Sunteți pe pagina 1din 13

GHID PENTRU STAGIUL DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ ÎN FARMACIE A

ELEVILOR DIN ANII I,II si III


CUPRINS:

1. ORGANIZAREA FARMACIEI

2. PREPARAREA MEDICAMENTELOR

3. ELIBERAREA MEDICAMENTELOR
3. a. Eliberarea medicamentelor în sistemul de asigurări de sănătate
3. b. Eliberarea substanţelor în regim special
3. c. Eliberarea produselor farmaceutice fără prescripţie medicală (OTC)

4. ACTIVITĂŢI DE GESTIONARE ÎN FARMACIE


4. a. Gestiunea bunurilor din farmacie
4. b. Aprovizionarea farmaciei
4. c. Recepţia medicamentelor

5. CONSILIEREA PACIENTULUI

6. RECOMANDĂRI
Farmacistul trebuie să dea dovadă de cel mai înalt grad de profesionalism şi devotament
faţă de cei ce recurg la serviciile sale. Toate actele profesionale trebuie făcute cu grijă şi
competenţă, conform cu Regulile de Bună Practică Farmaceutică (Anexa 1),
corespunzătoare fiecărui sector de activitate precum şi Codului de Etică şi Deontologie al
Farmaciştilor din România (Anexa 2).
Art. 6. (Cap. I) din legea 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist (Anexa 3)
prevede următoarele activităţi în care este implicat farmacistul:
a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
b) fabricarea şi controlul medicamentelor;
c) controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;
d) depozitarea, conservarea şi distribuirea medicamentelor en gros;
e) prepararea, controlul, depozitarea şi distribuţia medicamentelor în farmacii deschise
publicului;
f) prepararea, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital
g) acordarea de informaţii şi consultanţă privind medicamentele.

1.ORGANIZAREA FARMACIEI

Regulile de bună practică farmaceutică, precum şi Legea farmaciei stabilesc


condiţiile de organizare a farmaciei (publice sau de spital) privind localul, echipamentul,
personalul cât şi activitatea care se desfăşoară în aceste unitaţi sanitare.
Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:
- Descrierea spaţiului farmaciei cu destinaţia fiecărei încăperi pentru cele două tipuri de
farmacie.
- Descrierea mobilierului şi a modului de aranjare a medicamentelor în oficină şi
depozit, a substanţelor medicamentoase în receptură, cunoaşterea aparaturii şi veselei
existente în farmacie.
- Descrierea documentelor necesare în farmacie privind activitatea tehnică: registrul
pentru copierea reţetelor, registrul pentru evidenţa toxicelor şi stupefiantelor, carnetul de
elaborări, caietul pentru analiza substanţelor.
- Descrierea altor documente obigatorii în farmacie: fişa postului pentru personalul
farmaciei, organigrama, carnete individuale de protecţia muncii, carnete medicale etc.
- Prezentarea cărţilor şi revistelor de specialitate consultate în perioada stagiului de
practica

2. PREPARAREA MEDICAMENTELOR

Farmacistul are obligaţia de a îndeplini personal sarcinile ce îi revin în acordarea


