Sunteți pe pagina 1din 8

\ Dosar nr.

22339 I 215 I 20 12
ROMANIA
CURTEA DE APEL CRAIOVA
SECTIA I CIVIA

DECIZIE Nr. 8963


$edinfa publici de la 15 Octombrie 2013
Completul compus din:

o
Preqedinte: - Tatiana Ridulescu
Judecltor: - Mihaela Loredana Nicolau Alexandroiu

u.r
Judecitor: - Cristina Raicea
Grefier: - Sanda Cirstea
X.X.X.

c
Pe ro1, rezultatul asupra dezbaterilor care au ar,'ut loc in qedin{a publicd de la 03
octombrie 2013 privind judecarea recursului declarat de pir6ta RADUT IRINA impotriva

les
decizei civile num6ru1 109 din data de 18 iunie 2013, pronunlatd de Tribunalul Dolj - Secfia
pentru minori gi familie in dosarul num6ru1 22339121512012, in contradictoriu cu reclamantul
gi pe intimat RADUT IULIAN, avAnd ca obiect divorf .
La apelul nominal a:u lipsit pArfiie.
Procedura legal indeplinitd. itr
ve
Dezbaterile din gedinfa publicd de la 03 octombrie 2013 au fost consemnate in
incheierea de la acea datd care, alSturi de incheierea de la 08 octombrie 2073, face parte
integrantd din prezenta decizie cAnd instanla, in temeiul dispoziliilor arI.260 ahn. I Cod
procedurd civild, a amdnalpronuntarea in cauzd.
cat

CURTEA:
Asupra recursului civil de fafl, constati urmitoarele:
Prin sentin{a civild nr. 15294130.10.2012, pronuntatd de Judecdtoria Craiova s-a
admis excep{ia necompeten}ei teritoriale a instanfelor romAne.
vo

S-a respins actiunea civild, avdnd ca obiect divort, formulatd de reclamantul Raduf
Iulian, cu domiciliul procesual ales la cabinetul de avocaturd Tudor George Laurentiu, cu
sediul in Bucuregti, str. Corbeni, nr. 35, et. 1, apt. 4, sector 2, impotrivapdrdtei Rddu! Irina, cu
domiciliul in Italia, Parma, str. Napoli, nr. 6, Colomo 43052.
A fost obligat reclamantul cdtre pir0td laplata sumei de 600 lei cheltuieli de judecati,
w.a

r epr ezentdnd onorariu apdrdtor ales.


Pentru a se pronunla astfel, instanta de fond a relinut urm5toarele :
Codul civil romdn distinge doud criterii de bazd avute in vedere pentru stabilirea
competentei instanlelor din statele membre, qi anume cel al reqedinlei obiqnuite gi criteriul
cetdfeniei.
Astfel, potrivit prevederilor art.2600 alin. 1 din codul civil, ,o In lipsa alegerii legii de
ww

citre sofi, legea aplicabild divortului este:


a) legea statului pe teritoriul cdruia so{ii au regedinta obignuitd comund la data
introducerii cererii de divor!;
b) in lipsa regedin{ei obignuite comune, legea statului pe teritoriul cdruia solii au a'uut
ultima reqedin!5 obiqnuitd comund, dacd cel pulin unul dintre soli mai are reqedinla obiqnuit[
pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divort'
c) in lipsa reqedinlei obiqnuite a unuia dintre soli pe teritoriul statului unde acegtia au
-
ar,ut ultima regedinld obiqnuitd comund, legea cetdfeniei comune a solilor la data introducerii
cererii de divor!:
d) in lipsa cetdfeniei comune a sofilor, legea ultimei cet5lenii comune a sofilor, dacd
cel pufin unul dintre ei a pdstrat aceastd cetdlenie la data introducerii cererii de divor!;
e) legea romdnS, in toate celelalte cazui,"
in conformitate cu prevederile arL. 207 din Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru
punerea ?n aplicare a Legii nr. 28712009 privind Codul civil, ,, (1)
1) Dispoziliile cd(ii a VII-a "Dispozitii de drept international privat" a Codului civil

