Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Profesoară: Isac Galina


Disciplina: Chimie
Clasa: a VII-a
Data
Subiectul lecţiei: „Elementele metalice şi nemetalice. Substanţele simple ,metale şi nemetale”
Tipul lecţiei : mixtă
Subcompetenţe:
S1.Să compare noţiunile metale şi nemetale;
S2.Să diferenţieze substanţele solide, lichide şi gazoase;
S3.Să stabilească legătura dintre poziţia elementului în Sistemul periodic, simbolul şi denumirea elementului chimic, caracterul
elementului (metalic/nemetalic) şi caracterul substanţei simple (metal/nemetal).
S4. Să aprecieze posibilităţile de utilizare a unor substanţe, în dependenţă de proprietăţile lor.
Obiectivele lecției:
Elevul va fi capabil:
O1: Să compare noţiunile metale şi nemetale, studiind sistemul periodic şi textul din manual;
O2: Să indice starea de agregare a substanţelor simple metale şi nemetale, studiind textul din manual;
O3: Să stabilească legătura dintre poziţia elementului în Sistemul periodic, simbolul şi denumirea elementului chimic, caracterul
elementului (metalic/nemetalic) şi caracterul substanţei simple (metal/nemetal) analizând Sistemul periodic;
O4: Să aprecieze posibilităţile de utilizare a unor substanţe simple metale şi nemetale, în dependenţă de proprietăţile lor.

Strategii didactice:
- Metode/procedee / tehnici: explicaţia, problematizarea, exerciţiul, jocul didactic, integrama chimică;
- Mijloace de instruire: manual, fişe de lucru, video-proiector, laptop, postere,sistem periodic, manual.

Forme de activitate: frontală, individuală, în grup.


Etapele lecţiei Obiec- Conţinutul ştiinţific Strategii didactice
tiv Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Metode şi Mijloace/
organizare proced Mater.did.
Evocare Salut elevii. Le propun să comenteze Comentează motto –ul
motto-ul: „Fierul rugineşte dacă nu este Frontal
întrebuinţat, , iar mintea omului, dacă
nu-şi găseşte întrebuinţarea, se ofileşte”.

Jocul didactic,,Mîinile în sus,,


1.Șirul orizontal de elemente din SP se Dacă enunțul citit de profesor Frontal Joc didactic
numește grupă. este corect elevii ridică mâinile
2.Șirul vertical din SP se numește grupă. în sus și invers dacă e incorect Lucru cu fişa
3.Fondatorul SP este considerat stau cu mâiinile în jos.
Mendeleev. 1.Nu
4.Subgrupa principală cuprinde elemente 2.Da
doar din perioadele mari. 3.Da
5.Subgrupa secundară cuprinde elemente 4.Nu
doar din perioadele mari. 5.Da
6.SP este o mare realizare în chimie. 6.Da
Sistem
Ghici elementul Frontal Proble- periodic
1.În perioada întîi mă găsesc Ghicesc elementul chimic matizare
În prima căsuţă locuesc
Toate nemetalele le însoţesc Hidrogenul
Vă întreb cum mă numesc Jocul didactic
2. N-am culoare ,n-am miros Omenirii-s
de folos/ Mă respiră tot cei viu Oxigenul Ghicitori
Eu curat mereu să fiu.
3.Din grupa întâi şi rândul șapte
Numărul căsuţei 47 Argint
Mă porţi pe degete, la gât
Îmi spune mie cum ?
4.Din coji de nucă sunt extras Iodul
În alimente mă găsesc
În chimie îs element
Dacă în organism puţin mă găsesc
Mari daune pricinuesc.
Găsiţi aceste elemente chimice în SP Se formează 4 grupe de elevi. Lucru în grup sistemul
periodic. Caracterizaţi poziţia în SP după Fiecare grup caracterizează Algoritmizare periodic
algoritmul propus . poziţia în SP a unuia din
elementele chimice ghicite .

Prin ce se deosebesc aceste elemente -după poziţia lor ( grupă, Frontal Brainstorming
chimice în SP ? subgrupă, perioadă...)
-după culoare în SP

Realizarea Anunţ subiectul şi obiectivele lecţiei. Notează subiectul orei în caiete.


sensului
O1 După proprietăţile lor , elementele
O2 chimice se împart în metalice şi Fac notiţe în caiete. Explicare Sistemul
nemetalice. În SP sunt 22 elemente periodic
nemetalice şi peste 90 elemente metalice. Analizează informaţia propusă,
Cele mai pronunţate proprietăţi metalice găsesc în sistemul periodic
le manifestă elementele din subgrupa IA, simbolurile elemntelor chimice
iar cele mai pronunţate proprietăţi analizate.
nemetalice – elementele din subgrupa
VII A Analiza
O3 Lucru cu
În stare liberă, elementele metalice Se formează 2 echipe Lucru în manualul Poster
formează substanţele simple metale. Echipa I- studiază metalele echipă
Echipa II- studiază nemetalele Ciorchinele
În stare liberă, elementele nemetalice semidirijat
formează substanţele simple nemetale. Fiecare grup completează
O4 ,,Ciorchinele semidirijat” cu
caracteristicile substanţelor
simple metale şi nemetale
Se prezintă informaţii despre substanţele Prezentare
simple metale şi nemetale. Elevii mai PPT
completează posterul cu informaţii noi.

