Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT S.R.L.

STR. IANCU CAPITANU NR.27 BUCURESTI


_____________________________________________________________________

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ


privind securitatea şi sănătatea în muncă

întocmită azi __________________

Subsemnata/ul ..........................., având funcţia de .........................., am procedat la


instruirea unui număr de ...… persoane de la ………………………………, conform tabelului
nominal, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru vizita (prezenţa) în
societate/unitate în zilele (perioada)………………………........................................................

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:


- Legea 319/2006 art.1-5; 16-36;
- Legea 307/2006 art.1-8; 20-22; 31-37; 0-44; 56-59;
- Legea 481/2004 art.1-9; 17-20; 31-37;40-44; 56-59
- Ordinul 163/2007 art.23-27; 71-79; 97-113; 132-137
- HG 1425/2006
- HG 1091/2006
- HG 1048/2006
- HG 971/2006
- HG 1028/2006
- HG 1146/2006
-OUG 99/2000 Masuri pentru asigurarea conditiilor de microclimat la locurile de
munca aplicate in perioadele cu temperaturi extreme
- Informatii despre activităţile specifice unităţii
- Riscurile specifice unitatii
- Riscuri specifice locului de munca
- Instructiuni proprii SSM - SU
- Regulamentul intern al unitatii
- Masuri prim ajutor

Prezenta fişă de instructaj se va păstra la Nemetschek Romania Sales&Support S.R.L.

Verificat, Semnătura celui care a efectuat instruirea

1
TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire si la cursul organizat de
Nemetschek Romania Sales&Support SRL
in perioada ...........................................

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele


prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi
sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr.
Numele şi prenumele Act identitate/CNP Semnătura
crt.

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar


_______________________
Semnătura _______________________________