o
se aplicd numai in cauzele deduse instantei judecitoreqti sau autoritdlii competente dupd data
intrdrii in vigoare a Codului civil, av6nd ca obiect raporturi juridice cu elemente de
extraneitate, indiferent de data Ei locul incheierii actelor ori producerii sau sdvdrqirii faptelor

u.r
generatoare ale respectivelor raporturi juridice.
(2) in cazul raporturilor de drept intemalional privat stabilite anterior intrdrii in
vigoare a Codului civil, competenfa legii determinate potrivit alin. (1) poate fi inldturatd dacd
aplicarea sa conduce la consecinfe vddit injuste.
(3) In cauzele privind raporluri cu elemente de extraneitate aflate pe rolul instanfelor

c
judecitoregti sau al autoritdlilor competente, legea aplicabild se determind conform normelor
de drept intemational privat aplicabile pind la data intrdrii in vigoare a Codului civil.

les
(4) Dispozifiile alin. (1) qi (2) se aplicd in mod corespunzdtor ori de cdte ori ar
interveni o modificare a reguli.lor de drept.internalional privat stabilite in cartea a VII-a a
Codului civil ".
Astfel, in baza acestor dispozilii, in lipsa acordului &intre aceqtia, oricare dintre sofi
poate introduce o {r{:rrrc de divo4 asupra cdreia sunt competente sd se pronunte instantele de
ve
pe teritoriul RomAniei dacd se afld in una din cele cinci situalii prevdzute expres de text.
Stabilirea instantei competente sd solutioneze o eorerc de divor! dintre doi cetdfeni
rom0ni cu regedinla pe teritoriul unui stat membru se face potrivit art.2600 din codul civil, in
raport de criteriul regedin{ei obiqnuite a sofilor, iar nu de cel al cetd}eniei, un aspect important
cat

reprezentdndu-l caracterul exclusiv al acestor competente.


in cauzd, din cuprinsul cererilor formulate de cdtre pbrti si a ?nscrisurilor depuse la
dosar a rezultat cd solii s-au cds[torit la data de 3 I august 2002, din relaliile lor au rezultat
minorii Rddu! Iulian Emiliano, ndscut ladata de 18 iulie 2004 qi Radu! Cristina Anamaria,
n[scutd la data de 26 decembrie 2002, iar conform recunoagterilor reclamantului in cuprinsul
cererii de chemare in judecatd qi suslinerilor pArdtei din int6mpinare, la data introducerii
vo

cererii de divor,t so{ii au avut ultima reqedin{d obiqnuitd comun[ in localitatea Parma Colomo,
strada Napoli nr. 6, Italia, reclamantul pirdsind sporadic acel domiciliu; p0rAta a continirat sd
locuiascd in acel domiciliu din Italia (impreund cu cei doi minori rezultali din relafiile sofilor),
dupd despdrtirea in fapt de reclamant,.
w.a

Avdnd in vedere cd p?rdta continud sd locuiascd in domiciliul ce a constituit regedinla


comuni obignuitd a solilor, instanla a apreciat cdin cauzd sunt aplicabile dispoziliile art. 2600
alin. 1 lit. b din codul civil, motiv pentru care s-a constatat cI exceptia invocatd de pdrdtd este
?ntemeiatd qi a fost admisd in consecinfd, urmind a se dispune astfel respingerea acliunii de
divor! promovatd de reclamant, ca nefiind de competenta instantelor romAne.
Ydzdnd gi prevederile art. 274 c.proc.civ., instanta a obligat reclamantul cdtre pArAtd la
ww

