Sunteți pe pagina 1din 3

B.C. ProCredit Bank S.A.

/Заявление об открытии счета на физическое лицо


Cerere de deschidere cont - persoană fizică

/Application for opening an account - private client


Rog, să deschideţi un cont /Прошу открыть счет / Please open an account
Numele, prenumele, patronimicul
/Фамилия, имя, отчество / Surname, name, patronymic
IDNO / Фискальный код / Fiscal code
Seria și numărul actului de identitate/ Серия и номер удостоверения личности
/ Series and number of identity card

Data eliberării BI Data expirării


/Дата выдачи УЛ / ID Card issued on /Действительно до / Valid through
Numărul oficiului, care a eliberat BI Cetăţenie
/№ офиса, где было выдано УЛ / ID Card issued by Office no. /Гражданство / Citizenship
Adresa de reşedinţă
/Адрес прописки / Registration Address
Adresa de facto
/Фактический адрес проживания / Residence Address

Telefonul fix/Телефон/Phone Mobil / Мобильный /Mobile E-mail


Rog, să deschideţi contul(urile): / Прошу открыть счет(a): / Please open the account(s):
Cont curent/ Текущий счет /Current account MDL USD EUR Alta/ Другая /Other
Cont de economii/Сберегательный счет /Savings account
MDL USD EUR
Cont de depozit/ Депозитный счет /Term depositMDL
account USD EUR cu cont curent conect / with connected current
Eu, subsemnatul, prin prezenta declar că:
/ Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: / I, the undersigned, state that:
Acest cont va fi gestionat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu Condiţiile generale de prestare a serviciilor
pentru persoanele fizice de către B.C. ProCredit Bank S.A. pe care le-am înţeles şi le accept.
/ Этот счет будет использован в соответствии с законом Республики Молдова и Общими условиями предоставления
услуг для физических лиц в К.Б. ProCredit Bank А.О., которые я понял и принимаю.
/ This account shall be used in compliance with the legislation of the Republic of Moldova and the General Terms and Conditions for Services
Provided to Private Clients of CB "ProCredit Bank" SA, the content of which I understand and accept.
Numele persoanei care a aplicat pentru deschiderea contului (când aceasta este diferită de titularul contului)
/Имя лица, открывшего счет (в случае, если это не владелец счета) / Name of the person opening the account (if it is not the account holder)

Prin aplicarea semnăturii pe prezentul document, consimt că B.C. „ProCredit Bank” S.A. să prelucreze datele mele cu caracter
personal pentru o perioadă nelimitată, precum şi să verifice aceste date prin intermediul accesului la Registrul de Stat al
Persoanelor, în scopul încheierii, executării sau încetării contractului care este/urmează a fi încheiat cu banca sau în alte
scopuri aferente acestora. Totodată, declar că am fost informat despre faptul că aceste informaţii constituie secret bancar şi se
furnizează terţilor doar în conformitate cu prevederile art. 22 al Legii instituţiilor financiare. De asemenea, declar că am fost
informat despre drepturile mele de acces, intervenţie şi opoziţie asupra datelor, precum şi despre dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale.
/Подписывая настоящий документ я даю своё согласие К.Б. «ProCredit Bank» А.О. на обработку моих персональных
данных в течение неограниченного периода времени, а также на проверку моих персональных данных в
Государственном регистре населения в целях заключения, исполнения или прекращения договора, который будет, либо
уже заключен с банком, или для других целей, связанных с этим. Также я заявляю, что мне известно, что эта
информация является банковской тайной и может быть раскрыта третьим лицам только в соответствии со статьей 22
Закона о финансовых учреждениях. Я также заявляю, что был проинформирован о своих правах доступа,
вмешательства и возражения и о праве не оказаться под воздействием частного решения.
/By signing this document I give my consent to CB "ProCredit Bank" SA to process my personal data for an unlimited period of
time and to verify these data by accessing the State Register of Population for the purpose of signing, executing or terminating
the agreement signed/to be signed with the bank or for any other connected purposes. Concomitantly, I declare that I was
informed that this information is bank secrecy and will be disclosed to third parties only according to provisions of art. 22 of
Financial Institutions Law. I also declare that I was informed about my access, interference and objection rights, as well as
about the right not to be subject of an individual decision.

