Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1.

Domeniul fundamental: Ştiinţe economice Domeniul de studii: Administrarea afacerilor Programul de Studii: Administrarea afacerilor îîn servicii de ospitalitate
Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

Denumirea calificării: Administrarea Ocupaţii posibile( conform COR):


afacerilor în servicii de ospitalitate 244204 Analist in turism; 258102 Organizator de evenimente; 241922; inspector comercial; administratori in cantine, restaurante, pensiuni;
341404 Agent de turism; 341402 Agent de turism transport turistic intern/ intenational/ ticketing/ rezervari/ cazare/ publicitate/ marketing/ asistenta turistica/ plecari externe
Nivelul calificării : LICENŢĂ
(outgoing)/ sosiri externe (incoming)/ turism de afaceri; 341403 Agent de turism turoperator; 341404 agent de transport turistic intern/ internaţional/ de ticketing/de
rezervări/ de cazare/ de publicitate/ marketing/ de asistenţă turistică etc; 349101 ghid de turism; 349201 recepţioner de hotel; 349202 lucrător concierge; 349203 şef de recepţie
hotel; 349204 Guvernanta de hotel/ etaj; 349301 şef de sală restaurant (maître d’hotel); 349401 ghid de animaţie; 349402 animator de hotel;

Noi ocupaţii propuse pt. a fi introduse în COR: Asistent manager în turism; Asistent manager operaţiuni; Consilier/expert/inspector/referent/economist în administrarea
afacerilor specifice industriei ospitalităţii

Competenţe profesionale C1 C2 C3 C4 C5 C6

Culegerea, Cercetarea mediului Negocierea clauzelor Implementarea Asistenţă în Implementarea


prelucrarea şi analiza de afaceri pentru contractuale şi strategiilor de managementul sistemelor de
datelor economice fundamentarea gestionarea relaţiilor dezvoltare a resurselor umane management al
necesare deciziei de afaceri cu clienţii şi afacerilor în ale organizaţiei calităţii , de mediu
administrării furnizorii organizaţiile din şi siguranţa
Descriptori de afacerilor industria ospitalităţii alimentelor în
nivel ai elementelor cadrul firmelor din
structurale ale competenţelor profesionale industria ospitalităţii

CUNOŞTINŢE

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale C1.1 C2.1 C3.1 C4.1 C5.1 C6.1
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea Descrierea Definirea, clasificarea Definirea şi Descrierea, definirea Identificarea Descrierea şi
profesională conceptelor, teoriilor şi explicarea caracterizarea şi caracterizarea adecvată a caracterizarea
şi metodologiilor de metodelor de metodelor de strategiilor ce pot fi conceptelor legate de proceselor care se
culegere, prelucrare cercetare a mediului gestionare a relaţiilor implementate în planificarea, desfăşoară în cadrul
şi analiză a datelor de afaceri cu clienţii şi a activitatea organizarea, firmei, a metodelor de
provenite atât din tehnicilor de organizaţiilor din coordonarea şi implementare a
interiorul cât şi negociere industria ospitalităţii controlul activităţii managementului
exteriorul resurselor umane în calităţii, mediului şi
contextul specificităţii siguranţei
pieţei muncii din alimentului, precum
domeniul şi a reglementărilor
administrării legislative.
afacerilor
2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor C1.2 C2.2 C3.2 C4.2 C5.2 C6.2
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului Identificarea Analiza, selectarea şi Identificarea Analiza situaţiei Explicarea şi Explicarea
metodelor concrete de validarea metodelor particularităţilor actuale, selectarea şi interpretarea de funcţionării corecte a
culegere a datelor, de cercetare a relaţiilor cu clienţii şi propunerea unor situaţii/procese proceselor sistemului
prelucrare şi analiză mediului de afaceri în proceselor de alternative strategice concrete din de management al
a acestora în funcţie funcţie de cerinţele negociere cu aceştia şi de dezvoltare a domeniul calităţii şi
de diferite situaţii specifice ale selectarea metodelor activităţii firmei administrării identificarea de
specifice şi condiţii de sistemului decizional adecvate de rezolvare afacerilor pentru soluţii de asigurare a
desfăşurare a a problemelor specifice interpretarea corectă funcţionării normale
activităţii firmei acestor procese a evoluţiilor pieţei a acestuia
muncii şi a evoluţiilor
din interiorul
firmelor în ceea ce


Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale

Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaţi în Matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (FIgura 3) în funcţie de nivelul calificării (Licenţă/Masterat/Doctorat)
priveşte angajaţii
ABILITĂŢI
3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de C1.3 C2.3 C3.3 C4.3 C5.3 C6.3
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă Culegerea datelor, Executarea diferitelor Contactarea, Aplicarea unor Rezolvarea de Respectarea şi
calificată pregătirea, gestiunea activităţi specifice corespondenţa acţiuni strategice şi probleme, situaţii, aplicarea
şi utilizarea sistemelor procesului de negocierea, servirea şi tactice în activitatea studii de caz specifice procedurilor specifice
informatice în cercetare a mediului acordarea de organizaţiei în resurselor umane: proceselor deservite şi
prelucrarea şi analiza de afaceri în asistenţă clienţilor în conformitate cu recrutare, selecţie, punerea în practică a
datelor în scopul conformitate cu conformitate cu politica de bază a motivare, salarizare, măsurilor de
rezolvării unor rolurile stabilite de prerogativele stabilite acesteia şi dispoziţiile orarul de muncă., prevenire şi/sau
probleme specifice ale conducătorul locului prin fişa postului factorilor decizionali formare. înlăturare a
firmei de muncă neconformităţilor
4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a C1.4 C2.4 C3.4 C4.4 C5.4 C6.4
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, Analiza datelor Analiza şi evaluarea Evaluarea critică a Monitorizarea, Fundamentarea Analiza şi evaluarea
concepte, metode şi teorii empirice şi a tendinţelor mediului activităţilor de evaluarea şi validarea necesarului de performanţei
rezultatelor, de afaceri şi gestionare a relaţiilor rezultatelor resurse umane în proceselor pe baza
evaluarea şi validarea propunerea de cu fiecare client sau strategiilor raport cu cerinţele indicatorilor de
acestora în vederea alternative strategice categorie de clienţi şi implementate şi volumului şi eficienţei calitate, identificarea
evitării şi eliminării pentru activitatea propunerea de soluţii oferirea de feedback organizaţiei cauzelor unor
erorilor de firmei de îmbunătăţire conducătorilor neconformităţi şi
interpretare ierarhici propunerea de acţiuni
de îmbunătăţire
5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode C1.5 C2.5 C3.5 C4.5 C5.5 C6.5
consacrate în domeniu Elaborarea şi Propunerea unor Elaborarea de noi Proiectarea şi Fundamentarea de Conceperea unor
propunerea de metode noi de modalităţi de lucru propunerea unor proiecte de recrutare, standarde interne
proiecte de utilizare a cercetare a mediului cu clienţii şi de îmbunătăţiri ale selecţie, motivare, specifice şi
datelor empirice din de afaceri şi îmbunătăţire a strategiilor de salarizare a resursei implementarea unor
domeniul economic în participarea activă la proceselor de dezvoltare a umane din domeniul metode profesioniste
activitatea firmelor elaborarea şi punerea comunicare şi afacerilor în administrării de îmbunătăţire
în practică a acestora negociere cu aceştia organizaţiile din afacerilor continuă a sistemelor
industria ospitalităţii de management al
calităţii, mediului şi
siguranţei alimentelor
Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: Calcularea unui set de Elaborarea unui proiect Efectuarea unui stagiu Realizarea unor studii Elaborarea unei Elaborarea unui studiu
indicatori şi realizarea de cercetare a mediului de practică la o firmă de caz pe baza cărora analize cu privire la de caz privind structura
unor modele de afaceri utilizând şi propunerea unor vor fi propuse necesarul de resurse şi funcţionarea unor
economice pe baza diferite metode de metode de alternative strategice umane într-o sisteme de
înregistrărilor din baza cercetare (analiza îmbunătăţire a de dezvoltare a organizaţie din management al
de date a unei firme PEST, analiza SWOT, proceselor de activităţii firmei domeniul administrării calităţii, mediului şi
şi/sau utilizarea studii de piaţă, anchete comunicare şi afacerilor securităţii alimentare
rapoartelor financiar etc.). negociere cu clienţii din cadrul unei firme
contabile acesteia ce activează în
industria ospitalităţii
Descriptori de nivel ai competenţelor transversale Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă pentru evalurea competenţei

6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de CT1


autonomie restrânsă şi asistenţă calificată
Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei
cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele
deontologiei profesionale.

7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi CT2


distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă sarcini specifice rolului într-o echipă plurispecializată
eficientă în cadrul echipei

8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a CT3


resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal
profesională Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea de dezvoltare profesională.
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria
dezvoltare.