plata sumei de 600 lei cheltuieli de judecatd, reprezentdnd onorariu apdritor ales.
Impotriva acestei sentin{e a declarat apel reclamantul Rddut Iulian, criticAnd-o pentru
netemeinicie qi nelagalitate.
in motivarea apelului acesta a ardtat in esenfd cd potrivit principiului prioritdlii
dreptului comunitar qi avdnd in vedere aplicabilitatea obligatorie a dreptului comunitar in
spe!6 sunt incidente disp. art. 3 din Regulamentul CE 220112003.
Prin decizia civild numdrul 109 din data de 18 iunie 2013, pronuntatd de Tribunalul
Dolj - Seclia pentru minori qi familie in dosarul num[ru] 22339121512012 s-a admis apelul
de avocaturd
formulat de reclamantul Rddu! Iulian, cu domiciliul procesual ales la cabinetul
apt' 4, sector 2'
Tudor George Laurenfiu, cu sediul in Bucureqti' str' corbeni, nr. 35, et' 1,
impotriva s"rrtin1.i civile nr. t5294130.10.20ri pronunlatd de Judecdtoria Craiova,
in dosarul
nr.2Z339lZI5l2Ol2, in contradictoriu cu Rddu! Irina, cu domiciliul in ltalia, Parma,
str'
Napoli, rn. 6, Colo rno 43052, cu domiciliul procesual ales in Craiova, cart.Brazda
lui Novac,
obiect divor!'
str.G-ral Nicolae Magereanu nr.1, bl. H3, sc.1, ap.15, etj.4' jud'Dolj, alAnd ca
S-a dispus unilur.u sentinlei gi s-a trimis cauza spre rejudecare la Judecdtoria
Craiova.
Pentru a decide astfel, instanla a relinut :
pdrlile din c,auzd,sunt cetdleni romAni, cdsdtoria acestora inregistr6ndu-se de asemenea

o
in Romdnia. potrivit NCC starea civili a persoanei este guvernatd de legea nationald.
Competenfa internalionald in materie de divor! in Uniunea Europeand este

u.r
reglementatd de Regulamentul 220112004, aceasta av8nd prioritate fafd de legea internS'
Astf-el, art.3 din Regulament prevede anumite instan{e la care pd(ile pot apela
alternativ. Competenta prev.de arl. 3,4 gi 5 sunt exclusive doar in sensul cd pdrfile nu
pot
apela la alte instanle in afara celor prevdzute in mod expres, iar nu in sensul cd existd
o ordine
prestabilitd.

c
Principalele criterii surit regedinta obiqnuitd a unuia sau a ambilor so!i, ori cetSlenia
ambilor sofi( art. 3 lit.b ).

les
Agadar, in cauza coinpetenla instanlelor romAne este determinatd, potrivit art' 3 lit. b
din Regulam entul220l12003, de cetd{enia p[r,tilor, atAt rqclamantul cAt gi pArAta fiind cetd{eni
romdni.
impotriva acestei decizii a declarat recurs pdrdta tt'lnUT IRINA, criticdnd-o pentru
ve
nelegalitate qi netemeieneicie, solicitdnd conform art.304 pct.9 C.pr.cit'ild admiterea
recursului.
A ardtat cd nu contestatd faptul cd in speld are prioritate dreptul comunitar 9i nici
aplicabilitatea dispozifilor Regulamentului CE nr. 220112003, insd consideri cd instanla de
apel a frcut o aplicare greqitd a legii, alegAnd dintre variantele alternative prevdzute de acest
cat

Regulament art.3 1it.9, in ciuda legiferdrii in acelaqi Regulament a art.3 lit.a care prevede
fuptrl c6 este competentd sd hotdrascd asupra problemelor privind divor{ul qi instan{a
juiecdtoreascd din itat.tl -e-bru pe teritoriul c[ruia se afld ultima reqedinld obignuitd a
solilor in condiliile in care unul dintre ei incd locuieqte acolo-
Se impunea admiterea excepliei lipsei de competenld a instanlelor judecdtoreEti in
vo