asistenţei cu medicamente. Este interzisă executarea prescripţiilor farmaceutice de
către alte persoane, cu excepţia înlocuitorilor legali care la rândul lor posedă
Autorizaţie de liberă practică. (Codul de Etică şi Deontologie al Farmaciştilor din
România- Anexa 1)
Noţiunile teoretice şi practice însuşite de studenţi în cadrul procesului didactic
vor premite ca pe parcursul orelor de practică să-şi însuşească şi să consemneze
zilnic, în caietul de practică ,sub îndrumarea farmacistui, următoarele obiective:
- Descrierea unor preparate magistrale, oficinale şi industriale sub formă de soluţii
(solubilizări, interacţiuni, etc.), siropuri, ape aromatice (3 exemple).
- Descrierea unor preparate magistrale, oficinale şi industriale pentru nas şi ureche
privind substanţele medicamentoase şi auxiliare, condiţiile de calitate conform FR
X şi suplimente, mod de condiţionare şi păstrare (5 exemple).
- Descrierea preparatelor industriale vaginale şi rectale lichide privind formularea în
funcţie de particularităţile locului de aplicare şi scopul întrebuinţării (2 exemple).
- Descrierea produselor industriale injectabile şi perfuzabile privind proprietăţile
materiilor prime, tipuri de formulare, tehnologia de fabricare, moduri de
condiţionare şi depozitare, acţiune şi întrebuinţări (5 exemple).
- Descrierea preparatelor oftalmice industriale privind: substanţa medicamentoasă,
substanţele auxiliare şi rolul acestora în conformitate cu cerinţele FR X şi
suplimente, condiţionare, păstrare şi întrebuinţări (5 exemple).
- Substanţe macromoleculare utilizate în forme farmaceutice industriale lichide
(perfuzii, colire, suspensii), cu descrierea substanţei medicamentoase, a vehiculului,
a substanţelor
- Exemple de preparate medicamentoase magistrale şi industriale care includ
formaţiuni micelare: descrierea substanţei medicamentoase, rolul substanţei
formatoare de micele; acţiune şi întrebuinţări (2 exemple).
- Executarea şi descrierea formulării, preparării, condiţionării unor emulsii şi
suspensii de uz intern şi extern pe bază de prescripţie magistrală (2 exemple).
- Descrierea emulsiilor şi suspensiilor industriale privind: substanţa
medicamentoasă, rolul substanţelor auxiliare în formulare, condiţionare şi păstrare,
acţiune şi întrebuinţări (3 exemple).
- Descrierea aerosolilor existenţi în farmacie: substanţa medicamentoasă, forma
farmaceutică de aerosolizat, gaz propulsor, tipul sistemului de aerosolizare, acţiune
şi întrebuinţări (3 exemple).
- Prezentarea formulării, preparării, condiţionării, acţiune şi întrebuinţări (în
farmacie) a preparatelor semisolide pe bază de prescripţie magistrală (3 exemple).
- Descrierea preparatelor semisolide industriale privind: substanţa medicamentoasă,
tipul bazei de unguent, modul de includere în excipient, condiţionare şi păstrare,
acţiune şi întrebuinţări (5 exemple).
- Descrierea sistemelor terapeutice transdermice (3 exemple).
- Descrierea formulării, preparării, condiţionării, acţiune şi întrebuinţări a unor
supozitoare realizate pe bază de prescripţie magistrală (3 exemple).
- Descrierea supozitoarelor industriale: substanţa medicamentoasă, excipient, modul
de includere în excipient a substanţei medicamentoase, acţiune şi întrebuinţări (5
exemple).
- Descrierea pulberilor orale şi a celor pentru aplicaţii cutanate realizate în
industrie-formulare, preparare, condiţionare şi păstrare, acţiune şi întrebuinţări (3
exemple).
- Descrierea formulării, preparării, condiţionării unor pulberi orale şi cu aplicaţii
