului instructiv-educativ.
Activităţile comune ale catedrei au fost şedinţele de catedră desfăşurate lunar, în care
au fost discutate problemele apărute pe parcursul acestui semestru şi modul de realizare a
obiectivelor cuprinse în planul de muncă al catedrei.
Toate cadrele didactice din catedra au fost asistate la ora cate o data pe parcursul
semestrului de catre responsabilul de catedra conform graficului de inspectii. Nu s-au
constatat neajunsuri semnificative.
La Cercul pedagogic au participat toţi membrii catedrei. S-au prelucrat probleme
actuale legate de metodica predării limbilor străine, tehnici şi procedee noi de învăţare,
posibilităţi de perfecţionare.
Cadrele didactice de la catedra de lb. străine care predau la liceu au folosit sala
multimedia (AEL) în vederea eficientizării procesului de predare-învăţare şi exploatării
posibilităţilor oferite de tehnica de ultima oră, acest fapt reflectându-se în rezultatele elevilor
obţinute la sfarsitul semestrului. Se constata o notare ritmica la disciplinele de limbi
straine la toate clasele .
La orele de limbi străine am folosit metode atractive ca: pălăriile ganditoare, studiul
de caz, jocuri prin care să dobândească o bună relatie intre elevi, Pair Work, Speaking,
Listening, Reading fise de lucru, cd uri, Workbooks, Flipchart, , brainstorming,prezentare
power point.
Am folosit eficient materialul didactic din dotare şi am confecţionat cu elevii
materiale didactice.
Am lucrat pe echipe pentru a le dezvolta spiritul de conlucrare,comunicare şi ajutor
reciproc.
Pentru evaluare Elevii au realizat portofolii în care şi-au valorificat imaginaţia şi
creativitatea utilizand limba engleza mai usor si eficient.
Am utilizat metode de autoevaluare a elevilor, a evaluărilor formative şi a feed-back-ului
pentru optimizarea procesului de învăţare, evaluari in grup si pe perechi, teste initiale, teste
sumative, orale si scrise; Am urmarit progresul elevilor- invidual si la nivel de clasa prin: probe de
evaluare pe unitati de invatare, probe de evaluare sumativa,evaluari finale ,jocuri
didactice,competitii pe diferite teme.
S-a constatat o notare ritmica la disciplinele de limbi straine la toate clasele .
Pe parcursul semestrului II am încurajat pe elevi sa puna intrebari, sa participe la
discutii, sa-si formeze raspunsurile, sa colaboreze eficient, sa însușească și să se comporte
conform valorilor educației creștine, să se ajute reciproc și să se respecte unii pe altii..
Am încercat să asigurăm un echilibru între activităţile şcolare şi extraşcolare ale
elevilor.
În iunie s-au dat testele finale –procedura s-a desfasurat conform metodologiei.

REZULTATE SEM II :
Nr.crt. Nume profesor Media generală Nr.elevi Nr.elevi
la clasele la care corigenţi neîncheiaţi
predă
1 Acs Monika Marta 8,59 1 -
2 Fábián Boglárka 8.95 - -
3 Fenesi Ferencz 7.31 7 -
4 Kiri Evelin FB (foarte bine) 4 4
5 Kőrösi Gizella 9.56 - -
6 Paizs Marta 7,95 1 -

7 Stepan Cristina FB (foarte bine) - -

Elevul Szelid Kristof din cl. A IX-a A a obtinut 86 puncte la faza județeană a olimpiadei de
limba engleză.

REZULTATE SFARSIT DE AN SCOLAR:


Nr.crt. Nume profesor Media generală Nr.elevi Nr.elevi
la clasele la care corigenţi neîncheiaţi
predă
1 Acs Monika Marta 8,61 - -
2 Fábián Boglárka 8.85 - -
3 Fenesi Ferencz 7.22 6 -
4 Kiri Evelin FB (foarte bine) - 4
5 Kőrösi Gizella 9.23 - -
6 Paizs Marta 7,82 1

7 Stepan Cristina FB (foarte bine) - -

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
Denumirea Nr de elevi Parteneri Prof. Data
activităţii implic implicaţi coordonatori desfăşurări
The Great Mask Claselea Va Fabian Zsuzsanna Acs Monika 8 Februarie
Show B,C-54 elevi Marta 2016