Rominia dacd instanla de apel lua in calcul existen{a in Codul civil Romin a dispoz. att.2600
lit.a,b,c reglementdri identice cu cele prev. de art. 3 lit.a din Regulamentul220112003.
f agede aceste aspecte, in cauzdsunt incidente dispoz. art. 5 - Transformarea separdrii
de drept in divor!- potrivit cdrora ,, Fdrd a aduce atingere art. 3 instanla judecdtoreascd dintr-
u pronunlat o hotdrAre privind separarea de drept este competentd, de
w.a

un stai membru
"ir"
asemenea sd transforme aceastd hot[rdre in divor!, in cazul in care dreptul acestui stat
membru prevede aceasta.
Amenfionat cd ambii soli au reqedinld in ltalia, cei doi minori avAnd aceeaqi tezidenld,
iar reclamantullucreazd in ltalia, chiar procuratorul reclamantului recunoscdnd prin ac{iunea
introductivd faptul cd ultima regedinfd comund a sofilor a fost qi este in Italia.
Instanfa de apel a ignorat dispoz. art. 15 din Regulament fiind de netdgdduit faptul cd
ww

in spefd, mai bine plasate sunt instanfele judecdtoregti din Italia , lara membrd unde minorii au
locuit dintotdeauna.
Mai arat[ cd rolul instanlelor judecltoregti in Italia - Parma exista incd din luna
septembrie 2012 (dupd efectuarea procedurii prealabile a consilierii in luna iulie 2012 ) un
dosar avdnd ca obiect separare de drept'
(

Prin intAmpinare intimatul a solicitat respingerea recursului intrucAt instanta de apel in


mod legal a fdcut aplicarea dispoz. art. 3 3lit. b din regulamentul CE al Consiliului nr.
2201/2003- in conformitate cu Noul cod civil starea civild a persoanei este guvernatd de legea
nafionald, astfel cum motiveazd, qi instanfa de apel.
Se aratd cd s-a frcut dovada cd reclamantul a locuit in Romdnia mai mult de un an
inaintea introducerii cererii de divorf, acesta nemailocuind in Italia, iar minorul Rddu! Iulian
nu s-a ndscut in Italia, a$a cum sustine intimata ci in Romdnia.
in cazul ?n care solii care dor.r. sd divorteze nu se regisesc in niciuna dintre situaliile

o
enumerate anterior, dar ambii au cetdtenia rom6n6, pot atrage competenla instanjelor
de
judecatd din Romdniainbazadispoz. art. 3 alin. 1 lit. b din Regulament.
Prin urmare, toate instantele sunt deopotrivd competente sd solutioneze cauza)

u.r
neexistdnd o ierarhie intre instantele competente, in spetd fiind incidente dispoz.
art. 3 lit. b
din Regulament- dovedind prin copiile de identitate ale sofilor depuse la -dosar faptul cd
ambii sofi au cetdfenia romdnd, atrdgAnd competenfa instanfelor iomdne in solutionarea
cererii de divort.
S-a ardtat cd reclamantul a lucrat sporadic in Italia qi in prezent nu mai lucreazd qi

c
nu
a avut documente de identitate italiene.
Recursul este nefondat.

les
Fald de criticile recursului : care se circumscriu in esentd aceleiagi idei, instanfa va
rdspunde tuturor acestora in urma unei analize unitare, printr-un considerent comun,
avdnd in
vedere gi susfinerile intimatului formulate prin intdmpinare.
In primul r0nd se impune a fi analizatd natura competenfelor gi a criteriilor prevdzute
de art.3 din Regulamentul CE 220112003. l" '
ve
Potrivit ar1.3 din Regulamentul cE nr.220112003 al consiliului din 27.11.2003,
modificat prin Regulamentul CE nr.2l 1612004 al Consiliului din 2 dec.2004. sunt
competente
sd hotdrascd in problemele privind divortul, separarea de drept qi anularea
cdsatoriei instantele
judecdtoreqti din statul membru: a) pe teritoriul cdruia r. uia'' -
regedinla oUiqn"iia u ;iii;;
cat

sau ultima regedin{d obiqnuitd a sotilor in conditiile in care unul dintre ei incd locuiegte
acolo;
sau regedinla obiqnuitd a pAr6tului; sau in caz de cerere comund, regedinfa
obignuitd a unuia
dintre soti; sau reqedin{a obignuitd a reclamantului in cazulincare-acesta a
locuit acolo cel
pulin un an imediat inaintea introducerii cereri; sau reqedinfa obignuitd a reclamantului
in
cazulin care acesta a locuit acolo cel putin gase luni imediat inaintea introducerii cererii qi
in
cazul in care acesta este fie resortisant al statului membru respectiv, fie,
in cazul Regatului
vo

