Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1.

Domeniul fundamental ŞTIINŢE ECONOMICE Domeniul de studii CONTABILITATE Programul de Studii CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

Ocupaţii posibile:
Denumirea calificaă rii: CONTABILITATE ŞI Referent de specialitate financiar contabilitate 241110; ; Administrator credite 241119;Ofiter bancar de credite 241508;Auditor intern 241125;Auditor intern in sectorul public 241961;
INFORMATICĂ DE GESTIUNE Revizor contabil 241109; Analist pret/costuri 241126; Controlor de gestiune 241127; Cenzor 241101; Comisar garda financiara 241102; Consilier financiar bancar 241103; Expert contabil
-verificator241105;Consultant bugetar 241112; Consilier/Expert/Inspector/Referent/ Economist in gestiunea economica 244106;Administrator baze de date 213903; Consultant in
Nivelul calificării : LICENŢĂ informatica 213104; Analist programator 213101;Lichidator 241122
Noi ocupaţii propuse pt. a fi incluse în COR: Inspector taxe şi impozite (studii superioare); Economist –contabil;

Competenţe profesionale C1 C2 C3 C4 C5
Identificarea și Utilizarea resurselor Prelucrarea informaţiilor în Determinarea și Derularea operaţiunilor
înregistrarea informatice în domeniul vederea întocmirii de interpretarea indicatorilor specifice controlului
operaţiunilor financiar-contabil rapoarte financiar- contabile economico-financiari financiar-contabil
Descriptori de economice în și/sau fiscale
nivel ai elementelor contabilitatea
structurale ale competenţelor profesionale entității/organizaţiei

CUNOŞTINŢE

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale C1.1 C2.1 C3.1 C4.1 C5.1
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea Definirea concepte-lor, Definirea și descrierea Definirea conceptelor, Identificarea si descrierea Identificarea si descrierea
profesională procedeelor şi conceptelor fundamentale ale teoriilor şi metodelor de indicatorilor economico- conceptelor, teoriilor şi
metodelor folosite în tehnologiei informației și bază pentru pregătirea financiari modelelor de bază utilizate
contabilitatea comunicațiilor în economia informaţiilor necesare în controlul financiar-
entității/organizaţiei, digitală întocmirii de rapoarte contabil
precum şi a factorilor financiar- contabile și/sau
economici, sociali şi fiscale
legislativi care
influenţează
operaţiunile econo-
mico-financiare
2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor C1.2 C2.2 C3.2 C4.2 C5.2
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului Explicarea concepte- Explicarea conceptelor Explicarea conceptelor, Explicarea si interpretarea Explicarea conceptelor,
lor, procedeelor şi fundamentale ale tehnologiei teoriilor şi metodelor de indicatorilor economico- teoriilor şi modelelor de
metodelor folosite în informației și comunicațiilor bază pentru pregătirea financiari bază utilizate în controlul
contabilitatea în economia digitală. informaţiilor necesare financiar-contabil
entității/organizaţiei întocmirii de rapoarte
financiar- contabile și/sau
fiscale
ABILITĂŢI
3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de C1.3 C2.3 C3.3 C4.3 C5.3
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă Aplicarea concepte-lor, Utilizarea sistemelor de Aplicarea conceptelor, Aplicarea metodologiei de Aplicarea metodelor,
calificată procedeelor şi gestiune a bazelor de date şi a teoriilor, principiilor şi calcul şi analiză a tehnicilor şi procedurilor
metodelor folosite în programelor specifice. metodelor de bază pentru indicatorilor economico- de control financiar -
contabilitatea pregătirea informaţiilor financiari economico- contabil
entității/organizaţiei necesare întocmirii de financiari.
pentru înregistrarea rapoarte financiar-
operaţiunilor contabile și/sau fiscale
economice.


Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale

Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaţi în Matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, în funcţie de nivelul calificării (Licenţă/Masterat/Doctorat)
4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a C1.4 C2.4 C3.4 C4.4 C5.4
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, Evaluarea procedeelor Studierea comparativă şi Evaluarea procedeelor si Utilizarea adecvata a Evaluarea critică
concepte, metode şi teorii și tehnicilor aplicabile evaluarea critică a instrumentelor de metodologiei de analiza a (controlul de calitate) a
înregistrării principalelor programe de prelucrare a informaţiilor indicatorilor economico- activităţilor de control
operațiunilor evidenţă şi raportare necesare întocmirii de financiari financiar-contabil
economice în financiar-contabilă rapoarte financiar-contabile
contabilitate și/sau fiscale

5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode C1.5 C2.5 C3.5 C4.5 C5.5
consacrate în domeniu Elaborarea unei Utilizarea şi dezvol-tarea unui Întocmirea şi prezentarea de Proiectarea structurii unei Elaborarea unui plan de
proceduri de analiză, sistem simplu de colectare a rapoarte financiar-contabile lucrari de analiza a poziţiei control
evaluare şi înregistrare informaţiilor în vederea și/sau fiscale și performanței financiare financiar-contabil
a operațiunilor înregistrării în contabilitate a a entității/organizației
economice în operaţiunilor economice
contabilitate.
Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: Elaborarea unei Gestionarea unei baze de date Elaborarea de rapoarte Elaborarea unei analize a Aplicarea unui plan de
monografii contabile și utilizarea de aplicații financiare și/sau fiscale ale poziţiei si performantei control
( inclusiv balanta de informatice în domeniul unei entități/organizaţii financiare a financiar-contabil şi
verificare) financiar-contabil entitatii/organizaţiei implementarea acțiunilor
si activităților specifice

Descriptori de nivel ai competenţelor transversale Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă pentru evalurea competenţei

6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de CT1


autonomie restrânsă şi asistenţă calificată Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale Solutionarea in timp real , in conditii de asistenta calificata, a unei
in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si probleme reale/ipotetice de la locul de munca, respectand normele
responsabila deontologiei profesionale
7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi CT2
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa Realizarea unei lucrari/unui proiect, asumand cu responsabilitate
plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca sarcini specifice rolului intr-o echipa plurispecializată
eficienta in cadrul echipei
8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a CT3
resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea Elaborarea si sustinerea cu argumente a aplicarii unui plan personal
profesională eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria de dezvoltare profesionala
dezvoltare