Organizarea 56 ISJ BH Fábián Boglárka 19 martie 2016


olimpiadei de
lb. Engleză –
faza judeteana
(elaborare
subiecte,
evaluare)

„Concurs de 30-40 Prof. lb. engleză înv. Tóth Éva 12. 03. 2016.
recitare Kányádi Kiri Evelin și
Andrea
Sándor”’-faza învățătoarele școlii
pe judeţ
Schimb de 15 CN Teodor Nes Iancău Adrian martie 2015
experienţă şi Salonta Fábián Boglárka
vizita reciprocă
a elevilor în
cadrul
proiectului de
Parteneriat
Salonta –
Leuven (Belgia)

Quiz Show Clasa a VI aB- Fabian Acs Monika Aprilie 2016


24 elevi Zsuzsanna,Szijjarto Marta
Tunde,Sipos Zsolt

Talent Show Clasele a Va Acs Monika- Mai 2016


A,B,C,D-80 SzijjartoT.-
elevi Fabian Zs.
Informare 69 din clasele Liana Gherdan Fábián Boglárka 31 mai 2016
Examene liceale
Cambridge British Council
Exam Presenter

Universitatea
Oradea

La revedere, 21 Prof. lb. engleză înv. Pocsai 23. 05. 2016.


școală dragă! Kiri Evelin Krisztina
Greatest Clasa a VII a C Acs Monika Iunie 2016
Inventors and
Inventions

In the restaurant IXC Acs Monika Iunie 2016


–Short stories
demonstrated by
the students

Concursul 40-50 Prof. lb. engleză Școala 09. 06. 2016.


,,Our school, Kiri Evelin, Gimnazială
our future’’ profesori de lb. ,,Szacsvay
engleză din Bihor Imre’’ Oradea
Our School, our 3 elevi 17 scoli din judet Fabian Boglarka 10 iunie 2016
Future Kiri evelin
Stepan cristina

Pretestarea şi 32 Fábián Boglárka 1,8,15 iunie


pregătirea 2016
elevilor pt.
Examenul
Cambridge
English PET,
FCE

La revedere, 17 Prof. lb. engleză înv. Illyés Beáta 16. 06. 2016.
școală dragă! Kiri Evelin
La revedere, 24 Prof. lb. engleză înv. Kósa Judit 17. 06. 2016.
școală dragă! Kiri Evelin
La revedere, 24 Prof. lb. engleză înv. Kornya 18. 06. 2016.
școală dragă! Kiri Evelin Tünde

La revedere, 22 Prof. lb. engleză înv. Bereczki 18. 06. 2016.


școală dragă! Kiri Evelin Magdolna
La revedere, 26 Prof. lb. engleză înv. Lukács 19. 06. 2016.
școală dragă! Kiri Evelin Gabriella
La revedere, 20 Prof. lb. engleză înv. Tóth Anita 21. 06. 2016.
școală dragă! Kiri Evelin
Zumba pentru 20-25 elevi / - Prof. lb. engleză Tot parcursul
elevii școlii oră Kiri Evelin anului școlar –
fiecare joi
CONCLUZII:
Activităţile instructiv-educative din cadrul catedrei de limbi străine s-au desfăşurat în
condiţii bune. Obiectivele prevăzute în planul de muncă au fost realizate cu succes, aşa cum
rezultă şi din prezentul raport de activitate.
Conform rapoartelor prezentate de membrii catedrei, toţi profesorii au realizat
parcurgerea integrală a materiei conform planificărilor semestriale şi a celor pe unităţi de
învăţare, respectând programele şcolare în vigoare.
Pentru o mai bună îndeplinire a obiectivelor s-au îmbinat metodele tradiţionale cu cele
moderne, folosindu-se, cu precădere, metodele şi procedeele activ-participative. S-a acordat o
mai mare importanţă muncii diferenţiate cu elevii şi gradării temelor pentru acasă, astfel încât
să se evite supraîncărcarea elevilor.
Obiectivele propuse au fost atinse la toate clasele, dar au existat şi cazuri în care unii
elevi nu au putut însuşi cunoştinţele minime din cauza lacunelor din anii precedenţi.
Responsabilul de catedră apreciază activitatea catedrei pe semesrul II al anului şcolar
2015-2016 ca fiind foarte bogată şi foarte bună.

Salonta, 30 iunie 2016 Responsabil catedra lb. straine


prof.lb.engleză
Fábián Boglárka