Unit gi al Irlandei, are ,,domiciliul" in acel loc; b) de cetd{enii u ..io, ioi soli sau iri
cazul
Regatului Unit gi al Irlandei, statul ,,domiciliului" comun.
Conform acestei dispozilii ,poate fi sesizat[ oricare dintre instanlele mentionate
la
art.3, neexistAnd o anumitd ierarhie, competenta fiind alternativd, prin pr"u.d.r"u
mai multor
w.a

criterii de atribuire a competenlei, criterii care nu opereazdin cascadi prin alunecare.


Sistemul de tepattizare a competentelor instituit de Regulamentul nr.Z201/2003
in
materia desfacerii legdturii matrimoniale nu urmdreqte sA excludd competenfe
multiple.
Dimpotrivd, coexistenfa mai multor instanle competente, fdrd, a fi stabilitd olerarhie
intre ele,
este prevdzutd in mod expres.
Criteriile de competen{d enumerate la art.3 sunt altemative, nici unul dintre ele nu
pr ev ale azd, asupra celuilalt cauza C - I 6 8/2 00 g.
ww

Totodat[, in lumina obiectivului regulamentului mentionat care vizeazd garantarea


securitdlii juridice, art.6 din acesta prevede, in esentd, cd aceste competente
definite in art.3-5
din acelaqi regulament nu au caracter exclusiv.
Aceasta inseamnd cd nu este posibild introducerea unei acliuni de divort intr-un
stat
membru, decit in baza regulamentului menfionat.
Dacd criteriile enumeratela art.3 alin.1 lit.a din regulamentul menlionat se intemeiazd
in_diverse privinfe pe reqedinfa obiqnuitd a sotilor, criteriul enuntat in aceiagi
alineat lit.b este
cel al cetdfeniei celor doi soti sau, ?n cazul Regatului Unit al Iriandei, a statului
',
celor din doud state membre,
,,domiciliului" comun". in consecinfd, in afara cazului
instanlele celorlalte state membre a cdror cetdlenie o delin sunt comPetente sd

solulioneze acliuni in materia desfacerii legdturii matrimoniale.


prin urmare, regulamentul, in mdsura in care considerd cetalenia un criteriu de
uqor de pus in aplicare'
atribuire a competenlei,"privilegiazdunelernent de legdturd univoc ai
Regulamentul nu pr"u"d. ,n ul criteriu aferent cet[leniei precum, in special,
efectivitatea
acesteia din urmd. Astfel necesitatea unui control a elementelor de
legdturd dintre soli qi
cetdleniile lor ar ingreuna verificarea competentei juridice, ceea ce este
incompatibil cu

o
unui criteriu de
obiectivul care urm6iegte sd facirrteze aplicarea regulamentului prin utilizarea
-Q---- simplu qi univoc.
legdturd

u.r
in temeiul regulamentului, un cuplu care are numai cet[fenia unui_stat membru este
a acestora
intotdeauna in mdsuri se sesizeze instanfele acestuia, chiar dacd reqedinla obiqnuitd
nu ar mai fi situatd in acest stat de mai mulli ani qi nu ar mai exista dec0t
puline elemente de
legdturd reald cu aceasta din urmd.
Fald de cele expuse, un al doilea criteriu important este ,,cetdfenia", regulamentul
permildnd ca divorlul ra pouia fi introdus la instanla din lara de cet[fenie a celor doi so!i,
doar

c
in cazul in care acegtia au cetdtenie comun6, cum este cazul in spe!6.
qi implicit