cutanate pe bază de prescripţie magistrală (2 exemple).
- Descrieţi preparate industriale sub formă de granule- formulare, condiţionare,
acţiune, întrebuinţări (2 exemple).
- Exemple de capsule gelatinoase realizate în industrie-tipul capsulelor, formularea
conţinutului, ambalare. (3 exemple)
- Descrierea comprimatelor destinate administrării orale şi a celor administrate pe
alte căi, privind: substanţa activă, rolul excipienţilor în formulare, condiţionare şi şi
păstrare (5 exemple).
- Forme farmaceutice cu administrare p.o. formulate şi realizate în vederea cedării
prelungite (sisteme rezervor şi sisteme de tip matriţă- 3 exemple).
ALTE ACTIVITĂŢI
- Identificarea produselor vegetale condiţionate industrial sub forma de ceaiuri
monocomponente; urmărirea aspectului macroscopic a produsului vegetal şi
prezenţa elementelor străine (10 ceaiuri);
- Exemplificarea unor produse vegetale condiţionate industrial sub forma de ceaiuri
multicomponente; analizarea şi explicarea, pe domenii de indicaţie, a asocierilor
existente, precizarea efectelor farmacologice potenţiale pentru fiecare component al
asocierii (10 produse din categoria specii)
- Prezentarea unor preparate hidroalcoolice (tincturi şi extracte), justificarea
domeniului de indicaţie prin prisma compuşilor extractibili în soluţii hidroalcoolice
(10 extracte hidroalcoolice); şi a acţiunii farmacologice atribuite de producător;
- Prezentarea unor siropuri cu extracte vegetale: urmărirea concordanţei între
componentele de origine vegetală, prezente în sirop şi acţiunea/indicaţia terapeutică
(5 siropuri)
-Descrierea unor preparate semisolide cu extracte vegetale urmărind dozajul şi
componentele bioactive, pentru fiecare din extractele asociate, precum şi
justificarea bazei de unguent utilizate (5 exemple); explicarea asocierii (din punct
de vedere farmacologic);
- Prezentarea unor forme farmaceutice lichide şi solide care condiţionează extracte
de origine vegetală: precizarea principiilor active prezente în extracte şi
identificarea concordanţei efectelor lor farmacologice cu domeniul de indicaţie
terapeutică a medicamentului (5 exemple); relaţia doza minim activă/doza
condiţionată;
- Prezentarea unor forme farmaceutice cu extracte vegetale standardizate
(principiile active) prezente: concordanţa dintre doza de extract prezentă în forma
farmaceutică şi acţiunea terapeutică indicată de producător (5 exemple); -
Prezentarea unor suplimente nutritive cu pulberi din plante şi extracte vegetale:
urmărirea şi justificarea asocierilor de extracte şi a dozajului fiecărei componente
bioactive din perspectiva indicaţiei din prospect a suplimentului respectiv (10
exemple).
- Descrierea medicamentelor obţinute prin biotehnologii farmaceutice existente în
farmacii (produse opoterapeutice, antibiotice, etc.), privind: substanţa
medicamentoasă, forma farmaceutică, modul de condiţionare, condiţii de păstrarea
în farmacie, termen de valabilitate, acţiune şi întrebuinţări.
- Descrierea colirelor industriale din farmacie sub aspectul asigurării sterilităţii pe
durata administrării acestora: microorganismele care contaminează colirele, infectii
ale ochiului provocate de utilizarea colirelor contaminate, metode de evaluare a
eficienţei conservanţilor, modul de condiţionare şi durata de utilizare a colirelor.
- Cunoaşterea valorilor de referinţă ale unor parametri biochimici, semnificaţia
deviaţiei lor şi medicamentele care normalizează aceste modificări.