-Comparaţi prin ce se deosebesc metalele Compară metalele şi nemetale Frontal


de nemetale.
Reflecţie Le propun elevilor o călătorie în Găsesc în sistemul periodic
împărăţia chimiei. La fiecare popas, simbolurile chimice şi Frontal Joc didactic Sistem
elevii trebuie să indice în spaţiul liber completează spaţiile libere. periodic
simbolul chimic al elementului întâlnit în
istorioara propusă. Caracterizează fiecare element Algoritmizare
Anexa 1 chimic descoperit în istorioară Activitate în
după algoritmul pag.46 manual. perechi
Elementele descoperite în
istorioara ,,Împărăţia chimiei”
Extindere sunt: Joc didactic
Au,O,Cl,P,Pb,Si,I,Br, Ca,Ag

Propun elevilor ,,Lucrul în echipă” Lucrează în echipă. Este Lucru în


pagina 49 manual învingătoare echipa care termină echipă
primii.
Pentru acasă: Eseu ,, Importanţa
metalelor şi nemetalelor în viaţa omului” Notează tema pe acasă
Se notează elevii cu comentarea notelor.
Anexa 2
Au O Cl P Pb Si I Br Ca Ag
Denumirea
Numărul de ordine
Perioada
Grupa
Subgrupa
Masa atomic relativă
Metal sau nemetal
Anexa 1: „Împărăţia chimiei”
Ţara Chimia se învecinează: la Nord cu Fizica, la Sud cu Biologia, la Est cu Matematica, la Vest cu Geografia.
Populaţia acestei ţări este de aproximativ 9 milioane de locuitori. Pe meleagurile chimiei lucrează cu hărnicie substanţele chimice. Băştinaşii
tărîmului Chimiei sunt substanţele ce există în natură: apa, oxigenul, lemnul, nisipul, amidonul.
Ocupaţia principală a locuitorilor Chimiei sunt fenomenele.Cea mai veche ocupaţie a substanţelor chimice este arderea, focul fiind prima reacţie
chimică folosită de omul primitiv.
Cel mai mare fluviu al Chimiei este rîul Experimentul. Afluenţii rîului sunt: Analiza, Sinteza, Concluzia, Curiozitatea.
Capitala Chimiei este oraşul Sistemul Periodic în care locuiesc cei mai distinşi locuitori ai ţării - elementele chimice. Arhitectura oraşului este
deosebită: clădirile înalte sunt numite grupe, strazile drepte - perioade, apartamente de lux - căsuţe ale elementelor chimice.
În capitală locuieşte regele împărăţiei Chimia - Aurul, într-un castel imens şi strălucitor. Aurul este un metal nobil şi are simbolul chimic ....
Prim - ministrul statului este domnul Oxigen, care asigură respiraţia tuturor organiusmelor vii. Simbolul chimic al Oxigenului este...
Ministrul Sănătăţii este domnul Clor. Avînd simbolul chimic ....., el distruge bacteriile, asigurînd un mediu sănătos de viaţă.
Ministru al Educaţiei este domnul Fosfor. Fiind elementul vieţii şi al raţiunii, el este absolut necesar creierului uman. Se notează prin ..... şi se
găseşte în peşte, pîine,etc.
Ministrul Securităţii de Stat, domnul Plumb, element notat prin ......, utilizat la producerea gloanţelor, este un metal foarte greu.
Ministerul Construcţiilor este condus de Siliciu, care constituie 26% din scoarţa terestră. Se notează prin ...... şi se întîlneşte sub formă de argilă,
nisip, dar şi în păr, ficat, piele, sînge. Se conţine în măsline, ridiche, coacăză neagră.
Medic-şef al Spitalului Central din împărăţia Chimia este Iodul. Are simbolul chimic ........ şi fortifică imunitatea organismului, contribuie la
procesul de creştere şi asigură sănătatea unghiilor, a dinţilor.
Bromul este şeful secţiei "Neurologie" a Spitalului Central. Bromul ....... intră în componenţa sîngelui, ficatului şi mai ales a creierului. În caz de
tulburări ale sistemului nervos, medicii recomandă preparate cu brom.
Secţia de traumatologie este condusă de domnul Calciu. Se notează prin ..... şi asigură rezistenţă oaselor.
În magazinul central din oraşul Sistemul Periodic ne vom opri la obiectele din Argint. Are simbolul ...... şi în antichitate era considerat ca metal cu
forţe tămăduitoare.