les
Se impune in al doilea iand u specifica ce inseamn[ qi ce efect are institufia
procedura de separare a sofiloi, privitd prin prisma legii italiene.
Se reline cd in pricinapiezentd s-a declangat, in Italia Tribunalul Patma procedura
de
separare u rolilor, u".uitu nefiind finalratd. (se au in vedere inscrisurile depuse in apel )
^ in cazul in care , pe timpul cdsdtoriei au loc cgnflicte intre soti care fac intolerabila
poate
ve
continuarea convie{uirii sau care cauzeazd un prejudiciu"educafiei copiilor, fiecare sof se
poate
adresa judecdtorului pentru a cere suspendarea efectelor cdsdtoriei. Cnza matrimoniald
duce la separarea perionald a solilor care, dacd se prelungeqte ?n timp, poate duce la divor!'
Separarea se diferen{ruti d" divor! pentru cd nu pune capdt clsdtoriei, ci influenfeazd
numai rapoartele personale gi patrimoniale ale solilor (se dizolv[ comuniunea legald a
cat

bunurilorJnceteazd obligafiile de fidelitate qi coabitare), pe ldngd acestea, acesta are caracter


temporar, este posibil, de iapt, sd se facd reconcilierea (revenirea la traiul impreund) fErd nici
o formalitate, ficdnd sd inceteze efectele produse de aceasta.
CAnd solii sunt de acord asupra voinfei de a se separa, pot decide condiliile separdrii in
mod consensual. in aceastd situa{ie separarea este judiciarS. Separarea personald, de aceea,
vo

poate fi judiciard sau consensuald.


i; consecinld efectele care derivd din separare in raporturile dintre soli sunt
urmdtoarele;
- se menfine legdtura cdsdtoriei, deci solii nu pot contracta o alt[ cdsdtorie;
- inceteazd obliga{iile de coabitare qi colaborare;
w.a

- se menlin obligaliile de asistenfl morald 9i intrelinere;


- inceteazd drepturile de succesiune pentru solul ciruia i se datoreazd separarea.
- inceteazd comuniunea legal5 a bunurilor sofilor.
Ulterior conform legislatiei italiene, divorlul poate fi acordat sofilor care trdiesc
separat, continuu de o anumitd perioadd de timp. Acesta este definit in legislafia rtalrand ca
fiind divorlul am0nat.
ww

Separarea poate fi consensuald sau judiciarS, ins[ in ambele cazui ea trebuie declaratd
in fafa judecdtoruiui. Divo(ul nu se acordd automat dupd expirarea termenului de separare'
deouiec. solii trebuie sd introducd o cerere de divor!. Cauza de divor! este separarea in fapt 9i
aceasta este omologatd sau atestatd prin hotdrare judecdtoreascd.
potrivit legislaliei italiene, bricare dintre sofi are dreptul sd introducd o acliune de
divor!,daca r.rp..ti,roi cuplu s-a separat in mod legal sau de comun acord de cel pulin trei ani
de la hata infrliqdrii in insian!6 in cadrul procedurii de separare. Separarea 1ega15 inseamnd
cd

nu mai existd obligalia legald a solilor de a trdi impreun[. Separarea de facto este lipsitd
de
efecte (cu excepfia situaliilor intervenite inainte de Actul de reformd nr.l5Ill975).
nu are niciun efect asupra,raporturilor dintre so!i, cu exceplia faptului
cd
Separarea
determind o deteriorare a legdturii dintre aceqtia'
judecdtoreqti sau prin acordul
Separarea leg6 poatJinterveni ca uffnare a unei hot[rdri
'-
ambilor soti.
i; Iialia cdsdtoria poate fi desficutd dacd judecdtorul stabileqte cd uniunea spirituala qi
materiala intre soli nu poate fi menlinutd sau reconstituiti.
permite reglarea
Dreptul italian admite douh tipuri de divor!: divorlul imediat care
aproape in
unor situalii exceplionale ce nu se reg5sesc qi divorlul amanat care cuprinde
totalitate acliunile de divor!.

