Sunteți pe pagina 1din 2

TEMĂ

Se consideră legătura dintre variabilele: X – numărul de ore alocate zilnic


studiului pentru un test, Y – punctajul obţinut la test. Rezultatele analizei de regresie și
corelație sunt prezentate în figura și tabelele de mai jos.

14.00 Observed
Linear

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

Tabelul 1. Model Summary


Model Summary

Adjusted Std. Error of


Model R R Square R Square the Estimate
1 .961a .923 .907 .80604
a. Predictors: (Constant), x

Tabelul 2. Procedeul ANOVA pentru regresie


ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 38.751 1 38.751 59.645 .001a
Residual 3.249 5 .650
Total 42.000 6
a. Predictors: (Constant), x
b. Dependent Variable: y

Tabelul 3. Coeficienţii de regresie


Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients 95% Confidence Interval for B
Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound
1 (Constant) 4.108 .703 5.844 .002 2.301 5.915
x .901 .117 .961 7.723 .001 .601 1.201
a. Dependent Variable: y
Tabelul 4. Coeficientul de corelaţie Pearson
Correlations

y x
y Pearson Correlation 1 .961**
Sig. (2-tailed) .001
N 7 7
x Pearson Correlation .961** 1
Sig. (2-tailed) .001
N 7 7
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

Pentru un risc asumat de 5%, se cere:


1. Să se precizeze ecuaţia estimată a modelului de regresie.
2. Să se interpreteze estimaţiile punctuale ale parametrilor de regresie.
3. Care este volumul eşantionului?
4. Să se determine şi să se interpreteze intervalele de încredere obţinute pentru
parametrii modelului de regresie.
5. Să se testeze semnificaţia parametrului de regresie 0.
6. Să se prezinte demersul testării semnificaţiei parametrului 1 şi să se interpreteze
rezultatul.
7. Să se estimeze punctual şi să se interpreteze valoarea coeficientului de corelaţie
8. Să se verifice semnificaţia coeficientului de corelaţie Pearson
9. Să se estimeze şi să se interpreteze valorile raportului de corelaţie şi ale raportului
de determinaţie.
10. Să se testeze semnificaţia raportului de corelaţie.
11. Să se testeze dacă modelul de regresie este semnificativ sau corect specificat (să
se testeze semnificaţia influenţei numărului de ore alocate studiului asupra
punctajului obţinut).
12. Cu cât variază punctajul obținut la test dacă numărul de ore alocate zilnic
studiului crește cu 2 ore?
13. Cu cât ar trebui să crească numărul de ore alocate zilnic studiului pentru a crește
punctajul la test cu 5 puncte?
14. Să se estimeze punctajul obținut la test pentru un număr de 6 ore alocate zilnic
studiului pentru acel test.