Data Semnătura titularului contului


/ Дата /Date / Подпись владельца счета / Signature of account holder

Completat de bancă / Заполняется банком /To be filled in by the Bank


Documentele, necesare pentru deschiderea contului au fost verificate.
/ Документы, необходимые для открытия счета, проверены. / The documents necessary for account opening were checked.
Dupa examinarea documentelor a fost luată decizia de a deschide contul solicitat / После изучения документов было
принято решение открыть счет /After examination of documents it was decided to open the requested account

Data Semnătura
/ Дата /Date / Подпись / Signature
L.Ş. / М.П / Stamp
Verificat de Semnătura
/ Проверено / Checked by / Подпись / Signature

Acord de colaborare / Соглашение о сотрудничестве / Cooperation Agreement

între B.C. ProCredit Bank S.A. şi deponentul __ ___________________________________


между BC ProCredit Bank SA и депонентом / between CB "ProCredit Bank" SA and the depositor
În urma cererii primite de la client a fost deschis contul / На основании заявления, полученного от клиента банк открыл счёт /
According to the request received from the client, the Bank opened the account
cu numărul / с номером / with no._________________________________, IBAN_________________________________
сu următoarele condiţii: / на следующих условиях: / on the following terms:
1. Depunerea iniţială în cont: / Первоначальный взнос: / Initial amount:
2. Termenul: / Срок: /Term:
3. Rata dobânzii: / Процентная ставка: / Interest rate:
4. Dobânda este calcululată reeşind din numărul de zile pe an (365 sau 366)/ Расчёт процентной ставки осуществляется
исходя из количества дней в году (365 или 366) / Interest is calculed based on the number of days per year (365 or 363)
5. Tipul ratei dobânzii: / Тип процентной ставки: /Type of interest rate:
6. Frecvenţa şi modalitatea de plată a dobânzii: / Частота и способ выплаты процентной ставки: / Periodicity and mode of interest payment:
7. Depuneri şi retrageri din cont: / Пополнения и снятия со счёта: / Replenishments and withdrawals from the account:

8. Contul constituit în rezultatul semnării prezentului Acord de colaborare este garantat în conformitate cu Legea
Republicii Moldova nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul
bancar. / Счёт, открытый в результате подписания данного соглашения о сотрудничестве гарантируется в соответствии с Законом
Республики Молдова №. 575-XV от 26 декабря 2003 о гарантировании депозитов в банковской системе. / The account opened as a result of
signing this Cooperations Agreement is guaranteed according to Law of the Republic of Moldova no. 575-XV of December 26, 2003 on Securing
the Deposits of Physical Persons within the Banking System.

9. Condiţiile de prestare a serviciilor, drepturile și obligaţiunile părţilor sunt descrise în Condiţii generale de prestare a
serviciilor pentru persoane fizice în cadrul B.C. ProCredit Bank S.A., care sunt plasate pe pagina web a băncii şi în
subdiviziuni / Условия предоставляемых услуг, права и обязанности сторон описаны в разделе «Общие условия предоставления услуг
для физических лиц в К.Б. ProCredit Bank А.О., который размещен на сайте банка и в его подразделениях. / The terms of provided services,
rights and obligations of parties are described in the General Terms and Conditions for Services Provided to Private Clients of CB "ProCredit Bank"
SA, which are placed on the bank's web page and in bank's branches

10. Prin semnarea prezentului Acord de colaborare, deponentul declară că acceptă şi este de acord cu Condiţiile
generale de prestare a serviciilor pentru persoanele fizice, care sunt parte componentă a prezentului Acord de
colaborare. / Подписывая данное соглашение о сотрудничестве вкладчик заявляет, что он осознает и соглашается принять общие
условия предоставления услуг для физических лиц, которые являются частью этого соглашения о сотрудничестве. / By signing this
Cooperation Agreement, the depositor declares that he/she accepts and agrees with the General Terms and Conditions for Services Provided to
Private Clients which are an integral part of this Cooperation Agreement.

11. Deponentul se obligă să ia cunoştinţă cu Condiţiile generale de prestare a serviciilor pentru persoanele fizice,
Buletinul ratelor dobânzilor şi Tarifele şi comisioanele pentru serviciile bancare prestate persoanelor fizice în cadrul
B.C . ProCredit Bank S.A., aprobate de bancă şi publicate pe pagina web, precum şi să le verifice actualitatea cel
puţin lunar, prin intermediul paginii web a băncii./ Вкладчик обязуется ознакомиться с Общими условиями предоставления услуг
для физических лиц, с бюллетнем процентных ставок и Тарифами и комиссиями по банковским услугам, предоставляемым физическим
лицам в К.Б. "ProCredit Bank" А.О., утвержденными банком и опубликоваными на сайте и в подразделениях банка, и проверять их
актуальность по крайней мере ежемесячно на сайте банка. / The depositor undertakes to get acquainted with the General Terms and Conditions
for Services Provided to Private Clients, Interest Rate Bulletin and Fees and Commissions for banking services provided to private clients of CB
"ProCredit Bank" SA.

B.C. ProCredit Bank S.A. Deponent ________________________


IDNO1007600059183 IDNP ________________________
Cod SWIFT PRCBMD22 or. ________________________
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 65, of. 901 str. _________________________
Reprezentată prin: _________________________ Semnătura ______________________
semnătura ________________________________