o
Divorful imediat
Divorlul imediat este posibil la simpla cerere a sofului inocent in trei aazurT:

u.r
- condamnarea so{ului pentru delicte grave comise inainte sau in timpul cdsdtoriei.
- oblinerea divorlului sau recdsdtorirea in strdindtate de cdtre unul dintre soti.
- neconsumarea cdsdtoriei.
Aceste situalii nu se regdsesc in spefd'
prin urmare, raporlat li cele prezentate mai sus, separarea solilor nu echivaleazd cu
declanqareu pro..i.rni ae divor! eiectiv, fiind proceduri diferite.
Instanla italiand prin

c
declaniarea piocedurii de separare nu a fost sesizatd cu o cerere de divor,t
propriu-zisd'
divorful propriu-zis, ci reptezintd

les
Aqa cum s-a ardtat separarda de fapt nu constituie
chiar o cauzdde divo(, fiind anterioard 9i diferitd ac{iunii de divor!.
in co.rsecintd,ial1rde considerenteleprezentate, se reline c[ instanfa italiand nu a fost
incd sesizatd cu o u.1irrn" de divor! in mod efqctiv, neputdqd t'
fi aqadar consideratd ca fiind
prima instanfd legal investitd in materie de divor!'
Singurele instanle investite cu o actiune de divor! propriu-zisd sunt instanlele romAne
ve
gi potrivit irt.: 1t.U din Regulamentul CE 220112003 sunt competente instanlele romdne sd
solutioneze cauza.
Neputindu-se vorti despie doud acjiuni de divor{ intre aceleaqi par{i introduse in fala
unor instanfe diferite, doud stite membre, nu sunt incidente prevederile art. 19 alin.l din
cat

Regulamentul menlionat ,ce reglementeazd litispendenla qi suspendarea canzei in sensul cd


insLnp ulterioard sesizatd suspendd judecata pOnd la stabilirea competenlei primei instanle
sesizaie, iar in situafia in care prima instanld se declard competentd, instanla sesizatd ulterior
iqi declind competenla ?n favoarea acesteia.
in acest caz partea care a introdus acliunea la instanla sesizatd ulterior, poate intenta
vo

acfiune la prima instanfd.


' Aceasldipotezdprevdzutd de art.19 alin.1 Regulament nu este incidentd in spefd.
in temeiul regiamentului, pdrlile aveau posibilitatea de a sesiza, la alegerea 1or,
instanfele unuia ,ug ul. altuia dintre state. Dar cum instanfa romdnd a fost prima sesizatd cu
un divor! efectiv, prin raporlare la criteriul cet[leniei de care s-a uzat de cdtre parte, instan]a
w.a

romdnd este competentd sd solulioneze eauza.


in concluzie, competenla de solufionare a acfiunii de divor! aparline instanlei romAne.
Astfel, din interpretarea dispoziliilor legale reiese ca qi consecinld, cd un al doilea criteriu
important, in situafia prevazutd de Regulament este ,,cetdtenia". Divorful poate fi introdus la
ins?an1a din lara de cetdlenie a celor doi sofi, doar in cazul in care aceqtia au cetdlenie
comund.
'
Ca exemplificare, conform elementelor concrete ale spefei, un cuplu format din doi
cetdleni romdni cu rezidenla in Italia doresc sd divorleze: potrivit regulilor enunlate mai sus,
ww

concetdlenii nogtri au dreptul sd facd cerere de divor,t in ltalia. De asemenea, concetalenii


noqtri pot face cerere de divor! gi in Rom6nia pe criteriul cetdleniei comune.
' 'in al treilea r6nd, dupd stabilirea competenfei jurisdiclionale in dreptul internafional
privat (in baza Regulamentului), etapele firegti sunt determinarea competentei materiale 9i
ieritoriale (procedira civil6 aplicabild) qi ultima etapd stabilireae legii aplicabile 'cu
mentiunea ca Regulamentul Bruxelles II bis nu conline norrne de solufionare a conflictului
de
lege.
Este foarte important a se face distinclia intre domeniul de aplicare a Regulamentului
CE 220112003 Ei legea aplicabild divortului cu elementele de extraneitate, in vederea evitdrii
oriciror confuzii intre acestea.
Se impune a se face urmdtoarele precizdri:
Aplicarea in Romdnia a Regulamentului CE 220112003 in privinta competenlei in
materia divortului gi a incredintlrii copiilor, presupune existenfa unui element de extraneitate;
- Regulamentul nu conline nonne de drept material - se stabileqte doar statul
competent, nu gi legea internd aplicabild divor{ului in substanta ei.
- Se aplicd doar pentru competent[, recunoaqtere gi executarea unei hotdriri cu
elemente de extraneitate.

