Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA :
CLASA: I B
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA: Universul
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea numerelor naturale de la 31 la 100, cu trecere peste ordin. Soarele, sursă de lumină și
căldură
TIPUL DE ACTIVITATE: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor
DOMENII INTEGRATE: Matematică și explorarea mediului
Comunicare în limba română
Arte vizuale și abilități practice
SCOPURI EDUCAŢIONALE:
 Dezvoltarea gândirii și a limbajului matematic;
 Formare de deprinderi intelectuale;
 Stimularea capacităților cognitive și practic-utilitare.
COMPETENŢE SPECIFICE:
Matematică și explorarea mediului
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100;
1.2. Compararea numerelor până la 100;
1.4. Efectuarea de adunări mental și în scris, recurgând mereu la numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență…) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare şi scădere în concentrul 31-100, cu sprijin în obiecte, imagini
sau reprezentări schematice;
Comunicare în limba română
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
Arte vizuale și abilități practice
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive
 să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă;
 să rezolve corect, oral şi în scris, adunări cu numerele naturale din concentrul 31-100, cu trecere peste ordin;
 să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor;
 să conștientizeze importanța principalei surse de căldură și energie a planetei - Soarele
 să rezolve independent şi în echipă sarcinile de lucru primite;
b) afectiv-atitudinale
 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului;
c) psihomotorii
 să mânuiască materialul intuitiv;
 să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător.

CAPACITĂŢI DE GÂNDIRE IMPLICATE:


 cunoașterea (terminologiei matematice);
 înțelegerea (algoritmului de calcul, rezolvarea problemelor);
 aplicarea (algoritmului de calcul).

DOMENII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ VIZATE:


 dezvoltarea cognitivă: dezvoltare de deprinderi intelectuale, dezvoltarea gândirii logice și a gândirii sistemice, dezvoltarea
capacității de a sesiza și rezolva situații-problemă;
 dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare
variate şi exprimarea corectă a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare;
 dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor propuse;
 dezvoltarea socio-emoţională: dezvoltarea competențelor comunicative, creșterea stimei de sine prin implicarea în
rezolvarea sarcinilor individuale și de grup.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare;
 Sistemul metodologic: conversația euristică, explicația, observația, demonstrația, problematizarea, exercițiul, jocul didactic.
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, pe grupe.

1. Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată
prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;

NR. OB. CONŢINUTUL ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ EVALUARE


CRT. SECVENŢELE OP. INFORMAŢIONAL ŞI RESURSE RESURSE MATERIALE FORME DE
INSTRUIRII DEMERSUL DIDACTIC PROCEDURAL ORGANIZARE
E
1. Moment -Se creează condiţiile necesare
organizatoric pentru buna desfăşurare a Instructajul frontală Observarea
activităţii. verbal comportamentului
elevilor
2. Verificarea temei - Se verifică cantitativ și Observația individuală Autoevaluare
pentru acasă calitativ tema pentru acasă.
3. Captarea atenţiei -Le prezint elevilor un rebus ce frontală
urmează să-l deslușim și să-l Explicaţia
completăm pe planșă. ( Anexa Exercițiul
1)
Acest rebus prezintă elementele
planului de recapitulare.
4. Anunţarea temei -Se anunță elevii că pe parcursul Explicaţia frontală Observarea
şi a obiectivelor orei de matematică vor efectua sistematică
adunări cu trecere peste ordin cu
numere naturale de 19 la 100.
5. Dirijarea - Exerciții de calcul oral
învăţării- - Repetarea noțiunilor se va
Exercițiul Fişe de lucru
recapitularea realiza prin intermediul unei
noțiunilor fișe de lucru pe care fiecare
elev o va avea primi.
Explicația frontală
( Anexa 2 )
Facem exerciţii de încălzire a individuală
muşchilor fini ai mâinii: cântăm
la pian, spălăm mânuțele, le
ștergem, morișca, și ”Spor la Problematizar
lucru!”.
ea

Jocul didactic

Exercițiul

Explicația
Capacitatea de a
frontală rezolva corect
adunări și scăderi
Problematizar cu numerele de la
0 la 100
ea

6. Obţinerea - Elevii sunt împărţiţi pe grupe pe grupe Observarea


performanţei şi şi având model problema de pe sistematică
asigurarea tablă lucrează după metoda Aprecieri verbale
feed-back-ului cubul
(anexa 4).
7. Activitate - Se interpretează cântecul – frontal Observarea
recreativă „O vioară mică” . sistematică
Aprecieri verbale
În limita timpului disponibil,
se poate interpreta și un alt
cântec.

8. Încheierea și - Se notează tema pentru acasă, conversația manual Frontal Aprecieri verbale
evaluarea problema explicația globale şi
Individual
activităţii - Se fac aprecieri asupra individuale
activității desfășurate.
ANEXA 1

1. S U M A

2. T O T A L

3. I M P A R E
4. P A R E

5. D I F E R E N T A

6. Z E C I L O R

7. T E R M E N I

ANEXA 2
FIȘĂ DE LUCRU
1. Calculează:
48 + 57 + 49 + 36 + 58 +
25 37 36 47 39

2. Efectuează adunările și verifică tot prin adunare:


57 + 38 = 68 + 24 = 46 + 36 =
ANEXA 3

Joc-exercițiu: Floarea prieteniei

1. Calculează:
36 + 4= 46 + 39=
63 + 28= 73 + 18=

2. Maria a cules 19 lalele. Ea a dat prietenei 11 lalele.

Câte lalele i-au rămas ?

ANEXA 4 – CUBUL
Problemă:
Maria a cules 19 lalele. Ea a dat prietenei 11 lalele.

Câte lalele i-au rămas?

- problema este scrisă pe tablă din pauză

1. Rezolvă problema schimbând numele fetiţei.

2. Transformă enunţurile în problemă de adunare folosind aceleaşi numere.


3. Transformă enunţurile în problemă de adunare folosind alte numere.

4. Compune o problemă de adunare cu aceleaşi numere despre fructe.

5. Compune o problemă de adunare cu aceleaşi numere despre bomboane.

6. Compune o problemă de adunare despre copii cu numerele 37 si 17.

ANEXA 5

FIȘĂ DE DEZVOLTARE

Ex. 4 pag. 50

a) Primul termen al adunării este 28, iar al doilea este 17. Care este suma?
b) Primul termen al adunării este 19, al doilea este 27, iar al treilea este 21. Care este suma?

Ex. 6 pag. 51

Calculează, apoi compară (<, >, =):


57+14 şi 39+21

34+19 şi 18+29