3. ELIBERAREA MEDICAMENTELOR

Farmacia publică eliberează medicamente cu plata în numerar sau prin virament.


Eliberările pe bază de numerar se fac ca urmare a vânzării directe către populaţie pe
bază de reţetă sau la solicitarea pacienţilor, cu emiterea de bonuri fiscale care
justifică eliberarea unui medicament şi intrarea de numerar în casă.
La nivelul farmaciilor de circuit închis (spital), eliberarea medicamentelor se face pe
bază de condici de prescripţie medicală sau pe tabelele din calculator.
Cu ocazia emiterii autorizaţiei de punere pe piaţă, Agenţia Naţională a
Medicamentului va preciza clasificarea produsului medicamentos în următoarele
categorii conform Reglementării din 16.07.2003, privind clasificarea pentru eliberarea
produselor medicamentoase de uz uman:
Grupa A – produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripţie medicală.
Grupa B – produse medicamentoase care se pot elibera fără prescripţie medicală în
farmacii şi drogherii (OTC)

Grupa A cuprinde:
Produse medicamentoase care se eliberează în farmacie pe bază de prescripţii medicale
valabile 6 luni, care pot să rămână la pacienţi - P-6L
Produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripţii medicale care se reţin
în farmacie – P-RF
Produse medicamentoase care se eliberează în farmacie pe bază de prescripţii medicale
speciale (cu timbru sec - P-TS, pentru stupefiante sau care se reţin în farmacie - P-RF)
pentru următoarele categorii de produse care:
- conţin substanţe clasificate ca stupefiante în concordanţă cu legislaţia aprobată şi
convenţiile internaţionale în vigoare - P-TS
- conţin substanţe clasificate ca psihotrope în concordanţă cu convenţiile internaţionale
- P-RF
- sunt susceptibile, în caz de utilizare incorectă, să prezinte un risc mare de abuz
medicamentos, să ducă la dependenţă sau să fie utilizate incorect în scopuri ilegale-
P-RF
- conţin substanţe care datorită proprietăţilor sau noutăţii lor pot fi considerate că aparţin
acestui grup ca măsură de precauţie - P-RF
Produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripţii medicale în condiţii
restrictive, pentru a fi utilizate în spaţii cu destinaţii speciale -S

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:


- Verificarea conformităţii datelor înscrise pe prescripţia medicalã la primirea acesteia
într-o farmacie de circuit deschis, pregătirea şi eliberarea medicamentelor prescrise;
- Cunoaşterea şi efectuarea adnotărilor obligatorii la efectuarea de reţete magistrale;
- Exemplificarea prin discutarea unor prescripţii medicale (de preferinţă cu afecţiuni
diferite), urmărind prevederile regulilor de bună practică farmaceutică;
- Calcularea preţului de vânzare al unui preparat magistral;
- Observarea şi executarea modului de emitere a bonurilor fiscale, facturilor şi
chitanţelor;
- Utilizarea sistemelor informatice farmaceutice (program de gestiune computerizat) în
activitatea de eliberare a medicamentelor (scăderea medicamentelor din gestiune şi
emiterea bonului fiscal);
- Cunoaşterea produselor medicamentoase care se eliberează în farmacii pe bază de
prescripţie medicală valabilă 6 luni.
- Aprofundarea relaţiilor deontologice cu cadrele medicale (medici, asistenţi) pentru
rezolvarea unor probleme legate de prescripţia medicală;
- Cunoaşterea concordanţei dintre soldul scriptic şi cel faptic (relaţia farmacist-Garda
Financiară referitoare la controlul acesteia);

3.a. Eliberarea medicamentelor în sistemul de asigurări de sănătate

Activitatea farmaciei în sistemul de asigurări de sănătate se desfăşoară conform OUG


nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate ce se
realizează prin încheierea contractului cu casele de asigurări de sănătate.
Farmaciile, ca urmare a acestor contracte încheiate cu casa de asigurări de sănătate pot
elibera medicamente în regim gratuit şi compensat (cu şi fără contribuţia asiguratului),
decontarea fãcându-se prin virament.
Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:
- Cunoaşterea eliberării medicamentelor în sistemul de asigurări de sănătate pe baza
reţetelor gratuite şi compensate şi identificarea tuturor datelor necesare a fi înscrise pe
formularul tipizat;
- Cunoaşterea categoriilor de pacienţi care beneficiază de reţete gratuite şi compensate; -
Însuşirea modului de calcul al valorii medicamentelor eliberate în regim compensat şi
gratuit;
- Participarea la întocmirea borderourilor centralizatoare şi a facturilor către casa de
asigurări de sănătate în vederea decontării valorice a medicamentelor;
- Utilizarea sistemelor informatice farmaceutice (program de gestiune computerizat) în
activitatea de eliberare a medicamentelor gratuite şi compensate

3. b. Eliberarea substanţelor şi a produselor farmaceutice în regim special

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:


- Prezentarea condiţiilor de obţinere a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii cu
substanţe toxice, precursori şi stupefiante şi conţinutul unor astfel de autorizaţii.
- Indicarea produselor farmaceutice care conţin substanţe ce intră sub incidenţa legii nr.
143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a Ordinului
251 /2002.
- Enumerarea produselor farmaceutice care se păstrează la Separanda şi Venena.
- Indicarea produselor care se eliberează în farmacii pe bază de reţetă cu timbru sec.
- Precizarea produselor medicamentoase care se eliberează în farmacii pe bază de
prescripţie medicală care se reţine în farmacie.
- Participarea la aprovizionarea, recepţia, înscrierea intrărilor în registre speciale pentru
ţinerea evidenţei acestor produse;
- Cunoaşterea depozitării şi a condiţiilor de păstrare conform FR X şi a reglementărilor în
vigoare la Separanda sau Venena (Decret nr. 466/79 şi Ordinul nr. 95/2003 privind
modificarea încadrării preparatelor farmaceutice la Separanda şi Venena);
- Participarea la eliberarea stupefiantelor pe condici de prescripţii medicale speciale (în
spital) şi pe reţetă cu timbru sec în farmacia publică;
- Cunoaşterea şi verificarea modului de completare a reţetelor cu timbru sec;
- Cunoaşterea modului de consemnare a ieşirilor de stupefiante, toxice şi precursori în
registre speciale pentru ţinerea evidenţei acestor produse industriale;
- Cunoaşterea documentaţiei întocmite în cazul returnării la farmacie a medicamentelor
stupefiante rămase neconsumate şi pentru iniţierea procedurii de distrugere a acestora de
către o unitate autorizată;
- Prezentaţi rolul farmacistului în consumul de droguri de mare risc-descrieţi semnele
clinice ale morfinomaniei, barbituromaniei, toleranţei la benzodiazepine.
- Precizaţi convenţiile ce reglementează folosirea substanţelor psihotrope. Prin ce act
normativ a aderat România la aceste convenţii?

3.c. Eliberarea produselor farmaceutice fără prescripţie medicală (OTC)

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:


- Prezentarea rolului farmacistului în automedicaţie;
- Comentarea modalităţilor de evaluare adecvată de către farmacist a necesităţilor
pacientului pentru o serie de afecţiuni.
- Descrierea modului de eliberare a produselor tehnico- medicale:
- prezentarea modului de utilizare a principalelor produse tehnico-medicale pentru
diagnostic: stetoscoape, termometre, tensiometre, glucometre; tipurile principale de
seringi şi modalităţile de verificare a calităţii acestora.
- enumerarea condiţiilor de calitate pentru vată şi tifon, conform monografiilor FR X;
tipuri de plasturi; descrierea altor articole tehnico-medicale folosite pentru îngrijirea
bolnavului: irigatoare, produse pentru incontinenţă, pungi pentru colostomie; tipuri de
perii dentare - avantajele şi dezavantajele acestora funcţie de natura perilor.
- cunoaşterea modului de utilizare şi întreţinere a produselor pentru îngrijirea
copilului: tetine, biberoane şi produse de tip “pampers”.
- descrierea mijloacelor de contracepţie mecanică (condiţii de calitate, mod de
utilizare, avantaje şi dezavantaje): prezervativ, dispozitiv intrauterin; descrierea testului
de sarcină.
- cunoaşterea marcajelor CE folosite în etichetarea produselor tehnico-medicale.

4. ACTIVITĂŢI DE GESTIONARE ÎN FARMACIE

4.a. Gestiunea bunurilor din farmacie


Gestiunea reprezintă totalitatea operaţiilor în legătură cu primirea, păstrarea şi
eliberarea de bunuri materiale sau valori băneşti îndeplinite de un angajat în cadrul
atribuţiilor de serviciu. Farmacistul răspunde personal de integritatea cantitativă şi
calitativă a obiectelor şi produselor ce-i sunt încredinţate.
Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:
- Descrierea rolului şi responsabilităţii farmacistului în gestionarea bunurilor;
- Participarea la activitatea de inventariere, dacă se va desfăşura pe perioada stagiului de
practică şi descrierea acestei activităţi;
- Participarea alături de farmacistul diriginte la întocmirea documentelor referitoare la
gestiunea farmaciei:
- Registrul de casă, monetar- (zilnic); Descrierea modalităţii de completare a
registrului de casă şi a monetarului (exemple) şi a modului de calcul a soldului zilnic.
- Raport de gestiune, liste de inventar, registrul mijloacelor fixe, a obiectelor de
inventar, întocmite la anumite intervale de timp;
- Cunoaşterea sistemelor informatice farmaceutice (program de gestiune
computerizat) pentru desfăşurarea activităţii de gestionare a bunurilor farmaciei;
- Cunoaşterea relaţiei farmacistului cu insituţiile abilitate să controleze gestiunea
farmaciei (controlul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a stocului de medicamente,
a concordanţa între preţurile afişate şi cele înregistrate, a reţetelor compensate şi gratuite,
a facturilor).