o
- Domeniul de aplicare din punct de vedere al obiectului cauzei:
1. Divor{, separare de drept, anulare cdsdtorie;

u.r
- Sunt excluse de la aplicare concubinajele, parteneriatele inregistrate sau legdturile
intre persoane de acelagi sex.
2. Rdspunderea pirinteascd: incredintare minor, drept de vrzitd;
3. Mdsuri de proteclie privind copilul (exemple: tuteld, plasament);
4. Mdsuri de protectie privind bunurile copilului;

c
5. Rdpirea minorului (dar nu in sens penal);
Ordinea de solutionare in cauzele cu elemente de extraneitate este: determinarea
competentei jurisdiclionale in dreptul international privat (in baza Regulamentului);

les
determinarea competentei materiale gi teritoriale (procedura civild aplicabild); stabilirea legii
aplicabile -Regulamentul Bruxelles II bis nu con{ine qorrne de solutionare a conflictului de
legi.
In speta datd urmdtorul pas dupd stabilirea competen{ei jurisdiclionale este acela de a
ve
se stabili instanta competentd din punct de vedere material qi teritorial sa solution eze piLcina.
Potrivit art. 914 alin. 1 Noul Cod de procedurd civild- Cererea de divor! este de
competenta judecdtoriei in circurnscriplia cdreia se afli cea din urml locuinld comund a
sofilor. Dacd solii nu au avut locuintd comund sau dacd niciunul dintre soti nu mai locuiegte in
circumscriptia judecdtoriei in care se afl5 cea din urmd locuinfd comund, judecdtoria
cat

competentd este aceea in circumscriptia cdreia igi are locuinla pArAtul, iar cAnd pAr6tul nu are
locuinfa in lard, qi instanlele rom6ne sunt competente international, este competentd
judecdtoria ?n circumscrip{ia cdreia iqi are locuinla reclamantul.
Asadar, din punct de vedere material este competentd judecdtoria.
Or, in cauzd. reclamantul a frcut dovada cd a avut ultimul domiciliu in Romdnia- com.
Robdneqti- in acest sens carte de identitate, procurd speciald autentificatd sub nr.
vo

8s2129.08.2013.
Sub aspect teritorial , fald de probele administrate gi de cele expuse
lin0nd seama de
ultima tezd a articolului mentionat, se retine cd este competentd teritorial Judecdtoria Craiova.
Potrivit art. 496 N.C.pr.civi15, instanfa va respinge ca nefondat recursul declarat de
w.a

pAnAftanAOUl IRINA. Se va lua act cd nu se solicitd cheltuieli de judecatd.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


iN NuvrBr-E LEGrr
ww

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul declarat de pArAta RADUT IRINA impotriva decizei


civile numdrul 109 din data de 18 iunie 2013, pronuntatd de Tribunalul Dolj - Secfia pentru
minori qi _familie in dosarul numdrul 22339121512012, in contradictoriu cu reclamantul gi pe
intimat nAour ruLIAN.
Se ia act cd nu se solicit[ cheltuieli de judecatd.
Decizie irevocabild
Pronuntati in gedinfa publici de la 15 octombrie 2013.

Preqedinte, Judecitor, Judecitoro


Tatiana Ridulescu Mihaela Loredana Nicolau Cristina Raicea

o
Alexandroiu

u.r
Grefiero
Sanda Cirstea

c
les
Red. Jud.M. L.N. Alexandroiu
Tehn.LC./ex.2I 18.1 1,2013
Jud.Apel /I.Badea 9i
I Iendqoiu
Jud.Fond/R. Bontea
i.
ve
cat
vo
w.a
ww

S-ar putea să vă placă și