4. b. Aprovizionarea farmaciei

O asistenţă cu medicamente a populaţiei realizată în bune condiţii presupune o bună


aprovizionare a unităţilor farmaceutice de la depozitele farmaceutice. Farmaciile trebuie
să aibă în mod permanent produse farmaceutice pentru a satisface cererea de consum (să
dispună de un stoc). Aprovizionarea farmaciei se face de către conducătorul unităţii de la
depozitele de medicamente pe baza comenzilor care pot fi scrise, telefonice, fax, on line,
având în vedere o serie de criterii: stoc, consum (caiet de defectură), etc.
Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:
- Participarea la întocmirea unor comenzi de medicamente şi produse parafarmaceutice,
descrierea criteriilor utilizate în aprovizionare şi a modalităţilor de plată a facturilor către
furnizori.

4.c. Recepţia medicamentelor

Prin recepţie se înţelege totalitatea operaţiilor care se execută la primirea produselor


medicamentoase, verificându-se existenţa cantitativă şi a caracteristicilor înscrise în
documentele însoţitoare.
Recepţia produselor farmaceutice se efectuează de farmacistul diriginte sau un
înlocuitor, într-un spaţiu special amenajat sau într-un loc separat de activitatea farmaciei,
având la îndemână mijloace de cântărire şi măsurare corespunzătoare.
Reacţiile de identificare se execută la masa de analiză din farmacie, pentru substanţele
medicale, conform prevederilor FR X în vigoare. Efectuarea analizelor de identitate este
obligatorie pentru toate substanţele medicale, exceptându-se substanţele toxice şi
stupefiante pentru care se efectuează numai control organoleptic.
Rezultatul analizelor va fi consemnat în registrul de evidenţă al analizelor. În cazul în
care în urma verificărilor se constată neconcordanţe se întocmeşte un proces verbal în
care se specifică aceste neconcordanţe.

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:


- Cunoaşterea şi participarea la recepţia cantitativă, calitativă şi valorică a
medicamentelor şi produselor parafarmaceutice.
- Identificarea şi descrierea părţilor componente ale unei facturi (modul de completare,
scadenţă, perioada de valabilitate în concordanţă cu cea înscrisă pe cutie);
- Verificarea preţurilor înscrise în factură care nu trebuie să depăşească preţul maximal;
- Cunoaşterea şi prezentarea modalităţii de calcul a preţului cu amănuntul pentru un
medicament fără preţ impus şi pentru o substanţă farmaceutică;
- Cunoaşterea modului de întocmire a notelor de recepţie pentru medicamente şi produse
parafarmaceutice;
- Efectuarea sub supraveghere a reacţiilor de identificare pentru substanţele
medicamentoase şi înregistrarea rezultatelor în caietul de analize;
- Participarea la activitatea de înscriere a preţurilor pe ambalaj, în concordanţă cu cele din
calculator;
- Utilizarea sistemelor informatice farmaceutice (program de gestiune computerizat) în
activitatea de recepţie a farmaciei - înregistrarea facturilor, întocmirea şi emiterea notelor
interne de recepţie în gestiunea farmaciei;

5. CONSILIEREA PACIENTULUI

În procesul de asigurare a eficienţei tratamentului şi în prevenirea unor erori de


medicaţie, farmacistul are un rol important. În consecinţă, acesta trebuie să deţină
cunoştinţe teoretice şi practice despre modul de acţiune, posibilele reacţii adverse, etc.
pentru a identifica elementele de farmacografie specifice prescripţiei medicale (cadrul
legal: Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1552/2004, pentru aprobarea regulilor de bună
practică farmaceutică). (Anexa 4.)
Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:
- La eliberarea unor specialităţi din diverse grupe terapeutice (chimioterapice, antibiotice,
medicaţia SNC, SNV, aparatelor cardiovascular, respirator, digestiv, renal, etc),
consemnaţi substanţa medicamentoasă sub aspectul proprietăţilor farmacocinetice,
farmacodinamice (mecanism de acţiune), farmacotoxicologie (reacţii adverse).
- Specificaţi indicaţiile, contraindicaţiile şi precauţiile medicamentelor întâlnite în cadrul
farmacoterapiei prescrise penru diferite afecţiuni ale pacienţilor care se prezintă în
farmacie.
- Prezentaţi modul de consiliere adecvată a pacienţilor privind realizarea corectă a
farmacoterapiei (respectarea fidelă a posologiei) şi descrieţi situaţiile în care s-a acordat
la cerere consultanţă pacientului în legătură cu problemele de sănătate.
- Descrieţi situaţii în care s-a acordat asistenţă primară simptomatică la cererea
pacienţilor, cât şi modalităţi de optimizare a automedicaţiei prin administrarea
medicamentelor OTC.
- Comentaţi modalităţi de evaluare corectă a nevoilor prin comunicare farmacist-pacient
la eliberarea unor OTC pentru diverse afecţiuni (răceală, faringită, laringită, tuse, durere
epigastrică, balonare, diaree, constipaţie, hemoroizi).
- Descrieţi intervenţii în activitatea de farmacovigilenţă sub aspectul urmăririi reacţiilor
adverse medicamentoase (instruirea pacienţilor în legătură cu raportarea reacţiilor
adverse), a combaterii abuzului de medicamente şi toxicomaniei.

6. RECOMANDĂRI

Pentru o bună desfăşurare a stagiului de practică farmaceutică elevii au obligativitatea


de a se prezenta la farmacistul şef, cu adeverinţa de practică eliberată de secretariatul
Scolii.
Studentul, pe parcursul perioadei de practică, trebuie să participe activ la toate
activităţile desfăşurate în farmacie, sub îndrumarea farmacistului urmărind obiectivele
recomandate în Ghidul pentru stagiu de practică.

1)Pentru elevii de anul I farmacie este recomandat sa urmareasca urmataorele si


etape:

Organizarea farmaciei
1.Definitie
2.Tipuri de farmacii
Reteta
1.Definitie
2.Alcatuire
3.Tipuri-de reteta
-de afectiuni
Medicamentul
1.Definitie
2.Clasificare
3.Descrierea fiecarui tip de medicament
4.Amplasarea fiecarui tip de medicament
Consilierea pacientului

Metodele de preparare ale medicamentelor

Ustensile si aparatura intalnite in farmacie


Tipuri de solutii intalnite in farmacie
-apoase,uleioase,alcoolice,hidroalcoolice,siropuri(oficinale si industriale)
Extractele
1.Clasificare
2.Exemple

2)Pentru elevii din anii II farmacie este recomndat sa urmareasca urmatoarele si


etape:

Tipuri de reteta

Preparate injectabile
-solutii,suspensii,emulsii,pulberi
Preparate perfuzabile
-tipuri si exemple
Colirele
-picaturi,unguente-exemple
Spray-uri
-oftalmice,nazale,bucale
Suspensii industriale
Emulsii industriale
Supozitozare-exemple si actiuni
Ovule-exemple
Unguente-exemple

3)Pentru elevii din anii III farmacie este recomandat sa urmareasca si etapele:

Pulberile
1.Definitie
2.Tipuri
3.Exemple si indicatii farmaceutice
Capsulele
1.Definitie
2.Tipuri
3.Exemple si indicatii
Granulatele
Exemple,indicatii ,contraindicatii si posologia
Comprimatele
Exemple in functie de afectiunea unui organ
Drajeurile
Exemple,indicatii,contraindicatii si posologia.

S-ar putea să vă placă și